Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Dobozi István: A községi közigazgatás kézikönyve : Községi és körjegyzők, községi előljárók, szolgabírák, megye bizottmányi tagok, adó és katona ügygyel foglakozók, ügyvédek, lekkészek, tanítók; de különösen község jegyzői vizsgára készülők részére : Elméleti és gyakorlati utmutató a legujabb törvények alapján (1878)

Szerző: Dobozi István
Cím: A községi közigazgatás kézikönyve : Községi és körjegyzők, községi előljárók, szolgabírák, megye bizottmányi tagok, adó és katona ügygyel foglakozók, ügyvédek, lekkészek, tanítók; de különösen község jegyzői vizsgára készülők részére : Elméleti és gyakorlati utmutató a legujabb törvények alapján
Megjelenési adatok: Budapest : kiad. Rautmann Frigyes, 1878 – 384, VIII p. ; 21 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
A tudomány nem zárkózhatik el annak felismerése elől, hogy amaz elvont “én,, melyből az egykori észjog az államot alkotá, nem e világból való.
Valóságban minden nép belsőleg válik szét és oszlik alkatrészeire azon külső és szellemi javak megszerzése és birtoka szerint, melyek elsajátitására és élvezésére az emberiség hivatva van.
Nem a régi rendek osztályozását óhajtom fejtegetni, hanem veszem a mai földbirtokost, parasztot, zsellért, napszámost, a gyárost, kereskedőt, iparost, segédet, városi munkást, a mai hivatalnokot, lelkészt, ügyvédet, orvost, tudóst, mint meg annyi külső typusát egy oly alakulásának, melyre századunk nem képes többé rendszeres beosztást talalni.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» Ex Libris
»»» Előszó. [3]
»»» I. RÉSZ. Alkotmány, törvényhozás és önkormányzat. [7]
»»» 1. Alaptörvényeink. [7]
»»» I. Törvénycikk. 10
»»» II. Törvénycikk. 11
»»» XII. Törvénycikk. 16
»»» 2) Királyi jogok. 34
»»» 3) Törvényhozó hatalom. 36
»»» 4) Végrehajtó hatalom és kormányrendszer. 38
»»» 5. Törvényhatóságok. 39
»»» I. Dunán inneni kerületben. 41
»»» II. Dunán tuli kerületben. 41
»»» III. Tiszán inneni kerület. 42
»»» IV. Tiszán tuli kerület. 42
»»» V. Királyhágón tuli kerület (Erdély.) 42
»»» 6. Községek. 50
»»» A) Községi illetőségről. 50
»»» B) Községi jogok. 52
»»» C) Önkormányzat. 53
»»» 7. A községi képviselő testület, elöljáróság és jegyző hiavatása s teendői általánoságban. 53
»»» I. A bíró és az elöljárók. 53
»»» II. A községi jegyző hivatása. 58
»»» 8. A községi elöljáróság és jegyző felelősségéről és a fegyelmi eljárásról. 63
»»» II. RÉSZ. Községi közigazgatás. [65]
»»» 1. Képviselő testület. [65]
»»» 2. Községi elöljáróság. 66
»»» 3. A községi háztartásról. 68
»»» A) Költségterv. 68
»»» Költségvetés. Doboz adóközség bevételei, s kiadásairól az 1876. közigazgatási évre. MINTA. [71]
»»» Költségvetés. Doboz község bevételei, s kiadásairól az 1876. közigazgatási évre. 72
»»» Bevétel és kiadási napló. 77
»»» Számadása Doboz községének 1874. évről. 78
»»» 2. Honvédelmi ügy. 91
»»» B. minta. Jelentési-könyv. 112
»»» Maglód községében tartozkodó, közös hadseregbeli tartósan szabadságoltak és tartalékosokra nézve. 112
»»» Honvéd-bejelentési-könyv Maglód község részéről. 113
»»» Változási kimutatás. Maglód község részéről, 1876. november hónapjára a közös hadseregnek tartósan szabadságoltjaira és tartalékosaira nézve. 114
»»» Honvéd-változási kimutatás. Maglód község részéről 1876. november hónapjára. 115
»»» 3. Adóügy. 133
»»» A) A földadó. 133
»»» B) Házadóról. 138
»»» C) A kereset adóról. 141
»»» D) A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok adójáról. 155
»»» E) A bányaadóról. 155
»»» F) Tőkekamat és járadék adóról. 156
»»» G) Az általános jövedelmi pótadóról. 158
»»» Összeirási és kivetési lajstrom az általános jövedelmi pótadóról 1877. évre. 161
»»» Királyi pénzügyigazgatóság Besztercebánya. Adóhivatali kerület Besztercebánya. Jegyzéke. 164
»»» Jegyzék az általános jövedelmi pótadó évenkénti kivetésének befejezte után előforduló adóelőirásokról és adótörlésekről. [165]
»»» H) Fegyveradóról. 167
»»» J) A cselédtartásért, tekeasztalokért, játékhelyiségért, kocsi- és lótartásért fzetendő adóról. 168
»»» K) Vasuti- és gőzhajózási szállitás használatának megadóztatásáról. 173
»»» L) A bélyeg illetékek és dijakról. 174
»»» I. Fokozat. 175
»»» II. Fokozat 177
»»» III. Fokozat (alkalmazandó) 177
»»» M) Az egyenes és közvetett adóknak, illetékeseknek és az egyenes adók módjára beszedendő kincstári követeleséknek és egyéb tartozásoknak végrehajtás utján való behajtásáról. 188
»»» N) A bor- és húsfogyasztási adóról. 196
»»» O) Adómentes pálinka főzéséről. 199
»»» 4. Az árva és gyámügyről. 202
»»» A) A gyámhatóságok. 202
»»» Az árvaszékek szervezete. 204
»»» A gyámhatóságok illetékességéről. 206
»»» A felebbezésről és felebbviteli fokozatról. 207
»»» Eljárás az örökösödési ügyekben. 208
»»» A. Haláleset felvétel a biróságok részére. 209
»»» B. Haláleset felvétel a gyámhatóságok részére. 212
»»» B) Hagyaték tárgyalás. 219
»»» C) Árva vagyon bérbeadása és eladásáról. 221
»»» D) Nagykorusitás, örökbe fogadás és törvényesitésről. 224
»»» E) A gyámhatósági pénzkezelésről. 226
»»» F) Az árvapénzek kezelése és árvaszámadások szerkesztéséről. 229
»»» G) Általános határozatok. 230
»»» 5. Népiskolai közoktatásunkról. 232
»»» 6. Községi rendőr-ügy. 238
»»» A) A mezei rendőrség és vadászati tilalom. 238
»»» B) Bitangságba vett jószágokról. 242
»»» C) Tűzrendőrségről. 243
»»» D) Cseléd rendőrségről. 243
»»» E) Tolonc-ügyről. 248
»»» II. Minta. Pilis községének tolonc számadása 1876. év IV. évnegyedéről. [251]
»»» F) Egészségügyi rendőrségről. 254
»»» G) A gát, vizrendőrség, halászat és hajómalmokról. 260
»»» 7. A kisebb polgári peres ügyekben való eljárásról és a községi biráskodásról. 262
»»» Eljárás a községi biráskodás körül. 266
»»» Jegyzőkönyv. 268
»»» Idézés. 268
»»» Tárgyalási jegyzőkönyv. 269
»»» Folytatólagos tárgyalási jegyzőkönyv. 269
»»» Folytatólagos jegyzőkönyv. 270
»»» A végrehajtás. 271
»»» Végrehajtási jegyzőkönyv. 272
»»» Árverést elrendelő végzés. 273
»»» Árverési jegyzőkönyv. 274
»»» Felebbvitel és semmiségi panasz. 275
»»» Igazolás. 277
»»» A kisebb polgári peres ügyekben való eljárásnál lerovandó bélyegilletékekről. 279
»»» 8. Iparügyről. 282
»»» Példák. I. 283
»»» Példák II. 284
»»» 9. A közmunkáról. 290
»»» 10. Az országgyülési képviselők választásáról. 292
»»» A központi választmány. 297
»»» A választók névjegyzéke. 299
»»» A névjegyzék elleni felszólalások. 302
»»» A választási eljárás. 305
»»» Vegyes és átmeneti intézkedések. 316
»»» III. RÉSZ. [319]
»»» 1. A járási szolgabiró teendői a községi közigazgatás körül. [319
»»» 2. Az időszaki jelentésekről. 322
»»» 2. Kivándorlás, útlevelek és robbanó szerekről. 324
»»» 3. Egyletek alakitásáról. 325
»»» 4. A végrendeletek, öröklési szerződések és halálesetre szóló ajándékozásokról és közokiratról. 327
»»» 5. Hagyatéki ingatlanok birói átadásáról s telekkönyvi átiratásról. 333
»»» 6. Telekkönyvi bekebelezésekről. 338
»»» 7. Iromány példák. 348
»»» I. Árverési jegyzőkönyv. 348
»»» II. Vadászatjog-haszonbéri szerződés. 350
»»» III. Jegyzőkönyv. 352
»»» IV. Jegyzőkönyv. 353
»»» V. Jegyzőkönyv. 357
»»» VI. Jegyzzőkönyv. 359
»»» VII. Felebbezési kérvény, valamely községi képviselő testület határozata ellen. 360
»»» VIII. Árva vagyon elárverelését szorgalmazó kérvény. 362
»»» IX. Jegyzőkönyv. 363
»»» X. Állam segélytérti kérvény beterjesztésérőli jelentés. 364
»»» XI. Nagyméltóságu m. k. vallás és közoktatási Minister Ur! 364
»»» XII. Kivonat 365
»»» XII. Törvényesités iránti kérvény minta. 366
»»» 8. Községi szabályrendelet. 367
»»» I. Fejezet. 367
»»» II. Fejezet. 368
»»» III. Fejezet. 371
»»» IV. Fejezet. 372
»»» V. Fejezet. 377
»»» VI. Fejezet. 377
»»» VII. Fejezet. 378
»»» 9. Bel- és igazságügyministeri rendelet az 1877. évi XXII. t. cz. életbeléptetése, végrehajtása s a kisebb polgári peres ügyekben követendő ügyviteli tárgyában. 380
»»» TARTALOM. [I]

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat