Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Fraknói Vilmos: A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig (1895)

Szerző: Fraknói Vilmos (1843-1924)
Cím: A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig : Történeti tanúlmány
Megjelenési adatok: Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1895 – 559 p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Annak a szoros frigynek, mely Magyarországban a katholika egyház és a királyság között, egy időben történt megalapításukkor, létrejött, külső kapcsát a királyi kegyuraság képezi, mely az egyházi és állami életnek minden időben nevezetes tényezője vala. Ezért a nemzet és uralkodói féltékeny éberséggel őrködtek fölötte, kiméletet nem ismerő erélyességgel oltalmazták.
Jelentőségét a hazai történelem és jogtudomány munkásai is kellően fölismerték és méltatták; anélkül azonban, hogy fejlődésére és viszontagságaira teljes világosságot árasztani képesek lettek volna. Számos kérdés megoldása elé elháríthatatlan akadályokat gördít a történeti emlékek hiánya vagy hézagossága, ami hazai levéltáraink pusztulásának, különösen a régi királyi levéltár megsemmisülésének következménye. És az ily módon támadó nehézségeket még növeli az a zavar, amit a forgalomba hozott hamis oklevelek idéztek elő.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» Impresszum
»»» ELŐSZÓ. [1]
»»» ELSŐ KÖNYV. A MAGYAR KIRÁLYI KEGYÚRI JOG SZENT ISTVÁNTÓL AZ 1403-IK ÉVI SZAKADÁSIG. [5]
»»» I. Szent István apostoli követsége. – Hatásköre. – Személyes természete. – Utódainak kegyúri állása. – A királyi prépostságok és apátságok. [7]
»»» II. Az egyházi állások betöltése választás útján. – A főpapi székek betöltése Magyarországon. – Az investitura-harcz visszahatása Magyarországra. 15
»»» III. A káptalani választások Magyarországon. – A király hozzájárulásának szükségessége. – A pápához intézett királyi előterjesztések. – A pápai megerősítés, illetve kinevezés. 20
»»» IV. Az esztergomi és kalocsai érseki székek betöltésének esetei a XIII. században. 28
»»» V. A magyarországi püspöki székek betöltése a XIII. században. 36
»»» VI. A magyar király bemutatási joga a többi egyházi javadalmakra. – A magyar király az ország összes egyházainak kegyura. – A királyi kegyuraság és a magán kegyuraság. – A főpapi javadalmak kezelése az üresedés idején. – A jus spolii. 38
»»» VII. A pápai javadalom-adományozások. – A reservátiók. 44
»»» VIII. A királyi kegyuri-jog Róbert Károly uralkodása alatt. 48
»»» IX. A kegyuri jog Nagy Lajos uralkodása alatt. 62
»»» X. A visszahatás a pápai reservátiókkal szemben. – IX. Bonifácz magatartása. – Zsigmond király választási hitlevele. – Zsigmond első fellépése a bullások ellen. Az 1397-ik évi törvény. 71
»»» MÁSODIK KÖNYV. A MAGYAR KIRÁLYI KEGYURI JOG AZ 1403. ÉVI SZAKADÁSTÓL HUNYADI JÁNOSNAK A KORMÁNYZÓSÁGRÓL LELÉPTEIG. (1452.). [85]
»»» I. IX. Bonifácz actiója Nápolyi László ellenkirály érdekében. – Zsigmond felmondja IX. Bonifácznak az engedelmességet. – A magyarországi clérus magatartása. [87]
»»» II. Zsigmond czélzatai. – Az 1404. ápril 6-iki statutum. – A király rendelkezései az egyházi javadalmak ügyében. – IX. Bonifácz magatartása. 93
»»» III. VII. Incze viszonya Magyarországhoz. – Zsigmond püspököket nevez ki. – Zsigmond kiengesztelődése a szent-székkel. – Királyi és pápai rendelkezések főpapi székek betöltése körül. 97
»»» IV. XXIII. János trónralépte, Zsigmond követsége a pápához. – Előterjesztése. – A pápa magatartása. – A kiegyezés. – A magyarországi javadalmak betöltése XXIII. János alatt. 104
»»» V. A konstanczi zsinat kiváltságlevele. – A veszprémi püspök és a vránai perjel javára kiállított királyi adománylevelek. – A veszprémi káptalan magatartása a királyi kinevezesekkel szemben. 116
»»» VI. Az egyházi javadalmak betöltésének ügye a konstanczi zsinaton. – A német nemzettel kötött concordatum. – A magyarországi egyházi javadalmak betöltése Zsigmond utolsó éveiben, Albert és Ulászló királyok alatt. 122
»»» VII. Az 1445-ik évi országgyülés végzései az egyházi javadalmak betöltése körül. – A püspöki székek és káptalani javadalmak betöltése az interregnum alatt. 140
»»» VIII. Hunyadi János kormányzó hatásköre a kegyuri jog terén. – Az 1446 és 1447-ik évi országgyülések törvényei. – Hunyadi János szék betöltése körül támadott bonyodalom. – A kalocsai érseki szék betöltése. 144
»»» IX. A kisebb egyházi javadalmak betöltése Hunyadi János kormányzósága idejében. 158
»»» X. A dömösi prépostság ügyében V. Miklós pápa és Hunyadi János között támadott conflictus. 163
»»» XI. Hunyadi János egyház-politikája eredményeinek méltatása, szemben az Európa egyéb országaiban fennálló helyzettel. 173
»»» HARMADIK KÖNYV. A MAGYAR KIRÁLYI KEGYURI JOG V. LÁSZLÓ TRÓNLALÉPTÉTŐL A MOHÁCSI VÉSZIG. [177]
»»» I. A királyi kegyuri jog gyakorlása V. László alatt. – A zágrábi bonyodalom. – A kalocsai érsekség betöltése. – A királyi kegyuri jognak a főpapi székek betöltése tekintetében világos elismerése. – A kisebb egyházi javadalmak betöltése. [179]
»»» II. Mátyás király első rendelkezései a püspöki székek betöltése tekintetében. – A zágrábi bonyodalom. – Főpapi kinevezések. – II. Pál kísérlete a királyi kegyuri jog megszorítására. – Az esztergomi érsekség betöltése. 185
»»» III. A Beckensloer primás szökése következtében támadott bonyodalmak. – Aragoniai János és Esztei Hippolyt kineveztetése az esztergomi érsekségre. – A modrusi és zengi conflictusok. – A kisebb javadalmak betöltése Mátyás uralkodása alatt. 199
»»» IV. II. Ulászló és II. Lajos uralkodása alatt az országgyülések egyházi vonatkozású végzései. – A királyi kegyuri jog gyakorlása Mátyás halálától a mohácsi vészig. 209
»»» V. Az egyház biráskodás terén Magyarország kiváltságos helyzete. 225
»»» NEGYEDIK KÖNYV. A MOHÁCSI VÉSZTŐL A BÉCSI BÉKEKÖTÉSIG 1526-1606. [231]
»»» I. A két király eljárása az egyházi javadalmak adományozása körül. – Oláh Miklós kisérlete az egyházi törvények érvényesítésére. – A magyarországi országgyűlések vallásügyi törvényei. – Az erdélyi országgyűlések vallásügyi törvényei. [233]
»»» II. A szent-szék állása a két király irányában. – A kinevezett magyarországi főpapok megerősítésének ügye. – Delfino bibornok térítvénye. – A magyar tanácsosok és az országgyűlés föllépése az idegen főpap ellen. 249
»»» III. Miksa király igényei az egyházi javadalmak megadóztatására. – A magyarországi czímzetes püspökségek betöltésének ügye. – Az esztergomi érsekség hosszú üresedése. – A szent-szék igyekezetei az érsekség betöltésének kieszközlésére. 258
»»» IV. A szent-szék magatartása szemben azzal a magyarországi gyakorlattal, mely szerint a kinevezett főpapok a pápai megerősítés előtt a főpapi czím, javadalom és joghatóság birtokába léptek. – Gesualdo bibornok előterjesztése a magyar király kegyúri jogának természete és kiterjedése felől. – A magyar főpapok véleménye ezen ügyről. – A szent szék igyekezetei az egyetemes egyházi jog elveinek érvényesítésére. – A királyi udvarnál a főpapi javadalmak betöltése körül követett eljárás. – Az erdélyi püspökség visszaállítása és a püspök kineveztetése az erdélyi fejedelemtől. – Az elpusztúlt egyházi javadalmak. – A főpapok végrendelkezési joga. 274
»»» ÖTÖDIK KÖNYV. FORGÁCS FERENCZ ÉS PÁZMÁNY PÉTER KORA. 1606-1637. [299]
»»» I. A czímzetes püspökségek és a jezsuiták ügye a bécsi tárgyalásokban és az 1608-ik évi országgyűlésen. – Forgács Ferencz primás magatartása a királyi kegyúri jog tárgyában felmerűlt kérdésekkel szemben. – A kath. státus föllépése Pázmány Péternek primássá kineveztetése érdekében. – A kamara tárgyalásai Pázmánynyal. – A főpapok végrendelkezési joga. – Az egyházi javadalmak elidegenítése. – Összeütközések a szent-szék és a korona között. [301]
»»» II. A czímzetes püspökségek kérdése Rómában. – A corbáviai, váradi és rosoni püspökségek betöltése. – A bosniai püspökség ügye. 322
»»» III. Az erdélyi püspökség visszaállítására és betöltésére czélzó törekvések. – Pázmány Péter emlékiratai a királyi kegyúri jogról és az erdélyi püspökségről. 333
»»» IV. III. Ferdinánd ifjabb király kisérlete az apostoli czím megszerzésére. Pázmány álláspontja. – Tárgyalások a szent-székkel. 342
»»» HATODIK KÖNYV. PÁZMÁNY HALÁLÁTÓL MAGYARORSZÁGNAK A TÖRÖK JÁROM ALÓL FELSZABADÍTÁSÁIG. [349]
»»» I. III. Ferdinánd magatartása. — A szent-szék álláspontja nem változik. – Jakusics egri püspök küldetése Rómába 1644-ben. – A Szilveszter-bulla. [351]
»»» II. A belgrádi püspökség. — Az 1648-ik évi nemzeti zsinat. – A magyar király apostoli jellemének előtérbe helyezése. – A bosniai püspökség betöltésének joga iránt folyt tárgyalások. – Egy concordatum-tervezet. 367
»»» III. A püspökségre való kinevezés joga iránt támadt újabb bonyodalmak. – A bosniai, belgrádi, szerémi, biduai és szendrői püspökségek.- Apostoli helynökök Erdélyben. – A munkácsi és svidniczi püspökségek. 382
»»» IV. Ciculini kinevezett zengi püspököt a szent-szék visszautasítja. – A bécsi nuntisok igyekezetei a magyarországi egyházi állapotok megváltoztatására. 393
»»» HETEDIK KÖNYV. MAGYARORSZÁGNAK A TÖRÖK JÁROM ALÓL FELSZABADULÁSÁTÓL MÁRIA TERÉZIA HALÁLÁIG. [405]
»»» I. Fordulat I. Leopold egyházi politikájában. – Az apostoli királyság eszméjének fejlődése. – A király a visszahódított területeken az egyházi javakról rendelkezik. – A főpapság végrendelkezési joga. – Az erdélyi oláh püspökség alapítása. – Radanai pécsi püspök elmozdítása. – A római curia bíráskodása Magyarországban. – Az erdélyi püspökség visszaállítása. – A magyar koronához tartozó püspökségek sorozata. [407]
»»» II. A munkácsi püspökség. – Telekessi István egri püspök elmozdítása és visszahelyezése. – Eleonora özvegy királynő a kegyuri jogot a király nevében gyakorolhatja-e? – A zengi és szerémi püspökök ügye. – A coadjutor kinevezésének joga iránt folytatott tárgyalások. – A fogarasi püspökség betöltésének joga. 420
»»» III. A magyarországi papság megadóztatása. – Az interconfessionalis viszonyokat szabályozó királyi rendeletek. – Althán bíbornok váczi püspök óvása és Bécsbe idéztetése. – Idegen egyháziak alkalmazása ellen kibocsátott királyi rendelet. 438
»»» IV. A király felügyeleti joga a papnöveldék, nevelőintézetek és alapítványok fölött. – A helytartó-tanács felállítása és hatásköre. – A lelkészi pénztár felállítása. – A szombathelyi püspökség felállításának terve. – Az erdélyi katholikus státus püspökjelölési joga. 446
»»» V. Mária Terézia egyházi politikájának iránya. – A szent-szék magatartása a magyarországi egyházi ügyekben. A magyar király bibornok-nevezési joga. 457
»»» VI. Az apostoli király czímének adományozása 1758. 471
»»» VII. Kollár könyvei a királyi kegyuri jogról. 480
»»» VIII. Új püspökségek alapítása. – A jezsuita-rend eltörlése. – A tanulmányi alap létesitése. 490
»»» Függelék a második könyvhöz. A főpapi székek betöltése 1403-1452 között. [503]
»»» Pótlékok és Igazítások. [524]
»»» NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. [531]
»»» TARTALOM. [555]

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat