Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Kővári László: Erdély történelme 3. kötet (1860)

Szerző: Kővári László (1819-1907)
Cím: Erdély történelme 3. kötet – A Zápolyák kora
Megjelenési adatok: Pesten : Ráth Mór ; Kolozsvártt : Stein János, 1860. – 198, [6] p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
A mohácsi csatával történet-múzsánk képe elborul. A nemzeti nagyságérti diadalmas hadjáratok trónhelyreállitási küzdelmekké változnak.
Magyarország megszűnt nagyhatalmasság lenni. A mohácsi csata elvesztése útat nyitott a töröknek, II. Lajos király eleste trónkövetlési igényt; Ausztriának; s az éppen folyamatban levő polgári és egyházi reform forrongása kapút a külföldről ránk uszított pártviszálynak.
Két hatalmasság kereszttüze közé szorult a magyar… S éppen e nehéz időkben a nemzet minden rétege haldokló és születő eszmék bűvölete alatt állt: a népet addig járszalagon vezető olygarkia és papiuralom ingadozott; a nemzetet összetartó trón megürült… a mult visszaállithatlan rom, a jövő alaktalan reménynyé lön… Egy nagy, kétely nyomott minden kedélyt… Az eddig hatalmas nemzet, melynek élén Etele, Árpád birodalmot alkotott, Nagy. Lajos, Mátyás király félvilággal szembe szállt: bizodalmatlanságba esett önmaga iránt… S csoda-e, ha széles Európában csak az egy francziától támogatva, visszaemlékezett Etele birodalma végromlásárá. S elcsüggedve jövője felett, a nagy rész nem meré vagyonát koczkázatra vetni — a közért, nem életét a hazáért…

Tartalomjegyzék


»»» Borító
»»» Címlap
»»» Mottó
»»» Korrajz egy egykorútól
»»» I. János és I. Ferdinánd (1526-1540) [7]
»»» I. A mohácsi csata utáni napok. A török kivonul. Vajdánk fellépik. Az erdélyiek támogatják. Zápolyát királynak választják, megkoronázzák. [7]
»»» II. I. János k. uralkodni kezd. Ferdinánd föherczeg sereget hoz ellene. János Budát oda hagyja. Csatát veszt. Erdélybe jő, sereget huz össze. Ferdinándot hivei megkoronázzák. 12
»»» III. János király Erdélyből sereget visz. Csatát kisért, elveszti. Ujra szervezi magát, ismét megverik. Lengyelországba menekül. 19
»»» IV. János király Lengyelhonban. Törökkel szövetséget köt. Sereget gyüjt. Betör, visszatér. Pártja fönökei ott várják a határon. 21
»»» V. János k. hóditásokhoz fog. Az oláh vajdák Erdélybe ütnek. A földvári csata. A szultán segitségére jő, Budát beveszi, Jánosnak átadja. 24
»»» VI. János király szervezi magát. Báthori a szász városok ellen hadjáratát tovább folytatja. Szebenen kivül meghóditja. 30
»»» VII. Harmadik párt alakul. Gritti akar élére állani. Sereggel Erdélyen keresztül megy. 34
»»» VIII. Gritti ujra sereget hoz Erdélybe, tán hogy elfoglalja. Helytartónkat Czibakot megöleti. Az erdélyiek fegyvert ragadnak, Grittit Medgyesre szoritják, lefejeztetik. 36
»»» IX. Majláth erdélyi vajda lesz. Szebent ostromolja. Péter vajda Jánostól elpártol. Szebent beveszik. 45
»»» X. A szultán a békét megsejti. Moldvára jő, Péter vajda Erdélybe menekül. A szultán Erdélyt is fenyegeti. János király sereget von ide, Kolozsvártt hongyülést tart; a vészt elháritja. 55
»»» XI. János k. nősül. Uj zavarok Ferdinánddal. Az erdélyi vajdák pártot ütnek. János kir. ellenök jő. Megbetegszik. Meghal. 61
»»» Izabella királyné és I. Ferdinánd (1540-42) [69]
»»» I. Helyzetünk. Izabella fia nevében a kormányt felveszi. Majláth Erdélyt el akarja szakasztani. Ferdinánd pártja erősödik. János fiát királynak választják. [69]
»»» II. Majláth magát Erdély főkapitányának neveztetvén, fejedelemségre törekszik. Izabellát Budán Ferdinánd ostrom alá veti. Majláth ellen török sereg jő, elfogják, örök fogságra jut. 74
»»» III. Izabella ostrom alatt. Török segély jő, felszabaditja. Szolymán is megjő, Budát elfoglalja. Magyarhon három részre szakad. Izabellát Erdély élére állitja. 79
»»» Izabella Királyné (1542-51) [84]
»»» I. Izabella Erdélyben szervezi magát. Birodalma határa. Ferdinánd részére szándékolt lemondásáról felhagy. A török hadat hoz: Ferdinánd a kormánya alatti Magyarhont védeni nem képes, folyvást veszt belőle. [84]
»»» II. Martinuzzi mint kormányzó. Ferdinánddal felhagy, a törökkel kezd szövetkezni. Meg akarják buktatni, de kivágja magát. 94
»»» III. Martinuzzi Magyarhon egyesitését most már Ferdinánd alatt próbálja. A török megsejti. Az erdélyiek egy része Martinuzzi ellen. Ferdinánddal egyezkedik. Izabella Lippára akar futni. Titokban a szerződést megkötik. 98
»»» IV. Martinuzzi a rendekkel békés úton hasztalan próbál. A török a szerződés nyomára jő, őt méltóságától megfosztja. Martinuzzi sereget hoz, a fővárost ostromolja. A királyné kibékül vele, a segitségére jött vajdákat, törököket közösön visszaverik. Néhány boldog percz. 104
»»» V. A császár beleegyezik Erdély fegyveres elfoglalásába. A porta János Zsigmondot meg akarja koronáztatni. Martinuzzi a gyülést szétveri. A biztosok sereg élén bejőnek, Fejérvár ostrom alatt. Erdélyt elfoglalják. Izabellával az átadást aláiratják. 111
»»» VI. Castaldoék a koronát elveszik. Izabella lemondása, s a korona átadás ünnepélye. A királyné bucsuja. 116
»»» I. Ferdinánd Király uralma (1551-56) [119]
»»» I. Ferdinánd átveszi Erdélyt. Martinuzzi fővajdája lesz. A szultán bosszura gyul. A német sereget kiüzni, háborut indit. Martinuzzi Erdélyről a vészt elforditja. Castaldonál gyanuba esik. [119]
»»» II. A gyanussá lett Martinuzzi Lippa alá megy a törökre. Az őrségnek szabad mehetést eszközöl. Castaldo véres tervet készit. Visszajőnek, Martinuzzit a spanyol katonaság tisztei Alvinczen megrohanják, lesujtják. 123
»»» III. Castaldo katonai uralma és Báthori E. vajdasága. Castaldo katonái a népet zsarolják, Kolozsvárt magok fejöktől ágyuzzák, Fejérvárt felégetik. Izabella visszahozásához kezdenek. 127
»»» IV. Uj vajdák lépnek fel: Dobó és Kendi. A fejérvári püspökség egy időre helyre áll. Izabellát vissza akarják hozni, Petrovics betör, csatázik. Az erdélyiek fegyvert fognak, a terv most egyszer megbukik. 134
»»» V. A török és franczia udvar Izabella visszahozására tervet készit. A szultán kiadja a parancsot. Benn mozgalom. Dobóék concessiokkal próbálnak. Izabella útkészen áll. 140
»»» VI. Készületek Izabella visszahozatalára. Heves hongyülések. Balassa Menyhártat főkapitánynyá teszik. Petrovicsot behijják, Izabella helytartójává nevezik. Izabellához küldöttség megy. Visszahozzák. 145
»»» Izabella és János Zsigmond (1556-58) [151]
»»» I. Izabella kormányát szervezi. A papi javak világiakká tétele. Dobó vajda kimegy. Bebek F. magát a portán kormányzónak nevezteti; az ország nem fogadja el. A vallásszabadságot kimondják. Petrovics meghal. [151]
»»» II. Izabella Petrovics halála után lengyelek befolyása alá esik. A hon zugolódik. A főurak összeesküsznek; Izabella őket lesujtatja. Izabella betegeskedni kezd, Ferdinánddal alkudozik, meghal. 156
»»» János Zsigmond [162]
»»» I. Korrajz. Az erdélyi nemzetek az időben. János Zs. kormánytanácsa, jelleme. [162]
»»» II. Ferdinánddal az alkudozás félbeszakad. Programm Erdély elfoglalásáról. Moldvába ellenséges vajda jön. Balassa átpártol. A háború kiüt. A székely nép feltámad; veszit. Segesvártt notázzák. 165
»»» III. Heraclid támadni akar, János Zs. megbuktatja. A ref. vallást beveszik. Maximilian trónra jő. Balassa fellép. János Zs. fegyvert fog; Maximiliánnal alkudozik; iratait a portán elárulják. Kivágja magát. 175
»»» IV. Szolymán Magyarhonba készül. Erdélynek szabad fejedelemválasztást biztosit. Bejő. János Zs. pompával elébe megy, kegyelmesen fogadja. Hadjárathoz kezdenek. Szolymán meghal. 183
»»» V. Új háboruk. Nyolcz évi béke. Belreformok. Magyarhonban forradalom, mi megbukik. A fejedelem végperczei. A törökök Erdélyt el akarják foglalni. Maximilián függetlenségét elismeri. János Zs. meghal. 189
»»» Tárgymutató [199]
»»» 1. kötet
»»» 2. kötet
»»» 4. kötet
»»» 5. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat