Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Margalits Ede: Horvát történelmi repertorium – 1. kötet (1900)

Szerző: Margalits Ede (1849-1940)
Cím: Horvát történelmi repertorium : 1. kötet
Megjelenési adatok: Budapest : MTA, 1900. – XXIV, 783 p. ; 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Horvátország Magyarországtól ötven év óta, dacára a sok százados közjogi kapocsnak, érzelemben és szellemben Majdnem teljesen elszakadt: nem értjük, nem ismerjük egymást! Horvátország művészete, költészete, szépirodalma, tudodmányos irodalma, különösen történetirása nálunk teljesen terra incognita, — a magyar is az Horvátországban. A közeledés, kölcsönös megértés és megismerés nemzetiségi politikájának sokszerű feladataiból egynek előmozdítását, a horvát költészet, művészet, tudományosság, történetírás megismertetését, hazafias és hivatásbeli kötelességemnek ismerem és igyekszem is annak megfelelni, — négy év alatt ezekre vonatkozó 21 munkát adtam ki és ezen évben is ez az ötödik.
A »Horvát történelmi repertorium«, melyet a magyar tudományos akademia történelmi bizottságának megbízásából írok…

Tartalomjegyzék


»»» Címlap. I. kötet.
»»» ELŐSZÓ.
»»» TARTALOM. [VII]
»»» I. Archív a délszláv történetéhez. [1]
»»» 1. Horvát krónika a XII-ik századból. (Krónika hrvatska iz XII. vieka). [1]
»»» 2. Kukuljevics I.: Illir családok a velencei nemességben. Ark. I. 38-54. 1. (Ilirske porodice u Mletackom plemstvu). 2
»»» 3. Veglia, Kercs (Krcs) és Ozorára vonatkozó okiratok. (Povelje otokah Krka, Cresa i Osora). [4]
»»» 4. Hitrege és egyház. Tündérek (Bajoslovje i crkva. Vile. Ark. 86-104 1. Néprajzi érdekü. L. Századok 1897.). 5
»»» 5. Kukuljevics J. Sz. Jeromos illir hospiciuma és temploma Rómában. Ark. I. 105-120. 1. (ilirski zavod i crkva sv. Jerolima u Rimu.) 5
»»» 6. Délszláv nyomdászok a XV. és XVI-ik századból. Irta Kukuljevics Iván. Ark. I. 121-154. lap (Tiskari jugoslavenski XV. i XVI. vieka). 7
»»» 7. A Zrinyi grófok drágaságai és műtárgyai Csáktornyán. Közli Kukuljevics Iván. Ark. I. 155-172. lap. (Dragociene i umjetne stvari grofovah Zrinjskih u gradu Cakovcu). 10
»»» 8. A délszláv történetre kisebb-nagyobb fontossággal biró kéziratok. Közli Kukuljevics Iván. Ark. I. 173-180. lap. (Rukopisi od vece ili manje vaznosti za historiju jugoslavensku). 11
»»» 9. Az 1846-51. közt megjelent és a délszláv történetre kisebb-nagyobb fontossággal biró könyvek. Közli Kukuljevics Iván. Ark. I. 181-185. 1. (Knjige tiskane od god. 1846. do 1851., manje ili vise vazne za povjestnicu jugoslavensku). 11
»»» 10. Zágráb város törvényei. 1242-1429-ig Ark. I. 186-202. 1. (Zakoni grada Zagreba od godine 1242 do 1429). 12
»»» 11. Régi horvát biróságok. Ark. I. 203-208. 1. (Stari hrvatski sudovi). 12
»»» 12. Kollár János: A szláv Ó-Itália (Staro-Italia Slavjanska) című művének tartalomjegyzéke. Ark. I. 209-215. 1. 13
»»» 13. Stojánovics Miját: Szlavoniai szerémi népszokások a keresztelésnél és születésnél. Ark. 216-220. 1. Feleletek a társulat kérdéseire. 13
»»» 14. Kukuljevics: Kivonatok boszniai iratokból és oklevelekből. Ark. II. 1-48. 1. (Izvadci listinah i poveljah bosanskih). 13
»»» 15. Boszniai és montenegrói okmányok. Ark. II. 35-48. 1. (Spomenici bosanski i crnogorski). 20
»»» 16. A horvát királyság oklevelei a Habsburgok uralkodása idejéből. 21
»»» 17. Karrara János: Katalinics Iván életéről és iratairól. (Ark. II. 71-78. 1. (O zivotu i pismim Ivana Katalinica). 23
»»» 18. A zengi káptalan slatutuma 1380-ból. Ark. II. 79-85. I. (Naredbe kaptola senjskoga od godine 1380.) 24
»»» 19. A modrusi püspökség statutumai 1589-ből. Ark. II. 86-89. 1. (Naredbe biskupije Modruske od godine 1589.) 24
»»» 20. VIII. Orbán bullája, melyben ujra alapítja a XIII. Gergely által alapított lorettoi illir intézetet. A latin bullát Ozsegovics Imre zengi püspök közli. Ark. II. 90-97. 1. 24
»»» 21. Dudich András élete. Ark. II. 98-127. 1. (Zivot Andrie Dudica). 24
»»» 22. Klovius Julius Georgius horvát festő élete és munkái, irta Kukuljevics. Ark. II. 129-168. 1. 26
»»» 23. Ljubics S.: Ó-dalmáciai pénzisme. Ark. II. 169-208. 1. (Staro-dalmatinsko pjenezoslovje). 26
»»» 24. Ljubisa István: II. Njegos Petrovics Péter montenegrói vladika és szláv iró, uralkodott 1832-1851. 26
»»» 25. A délszláv történetre nézve többé-kevésbbé fontos kéziratok a velencei levéltárakban (köztük több magyar királytól is) és a laibachi gimnaziumi könyvtárban (Arkiv II. 212-220. 1.) 26
»»» 26. A délszláv történelemre nézve többé-kevésbbé fontos könyvek jegyzéke. Közli Kukuljevics. J. (Ark. II. 220-225. 1.) német, olasz, francia művek. 27
»»» 27. Istriai határjárás 1325-ben. Ark. II. 227-275. 1. (Razvod istrianski iz god. 1325.) Közli Sztarcsevics Antal. 27
»»» 28. Veglia sziget statutuma. Árk. II. 277-308. 1. (Statut otoka Krka.) Közli Kukuljevics. 27
»»» 29. Mozcsenica és Kozlacsa határjárása 1395-ből. Ark. II. 308-310. 1. (Razvod megjah od Moscenicah i Kozlaka od godine 1395.) Közli Kukuljevics. 27
»»» 30. Buccari, Grobnik és tersatto határainak megállapítása 1455-ből. Ark. II. 311. 312. 1. (List od konfini med Bakrani, Grobnicani i Tersacani). 27
»»» 31. A Zrinyiek és Frangepánok prímorjei (tengermelléki) birtokai határainak megállapítása. (1657. jun. 4.) Latin okirat. Ark. II. 313-316. 1. 27
»»» 32. Horvát per és itélet 1613-ból. Ark. II. 317. 319. 1. (Hrvatska parba i osuda od god. 1613.) 28
»»» 33. Vizsgálat Demeter Jácint meghalt zengi püspök lelkének állítólagos hazajárása tárgyában. Ark. II. 320-324. I. (Razvidjenje vrhu ukazanja duse pokojnoga biskupa senjskoga Jacinta Dimitra, godine 1699.). 28
»»» 34. Carrara János: Dalmazia descritta cimű művének ismertetése, mely szól a régi dalmát várakról, régiségekről, templomokról, festményekről, népszokásokról, népdalokról stb. Ark. II. 325-338. 1. 28
»»» 35. Pavics Antal: Pozsegamegyére vonatkozó adatok, válasz a társulat kérdéseire. Ark. 339-343. 1. (Odgovor na pitanja stavljena po druztvu stb.) 28
»»» 36. Sztojanovics Miját: Délszláv népszokások. Ark. II. 344-403. 1. (Odgovor na pitanja, stb.) 29
»»» 37. Okrugics Illés: Felelet a társulat kérdéseire, Szerémségi régiségek. Ark. II. 407-410. 1. (Odgovor na pintanja, stb.) 29
»»» 38. Pávics Antal: Pozsegamegye rövid leirása. Ark. II. 423-438. 1. (Kratki opis zupanije pozeske). 29
»»» 39. Brankovics György szerb krónikája. Ark. III. 3-30. 1. Ennek szerb kéziratát Pejácsevics Ferencz báró egy Jaksics nevü kapitánytól kapta 1750-ben és annak kivonatát latinra fordította, e latin kéziratból három másolat maradt, melyek alapján azt Kukuljevics itt közli. 30
»»» 40. Kukuljevics: Medvevár története. Ark. III. 31-132. 1. (Dogadjaji Medvedgrada). 30
»»» 41. Petrovics Száva montengerói vladika és Radonics Iván kormányzó szerb levelei a raguzai köztársasághoz, 1767-1776. Ark. III. 133-138. 1. (Dopisi crnogorskog vladike Save Petrovica i gubernatora crnogorskog ivana Radnica dubrovackoj vladi.) 34
»»» 42. Zeng város statutuma 1388-ból. Arkiv III. 140-170. 1. (Statut grada Senja od godine 1388). A statutum latin szövege olvasható a 155. és következő lapokon. 35
»»» 43. Görz és Gradiska. Irta Kociancsics Iván szloven nyelven. Ark. III. 173-222. 1. A rómaiak már 179-ben Kr. e. birták a Szocsa (Sontius) mindkét partját s ottani kolonistái Ambisontii néven ismeretesek. 35
»»» 44. Kukuljevics jelentése velencei és bécsi utazásáról. Ark. III. 334-338. 1. (Izvesce Kukuljevica o svom putovanju u Miietke i Bec godine 1853). 36
»»» 45. Decsánszki István szerb király élete. Ark. IV. 1-30. 1. (Zivot Stefana Decanskoga, kralja srbskoga). Kukuljevics bevezetésével. 37
»»» 46. Rövid horvát krónikák. Ark. IV. 30-65. (Kratki Ljetopisi hrvatski.) Klimentovics Simon fráter horvát évkönyve 1508-ból. (Ark. IV. 30-36. 1.) Irója franciskánus szerzetes, élt 1498-1501-ig az arbei, 1512-ig a zaglavi, 1513-ig a Zára melletti zárdában. 37
»»» 47. Kozma pap beszéde a bogomilekről és eretnekekről. Ark. IV. 60-97. (Presvitera Kozme slovo o bogomilih i hereticih). Irója Kozma bolgár pap a X-ik századból. 39
»»» 48. Racski Ferenc: Némely észrevételek a szláv apostolok két legendájáról. Ark. IV. 99-108. 1. (Niekoje opazke vrhu dvijuh legendah o slavenskieh apostolih). 39
»»» 49. Sreznyevski J. J. orosz tudós: A glagol irásról. (Ark. IV. 111-125. 1. O pismenosti glagoljskoj). Értekezés. 39
»»» 50. Lucius János horvát történetiró olasz levelei (1661-1676.) Divnics Dánielhez. Ark. IV. 125-136. 1. 39
»»» 51. Benkovics Frigyes horvát festő életrajza (élt 1740-ben). Kukuljevicstől. Ark. IV. 136-142. 1. 40
»»» 52. Nedics Márton: Boszniai régiségek. Ark. 143-178. 1. (Starine Bosanske). 40
»»» 53. Sztojanovics Miját: Szerém némely nevezetességei. Ark. IV. 178-188. 1. (Njekoje znamenitosti iz Sriema). 40
»»» 54. Kőrösmegye (Krizevac). Dimitrev Milantól válaszul a társulat kérdéseire. Ark. IV. 191-198. 1. (Odgovori na njekoja pitanja druztva stb.) 41
»»» 55. Történelmi vázlatok Szerémségről. Irta Okrugics Illés. Ark. IV. 201-232. 1. (Povjestnieke ertice Sriema). 42
»»» 56. Rácski Ferenc: A délszlávok történelmének vázlata a IX-ik századig. Ark. IV. 235-280. 1. (Nacrt jugoslavenskieh povjestij do IX-stoletja). 46
»»» 57. Hamisítvány-e II. Hadrián levele Rosztiszlavhoz és Kocelhez, mely a pannon legindában foglaltatik? Racski Ferenc. Ark. IV. 281-298. 1. (Je li je podmetnuta poslanica Hadriana II na Rostislava i Kocelja, sto se nalazi u panonskoj legendi?) 55
»»» 58. Két görög oklevél a görög és szerb egyház egyesüléséről. Ark. IV. 299-304. 1. (Dvie grcke listene o sjedinjenju crkve grcke is srbske). 55
»»» 59. Kukuljevics Iván jelentése tudományos célu utazásáról Dalmácián át Nápolyba és Rómába. Ark. IV. 305-392. 1. (Izvjestje o putovanju kroz Dalmaciju u Napulj i Rim stb.). 55
»»» 60. Marino Sanuda: A velencei köztársaság viszonya a délszlávokhoz kivonatosan közölve M. S. kéziratos évkönyveiből. 1496-1533. (Odnosajv skupnovlade mletacke prema juznim slavenom priopceni u izvadcih iz rukospisnih Ijetopisah Marina Sanuda od godine 1496. do 1533. Ark. V. 1-476. 1.) 66
»»» 61. Oriovcsani Ilics Lukács: A cs. k. katonai határőrvidék keletkezése. (Postanak c. kr. vojnicke granice. Od Luke Ilica Oriovcanina. Ark. VI. 101-127. 1.) 67
»»» 62. A horvát királyi családból származó Vekenege siremléke. Ark. VI. 131-135 1. (Grobni spomenik Vekenege, od roda hrvatskih kraljevah. I. K. S. = Kukuljevics). 73
»»» 63. Kaznacsics I. A. Horvát kéziratok a raguzai ferencrendi szerzetesek könyvtárában. Ark. VI. 139-163. 1. (Rukopisi hrvatski u knjiznici Franceskana u Dubrovniku). 73
»»» 64. Horvát kéziratok Kukuljevics Iván könyvtárában Zágrábban. Ark. VI. 161-186. 1. (Rukopisi hrvatski u knjiznici Ivana Kukuljevica u Zagrebu). 73
»»» 65. Sztojanovics Miját. Apróságok némely szlavon szerémi városok, mezővárosok, falvak nevének eredetéről, püspökségek és plébániák nevének eredetéről. Ark. VI. 189-205. 1. (Sitnice o postanju imena njekih gradovah, trgovistah i selah slavonsko-sriemskih, zatim biskupiah, zupah itd.) 74
»»» 66. Milanovics Simon: Lovrana rövid leirása és népszokásai Dalmáciában. Ark. VI. 206-217. (Kratko opisanje Lovreca u Dalmaciji s narodnimi obicaji.) 77
»»» 67. Hicinger P.: A sombereki (Zumberak, Sicherberg) vidékről. Ark. VI. 218-221. (O krajini zumberski). 78
»»» 68. Mesics M.: A poljicskai statutum. Ark. 225-318. (Poljicki statut). 78
»»» 69. Kadcsics Peka Péter: Felelet a tört. társulat némely kérdéseire. Ark. VI. 321-340. 1. (Odgovori na njekoja pitanja druztva za jugoslavensku povjestnicu). A makari kerületről. 78
»»» 70. Matosics Lavoszláv: Valami a Vrbovec melletti Rakovecről Horvátországban. Ark. VI. 341-344. 1. (Njesto od Rakovca pokraj Vrbovca u Hrvatskoj). 79
»»» 71. Racski Ferenc: Kivonatok a nápolyi királyi központi levéltár okleveleiből, melyek a délszláv történetre vonatkoznak. Ark. VII. 1-71. 1. (Izvadci iz kralj. osrednjega arkiva u Napulju za jugoslovjensku poviest). 79
»»» 72. Sztojanovics Miját: Valami a mi katonai határőrvidékünk szervezési történetéből. Arkiv VII. 72-92. lap. (Njesto iz povjestnice uredjivanja vojnicke nase krajine). 80
»»» 73. Kadcsics-Peka Péter minorita: A dalmáciai makari kerület története. Ark. VII. 92-128. 1. (Poviest okruzja makarskoga u Dalmaciji). 81
»»» 74. Milinovics Simon: Zengről Dalmáciában és a környékén levő régiségekről. Ark. VII. 129-146. 1. (O Sinju u Dalmaciji s okolisnimi starinami). Régi nevei : Sing, Sfinga, Sin, Sinj. Félórányira a Cetina (Tillurum) folyócskától. 82
»»» 75. Matkovics Péter: A velencei köztársaság kereskedelmi szerződése a zengi grófokkal. (Frangepán) 1408. és 1455-ben. Ark. VII. 149-160. 1. (Trgovacki ugovor republike mletacke sklopljen sa knezovi senjskimi godine 1408. i 1455.). 83
»»» 76. Starcsevics Antal: A római Illyria Appianus Alexandrinustól, görögből fordítva. Ark. VII. 163-177. 1. (Rimska Iliria od Apiana Alexandrinskoga iz grckog). A görög eredetiben is hozzáférhető. 83
»»» 77. N. R. Vázlatok a zsumbereki (sichelburgi) vidékről. Ark. VII. 178-186. 1. (Crtice iz okoline zumberacke). 83
»»» 78. Feleletek a délszláv történelmi társulat által tett kérdésekre. Arkiv VII. 189-351. lap. (Odgovor na njekoja pitanja stb.). A feleletek kizárólag néprajzi tartalmuak. 84
»»» 79. Marino Sanuda: A velencei köztársaság viszonyai a délszlávokkal 1517-1525-ig. (Rapporti della republica Veneta coi Slavi meridionali. Continuazione). Olasz nyelven irva. Ark. VII. 1-256. lap. 85
»»» 80. Kukuljevics Iván: Némely sajtó útján még ki nem adott szerb, boszniai és raguzai oklevél. Ark. VIII. 193-203. 1. (Njekoliko tiskom neizdanih srbskih, bosanskih i dubrovackih listinah). 85
»»» 81. Kukuljevics Iván: Zrinyi Miklós és Péter grófoknak, valamint ezek feleségének néhány horvát nyelvü oklevele. Ark. VIII. 204-229. 1. (Njekoliko hrvatskih listinah bratje Nikole i Petra knezovah Zrinjskih i njihovih suprugah.) 86
»»» 82. Kukuljevics: Bolgár népszokások. (Bugarski narodni obicaji). Ark. VIII. 233-285. 1. 89
»»» 83. A délszlávok történetére vonatkozó és 1860-1865 közt megjelent könyvek jegyzéke. Ark. VIII. 289-300. lap. 89
»»» 84. Chronicon breve regni Croatiae Joannis Tomasich minoritae. Ark. IX. 1-34. 1. 90
»»» 85. Szabó Károly: A bolgár-magyar háboru 888-ban horvát fordítása B. V.-től (Babukics Vjekosláv) Kukuljevics észrevételeivel. Ark. IX. 35-51-ik lap. 93
»»» 86. A szent keresztről nevezett horvát-krajnai minorita rendi provincia keletkezése és elterjedése. Irta Pernar A. Ark. IX. 52-62. 1.(E munka bevezetésül volt szánva az Agjics Kajetán páter által tervezett dalmát-horvát-szlavon monasteriographiához. 93
»»» 87. Jágics Vatrosláv: Adalékok a horvát-szerb nép irodalomtörténetéhez. (Prilozi k historiji knjizevnosti naroda hrvatskoga i srbskoga. Ark. IX. 63-151. 1.). 95
»»» 88. Kukuljevics J.: Horvát irók a Velebit innenső felén a XVII-ik század első felében. (Knjizevnici u Hrvatah s ove strane Velebita u prvoj polovini XVII-vieka. Ark. IX. 152-343. 1.). 95
»»» 89. Okmánytár az irodalomtörténethez a XVII-ik század első felében. (Prilozi Ark. X. 143-222. lap.) 137
»»» 90. Báró Patacsics Boldizsár és gróf Orsics Ádám naplói 1691-1814-ig. (Zapisci barona Baltazara Patacica i grofa Adama Orsica od godine 1691 do 1814. Ark. X. 225-231. 1.) 140
»»» 91. Szokások. A halászatról Raguza vidéken (Obicaji, O ribanju po dubrovackoj okolini stb. Ark. X. 322-368. 1.) 141
»»» 92. Kukuljevics: Mikoczy Josephi Banorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae ad seculum XIV. usque perducta series. Anno Domini 1792. Ark. XI. 1-206. lap. Kukuljevics bevezetésével. 142
»»» 93. Melyik évből való Trpimir adománylevele? Kukuljevics Iván ( U koju godinu pada darovna listina Trpimirova. Ark. XI. 207-216. 1.) Ezen oklevelet először közölte Lucius (De regn. Dalm. et Croat. II. c. 2.) 144
»»» 94. Feleletek a társulat kérdéseire. (Odgovori na pitanja druztva. Ark. XI. 218-269. 1.) Néprajzi adatok. 144
»»» 95. A horvátok küzdelme a harminc éves háboruban. (Borba Hrvatah u tridesetoljetnom ratu. Ark. XII. 1-47. 1. Irta Kukuljevics). 144
»»» 96. Adalékok a horvát irodalomtörténethez. (Prinesci za povjest knjizevnosti hrvatske. Ark. XII. 51-111. 1.) Irta Kukuljevics Iván. 145
»»» 97. Válasz Rácski birálatára az én diplomatikai oklevéltáromról. (Odgovor Rackomu na ocjenu moga diplomatickoga zbornika. Ark. XII. 111-118. 1.) Irta Kukuljevics Iván. 146
»»» 98. Feleletek a társulat némely kérdéseire. (Odgovori na njeka pitanja druztva. Ark. XII. 121-165. 1.) Régiségekről és régészeti leletekről. 147
»»» II. 147
»»» 1. A délszláv tudományos és művészeti akadémia munkássága. (Rad jugoslavenske akademie znanosti i umjetnosti. Zágráb, 1867. I. k. – 1899. CXXXVII.) Adalékok a szerb és boszniai okiratgyüjteményhez. 147
»»» 2. Régészeti vázlatok. (Arkeologicke crtice. Rad. I. 164., 173. 1.) Ljubic Simon. 151
»»» 3. Feljegyzések némely kéziratokból. (Zapisi iz nekoliko rukopisa. Rad. I. 174-188.) Danicsics György. 151
»»» 4. XVI-ik századbeli emlék a szokásjogról. (Spomenik narodnoga obicajnoga prava iz XVI. vijeka. Rad. I. 229-236. 1.) Dr. Bogisics V. 151
»»» 5. Novakovics Sztoján: A szerb irodalom története. (Stojan Novakovic: Istorija srpske knjizevnosti. Rad. I. 236-242. 1.) Jágics birálata. 152
»»» 6. Petránovics Bozsidár: A bogomilek, a boszniai egyház és a keresztények. Rad. I. 242-250. 1. (Bogomili crkva bosanska i krscani.) Ismerteti Rácski Ferenc. 153
»»» 7. Ljubics Simon: A horvát történet vázlata. (Pregled hrvatske poviesti. Nacrtao prof. Sime Ljubic.) Ismerteti Meszics M. Rad. I. 251-261. 1. – Ljubics műve anyagát a velencei és dalmáciai oklevelekből meríti, azért becses. 154
»»» 8. Bogisics V.: Jelentés a nemzeti jogszokások összeirására vonatkozó eddigi munkálkodásról. Rad. I. 261-263. (Izvjestaj o dosadanjoj radnji opisivanja narodnijeh obicaja pravnijeh.) 155
»»» 9. Jagics V.: Adatok a glagol paleografiához. Rad II. 1-36. (Gradja za glagolsku paleografiju.) 155
»»» 10. Rácski F.: Ritka szlovén irat a vatikáni kézirattárban. Rad. II. 36-39. (Riedko slov. pismo u vatikanskom rukopisu.) 155
»»» 11. Rácski Ferenc: Délszláv mozgalom a XIV-ik század végén és a XV-ik kezdetén. Rad, II. 68-160., III. 64-152. és IV. 1-140. (Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i pocetkom XV. stoljeca). 155
»»» 12. Beriszló Péter bánsága II. Lajos király idejében. Irta Mesic Mátyás. Rad. III. 1-64. (Banovanje Petra Berislavica za kralja Ljudevita II.). 195
»»» 13. István a kicsiny montenegrói ál-cár levelezése Raguzával 1771-1773. Közli Bogisics V. Rad. III. 153-176. 1. (Prepiska laznoga cara Stjepana maloga s Dubrovackom republikom). 203
»»» 14. A jogi eszmék fejlődéséről általában és különösen a büntető jog terén. Irta Muhic Pál. Rad. V. 1-30. lap. (O razvoju pravnih idea u obce i napose u podrucju prava kaznenoga). 206
»»» 15. Raguza viszonya a velencei köztársasághoz egészen 1358-ig. Irta Ljubic Simon. Rad. V. 44-123. 1. (Ob odnosajih dubrovacke sa mletackom republikom tja do g. 1358.) 207
»»» I. Raguza alapítása. 207
»»» II. Az uj város nyelve és szervezete. 208
»»» III. Raguza a byzanci uralom alatt. 209
»»» IV. Raguza első meghódolása Velencének 998-ban. 209
»»» V. Raguza a keleti udvarhoz közeledvén, mégis Velence alattvalója marad 1171-ig. 210
»»» VI. Velencétől 1171-ben először pártol el Raguza, de azonnal ismét meghódol. Másodszor is elpártol s majd a normannok, majd meg a keleti császárság karjaiba veti magát (1186-1204.). 212
»»» VII. Raguza visszatér Velence uralma alá 1205-ben. 214
»»» VIII. Raguza rövid elszakadás után ismét 1358-ig Velence hatalma alá kerül. 216
»»» 16. A régi Raguza irott családi jogának főbb vonásai. Bogisics V. Rad. V. 123-150. 1. (Glavnije erte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku). 218
»»» 17. Néhány uj forrás a délszlávok történetéhez. Makusev V. Rad. V. 150-178. 1. (Nekoliko novih izvora za historiju juznih Slovena.) 218
»»» 18. Szent Lukács evangelista testének átszállítása Szemendriába. Ruvarac Hilarion. Rad. V. 178-186. lap. (O prienosu tiela sv. Luke u Smederovo). 219
»»» 19. A boszn, békítés és vérdij a régi szerb-horvát szokásjogban. Petranovics P. Rad. VI. 1-20. 1. (O osveti, mirenju i vrazdi po negdasnjem srbsko-hrvatskom pravnom obicaju). 220
»»» 20. A sabáci városi tanács jegyzőkönyve 1808-1812. Ismerteti Bogisics V. Rad. VI. 214-218. 1. (Protokol Sabackoga magistrata od 1808. do 1812.). 221
»»» 21. A bogomilek és patarenusok. Rácski Ferenc Rad. VII. 84-180. 1. VIII. 128-188. 1. X. 160-263. 1. (Bogomili i patareni). 221
»»» 22. Adalékok a raguzai köztársaság kereskedelmi politikai történetéhez. Matkovics P. Rad. VII. 180-266. 1. (Prilozi k trgovacko-politickoj historiji republike dubrovacke.) 245
»»» 23. A Beriszlók nemzetsége. Meszics M. Rad. VIII. 30-104. 1. (Pleme Berislavica). 259
»»» 24. Jagics V.: A trubadurok és a legrégibb horvát lirikusok. Rad. IX. 202-233. lap. (Trubaduri i najstariji hrvatski lirici). 271
»»» 25. Ljubics S.: Arbei De Dominis Márk Antal. Rad. X. 1-160. (O Markantunu Dominisu Rabljaninu.) 271
»»» 26. Matkovics P. ismertetése: Fac-Simile dell Atlante di Andrea Bianco. Venezia, 1436. (A velencei Bianco András térképe 1436-ból, tiz táblával. Kiadta Münster M. Velence, 1869.). Rad. XI. 1870. 228-239. 1.). 277
»»» 27. Matkovics Péter ismertetése: Szerbia hivatalos statisztikája. Megjelent 3 kötetben. Belgrád, 1863-1869. (Drzavopis Strbije. Statistique de la Serbie). Rad. XI. 1870. 239-260. 1. 278
»»» 28. Jágics V. ismertetése Novakovics Sztojan művéről: Az ujabbkori szerb irodalom bibliografiája 1741-1867-ig. Belgrád, 1869. 644. 1. (Srpska bibliografiája za noviju knjizevnost 1741-1867.). Rad. XI. 1870. 260-265. Novakovics 3290 könyvet sorol fel kronologiai sorrendben. 278
»»» 29. Miklosics Ferenc: Mária, Angelina leánya és Aranit Konstantin. Rad. XII. 1870. 1-9. (Marija, kci Angjelinina i Konstantin Aranit). 278
»»» 30. Sulek B.: Purkynje János hires cseh fiziolog élete és munkái. Rad. XII. 1870. 118-200. (O zivolu i djelih slavnoga fiziologa Ivana Purkynje.) Meghalt 1869. julius 28. 279
»»» 31. Danicsics György ismertetése Giljferding művéről: A szerb közmondások régi gyűjteménye. Rad. XII. 1870. 201-209. 1. 279
»»» 32. Jelentések a délszláv tudományos és művészeti akadémia támogatásával tett utazásokról. Rad. XII. 1870. 222-233. 1. (Izvjestaj o putovanjih pomocju jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.) 280
»»» 33. Jágics Vatroszláv: Párhuzam a horvát-szerb hansúlyozás között. Rad. XII. 1870. 1-17. lap. (Paralele k hrvatsko-srbskomu naglasivanju.) 281
»»» 34. Meszics K.: Frangepán Kristóf idegen földön. Rad. XIII. 1870. 17-80. 1. (Krsto Frankapan u tudjini.) 281
»»» 35. Rácski: A középkori szláv krossográfiáról. Rad. XIII. 1870. 213-230. 1. (O slovenskoj kronografiji srednjega vieka). 288
»»» 36. Danicsics ismertetése: Ungoldski-szláv-orosz kézirat gyűjteményéről. Moszkva 1870. Rad. 1870. XIII. 231-233. 1. 288
»»» 37. Rácski: A legrégibb dalmát és illir pénzekről. Rad. XIV. 1870. 45-88. 1. (O dalmatinskih i ilirskih novcih najstarije dobe). Rácski itt a Dalmáciában és régi Illyricumban talált görög pénzeket ismerteti. 289
»»» 38. Rácski: Emlékbeszéd Erben J. Károly hires cseh történészről. Rad. XIV. 1870. 110-132. 1. 289
»»» 39. Matkovics Péter: A legujabb földrajzi publicatiók európai Törökországról. Rad. XIV. 1870. 133-156. lap. (Najnovije geografske publikacije o europskoj Turskoj). 289
»»» 40. Ljubics Simon ismertetése: Documenta ad Forumjulii, Patriarchatum Aquilejensem, Tergestum, Istriam, Goritiam spectantia. Edidit: Minotto, Forijulii. 1870. Rad. XIV. 1870. 156-168. 289
»»» 41. Jagics V.: A szláv filologia haladása az utóbbi években. Rad. XIV. 1870. 169-189. (Napredak slovinske filologije posljednih godina). Főkép az etymologiai eredményekről szól. 290
»»» 42. Matkovics Péter: Adalékok a raguzai köztársaság kereskedelmi és politikai történetéhez. Raguza kereskedelmi viszonyai közép Itáliához. Rad. XV. 1870. 1-70. 1. (Prilozi k trgovacko-politickoj historiji republike dubrovacke. Trgovinski odnosaji izmedju Dubrovnika i srednje Italije). 290
»»» 43. Rácski: A sz. Cyrill és Method életére vonatkozó források legujabb kiadványai. Rad. XV. 1871. 166-178. 1. (Najnovija izdanja izvora za zivot sv. Cirila i Metoda). 290
»»» 44. Dánicsics ismertetése a Novakovics Sztoján által kiadott műről: Dusán István szerb cár törvénykönyve. 1349. és 1354. Rad. XV. 1870. 178-182. (Zakonik Stefana Dusana cara srbskog. 1349., 1354.). Danicsics helyreigazítja a Novakovics által helytelenül olvasott szerb szókat és kifejezéseket. 290
»»» 45. Matkovics Péter: Régibb kéziratos utleirások a velencei könyvtárakban. Rad. XV. 1870. 192-223. 1. (Stariji rukopisni putopisi u knjiznicah mletackih). 290
»»» 46. Crucsics Iván: Helyreigazítások a glagol-betüs iratokon. Rad. XVI. 1870. 1-6. 1. (Popravci ka glagolskim spomenikom.). 294
»»» 47. Brasnics Mijó: Adalékok a IX-dik századbeli horvát-szlavon föld- és néprajzhoz. Rad. XVI. 1870. 7-18. lap. (Odlomci iz zemljopisa i narodopisa Hrvatske i Slavonije u 9. stoljecu). 294
»»» 48. Ruvarac Hilarion: A Kattaro közelében levő Banja zárdabeli szerb felirat. Rad. XVI. 1870. 19-21. 1. (O napisu na epitrahilju koji je sada u manastiru Banji blizu Kotora). 297
»»» 49. Liebbald-Ljubojevics Julius. Az eskü a mi népünknél. Rad. XVI. 1870. 22-59. 1. (Prisega u nasem narodu). 297
»»» 50. Petránovics Bozsidár: A rabszolgaságról a szerb emlékek és a tengermelléki dalmát városok statutumai szerint. Rad. XVI. 1870. 59-75. 1. (O robstvu. Po srbskim spomenicima i statutima prim. dalm. gradova). 297
»»» 51. Dancsics György: Krizsanics György nyelvtana. Rad. XVI. 159-198. (Gramatika Gjurgja Krizanica). 300
»»» 52. Lljubics S.: A raguzai pénzverésről. Rad. XVI. 198-216. 1. (O dubrovackoj kovnici). 300
»»» 53. Ljubics Simon: Raguza viszonya Velencéhez mig Raguza magyar-horvát kormányzás alatt állott. Rad. XVII. 1871. 1-70. 1. (O odnosajih medju Dubrovcani i Mletcani za ugars-hrv. vladanja u Dubrovniku). 300
»»» 54. Rácski Ferenc: Mikor és hogyan alakult át a horvát fejedelemség királysággá. Rad. XVII. 1871. 70-90. lap. (Kada i kako se preobrazi hrvatska knezevina u kraljevinu). 319
»»» 55. Jagics: A szláv filologia haladása az utóbbi években. Rad. XVII. 1871. 172-208. 1. (Napredak slovinske filologije posljednjih godina). 323
»»» 56. Rácski: Ljubicsnak a velencei levéltárból közölt oklevelei Kis Istvántól. Rad. XVII. 1871. 208-211. lap. (Spomenici o Stjepanu malom. Izpisao iz mletackog arkiva S. Ljubic). 323
»»» 57. Macielovszki S. W.: A poljiszlák vagy poljánok Nyugat-Európa és különösen Németország földművelési civilizációjának legnagyobb hasznára váltak és a teutonokkal a szvevek neve alatt egyesülvén, hiresekké lettek a világtörténelemben. Rad. XVIII. 1872. 64-77. 1. (Polisti ili poljani stb.) 323
»»» 58. Meszics M.: A horvátok Beriszló bán után a mohácsi vészig. Rad. XVIII. 1872. 77-164. 1. Rad. XXII. 1873. 55-205. 1. (Hrvati nakon bana Berislavica do muhacke bitke.) 323
»»» 59. Jágics V. ismerteti Beszonov orosz iró művét Krizsánics György életrajzáról. Rad. XVIII. 1872. 164-205. 1. (Biografija Jurja Krizanica, koju je napisao Bezonov). Krizsanicsról 1. Horv. tört. rep. -. 1. 377
»»» 60. Rácski Ferencz: A délszlávok történetére vonatkozó kéziratok közép és déli Olaszország levéltáraiban. Rad. XVIII. 1872. 205-258. 1. (Rukopisi ticuci se juzno-slovinske povjesti u arkivih srednje i dolnje Italije). 377
»»» 61. Rácski Ferencz: Pótlások és helyreigazítások Horvátország régibb történetéhez. Rad. XIX. 62-105. 1. (Dopunjici i izpravci za stariju povjest hrvatsku). 378
»»» 62. Ruvarac Hilárion: Dusán királyságának első éveiről. Rad. XIX. 178-188. (O prvim godinama Dusanova kraljevanja). 386
»»» 63. Kurelác Ferenc: Oláh szók ami nyelvünkben. Rad. XX. 1872. 93-138. 1. (Vlaske rieci u jeziku nasem). Nyelvészeti érdekü. 388
»»» 64. Danicsics György: Adalékok a horvát-szerb hangsulyozás történetéhez. Rad. XX. 1872. 150-234. (Prilog za istoriju akcentuacije horvatske ili srpske). Nyelvészeti érdekü. 388
»»» 65. Nevostrujev K.: Pillantás a keleti egyház történetére Csehországban és sz. Vencel régi miséje. Rad. XXI. 1872. 134-170. 1. (Pogled na historiju istocne crkve u Ceskoj i stara sluzba sv. Veceslavu). Egyháztörténelmü érdekü. 388
»»» 66. Rácski Ferenc: Vocel Erazmus János (meghalt 1871. szept. 16.) cseh történész és régész nekrologja. Rad. XXII. 1873. 233-257. 1. (Jan Erazim Vocel. Nekrolog.) 388
»»» 67. Petranovics B.: Az örökösödési jogról a szerbeknél. Rad. XXIII. 1873. 24-43. lap (O pravu nasljedstova kod Srba). Jogtörténeti érdekü. 388
»»» 68. Kukuljevics I.: A római Pannonia. Rad. XXIII. 1873. 86-158. 1. (Pannónia Rimska.) 388
»»» 69. Torbar J.: Kopernik tekintve életét és tudományos fontosságát. Rad. XXIII. 1873. 158-204. 1. (Kopernik prema svojemu zivotu i nauki.) 388
»»» 70. Rácski Ferenc: A délszlávok küzdelme állami függetlenségökért a XI. században. Rad. XXIV. 1872. 80-150. 1., XXV. 1872. 180-244. 1., XXVII. 1874. 77-131. 1., XXVIII. 1874. 147-183. 1., XXX. 1875. 77-141. 1., XXXI. 1875. 196-240 1. (Borba juznih slovena za drzavnu neodvislost u XI. vieku.) 388
»»» 71. Brasnics M.: Zsupánságok a horvát nemzeti uralkodó család idejében Horvátországban. Rad. XXV. 31-53. 1. (Zupe u hrvatskoj drzavi za narodne dinastije). 419
»»» 72. Ljubics Simon: Történelmi kutatások Hervoja boszniai nagyherceg és spalatói hercegről. Rad. XXVI. 74-92. 1. Poviestnicka iztrazivanja o Hervoji velikom bosanskom vojvodi i spijetskom hercegu). 422
»»» 72. Ljubics Simon: Irott emlék Branimir horvát herceg korából Rad. XXVI. 92-108. (Pisan spomenik iz dobe hrvatskoga vojvode Branimira). 430
»»» 74. Rácski Ferenc: Kutatások a dalmáciai levéltárakban és könyvtárakban. Rad. XXVI. 1874. 153-188. 1. (Iztrazivanja u pismarah i knjiznicah dalmatinskih). 431
»»» 75. Matkovics P.: Legujabb földrajzi publikációk a Balkán félszigetről. Rad. XXVI. 1874. 189-215. (Najnovije geografske pubikacije o Balkanskom poluotoku). 431
»»» 76. Rácski Ferenc ismerteti Kukuljevics Iván 1874. Zágrábban megjelent okmánytárát: A délszlávok történelmi emlékei. II-ik könyv: A horvát-dalmát-szlavon királyság okmánytára. 431
»»» 77. Veber Adolf: Kurelac Ferenc horvát nyelvész életrajza, szül. 1811., megh. 1874. (Viekopis Franje Kurelca). Rad. XXIX. 160-205. 432
»»» 78. Jurkovics Jánkó: A női jellemek a mi népdalainkban. O zenskih karakterih u nasih narodnih pjesmah). Rad. XXX. 1875. 1-20. 432
»»» 79. Petránovics Bozsidár. A jobbágyságról a szerb szokásjog. Dusán törvénykönyvének rendelkezései és a dalmát városok statutumai alapján. (O kmetstvu po srbskom uobicajnom pravu, po ustanovama Dusanova zakonika i po statutima dalmatinskih gradova). Rad. XXX. 1875. 60-77. lap. 432
»»» 80. Rácski Ferenc horvát történettudós nekrologja Petránovics Bozsidárról. Szül. 1809., megh. 1874. (Necrolog P. R. od dr. Fr. Rackoga). Rad. XXX. 1875. 179-194. 435
»»» 81. Ljubics Simon: Dalmácia kormányzóiról a római uralom alatt. (O upraviteljih Dalmacije za rimskoga vladanja). Rad. XXXI. 1875. 1-69. 435
»»» 82. Pavics Ármin: Adalék a raguzai horvát irodalom történetéhez. Prilog k historiji Dubrovacke hrvatske knjizevnosti). Rad. XXXI. 1875, 134-196. 1. 435
»»» 83. Torbar József: Vukaszovics Vitalis (Zsivko) horvát természetrajzi tudós nekrologja. Szül. 1829., meghalt 1874. (Zivko Vukasovic). Rad. XXXI. 1875. 240-250. 1. 436
»»» 84. Meszics M.: Kercselichről és az ő Annuairól. (O Kercelicu i njegovih Annuah). Rad. XXXII. 1875. 1-83. lap. 436
»»» 85. Brasnics Mijo: A városok a horvát államban a nemzeti dinasztia idejében. (Municipija u hrvatskoj drzavi za narodne dinastije.) Rad. XXXII. 83-103. 1875. 448
»»» 86. Pávics Ármin: Gundilics Ozman cimű eposzának szerkezetéről. (O kompozieiji Gunduliceva Osmana.) Rad. XXXII. 1875. 104-151. 1. 451
»»» 87. Hanel J. Kritikai pillantás a szláv jogról irott művekre. (Kriticki pogled na djela o slavenskom pravu.) Bogisics V. A délszlávok mai szokásjogáról címü művét ismerteti. Rad. XXXII. 1875. 173-197. 451
»»» 88. Pávics Ármin: Marnavics Tomko János. (Ivan Tomko Marnavic.) Rad. XXXIII. 1875. 58-118. Marnavicsról szól Kukuljevics alapján a Horvát tört. rep. 105. lap. Pávics itt az előbbinek némely adatát kiegészíti és helyreigazítja. 451
»»» 89. Hanel J. Kritikai pillantás a szláv jogról irott művekre: Kollarevski orosz iró következő munkáit ismerteti: Adalékok a szláv történethez és régiségekhez ; Szláv régiségek, jogi régiségek. Rad. XXXIII. 1875. 208-227. 451
»»» 90. Tkalcsics Iván: A horvát nemzet küzdelme az Anjouház mellett és az Árpádházi III. András ellen. (Borba naroda hrvatskoga za anjouvinsku kucu proti ugarskomu kralju Arpadovcu, Andriji III.) Rad. XXXIV. 1876. 1-35. 451
»»» 91. Ljubics Simon: Az ó-szerb aranypénzek hitelességének védelmére. (Na obranu pravosti staro-srbskih zlatnih novaca.) Rad. XXXIV. 1876. 75-111. 1. 460
»»» 92. Geitler L.: A horvát névnek etymologiája. (Etimologia imena Hrvat). Rad. XXXIV. 1876. 111-119. 1. 460
»»» 93. Zora L.: Észrevételek Pávics Ármin értekezésére: Adalékok a raguzai horvát irodalom történetéhez. (Primjetbe na razpravu Armina Pravica: Prilog k historiji Dubrovacke hrvatske knjizevnosti). Rad. XXXIV. 1876. 133-181. lap.) 460
»»» 94. Rácski Ferenc: A horvát udvari kancellária és okleveli a nemzeti dinasztia uralkodása idejében. (Hrvatska dvorska kancelarija i njezine izprave za vladavine narodne dinastije). Rad. XXXV. 1876. 1-50. 460
»»» 95. Tkalcsics Iván: Jelentés Dalmáciában tett levéltári kutatásairól. Rad. XXXV. 1876. 168-175. 461
»»» 96. Hanel J. A cseh jog irodalom történetének vázlata. (Ocrt literarne povjesti prava ceskoga.) Rad. XXXVI. 1876. 1-35. 462
»»» 97. Rácski Ferenc: A XII-ik századig terjedő horvát okmányok másolatai összehasonlítva az eredetiekkel. (Stari priepisi hrvatskih izprava do XII. vieka prema maticam.) Rad. XXXVI. 1876. 135-165. 462
»»» 98. Novákovics Sztoján: Brskovo (Krusevo) Danj (Dagno) és az utak az adriai tenger partjairól az ó-szerbiai földekre, adalékok a szerb földek középkori földrajzához. Rad. XXXVII. 1876. 1-29. 462
»»» 99. Novákovics Sztoján: Régi nyomtatványok a bolgárok számára. (Stara stampanja za Bugare.) Rad. XXXVII. 1876. 29-33. 462
»»» 100. Jagics V : Adatok a szláv népköltészet történetéhez, történelmi bizonyítékok a szláv népek dalairól és költészetéről. (Gradja za slovinsku narodnu poeziju. Historijska svjedocanstva stb.) Rad. XXXVII. 1876. 33-138. 462
»»» 101. Hanel J : Palacky Ferenc (1798-1876.) nekrologja. Rad. XXXVII. 1876. 138-186. 462
»»» 102. Ljubics Simon ismertetése : Cubich Giambatista művéről : Notizie naturali e storiche sull’ isola di Veglia. Rad. XXXVII. 1876. 186-203. 462
»»» 103. Kuhacs Fr. S. Adatok a délszláv zene történetéhez. (Prilog za povjest glasbe juznoslovjenske.) Rad. XXXVII. 1877. 1-79. 462
»»» 104. Kukuljevics Iván: A horvátok az örökösödési háboru idejében. (Hrvati za nasljednoga rata.) Rad. XXXVIII. 1877. 79-177. 462
»»» 105. Rácski Ferenc, Petrovics Pogodin Mihály orosz történetiró nekrologja. (Michael Petrovic Pogodin. 1800-1875.) Rad. XXXVIII. 200-227. 474
»»» 106. Maixner Fr.: Adalékok a zágrábi nemzeti muzeumban levő némely latin és görög feliratoknak magyarázásához. (Prinesci tumacenju nekih latinskih i grekih napisa u kr. narodnom muzeju u Zagrebu). Rad. XXXVIII. 228-235. lap. 474
»»» 107. Meszics Máté. Zvonimir Dömötör horvát király. (Dimitar Zvonimir kralj hrvatski). Rad. XXXIX. 115-142. 474
»»» 108. Zora Lukács: Gundulics Ozman cimü eposzának szerkezetéről. (O composiciji Gundiliceva Osmana). Rad. XXXIX. 1877. 151-193. 475
»»» 109. Veber A.: Valami a horvát költészetről. (Njesto o pjesnietvu hrvatskom). Rad. XL. 1877. 19-45. 475
»»» 110. Geitler L.: Bretkun litvániai posztillája 1591-ből. (Bretkunova litavska postilla iz god. 1591.) Rad. XL. 1877. 116-130. Geitler e nyelvemléket összehasonlító nyelvészeti és nyelvtörténeti szempontból fejtegeti. 475
»»» 111. Ljubics Simon: Pótlék Jagics értekezéséhez a szláv népköltészet történetéről. (Prilog jagicevoj razpravi o gradji za slovinsku narodnu pocziju). Rad. XL. 1877. 130-147. lap. 475
»»» 112. Tkalcsics Iván: A zágrábi püspökség ujjászületése a XIII-ik században. (Prieporod biskupije zagrebacke u XIII. vieku). Rad. XLI. 1877. 122-154. 1. 475
»»» 113. Novákovics Sztoján: Safarik Jánkó szerb történész nekrologja. (Szül. 1814. nov. 24., megh. 1876. jul. 19-én.) Rad. XLI. 1877. 190-227. 1. 483
»»» 114. Matkovics Péter: Utazások a Balkán-félszigeten a középkorban. (Putovanja po balkanskom poluotoku za srednjega vieka. Rad. XLII. 1878. 56-185. 1.) 483
»»» 115. Rácski Ferenc: Szláv és különösen bolgár és horvát utasok Itáliában főképen a IX-ik század második felében. (Slovenski, a napose bugarski i hrvatski u Italiji putnici ponajvise druge polovice IX-vieka.) Rad. XLII. 1878. 198-209. 1. 501
»»» 116. Hanel J. J.: A cseh jog irodalomtörténete. (Ocrt literarne povjesti prava ceskoga). Rad. XLIII. 1878. 92-107. lap. 502
»»» 117. Ljubics Simon: A szávamelléki Horvátországról és fejedelmének Szermonak (1018.) arany pénzeiről. (O Posavskoj Hrvatskoj i o zlatnih novcih njezina kneza Serma 1018.) Rad. XLIII. 1878. 107-149. 1. 502
»»» 118. Sulek Bogoszláv : Miért tisztelik a szlávok a hársfát? (Zasto Slaveni postuju lipu?) Rad. XLIII. 1878. 149-188. 1. 503
»»» 119. Novakovics Sztoján: A koszoru és korona a szerb koronázási szertartásokban. (Vijenac i diadima u srpskim krunitbenim ceremonijama). Rad. XLIII. 1878. 189-196. lap. 503
»»» 120. Torbár József. De Dominis Márk Antal optikájáról. (Ob optici Mark Antuna de Dominis). Rad. XLIII. 1878. 196-219. 1. 503
»»» 121. Mijatovics Csedomil: Georgievics Bertalan XVI-ik századbeli horvát iró. (Bartolomije Georgijevic, hrvat, pisac sesnaestoga vieka). Rad. XLIV. 1878. 106-124. 1. 504
»»» 122. Valjavac M.: Adatok az uj szlávnyelv hangsúlyozásához. (Prinos k naglasu u novoj slovenstini). Rad. XLV. 1878. 50-128. 1., Rad. XLVI. 1879. 1-78. 1. 504
»»» 123. Rácski Ferenc: Hamisított gyanus és átdolgozott oklevelek a XII-ik századig. (Podmetnute, sumnjive i preradjene listine do XII. vieka). Rad. XLV. 1878. 128-151. lap. Rad. XLVII. 1879. 1-93. 1. 504
»»» 124. Markovics Ferenc: Gundulics Ozmánjának aesthetikai méltatása. (Esteticka ocjena Gunduliceva Osmana). Rad. XLVI. 1879. 78-166. lap, Rad. XLVII. 1879. 129-222. 1. 504
»»» 125. Vukászovics Zs.: Adatok Dalmácia-Horvátország és Szlavónia geologiájához. (Pabirci za zemljoslovje Dalmacije, Hrvatske i Slavonije), Rad. XLVI. 1879. 166-279. lap. 504
»»» 126. Pávics Ármin: Két régi horvát népdal. (Dvije stare hrvatske narodne pjesme). Rad. XLVII. 1879. 93-129. 504
»»» 127. Rácski Ferenc: Meszics M. nekrologja. (Nekrolog M. Mesica). Rad. XLVII. 222-240. 1. 504
»»» 128. Zima L : Ami nemzeti metrikánk összehasonlítva más nemzetekéivel, különösen más szlávokéival. (Nacrt nase metrike narodne obzirom na stihove drugih naroda a osobito Slavena.) Rad. XLVIII. 1879. 170-222. XLIX. 1879. 1-65. 505
»»» 129. Rácski Ferenc: Helyreigazítás ezen cimü értekezésemhez: Hamisított, gyanus és átalakított horvát oklevelek a XII-ik századig. (Izpravak k mojoj razpravi: Podmetnute, sumnjive i preradjene listine hrvatske do XII. vieka.) Rad. XLVIII. 1879. 222., 223. 1. 506
»»» 130. Rácski Ferenc: Traui Lucius János történetiró, halálának 200 éves évfordulója alkalmából. (Povjestnik Ivan Lucic, Trogiranin. Na uspomenu 200-godisnjice smrti njegove.) Rad. XLIX. 1879. 65-103.) 506
»»» 131. Matkovics Péter: Utazások a Balkán-félszigeten a XVI. században. (Putovanja po balkanskom poluotoku XVI. vieka.) Rad. XLIX. 1879. 103-165. 1. 510
»»» 132. Tkalcsics János: A tized miatti ellenszegülés és lázadás a zágrábi püspökségben a XIV. században. (Odpor i buna radi desetine u biskupiji zagrebackój u. XIV. vieku.) Rad. XLIX. 1879. 165-230. 1. 513
»»» 133. Kuhács Fr. S.: Adalékok a délszláv zene történetéhez. (Prilog za poviest giasbe juznoslovjenske.) Rad. L. 1879. 44-96. 523
»»» 134. Sulek B.: Visiani Róbert olasz természettudós nekrologja. Szül. 1800-ban, meghalt 1879-ben. Rad. L. 1879. 176-197. 1. 523
»»» 135. Rácski Ferenc: Scriptores rerum chroaticarum a XII-ik század előtt. (Script. rer. chroat. pred. XII. sto. ljecem. Rad. LI. 1880. 140-208. 1. 523
»»» 136. Rácski Ferenc: Fehér-Horvátország és Fehér-Szerbia. (Biela Hrvatska i biela Srbija.) Rad. LII. 1880. 141-190. 1. 535
»»» 137. Utiesenovics Ognjosláv: Utjesenovics György, alias Marinuzzi Frater György bibornok életrajza. (Zivotopis kardinala brata Gjorgja Utiesenovica, prozvanoga Martinusius.) Rad. LIII. 1880. 1-94. LIV. 1880. 1-62. 1. 535
»»» 138. Ljubics Simon: A Velence és Raguza közötti viszony a XVI. századtól fogva bukásukig. (O odnosajih medju republikom Mletackom i Dubrovackom od pocetka XVI. stoljeca do njihove propasti). Rad. LIII. 1880. 94-185., LIV. 62-160. 540
»»» 138. Rácski Ferenc: Mihajlovics Szolovjev Szergius orosz történetiró nekrologja. Szül. 1820., megh, 1879-ben. (Ruski historik Sergij Mihajlovic Solovjev.) Rad. LIV. 1880. 160-177. 1. 552
»»» 139. Hanel J. J.: Jogi élet Spalato városában. (Pravni zivot u spletskoj obcini.) Rad. LIV. 1880. 178-212. 1. 553
»»» 140. Pávics Ármin: Gundulics Vladiszlávja. (Gundulicev Vladislav). Rad. LV. 1881. 1-116. Irodalomtörténeti tanulmány. 557
»»» 141. Matkovics Péter: Husz György, raszinjai horvát, XVI-ik századbeli nevezetes utazó. (Gjuro Hus, hrvat iz Rasinje, znamenit putnik XVI. vieka). Rad. LV. 1881. 116-185. 557
»»» 142. Zore Lukács: Adalékok Gundulics A szemérmes szerető cimü művének irodalomtörténeti méltatásához. (Gragja za knjiz. poviestnu ocjenu Gunduliceva Ljubovnika sramezljiva). Rad. LV. 1881. 185-202. 561
»»» 143. Krjasni Izidor: Apollo szobra a zágrábi nemzeti múzeumban. (Apollo u zagrebackom narodnom muzeju). Rad. LV. 1881. 207-220. 561
»»» 144. Rácski Ferenc: Horvátország a XII-ik század előtt, tekintve területi kiterjedését és népét. (Hrvatska prije XII. vieka glede na zemljisni obseg i narod). Rad. LVI. 1881. 63-141., LVII. 1881. 102-150. 1. 561
»»» 145. Matkovics Péter: Utazások a Balkán-félszigeten a XVI-ik században, Kuripesics, Nogarol és Rambert utazásai. (Putovanja po Balkanskom poluotoku XVI. vieka, Putovanje B. Kuripesica, L. Nogarola i B. Ramberta). Rad. LVI. 1881. 141-233. 1. 561
»»» 146. Ljubics S.: A glagol irásért való küzdelem Lossinón. (Borba za glagolicu na Losinju.) Rad. LVII. 1881. 150-188. 1. 563
»»» 147. Kukuljevics Iván: A bolgárok, horvátok és szerbek első királyal és koronáik. (Prvovjencani vladaoci Bugara, Hrvata i Srba i njihove krune.) Rad. LVII. 1881. 188-234. Rad. LVIII. 1881. 1-52. Rad. LIX. 1881. 103-157. lap. 563
»»» 148. Geitler L.: Adatok a horvát nyelvtanhoz és hangtanhoz. (Prilozi k hrvatskoj gramatici i glasoslovju). Rad. LVIII. 1881. 191-199. 1. 589
»»» 149. Kácsánovszki Vl.: Kérdés V. Uros szerb cár és Vukasin szerb király halálozási évéről. (Pitanje o godini smrti srbskoga cara Urosa V. i kralja Vukasina). Rad. LVIII. 1881. 199-214.) 589
»»» 150. Brcsics Iván: Néhány nemrég felfedezett, részben glagolicával irott, részben nyomtatott ó-szláv és horvát könyv. (Njekoliko staroslavenskih i hrvatskih knjiga sto pisanih, sto tiskanih glagolicom, kojim se u skorasnje doba u trag uslo). Rad. LIX. 1881. 158-186. 1. 589
»»» 151. Veber Adolf: Ljubisa István mint iró. (Scepan Ljubisa kao pisac). Rad. LIX. 1881. 186-200. Szépészeti és nyelvészeti szempontból ismerteti Montenegrói és dalmát tengerparti elbeszéléseit. 590
»»» 152. Rácski Ferenc: Ismertetés Grott Konstantin művéről, Konstantin Porphyrogenitusról és arról, mit a szerbek és horvátokról mond, továbbá ezekről: Grott Zur Kritik einer Stelle des Constantin Porphyrogenetus. Berlin, 1881. és Florinski T. orosz iró művéről: Konst. Porph. mint iró a délszlávokról a legujabb kritika birálata szerint. Rad. LIX. 1881. 201-218. 590
»»» 153. Maretics T.: Tanulmányok a horvátok és szerbek néphitéről és népmeséiről. (Studije iz puckoga vjerovanja i pricanja u Hrvata i Srba). Rad. LX. 1882. 117-203. lap. LXII. 1882. 1-45. 1. – Néprajzi érdekü. 591
»»» 154. Krsnjavi Izidor: Az atyaisten ábrázolása a régi keresztény művészetben. (Slika Boga oca u starokrscanskoj umjetnosti). Rad. LX. 1892. 203-208. 591
»»» 155. Rácski Ferenc: Alekszandrovics – Kotlarevskij Sándor orosz régész (szül. 1837., megh. 1881. szept. 29.) nekrologja. Rad. LX. 1882. 208-226. 1. 592
»»» 156. Matkovics Péter: Seper D., Chesnau I. és Zeno K. utazásai a Balkán-félszigeten a XVI. században. (Putovauja po balkanskom poluotoku XVI. vieka D. Sepera, 1. Chesnaua i K. Zena). Rad. LXII. 45-134. 592
»»» 157. Kuhács S. Fr.: Adatok a délszláv zene történetéhez (az ősrégi hangszerek rajzával). Rad. LXII. 1881. 134-187. 1. 598
»»» 158. Sulek B.: Bleiweisz János dr. nekrologja. Rad. LXII. 1882. 187-230. 598
»»» 159. Zore L.: Adatok Gundulics Ariadne cimü művének irodalomtörténeti méltatásához. (Gragja za knjizevno-povijesnu ocjenu Gunduliceve Arijadne). Rad. LXIII. 1882. 129-189. Irodalomtörténeti érdekü. 598
»»» 160. Maixner F.: Pásztor-beszélgetések Katancsics Fruclus auctumnales cimü művében. (Pastirski razgovori u Katancicevih Fructus aucumnales). Rad. LXV. 1883. 71-92. Irodalomtörténeti érdekü. 598
»»» 161. Nodilo N.: Az első krónikások és a raguzai régi történetirás. (Prvi ljetopisci i davna historiografia dubrovazka). Rad. LXV. 1883. 92-129. 598
»»» 162. Ljubics Simon: Uj források a dalmáciai epigrafiához. (Novi izvori za dalmatinsku epigrafiju). Rad. LXV. 1883. 129-155. 1. Számos latin feliratot közöl a források megjelenésével. 602
»»» 163. Budmani P.: A raguzai tájszólás amint most beszélik. (Dubrovacki dialekat, kako se sada govori.) Rad. LXV. 1883. 155-180. 1. 602
»»» 164. Pilár György: Ami Boué francia iró nekrologja. Rad. LXV. 1883. 180-200. 1. 602
»»» 165. Vukotinovics Lajos: Schlosser József horvát botanikus (1808-1882.) életrajza. Rad. LXV. 1883. 200-211. lap. 602
»»» 166. Markovics Ferenc: Pucics Medo gróf horvát iró. Rad. LXVII. 1883. 125-207. 1. Irodalomtörténeti érdekü. 602
»»» 167. Pávics Ármin: Palmotics Junius horvát költő. Rad. LXVIII. 1883. 69-177. 1. LXX. 1884. 1-89. 1. 602
»»» 168. Rácski Ferenc: Maciejovszki Sándor V. lengyel jogtudós (1793-1883.) nekrologja. Rad. LXVIII. 1883. 177-194. 1. 602
»»» 169. Maretics F.: Uj adatok a horvát-szerb hangsulyozás történetéhez. (Nov prilog za istoriju akcentuacije hrvatske ili srpske.) Rad. LXX. 1884. 89-153. 1. 602
»»» 170. Rácski Ferenc: Horvátország belső állapota a XII-ik század előtt. (Njutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeca.) Rad. LXX. 1884. 153-191. 602
»»» 171. Maixner F.: Ranjina Dinko fordításai latin és görög klasszikusokból. (Prievodi Ranjine Dinka iz latinskih i grckih klasika.) Rad. LXX. 1884. 196-223. 602
»»» 172. Matkovics Péter: Verancsics Antal utazása Konstaninápolyba 1553-ban. (Putovanje A. Vrancica g. 1553. u Carigrad. Putovanja po balkanskom polustoku XVI. vieka.) Rad. LXXI. 1884. 1-61. 603
»»» 173. Zore L.: Adatok a raguzai eroikomikus költészet megismeréséhez. (Gragja za poznavanje eroikomicne dubrovacke pjesme.) Rad. LXXI. 1884. 145-175. 607
»»» 174. Kispatics Máté: Praehistorikus kőeszközök a zágrábi nemzeti muzeumban. (Predhistorijsko kamenito orudje iz narodnoga muzeja u Zagrebu.) Rad. LXXI. 1884. 188-204. lap. 607
»»» 175. Csrncsics János: A szloven és illir név a mi hospiciumunkban Rómában. (Imena Slovjenin i ilir u nasem gostinjcu u Rimu poslije 1453. godine.) Rad. LXXIX. 1886. 1-71. 607
»»» 176. Tkalcsics Iván: János (Iván) goricai (de Gverche) fődiákonus, honi iró a XIV. századból. (Ivan arcidjakon goricki, domaci pisac u XIV. vieku.) Rad. LXXIX. 1886. 71-135. 607
»»» 177. Rácski F.: Horvát egyház. Horvátország belső állapota a XII-ik század előtt. (Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeca. Crkva hrvatska). Rad. LXXIX. 1886. 135-185. 1.) 614
»»» 178. Nodilo N.: A szerbek és horvátok vallása főkép dalaik, meséik és népies beszédök alapján. (Religija Srba i hrvata na glavnoj osnovi pjesama, prica i govora narodnog. (Rad. LXXVII. és LXXIX. 1886. 185-247. LXXXI. 1886. 147-218. 615
»»» 179. Szmicsiklács Tádé: A horvát nemzeti eszme védelme és fejlődése 1790-től 1835-ig. (Obrana i razvitak hrvatske narodne ideje od 1790. do 1835. godine.) Rad. LXXX. 1885. 11-73. 1. 615
»»» 180. Markovics Ferenc: Demeter Dömötörről mint az illir korszak dramatikusáról. (O dru Dimitriji Demeteru kao dramatiku ilirske dobi.) Rad. LXXX. 1885. 73-100. 1. 620
»»» 181. Sulek Bogoszláv: A mi haladásunk a természettudományokban az elmult ötven és alatt. (Nas napredak u pripodnih znanostih za minulih 50 godina.) Rad. LXXX. 1885. 100-140. 1. 620
»»» 182. Pilár György: Haladás az ásvántan és földtan terén Horvátországban, Szlavóniában és Dalmáciában 1835-1885-ig. (Napredak mineralogije i geologije u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji od god. 1835. do god. 1885.) Rad. LXXX. 1885. 140-148. 1. 620
»»» 183. Ljubics Simon: Az archeologiai tudományok haladásáról a mi horvát földünkön. (O napredku arkeologicke znanosti u nasoj hrvatskoj zemlji.) Rad. LXXX. 1885. 148-165. 1. 620
»»» 184. Budman Péter: Pillantás a mi grammatikánk és szótárirodalmunk haladására 1835 óta. (Pogled na istoriju nasc gramatike i leksikografije od 1835. godine.) Rad. LXXX. 1885. 165-186. 621
»»» 185. Kukuljevics Iván: A vránai perjelség a templáriusokkal és johanitákkal Horvátországban. (Priorat vranski sa vitezi templari i hospitalci sv. Ivana u Hrvatskoj.) Rad. LXXXI. 1886. 1-81. LXXXII. 1886. 1-69. 1. 622
»»» 186. Maretics F: A horvátok és szerbek nemzeti neveiről és keresztneveiről. (O narodnim imenima i prezimenima u hrvata i srba.) Rad. LXXXI. 1886. 81-147 ; LXXXII. 69-155. – E nyelvészeti érdekü értekezésben különösen fontos a LXXXI. 113-135. lap, hol a horvát-szerb nemzeti keresztnevek értelmének magyarázata van a megfelelő latinnal. 662
»»» 187. Nodilo N: A napról. A horvátok és szerbek vallásáról a népdalok mondák és népies szólások alapján. (Sunce. Religija Srba i Hrvata, na glavnoj osnovi pjesama, prica i govora narodnog.) Rad. LXXXI. 1886. 147-218. lap ; LXXXIV. 100-180. 662
»»» 188. Matkovics Péter: Utazások a Balkán-félszigeten a XVI-ik században. Seydlitz, egy névtelen és Betzek J. utazása. (Putovanja po Balkanskom poluotoku XVI. vieka ; putovanje Seydlicevo, putovanje bezimena putopisca i J. Betzeka.) Rad. LXXXIV. 43-100. 662
»»» 189. Rácski Ferenc: Boskovics József Roger hires horvát tudós életrajza (1711-1787.), munkái és levelezései. Rad. LXXXVII. 1887.; LXXXVIII. 1888. 663
»»» NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. [665]
»»» 2. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat