Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Görgey István: Görgey Arthur ifjúsága és fejlődése a forradalomig (1916)

Szerző: Görgey István (1825-1912)
Cím: Görgey Arthur ifjúsága és fejlődése a forradalomig
Megjelenési adatok: Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1916. – VIII, 454 p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Midőn évek előtt ily czímű munkámban : “1848-ból és 1849-ből sat.” a hazai történelemhez adatokat szolgaltattam, előszavamban egyebek közt ezeket írám :
“Egy, még teljesen el sem készült nagyobb munkámnak a közepéből van ez I-ső kötet kiszakasztva . . . Személyemet azonban és a mi velem történt, csak azon esetben vegyitem elbeszélesembe, ha a tudomás közvetlenségét igazolom vele, vagy mikor korrajzi tekintetben, vagy pedig emberek és dolgok jellemzése szempontjából tartám nem érdektelennek …”
Ez akkori szavaimat veszem kiindulasul most is, midőn, ama kiadott munkámnak az 1888-ban közrebocsátott II. és III. kötettel történt befejezése után, visszafordulok most az akkor visszatartott, eddig kiadatlan elejehez, hogy ezt is nyomda ala igazítsam.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» Impresszum
»»» TARTALOM-MUTATÓ [III]
»»» ELŐSZÓ HELYETT KIÍRT CZIKK VIII
»»» Előszó [1]
»»» ELSŐ FEJEZET [7]
»»» Gyermekkor. – Toporcz. – A testvér. – Arthur 1832. évi június 29-i levele atyjához. – Tulln. – Az utász-iskola növendéke. [7]
»»» MÁSODIK FEJEZET. [32
»»» Görgey Arthur nyolcz évi távolléte az atyai háztól. - A család multjából. - Iskolai tanulmányaim. - Miskolcz. [32]
»»» HARMADIK FEJEZET. [50]
»»» 1834-1837. – Tulln. Krems. – Húsz levél. [50]
»»» NEGYEDIK FEJEZET. [68]
»»» 1837-1838. Magyar nemesi testőrség. – Bécs. – Carlsbad. – 17 levél. [68]
»»» ÖTÖDIK FEJEZET. [95]
»»» 1839 : 1840. – Bécs. Carlsbad. – Tizennégy levél. [95]
»»» HATODIK FEJEZET. [105]
»»» 1840. A viszontlátás Miskolczon. – Egy kis gyakorlati pedagogia. – Atyánk. – Hazafelé. – Tátra-Füreden. – A lomniczi csúcson. – Egy elveszett nap életemből. [105]
»»» HETEDIK FEJEZET. [119
»»» Tizenhárom levél. 1840-1842. [119]
»»» NYOLCZADIK FEJEZET. [141]
»»» Utolsóelőtti oskola-évem Pozsonyban. – Oskolatársak. – Karácsony-ünnepeim Bécsben Gida bátyámnál és Arthurral. – Vizsgáimra meglep atyám. – Töredék az ő elveszett naplójából. – Sikerült vizsgáim után atyámmal gyalogkirándulás Pozsony környékén, és vasúton Bécsbe. – Atyánknak sejtetlen utolsó búcsúzása Gidától és Arthurtól. – Hazautazunk. – Heroem calcas. – Atyámra nyugodtabb napok következnek. – Én 1841/2-ben Eperjesen. – Guszti bátyámmal kéjutazás Vencziába. [141
»»» KILENCZEDIK FEJEZET. [149]
»»» 1842. A tenger. – Három levél. – Salzburg. [149]
»»» TIZEDIK FEJEZET. [162]
»»» 1842. – Wartburg. – Egy levél. [162]
»»» TIZENEGYEDIK FEJEZET. [170]
»»» 1842. 1843. Wartberg. Linz. Mitterkirchen. – Huszárok zendülése. – Egy próba. – Négy levél. Közte Görgey Arthur utolsó levele atyjához. [170]
»»» TIZENKETTEDIK FEJEZET. [185]
»»» 1843. – Atyánk halála. [185]
»»» TIZENHARMADIK FEJEZET. [189]
»»» Az 1843/4. évi pozsonyi országgyűlés. Ügyvédi okleveleim. Petőfi. Pákh Albert. [189]
»»» TIZENNEGYEDIK FEJEZET. [196]
»»» 1843. Mitterkirchen. – Horazdiovitz. – Svirotitz. – Prága. – Klattau. – Tizenkét levél. [196]
»»» TIZENÖTÖDIK FEJEZET. [217]
»»» Hat levél az 1844. évből. – Schinkau. Nepomuk. Klattau. Mochtin. Kozlau. [217]
»»» TIZENHATODIK FEJEZET. [227]
»»» 1845. Görgey Arthur kilép az osztrák hadseregből. – Conduiteliste. – Elbocsátási okiratai. – Kilencz levél. [227]
»»» TIZENHETEDIK FEJEZET. [248]
»»» 1845. – Kvietálás után. – Elmélkedés. – Némi jellemzés. [248]
»»» TIZENNYOLCZADIK FEJEZET. [255]
»»» 1845. – Találkozó Bielitzen Sziléziában. – Egy “sentimental journy”. [255]
»»» TIZENKILENCZEDIK FEJEZET. [261]
»»» 1845-1846. – Görgey Arthur a prágai egyetemen. – Két egyetemi bizonyítvány. – Nyolcz levél. – Egy kötésnek tisztességes felbontása. [261]
»»» HUSZADIK FEJEZET. [280]
»»» 1847. – Prága. – Tervek. – Görgey Arthur a lembergi egyetem vegyészeti tanára mellé assistensnek kinevezve. – Honvágy. – Egy haláleset – Nem megyen Lembergbe. – Hazafelé. – Hét levél. [280]
»»» HUSZONEGYEDIK FEJEZET. [298]
»»» 1847. Prága. Ujabb haláleset. Öntudatlan jóslat. Elmélkedés. Négy levél. [298]
»»» HUSZONKETTEDIK FEJEZET. [307]
»»» 1847. – Prága. – Egy nagy kölcsön. – Hat levél. [307]
»»» HUSZONHARMADIK FEJEZET. [320]
»»» 1848. Január – Márczius. – Görgey Arthur jegyváltása Anbouin Adéllal. – Házasságszerzési kedvtelés és csalódása. Férfias egyenesség és asszonyi érzékenykedés. – Mindezektből végzetszerű félreértések. – Öt levél. [320]
»»» HUSZONNEGYEDIK FEJEZET. [330]
»»» 1848. – A bécsi martiusi forradalom. – A pozsonyi országgyűlés. – Kossuth Lajos s a magyar küldöttség bevonulása Bécsbe. – Az első magyar miniszterium kinevezése. – Ám ezt megelőzi a Jellacsics báné. – Az 1848-iki törvények szentesítése. – Utazás Bécsből Pozsonyba, Pestre, Toporczra. – Rövid idyll. – “A haza veszélyben!” – Görgey Arthurt kinevezik honvéd-századossá az 5. honvéd-zászlóaljhoz. – Két czikk a “Martius 15-kében”. – Három levél. [330]
»»» HUSZONÖTÖDIK FEJEZET. [346]
»»» Egy ismételve fölvetett kérdés. [346]
»»» HUSZONHATODIK FEJEZET. [350]
»»» 1848. május-szeptember. – A Magyarországon állomásozó sorezredek felesketése a magyar alkotmányra.Ceccopieri gyalogezred megtagadj az esküt. – Emiatt általános felháborodás. – Pünkösd. – A Ceccopierik zendülése. – István nádor lefegyverzi őket és Komárom várába szállítatja. – Széchenyi István gróf. – Erdély utolsó külön országgyűlése törvényesen elfogadja a teljes uniót. – A honvédelmi harcz kezdete. – Görgey Arthur százados többrendbeli katonai megbizatása. – Utóbb ő a ministerelnököknek katonai titkára. – Még utóbb őrnagy és a “Tiszáninneni önkéntes mozgó nemzetőrsereg” szervezője. – Hét oklevél. [350]
»»» HUSZONHETEDIK FEJEZET. [361]
»»» 1848. szeptember. – Szervezés Szolnokon. – A helyzet szeptember közepén. – Jellacsics horvát bán fegyveres betörése. Sorezredek átpártolása a magyar hadseregtől a horváthoz. – Gróf Teleki Ádám tábornok magyar főparancsnok folytonos hátrálása. – A huszárezredek magatartása. Görgey Arthur Csepelsziget és környékének teljhatalmu katonai parancsnoka. Népfölkelés. – A lorévi haditörvényszék. Gróf Zichy Ödön elítélése és kvégeztetése. – Későbbi visszapillantások. [361]
»»» HUSZONNYOLCZADIK FEJEZET. [372]
»»» 1848 szeptember, október. – Jellacsics sajátkezű levele Róth tábornokhoz. – István főherczeg-nádor távozása az országból. – Móga cs. kir. tábornok veszi át a magyar tábor fővezérlését. – Ha Jellacsicsnak sikerül Róth és Filippovics tábornokok hadtestével egyesülni…? Görgey Arthur őrnagy jelentése a képviselőház elnökéhez. – Vásárhelyi hadnagy Zichy Ödön gróf kálozdi kastélyában elkoboz egy nagy vasaltládát és egy vas pénztárszekrényt. Kubinyi Ferencz és Szacsvay Imre jelentése. – E szerint Zichy Ödön gróf drágaságai 1848 októberében Budán hivatalosan leltároztattak, a Debreczenbe költözéskor pedig a Honvédelmi Bizottmány rendeletéből Madarász László rendőrfőnök gondjaira bizattak. [372]
»»» HUSZONKILENCZEDIK FEJEZET. [390]
»»» 1848 szeptember 23-30. napjainak eseményei. – Budapesten és Móga magyar táborában. – Kossuth tiszamelléki körutra kél. – Id. Majláth György ideiglenes kormányzóvá, báró Vay Miklós ministerelnökké nemveztetnek ki, gróf Lamberg altábornagy királyi biztossá. – Az elébbi kettő nem fogadja el a kinevezést. – A képviselőház küldöttséget indít a táborba. – Utána gróf Batthyány Lajos is a tábortba siet. – A bán futárja Fligelli őrnagy elfogatása s a bán levele Lamberghez. – A sukorói katonatiszti értekezlet. – Lamberg gróf meggyilkoltatásának híre érkezik a táborba. – Batthyány Bécsbe siet csillapítani. – Szeptember 29-éln győztes ütközet Pákozd-Sukorónál. – Rá éjjeli bomlott visszavonulás Martonvásárig. – Okai. [390]
»»» HARMINCZADIK FEJEZET. [401]
»»» 1848. – Görgey Arthur honvéd-őrnagy önálló haditerve Róth és Filippovics tábornokok horvát hadteste ellen. – 1848. október 3.-án Móga tábornok Görgeyt csapatjával Perczel Mór nemzetőri ezredes alá rendeli. – Október 4. Tácz, Soponya. – Október 5. Haas horvát százados föltétlenül megadja magát 1000 emberrel Görgeynek. – Ennek jelentése a Honvédelmi Bizottmányhoz. – Összekocczanások Perczel és Görgey közt. – Október 7. Róth és Filippovics tábornokok és 8000 horvát katona leteszi a fegyvert Perczel előtt. – Az így magyar kézre került 8000 szuronyos puskából Perczel Mórnak gondatlanságából alig 1500 db kerül a Honvédelmi Bizottmány rendelkezése alá; a többit rögtön széthordta a népfelkelés. – A Perczel és Görgey közti ellentét. – A népfölkelés mint győzelem tényezője és id. Csapó Vilmos illetékes része az érdemből. – Egy nagy hátrány a jövőre. [401]
»»» HARMINCZEGYEDIK FEJEZET. [418]
»»» 1848 október 18-ig Görgey Arthur honvédezredessé neveztetvén ki, Móga táborába küldetik. – 1848 október 13-án érkezik Parendorfba, hol Móga a lajthabrucki elődandár parancsnokságát bízza rá. – Jellacsics üldözésének az osztrák határszélen történt felszabadítása után Móga védőleges állást foglal. – Jellemző vonások. – Megkésett első betörés Ausztriába Jellacsics megtámadása végett október 17-én; másnap visszavonulás a Lajtha mögé. [418]
»»» HARMINCKETTEDIK FEJEZET. [433]
»»» 1848 november 1-éig. – A második betörés Ausztráliába 1848 október 21-én – és megint visszavonulás. – Kossuth a táborban. – Válaszirata Windisch-gratz herceghez. – Ezt két hadikövetünk megviszi : Ivánka Imre honvédezredes és Dobay nemzetőr-százados. – Emez visszatér hírmondónak : Windisch-Gratz “rebellisekkel nem alkudozik”. – Ivánka foglyul visszatartva. – Ezen esemény hatása alatt a harmadik betörés Ausztriába október 28-án. – A schweehati vereség október 30-án és visszavonulás Pozsony szinvonalára. – Október 31-én Móga tábornok leköszön. – November 1-én a Honvédelmi Bizottmány elnöke Görgey Arthurt nevezi ki honvédtábornokká és a hadsereg fővezérévé. – Főhadiszállás Pozsonyban. [433]
»»» ZÁRSZÓ [447]
»»» NÉVMUTATÓ [449]

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat