Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Görgey István: Görgey Arthur a számüzetésben, 1849-1867 (1918)

Szerző: Görgey István
Cím: Görgey Arthur a számüzetésben, 1849-1867 : Eredeti levelek fölhasználásával
Megjelenési adatok: Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1918. – 429 p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Ritkán volt két testvér élete oly szorosan egymással összeszőve, mint a magyar forradalom elbukasa után is a Görgey Arthuré s az enyim.
Ez szolgáljon előleges magyarázatul — egynémely tisztelt olvasóm előtt talán mentségemül — hogy valamint korábbi munkaimban, szintúgy jelen feladatom közben is, saját személyem és élményeim emlegetesét ki nem kerülhettem.
Jelen feladatom pedig : Görgey Arthurnak 1849. évi nyárutójától 1867. évi nyárutójáig tartott számüzetése idejéből szolgáltatni mentül több hű adatot az ő valamikor, hivatott tollal megírandó hiteles életrajzához.

Tartalomjegyzék


»»» Előzéklap
»»» Cíimlap
»»» Impresszum
»»» TARTALOM [5]
»»» ELSŐ FEJEZET [015]
»»» Hajótörés után. – 1849-1850. [15]
»»» MÁSODIK FEJEZET. [20]
»»» 1849-1850. – Levelek Görgey Guidóhoz és másokhoz. – Gróf Zichy Edmund bűnváddal fenyegetődző hirlapi czikkei. – Manz bécsi könyvkiadó sürgetésére Görgey Arthur irodalmi munkához készül. – Görgey Ármin és Kornél haditörvényszéki elitéltetésöket várják. – Szerző Galiciában hagymázba esik. – A transportot vezénylő osztrák tisztek bánása a besorozott honvédtisztekkel. – Szerző Biala-Bielitzen felgyógyul hagymázából. – Bécsbe érkezvén, beoszják a Haynau nevét viselő 57. sz. császári gyalogezredbe. – Osztrák tisztek. [20]
»»» HARMADIK FEJEZET. [39]
»»» 1850. – Andrássy Norbert cs. őrnagy. – Báró Kurczendorfer cs. őrnagy klagenfurti téeparancsnok. – Dr. Markusovszky Lajos. – Mikor Görgey Arthurt Bécsen keresztül vitték Klagenfurtba. – A bécsi közönség. – Andrássy őrnagy Schwarcenberg herczegnél. – Ministertanács ad hoc. – A küldtésből visszatérő Andrássy őrnagy magánkihalgatásokon a császárnál. – Görgey Guidó. – A Moro család Karinthiában. – Ennek gyár- és műhelyeiben Görgey Arthur önkéntes munkában. – Kempelen Károly. – Guidó bátyának két fia Görgey Arthurnál nevelésben. [39]
»»» NEGYEDIK FEJEZET. f46]
»»» 1849. – Terjesztett s elterjedt álhir, hogy Bécsben már alá van írva az általános közbocsánat ; még csak Komáromvár feladását várják Bécsben. – Budapapesten is óhajtva várják ezt az aradi és pesti foglyok érdekében. – Görgey Arthur helyzete. – Az árulási közvád és a Zichy Ödön miatti magán bűnvád. – Szidalmazó, fenyegető alamizsnát kérő levelek özöne. – Komárom feladása után 1849. október 6-a. – A Schwarzenberg-Grünne-Haynau-Susan szövetkezet. -Szomorú kilátások a jövőre. – Reményi. – Bach és Haynau. – Császári részleges amnestia azon honvédtisztek részére, kik az osztrák hadseregből még a forradalom előtt annak rendje szerint kiléptek. (Quittirrt.) – Levelek. [46]
»»» ÖTÖDIK FEJEZET. [59]
»»» 1850. – Első viszontlátás Klagenfurtban. – Egy menyasszony. [59]
»»» HATODIK FEJEZET. [64]
»»» 1850. – Reviczky István . – Görgey Arthur válasza gróf Károlyi Györgynének. – A nagy talány megfejtési kisérlete. – Cavour levelezéseiből. [64
»»» HETEDIK FEJEZET. [76]
»»» Válasz gróf Scherr-Thoss Arthurnak. – Görgey Arthur adjon számot a forradalom idejében általa nyugtázott szolgálati pénzekről. – Megfelelő nyilatkozata írásban. – Kérvényei Görgey Kornél alezredes fölmentéséért. – Gróf Leiningen-Westerburg tábornok utolsó levele ángyához. [76]
»»» NYOLCZADIK FEJEZET. [83]
»»» 1850-1852. – Két esztendei munka. – Görgey Arthur beszámolója elkészült :”Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahren 1848. und 1849.” Két kötet. Lipcsében Brockhaus kiadójában. – Az én életem regénye. [83]
»»» KILENCZEDIK FEJEZET. [88]
»»» 1852. – A karinthiai társadalom. – Humlauer. – Báró Kurczendorfer. – Egy curiosum. – Dr. Redtenbacher egyetemi tanár. – Két jellemzés. [88]
»»» TIZEDIK FEJEZET. [96]
»»» 1852-1853. – Görgey Arthur emlékiratai megjelennek. – A rendőrség elkobozza, olvasóit üldözi. – Haditörvényszék előtti vallatások. – A könyv hatása. – A klagenfurti iparegyesület Görgey Arthurt ügyvezető titkárjának választja meg. – Laboulaye. – Ollivier. – Proud’hom. – Okiratokat gyűjteni! [96]
»»» TIZENEGYEDIK FEJEZET. [109]
»»» 1853-1856. – Görgey Arthurnak eredetileg egész Karinthia területére szóló confiniumát utólag a Klagenfurt-városi járás határaira “kicorrigálják”. – Helyzetének egyéb rendőri megszorítása. – Sikertelen fáradozása polgári kereset után. – Tulajdon segélyforrásai kiapadóban. – Tíz levél. [109]
»»» TIZENKETTEDIK FEJEZET. [122]
»»» 1854. – Görgey Arthur levele Kempen altábornyagyhoz. – Az állami sustentatio kezdete. – Hat levél. [122]
»»» TIZENHARMADIK FEJEZET. [130g
»»» 1855. - Családi események. - Egyetmást a szerző életéből. - Egy sentimental journy. Wildbad-Gastein. Heiligenblut és Gross-Glockner. A Wörthi-tó. Viktring. - A viszontlátás. [130G
»»» TIZENNEGYEDIK FEJEZET. [140]
»»» 1856-1857. Az állami sustentatio története. – Görgey Arthur családja elöszőr telel Magyarországon. – A száműzött vadászkalandja és ebből lett bűnfenyítő pöre. – Két hű barát halála. – A hazából hazatérők. – “Bácsi” – Három levél. [140]
»»» TIZENÖTÖDIK FEJEZET. [149]
»»» 1858-1859. – Görgey Arthur haszonbérletbe vág. – A neki járó magyar politikai lapokat elkobezzák. – Családi aggodalmak. – Széchenyi 1858 november 6.-dikai levele. – “Fk” vezérczikkei a Pesti Naplóban. – Egy magyar paraszt leány. – B. Eötvös, Szalay László, Rüstow. – Tizenkét levél. [149]
»»» TIZENHATODIK FEJEZET. [162]
»»» 1860. – A psotestáns egyházi pátens. -Zsedényi, Máday. – Pesti feloszlatott egyházkerületi közgyűlés. – Benedek altábornagy és Székács superintendens. -Insula lutherana. – Széchenyinek egy nyilatkozata. Halála 1860 április 8-án. [162]
»»» TIZENHETEDIK FEJEZET. [169]
»»» 1860-1865. – Széchenyi István gróf halálának valószínű okai. – Hatása Görgey Arthurra. – Ennek családja másodszor látogat el a házba. – E miatt baj a klagenfurti rendőrséggel és a zsandárdággal. – “Görgey Garibaldihoz szökött”. – Az októberi diploma. – A Blick. – Atyai áldozat a gyermekek magyarságáért. [169]
»»» TIZENNYOLCZADIK FEJEZET. [178]
»»» 1860-1861. – Történelmi visszapillantás. – Okozati lánczolat. – A czenralizáló Új-Ausztria és germanizáló Bach rendszer csődje. – A magyar ó-conservatívek kerekednek felül. – Az októberi diploma. – Az 1847-iki állapot feltámasztása. – A 47-es, 48-as és 49-es pártok. – “El kell foglalni a tért!” Pest vármegye első közgyűlése. – Ellenzék Deák Ferencz ellen. – Nyáry Pál, Ghyczy Kálmán, Szilágyi Virgil. – Országbírói értekezlet. – Báró Kemény Zsigmond mint szónok. – Primási értekezlet. Éljen 1848! – Öt levél. – A száműzöttnek akaratlan első hírlapi megszólalása maga után vonja a másodikat.- Egy hű bajtárs látogatása. [178]
»»» TIZENKILENCZEDIK FEJEZET. [191]
»»» 1861. – Kmety tábornok 1853. évi gúnyirata Pompéry “Magyrország”-ában fölmelegítve. [191]
»»» HUSZADIK FEJEZET. [203]
»»» 1861. – Görgey Arthur kérvénye a Magyar Tudományos Akadémiához. [203]
»»» HUSZONEGYEDIK FEJEZET. [209]
»»» 1861. – Báró Üchtritz-Fuga Emil honvédezredes politizáló levelére válasza Görgey Arthurnak. [209]
»»» HUSZONKETTEDIK FEJEZET. [220]
»»» 1861. – Teleki László tragédija. [220]
»»» HUSZONHARMADIK FEJEZET. [228]
»»» 1861. Levelek. – Teleki halála s a nagy osztrák párt Bécsben. – Mutatvány Kmety gúnyiratának hatásából. – Ivánka Imre. – Gróf Bethlen Ferencz. – Kazinczy Gábor. [228]
»»» HUSZONNEGYEDIK FEJEZET. [237]
»»» 1862. – Görgey Arthurné Párisba utazik. – Egy memorandum az ő, – esetleg III. Napoleon számára. – Levelek. [237]
»»» HUSZONÖTÖDIK FEJEZET. [246]
»»» 1862. – Görgey Arthurné párisi látogatása. – Három levél. [246]
»»» HUSZONHATODIK FEJEZET. [254]
»»» 1862. – Berzenczey László száműzetése Klágenfurtba. – Elbeszélése a multból. – A Dunai confooderatio terve. [254]
»»» HUSZONHETEDIK FEJEZET. [265]
»»» 1862. – Május-deczember. – Levelek. [265]
»»» HUSZNNYOLCZADIK FEJEZET. [271]
»»» 1863. – Psotta Móricz honvéd tüzér ezredes halála. – Levelek. – “Hattyú” sírköve Elischauban. – Bátyám tervezése a hazába költöztetni a családját. [271]
»»» HUSZONKILENCZEDIK FEJEZET. [280]
»»» 1863. – Április-deczember. – Levelek. – Tönődések. – Miért küldi gyermekeit Görgey Arthur Magyarországra tanulni és mit követtel barátaitól? – Hamilcar és Hannibál. – Önvád. – Franczia rokonok látogatása Viktringben. – G. A. családja Pesten. [280]
»»» HARMINCZADIK FEJEZET. [296]
»»» 1864. – Görgey Arthur leányát Székács József confirmálja Budapesten. -Duka Tivadar Kelet-Indiából meglátogatja volt tábornokát viktringi magányában. – Gida bátyánk halála. [296]
»»» HARMINCZEGYEDIK FEJEZET. [304]
»»» 1865. – Deák Ferencz és Lustkandl – Levelek [304]
»»» HARMINCZKETTEDIK FEJEZET. [315]
»»» 1866. – Tizennégy levél. – Látogatásom Nyáry Pálnál, Gróf Bethlen Ferencz. – A “húsvéti czikk”. – Görgey Arthur feléledő reményei és aggodalmai. – Családja Pesten, hazatérőben a szepességről. – Bohus-Szögyén Antónia. – Görgey Bertha első bálja Pesten. – Bátyám családja visszatér Karithiába. – deák Ferencz országgyűlési felirata. – Az apa czélja gyerekeivel. – Természet törvénye : a “szülöttért a szüle”. – A család együtt Viktringben. – Bátyám családját megint Magyarországba küldi. [315]
»»» HARMINCZHARMADIK FEJEZET. [338]
»»» 1867. január-martius. Hét levél. – Egy üzenet Deák Ferencznek. – Egy osztrák történelmi visszapillantás. – Egy magyar ilyen. – Az “Egységes Németország” 1848-iki eszméje. – “Egységes szabad Ausztria”. – “Rendkívüli Reichsrath”. – Föderatismus. – Görgey Arthur első memoranduma Deák Ferencz számára. [338]
»»» HARMINCZNEGYEDIK FEJEZET. [357]
»»» 1867 márczius 8 – május 8. – Öt levél. – Berzenczey László szabad. – Görgey Arthur felszabadulásának kérdése. – Töprengések. – Viszontlátásunk Viktringben. – Komoly olvasmányok. – “Gazdátlan levelek”. – Ezek keletkezési története. – “A Moóri csata” első történetirodalmi kisérletem. – Okiratgyüjtésem. – Görgey Arthur második memoranduma Deák Ferencz számára. [357]
»»» HARMINCZÖTÖDIK FEJEZET. [388]
»»» 1867 május 29-június 14. – Három levél. – Görgey Arthur “Nyilt kérelme Kossuth Lajoshoz. – Spatz Jakab. – Igény és lemondás. – A “kegyelmi rendelet”. – Ennek szövege sehogysem alkalmazható Görgey Arthurra. – Pulszky Ferencz diotuma : “maradjon ott”. [388]
»»» HARMINCZHATODIK FEJEZET. [397]
»»» 1867 június 20 – október 1. – Nagy napok. – Görgey Arthur leányának eljegyzése. – Görgey Arthurné kihallgatáson Andrássy Gyúla miniszterelnöknél. – A ki család újra együtt Viktringben. – Görgey Arthur végre szabad! és rögtön elutazik Budapestre – látogatóba. – Toldy Ferencz levelei hozzá. – Vissza utazás Viktringbe. – Assermann – Vendrey ezredes és röpiratai. – Granzenstein államtitkár. – Levelek. [397]
»»» HARMINCZHETEDIK FEJEZET [411]
»»» 1867.- Jókainak egy vezérczikke a “Hon” czímű lapban. – Görgey Arthurnak helyreigazító czikke a “Hon” számára. – Két levele Kászonyi József honvéd ezredeshez. – Deák Ferencz pártfogása. – Görgey Arthur megköszöni levélben. – Egy levele szerzőhöz. [411]
»»» HARMINCZNYOLCZADIK FEJEZET. [420]
»»» 1867 – Görgey Arthur végleges visszatérése a hazába. – Ostracimus. – Levevle. – 1867 deczember 2-ról. – Zárszó. Visszapillantás. A nemzet közbocsánata. [420]
»»» NÉVMUTATÓ. [425]

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat