Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Magyar erdészeti oklevéltár 1743-1807 – II. kötet (1896)

Szerző:
Cím: Magyar erdészeti oklevéltár : 1743-1807
Megjelenési adatok: Budapest : Pátria,1896. – XIX, 900 p. ; 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Az Orsz. Erdészeti Egyesület választmányának 1893. évi deczember 3-án tartott ülésében Bedő Albert első alelnök azzal az indítványnyal lépett föl, hogy miután immár az erdészeti irodalom sürgősebb szükségleteit, részben kielégítve, részben megbizások s pályázatok útján biztosítva látja, tekintettel az ország ezredéves fennállásának közelgő ünnepére is, a magyar erdőgazdaság-történet megirásának előkészítését tartja szükségesnek. E czélból javaslatba hozta, hogy egy ahhoz értő szakember által, gyűjtessenek össze mindazon kiadott vagy kiadatlan okiratok, a melyek a magyar erdágazdaság fejlődését a honfoglalástól kezdve 1867-ig feltüntetik, s majdan az egyesület kiadásában, a milleniumi kiállításon is bemutathatók legyenek.
Az igazgató választmány ezen indítványt nyomban magáévá tévén, miután azt a közgyűlés is elfogadta s keresztülvitelére a választmányt hatalmazta fel…

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» TARTALOM. [III]
»»» OKLEVELEK. 1743-1807.
»»» 1. 1743. február 2. A temesi bánság erdőmesterének javaslata és oktatása a különböző fajú erdők ültetéséről. 1
»»» 2. 1744. február 9. Az egri jezsuiták aranyosi erdőrendtartása. 17
»»» 3. 1746. január 19. után. Komárommegye tanuvallatása a neszmélyi és almási erdőknek közös használatáról. 18
»»» 4. 1746. január 23. Komárommegye tanuvallatása a szent-péteri erdő közös használatáról. 24
»»» 5. 1746. junius 16. Menyhárd és Leibicz szepességi városok közti egyezség az erdők használatáról. 29
»»» 6. 1746. julius 29. A zalathnai kincstári uradalom egyik főtisztjének jelentése az uradalmi erdőkről. 31
»»» 7. 1746. november 26. Kivonat a gróf Haller János dévai uradalmi jószágkormányzójának a dobrai kerületi krajnik részére adott utasításából. 34
»»» 8. 1747. január 16. Kivonat Sepsi-Szent-György város közönségének szabályzatából erdeinek használatáról. 36
»»» 9. 1747. jun. 9. Kivonat Mária Terézia királynőnek Selmeczbánya sz. kir. város részére kiadott szabályzatából. 38
»»» 10. 1747. jun. 9. Kivonat Mária Terézia királynőnek Körmöczbánya sz. kir. város részére kiadott szabályzatából. 39
»»» 11. 1747. jun. 9. Kivonat Mária Terézia királynőnek Beszterczebánya sz. kir. város részére kiadott szabályzatából. 40
»»» 12. 1747. jun. 9. Kivonat Mária Terézia királynőnek Bakabánya város részére kiadott szabályzatából. 41
»»» 13. 1747. jun. 9. Kivonat Mária Terézia királynőnek Bélabánya város részére kiadott szabályzatából. 42
»»» 14. 1747. junius 19. Az erdélyi országgyűlés által hozott 2. törvényczikk a bányák részére szükséges fának illő áron való átengedéséről. 43
»»» 15. 1748. márczius 4. Kivonat Komárommegye tanuvallatásából a szent-péteri plebánosnak fa-illetménye s egyéb a szent-péteriek által való közös ellátása iránt. 44
»»» 16. 1748. szept. 13. Mária Terézia királynő utasítása a zalathnai erdőbíró részére. 51
»»» 17. 1748. november 13. Kivonat Nagy-Baczon falu törvényéből erdeinek megóvásáról. 61
»»» 18. 1749. julius 3. Kivonat a Németh-Lipcse város részére megállapított kamarai rendtartásból. 63
»»» 19. 1749. julius 28. Utasítás a likavai uradalom fő-erdőkerülője s annak alantasai részére. 66
»»» 20. 1749. szeptember 1. A bécsi udv. bankbizottság utasítása a temesi bánsági erdőmester részére. 73
»»» 21. 1749. szeptember 15. A bécsi udvari kereskedelmi főigazgatóság átirata a magyar udvari kanczelláriához, melyben a hamuzsír mint igen keresett kiviteli czikk gyártásának előmozdítását javasolja. 96
»»» 22. 1749. szeptember 22. Mária Therézia királynő leirata a helytartótanácshoz a hamuzsír-gyártás előmozdítása tárgyában. 97
»»» 23. 1749. szeptember 28. A sólyomkői és micskei uradalmak közti egyezseg a Peres erdőben való makkoltatás iránt. 98
»»» 24. 1749. Kivonat Peselnek felső-fehérmegyei falu törvényéből a tilalmas erdők s az erdei kaszálókról. 100
»»» 25. 1750. márczius 12. Mária Therézia királynő rendelete a magyar udv. kamarához a szlavóniai határőrvidéken alkalmazandó erdőrendtartás iránt. 100
»»» 26. 1750. márcz. 15. Kivonat Bazin sz. kir. városnak, az ott működő királyi biztosok által megállapított szabályrendeletéből, az erdőket illetőleg. 102
»»» 27. 1750. junius 22. A helytartótanács jelentése a fölséghez a Magyarországon űzött hamuzsírfőzés mérveiről és árairól. 103
»»» 28. 1750. junius 25. Mosonmegye határozata arról, hogy minden nemes és jobbágy büntetés terhe alatt évenkint 12 fűzfát ültetni tartozzék. 104
»»» 29. 1750. október 12. Utasítás a szomolnoki erdőmester részére. 105
»»» 30. 1750. október 12. Utasítás a szomolnoki alsóbb erdészeti tisztviselők és szolgák részére. 110
»»» 31. 1750 körül. Kivonat a dévai uradalom jószágkormányzója által a dobrai krajnik részére adott utasításból, az erdőgazdaságot illetőleg. 117
»»» 32. 1752. jun. 12. Mária Therézia királynő rendelete Ujbánya városához a végből, hogy az ottani erdők pusztításától tartózkodjék. 119
»»» 33. 1752. deczember 8. Báró Engelshoffen altábornagy temesvári főhadparancsnok jelentése a bécsi udv. főhaditanácshoz a várépítkezésekhez szükséges fa-anyagról, és a Tisza mentén 1747-ben kiültetett erdők pusztulásáról. 121
»»» 34. 1753. január 10. A fő-haditanács átirata a bécsi udv. kamarához az elpusztított tisza-menti erdő-ültetvények helyreállítása ügyében. 124
»»» 35. 1753. január 26. A magyar udv. kamara rendelete a bácsi jószágkormányzóhoz, hogy az udv. fő- haditanács által Titel, Becse és Kanizsa mellett tervezett erdők ültetésének foganatosításáról a kamarát értesítse. 125
»»» 36. 1753. február 19. Bács vármegye szolgabírájának helyszini szemléje a kanizsai és becsei elpusztult erdőültetvényekről. 126
»»» 37. 1753. február 25. A temesvári erdőmester javaslata egy Nagy-Becskerek táján ültetendő erdő iránt. 128
»»» 38. 1753. márczius 16. Mária Therézia királynő rendelete Bácsmegyéhez, hogy a Becse és Kanizsa melletti erdők elpusztítóit nyomozza ki s az okozott károk helyreállítását új ültetésekkel eszközölje. 129
»»» 39. 1753. ápril 5. A magyar udv. kamara előterjesztése a fölséghez a becsei és kanizsai erdőültetvényeknek ezentúl a kamara által való gondozásáról s a Tisza egész vonalának befásításáról. 130
»»» 40. 1753. május 1. Az udv. fő-haditanács átirata a bécsi udv. bánsági bizottsághoz, a Tisza mentén erdők ültetéséhez szükséges csemetéknek a Bánságból való megküldése iránt. 131
»»» 41. 1753. augusztus 9. A bánsági és illyr udvari bizottság átirata a bécsi udv. főhaditanácshoz a Tisza mentén Bácsmegyében erdők ültetésére szükséges magok és csemeték ügyében. 133
»»» 42. 1754. május 29. Kivonat a bécsi udv. fő-haditanácsnak a magy. udvari kanczelláriával tartott tanácskozásának jegyzőkönyvéből, a túlzott mértékben űzött hamuzsirfőzésnek az erdők megóvása érdekében szükséges korlátozásáról, legfelsőbb jóváhagyással. 134
»»» 43. 1754. jun. 4. Ferencz főherczeg rendelete a helytartótanácshoz, hogy Breznóbánya városát az ottani erdők iránt 1674-ben a beszterczebányai kamarával kötött szerződésének szigorú megtartására kötelezze. 136
»»» 44. 1754. junius 7. Királyi rendelet a helytartótanácshoz, a hamuzsírgyártásnak az erdők megóvása érdekében kivánatos korlátozásáról és egy ideiglenes országos erdőrendtartás szükségéről. 137
»»» 45. 1754. augusztus 5. A helytartótanács körrendelete a törvényhatóságokhoz az iránt, hogy a hamuzsírgyártásnál az erdők fentartásáról gondoskodjanak, valamint jelentést tegyenek arról, hogy micsoda erdőrendtartást lehetne behozni. 139
»»» 46. 1754. november 7. Pozsonyvármegye jelentése a helytartótanácshoz, hogy már évek alőtt hozott szabályrendeletet a fűzfák kötelező ültetéséről. 140
»»» 47. 1755. február 22. előtt. Egy névtelen javaslata a magyar udvari kanczelláriához a magyar alföldnek fűzfákkal való befásításáról. 141
»»» 48. 1755. február 22. A magyar udv. kanczelláriának előterjesztése a fölséghez, melylyel a névtelen abbeli tervét, hogy az országban mindenütt a nedves helyek fűzfákkal befásítandók, magáévá teszi, a fölség helybenhagyásával. 146
»»» 49. 1755. máj. 10. A helytartótanács körrendelete az összes törvényhatóságokhoz, melylyel a nedves helyeknek fűzfákkal való beültetését elrendeli s az eredményről időszakonkénti jelentést kíván. 147
»»» 50. 1755. augusztus 8. A haiduvárosok közönségének jelentése a fűzfák ültetéséről. 149
»»» 51. 1755. Kivonat Szatmár-Némethi sz. kir. város szabályzatából tilalmas erdejét illetőleg. 151
»»» 52. 1756. február 3. Abaujmegye tanuvallatása méhek ellopásáról a saczai erdőből. 151
»»» 53. 1756. február 23. Zólyom városának szabályrendelete, melylyel a polgárok fajsási szabadságát korlátozza. 153
»»» 54. 1756. julius 31. A Kis-Kun kerületnek a helytartótanácshoz fölterjesztett kimutatása és jelentése az ott kiültetett fákról. 153
»»» 55. 1756. november 5. A mádi közbirtokosok egyezsége erdeik védelme s használata felől. 155
»»» 56. 1758. jun. 10. Kivonat az udvari bánybizottságnak a m. főbányagrófi hivatalhoz intézett rendeletéből a bányaerdők ügyében. 158
»»» 57. 1758. augusztus 28. Kivonata a horvát-szlavon-dalmát tartománygyűlés 6. törvényczikkébe beczikkelyezett s a báni határkerületbe kiküldött főbiztos részére adott utasításból, az erdőket illetőleg. 160
»»» 58. 1758. november 15. A Lőcse-városi erdőfelügyelő kérelme a helytartótanácshoz, hogy a városi erdők pusztításának megakadályozására szükséges intézkedéseket megtegye, s annak a káros szokásnak, hogy a városok minden évben más erdőfelügyelőt választanak. megszüntetéséről gondoskodjék. 162
»»» 59. 1760. junius 24. Az egri jezsuiták utasítása a scsávniki apátsághoz tartozó erdők felügyelője részére. 164
»»» 60. 1760. szeptember 30. Kivonat a bécsi udv. kamarának a temesvári jószágkormányzóság részére adott utasításából, a bánsági bánya-erdőket illetőleg. 166
»»» 61. 1761. ápril 7. Az erdélyi főkormányszék körrendelete az avar-égetés eltiltásáról. 177
»»» 62. 1761. ápril 16. Kivonat az udvari kamarának a bánsági bányászatnál végzett napszámok nyilvántartása ügyében adott utasításából. 178
»»» 63. 1761. jun. 3. Az udvari kamara utasítása a felsőbányai főerdő-bíró részére. 179
»»» 64. 1761. jun. 3. Az udv. kamara utasítása a kapniki erdőbíró részére. 184
»»» 65. 1762. január 14. A magyar udv. kanczellária átirata a bécsi udv. kamarához a magyarországi hamuzsírfőzés tárgyában. 188
»»» 66. 1762. február 15. Komárommegyének jelentése a helytartótanácshoz a területén lévő erdők állapotáról. 190
»»» 67. 1762. február 17. Sopron városának jelentése a helytartótanácshoz az erdeiben követett rendtartásról. 191
»»» 68. 1762. február 28. Pest városának a helytartótanácshoz intézett javaslata a fák s különösen ákáczfák ültetéséről s azok megóvásáról. 193
»»» 69. 1762. márczius 5. Az udv. bankbizottság átirata az udv. főhaditanácshoz a temesvári bánság területén ültetett új erdők s a várerődítésekhez szükséges fa tárgyában. 197
»»» 70. 1762. márczius 26. A jász-kun kerületek rendtartása az erdők ültetése s azok megóvása iránt. 198
»»» 71. 1762. ápril 6. A helytartótanács vegyes bizottságának a felséghez felterjesztett jelentése a fűzfák ültetésének eredményeiről 1759-től 1762-ig s véleménye Skopek Ferencz tervéről az ákáczfák ültetése tárgyában. 199
»»» 72. 1762. május 11. Baranyamegyének a helytartótanácshoz fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról. 206
»»» 73. 1762. május 27. Biharmegyének a helytartótanácshoz fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról. 207
»»» 74. 1762. jul. 7. Utasítás a liptói kamarai uradalmak erdőmestere részére. 209
»»» 75. 1763. november 22. Esztergom városának jelentése a helytartótanácshoz erdeinek megóvására tett intézkedéseiről. 216
»»» 76. 1764. február 28. A bánsági erdőmester javaslata erdők ültetéséről, a bánsági kormányzóságnak erre hozott határozatával. 217
»»» 77. 1764. ápril 30. Tanuvallatás a kisztei Nyilas erdő használatáról. 221
»»» 78. 1764. julius 21. Marosvásárhely városa erdőfelügyelőjének utasítása. 226
»»» 79. 1764. augusztus 20. A hradek-likavai uradalom szerződése egy erdő kitakarítása iránt a gombási kocsmáros és molnárral. 229
»»» 80. 1765. ápril 10. Krompach városának erdőrendtartása. 232
»»» 81. 1765. május 9. Az erd. főkormányszék körrendelete arról, hogy a fák erőszakos levágása vagy meghántása esetén azok a szóbeli harmadnapos törvényszéken itéltessenek meg. 233
»»» 82. 1765. deczember 9. A temesvári erdőbírónak a favágásról szóló utasítása. 235
»»» 83. 1766. márczius 31. Kivonat Demelmaier Honorius bánsági erdőmesternek erdészeti jelentéséből, mely a bánsági erdészet fejlődését 1716-tól 1763-ig előadja. 236
»»» 84. 1766. május 21. Mária Therézia királynő rendelete a magyar udv. kamarához a sarjerdők ültetéséhez szükséges magok tárgyában. 243
»»» 85. 1766. julius 9. Mária Therézia rendelete a magyar udv. kamarához a közczlokra rezervált erdők ügyében. 244
»»» 86. 1766. okt. 4. A nagybányai kir. bányahivatalnak Nagybánya városával kötött egyezsége az ottani erdők használata felől. 245
»»» 87. 1766. október 14. A magyar udv. kamarának előterjesztése a fölséghez a bácsi kamarai kerületben eszközlendő erdőültetésekről. 250
»»» 88. 1766. deczember 29. A magyar udv. kamara átirata a kamara elnökéhez, hogy a királyi rendelet értelmében az összes kamarai és első sorban a hradek-lykavai erdők megvizsgálására és szabályozására a szükséges intézkedéseket megtehesse. 251
»»» 89. 1767. január 10. Mária Therézia királynő rendelete a helytartótanácshoz, hogy a kecskéknek az erdőkbe való hajtását megtiltván, ezt tegye közhirré s egy általános erdőrendtartásnak Magyarországon való behozatalát mi módon véli keresztülvihetőnek. 252
»»» 90. 1767. január 19. A helytartótanács előterjesztése a felséghez a kecskelegeltetést az erdőkben eltiltó rendelet tárgyában. 254
»»» 91. 1767. február 10. Mária Therézia rendelete a helytartótanácshoz, melylyel az országos erdőrendtartás elkészítését megsürgeti. 256
»»» 92. 1767. február 19. A helytartótanács körrendelete a törvényhatóságokhoz arról, hogy az erdők megóvása érdekében mindent megtegyenek s ebbeli intézkedéseikről időnként jelentést tegyenek. 257
»»» 93. 1767. márczius 13. A bécsi udv. bankbizottság átirata a bécsi udv. kamarához a magyar kamarai uradalmakban az erdők ültetéséhez szükséges magokról. 258
»»» 94. 1767. márczius 24. előtt. Oktatás a szilfa ültetéséről, a mely a bécsi udv. bank-bizottság által a bécsi udv. kamarának, innen pedig királyi rendelettel a magyar udv. kamarának küldetett meg. 259
»»» 95. 1767. ápril 8. előtt. Leirása egy új fűrészmalomnak, mely leirás királyi rendelettel küldetett meg a magyar udvari kamarának. 260
»»» 96. 1767. augusztus 28. Az erdélyi főkormányszék körrendelete, melylyel a kecskék legeltetését – különösen a határszéli erdőkben – eltiltja. 261
»»» 97. 1767. deczember 4. A magyar udvari kamara utasítása a likavai erdők kezeléséről. 262
»»» 98. 1767. deczember 12. A helytartótanács körrendelete arról, hogy az elszaporodott vadak által a jobbágyoknak okozott károk megtérítessenek. 265
»»» 99. 1767. Kivonat Mária Therézia királynő urbáriumából. 266
»»» 100. 1767. Geusan báró által a hradek-lykavai kamarai erdők számára kidolgozott rendtartás. 268
»»» 101. 1768. február 27. Liptó vármegye szabályrendelete az erdők megóvásáról. 273
»»» 102. 1768. márczius 24. A helytartótanács körrendelete a törvényhatóságokhoz a kártékony vadak elszaporodásának korlátozása iránt kiadott királyi rendeletről. 277
»»» 103. 1768. junius 15. A bécsi cs. és kir. udvari kamara átirata a magyar udv. kanczelláriához arról, hogy ő felsége, az erdők kimélése czéljából azokank, kik köszönet vagy turfát fedeznek föl, fejenként 50 arany jutalmat biztosít. 278
»»» 104. 1768. augusztus 19. A magy. udv. kamara előterjesztése a felséghez, melyben a szemezi kollégium két növendékének az erdészeti tudományok elsajátítása végett külföldre kiküldetését ajánlja. 279
»»» 105. 1769. márczius 1. A helytartótanács gazdasági bizottságának a fölséghez felterjesztett ülési jegyzőkönyve, melylyel az általa készített országos rendtartást bemutatja. 280
»»» 106. 1769. márczius 1. A helytartótanács által kidolgozott erdőrendtartás pontjai. 282
»»» 107. 1769. május 24. Mária Therezia királynő kézirata a bécsi udv. kamara elnökéhez, a Magyarországba behozandó erdőrendtartás ügyében. 286
»»» 108. 1769. május 27. A bécsi udv. kamara előterjesztése a fölséghez a helytartótanács által javasolt országos erdőrendtartásról. 287
»»» 109. 1769. jun. 17. Az udv. pénzverő és bányászati tanács átirata a cs. és kir. udv. kamarához a helytartótanács által javasolt magyar erdőrendtartás ügyében. 288
»»» 110. 1769. julius 17. A magyar udv. kamara előterjesztése a fölséghez a helytartótanács által javasolt országos erdőrendtartásról. 289
»»» 111. 1769. augusztus 9. A bécsi cs. és kir. udv. kamara előterjesztése a fölséghez, a helytartótanács által javasolt országos erdőrendtartás ügyében. 290
»»» 112. 1769. augusztus 9. Kivonat az erdélyi udv. kanczelláriának a főkormányszékhez intézett leiratából, melylyel az osztrák erdőrendtartást megküldi annak behozatala s másrészt valami vadászati rendszabály megalkotása végett. 292
»»» 113. 1769. szeptember 2. A bécsi udv. kamara pénzverő és bányászati osztályának előterjesztése a fölséghez, a magyar udv. kanczellária által szerkesztett magyar országos erdőrendtartás iránt, az arra hozott legfelsőbb határozattal. 293
»»» 114. 1769. november 13. Zichini Lajos fűrészgépének leirása. 295
»»» 115. 1769. november 13. Kivonat Mária Therezia királynőnek az erdélyi urbéri viszonyokat szabályozó rendeletéből. 295
»»» 116. 1769. deczember 22. Mária Therézia királynőnek Magyarország részére kiadott erdőrendtartása. 296
»»» 117. 1769. Szent-György sz. kir. város vadászati utasítása. 314
»»» 118. 1769. Szent-György sz. kir. város erdő-rendtartása. 317
»»» 119. 1770. február 16. Mária Therézia királynő rendelete a helytartótanácshoz, melylyel az országos erdőrendtartást annak kihirdetése végett megküldi és elrendeli, hogy annak végrehajtása végett minden törvényhatóságnál erdőfelügyelői állás szerveztessék. 325
»»» 120. 1770. márczius 15. A helytartótanács fölterjesztése a fölséghez az országos erdőrendtartás kihirdetése iránti aggályairól. 326
»»» 121. 1770. márczius 19. Massenbach jelentése a bécsi udv. kamara bánsági osztályához, a Bánságban tett erdészeti intézkedéseiről. 329
»»» 122. 1770. márczius 28. Királyi rendelet a helytartótanácshoz az iránt, hogy az országos erdőrendtartást aggályai daczára is hirdettesse ki. 331
»»» 123. 1770. ápril 5. A helytartótanács körrendelete az országos erdőrendtartás kihirdetése és minden törvényhatóságnál a tiszikar egyik tagjának az erdészeti ügyek felügveletével való megbizása végett. 331
»»» 124. 1770. május 16. Kivonat az urbériség rendezésére kiküldött biztosoknak adott utasításból, a jobbágyok erdölése és makkoltatásáról. 332
»»» 125. 1770. május 21. Varasdmegye határozata az országos erdőrendtartásnak területén való végrehajtásáról. 334
»»» 126. 1770. május 28. Zágrábmegye határozata az országos erdőrendtartás végrehajtásáról. 335
»»» 127. 1770. junius 15. A helytartótanács körrendelete arról, hogy az országos erdőrendtartás némely pontja az urbéri törvények szempontjából miként magvarázandó. 337
»»» 128. 1770. julius 3. Mária Therézia rendelete a helytartótanácshoz a lengyel határon fekvő megyékben űzött hamuzsírgyártásról való jelentéstétel végett. 338
»»» 129. 1770. julius 21. Mária Therézia királynő rendelete a magyar udv. kamarához, hogy a török mogyorófához hasonló s Fridvalszky jezsuita által a Mármarosban fölfedezett fából az udvar számára deszkákat küldjön. 339
»»» 130. 1770. szeptember 10. Mária Therézia királynő rendelete a helytartótanácshoz a végett, hogy a szabad kir. városok erdeikről térképet csináljanak s a vágásokat a szerint szabályozzák. 340
»»» 131. 1770. szeptember 17. Massenbach átirata a bécsi udvari kamara bánsági osztályához, a Bánságban kiültetendő erdőkhöz szükséges magok küldése tárgyában. 340
»»» 132. 1770. november 13. A helytartótanács körrrendelete a sz. kir. városokhoz az iránt, hogy erdeikről térképet készíttessenek s a vágásokat a szerint intézzék. 341
»»» 133. 1770. deczember 17. Leirása azon gépnek, melylyel a fákat tövestül lehet kitépni. 341
»»» 134. 1770. deczember 31. Kassa város jelentése a helytartótanácshoz, az új erdőrendtartásnak a város erdeiben való alkalmazásáról. 343
»»» 135. 1771. január 14. Mária Therézia királynő rendelete a helytartótanácshoz, melylyel a fák gyökereinek kitépésére szolgálő gép leirását megküldi. 345
»»» 136. 1771. február 15. A nagy-kunkerületi kapitány jelentése a kerületében kiültetett http://www.youtube.com/watch?v=3LYW57V79XU a községi erdők használata és megóvásáról. 345
»»» 138. 1771. julius 20. Mária Therézia királynő rendelete a helytartótanácshoz a fák levágásánál fejsze helyett a fűrészt ajánlván. 349
»»» 139. 1771. október 2. A helytartótanács gazdasági bizottságának jegyzőkönyve az országos erdőrendtartás kihirdetése után a törvényhatóságoktól beérkezett jelentések és véleményekről. 350
»»» 140. 1771. deczember 7. A dévai uradalom utasítása a roskányi fűrészmalomhoz szerződtetett fűrészmester részére. 359
»»» 141. 1771. deczember 10. Mária-Therézia királynő rendelete a magyar udv. kamarához, hogy minden kamarai jószágban, ahol arra szükség s alkalmas hely van, új erdők ültettessenek. 360
»»» 142. 1771. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályzatából a város erdeiről. 361
»»» 143. 1773. junius 30. Az erdélyi kanczellária rendelete a főkormányszékhez, hogy az erdők megóvása érdekében kiadott legfelsőbb rendeleteket újjolag közhírré tétesse. 361
»»» 144. 1773. Magyarósi Benjáminnak a felség elé terjesztett javaslata az erdélyi erdők megóvása s új erdők ültetése iránt. 362
»»» 145. 1774. szeptember 6. Kivonat Bazin sz. kir. város szabályrendeletéből, a fák s erdők megóvásáról. 364
»»» 146. 1774. deczember 16. Kivonat Bodos falu törvényéből erdeinek használatáról. 364
»»» 147. 1774. Debreczen sz. kir. város szabályrendelete, erdeinek rendezéséről. 365
»»» 148. 1774. Debreczen sz. kir. város utasítása erdőfelügyelői részére. 365
»»» 149. 1775. január 8. Kivonat Száraz-Ajta falu törvényéből erdeinek használatáról. 368
»»» 150. 1775. január 18. Kivonat Közép-Ajta falu törvényéből az erdei kihágásokról. 369
»»» 151. 1775. márczius 13 előtt. Az erdélyi kereskedelmi bizottságnak a főkormányszéktől a fölséghez fölterjesztett s ott elfogadott javaslata az erdők megóvásáról. 370
»»» 152. 1775. május 5. Kivonat Baróth falu törvényéből az erdei kihágásokról. 382
»»» 153. 1775. május 8. Mária-Terézia királynő rendelete a magyar udv. kamarához a mármarosi sószállítás érdekében az erdők helyesebb gondozásáról. 382
»»» 154. 1776. május 7. Küküllőmegye tanuvallatása a királyfalvi jobbágyok tulajdonát képző s a földesurak által elvett erdők és földekről. 388
»»» 155. 1776. november 8. Mária-Therézia királynő leirata a helytartótanácshoz a vitás magosparti erdők ügyében. 402
»»» 156. 1776. november 29. Az udvari kamara rendelete a főbányagrófi hivatalhoz a magosparti erdőknek a bányászat czéljaira való használata ügyében. 405
»»» 157. 1776. deczember 6. Az udv. kamara rendelete a szomolnoki bányafelügyelőséghez, a szomolnoki, svedléri és stószi jobbágyoknak fajzási joga s urbéri kötelezettségei tárgyában. 407
»»» 158. 1777. szeptember 16. A helytartótanács körrendelete arról, hogy a jobbágyok az erdők kimélése végett kerítéseiket tűzálló anyagból készítsék. 410
»»» 159. 1777. október 31. A magyar udv. kanczellária átirata az udv. kamarához a beszterczebányai erdőkben űzött szurok- és kocsikenő-főzés megtiltása iránt. 411
»»» 160. 1778. Aranyosszék határozata a szék szabad erdejének felosztásáról az egyes faluk között. 412
»»» 161. 1779. márczius 3. A királyi tábla jegyzőjének tanuvallatása a szent-márton-kátai földek és erdő közös használatáról. 413
»»» 162. 1779. junius 21. A helytartótanács körrendelete az erdőkben tűz-gyujtások tilalmáról. 419
»»» 163. 1780. márczius 16. A helytartótanács körrendelete a fűzfák ültetésének hathatósabb előmozdítása végett szükséges intézkedésekről. 420
»»» 164. 1780. (márczius 16.) A helytartótanácsnak megelőző 163. szám alatt közölt körrendeletével megküldött oktatása a fűzfák ültetéséről. 423
»»» 165. 1780. deczember 1. Az udv. kamara szolgálati utasítása a fernczelyi erdőbíró részére. 432
»»» 166. 1780. deczember 1. Az udv. kamara utasítása a nagybányai erdő-kerüle erdőőrei részére. 437
»»» 167. 1780. deczember 1. Az udv. kamara szolgálati utasítása a felsőbányai erdőmester részére. 440
»»» 168. 1781. május 30. II. József császárnak Erdély részére kiadott erdőrendtartása. 445
»»» 169. 1781. aug. 23. Az udv. kamara szolgálati utasítása a kapniki erdőmester részére. 464
»»» 170. 1781. aug. 23. Az udv. kamara szolgálati utasítása a kapniki erdőkerület erdőőrei részére. 470
»»» 171. 1782. február 12. Az udv. kamara utasítása a szomolnoki gereb-felügyelő részére. 473
»»» 172. 1782. máj. 17. Kivonat az udv. kamarának a szomolnoki bányafelügyelőséghez, a megküldött szolgálati utasítások iránt intézett rendeletéből. 477
»»» 173. 1782. máj. 17. Az udv. kamara szolgálati utasítása a szomolnoki erdész részére. 478
»»» 174. 1782. máj. 17. Az udv. kamara szolgálati utasítása a straczenai erdész részére. 484
»»» 175. 1782. máj. 17. Az udv. kamara szolgálati utasítása a szomolnoki főerdész részére. 490
»»» 176. 1782. máj. 17. Az udv. kamara szolgálati utasítása a szomolnoki erdőmester részére. 499
»»» 177. 1784. január 5. Az erdélyi főkormányszék előterjesztése a földéghez az erdő megóvása érdekében minden törvényhatóságnál szervezendő erdőfelügyelőségek szükségéről. 508
»»» 178. 1784. márczius 3. Az erdélyi főkormányszék körrendelete a kerítéseknél eleven sövények és sánczok alkalmazásáról. 510
»»» 179. 1784. május 26. Gyergyó szék jelentése a főkormányszékhez az erdők megóvása érdekében elrendelt intézkedések ellen. 511
»»» 180. 1785. szeptember 20. A helytartótanács körrendelete a hamuzsírfőzés tárgyában. 512
»»» 181. 1786. márczius 27. A kanczellária rendelete az erd. főkormányszékhez arról, hogy az erdőkárok elkerülése végett a földesurak jobbágyaiknak a favágásra és hazavitelére egy bizonyos napot tűzzenek ki. 513
»»» 182. 1786. julius 11. A helytartótanács körrendelete a közös erdőknek az országos erdőrendtartás ellenére való pusztítása ellen. 514
»»» 183. 1786. julius 16. Küküllőmegye zágori járási szolgabírájának jelentése az alispánhoz a főkormányszék által kibocsátott erdőrendtartás végrehajtásáról. 515
»»» 184. 1786. augusztus 21. II. József császár vadászati rendtartása. 517
»»» 185. 1786. szeptember 10. Gregori János orvos folyamodványa a fölséghez, melyben a bácsmegyei homokos és puszta földek befásítására ajánlkozik. 523
»»» 186. 1786. október 3. Krompach városának, Szepesmegye és város földesura által jóváhagyott erdőrendtartása. 525
»»» 187. 1787. február 14. Háromszéknek a székely határőrezreddel közösen megállapított határozatai az erdők hathatósabb megóvásáról. 527
»»» 188. 1787. május 18. Zólyommegye alispánjának jelentése a miklósfalvi erdő állapotáról. 531
»»» 189. 1787. május 24. Trencsénymegye alispánjának jelentése a helytartótanácshoz, melyben annak eldöntését kéri, hogy vajjon a kecskék – mint az idevaló jobbágyok hiszik – csak a fiatal, vagy egyáltalán minden erdőből kitiltandók-e? 533
»»» 190. 1787. julius 20. A bácsi kam. erdőmesternek a kamarai jószágigazgatóság által a helytartótanácshoz intézett jelentése a bácsmegyei erdők állapotáról s azoknak mi módon való jobb karba helyezéséről. 534
»»» 191. 1787. november 27. Az erdélyi főkormányszék előterjesztése a közös erdők használatának szabályozásáról. 539
»»» 192. 1787. deczember 11. Segesvár város határozata a tervbe vett városi faraktár fölállítása tárgyában. 545
»»» 193. 1787. deczember 20. Kanczelláriai rendelet a helytartótanácshoz az országos erdőrendtartás ujbóli kihirdetése s az iránt való véleményadás végett, hogy mi módon lehetne a közöserdőket megóvni. 547
»»» 194. 1788. január 8. A helytartótanács körrendelete a törvényhatóságokhoz az országos erdőrendtartás ujból kihirdetése s arról való véleményadás végett, mimódon lehetne a közös erdők pusztulását meggátolni. 547
»»» 195. 1788. február 10. Győrvármegyének a helytartótanács elé terjesztett véleménye a közös erdők használatának szabályozásáról. 548
»»» 196. 1788. február 13. Tolnavármegyének a helytartótanács elé terjesztett véleménye a közös erdő használat szabályozásáról. 550
»»» 197. 1788. február 14. Aradmegyének a helytartótanács elé terjesztett véleménye a közös erdők használatának szabályozásáról. 550
»»» 198. 1788. február 14. Szabolcsmegyének a helytartótanács elé terjesztett véleménye a közös erdők használatának szabályozásáról. 552
»»» 199. 1788. február 15. Zemplénmegyének a helytartótanács elé terjesztett véleménye a közös erdők használatának szabályozásáról. 553
»»» 200. 1788. február 16. Bereghmegyének a helytartótanács elé terjesztett véleménye a közös erdők használatának szabályozásáról. 554
»»» 201. 1788. február 17. Vasvármegyenek a helytartótanács elé terjesztett véleménye a közös erdők használatának szabályozásáról. 555
»»» 202. 1788. február 20. Somogymegyének a helytartótanács elé terjesztett véleménye a közös erdők használatának szabályozásáról. 556
»»» 203. 1788. márczius 15. A fuzsinei erdészeti hivatalnak a fiumei kormányzósághoz intézett jelentése az itteni erdők állapotáról s azoknak miként való jobb karba helyezéséről. 556
»»» 204. 1788. márczius 24. A fiumei kormányzóság jelentése a helytartótanácshoz, melylyel a fuzsinei erdészeti hivatal javaslatát az ottani erdők hathatósabb megóvásáról fölterjeszti. 561
»»» 205. 1788. márczius 28. Mármarosmegyének a helytartótanács elé terjesztett javaslata a közös erdők használatának szabályozásáról. 563
»»» 206. 1788. márczius 30. Abauj-Tornamegyének a helytartótanács elé terjesztett javaslata a közös erdők használatának szabályozásáról. 564
»»» 207. 1788. ápril 10. Dr. Gregory J. B. javaslata a magyarországi homokos és puszta területek befásításáról. 570
»»» 208. 1788. ápril 17. A magyar udv. kanczellária leirata a helytartótanácshoz, melylyel Gregory Jánosnak a homokos területek befásításáról beadott javaslatára, neki a zombori és temesvári kam. jószágigazgatóságoknál a kisérlettétel megengedtetik. 576
»»» 209. 1788. május 16. A helytartótanács körrendelete a marháknak az erdőkből való kitiltása végett. 577
»»» 210. 1788. május 23. Az erd. főkormányszék körrendelete a barmoknak az erdős helyekről való kitiltásáról. 577
»»» 211. 1788. május 24. Liptó-Árvamegyének a helytartótanács elé terjesztett javaslata a közös erdők használatának szabályozásáról. 578
»»» 212. 1788. junius 7. Sopronmegyének a helytartótanács elé terjesztett javaslata a közös erdők használatának szabályozásáról. 580
»»» 213. 1788. junius 21. Trencsénmegyének a helytartótanács elé terjesztett javaslata a közös erdők használatának szabályozásáról. 589
»»» 214. 1788. julius 24. Thúrócz-Zólyommegyének a helytartótanács elé terjesztett javaslata a közös erdők használatának szabályozásáról. 590
»»» 215. 1788. augusztus 25. Mármaros megye szolgabírájának jelentése a hosszúmezei városi erdőkben esett károkról. 596
»»» 216. 1788. augusztus 30. Id. Plathy Andrásnak a helytartótanács elé terjesztett javaslata a közös erdők használatának szabályozásáról. 600
»»» 217. 1788. szeptember 9. Kivonat az erd. főkormányszéknek az urbéri viszonyt szabályozó rendeletéből. 603
»»» 218. 1788. november 4. Felső-Fehérmegye kanta-járási szolgabirájának jelentése a járásabeli faluk erdeinek állapotáról. 605
»»» 219. 1791. márczius 12. A magyar országgyűlés által hozott 57. törvényczikk az erdők pusztításának megakadályozásáról. 608
»»» 220. 1791. augusztus 20. Javaslat Segesvár város erdeinek szabályozásáról. 609
»»» 221. 1791. Az erdélyi országgyűlés által hozott 95-ik ideiglenes törvnyczikk az erdőhatalmaskodásokra rendelt harmadnapos törvényszékről. 613
»»» 222. 1791. november 28. Az erdélyi országgyűlés által hozott 30. törvényczikk az erdők megóvásáról. 615
»»» 223. 1791. Skerlecz Miklós helytartótanácsosnak, a magyar országgyűlés kereskedelmi országos bizottsága elé terjesztett munkálata Magyarország erdeinek állapotáról s az azok megóvására szükséges intézkedésekről. 616
»»» 224. 1792. január 17. Szék sz. kir. város végzése a vad-gyümölcsfák iránt. 620
»»» 225. 1792. október 23. Mak Domokosnak, a számtan tanárának a magyar egyetemen, a magy. udv. kanczelláriához intézett javaslata egy erdészeti iskola felállításáról. 622
»»» 226. 1792. november 26. A kanczellária hátirata Mak Domokosnak egy erdészeti iskola felállítása végett benyujtott folyamodványára. 625
»»» 227. 1792. deczember 19. A magyar országgyűlés által kiküldött országos bizottság 12. ülésének jegyzőkönyve, az erdők megóvása tárgyában folytatott tanácskozásairól. 626
»»» 228. 1792. A magyar országgyűlés által kiküldött bányaügyi orsz. bizottság javaslata a bányavárosok erdeinek megóvásáról. 630
»»» 229. 1792. A magyar országgyűlés által kiküldött országos bizottság kettős javaslata az erdők megóvása érdekében hozandó törvényről. 634
»»» 230. 1793. január 2. Kivonata a magyar országgyűlés által kiküldött országos bizottság 14. ülésének jegyzőkönyéből a vadászat szabályozásáról folyt tanácskozásairól. 635
»»» 231. 1793. december 13. A dévai kamarai jószágigazgatóság rendelete az udvarbíróhoz, mellyel a dévai nemességnek az ottani erdők használata iránt kötött egyezségét bizonyos feltételek mellett jóváhagyja. 637
»»» 232. 1794. junius 13. Dobokamegye tanuvallatása arról, hogy a Szék város határában található összes gyümölcsfák fáját és gyümölcsét a lakosok mindenkor közösen használták és élvezték. 639
»»» 233. 1795. ápril 27. Kivonat a magyar udv. kanczelláriának a fölséghez tett előterjesztéséből, a közalapítványi uradalmakban erdőmesteri állások szervezése iránt. 657
»»» 234. 1795. Az erdélyi országgyűlés által kiküldött bizottság erdőrendtartási javaslata. 659
»»» 235. 1795. Az erdélyi országgyűlés által kiküldött bizottság javaslata a vadászat szabályozásáról. 677
»»» 236. 1796. jan. 15. Az udv. kamara utasítása a főbányagrófi hivatal részére a fakezelés s az erdők gondozása tárgyában. 681
»»» 237. 1796. márczius 7. A kanczellária rendelete a helytartótanácshoz a közalapítványi javaknál 5 új kerületi erdőmesteri állás felállításáról. 684
»»» 238. 1796. október 11. Vizner Ferencz hradeki kam. prefektus előterjesztése a magyar udv. kamarához az általa Hradeken létesített erdészeti népiskola javadalmazásáról. 685
»»» 239. 1798. február 22. A magy. udvari kamara átirata a helytartótanácshoz arról, hogy ő felsége a hradeki erdészeti népiskola javadalmazása iránt a községgel kötött szerződést jóváhagyta. 688
»»» 240. 1798. junius 6. Az era. főkormányszék körrendelete az 1791. 30. törv.-cz. szigorú megtartásáról. 689
»»» 241. 1798. nov. 26. A helytartótanács egyházi bizottságának jegyzőkönyve, melylyel a közalapítványi erdőmesterek részére újolag kidolgozott utasítást a felséghez felterjeszti. 690
»»» 242. 1799. január 8. A főkormányszék körrendelete az erdőkben való tüzelés eltiltása végett. 692
»»» 243. 1799. február 5. A helytartótanács előterjesztése a fölséghez a közalapítványi erdők becslésére szükséges utasítás kidolgozásáról. 693
»»» 244. 1799. julius 5. A magyar udv. kanczellária előterjesztése a Brigido P. orvos által a brezoviczai kőris erdőben talált gyógyító erejű manna iránt, az erre hozott legfelsőbb határozattal. 694
»»» 245. 1799. augusztus 10. A magy. udv. kanczellária előterjesztése a fölséghez, Bilitzer S. abbeli javaslatáról, hogy a hamuzsírfőzést az állam vegye saját kezelésébe, az erre hozott legfelsőbb határozattal. 699
»»» 246. 1799. deczember 11. Brassó városának javaslata erdeinek szabályozásáról. 702
»»» 247. 1799. deczember 31. Utasítás a hradek-lykavai kamarai uradalomban alkalmazott fa-munkásokról. 705
»»» 248. 1800. május 14. Az erd. főkormányszék körrendelete, melyben az erdők miatti viszálykodást s az erdők pusztítását meggátló leghathatósabb módokról a törvényhatóságoktól jelentést kiván. 711
»»» 249. 1800. junius 7. Ujegyház-szék határozata az erdők megóvásáról. 712
»»» 250. 1800. julius 8. Bardócz-széknek a főkormányszékhez felterjesztett véleménye az erdők megóvásáról. 713
»»» 251. 1800. julius 11. Krasznamegyének a főkormányszékhez intézett jelentése az erdők megóvásának módjairól. 714
»»» 252. 1800. szeptember. Marosszéknek a főkormányszékhez felterjesztett javaslata az erdők hathatósabb megóvásáról. 716
»»» 253. 1800. november 26. A bécsi udvari pénzügyi hivatalnak a magyar udv. kanczelláriával és az udv. fővadászmesterrel tartott közös értekezletének jegyzőkönyve a közalapítványi erdők mértani fölvétele és megbecslésére szolgáló utasításról. 721
»»» 254. 1800. Utasítás a közalapítványi javakon levő erdőkerületi hivatalok részére. 725
»»» 255. 1800. Kimutatás a közalapítványi egyes erdőkerületekhez tartozó erdőkről. 749
»»» 256. 1800. Nagy-Enyed városának a főkormányszékhez felterjesztett erdőrendtartása. 751
»»» 257. 1800. Udvarhelyszéknek a főkormányszékhez felterjesztett javaslata az erdők védelméről. 754
»»» 258. 1800. Szamosujvár városának a főkormányszékhez fölterjesztett javaslatát az erdők megóvásáról. 756
»»» 259. 1800. Sepsi-Szent-György város véleményes jelentése a főkormányszékhez az erdők megóvásának módjáról. 762
»»» 260. 1801. január 10. Szász-Sebesszék javaslata az erdők megóvásáról. 763
»»» 261. 1801. január 13. Deés sz. kir. városnak az erdélyi főkormányszékhez felterjesztett erdőrendtartási javaslata. 767
»»» 262. 1801. január 15. Kővár vidékének az erd főkormányszékhez fölterjesztet javaslata az erdők megóvásáról. 769
»»» 263. 1801. julius 28. Csík, Gyergyó- és Kászonszéknek a főkormányszékhez fölterjesztett véleménye az erdők megóvása tárgyában. 772
»»» 264. 1801. Utasítás a közalapítványi uradalmakban lévő erdők felmérésére és megbecslésére. 773
»»» 265. 1802. május 9. Szász-Ujfalu község határozata erdeiknek használatáról. 783
»»» 266. 1802. junius 5. Szék városának a főkormányszékhez fölterjesztett, a közös birtoklás elvén alapuló erdőrendtartása. 785
»»» 267. 1802. augusztus 14. Bereczk városának a főkormányszékhez intézett jelentése az erdeinek megóvására tett intézkedésekről. 789
»»» 268. 1802. augusztus 17. Abrudbánya városának a főkormányszékhez fölterjesztett jelentése erdeinek kezeléséről. 790
»»» 269. 1802. augusztus 21. Torda városának a főkormányszékhez fölterjesztett véleménye az erdők megóvásáról. 791
»»» 270. 1802. augusztus 23. Kolozsmegyének a főkormányszékhez fölterjesztett véleménye az erdők megóvásáról. 792
»»» 271. 1802. augusztus 23. Belső-Szolnokmegyének a főkormányszékhez fölterjesztett véleménye az erdők hathatósabb megóvásáról. 793
»»» 272. 1802. augusztus 24. Kolozs városának a főkormányszékhez fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról. 794
»»» 273. 1802. augusztus 28. Vajda-Hunyad városának a főkormányszékhez fölterjesztett véleménye az erdők megóvásáról. 794
»»» 274. 1802. szeptember 9. Háromszéknek a főkormányszékhez fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról. 796
»»» 275. 1802. október 22. A magyar udv. kanczellária rendelete a helytartótanácshoz, melylyel Vizner Ferencznek a hradeki erdészeti népiskola felállításáért ő felsége köszönetét tolmácsolván, a helytartótanácsot véleményadásra hivja fel az iránt, hogy mi módon lehetne az erdészeti tudomány tanítását az ország más részeiben is előmozdítani. 800
»»» 276. 1802. október 31. A magyar országgyűlés által hozott 24. törvényczikk a vadászat és madarászatról. 801
»»» 277. 1802. deczember 9. A helytartótanács előterjesztése a fölséghez, melyben Sámbokréthy Györgynek az országutaknak fákkal való beültetése, községi faiskolák felállítása s a népiskolákban a fatenyésztés tanítása iránti tervét kivitelre nem ajánlja. 804
»»» 278. 1802. Küküllőmegyének a főkormányszékhez fölterjesztett javaslata az erdők védelme felől. 805
»»» 279. 1802. Aranyosszéknek a főkormányszékhez fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról. 812
»»» 280. 1803. január 29. Utasítás a bars-szent-kereszti fővadász részére. 814
»»» 281. 1803. február 28. Vizner Ferencz hradek-lykavai kam. uradalmi erdőfelügyelő véleménye, mi módon lehetne a hradeki erdészeti népiskola mintájára több ilyen iskolát felállítani. 819
»»» 282. 1803. április 8. A hradeki erdészeti népiskola tanterve. 823
»»» 283. 1803. május 4. Az udv. kamara rendelete az erdélyi kincstárhoz, az erdőkárokról felveendő jegyzőkönyvek szerkesztése tárgyában. 827
»»» 284. 1803. május 24. Kivonat a helytartótanács előterjeszteséből a fölséghez, az országban a hradeki mintájára erdészeti népiskolák felállításáról. 828
»»» 285. 1803. szeptember 19. A mármarosi kamarai jószágigazgatóságnak több mármarosmegyei nemes községgel kötött egyezsége a sószállításhoz szükséges tutajok szolgáltatása iránt. 831
»»» 286. 1803. november 15. Szászváros széknek a főkormányszékhez fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról. 835
»»» 287. 1803. Alsó-Fejérmegyének a főkormányszékhez fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról. 837
»»» 288. 1803. Fogarasvidéknek a főkormányszékhez fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról. 840
»»» 289. 1803. Közép-Szolnokmegyének a főkormányszékhez intézett javaslata az erdők megóvásáról. 844
»»» 290. 1803. Kézdi-Vásárhely városának a főkormányszékhez felterjesztett javaslata az erdők megóvásáról. 850
»»» 291. 1804. márczius 5. Besztercze város és vidék javaslata az erdők megóvásáról. 852
»»» 292. 1804. márczius 23. Mitterpacher Lajos egyetemi tanárnak az egyetem tanácsához intézett kedvező szakvéleménye Székely Lajosnak a homokos területek befásítását czélzó tervéről. 856
»»» 293. 1804. ápril 11. Az udv. kamara rendelete a főbányagrófi hivatalhoz, hogy a fa-hiány miatt magánosoknak vas-bányászásra engedélyt ne adjon. 857
»»» 294. 1804. junius 28. A két Oláhfalu tanácsának a főkormányszékhez küldött jelentése erdeik állapotáról. 857
»»» 295. 1804. julius 27. Zilah városának a főkormányszékhez fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról. 861
»»» 296. 1804. szeptember 12. Felső-Fejérmegyének javaslata az erdők megóvásáról. 865
»»» 297. 1804. október 12. Székely Lajos oktatása a tűlevelű fáknak homokos talajon való ültetéséről. 868
»»» 298. 1804. Szerdahely-szék javaslata az erdők megóvásáról. 869
»»» 299. 1805. február 14. Doboka vármegyének a főkormányszékhez fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról. 871
»»» 300. 1805. szeptember 12. II. Ferencz király rendelete, melylyel az erdők erőszakos levágása ellen ideiglenesen hozott 1791. 95. törvényczikk erejét a szászföldre is kiterjeszti. 873
»»» 301. 1806. ápril 18. A magyar udv. kanczellária előterjesztése a fölséghez, a hradeki erdőiskolához hasonló iskolák felállítása ügyében, az erre hozott legfelsőbb határozattal. 874
»»» 302. 1806. márczius 14. A kanczellária rendelete a helytartótanácshoz, mely szerint mivel Székely Lajosnak abbeli tervét, hogy Soroksártól Szabadkáig a homokos területek befásíttassanak, ő felsége elfogadta, az érdekelt törvényhatóságokat annak mikénti keresztülvitelére nézve véleményadásra hivja föl. 883
»»» 303. 1806. augusztus 13. Szabadka városának a helytartótanácshoz fölterjesztett véleménye a homokos területeknek miként lehető befásításáról. 884
»»» 304. 1807. julius 17. A magy. udv. kanczellária előterjesztése a fölséghez, a hradeki erdészeti iskola javadalmazásáról, az erre hozott legfelsőbb határozattal. 886
»»» 305. 1807. szeptember 28. Az erd. főkormányszék körrendelete, mellyel a törvényhatóságok javaslatai alapján készült s legfelsőbb helyen jóváhagyott erdőrendtartást közhírré teszi. 889
»»» 306. 1807. deczember 15. A magyar országgyűlés által hozott 20. és 21. törvényczikk a futóhomok-területek befásításáról és az erdők megóvásáról. 893
»»» 307. 1807. deczember 31. Az erd. főkormányszék jelentése a felséghez arról, hogy Erdélyben – az egy Csíkszéket kivéve – fenyőszurkot nem gyártanak. 899
»»» 1. kötet.
»»» 3. kötet.

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat