Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Radvánszky Béla: Udvartartás és számadáskönyvek (1888)

Szerző: Radvánszky Béla (1849-1906)
Cím: Udvartartás és számadáskönyvek
Megjelenési adatok: Budapest : Athenaeum R. Társ. bizománya,1888 – XIII, 414, [1] p., [25] t ; 39 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
Megjegyzés: Tagányi Károly [m.s.]
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Több mint egy évtizede annak, hogy nemzetünk benső életének, otthonának, család életének történelmével és az egyesek háztartásának megismerésével foglalkozom. Ezen idő alatt nagyon sok érdekes anyagot sikerűlt összegyüjtenem.
Mielőtt gyűjteményemnek kiadását elhatároztam volna, meghánytam-vetettem elmémben, nem teljesi-tek-e meddő munkát ? van-e erre szüksége történetirodalmunknak ? Mintán azonban lépten-nyomon tapasztaltam — daczára az eddig nyomtatásban kiadott nagymennyiségü értékes anyagnak — történelmi forrásaink elégtelenségét, ezen anyag nagy részét méltónak itéltem arra, hogy nyomtatásban álljon a történetkedvelők rendelkezésére, annál is inkább, mert ily irányu, rendszeres forrás-gyűjteménynyel eddig nem bir irodalmunk.
Az elmondott okoknál fogva, elhatározva kiadá- sát, felajánlottam azt á Történelmi Társulatnak.

Tartalomjegyzék


»»» Külső Borító.
»»» Belső Borító.
»»» Sorozat Címlap.
»»» Címlap.
»»» Előszó. [III]
»»» Tartalom. [XI]
»»» Bethlen Gábor Fejedelem Udvartartására Vonatkozó Irások. [XV]
»»» I. RÉSZ. Számadáskönyv Bethlen Gábor Fejedelem Vásárlásairól 1615-1627. [1]
»»» MERCIUM. [3]
»»» MERCES. [85]
»»» MERCES ANNI MDCXXVI. [123]
»»» SOLI DEO GLORIA ANNI DOMINI MDCXXVII MERCES. [147]
»»» II. RÉSZ. A Kassai Kamara Számadása Bethlen Gábor Fejedelem Alatt 1624-1625. [159]
»»» REGESTUM. [161]
»»» Bevétel. [163]
»»» III. RÉSZ. Bethlen Gábor Fejedelem Udvartartására Vonatkozó Iratok 1621-1629. [209]
»»» 1. Zsuzsanna fejedelem asszony rendelete, hogy a gyalog testőrségnek és az étekfogóknak fizetését adják meg. Kassa 1621 mart. 11. [211]
»»» 2. Bethlen Gábor fejedelem gyalog testőrségének fizetés lajstroma 1621. márczius 11. 211
»»» 3. Bethlen Gábor fejedelem gyalog katonáinak fizetéséről. 1621 martius 19. 214
»»» 4. Zsuzsánna (Bethlen Gáborné) fejedelem asszony testőrségének fizetés lajstroma 1621 martius 22. 214
»»» 5. Bedeghi Nyáry István nyugtája. Kassa 1621 martius 20. 216
»»» 6. Kassa 1621 martius 26. 216
»»» 7. Bethlen Gábor fejedelem kék gyalogjaihoz állott öt lengyelnek félhavi fizetése. Kassa 1621 május 1. 217
»»» 8. Debreczeni Kovács István nyugtája 39,600 forintról. Kassa 1624. május 6. 217
»»» 9. Navi Miklós elismervénye. 1624. 217
»»» 10. Schindtler levele Réz Andráshoz Bethlen Gábor fejedelem hintójáról. Bécs. 1624. 218
»»» 11. Brandenburgi Katalin menyegzőjekor Kassán követendő szertartás. 1626. 218
»»» 12. Bethlen Gábort és nejét Erdélybe kisérő násznép lajstroma. 1626. 223
»»» 13. Fűzér vára porkolábjának hitlevele. 1626. 226
»»» 14. Bélaváry Dávid kiadásai. 1624-1626. 227
»»» 15. Bethlen G. rendelete lengyel bejárójáról. 1627. 228
»»» 16. Bethlen G. ajánló levele Leuchmar Gerard részére. 1628. 229
»»» 17. Bethlen G. gyula-fehérvári udvarának fizetés-lajstroma. 1628. körül. 229
»»» 18. Erdélyország jövedelmei. 1628. 232
»»» 19. Bethlen Gáborné, Brandenburgi Katalin ékszereinek lajstroma. 1628-9 körül. 233
»»» 20. Brandenburgi Katalin özvegy fejedelemasszony ingóságai. 1629. 238
»»» IV.RÉSZ. I. Rákóczy György És Brandenburgi Katalin Között Folyt Tárgyalások Iratai Az Özvegy Fejedelem Asszonyt Illető Ingóságokról. 1629-1636. [245]
»»» 1. Bethlen G. fejedelem végrendeletének, özvegyére vonatkozó része. 1629. [247]
»»» 2. Bethlen G. és neje ingóságai és ruhái, melyek Munkács várában maradtak. 1631. 252
»»» 3. Brandenburgi Katalin kötelezvénye 8000 tallérró. 1631. 262
»»» 4. Katalin fejed. asszony maga magát igazoló iratának töredéke. 1631. 262
»»» 5. Brandenburgi Katalin kötelezvénye 12,800 tallérról. 1631. 263
»»» 6. Brandenburgi Katalin által Munkács várában hagyott ezüstök megmérése. 1631. 263
»»» 7. Bethlen G. özvegyét illető drágaságokból időközben mi fogyott el. 1632. 265
»»» 8. Brandenburgi Katalin utasítása Strassburghoz 1632. 266
»»» 9. Brandenburgi K. levele Sperlinghez. 1632. 267
»»» 10. Katalin özvegy fejedelemasszonyt illető arany és ezüst mivek ládába rakása. 1633. 268
»»» 11. Munkácsról Maros-Vásárhelyre küldött materiák. 1635. 270
»»» 12. Strassburg Pál számfejtése Melkau Fülöppel. 1633 majus 29. 272
»»» 13. Melkau Fülöp nyugtája 20,800 tallérról I. Rákóczy Gy. részére. 1633. 272
»»» 14. Katalin özvegy fejedelemasszony elismervénye I. Rákóczy György részére. 1633. 273
»»» 15. Melkau F. által I. Rákóczy Gy. részére adott kezeslevél. 1633. 274
»»» 16. I. Rákóczy Gy. biztosító levele Melkau F. részére. 1633. 276
»»» 17. Melkau F. ujabb követelése Brandenburgi Katalin ellen. 1633 után. 277
»»» 18. Brandenburgi K. ingóságait átvételi I. Rákóczi Györgytől. 1633. 278
»»» 19. Katalin özvegy fejed. asszonyt illető ingóságok becslése. 1633. 296
»»» 20. Katalin özvegy fejed. asszonyt illető ingóságok Sáros-Patakra küldetnek. 1633. 298
»»» 21. Kamuthy István bizonyítványa, általa Velenczében vásárolt szövetek értékéről. 1633. 301
»»» 22. I. Rákóczy György rendelete. 1634. 302
»»» 23. Bethlen Gábor özvegyét illető köntösök becsüje. 1634. 303
»»» 24. Brandenburgi Katalint illető köntösök becsüje. 1634. 304
»»» 25. Melith György elismervénye. 1634. 306
»»» 26. Ballingh által Patakra küldött ingóságok. 1634. 307
»»» 27. Gyula-Fehérvárott ládákba rakott ingóságok. 1634. 308
»»» 28. Katalin özvegy fejed. asszonyt illető ingóságok, melyek Patakra küldettek. 1634. 309
»»» 29. Prémek felmérése. 1634. 310
»»» 30. Melkau F. átruházza követelését I. Rákóczy Györgyre. 1634. 311
»»» 31. Katalin özvegy fejed. asszony által időközben elajándékozott ezüst művek. 1631-1634. 312
»»» 32. Katalin özvegy fejed. asszony holmijaiból, midőn Munkácsról kivonúlt, ki mit vitt el. 1634. 312
»»» 33. Kornis Zsigmond tanuvallomásának töredéke, a Mogilla féle gyémántról. 1634 körül. 313
»»» 34. Chernel Györgynek átadott irások jegyzéke. 1634. 315
»»» 35. Ezüst tálak összeirása. 1634. 318
»»» 36. Török János lovászmester bizonyítványa. 1634. 318
»»» 37. I. Rákóczy Gy. levele Chernel Györgyhöz. 1634. 320
»»» 38. A Sáros-patak-i tárházba vitt drágaságok. 1634. 321
»»» 39. Pénz összeirás. 1634. 321
»»» 40. Sáros-Patakon letett ingóságok leltára. 1634. 322
»»» 41. Fáy István által Sáros-Patakra hozott kincsek. 1634. 327
»»» 42. Brandenburgi K. ingóságait átvéteti I. Rákóczy Györgytől 1634. 328
»»» 43. Brandenburgi Katalin állítólagos követelésének lajstroma. 1634. 332
»»» 44. Ládákba rakott ingóságok. 1634. 340
»»» 45. Chernel Györgynek a Sáros-patak-i levéltárból kiadott levelek. 1634. 340
»»» 46. Csáky István által, Brandenburgi Katalinnak visszaadott ékszerek. 1634. 341
»»» 47. I. Rákóczy György rendelete a Melkó-féle kötelezvényekről. 1635. 343
»»» 48. Rendelet ugyanarról. 1635. 343
»»» 49. Melkau F. elismervénye. 1635. 344
»»» 50. Brandenburgi Katalin követelésének lajstroma, megjegyzésekkel kisérve. 1635. 345
»»» 51. I. Rákóczy György végszámadása Brandenburgi Katalinnal. 1635. 351
»»» 52. Tanúvallatás egy patika láda felől 1635. 354
»»» 53. Brandenburgi Katalin követelésének lajstroma. 1635. 356
»»» 54. Katalin követelésének lajstroma a tokaji egyezséget megelőzőleg, I. Rákóczy György-féle megjegyzésekkel kisérve. 1636. 358
»»» 55. Katalin özvegy fejedelemasszony azon ezüst marhái, melyek Patakra küldendők. 1636. 363
»»» 56. Szentes János tálmosó vallomása. 1636. 364
»»» 57. I. Rákóczy György utasítása, hogy módon számoljanak és egyezzenek meg Brandenburgi Katalinnal.1636. 366
»»» 58. Utolsó számadás Brandenburgi Katalin végkielégitésére. 1636. 368
»»» 59. Brandenburgi Katalin végkielégitése. 1636. 372
»»» 60. Vay Péter vallomása a bezovár csészéről. 1636. 374
»»» 61. Brandenburgi Katalinnak 1663., 1634. és 1636. években visszaadott ingóságok csoportositott lajstroma. 374
»»» Név- És Helymutató. 388
»»» Tárgymutató. 395

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat