Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Schack Béla: A kereskedelmi oktatásügy fejlődése és mai állapota Magyarországon (1930)

Szerző: Schack Béla (1859-1936)
Cím: A kereskedelmi oktatásügy fejlődése és mai állapota Magyarországon : a külföldi kereskedelmi oktatásügy történetének vázlatával
Megjelenési adatok: Budapest : Franklin, 1930. – 448 p., 28 t. p. ; 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
A kereskedelmi szakoktatás kialakulásának föltételei. A kereskedelmi szakoktatást általában a 19. század vívmányának tekintik. Ez a nagyon elterjedt vélemény abból keletkezett, hogy a nevelés intézményeivel foglalkozó szakírók cikkeikben és műveikben a reális irányú oktatással vagy egyáltalában nem, vagy csak mellékesen foglalkoztak és a reális élet szükségleteinek kielégítésére irányuló törekvéseket, a közoktatásügy köréből kirekesztve, a művelődéstörténet körébe utalták. Pedig még hazai oktatásügyünk fejlődéstörténetében is, a rendelkezésünkre álló adatok tanusága szerint, ma már éppenséggel nem jelentéktelen helyet követelhet a maga számára kereskedelmi szakoktatásunknak fordulatokban gazdag multja. Az elméleti kereskedelmi szakoktatás kezdetei Európa egyes államaiban egészen a 14. századig nyúlnak vissza.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap [1]
»»» Előszó. [3]
»»» E L S Ő R É SZ. A SZAKNEVELÉSI GONDOLAT FEJLŐDÉSE. [1]
»»» BEVEZETŐ. [3]
»»» A kereskedelmi szakoktatás kialakulásának föltételei. [3]
»»» A kereskedelmi szakoktatás irányító eszméi. 4
»»» A kereskedelmi szakoktatás kialakulásának fejlesztően ható tényezők. 4
»»» Vezető szempontok a mult idők vizsgálatánál. 5
»»» I. A szakirányú nevelés az ókor kultúrnépeinél. [7]
»»» India kereskedője. 8
»»» Babilónia kereskedője. 10
»»» Főnícia kereskedője. 11
»»» Egyiptom kereskedője. 13
»»» Egyiptom iskolaügye. 14
»»» Görög kereskedő 15
»»» A római kereskedő 71
»»» Összefoglalás. 19
»»» II. A kereskedőképzés a középkorban. [21]
»»» Nagy Károly intézkedései. [21]
»»» Konstantinápoly szerepe. [21]
»»» Az arabok világkereskedelmi feladata. 22
»»» A kereskedelmi tudományok legrégibb kézikönyve. 22
»»» Görög és arab kapcsolatok az olasz városokkal. 24
»»» Velenci mint Kelet és Nyugat közötti kapcs. 25
»»» A középkor második felének kereskedelmi tevékenysége. 26
»»» A kereskedők osztályöntudata. 27
»»» A középkor iskolái. 28
»»» Gazdasági viszonyik Németországban. 29
»»» A német kereskedő nevelése. 30
»»» A kiskereskedő nevelése. 32
»»» Délnémet nagykereskedő nevelése. 33
»»» Az északnémet kereskedő nevelése. 35
»»» III. A magyar kereskedő a középkorban. [38]
»»» A szakirányú nevelés feltételei. 39
»»» Közgazdaságunk a 13. században. 42
»»» A városi polgárság erősödése. 43
»»» Városi iskoláink. 43
»»» Magyar városi iskolák. 45
»»» A városi iskolák és tanításanyaguk.. 45
»»» Hol volt a gyakorlatias irányú oktatás hasznosítható. 47
»»» IV. Az újkor szakoktatási törekvései a 16. századtól a 18. század közepéig. [50]
»»» A könyvviteli ismeretek rendszerbe foglalása. [50]
»»» A felfedezések és találmányok hatása. 52
»»» A gyorsaság technikája. 52
»»» Az újkor gazdasági körei. 52
»»» Németország a 16. században. 54
»»» A szakirányú képzés a 17. század közepéig. 55
»»» Rem Lukács Velencében. 56
»»» Szakképzés Olaszországban. 56
»»» Cotrugli. 57
»»» Könyviteli tankönyvek német földön. 58
»»» Nürnberg szakoktatásügye a 16. század első felében és Hans Sachs. 59
»»» Szakmunkák Angliában. 59
»»» Hollandi szakmunkák. 60
»»» Spanyol szakmunkák. 61
»»» Szakiskolák Németországban ; Paul Jakob Marperger. 62
»»» Tanítóképzés. 63
»»» Az iskolák látogatottsága. 64
»»» Módszeres tanítás. 65
»»» Manzoni. 65
»»» Nikolaus. 66
»»» Hamburg és Lübeck a 17. század második felében. 67
»»» A szakirányú képzés hanyatlása. 68
»»» A merkantilizmus hatása a szakképzésre. 70
»»» Savary. 71
»»» Marperger. 73
»»» A neveléstudomány a reális irányú nevelés szolgálatában. 74
»»» Bacon. 75
»»» Montaigne. 76
»»» Ratichius és Comenius. 77
»»» Pietisták a szaknevelés szolgálatában. 78
»»» Francke. 79
»»» Hecker. 80
»»» Locke. 80
»»» Az eszmék útja. 82
»»» Rousseau. 83
»»» V. A kereskedelmi szakoktatásügy a 18. század második felében. [85]
»»» Javaslatok és kisérletek. [85]
»»» A lisszaboni kereskedelemi iskola. 86
»»» Büsch Handelsakademie-je. 89
»»» Büsch hatása. 90
»»» Szakoktatási törekvések a többi európai államban. 91
»»» A dessani Filantropinum. 94
»»» Friedrich Schulz Berlinben. 95
»»» A Napóleon előtti és utáni idők. 96
»»» VI. Szakoktatási törekvések hazánkban a 16. századtól a 18. század végéig. [98]
»»» A szakképzést fejlesztő tényezők külföldön és hazánkban. [98]
»»» A körmöcbányai német iskola. 99
»»» A német vidékek városi iskolái. 100
»»» Bényaművelésünk a kereskedelmi üzemtani ismeretek terjesztésének szolgálatában. 102
»»» Hivatalos utasítás a bányák könyvivői és pénztárosai számára 1558-ból. 106
»»» Könyvivők és pénztárosok a 16. és 17. századból. 109
»»» A tisztviselők fizetése. 110
»»» Magyarnyelvű levelek. 111
»»» Almássy István kereskedő. 111
»»» Magyar nyelvű üzleti könyvek. 112
»»» A kassai kereskedők céhszabályai 1632-ből. 114
»»» Keresdedőrendünk pusztulása. 114
»»» A merkantilista felfogás és a reális nevelés gondolata hazánkban. Apáczai Csere János. 117
»»» Bethlen Miklós gróf. 120
»»» A pietizmus képviselői nálunk. 122
»»» Nevelésünk Mikes szerint. 123
»»» A földrajz, a történet és a számtan tanítása. 124
»»» Maróthi György Arithmeticája. 125
»»» A kegyesrendiek a szakoktatás szolgálatában. 129
»»» Mária Terézia szakoktatási intézkedései. 131
»»» Tanügyi javaslatok. 132
»»» Közgazdasági viszonyaink. 133
»»» Közgazdasági műveltségünk hiányai Decsy Sámuel megvilágításában. 134
»»» Tanoncképzés a 18. század folyamán. 135
»»» Szakoktatási törekvések. 137
»»» Valero megnyító beszéde. 140
»»» A kollégium szervezete és tanulmányi rendje. 141
»»» A tatai piarista gimnázium. 143
»»» A gimnáziumi tanításterv főbb pontjai. 143
»»» Az 1777-i Ratio educationis. 145
»»» Reális tárgyak a Ratio tantervében. 146
»»» A könyvvitel tanítása. 148
»»» A Ratio szerkesztői. 149
»»» A Ratio hatóereje. 150
»»» Könyvviteli tankönyvek. 151
»»» Makó Pál, a könyvviteli szakíró. 152
»»» Königsacker Cal. József könyvviteli tankönyve. 153
»»» Egyéb szakismeretek. Wályi levelezőkönyve. 155
»»» Mészáros Ignác levelezőkönyve. 158
»»» Kereskedelmi számtani könyvek. 158
»»» A magyar nyelvű közművelődés akadályai. 159
»»» VII. A magyar üzleti nyelv néhány emléke a 15. századtól a 18. század végéig. [161]
»»» 1. 1493-ból való legrégibb magyar nyugtatvány. [161]
»»» 2. 1515 : A Palotán (Veszprém m.) lakó Ferus Ágoston borüzleteiről három felhegyzést készített. Jánossy szűcs Pál borkimérő közvetítette az egyes tételek eladását. 162
»»» 3. 1515 : Fancsikai Nagy János jegyzéke bor kiméréséről. 162
»»» 4. 1527 : Korponai Szabó János levele Zólyomból, Nagyszombat bírájához, követelése biztosítása tárgyában. 162
»»» 5. 1543 : Inczenk Imre pénzt kér Sárkány Antaltól borvásárlás céljából. 162
»»» 6. 1546 : Egy gráci polgár néhány száz forint áru gabonát akar venni. Azt az árat hajlandó érte megadni, amely Fürstenfelden jár, de a gabonát itt a határon akarja átvenni. 163
»»» 7. 1546 : Rábeszélés nagyobb mennyiségű bor vételére. 163
»»» 8. 1554 : május 10-én kelt Kovarcz Lőrinc elszámolása a gondjaira bízott 100 forintról. Az elszámolást levélformában küldötte meg Zay Ferencnének. 163
»»» 9. 1558 : Veer Miklós sárospataki főbíró jelentése Kassa városához Papi János és Péter deák között létrejött társasügyletről. 164
»»» 10. 1569 : Menedéklevél. 165
»»» 11. 1593: Kölcsön visszakövetelése ; Illésházy István levele Nagyszombat tanácsához. 165
»»» 12.1600 : Almássy István Kassai kereskedő leltára. 165
»»» 13. 1600-1608 : Almássy István kassai kereskedő folyószámlakönyve. 166
»»» 14. 1602 : Almássy István adóslevele : 167
»»» 15. 1614 : Nyugtázott számla. 167
»»» 16. 1638 : Gabonát kínál megvételre Homonnay Mária Wolfgang Ochs von Sonnau, selmeci prefektusnak : 167
»»» 17. 1638 : Homonnay Mária a selmeci prefektusnál megsürgeti a szállított búza árát : 168
»»» 18. 1664 : Egy lőcsei kereskedő Schuldt Register-e (adósok könyve) a németnyelvű bejegyzések végére függesztve megőrzött 1664-ből egy magyarnyelvű bejegyzést is : 168
»»» VIII. A kereskedelmi szakoktatásügy a 19. század első felében. [173]
»»» A német szakoktatásügy a 19. századot megnyitó években. [173]
»»» Tanoncképzés. 174
»»» Schliemann tanoncévei. 175
»»» A tanoncoktatás és Arnoldi. 175
»»» A lipcsei társulati iskola. 177
»»» Az osztrák szakiskolák. 179
»»» A szakoktatás a többi államban. 180
»»» Franciaország. 180
»»» Svájc. 182
»»» Belgium. 182
»»» Spanyolország. 183
»»» Portugália. 184
»»» Anglia. 185
»»» Más államok: Svádország, Norvégia Hollandia Dánia. 186
»»» Oroszország. 187
»»» Görögország, Olaszország. 187
»»» IX. A szakoktatásügy hazánkban a 19. század első felében. [189]
»»» Az 1806-i Ratio. [189]
»»» A kereskedőtestületek szakoktatási törekvései. 191
»»» A tanulás lehetősége. 193
»»» Kiss János levelezőkönyve. 193
»»» Könyvviteltani könyvek. 194
»»» Szarka és Packh könyvviteli tankönyvei. 195
»»» A német mint üzletinyelv. 197
»»» A szakoktatási törekvések erősbödése. 197
»»» Fáy András. 198
»»» Széchenyi István. 199
»»» Bibanco Gyula Emánuel. 201
»»» Kereskedők iskolája. 204
»»» Bibanco intézetének szervezete és tanításterve. 204
»»» Szakiskolák Pesten és a vidéken. 206
»»» Bibanco működésének jelentősége. 207
»»» A szakképzés és az 1832-36. országgyűlés. 208
»»» Deák Ferenc beszédei. 208
»»» A szakképzés és a polgári kereskedők igényei. 210
»»» A reális oktatás követelményeinek erősebb hangoztatása. 211
»»» Szakoktatásügyünk fejlődésére ható tényezők. 213
»»» Újabb szakiskolák a negyvenes évekből. 214
»»» A józsef-Ipartanoda. 215
»»» Az Erdélyi Kereskedelmi Alap. 217
»»» Újabb szakmunkák. 217
»»» Az első magyar nyelvű kereskedelmi könyvvitel: Fogarasi János könyve. 220
»»» Hampel Antal és iskolája. 221
»»» A vasárnapi iskola további fejlődése. 223
»»» A mindennapos iskola alsóbbfokú kereskedelmi iskola jellege. 224
»»» Törekvések a középfok kereskedelmi szakoktatás megvalósítására. 226
»»» M Á S O D I K R É SZ . A MAGYAR KERESKEDELMI OKTATÁSÜGY TÖRTÉNETE 1857- TŐL 1930-IG [229]
»»» i. A Pesti Kereskedelmi Akadémia. [231]
»»» II. A kereskedelmi iskolák 1872-i (első) hivatalos szervezete. [257]
»»» III. A második és harmadik hivatalos szervezet (1884 és 1885). [260]
»»» IV. A felső kereskedelmi iskolák negyedik szervezete (1895). [266]
»»» V. Reform-munkálatok. [270]
»»» VI. Az 1915-i és 1916-i tanításterv. [278]
»»» VIII. A felső kereskedelmi iskolák 1919-i, 1920-i és 1927-i tanításterve. Az 1927-i Rendtartás. Magánvizsgálatok. [285]
»»» IX. A felső kereskedelmi iskolák 1929-30. évi statisztikája. [318]
»»» X. Érettségi vizsgálatok. Érettségizettek statisztikája. Pályaválasztás. A Kereskedelmi Iskolát Végzettek Orsz. Szövetsége. [323]
»»» XI. A kereskedelmi oktatási intézetek kormányzása és az állami felügyelet. Orsz. Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanács. [336]
»»» XII. A kereskedelmi oktatásügy az állami költségvetésben. Állami tanárok fizetése. [340]
»»» XIII. Budapest Székesfőváros kereskedelmi oktatási intézetei. [343]
»»» XIV. Egyes felső kereskedelmi iskolák. [354]
»»» XV. Kereskedőtanonciskolák. [362]
»»» XVI. Női kereskedelmi szaktanfolyamok. [372]
»»» XVII. Felnőttek esti kereskedelmi szaktanfolyamai. [388]
»»» XVIII. Középiskolát végzettek egyéves tanfolyamai. [395]
»»» XIX. Kereskedelmi főiskolák. [396]
»»» XX. Egyetemi közgazdasági (kereskedelmi) fakultások. [403]
»»» XXII. Kereskedelmi iskolai tanárok képzése. Továbbképző és átképző tanfolyamok. [411]
»»» XXIII. Kereskedelmi iskolai tanárok folyóirata és egyesületei. [440]
»»» XXIII. Irodalom. [444]
»»» ˙K É P E K [222]
»»» Bibanco Emánuel Gyula [222]
»»» Hampel Antal [222]
»»» Szabó József dr, 1858- 1863 [236]
»»» Lewin Jakab, 1871- 1884 [236]
»»» Ghyezy Géza dr, 1882- 1896 [236]
»»» Névy László, 1896-1902 [236]
»»» Weninger Vince [240]
»»» Matlekovits Sándor dr. [240]
»»» Lubich Emil [240]
»»» Conlegner Károly [240]
»»» id. Novák Sándor [248]
»»» Koltai Virgil dr. [248]
»»» Sebestyén Jenő dr. [248]
»»» Barna Ignás dr. [248]
»»» A Budapesti kereskedelmi Akadémia székháza homlokzata [252]
»»» A Budapesti Kersk. Akadémia lépcsőháza [254]
»»» A Budapesti Kersk. Akadémia díszterme [256]
»»» A soproni állami fiú felső kereskedelmi iskola épülete a kert felől [286]
»»» A soproni állami fiú felső kereskedelmi iskola egyik osztályterme [286]
»»» Szegedi állami fiú felsőkereskedelmi iskola épülete ( Ebben van a városi női felső kereskedelmi is elhelyezve.) [292]
»»» Győrvárosi fiú felső kereskedelmi iskola. Homlokzat [296]
»»» Kecskemétvárosi fiú felső kereskedelmi iskola. Cserkészcsapat [296]
»»» Debreceni társ, női felső kereskedelmi iskola. Harmadik évfolyam [302]
»»» Debreceni társ, női felső kereskedelmi iskola. Cserkészcsapat [302]
»»» Budapest Székesfőváros községi vas-utcai fiú felső kereskedelmi iskola. Áruismereti gyüjtemény a folyosón. [306]
»»» Budapest Székesfőváros községi vas-utcai fiú felső kereskedelmi iskola. Kereskedelmi Oktatási Szakkönyvrár [306]
»»» Budapest Székesfőváros közs. VIII ker., vas-utcai felső keresk. iskola torna- és díszterme [308]
»»» Budapesti vas-utcai községi felső kereskedelmi iskola. Bejárat [310]
»»» Budapest Székesfőváros községi vas-utcai fiú felső kereskedelmi iskola. Torna- és díszterme [310]
»»» Budapest Székesfőváros községi vas-utcai fiú felső kereskedelmi iskola. Egyik osztályterem. [312]
»»» Budapest Székesfőváros községi vas-utcai fiú felső kereskedelmi iskola. Kémiai előadóterem [312]
»»» Budapest Székesfőváros községi VI. Izabella-utcai felső kereskedelmi iskola. Tanári szoba [314]
»»» Budapest Székesfőváros községi VI. Izabella-utcai felső kereskedelmi iskola. Tanári szoba [314]
»»» Budapest Székesfőváros községi VI. Izabella-utcai felső kereskedelmi iskola. Lépcsőház [314]
»»» Budapest Székesfőváros közs. IX. ker., felső keresk. iskola tanári könyvtára [316]
»»» Miskolci állami fiú felső kereskedelmi iskola homlokzat [326]
»»» Pestújhelyi római katolikus fiú felső kereskedelmi iskola [328]
»»» A nyíregyházi városi fiú felső kereskedelmi iskola emléklapja [328]
»»» Bajai állami női felső kereskedelmi iskola. Homlokzat [330]
»»» A zalaegerszegi állami felső kereskedelmi iskola. Homlokzata [330]
»»» Budapesti állami gyakorló felső kereskedelmi iskola. (Thökóly-út) Homlokzat [340]
»»» Budapesti állami gyakorló felső kereskedelmi iskola. Tornaterem [340]
»»» Budapest Székesfőváros közs. II. ker., Szalag-utcai felső keresk. iskola homlokzata. [344]
»»» Budapest Székesfőváros közs. VI., Izabella-utcai felső keresk. iskola homlokzata [346]
»»» Budapest Székesfőváros községi I. ker márvány- utcai fiú felső kereskedelmi iskola. Homlokzat [348]
»»» Budapest Székesfőváros községi bezerédi-utcai női felső kereskedelmi iskola. Homlokzat [348]
»»» Budapest Székesfővárosi községi mester-utcai fiú felső kereskedelmi iskola. Homlokzat [352]
»»» Székesfehérvári társ. fiú felső kereskedelmi iskola. Homlokzat [354]
»»» Debreceni társ. fiú felső kereskedelmi iskola. Díszterem homlokzata [356]
»»» Debreceni társ. fiú felső kereskedelmi iskola. Ifjúsági otthon [356]
»»» Budapest Székesfőváros községi bezerédi-utcai női felső kereskedelmi iskola. Tornázó mintacsapat [358]
»»» Az Angolkisasszonyok egri női felső kereskedelmi iskolája épületének utcai homlokzata [360]
»»» Az Isteni Megváltó Leányai soproni r. kat. női felső kereskedelmi iskolájának épülete [360]

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat