Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Magyar erdészeti oklevéltár 1015-1742 – I. kötet (1896)

Szerző:
Cím: Magyar erdészeti oklevéltár : 1015-1742
Megjelenési adatok: Budapest : Pátria,1896. – LXVII, 735 p. ; 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Az Orsz. Erdészeti Egyesület választmányának 1893. évi deczember 3-án tartott ülésében Bedő Albert első alelnök azzal az indítványnyal lépett föl, hogy miután immár az erdészeti irodalom sürgősebb szükségleteit, részben kielégítve, részben megbizások s pályázatok útján biztosítva látja, tekintettel az ország ezredéves fennállásának közelgő ünnepére is, a magyar erdőgazdaság-történet megirásának előkészítését tartja szükségesnek. E czélból javaslatba hozta, hogy egy ahhoz értő szakember által, gyűjtessenek össze mindazon kiadott vagy kiadatlan okiratok, a melyek a magyar erdágazdaság fejlődését a honfoglalástól kezdve 1867-ig feltüntetik, s majdan az egyesület kiadásában, a milleniumi kiállításon is bemutathatók legyenek.
Az igazgató választmány ezen indítványt nyomban magáévá tévén, miután azt a közgyűlés is elfogadta s keresztülvitelére a választmányt hatalmazta fel…

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» BEVEZETÉS.
»»» A MAGYAR ERDŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE. IV
»»» 1. A primitív erdőközösség. IV
»»» 2. A király erdőgazdasága. VIII
»»» 3. Erdészeti kulturánk a középkorban. XII
»»» 4. Erdészeti kulturánk a bányáknál. XV
»»» 5. Erdészeti kultúránk Mária Therézia koráig. XIX
»»» 6. A modern erdészeti kultúra keletkezése. XXII
»»» 7. Az erdészeti oktatás szervezése. XXXII
»»» 8. Erdészeti kultúránk az újabb korban. XXXVI
»»» TARTALOM. [49]
»»» 1. 1015. Kivonat sz. István király alapítóleveléből: a szegzárdi közös erdők s a pécsváradi apát erdeinek jövedelméről.. [1]
»»» 2. 1075. Kivonat I. Géjza király alapítóleveléből a Garamon szállított fák vámjáról. [1]
»»» 3. 1093 körül. Kivonat Sz. László király megerősítőleveléből : a Zselicz erdő kondásairól. [1]
»»» 4. 1096 körül. A tarczali országgyűlés által hozott törvény 18. §-a az egyházak erdeiről. 2
»»» 5. 1109. Kivonat Kálmán király megerősítőleveléből : a szárberényi közös és konyha-erdőről. 2
»»» 6. 1113. Kivonat Kálmán király megerősítőleveléből : a bajmócskai közös erdőről. 2
»»» 7. 1134. Kivonat Feliczián esztergomi érsek ítéletleveléből : a Dumbrova erdő birtokáról. 2
»»» 8. 1138. Kivonat II. Béla király megerősítőleveléből : a Gan falubeliek fa-ház építésre és zsindely szolgáltatásra való kötelezettségéről. 3
»»» 9. 1156. körül. Kivonat II. Géjza király adományleveléből : a Sár erdő királyi erdőóvóiról. 3
»»» 10. 1206. körül. Kivonat János esztergomi érsek ítéletleveléből : Szűcsön az erdőből Pósa papnak járó nyilról. 3
»»» 11. 1209-34. közt. Kivonat a váradi káptalan jegyzőkönyvéből : a királyi bölényvadászokról. 4
»»» 12. 1209-34. közt. Kivonat a váradi káptalan jegyzőkönyvéből : a királyi bölényvadászok ispánjáról. 4
»»» 13. 1209-34. közt. Kivonat a váradi káptalan jegyzőkönyvéből : a királyi bölényvadászok ispánjáról. 4
»»» 14. 1209-34. közt. Kivonat a váradi káptalan jegyzőkönyvéből : a bereghi erdőóvókról. 4
»»» 15. 1209-34. közt. Kivonat a váradi káptalan jegyzőkönyvéből : az ippi királyi bölényvadászokról. 4
»»» 16. 1210. Kivonata a győri káptalan bizonyságlevelének : a pannonhalmi apát s a bakonyi erdőóvók közti egyezségről, mely az erdőóvók viszonyát a bakonyi ispánhoz részletezi. 5
»»» 17. 1214. Kivonata a veszprémi káptalan bizonyságlevelének : Kapolcson egy Bárd nevű közös erdő elajándékozásáról. 5
»»» 18. 1224. Kivonata II. András király adománylevelének : a bodrog-zsadányi (?) királyi erdőóvók földjéről. 5
»»» 19. 1226. körül. Kivonat Miklós nádor ítéletleveléből a pannonhalmi apátság udvarnokainak fa-fuvarozási szolgálmányáról. 5
»»» 20. 1230. körül. Kivonata II. András király parancsának a mosonyi és sopronyi várakhoz tartozó összes határőrök és erdőóvókhoz. 6
»»» 21. 1231. Kivonat II. András király adományleveléből : a Szatmár várához tartozó királyi erdőóvók 2 falujáról. 6
»»» 22. 1233. körül. Kivonat fogott bírák ítéletleveléből: a zsiliczségi kondások szolgálmányairól. 6
»»» 23. 1238. Kivonat IV. Béla király adományleveléből: a vármegyék erdeiben legeltetett disznók után a nádornak s a megyeispánoknak járó jövedelemről. 7
»»» 24. 1240. körül. Kivonat IV. Béla király összeíróleveléből: a pannonhalmi apát zsiliczségi kondásainak szolgálmányairól. 7
»»» 25. 1240. Kivonata Donát bakonyi ispán iktatólevelének: a Szent-Kereszt kápolna részére, a bakonyi erdőóvókkal tartott tanácskozás alapján a Bakonyból kihasított földről. 8
»»» 26. 1244. körül. Kivonata IV. Béla király parancsának: a veszprémvölgyi apáczáknak a Bakonyban engedett erdőléséről. 8
»»» 27. 1249. Kivonat az egri káptalan vallóleveléből: a királyi erdőóvóknak Szalonnával határos két falujáról. 8
»»» 28. 1250. Kivonat IV. Béla király adományleveléből : a badini királyi erdőóvókról. 9
»»» 29. 1255. Kivonat IV. Béla király szabadalomleveléből: a beszterczebányaiaknak adományozott területen a vadászat és halászat jogának fönntartásáról. 9
»»» 30. 1256. Kivonata IV. Béla király adománylevelének : a zólyomi királyi erdőóvók száznagya részére. 9
»»» 31. 1256. Kivonata IV. Béla király adománylevelének : a zólyomi királyi vadaskert őrei részére. 9
»»» 32. 1258. Kivonata a bakonyi ispán bizonyságlevelének : a bakonybéli apát népei s a bakonyi erdőóvók közt kötött peregyezségről, melyben az erdőóvók kikötik, hogy az apát népei ezentúl élőfát kiirtani ne merészeljenek. 10
»»» 33. 1262. Kivonata a király által kiküldött bírák bizonyságlevelének: a Karcsa falubeliek közti peregyezségről 15 hold erdő felől, mely emberi kézzel vetett magból keletkezett. 10
»»» 34. 1262. Kivonat István ifjabb király ítéletleveléből: az esztergomi érsek dióspataktői erdőóvóiról. 11
»»» 35. 1262. Kivonata a fehérvári káptalan bizonyságlevelének: a kenesei erdő hasznának eladásáról. 11
»»» 36. 1263. Kivonat IV. Béla király adományleveléből: egy a zólyommegyei ispánhoz tartozó erdőről. 11
»»» 37. 1263. Kivonata IV. Béla király szabadalomlevelének: Uzda és Meczk fiai részére, kik neki Thúróczban halászattal és vadászattal szolgáltak. 11
»»» 38. 1263. Kivonat IV. Béla király megerősítőleveléből: a zólyomi királyi vadaskertről. 12
»»» 39. 1265. Kivonata IV. Béla király adománylevelének: a rábai királyi erdőóvók székási földjéről. 12
»»» 40. 1270. Kivonat V. István király adományleveléből: a király gömörmegyei vízóvójáról. 12
»»» 41. 1270. Kivonat V. István király adományleveléből: Csák bán örökös bakonyi ispánságáról. 13
»»» 42. 1271. Kivonat az esztergomi káptalan osztályleveléből: a közös erdőkben tett írtás, mint magántulajdonról. 13
»»» 43. 1272. Kivonat V. István király megerősítőleveléből: két háztelek után járó két bárdalja erdőről. 13
»»» 44. 1272. Kivonat V. István király adományleveléből: a tesmagi királyi erdőóvókról. 13
»»» 45. 1274. Kivonata a veszprémi káptalan bizonyságlevelének: a kis-lődi bakonyi erdőóvók peregyezségéről. 14
»»» 46. 1275. Kivonata IV. László király adománylevelének: a balozsaji királyi erdőóvók birtokáról. 14
»»» 47. 1276. Kivonata IV. László király adománylevelének: a kiczlédi királyi erdőóvók birtokáról. 14
»»» 48. 1280. Kivonata IV. László király megerősítőlevelének: a Sáros-Patakhoz tartozó radványi királyi erdőóvók birtokáról. 14
»»» 49. 1282. Kivonata az esztergomi káptalan iktatójelentésének: a sem vadászatra, sem halászatra nem alkalmas Pónik erdő iktatásáról a zólyomi kir. erdő- és vízóvók és száznagyuk jelenlétében. 14
»»» 50. 1283. Kivonata IV. László király nemeslevelének: a nyársardói királyi erdőóvók részére. 15
»»» 51. 1283. Kivonata IV. László király nemeslevelének: öt ásgúthi királyi erdőóvó részére. 15
»»» 52. 1284. Kivonata IV. László király adománylevelének: egy erdőről, benépesítés céljából. 15
»»» 53. 1285. Kivonat IV. László király csereleveléből: a pilisi királyi erdőóvók Bogud birtokáról. 15
»»» 54. 1288. Kivonata IV. László király adománylevelének: a pozsonyi vár erdőóvóinak földjéről. 16
»»» 55. 1288. Kivonat Péter nádor bizonyságleveléből: a gömöri vár vadaskertjéről. 16
»»» 56. 1288. körül. Kivonata IV. László király parancsának Vasvármegye nemeseihez: a Rába erdőben gyakorolt fajzási jog oltalmáról. 16
»»» 57. 1289. körül. Kivonata IV. László király szabadalomlevelének: a Rába erdőben engedett haszonvételekről. 16
»»» 58. 1291. Kivonata az erdélyi káptalan bizonyságlevelének: az erdélyi püspöknek a gyulafehérvári dóm fatetőzetének elkészítése végett 4 ácscsal kötött szerződéséről. 17
»»» 59. 1291. Kivonat III. András király szabadalomleveléből: az erdő használatáért a vadászok ispánjának járó fizetésről. 17
»»» 60. 1294. Kivonata Bald szepesmegyei ispán bizonyságlevelének: arról, hogy a leibiczi erdőt sohase legyen szabad kiirtani és betelepíteni. 17
»»» 61. 1296. Kivonat III. András király adományleveléből: két falu királyi erdőóvóiról. 18
»»» 62. 1298. körül. Kivonata III. András király parancsának: az ugocsa-megyei királyi erdőóvók birtokfoglalásáról. 18
»»» 63. 1300. Kivonata III. András király adománylevelének: a királyi erdőóvók Ásgúth erdőóvó nevű földjéről. 18
»»» 64. 1324. Kivonat I. Károly király szabadalomleveléből: a nagy-marosiaknak fajzási jogáról a Pilis erdőben. 18
»»» 65. 1325. Kivonata I. Károly király parancsának: a bakonyi király erdő határainak kijárásáról. 19
»»» 66. 1328. Kivonata I. Károly király szabadalomlevelének: a csepelyi, némethi és szent-gáli királyi vadászok részére. 19
»»» 67. 1334. Kivonata az erdélyi káptalan cserevalló levelének a mérai erdő használatáról. 19
»»» 68. 1344. Kivonat I. Lajos király szabadalomleveléből: a Csepelsziget királyi erdőóvóiról. 20
»»» 69. 1347. Kivonat I. Lajos király szabadalomleveléből: a nagybányaiaknak a szomszéd királyi vagy nemesi erdőkben való erdőlési szabadságáról. 20
»»» 70. 1348. Kivonata I. Lajos király szabadalomlevelének, a Rába nevű királyi erdőben engedett fajzásról. 20
»»» 71. 1350. Kivonata I. Lajos király adománylevelének a Rumyak részére: a család birtokai mellett levő Rába folyó és erdőről. 20
»»» 72. 1351. Kivonat I. Lajos király adományleveléből: a veszprémmegyei Erdőóvótelek nevű lakatlan földről. 21
»»» 73. 1352. Kivonata I. Lajos király parancsának Vasvármegyéhez a Rába erdő használatáról. 21
»»» 74. 1353. Kivonat László csázmai prépost bizonyságleveléből: IV. László király oklevelében említett királyi erdőóvók czíméről. 21
»»» 75. 1355. Kivonat az aradi káptalan cserevallóleveléből: a váradi püspökség erdeiben űzött méhészetről. 22
»»» 76. 1355. Kivonat az egri káptalan cserevallóleveléből: a király cseniki vadaskertjéről. 22
»»» 77. 1362. Kivonata a jászói convent bizonyságlevelének: egy erdőrésznek a szomolnokiak részére engedett kivágásáról. 22
»»» 78. 1370. Kivonata Erzsébet királynő szabadalomlevelének : a Szepsi királyi erdők határainak felállítása közben is azoknak használatáról. 22
»»» 79. 1377. Kivonat Garai Miklós nádor okleveléből: a Rába erdőnek a király részére való visszafoglalásáról. 23
»»» 80. 1379. Kivonata I. Lajos király parancsának: a szepsi királyi erdőkből vágott fa eladásának tilalmáról. 23
»»» 81. 1384. Kivonata Erzsébet királynő parancsának: a Bakonymegye tisztviselői által okozott károk megtérítéséről. 23
»»» 82. 1388. Kivonata Zsigmond király parancsának: a pilisi királyi erdőkben engedett erdőlési szabadságról. 23
»»» 83. 1395. Kivonata a pécsváradi convent bizonyságlevelének: 4 baranyamegyei falu egyezségéről a köztük lévő erdő használata és megóvása felől. 24
»»» 84. 1399. Kivonata Zsigmond király parancsának: a miskolcziak erdőlési szabadságáról. 24
»»» 85. 1417. Kivonata Zsigmond király parancsának: a késmárki erdők megóvásáról. 24
»»» 86. 1418. Kivonata a győri káptalan bizonyságlevelének: egy rábaközi erdőnek védelmül való átadásáról. 25
»»» 87. 1426. Kivonat Zsigmond király rendeletéből : a királyi erdőkben bányászok részére engedett erdőlés szabályozásáról. 25
»»» 88. 1450. Kivonat Garai László nádor alapítóleveléből: az ő örökös bakonyi ispánságáról s a Bakonynak a porvai pálosok részére engedett használatáról. 25
»»» 89. 1450. körül. Kivonat Sásony falu törvényéből. 26
»»» 90. 1453. Kivonata V. László király szabadalomlevelének : a Bakonynak az Ajkaiak részére engedett használatáról. 26
»»» 91. 1454. Kivonata szentmiklósi Pongrácz Jakab zsidóvári ispán adománylevelének : a zsidóvári erdőispánságról. 26
»»» 92. 1458. Kivonata Mátyás király parancsának : a deési sószállítók hajói számára szükséges fáról. 27
»»» 93. 1460. Kivonata Mátyás király megerősítőlevelének Debreczen város részére: a hortobágyi erdőkről. 27
»»» 94. 1464. Kivonata Mátyás király megerősítőlevelének : a motyovai királyi erdőóvók összes szabadalmairól. 27
»»» 95. 1470. Kivonata a veszprémi káptalan bizonyságlevelének : a Bakony ispánság jövedelmeinek bitorlásáról. 28
»»» 96. 1486. Kivonat Szobi Mihály szabadalomleveléből: a tekei polgároknak engedett fűzfaültetésről. 28
»»» 97. 1486. Magyar fordítása az erdők országos becsüjének. 28
»»» 98. 1493. Kivonata a leleszi convent bizonyságlevelének : a kölcsei erdők használata iránt kötött egyezségről. 29
»»» 99. 1496. Kivonata II. Ulászló király szabadalomlevelének : Thurzó János részére olvasztó kohók felállításáról. 29
»»» 100. 1496. Kivonata II. Ulászló király nyilt parancsának : a selmeczbányaiak erdőlési szabadságáról. 30
»»» 101. 1498. Kivonata II. Ulászló király adománylevelének: az erdélyi káptalan erdeiben a sóhajókra szükséges fák szabad vágásáról. 30
»»» 102. 1500. Kivonata II. Ulászló király megerősítőlevelének : a hét bányaváros erdőlési szabadságáról. 30
»»» 103. 1504. Kivonata II. Ulászló király 18. törvényczikkének a parasztok vadászata és madarászatának eltiltásáról. 31
»»» 104. 1510. Kivonata II. Ulászló király parancsának a Kab erdőknek a szentgáli, németi és horhi királyi vadászok részére való visszaadásáról. 31
»»» 105. 1514. Magyar fordítása Verbőczy Hármaskönyve I. r. 133. cziméből az erdők országos becsűjét illető pontoknak. 32
»»» 106. 1514. Magyar fordítása Verbőczy Hármaskönyve III. r. 33. czimének: a marhák által az erdőkben ejtett károk megtérítéséről. 33
»»» 107. 1521. Kivonata II. Lajos király nyílt parancsának: az új pénz vereséhez szükséges szénnek bárki erdejében való égethetéséről. 34
»»» 108. 1526. Kivonat II. Lajos királynak a Fuggerekkel kötött szerződésleveléből : a rézbányák és erdők bérbeadásáról. 34
»»» 109. 1528. Kivonat Szarvkő falu törvényéből az erdei kihágásokról. 35
»»» 110. 1535. julius 13. Kivonat a Fuggerek főbányafelügyelőjének, Merz Györgynek Ferdinád király és Mária királynő biztosaihoz intézett jelentéséből az erdők állapotáról. 35
»»» 111. 1535. augusztus 21. Kivonat az I. Ferdinánd király és Mária királynő által a bányák megvizsgálására kiküldött biztosoknak jelentéséből az erdők czélszerűbb kezeléséről. 38
»»» 112. 1537. augusztus 1. I. Ferdinánd király bizonyságlevele arról, hogy Hrussói János fenyőkosztolányi bányáját, az ahhoz szükséges erdőkkel Thurzó Eleknek eladta. 39
»»» 113. 1540. jun. 1. Kivonat Mária özvegy királynőnek a magyar bányavárosok megvizsgálására kiküldött biztosoknak adott utasításából, a bányaerdők megóvásáról. 40
»»» 114. 1540. körül. Kivonat Sásony falu törvényéből az erdő használatáról. 41
»»» 115. 1546. február 27. I. Ferdinánd király törvénye 13. czikkének 3. pontja a bányavárosok jobbágyai: a szénégetők és más bánya-alkalmazottak adómentességéről. 42
»»» 116. 1546. Szász nemzeti szabályrendelet az erdőbeli hatalmasságokról. 42
»»» 117. 1547. márczius 4. Hohenwarter Farkas stájerországi erdőmester költségvetése egy Beszterczebányán építendő gerebről. 43
»»» 118. 1547. márczius 21 után. Hohenwarter Farkas erdőmester jelentése a garammenti erdők bejárásáról s egy gereb építésének szükségéről. 45
»»» 119. 1548. október 14. Kivonat a Beszterczebánya város sérelmeire hozott legfelsőbb határozatokból az ott építendő gerebet illetőleg. 48
»»» 120. 1548. november 22. I. Ferdinánd király XI. törvénye 49. czikkének 4. pontja a rablók ellen. 49
»»» 121. 1555. ápril 5. Kivonat I. Ferdinánd királynak az alsó-ausztriai kamarához intézett leiratából, a kecskéknek a magyar bányaerdőkből való kitiltásáról. 50
»»» 122. 1555. julius 13. Fogott bírák tanuvallatása a Szklabinya és Likava várak közt vitás Ploszka havas és erdő határairól. 50
»»» 123. 1558. jan. 1. Kivonat I. Ferdinánd királynak a tajovai kohótisztek részére adott utasításából a fa-elszámolásokról. 58
»»» 124. 1558. junius 23. I. Ferdinánd király nyilt parancsa a bányák körüli erdők birokosaihoz, mellyel ott a kecskék legeltetését eltiltja és ezen erdők felügyeletét ezentúl saját embereire bízza. 59
»»» 125. 1558. szeptember 15. A szolnoki török bég menedéklevele a debreczeniek részére, hogy a szolnoki vár építéséhez fát bárki erdejében szabadon vághassanak. 60
»»» 126. 1559. julius 5. A szepesi gróf előtt kötött egyezség Menyhard és Leibicz városok között az erdők használata felől. 61
»»» 127. 1561. február. Konrad Hans folyamodványa a felséghez, melyben egy találmányára, melylyel sok fát és faszenet lehetne megtakarítani az érczek olvasztásánál, 20 évi szabadalmat kér. 62
»»» 128. 1561. okt. 13. Kivonat I. Ferdinánd királynak az alsó-ausztriai kamarához intézett rendeletéből, a fa-mesterekkel való elszámolás s a bányaerdőknél egy külön tisztviselő alkalmazása tárgyában. 64
»»» 129. 1563. október 16. Kivonat I. Ferdinánd királynak a beszterczebányai bányák és erdők megvizsgálására kiküldött biztosoknak adott utasításából. 66
»»» 130. 1563. november 13. A magyar országgyűlés által hozott XXII. törvényczikk az erdőbirtokosok fa-szolgáltatási kötelezettségéről a végvárak építésére. 66
»»» 131. 1563. november 29. A bányavárosokba kiküldött kir. biztosok jelentése a felséghez egy, a bányaerdőkbe behozandó erdőrendtartás kidolgozása iránt. 67
»»» 132. 1563. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályrendeletéből, az erdők használatáról. 68
»»» 133. 1564. február 24. Selmeczbánya városának jelentése a kir. bányabiztosokhoz az erdők pusztulása és a fa-szén megdrágulásáról. 69
»»» 134. 1564. márcz. 20. Kivonat I. Ferdinánd királynak a beszterczebányai bányák megvizsgálására kiküldött biztosokhoz intézett rendeletéből két erdész alkalmazása tárgyában. 77
»»» 135. 1564. márcz. 23. I. Ferdinánd király utasítása a beszterczebányai erdészek részére. 77
»»» 136. 1564. szept. 10. Kivonat Miksa királynak az alsó-ausztriai kamarához intézett rendeletéből a vasbányászatnak a fa szűke miatt szükséges eltiltásáról. 86
»»» 137. 1564. okt. 17. Kivonat az alsó-ausztriai kamarának a beszterczebányai bányavezetőséghez intézett rendeletéből, a szénégetés és erdőrendtartásról. 87
»»» 138. 1565. február 9. Az alsó-ausztriai kamara átirata a cs. udv. kamarához a kidolgozott magyarországi erdőrendtartásnak latinra fordítása iránt. 89
»»» 139. 1565. márcz. 16. Kivonat Miksa királynak a beszterczebányai rézbányászat részére kiadott utasításából, a szénégetésre szükséges fáról. 89
»»» 140. 1565. ápril 26. Zsámboki János levele a cs. udv. kamarához, melyben a magyarországi erdőrendtartásnak reá bizott latinra fordítása alól magát fölmentetni kéri. 91
»»» 141. 1565. augusztus 15 előtt. Rubigalli Pál levele a felséghez, melylyel a magyarországi erdőrendtartás latin fordítását megküldi. 93
»»» 142. 1565. máj. 15. Miksa király nyilt parancsa a magyarországi bányavárosok részére kibocsátott erdőrendtartásról. 94
»»» 143. 1565. május 15. Miksa királynak a magyarországi bányavárosok részére magalkotott erdőrendtartása, az általuk bányászati czélokra használt összes erdők részletes leirásával. 96
»»» 144. 1567. jan. 31. Miksa király nyilt parancsa, melylyel a bányákhoz tartozó erdőkben a kecskék s marhák legeltetését, azok elkobzásának terhe alatt, eltiltja. 168
»»» 145. 1567. julius 27. Miksa király II. törvénye 12. czikkelyének 2. pontja a szénégetők és más bányamunkások adómentességéről. 170
»»» 146. 1567. szept. 22. Miksa király nyilt parancsa, melylyel a bányákhoz tartozó erdőállomány mindennemű rongálását s pusztítását szigoruan eltiltja. 170
»»» 147. 1569. jan. 14. Kivonat Miksa királynak az alsó-ausztriai kamarához intézett rendeletéből, a beszterczebányai bányászatnál alkalmazott két erdész fizetése tárgyában. 173
»»» 148. 1569. jan. 15. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályrendeletéből, a szerszámfák ügyében. 173
»»» 149. 1569. február 17. A Csicseri atyafiság erdőrendtartása. 174
»»» 150. 1569. junius 10. előtt. Körmöczbánya városának folyamodása a felséghez, hogy a városhoz tartozó nyolcz falu szénégető és favágó lakosait eddigi adómentességükben tartsa meg. 177
»»» 151. 1569. október 26. Miksa király III. törvényének 9. czikkelye a szénégetők s a bányáknál alkalmazott favágók adómentességéről. 179
»»» 152. 1573. febr. 16. Miksa király nyilt parancsa a bányákhoz tartozó erdők megóvása tárgyában. 179
»»» 153. 1573. Kivonat Miksa királynak a hét sz. kir. bányaváros részére kiadott bányarendtartásából az erdők használatát illetőleg. 182
»»» 154. 1573. Kivonat Körmöczbánya és Ujbánya sz. kir. városok régi bányarendtartásából az erdők használatát illetőleg. 188
»»» 155. 1574. február 20. Kivonat Rozsnyó város szabályzatából az erdők megóvásáról. 190
»»» 156. 1577. julius 23 előtt. A fraknói várkapitány és erdőmester jelentése az alsó-ausztriai kamarához, a faknói és kismartoni uradalmakhoz tartozó erdők állapota és kezeléséről. 191
»»» 157. (1577. jul. 23.) A fraknói és kismartoni kir. uradalmakhoz tartozó uradalmi és községi erdők fölmérése és becslése. 200
»»» 158. 1578. ápr. 23. Az alsó-ausztriai kamarának a fraknói és kismartoni kir. uradalom kapitánya és számtartóihoz intézett rendelete az uradalmi erdők ügyében. 201
»»» 159. 1578. jul. 2. előtt. A fraknói és kismartoni uradalmi és községi erdők leirása az 1578. ápril. 17-24-ig történt bejárás alapján. 206
»»» 160. 1578. augusztus 10. A tokaji udvarbíró ítélete a tarczaliak és keresztúriak közt vitás erdő használatáról. 215
»»» 161. 1578. okt. 23. Kivonat Ernő főherczegnek a magyarországi bányák és bányaerdők megvizsgálására kiküldött biztosok részére adott utasításból. 218
»»» 162. 1578. október 28. Szabolcsmegye tanuvallatása a semjéni erdő használatáról. 219
»»» 163. 1579. szept. 2. Kivonat az alsó-ausztriai kamarának a selmeczbányai albányagrófhoz intézett rendeletéből a bányaerdőkből a marhák kitiltásáról. 222
»»» 164. 1580. ápr. 21. Kivonat az alsó-ausztriai kamarának a beszterczebányai bányaigazgatóhoz intézett rendeletéből a faüzletet illetőleg. 223
»»» 165. 1580. jul. 3. Fogott bírák ítélete a Szent-Iványiak, Nádasdiak máskép Terstyánszkyak és Szmrecsányiak által osztatlanul birt csorbai és vazseczi havasok és erdők használatáról. 223
»»» 166. 1580. nov. 12. Tapolcsányi János és Imre s másfelől Tapolcsányi Boldizsár között kötött egyezség a hrussói erdő használata iránt. 230
»»» 167. 1583. október 7. Kivonat Rudolf császárnak a magyar-óvári kapitány részére adott utasításából, az ottani uradalmi erdők kezelését illetőleg. 231
»»» 168. 1583. Barsmegye tanuvallatása a Fegyvernek és Nagy-Sáró közt vitás erdőről. 232
»»» 169. 1584. január 2. Hontmegye tanuvallatása a Szelnicze és Badin közt vitás Saár erdő hovatartozóságáról. 234
»»» 170. 1584. jun. 15. Rudolf császár nyilt parancsa a Miksa király erdőrendtartásának végrehajtásáról. 240
»»» 171. 1584. aug. 18. Kivonat az alsó-ausztriai kamarának a beszterczebányai banyaigazgatósághoz intézett rendeletéből a fakezelést illetőleg. 242
»»» 172. 1585. jun. 25. Rudolf császár nyilt parancsa a bányavárosok czéljaira szükséges erdők megóvása iránt. 245
»»» 173. 1586. nov. 14 előtt. A fraknói kir. uradalom erdőmesterének jelentése az alsó-ausztriai kamarához, az ezen uradalomhoz tartozó községek erdeinek fölmérése és becsléséről. 247
»»» 174. 1587. jan. 15. Kivonat Rudolf császárnak a beszterczebányai bányaigazgató részére adott utasításából a fa- és szénkezelést illetőleg. 250
»»» 175. 1589. jun. 27 előtt. A fraknói várkapitány és erdőmester jelentése a bécsi udvari kamarához a fraknói és kismartoni uradalmak jövedelmeiről. 251
»»» 176. 1590. január 9. A leleszi convent tanuvallatása a Bányácska, Sárospatak és Ujhely közti erdők közös használatáról. 254
»»» 177. 1590. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályrendeletéből egy erdőnek vágásra való kijelölése iránt. 255
»»» 178. 1591. deczember 9. Az erdélyi fejedelem biztosai által a báró Herberstein Feliczián utódai és Nagybánya sz. kir. város közt létrehozott egyezség az alsó- és felső-fernezelyi erdők használata iránt. 255
»»» 179. 1592. deczember 24. Nagybánya város szabályrendelete a szőllőkárókról. 259
»»» 180. 1596. február 5. Rudolf császár utasítása a fraknói és kismartoni uradalmi erdőbíró részére. 260
»»» 181. 1596. ápril 2. Kolozsmegye vice-szolgabírájának ítélete egy szászfülpösi jobbágy irtványáról. 268
»»» 182. 1597. január 20. Kivonat gróf Nádasdy Ferencz utasításából lékai, keresztúri és bors-monostrai uradalmainak udvarbírája részére, az ottani erdők megóvásáról. 270
»»» 183. 1598. február 28. A csanádi püspök volt kaposi ispánjának vallomása a kaposi erdőről. 271
»»» 184. 1598. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályrendeletéből a városnak tűzifával való ellátása iránt. 271
»»» 185. 1600. április 5. A magyar országgyűlés által hozott 17. törvényczikk az erdőbirtokosok faszolgáltatási kötelezettségéről a végvárak építésére. 272
»»» 186. 1600. május 2. A leleszi convent tanuvallatása a Salánk, Beregh és Kovászó közt fekvő Szalva erdő használatáról. 272
»»» 187. 1600. szept. 2. Kivonat Rudolf császárnak a beszterczebányai bányászat megvizsgálására kiküldött biztosok részére adott utasításából a fa- és szénüzletet illetőleg. 276
»»» 188. 1603. jan. 24. Kivonat Rozsnyó város szabályzatából az erdők megóvásáról. 276
»»» 189. 1603. február 15. Az alsó-ausztriai kamarának rendelete a főbányagrófhoz a beszterczebányai fa- és széngazdaság ügyében. 277
»»» 190. 1603. ápril 25. Az azari közbirtokosok egyezsége a magukhoz váltott Felső-erdő iránt. 281
»»» 191. 1604. május 1. Kivonat a magyar országgyűlés által hozott 14. törvényczikkből arról, hogy a végvárak kapitányai és katonái a birtokosok erdeit el ne foglalják. 282
»»» 192. 1604. nov. 9. Kivonat az alsó-ausztriai kamarának a beszterczebányai bányaigazgatósághoz intézett rendeletéből a fa- és szénüzletet illetőleg. 283
»»» 193. 1605. jun. 16. Kivonat Rudolf császárnak a selmeczbányai bányapénztárnok részére kiadott utasításokból a fa- és szénelszámolásokat illetőleg. 284
»»» 194. 1606. julius 25. Kivonat a Bocskay István fejedelem által a bányavárosok megvizsgálására kiküldött biztosok jelentéséből a fa- és szénkészletről. 286
»»» 195. 1606. Kivonat Báthory Erzsébet utasításából a szentgyörgyvári számtartó részére az ottani erdők megóvásáról. 287
»»» 196. 1607. jun. 11. Rudolf császár utasítása a breznóbányai erdőbíró részére. 287
»»» 197. 1607. szept. 27. Kivonat az alsó-ausztriai kamarának a beszterczebányai rézvállalat tagjaihoz intézett rendeletéből, a fa- és szénüzletet illetőleg. 291
»»» 198. 1607. decz. 29. Kivonat az alsó-ausztriai kamarának a beszterczebányai bányaigazgatósághoz intézett rendeletéből a fa- és szénüzletet illetőleg. 292
»»» 199. 1608. febr. 6. Mátyás főherczeg parancsa Breznóbánya városához, hogy a bányászat czéljaira szánt erdőket ne pusztítsák. 298
»»» 200. 1609. jan. 17. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályrendeletéből az erdők megóvásáról. 300
»»» 201. 1610. jun. 8. Kivonat II. Mátyás királynak a bányavárosok megvizsgálására kiküldött biztosoknak adott utasításából a fa- és szénüzletet illetőleg. 300
»»» 202. 1610. jun. 20. Kapi Zsigmond kötelezvénye arról, hogy a Forgács Zsigmond által neki engedett körösfői erdőre a használat révén jogot nem támaszt s azt minden kártól megóvja. 302
»»» 203. 1610. szeptember 1. Báthory Erzsébet, Nádasdy Ferencz özvegye és az alsó-redmeczi földesurak közt kötött egyezség a Füzér várához tartozó erdők felől. 303
»»» 204. 1611. február 7. Csetnek város bizonyítványa a szalócziak és sziliczeiek közti közös erdőhasználat felől régebben hozott ítéletéről. 306
»»» 205. 1611. nov. 10. Nógrádmegye tanuvallatása a Kokova, Poltár, Cseh-Brezó, Rimócz-Lehota és Rahó községek közt vitás erdők használatáról. 307
»»» 206. 1612. jun. 1. Kivonat II. Mátyás királynak a beszterczebányai bányászat részére adott utasításából, a fa- és szénüzletet illetőleg. 314
»»» 207. 1612. jun. 6. II. Mátyás király nyilt parancsa a barmoknak a bányászat czéljaira szánt erdőkből való kitiltásáról. 316
»»» 208. 1612. jul. 13. Fogott bírák ítélete az olcsvai, apáthi és panyolai birtokosok és lakosok közt közös és vitás Bajos-erdő dolgában. 318
»»» 209. 1613. január 2. Kivonat Borsodmegye tanuvallatásából a diósgyőri Linkó erdő használatáról. 322
»»» 210. 1615. május 11. Fogott bírák ítélete a Pelsőcz város és Szalócz falu közt vitás pelsőczi Nagy hegy használatáról. 324
»»» 211. 1616. márczius 1. Kivonat gróf Eszterházy Miklós utasításából a munkácsi udvarbíró részére, az ottani uradalmi erdők kezeléséről. 325
»»» 212. 1617. október 4. Telkibánya városának egyezsége a Regécz várához tartozó erdők használhatása iránt Alaghi Menyhérttel. 327
»»» 213. 1618. október 20. Kivonat az esztergomi káptalan tanuvallatásából a liborczai erdőknek Trencsén városához való tartozásáról. 328
»»» 214. 1619. febr. 22. Kivonat II. Mátyás királynak a körmöczbányai al-kamaragróf és pénztárnok részére adott utasításából az erdők megóvásáról. 340
»»» 215. 1620. február 29. A kis-sárosi közbirtokosok erdőrendtartása 341
»»» 216. 1620. körül. Ménaság, Mindszent, Szentlélek, Vardódfalva, Csomortán, Pálfalva és Delne csíkszéki székelyfalvak rendtartása közösen birt havasaik és erdeik használatáról. 343
»»» 217. 1620. körül. A Csicseri atyafiság erdőrendtartása. 347
»»» 218. 1622. jun. 8. Az alsó-ausztriai kamara rendelete a beszterczebányai főbányatisztviselőkhöz, melylyel mindennemű, bárki részére történendő fa-eladásokat eltilt. 355
»»» 219. 1622. nov. 4. Abaujmegye tanuvallatása a radványiaknak a Füzér várához tartozó alsó erdők szabad használatáról. 356
»»» 220. 1624. szeptember 6. Kivonat keresdi Betalen György és Ferencznek fogott bírák előtt kötött egyezségéből erdeiknek megtiltása felől. 363
»»» 221. 1624. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályrendeletéből az erdők használata tárgyában. 364
»»» 222. 1625. deczember 20. A magyar országgyűlés által hozott 42. törvényczikk arról, hogy a beszterczebányai kamara ezentúl a lakosokat az épületekhez szükséges fák vételétől, tutajozástól eltiltani ne merészelje. 364
»»» 223. 1626. julius 1. Kivonat gróf Pálffy Istvánnak a bazini és szent-györgyi uradalom udvarbírájának adott utasításából az ottani erdők megóvását illetőleg. 365
»»» 224. 1627. decz. 29. Bereghmegye tanuvallatása a Tarpa és Bodoló közti közös erdő használatáról. 365
»»» 225. 1629. ápril 6. II. Ferdinánd király parancsa a beszterczebányai bányaigazgatóhoz, mellyel a bányászat czéljaira szánt fa eladását szigoruan eltiltja. 372
»»» 226. 1629. ápril 24. Kivonat az esztergomi káptalan tanuvallatásából a Váracs erdőnek a nagy-bresztovániak által való közös használatáról. 374
»»» 227. 1629. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályrendeletéből, a szükséges famennyiségről. 381
»»» 228. 1630. január 14. Gróf Illésházy István rendtartása tarnóczi, pálfalvi és kisbobróczi jobbágyai részére a köztük vitás erdők s erdei legelők használatáról. 381
»»» 229. 1630. nov. 16. A leleszi convent tanuvallatása az Encsencs és Nyír-Béltek közt vitás erdő hova-tartozandóságáról. 382
»»» 230. 1631. ápril 9. Vasmegye tanuvallatása a Nádasdyak és Győrffyek közt közös radóczi erdő használatáról. 394
»»» 231. 1632. deczember 29. A Rákóczyak egyezsége a morvai és rákóczi erdők használatáról. 398
»»» 232. 1632. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályrendeletéből, melylyel a kovácsok az erdők vágásától eltiltatnak. 400
»»» 233. 1633. jan. 1. Kivonat Nagybánya város szabályrendeletéből az új tilalmas erdőről. 401
»»» 234. 1634. julius 16. A Szinyei-Merse-család tagjainak egyezsége erdeik használata felől. 401
»»» 235. 1634. I. Rákóczy György fejedelemnek összes uradalmaiban alkalmazott udvarbírái részére adott utasításából, a fűrészmalmok és makkos erdők felől. 403
»»» 236. 1635. január 29. Szathmármegye tanuvallatásából a király-daróczi erdő használatáról. 404
»»» 237. 1635. október 1. Jelentés a lipcsei uradalom területén fekvő Sohlergrund erdőben esett károk megvizsgálásáról. 411
»»» 238. 1635. november 8. A beszterczebányai kamara-igazgatóság rendelete, melylyel a négy fa-üzletnél alkalmazottakat az irtásoktól s ökrök tartásától eltiltja s a tehenek tartását is megszorítja. 412
»»» 239. 1635. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályrendeletéből a deszkák és zsindelyek elárusításáról. 413
»»» 240. 1636. október 3. A beszterczebányai bányaigazgató levele Pázmány Péter primás és kanczellárhoz, annak kieszközlése végett, hogy a lipcsei uradalom helyett, melyhez oly értékes erdők tartoznak, Széchy György özvegyének más uradalom adományoztassék. 413
»»» 241. 1636. Küküllőmegye szabályrendelete az erdei hatalmaskodások megtorlásáról. 416
»»» 242. 1636. Kivonat gróf Nádasdy Pálnak a kapuvári udvarbíró részére adott utasításából, az erdők megóvásáról. 416
»»» 243. 1637. január 14. A vizsolyi közbirtokosok egyezsége erdeik használata iránt. 417
»»» 244. 1637. márcz. 12. III. Ferdinánd király rendelete a főbányagrófi hivatalhoz, hogy a bányák körül fekvő zálogos uradalmak erdeiben esett károkról jelentést tegyen. 419
»»» 245. 1637. ápril 16. Kivonat a jászai convent tanuvallatásából a Mirk és Boroszló közti erdők közös használatáról. 421
»»» 246. 1637. okt. 12. Homonnai Drugeth János, Bocskay István és a Soós család közt kötött peregyezség a gálszécsi erdő használatáról. 431
»»» 247. 1639. február 10. Kivonat Csik-Szent-Mihály székely falu törvényéből, erdejének megóvásáról. 433
»»» 248. 1639. julius 2. Hivatalos becslés a fogarasvidéki sinkai erdőkben elkövetett károkról. 433
»»» 249. 1639. november 28. Gróf Nádasdy Ferencz és a szentivánfalvi és újfalvi közbirtokosok közti egyezség a Rába melletti erdők felől. 435
»»» 250. 1640. febr. 23. Kivonat Borsodmegye tanuvallatásából a szederkényi erdő megtiltásáról. 437
»»» 251. 1640. ápril 19. Tanuvallatás Aranyosszék közös erdejéről 439
»»» 252. 1640. május 9. Gróf Nádasdy Ferencz s a kovácsvágási, radványi, mikóházi, alsó- és felső-redmeczi birtokosok közti egyezség a fűzérvári erdők használata felől. 446
»»» 253. 1640. május 16. I. Rákóczy György oklevele, melylyel Aranyos-szék lakosait a szék szabad erdejének közös használatában megerősíti. 447
»»» 254. 1640. november 21. Mármaros vármegye bizonyítványa a Hosszúmező városa s a szaplonczai nemesség közt a Feketeerdő használata felől létrejött egyezségről. 449
»»» 255. 1642. Debreczen sz. kir. város szabályrendelete az erdei kihágások ellen. 452
»»» 256. 1643. junius 28. A Szinyey-Merse család tagjainak egyezsége erdeik használata iránt. 452
»»» 257. 1643. julius 3. Biharmegye tanuvallatása a váncsodi szigeten lévő erdő pusztításáról. 455
»»» 258. 1643. november 29. Az alsó-redmeczi közbirtokosok egyezsége az odavaló erdő használatáról. 460
»»» 259. 1645. október 13. Kivonat a pozsonyi apáczáknak kolosi és jeskófalvi gondviselőjük részére adott utasításából az erdők megóvásáról. 462
»»» 260. 1647. ápril 1. A nagy-kázméri közbirtokosok erdőrendtartása. 462
»»» 261. 1649. jun. 14. III. Ferdinánd király rendelete a nádorhoz, hogy a lipcsei uradalmi erdőknek a bányászok által való szabad használata végett – mivel ezt kikötni az uradalom elzálogosításánál elfelejtették – az uj zálogbirtokostól kötelezvényt vegyen. 466
»»» 262. 1649. aug. 10. III. Ferdinánd király rendelete a körmöczbányai bányaigazgatósághoz a selmeczbányai szén-hiány ügyében. 467
»»» 263. 1649. szept. 11. A beszterczebányai kamarának a lipcsei uradalom zálogbirtokosával, Széchy Katalinnal kötött egyezsége az uradalmi erdőknek a bányamívelés czéljaira való használata iránt. 469
»»» 264. 1649. okt. 6. III. Ferdinánd király parancsa Zólyom vármegye közönségéhez, hogy a szénben szűkölködő selmeczi bányának a szomszéd erdőbirtokosok illő áron elegendő fa-szenet szolgáltassanak. 475
»»» 265. 1650. február 15. Az erdélyi fejedelem által kiküldött bizottság határozata a Beregh város és Bereg-Ujfalu közt vitás Buslyák erdőről. 476
»»» 266. 1650. körül. A pazdicsi közbirtokosok erdőrendtartása. 479
»»» 267. 1651. junius 28. Biharmegye tanuvallatása a cséfai Harasztos erdő birtokáról és használatáról. 485
»»» 268. 1652. márcz. 20. Kivonat III. Ferdinánd királynak a körmöczi, selmeczi és beszterczebányai kamarák megvizsgálására kiküldött biztosoknak adott pót-utasításából, a bányaerdők megóvásáról. 492
»»» 269. 1652. Kivonat Mármaros-Sziget város szabályrendeletéből erdeinek megóvásáról. 493
»»» 270. 1653. szept. 10. III. Ferdinánd király rendelete az al-bányagrófhoz a bányászat czéljaira szánt erdők megóvása érdekében. 494
»»» 271. 1653. Az erdélyi Approbata Constitutio II. rész 9. czím 3. czikkelye a Belényes-vidéki favágók szolgálatáról. 495
»»» 272. 1653. Az erdélyi Approbata Constitutio III. rész 29. czím 1. czikkelye a faluk birodalmának módjáról. 496
»»» 273. 1654. augusztus 2. Kivonat a vasvári káptalan tanuvallatásából a Hanság erdeinek használatáról. 496
»»» 274. 1655. április 18. Béldi Pálnak Brassó és Prázsmár városával kötött szerződése bizonyos erdők és havasok felől. 504
»»» 275. 1655. junius 26. III. Ferdinánd király előtt gróf Pálffy Miklós és Bazin sz. kir. város közt a czajlai és limpachi erdők felől létrejött egyezség. 509
»»» 276. 1656. január 24. Kivonat Zemplénmegye tanuvallatásából a rákóczi erdő közös használatáról. 511
»»» 277. 1656. apr. 8. Kivonat Fogaras vidék tanuvallatásából a fogarasi uradalom erdeiben történt károk és visszaélésekről. 514
»»» 278. 1659. ápril 29. Mármarosmegye fa-árszabása. 520
»»» 279. 1659. deczember 4. A magyar országgyűlés által hozott 121. törvényczikk, mely a beszterczebányai kamarát Eszterházy Miklós zólyomi uradalmi erdeinek vágásától eltiltja. 520
»»» 280. 1661. ápril 27. Liptómegye bizonyítványa a kelemenfalvi közbirtokosoknak veglai Horváth Ferenczczel a Plyeszka erdő használata felől létrejött egyezségről. 521
»»» 281. 1661. május 10. A korlátkői uradalom közbirtokosainak erdőrendtartása. 523
»»» 282. 1662. febr. 10. I. Lipót király utasítása a beszterczebányai erdőmester részére. 524
»»» 283. 1662. febr. 10. Lipót király utasítása a beszterczebányai erdészeti irnok részére. 526
»»» 284. 1662. febr. 10. Kivonat az I. Lipót király által a beszterczebányai bányamester részére adott utasításból. 528
»»» 285. 1662. febr. 10. I. Lipót királynak a beszterczebányai kohótiszt részére adott utasításából. 529
»»» 286. 1662. november 7. Kivonat gróf Vesselényi Ferencz nádornak a murányi udvarbíró részére adott utasításából, a makkoltatásról. 530
»»» 287. 1664. október 19. A beszterczebányai kamarának az odavaló famesterekkel 3 évre kötött szerződése a bányászat czéljaira szükséges fa szállítása iránt. 531
»»» 288. 1665. január 1. Kivonat gróf Vesselényi Ferencz nádornak sztrecsényi udvarbírája részére adott utasításából, az erdők megóvásáról. 534
»»» 289. 1666. január 20. Fogott bírák által létrejött egyezség Alsó- és Felső-Oroszi földesurai közt az erdők használatáról. 535
»»» 290. 1666. deczember 1. Ungmegye tanuvallatása a pálóczi parasztság külön erdejéről. 537
»»» 291. 1666. deczember 10. A leleszi convent tanuvallatása az imregi és kis-abarai erdők közös használatáról. 544
»»» 292. 1667. február 19. Az egri káptalan tanuvallatása a kovácsvágásiaknak a Füzér várához tartozó erdők használatáról. 550
»»» 293. 1668. október 17. Kivonat a maros-szent-györgyi udvarbíró részére adott utasításból, az erdők megóvásáról. 561
»»» 294. 1669. január 9. A szinyei és szinye-ujfalusi közbirtokosok egyezsége erdeik használata felől. 562
»»» 295. 1669. január 12. A sennyei közbirtokosok erdőrendtartása. 564
»»» 296. 1669. április 6. A győri káptalan tanuvallatása a móriczhidai vitás Aszu-erdő hovátartozásáról. 566
»»» 297. 1669. julius 10. Apaffy Mihály erdélyi fejedelem biztosító levele Szilvásy Bálint részére arról, hogy a csernabányai hámor szükségeire tőle kibérelt erdőhöz, a bérlet ürügye alatt a fiscus semmi jogot nem támaszthat. 570
»»» 298. 1669. augusztus 20. Gróf Nádasdy Ferencz rendelete sárvári erdejének a tolvajok ellen való megóvása érdekében. 571
»»» 299. 1669. Az erdélyi Compilata Constitutio III. rész 7. czím 2. czikkelye az erdei hatalmaskodásokról. 572
»»» 300. 1669. Az erdélyi Compilata Constitutio V. rész 19. edictuma a székely szentegyházak erdejéről. 572
»»» 301. 1670. Torda sz. kir. város utasítása erdőbírái részére. 573
»»» 302. 1670. szeptember 26. A beszterczebányai kamarának az odavaló szénmesterekkel 3 évre kötött szerződése a bányákhoz szükséges fa-szén szállítása iránt. 574
»»» 303. 1672. február 26. Gróf Draskovich Miklósnak, a lietavai uradalmi közbirtokosság igazgatójának parancsa az uradalom tilalmas erdeinek megóvása érdekében. 578
»»» 304. 1673. febr. 28. A kisfaludi közbirtokosok egyezsége az ottani erdő használata iránt. 580
»»» 305. 1674. február 17. Fogarasvidék tanuvallatása a fogarasi uradalomhoz tartozó erdőknek az ottani zálogbirtokosok által való használatáról. 583
»»» 306. 1674. márczius 7. A beszterczebányai kamarának egyezsége Breznóbánya városával az ottani erdők iránt. 590
»»» 307. 1674. május 22. A kis-peleskei közbirtokosok egyessége erdejük védelme végett. 594
»»» 308. 1676. ápril 24. A szemerei közbirtokosok kötelezvénye arról, hogy az általuk legeltetésre kibérelt iványi erdőben károkat okozni nem fognak. 595
»»» 309. 1676. szept. 22. Kivonat I. Lipót királynak többi közt a selmeczbányai bányamester részére adott utasításából az erdők megvédését illetőleg. 595
»»» 310. 1677. junius 1. Apaffy Mihály parancsa a vizaknai sóbánya tisztjeihez, hogy Vizakna város erdejét ne pusztítsák. 596
»»» 311. 1679. február 10. Szathmármegye tanuvallatása az Ivácskófalva és Réztelcke közt fekvő Mérges erdő közös használatáról. 597
»»» 312. 1679. ápril 7. Kivonat a bányavárosokba kirendelt udv. bizottságnak a főbányagrófi hivatalhoz intézett rendeletéből az erdőket illetőleg. 600
»»» 313. 1679. Kivonat Küküllőmegye szabályzatából az erdők használatáról. 600
»»» 314. 1680. febr. 12. I. Lipót király nyilt parancsa a bányászat czéljaira szánt erdők megóvása érdekében. 601
»»» 315. 1680. Mármaros-Sziget város régi törvénye az irtásról. 603
»»» 316. 1683. január 1. Kivonat gróf Teleki Mihály erdélyi kanczellárnak az uzdi-szent-péteri tiszttartó részére adott utasításából fűzfák ültetéséről. 604
»»» 317. 1684. ápril 1. Kivonat gróf Széchy Péternek mura-szombati tiszttartója részére adott utasításából, az erdők megóvásáról. 604
»»» 318. 1684. ápril 20. Kővár vidék székének ítélete a nagy- és kis-búniak közt vitás erdő felől. 605
»»» 319. 1690. febr. 22. A főbányagrófi hivatal rendelete Körmöczbánya városához, melylyel a területén lévő erdők az ottani bányamester főfelügyelete alá helyeztetnek. 606
»»» 320. 1690. körül. Az óvári közbirtokosok erdőrendtartása. 609
»»» 321. 1690. körül. Kivonat Kőszegh sz. kir. város szabályrendeletéből, erdejének megóvásáról. 611
»»» 322. 1691. január 20. Kivonat a munkácsi uradalmi udvarbíró részére adott utasításból, a makkor erdőkről. 613
»»» 323. 1692. május 28. Barsmegye tanuvallatása a ghimes-vári erdőknek a mankócziak által való szabad használatáról. 613
»»» 324. 1693. nov. 12. Kivonat I. Lipót királynak a főbányagróf részére adott utasításából az erdőket illetőleg. 616
»»» 325. 1694. novemb. 1. Kivonat Sepsi-Szent-György városának szabályzatából az erdők használatáról. 617
»»» 326. 1695. november 9. Zólyom városának szabályrendelete az erdőtilalom áthágói ellen. 618
»»» 327. 1698. május 1. Gróf Forgách Simon feltételei, melyek alatt a mankócziaknak a velcsiczi erdőkben való legeltetést megengedi. 619
»»» 328. 1698. május 19. Az ábrahámfalvi közbirtokosok egyzsége erdejük védelme és használata iránt. 620
»»» 329. 1699. Aranyosszék szabályrendelete a szék szabad erdejéről. 621
»»» 330. 1700. jul. 24. I. Lipót király nyilt parancsa a bányászat czéljaira szánt erdők megóvása érdekében. 623
»»» 331. 1700. szeptember 15. Nyitramegye tanuvallatása Nyitra-Apáti és Nyitra-Vicsáp földeinek és erdeinek közös használatáról. 625
»»» 332. 1706. márcz. 25. Síri falu szerződése a herlányi erdő kibéreléséről. 629
»»» 333. 1708. jul. 3. Mármarosmegye szabályrendelete a fenyőszálfa-kereskedésről. 630
»»» 334. 1714. Tordamegye szabályrendelete az avar-gyujtás tilalmáról. 631
»»» 335. 1715. junius 10. A magyar országgyűlés által hozott törvény 94. czikkelye az erdőkárok ügyében az alispáni bíráskodások illetőségéről. 631
»»» 336. 1716. febr. 14. Nagy-Rippényi közbirtokosok erdőrendtartása. 632
»»» 337. 1716. május 19. Kivonat Péterffy báró királyi biztosnak Sopron város részére a várossal egyetértőleg megállapított utasításából, a polgároknak tüzi-fával való ellátásáról. 633
»»» 338. 1716. A régéczi uradalom erdőőreinek utasítása. 635
»»» 339. 1717. május 4. Kivonat Szacsva sepsi-széki székely falu törvényéből, az erdei kihágásokról. 636
»»» 340. 1718. deczember 15. A bécsi udv. kamara rendelete a temesi bánsági kormányzósághoz az ottani erdők megóvása érdekében. 636
»»» 341. 1718. Kivonat Marosszék szabályzatából a makkos és tilalmas erdőkről. 637
»»» 342. 1719. január 30. Nyitramegye tanuvallatása a nyitra-apáthiak és nyitra-vicsápiak közös erdőhasználatáról. 639
»»» 343. 1719. szeptember 3. Sárospatak városának bizonyítványa arról, hogy az általa kihallgatott kondások a Long erdő idei makktermését mennyire becsülték. 641
»»» 344. 1720. ápril 27. A felső-elefánthi közbirtokosok erdőrendtartása. 643
»»» 345. 1720. körül. Kivonat gróf Csáky Imre kalocsai érsek és váradi püspöknek belényesi udvarbírája részére adott utasításából a fűrészmalmot illetőleg. 645
»»» 346. 1721. decz. 30. Kivonat a temesi bánság területén lévő bányahivatalok részére adott utasításból, az erdőket illetőleg. 646
»»» 347. 1723. febr. 1. Aranyosszék határozata a szék szabad erdejének felosztásáról az egyes falvak közt. 648
»»» 348. 1723. október 23. A nagybányai kir. bányahivatalnak Felsőbánya városával kötött egyezsége az erdők használata felől. 649
»»» 349. 1724. junius 1. A gróf Pálffyak és Bazin sz. kir. város között létrejött egyezség a czajlai és limpachi erdők használata tárgyában. 652
»»» 350. 1726. május 19. Nyitramegye tanuvallatása a nyitra-apáthiak és nyitra-vicsápiak közös erdőhasználatáról. 654
»»» 351. 1726. deczember 30. A kir. fiscusnak Nagybánya városával kötött egyezsége némely városi erdők használata iránt. 659
»»» 352. 1727. decz. 15. Kivonat az udv. kamarának a temesvári igazgatósághoz intézett rendeletéből, a fa- és szénszállítás ügyében. 661
»»» 353. 1727. Kivonat Udvarhelyszék szabályzatából az erdőgyujtások ellen. 663
»»» 354. 1728. Aranyosszék szabályrendelete a szék szabad erdejéről. 663
»»» 355. 1729. november 20. A magyar országgyűlés által hozott 22. törvényczikk a vadászat és madarászatról. 664
»»» 356. 1730. jan. 14. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályzatából az erdők használatáról. 666
»»» 357. 1730. febr. 15. A maros-németi földesurak egyezsége az erdők használata felől. 667
»»» 358. 1731. máj. 7. Kivonat Szabolcsmegye szabályrendeletéből a fahántás eltiltásáról. 668
»»» 359. 1731. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályzatából a serfőzőhöz szükséges fáról. 669
»»» 360. 1732. julius 15. A szomolnoki bányahivatal szerződése a szepesi kamarai igazgatósággal fa-szolgáltatás iránt. 669
»»» 361. 1732. november 8. A thuróczi jezsuitáknak Német-Lipcse várossal létrejött peregyezsége a város és Felső-Szlécs közti erdők használatáról. 671
»»» 362. 1733. február 23. Tanuvallatás Aranyosszék közös erdejéről. 674
»»» 363. 1735. Krasznamegye szabályrendelete a községek felelősségéről erdőggyujtások esetén. 697
»»» 364. 1736. november. Jelentés a Soprony városi erdők állapotáról. 697
»»» 365. 1738. augusztus 22. Tordamegye tanuvallatása a szindi földek, tó és erdő közös használatának megháborításáról. 701
»»» 366. 1739. junius 14. Az egri jezsuiták aranyosi erdőrendtartása. 722
»»» 367. 1739. október 20. Karatna alsó-fejérmegyei község erdőrendtartása. 723
»»» 368. 1739. okt. 23. Kivonat a Rózsahegy városa részére megállapított kamarai rendtartásból. 724
»»» 369. 1740. körül. Szakolcza város utasítása erdészei részére. 727
»»» 370. 1740. körül. Kivonat a szakolczai városkapitány részére adott utasításból, az erdők – különösen az erdővetések – megóvását illetőleg. 728
»»» 371. 1741. deczember 4. Utasítás az abrudfalvi erdőőr részére. 729
»»» 372. 1742. julius 14. Báró Andrássy Ferencz föltételei, a melyek alatt ohornai erdeit a szomolnoki bányahivatalnak használatra átengedi. 731
»»» 373. 1743. november 8. A holicsi és gődingi uradalmak közti egyezség egy köztük vitás erdő használatáról. 733
»»» 2. kötet.
»»» 3. kötet.

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat