Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Margalits Ede: Horvát történelmi repertorium – 2. kötet (1902)

Szerző: Margalits Ede (1849-1940)
Cím: Horvát történelmi repertorium : 2. kötet
Megjelenési adatok: Budapest : MTA, 1902. – LI, 867 p. ; 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
A »Horvát történelmi repertorium«, mely a magyar tudományos akadémia történelmi bizottságának megbizásából készült, ezen második kötettel befejezést nyert és hosszabb rövidebb kivonatokban magában foglalja a horvátoknak 1850-től 1899-ig folyóiratokban megjelent összes történelmi munkásságát, azaz 213 nagy kötetnek, illetőleg évfolyamnak és a bennök megjelent 1120 tanulmánynak, értekezésnek történelmi, földrajzi, régészeti, cimertani, jogtörténeti stb. anyagát, a források megnevezésével, tüzetes kivonatokban — az irodalomtörténetieket, nyelvészetieket, nyelvtörténetieket, néprajziakat stb. pedig csak röviden érinti, hogy ezekről is legalább tudomásunk legyen. A mult hézagait igy betöltvén, a jövőben már e tekintetben nem lesz fennakadás, mert 1900. január havától fogva a »Századok« a »Szláv szemle« cimü rovatban a megjelenő horvát, szerb es egyéb szláv önálló történelmi munkákat és folyóiratokat tüzetesen ismerteti.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» ELŐSZÓ.
»»» TARTALOM.
»»» A délszláv tudományos és művészeti akadémia munkássága. (Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Zágráb, 1867-1900.) [1]
»»» 190. Rácski Ferenc: A horvát történetirás vázlata 1835-1885-ig. (Nacrt hrvatske historiografije od 1835 do 1885 godine. Rad. LXXX. 1885. 246-313. 1.) [1]
»»» I. Az illir korszak. [1]
»»» II. Átmeneti korszak. A délszláv történelmi és régészeti társaság. (1850-1867.) 9
»»» III. Korunk. A délszláv tudományos és művészeti akadémia. (1867-1885.) 16
»»» 191. Markovics Ferenc: Gundulics Iván Dubravka cimü drámájáról. Gundulics háromszáz évi jubileuma alkalmából. Rad, 1888., LXXXIX. köt. 1-24. 1. (O Dubravci, drami Ivana Gundulica stb.). 23
»»» 192. Nodilo N.: A szerbek és horvátok vallása, főképen népdalaik, népmondáik és népies szólásaik alapján. A mennydörgő Perun és Tűzisten. Rad, 1888., LXXXIX. 129-209. 1. (Religija Srba i Hrvata na glavnoj osnovi pjesama, prica i govora narodnog. Gromovnik Perun i Oganj.) 23
»»» 193. Smiciklas Tádé: Strossmayer püspök tervei és munkái. Rad, 1888., LXXXIX. 210-224. 1. (Misli i djela biskupa Strossmayera.) Akadémiai dicsbeszéd. 23
»»» 194. Maretics T.: Ismertetés Broz I. művéről: Vázlatok a horvát irodalomból. (Broz Iván: Crtice iz hrvatske knjizevnosti.) Rad, 1888., LXXXIX. 225-240. 1. Broz műve cimével ellentétben, nem annyira irodalmi, mint inkább nyelvészeti kérdéseket tárgyal. 23
»»» 195. Maretics T.: A kötőszók a szláv nyelvekben. Rad, 1888., XCI. 1-80. 1. (Veznici u slovenskijem jezicima.) Nyelvészeti értekezés. 24
»»» 196. Maixner Fr.: Ovid Paris Helenának cimü heroidjának XV-ik századbeli horvát fordítása Lucié Hannibáltól. Rad, 1888., XCI. 81-124. 1. (O hrvatskom prievodu XV. Ovidieve heroide Paris Helenae od Hanibala Luciéa.) Irodalomtörténeti és nyelvészeti értekezés. 24
»»» 197. Rácski Ferenc: Horvátország belső állapota a XII. század előtt: A legfőbb állami hatalom. Az egyház és állam közötti viszony. Rad, 1888., XCI. 125-180. 1. (Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeca. Vrhovna drzavna vlast. Odnosaj medju crkvom i drzavom.) 24
»»» 198. Nodilo Nadko: A tündérek. Rad, 91. k. 180-221. 1. és 101. köt. 1890. 68-126. 1. (Vile. Religija Srba i Hrvata stb.) 26
»»» 199. Vrbanic Fr.: A horvát törvényhozás munkássága a közigazgatás terén 1861-től a legújabb időkig. Rad, 94. k. 47-114. 1., 101. köt. 1890. 1-67. 1. (Rad hrvatskoga zakenarstva na polju uprave od god. 1861. do najnovijega vremena.) 26
»»» 200. Nodilo Nadko: A temető a vallásban. Rad, 94. k. 115-198. (Religija groba. Religija Srba i Hrvata.) 26
»»» 201. Zore Lukács: Allegoriák Gundulics Ozmaniáda cimű époszában. Rad, 94. köt. 199-236. 1. (Alegorije u Gundulicevoj Osmanidi.) 26
»»» 202. Vojnovic Koszta: Általános birtokjogi törvénykönyv Montenegro számára, tekintettel ennek egyéb törvényeire. Rad, 96. köt. 1-109. 1. (Obsti imovinski zakonik za Crnu Goru obzirom na ostalo crnogorsko zakonarstvo.) 26
»»» 203. Maixner Ferenc: Kunic Rajmund élete és munkái. Rad, 96. k. 1889. 110-166 1. és Rad, 98. köt. 1889. 85-153. 1. (Zivot i rad Rajmunda Kunica.) 26
»»» 204. Markovic Ferenc: A horvát közmondások ethikai tartalma. Rad, 96. köt. 1889. 167-227. 1. (Eticki sadrzaj nasih narodnih poslovica.) 27
»»» 205. Racki Ferenc: A rigómezei ütközet 1389-ben, okai és következményei, annak 500 éves évfordulója alkalmából. Rad, 97. köt. 1889. 1-68. 1. (Boj na Kosovu. Uzroci i posljedice.) 27
»»» 206. Maretic T.: A rigómezei hősök és események a népies kősköltészetben. Rad, 97. köt. 1889. 69-181. 1. (Kosovski junaci i dogadjaji u narodnoj epici.) 44
»»» 207. Valjavac M.: Zsoltárfordítások némely horvát-szerb és bolgár-szlovén kéziratokban. Rad, 98. köt. 1889. 1-84. 1. és Rad, 99. köt. 1890. 1-72. 1. (O prijevodu psalama u njekijem rukopisima hrvatsko-srpsko i bugarskoslovenskijem.) 44
»»» 208. Racki Ferenc: Horvátország belső állapotai a XII. század előtt. Állami szervezet. Az uralkodó és joghatósága. Megye és város. Rad, 99. köt. 1890. 73-128. 1. (Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeca. Drzavno uredjenje. Vladalac i njegova vlast. Zupa i grad.) 44
»»» 209. Nodilo Nadko: A hold, esthajnali csillag és Milos-legenda a horvát népdalokban, mondákban és népies kifejezésekben. Rad, 99. köt. 1890. 129-184. 1. (Mjesec i Danica, pa i Miloseva legenda stb.) 47
»»» 210. Srepel M.: Drzsics Marino Skup cimü műve és Plautus Aululariája. Rad, 99. köt. 1890. 185-237. 1. (Skup Marina Drzica prema Plautovoj Aululariji.) Irodalomtörténeti tanulmány. 47
»»» 211. Matkovic Péter: Utazások a Balkán félszigeten a XVI. században: Pigafetti Márk Antal vagyis Verancsics Antal második utazása Konstantinápolyba 1567-ben. Rad, 100: köt. 1890. 65-168. 1. (Putovanja po Balkanskom poluotoku XVI. vijeka: Putopis Marka Antuna Pigafette, ili drugo putovanje Antuna Vrancica u Carigrad 1567 godine.) 47
»»» 212. Murko M.: Bolgár és szerb fordítása a hét bölcsről szóló görög könyvnek. Rad 100. köt. 1890. 169-209. 1. (Bugarski i srpski prijevod knjige o stedam mudraca.) A görög eredetivel párhuzamosan közli a fordításokat. 50
»»» 213. Racki Ferenc: Bosznia régi cimere. Rad. 101. köt. 1890. 127-169. lap. (Stari grb bosanski.) Heraldikai értekezés. 50
»»» 214. Srepel M.: A latin és horvát nyelv analogiája a grammatikai esetek syntaxisában. Rad 102. kötet 1890. 1-29. 1. (Analogija u sintaksi gramaticnih padeza latinskoga i hrvatskoga jezika). Nyelvészeti értekezés. 53
»»» 215. Maretic T.: A szláv nominalis hangsúly, tekintettel a litván, görög és ó-ind hangsúlyra. Rad 102. kötet 1890. 92-171. 1. (Slavenski nominalni akcenat s obzirom na litavski, grcki i staroindijski). Nyelvészeti értekezés. 53
»»» 216. Valjavac M.: Adverbiumok a kajkavi tájszólásban. Rad 101. köt. 1890. 170-220. 1. (Adverbi u Kajkavaca). Nyelvészeti értekezés. 53
»»» 217. Valjavac M.: Adalék az uj-szlovén nyelv hangsúlyozásához. Rad 102. kötet 1890. 92-171. 1. (Prinos k naglasu u novoslovenskom jeziku). Nyelvészeti értekezés. 53
»»» 218. Srepel M.: Kasic horvát nyelvtanának latin forrása és méltatása. Rad 102. kötet 1890. 172-201. 1. (Latinski izvor i ocjena Kasiceve gramatike). 53
»»» 219. Vrbanic F.: Népösszeirási táblázatok Horvátországban. Rad 103. köt. 1891. 1-23. 1. (Demografski izvidi u Hrvatskoj). 53
»»» 220. Vojnovic K.: A raguzai köztársaság állami szervezetéről. Rad, 103. köt. 1891. 24-67. 1. (O drzavnom ustrojstvu republike Dubroxacke). 54
»»» 221. Milas Máté: A mai trpanji horvát tájszólás. Rad, 103. köt. 1891. 68-82. lap. (Danasnji trpansjki dijalekat.) 60
»»» 222. Tkalcic Iván: A boszorkányok elleni perek Horvátországban. Rad, 103. köt. 1891. 83-116. 1. (Parnice proti vjesticam ut Hrvatskoj.) 60
»»» 223. Lorkovic Bl.: A gazdászati tudomány mai állapotáról. Rad, 103. kötet 1891. 117-183. 1. (Sadanje stanje gospodarske nauke.) 64
»»» 224. Vojnovic K.: A raguzai köztársaság birósági szervezete. Rad, 105. kötet 1891. 1-48. 1. Rad, 108. köt. 1892., 99-181. lap. (Sudbeno ustrojstvo republike Dubrovacke.) 64
»»» 225. Matkovic Péter: A konstantinápolyi lengyel követség két utleirása, Otvinovszki E. 1557-iki és Taranovszki András 1569-iki utleirása. Rad 105. kötet, 1891. 142-201. 1. (Dva putopisa poljskih poslanstva u Carigrad: E. Otvinovskoga od god. 1557-i Andrije Taranovskoga, komornika, od god. 1569.) 70
»»» 226. Racki Ferenc: Horvátország belső állapota a XII. század előtt: Birtokviszonyok és gazdasági állapotok Horvátországban. Rad 105. kötet 202-237. lap. (Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeca.) 71
»»» 227. Matkovic Péter: Horvátország legrégibb földrajza. Rad, 105. köt. 1891. 239-244. 1. (Najstarija geogratija Hrvatske.) 81
»»» 228. Srepel Milivoj: Patricius Ferenc horvát és latin nyelven irt poetikájáról. Rad, 108. köt. 1892. 1-67. lap. (O Patricijevoj poetici.) 81
»»» 229. Maretic T.: Orosz és cseh szók a horvát irodalmi nyelvben. Rad, 108. köt. 1892. 68-98. lap. (Ruske i ceske rijeci u knjizevnom hrvatskom jeziku.) 81
»»» 230. Maretic T.: Gondolatok a mesterséges világnyelvről. Rad, 108. köt. 1892. 182-208. 1. (Misli o umjetnom svjetskom jeziku.) 82
»»» 231. Smiciklas Tádé: Kukuljevics János de Saccis élete és munkássága. Rad, 110. köt. 1892. 110-204. lap. (Zivot i djela Ivana Kukuljevica sakcinskoga.) 82
»»» 232. Maretic S.: Miklosics Ferenc élete és irodalmi munkássága. Rad, 112. köt. 1892. 41-162. 1. (Zivot i knjizevni rad Fr. Miklosica.) 89
»»» 233. Matkovic Péter: Két konstantinápolyi császári követség utleirása ; Ryma K. 1571. és Ungnád Dávid 1572-ik évi utazása. Rad, 112. köt. 1892. 163-243. lap. (Opis dvaju carskih poslanstva u Carigrad, K. Ryma god. 1571 i D. Ungnada god. 1572.) 89
»»» 234. Srepel M.: Resti Junius latin költészetéről. Rad, 114. köt. 99-158. 1. (O latinskoj poeziji Junija Restija.) 94
»»» 235. Vojnovics K.: A raguzai köztársaság birói szervezete 1460-1667. és innét 1808-ig. Rad, 114. köt. 1893. 159-220. és Rad, 115. köt. 1893. 1-36. 1. (Sudbeno ustrojstvo republike Dubrovacke.) 95
»»» 236. Rácski Ferenc: Horvátország belső állapota a XII. sz. előtt: közoktatás és iratok. Rad, 115. köt. 1893. 37-67. 1. (Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeca: Obuka i pismenost.) 132
»»» 237. Bozsics V.: Kajkavi tájszólás Prigorjében. Rad, 115. köt. 1893. 68-136. 1. Rad, 116. köt. 1893. 114-174. lap. Rad, 118. köt. 1894. 55-115. 1. (Kajkavki dialekat u Prigorju.) 135
»»» 238. Matkovics Péter: Gerlach és Schweiger utleirásai, vagyis Ungnad Dávid 1573-iki és Sinzendorf Joáchim 1577-iki konstantinápolyi követsége utjának leirása. Rad, 116 köt. 1893. 1-112. 1. (Putopisi St. Gerlacha i Sal. Schweigera, ili opisi putovanja carskih poslanstva u Carigrad, naime Davida Ungnada od god. 1573. i Joachima Sinzendorfa od god. 1577.) 135
»»» 239. Rácski Ferenc: Művészet és művészeti ipar Horvátországban a XII. század előtt. Rad, 116. köt. 1893. (Umjetnost i umjetni obrt stb.) 137
»»» 240. Kusar M.: Arbei horvát tájszólás. Rad, 118. köt. 1894. 1-54. 1. (Rapski dijalekat.) 150
»»» 241. Srepel M.: Kattarói Bolica János latin költő 1550-ben. Rad, 118. köt. 1894. 116-136. 1. (Iván Bolica, Kotoranin, latinski pjesnik.) 150
»»» 242. Valjavac M.: A kajkavi tájszólás hangsulya. Rad, 118. köt. 1894. 137-221. lap. Rad, 119. köt. 1894. 144-238. 1. Rad, 121. köt. 1894. 132-185. lap. (Naglasak u hrvatskoj kajkavstini.) 151
»»» 243. Resetar M.: Helyreigazítások és pótlások a régibb raguzai irók szövegéhez. Rad, 119. köt. 1-32. lap. (Ispravci i dodaci tekstu starijeh pisaca dubrovackijeh.) 151
»»» 244. Vojnovic K.: Egyház és állam a raguzai köztársaságban. Rad, 119. köt. 1894. 32-143: 1. Rad, 121. köt. 1895. 1-91. 1. (Crkva i drzava u dubrovackoj republici.) 151
»»» 245. Milcetic J.: A kvarnerói szigetek csakavi tájszólása. Rad, 121. köt. 1894. 92-131. 1. (Cakavstina Kvarnerskih otoka.) 174
»»» 246. Surmin Gy.: A szerajevoi mai horvát beszéd sajátságai. Rad, 121. köt. 1895. 186-209. (Osobine danasnjega Sarajevskog govora.) 174
»»» 247. Ljubics Simon: Jelentés a keresztény arheologusok első összejöveteléről Spalato-Szalonában. Rad, 121. köt. 1895. 210-236. (Izviesce o prvom sastanku krscanskih arkeologa u Spljetu-Solinu u Dalmaciji.) 174
»»» 248. Matkovic Péter: Utazások a Balkán-félszigeten a XVI. században, Soranzo Jakab 1575. és 1581-iki és Contarino Pál 1580-iki konstantinápolyi követsége. Rad, 124. köt. 1895. 1-102. 1. (Putovanja po Balkanskom poluotoku XVI. vijeka stb.) 174
»»» 249. Strohal R.: A mai fiumei horvát tájszólás sajátosságai. Rad, 124. köt. 1895. 103-188. 1. (Osobine danasnjega rijeckoga narjecja.) 175
»»» 250. Srepel M.: Stay Benedek latinul iró horvát költőnek viszonya Lucretiushoz. Rad, 124. köt. 1895. 189-228. 1. (Stay prema Lucretiju.) Stay 1714-ben született Raguzában. 175
»»» 251. Crncic Iván: Még két hamisított oklevél a római illir hospiciumról. Rad, 125. köt. 1896. 1-32. 1. (Jos dvoje o slovjenskom gostinjcu u Rimu izopaceno.) 175
»»» 252. Medic M.: Adalék a bocskoros mesterség műszavaihoz. Rad, 125. köt. 1896. 33-49. 1. (Dodatak opancarskim nazivima.) 176
»»» 253. Zoricic Milovan: A horvát-szlavon királyság lakossága hivatás és foglalkozás szerint. Rad, 125. köt. 1896. 50-197. 1. (Ziteljstvo kraljevina Hrvatske i Slavonije po zvanju i zanimanju.) 176
»»» 254. Vojnovics K.: A raguzai köztársaság állami kincstárnokai. Rad, 127. köt. 1896. 1-101. (Drzavni riznicari republike Dubrovacke) 177
»»» 255. Srepel M.: Gundulic a Tékozló fiu könyei cimü művéről. Rad, 127. köt. 1896. 102-140. 1. (O Gundulicevim Suzama sina razmetnoga.) 188
»»» 256. Musics A.: A feltételes mód a horvát nyelvben. Rad, 127. köt. 1896. (Kondicional u hrvatskom jeziku.) 188
»»» 257. Matkovics Péter: Pors 1579-iki Woff és Rym Levin 1583-iki és Besolt 1584-iki konstantinápolyi utleirásai. Rad, 129. kötet 1896. 1-89. 1. (Putopisi Henr. Porsa od god. 1579. A. Wolffa i Lev. Ryma od god. 1583. i Mel. Besolta od god. 1584.) 188
»»» 258. Vojnovic K.: A raguzai köztársaság vámadórendszere. Rad, 129. köt. 1896. 90-171. 1. (Carinarski sustav dubrovacke republike.) 188
»»» I. Középkor. 189
»»» II. Ujkor. 198
»»» 259. Vrbanics Fr.: A délszlávok demografiai viszonyai. Rad, 129. köt. 1896. 172-254. 1. (Demografske prilike u juznih slavena.) 205
»»» 260. Klaic Vjekoslav: Horvát nemzetségek a XII-ik századtól a XVI-ik századig. Rad, 130. köt. 1897. 1-85. 1. (Hrvatska plemena od XII. do XVI. stoljeca.) 205
»»» 262. Matkovics Péter: A Krekwitzet kiserő Vratiszláv Vencel gróf és Szeidel Frigyes utleirása 1591-ből, valamint Wenner 1616-ból való utleirása. Rad, 130. köt. 1897. 113-181. 1. (Putnicki dnevnik V. Vratislava, ili putovanje poslanika Frd. Krekwitza g. 1591. uz putopis Wennera od god. 1616.) 215
»»» 263. Matkovics Péter: Volcsics (Volcius) Demeter Vince XVI-ik századbeli raguzai kartograf. Rad, 130. k. 1897. 182-188. lap. (Vicko Dimitrija Volcic, Dubrovcanin, kartograf XVI. vieka.) 219
»»» 264. Kuhacs S. Fr.: Apollo hymnusa a Krisztus előtti 278-ik évből. Rad, 130. köt. 1897. 189-238. 1. (Apollonova himna od god. 278 prije Isusa.) 220
»»» 265. Maretics T.: Ismertetés Halanski M. orosz irónak a Kraljevics Márk mondáról irott művéről. Rad, 132. köt. 1897. 1-47. 1. 220
»»» 266. Murk M.: A szanszkrit és szláv nyelv első összehasonlítóiról. Ra d, 132. kötet 1897. 103-115. lap. (Prvi usporedjivaci sanscrita sa slovenskim jezicima.) 220
»»» 267. Valjavac M.: A szlovén irodalmi nyelv hangsúlyának főpontjai. Rad, 132. kötet 1897. 116-213. lap. (Glavne tocke o naglasu knjizevne slovenstine.) 220
»»» 268. Resetar Milán: Dalmát tengerparti lekcionariumok a XV-ik századból. Rad, 134. köt. 1898. 80-160. 1. (Primorski lectionari XV. vijeka.) 220
»»» 269. Scherzer Iván: Obradovics Dosziteljről. Rad, 134. köt. 1898. 161-189. 1. (O Dositiju Obradovicu.) 220
»»» 270. KIaic Vjekoszláv: A Guszics nemzetségből való korbáviai grófok genealogiája. Rad, 134. köt. 1898. 190-214. 1. (Rodoslovje knezova Krbavskih od plemena Gusic.) 220
»»» 271. Matkovics Péter: Rosaccio (1574-1606.), Quada Máté (1600.), Lorenzo Bernardo (1591.), Korobejnikov Trifun (1593.) és Douse György (1597.) konstantinápolyi utazásai. Rad, 136. köt. 1898. 1-96. 1. (Putovanja po Balkanskom polnotoku XVI. vieka.) 222
»»» 272. Klaics Vjekoszláv: András hercegről (1197-1204.) Rad, 136. köt. 1898. 200-222. 1. (O hercegu Andriji.) 224
»»» 273. Milas M.: Helyreigazítások a raguzai szókhoz Vuk szótárában. Rad, 136. köt. 1898., 223-248. 1. (Izpravci dubrovackijeh rijeci u Vukovu rjecniku.) 230
»»» 274. Laszowsky Emil: A Podgorya régi horvát vármegye. Rad, 138. kötet 1899., 1-54. 1. (Stara hrvatska zupanija Podgorska.) 230
»»» 275. Markovics Ferenc: Adatok a ballada és románc aesthetikai elméletéhez. Rad, 138. köt. 1899., 118-205. 1. (Prilog estetickoj nauci o baladi i romanci.) 231
»»» 276. Srepel L.: Sizsgrovics humanista. Rad, 138. köt. 1899., 206-269. 1. (Humanist Sizgrovic). 231
»»» III. Starine (Régiségek). 1869-1900. 231
»»» 1. Danicsics György: Konstantinus Philosophus könyve a helyesirásról. Starine, I. 1869., 1-43. 1. (Knjiga Konstantiana Filosofa o pravopisu.) 231
»»» 2. Danicsics György: Vladiszláv Grammaticus kézirata Ciril-Method és Hilárion püspökökről. Starine I. 1869. 44-85. 1. (Rukopis Vladislava Gramatika etc.) 231
»»» 3. Danicsics György: Bolgár kézirat 1277-ből. Starine I. 1869. 86-91. 1. (Bugarski rukopis pisan god. 1287.) 231
»»» 4. Rácski Ferenc: Adatok a boszniai patarenusok történetéhez. Starine I. 1869., 92-140. 1. (Prilozi za povjest bosaniskih patarena.) 231
»»» 5. Matkovics Péter: Oklevelek Raguza történetéhez a magyar védnökség idejéből. Starine I. 1869. 141-210. lap. (Spomenici za dubrovacku povjest u vrieme ugarskohrvatske zastite.) 232
»»» 6. Ljubics Simon: Magyarok Velencében. Starine I. 1869. 211-215. 1. (Ugri u Mletackoj.) 232
»»» 7. Jágics: Szemelvények a régi horvát prózából. Starine, I. 1869. 216-236. és III. 1871. 203-231. 1. (Ogledi stare hrvatske proze.) 233
»»» 8. Ljubics Simon: Adatok Arbei De Dominis Márk Antal spalatói érsek életrajzához. Starine, II. 1870. 1-262. I. és IV. 1872. 1-19. 1. (Prilozi za zivotopis Markantuna De Dominisa Rabjlanina, spljetskoga nadbiskupa.) 233
»»» 9. Danicsics: A Stefanit és Ihnilat indus mesék. Starine, II. 1870. 263-310. 1. (Indijske price prozvane Stefanit i Ihnilat.) 234
»»» 10. Danicsics: Boldog Grozdius kinszenvedése. Starine, II. 1870. 311-312. (Muka blazenoga Grozdija.) 234
»»» 11. Danicsics: Hval, Hervoja udvari papjának kézirata. Starine, III. 1871. 1-46. (Hvalov rukopis.) 234
»»» 12. Miklosics Ferenc: A trójai mese. Starine, III. 1871. 147-188. 1. (Trojanska prica.) 234
»»» 13. Szreznjevszki: Krmcsaja Knjiga szerb kézirat a XIII-XIV. századból. Starine, III. 1871. 189-202. lap. (Krmcaja Knjiga srbska XIII-XVI. vieka.) 234
»»» 14. Nevostrujev K.: Az Athos-hegyi zárdák levele II. Joasaf orosz patriarchához. Starine, IV. 1872. 19-23. 1. (Poslanica manastira svetogorskih patriarchu ruskomu Joasaf II.) 234
»»» 15. Novakovics Sztoján: A tizenkét péntek, középkori szerb kézirat. Starine, IV. 1872. 24-28. lap. Dvanaest petaka.) 234
»»» 16. Miklosics Ferenc: A Mladenovics Branko számára 1346-ban irt szerb zsoltárkönyv magyarázatokkal. Starine, IV. 1872. 29-62. lap. (Psaltir s tumacenjem pisan 1346. za Branka Mladenovica.) 235
»»» 17. Danicsics György: Három régi mese. Starine, IV. 1872. 63-80. 1. (Tri stare price.) 235
»»» 18. Danicsics György: Lazarevics István deszpota jóslata. Starine, IV. 1872. 81-85. lap. (Prorostvo despota Stefana Lazarevica.) 235
»»» 19. Danicsics György: Az Apocalypsis Hval kéziratából. Starine, IV. 1872. 86-109. 1. (Apokalipsa iz Hvalova rukopisa.) 235
»»» 20. Danicsics György: Tondal meséje. Starine, IV. 1872. 110-117. 1.) (Tondal.) 235
»»» 21. Rácski Ferenc: Zágráb város 1362-iki kiadásai. Starine, IV. 1872. 118-129. lap. (Razhod grada Zagreba 1362. godine.) 236
»»» 22. Danicsics György: Két apokrif szláv evangelium : Nicodemus evangéliuma és József elbeszélése. Starine, IV. 1872. 130-153. 1. (Dva apokrifa evangjelja.) 237
»»» 23. Rácski Ferenc: Raguzai Crivic E. L. humanista műveiből. Starine, IV. 1872. 154-200. lap. (Iz djela E. L. Crievica Dubrovcanina.) 237
»»» 24. Rácski Ferenc: A zágrábi püspökség plébániáinak összeirása 1334 és 1501-ből. Starine, IV. 1872. 201-229. 1. (Popis zupa zagrebacke biskupijé 1334. i 1501. godine.) 239
»»» 25. Danicsics György: Szent Száva szerb érsek levele Jeruzsálemből Sztudenicába Spiridion zárdafőnöknek. Starine IV. 1872., 230-231. lap. (Poslanica sv. Save arhiepiskopa srpskoga iz Jerusalima u Studenicu igumanu Spiridonu.) 240
»»» 26. Danicsics György: Theophil jeruzsálemi patriárkának levele István szerb deszpotának. Starine IV. 1872., 232-234. 1. (Poslanica patriarha jerusalimskoga Teofila despotu srpskomu Stefanu.) 240
»»» 27. Jágics V.: Typicon Chilindarense. Starine V. 1873., 1-7. 1. (Tipik Romanov.) 240
»»» 28. Jágics V.: Kritikai adalékok a sz. Simon és sz. Száva életrajzának szövegéhez. Starine V. 1873., 8-27. 1. (Kriticki dodatci tekstu zivota svetoga Simeuna i svetoga Save.) 240
»»» 29. Jágics V.: Konstantin bolgár pap vasárnapi sz. beszédei egy XIII. századbeli ó-szerb kézirat szerint. Starine V. 1873., 28-42. 1. (Nedjelna propoviedanja Konstantina presvitera po starosrpskom rukopisu XIII. vieka.) 240
»»» 30. Jágics V.: Mi van a berlini kir. könyvtár bolgár gyüjteményében? Starine V. 1873., 43-55. 1. (Sto ima u bugarskom zborniku kraljevske biblioteke u Berlinu?) 240
»»» 31. Jágics V.: Néhány mesécske a bolgár gyüjteményből. Starine V. 1873., 56-68. 1. (Nekoliko pricica iz bugarskoga zbornika.) 240
»»» 32. Jágics V.: Uj adatok az apokrif szláv bibliák irodalmához. Starine V. 1873., 69-108. 1. (Novi prilozi za literaturu biblijskih apokrifa.) 241
»»» 33. Meszics M.: A Rad-ban megjelent értekezéseim adatainak forrásai. Starine V. 1873., 109-208. 1. (Gradja mojih razprava u Radu.) 241
»»» 34. Rácski Ferenc: Raguzai emlékek Raguzának viszonyáról Boszniához és a törökhöz, a boszniai királyság bukásának évében 1463-ban. Starine VI. 1874., 1-18. lap. (Dubrovacki spomenici o odnosaju dubrovacke obcine naprama Bosni u Turskoj godine razspa bosanske kraljevine.) 241
»»» 35. Novákovics Sztoján: A szerb krónika töredéke. Starine VI. 1874., 19-23. 1. (Odlomak srpskoga ljetopisa.) 243
»»» 36. Novákovics Sztoján: Bolgár gyüjteményes munka a nép nyelvén, a mult századból. Starine VI. 1873., 24-60. (Bugarski zbornik pisan prosloga vieka narodnim jezikom.) 243
»»» 37. Jágics V.: Az ilovicai törvénykönyv 1262-ból. Starine VI. 1874., 60-112. 1. (Krmcaja ilovacka godine 1262.) 244
»»» 38. Jágics V.: Apró egyházjogi adatok. Starine VI. 1874., 112-152. (Sitna gradja za crkveno pravo.) 244
»»» 39. Ljubics Simon: Isztriai határjárás olasz és latin nyelven. Starine VI. 1874., 157-255. 1. (Razvod istarski u talijanskom i latinskom jeziku.) 244
»»» 40. Csrncsics J.: Gömbölyü glagol irás Veglia szigetén. Starine VII. 1875., 1-13. 1. (Jos oble glagolice na Krckom otoku.) 244
»»» 41. Tkalcsics Iván: Két töredék Zágráb város XIV. századbeli történetéhez. 244
»»» 42. Rácski Ferenc: Irott emlék II. Kresinir horvát király idejéből. Starine VII. 1875., 47-52. 1. (Pismen spomenik iz dobe hrvatskoga kralja Kresimira II.) 248
»»» 43. Rácski Ferenc: I. István első szerb király levele III. Honorius pápához 1220-ban. Starine VII. 1875., 53-56. (Pismo proviencanoga kralja srbskoga Stjepana I. papi Honoriju III. god. 1220.) 248
»»» 44. Pávics Ármin: Sz. Benedek szabályai. Starine VII. 1875., 57-129. 1. (Regule sv. Benedikta.) 249
»»» 45. Rácski Ferenc: Ó-horvát glagol felirat sz. Lucia baskói templomában Veglián. Starine VII. 1875., 130-163. 1. (Staro-hrvatski glagolski nadpis u crkvi Sv. Lucije kod Baske na Krku.) 249
»»» 46. Rácski Ferenc: Adatok az 1573-iki horvát-szlavon parasztlázadás történetéhez. Starine VII. 1875., 164-322. 1. (Gradja za poviest hrvatsko-slovenske seljacke bune godine 1573.) 249
»»» 47. Miklosics Ferenc: A Szerémségben levő fruskagorai zárdákról szóló jelentés 1772-ből. Starine VIII. 1876., 1-19. 1. (Izvjestaj od godine 1772 o manastirih na Fruskoj gori u Sriemu.) 250
»»» 48. Tkalcsics Iván: Liber de introibus stacionum et territorii communis Ragusini 1286-1291. Starine VIII. 1876., 20-35. 1. 251
»»» 49. Novákovics Sztoján: Egy XIV. századbeli cirilbetűs szerb codex apokrif bibliája. Starine VIII. 1876., 36-92. 1. (Apokrifi jednoga srpskog cirilovskoga zbornika XIV. vieka.) 251
»»» 50. Meszics M.: Kercselics levelezése és néhány adat az ő nagy peréből. Starine VIII. 1876., 93-242. 1. (Korespondencija Kerceliceva i njesto gradje iz njegove velike pravde.) 251
»»» 51. Rácski Ferenc: Pótlás az 1573-iki horvát-szlovén parasztháború történetéhez és néhány oklevél a törökké lett horvát kanonokról, Filipovics Ferencről. Starine VIII. 1876., 243-252. 1. (Dopunak gradje za poviest hrvatsko-slovenske seljacke bune god. 1573 i nekoliko izprava o hrv. poturici Franji Filipovicu.) 253
»»» 52. Novákovics Sztoján: Szerb-szlovén iratok gyüjteménye Lazarevics deszpot idejéből. Starine IX. 1877., 1-48. 1. (Srpsko slovenski zbornik iz vremena despota Lazarevica.) 253
»»» 53. Novákovics Sztoján: Sz. Petka élete Euthymius bolgár patriárkától. Starine IX. 1877., 48-60. 1. (Zivot sv. Petke od patriárkától. Starine IX. 1877., 48-60. 1. (Zivot sv. Petke od patrijarha bugarskoga Jeftimija.) 254
»»» 54. Novákovics Sztoján: Adatok a szerb krónikáshoz. Starine IX. 1877., 60-90. 1. (Gradja za srpskog Ljetospisca.) 254
»»» 55. Jágics V.: Szemelvények és kivonatok néhány délszláv kéziratból. Starine IX. 1877., 91-137. 1. (Opisi i izvodi iz nekoliko juzno-slovinskih rukopisa.) 254
»»» 56. Rácski Ferenc: Adatok a horvát uszkokok (menekültek) történetéhez. Starine IX. 1877., 172-256. 1. (Prilog za poviest hrvatskih uskoka.) 254
»»» 57. Ljubics Simon: Egy nyaláb délszláv oklevél. Starine X. 1878., 1-43. 1. (Rukoviet jugoslavenskih listina.) 255
»»» 58. Novákovics Sztoján: A szerbekre és bolgárokra vonatkozó fejezetek a trojadiki hronografban. Starine X. k. 1878., 44-60. 1. (Clanci hronografa trojadika o Srbima i Bugarima.) 259
»»» 59. Novákovics Sztoján: Jakab hamis ősevangéliuma. Starine X. 1878., 61-71. lap. (Apokrifno protojevangjelje Jakovljevo.) 259
»»» 60. Novákovics Sztoján: A perzsiai Afroditijan meséje Krisztus születéséről. Starine X. 1878., 72-80. 1. (Afroditijana Persijanca prica o rogjenju Hristovu.) 259
»»» 61. Jágics V.: Középkori orvosságok, babonázás, büvölés. Starine X. 1878., 81-126. 1. (Sredovjecni liekovi, gatanja i vracanja.) 259
»»» 62. Novákovics Sztoján: Apokrif mese Jóbról. Starine X. 1878., 157-170. 1. (Apokrifna prica o Jovu.) 260
»»» 63. Novákovics Sztoján: Népies elbeszélés a rigómezei ütközetről, feljegyezve a XVIII. század első felében. Starine X. 1878., 176-200. lap. (Narodna predanja o boju kosovskom, pobiljezena prve pole XVIII. vieka.) 260
»»» 64. Matkovics Péter: Két olasz utleirás a Balkán-félszigetről a XVI. századból. Starine X. 1878., 201-256. 1. (Dva talijanska putopisa po balkanskom poluotoku iz XVI. vieka.) 260
»»» 65. Kovácsevics Ljubomir: Néhány szerb felirat és feljegyzés. Starine X. 1878., 257-300. 1. (Nekoliko srpskih natpisa i biljezaka.) 260
»»» 66. Ljubics Simon: Raguzai eladási leltár a XIV-ik századból. Starine XI. 1879., 1-18. 1. (Popis prodaja dubrovackih iz XIV. stoljeca. 260
»»» 67. Tkalcsics Iván: Oklevelek a XV-ik századból a zágrábi káptalan vörös könyv-éből (rubrum capitulare). Starine XI. 1879., 19-75. 1. (Izprave XV. vieka iz crvene knjige zagrebackoga kaptola.) 261
»»» 68. Rácski Ferenc: Levelezés a végvidéki török és horvát tisztek között. Starine XI. 1878., 76-152. 1. (Dopisi izmedju krajiskih turskih i hrvatskih castnika.) 265
»»» 69. Novákovics Sztoján: Két montenegrói irat ; adalék a nép jogi szokásainak ismeretéhez. Starine XI. 1879., 204-207. (Dva crnogorska pisma etc.) 276
»»» 70. Rácski Ferenc: Oklevelek Utjesenovics Fráter György életrajzához. Starine XII. 1880., 42-128. 1. (Izprave k zivotopisu kard. Gjorgja Utjesenovica.) 276
»»» 71. Novákovics Sztoján: A sz. György legenda az ószerb-szlovén irodalomban és a néphagyományban. Starine XII. 1880., 129-164. lap. (Legenda o sv. Gjurgju u staroj srpsko-slovenskoj i u narodnoj ustmenoj literaturi.) 276
»»» 72. Ljubics Simon: Kattarói Bolica Marián leirása a skutarii szandzsákatról 1614-ben. Starine XII. 1880., 165-205. 1. (Marijana Bolice Kotoranina opis sandzakata skadarskoga od god. 1614.) 276
»»» 73. Rácski Ferenc: A pannon-morva, bolgár és horvát történelemre vonatkozó és legújabban fölfedezett IX-XI-ik századbeli oklevelek és iratok. Starine XII. 1880., 206-223. 1. (Novo nadjeni spomenici iz IX. i XI. vieka za panonskomoravsku, bugarsku i hrvatsku poviest.) 277
»»» 74. Magdics Mile: Adatok Zeng régi nemes családjainak történetéhez. Starine XII. 1880., 224-229. 1. (Prilozi za poviest starih plemickih obitelji senjskih.) 278
»»» 75. Kacsanovszkij Vladimir: Némely a szerb és bolgár történetre vonatkozó emlékek. Starine XII. 1880., 230-259. 1. (Njekoliko spomenika za srpsku i bugarsku poviest.) 279
»»» 76. Matkovics Péter: Descriptio peregrinationis Georgii Husthii. Starine XIII. 1881., 1-38. 1. 279
»»» 77. Ljubics Simon: Lc Maitre francia konzul jelentése a raguzai köztársaságról. Starine XIII. 1881., 39-118. 1. (Izvjestaj gosp. Le Maitre francuzkoga konzula o Dubrovackoj republiki.) 279
»»» 78. Tkalcsics Iván: A zágrábi székesegyház két leltára a XIV. és XV. századból. Starine XIII. 1881., 119-149. 1. (Dva inventara prvostolne crkve zagrebacke iz XIV. i XV. vieka.) 280
»»» 79. Kacsanovszkij Vladimir: Apokrif imádságok, büvölések, mesék régi kéziratai. Starine XIII. 1881. (Apokrifne molitve, gatanja i price.) 281
»»» 80. Sztojánovics Ljubomir: Néhány szerb évkönyv. Starine, XIII. 1881. 164-196. 1. (Nekoliko srpskih Getopisa.) 281
»»» 81. Rácski Ferenc: Legrégibb cirilbetüs horv. oklevél. Starine, XIII. 197-201. 1. (Najstarija hrvatska cirilicom pisana listina.) 281
»»» 82. Rácski Ferenc: Notae Joannis Lucii. Starine, XIII. 211-268. 1. 281
»»» 83. Rácski Ferenc: Két uj adat a boszniai patarének történetéhez. Starine, XIV. 1882. 1-29. 1. (Dva nova priloga za poviest bosanskih patarena.) 282
»»» 84. Ljubics Simon: Skutarii földnyilvántartási (kataszter) könyv 1416-ból. Starine, XIV. 1882. 30-57. lap. (Skadarski zemljisnik od god. 1412.) 283
»»» 85. Svrljuga Ker. János: Adatok Raguzának diplomáciai viszonyához Franciaországgal. Starine, XIV. 1882. 58-82. 1. (Prinosi k diplomatskim odnosajem Dubrovnika s Francezkom.) 283
»»» 86. Svrljuga Ker. János: A raguzaiak segélykérése XIV. Lajos francia királyhoz az 1667-iki nagy földrengés alkalmából. Starine, XIV. 1882. 80-82. 1. (Dubrovcani Ljudevitu XIV. o velikom potresu od god. 1667.) 284
»»» 87. Rácski Ferenc: Comuleo Sándor jelentése és levelei török-, erdély-, moldva- és lengyelországi küldetéseiről. Starine, XIV. 1882. 83-124. lap. (Lessandra Komulovica izvjestaj i listovi o poslanstvu njegovu u Tursku, Erdelj, Moldavsku i Poljsku.) 284
»»» 88. Kacsanovskij Vladimir: Zonaras János bizánci krónikás művének szerb-szlovén fordítása. Starine, XIV. 1882. 124-172. 1. (Iz srpsko-slovjenskoga prievoda bizantinskoga ljetopisa Ivanna Zonare.) 285
»»» 89. Rácski Ferenc: Adatok a boszniai pasalik földrajzi és statisztikai leirásához. Starine, XIV. 1882. 173-195. lap. (Prilozi za geografsko-statisticki opis bosanskoga pasalika.) 285
»»» 90. Jirecsek: Karagjics St. Vuk és Gagics Jeremiás levelei Safarik J. P.-hez. Starine, XIV. 1882. 196-209. 1. 287
»»» 91. Csrncsics János: Ciril és Method római-szláv miséje. Starine, XIV. 210-220. 1. 287
»»» 92. Ljubics Simon: Raguzai hivatalos iratok a velencei köztársasághoz. XV. 1883. 1-94. lap. (Poslanice dubrovacke na mletacku republiku.) 287
»»» 93. Pierling: A spalatói Karaman Máté jelentései Oroszországról. Starine, XV. 1883. 95-113. 1. (Izvjestaji Spljecanina Mate Karamana o Rusiji.) 288
»»» 94. Lopasics Radoszláv: Néhány adat Zrinyi Péter és Frangepán Ferenc felkelésének történetéhez. Starine, XV. 1883. 114-154. 1. (Nekoliko priloga za poviest urote Petre Zrinskoga i Franje Frankopana.) 288
»»» 95. Magdics Mile: Adatok Zeng régi nemes családainak történetéhez. Starine XV. 155-167. 1. (Prilozi za poviest starih plemickih porodica senjskih.) 297
»»» 96. Csrncsics Iván: Néhány délszláv, kinek neve előfordul 1478-1520 közt a sz. Lélekről nevezett római confraternitas irataiban. Starine, XV. 168-176. 1. (Nekoliko juznih sloviena zapisanih od 1478-1520. god. u bratstinu sv. Duha u Rimu.) 297
»»» 97. Rácski Ferenc: A délszláv történetre vonatkozó kivonatok 1526-1533-ig Sanudo Marino naplójából. Starine, XV. 177-240. 1. XVI. 130-208. 1. (Izvodi za jugoslavensku poviest iz dnevnika Marina ml. Sanuda za god. 1526-1533.) 297
»»» 98. Kukuljevics Iván: Szidics Simon Judás jelentése Bécsnek 1683-iki török ostomáról. Starine, XVI. 1884. 1-8. lap. (Izviesce Simuna Jude Sidica o turskoj obsadi Beca godine 1683.) 298
»»» 99. Novákovics Sztoján: Jefrem szerb patriarcha élete. Starine, XVI. 34-40. lap. (Zivot srpskog patrijarha Jefrema.) 298
»»» 100. Novákovics Sztoján: Töredékek a középkori kozmografiából és geografiából. Starine, XVI. 41-56. (Odlomci srednjevjekovne kosmografije i geografije.) 298
»»» 101. Novákovics Sztoján: Apokrif iratok Vukovics Bozsidár szerb ősnyomtatványu gyüjteményéből. Starine, XVI. 57-66. 1. (Apokrifi iz stampanich zbornika Bozidara Vukovica.) 299
»»» 102. Novákovics Sztoján: Apokrif Enochról. Starine, XVI. 66-81. 1. (Apokrif o Enochu.) 299
»»» 103. Novákovics Sztoján: Mese az antikrisztusról. Starine, XVI. 81-85. 1. (Prica o Antihristu.) 299
»»» 104. Novákovics Sztoján: Apokrif irat Krisztusnak az ördöggel való vitatkozásáról. Starine, XVI. 86-96. lap. (Apokrif o prepiranju Isusa Hrista sa djavolom.) 299
»»» 105. Novákovics Sztoján: Trebinje, Tvrdos és Szavina. Iratok a szavinai monostor levéltárából nehány észrevétellel. Starine, XVI. 1884. 97-107. lap. (Trebinje, Tvrdos i Savina.) 299
»»» 106. Novákovics Sztoján: A belgrádi nemzeti könyvtár két régi kézirata, a Carostavnik és Cambak Decsáni István élete. Starine, XVI. 1884. 108-112. 1. 299
»»» 107. Bojnicsics János: A legrégibb horvát armalis. Starine, XVI. 1884. 113-113 1. (Najstarija hrvatska grbovnica, litterae armales.) 299
»»» 108. Tkalcsics Iván: Adatok a XV-XVI. századbeli zágrábi zsinatok történetéhez. Starine, XVI. 1884. 117-129. lap. (Prilog za povjest zagrebackih sinoda u XV. i XVI. vieku.) 300
»»» 109. Pirling: Uj források Comulco Lessandróról. Starine, XVI. 209-251. 1. (Novi prilozi o L. Komulovicu.) 300
»»» 110. Vucsetics A.: Az Athosz hegyén levő szerb zárdák szerzeteseinek levelezése a raguzai comessel és urakkal 1520-1792-ig. Starine, XVII. 1885. 1-48. 1. (Pisma kalugjera srpskih manastira na Svetoj Gori knezu i vlasteli Dubrovackoj od 1520. do 1792.) 300
»»» 111. Magdics Mile: A zengi patriciusi és polgári családoknak összeirása. 1758-ból. Starine, XVII. 1885. 49-53. lap. (Popis patricijskih i gradjanskih porodica senjskih od godine 1758.) 301
»»» 112. Magdics Mile: Adatok a zengi régi nemesi családok történetéhez. Starine, XVII. 1885. 54-76. lap. (Prilozi za poviest starih plemickih porodica senjskih.) 301
»»» 113. Batinics N. M.: Néhány adat Bosznia egyházi történetéhez. Starine, XVII. 1885. 77-150. lap. (Njekoliko priloga k bosanskoj crkvenoj poviesti.) 301
»»» 114. Lopasics Radoszláv: Adatok Horvátország XVI. és XVII-ik századbeli történetéhez a stájer országos levéltárból Grácban. Starine, XVII. 1885. 151-231. lap és XIX. 1887. 1-80. lap. (Prilozi za poviest Hrvatske XVI. i XVII. vieka iz stajerskoga zemaljskoga arhiva u Gradcu.) 303
»»» 115. Valjavec M.: Beszélgetés egy pápista és egy luteránus között 1555. Starine XVII. 1885., 232-240 lap. (Razgovaranje meju papistu i jednim luteranom). 345
»»» 116. Csrncsics Iván: Pótlékok az ily cimű értekezéshez: A szlovén és illir neveka mi római hospiciumunkban 1453 után. Starine XVIII. 1886., 1-164. lap. (Prilozi razpravi: Imena slovjenin i ilir u nasem gostinjcu u Rimu poslije 1453. god.) 346
»»» 117. Novákovics Sztoján: Apokrif szláv mesék Szűz Mária 346
»»» 118. Novákovics Sztoján: Baruch kinyilatkoztatásai. Starine XVIII. 1886., 203-209. lap. (Otkrivenje Varuhovo.) 346
»»» 119. Fermendzsin Eusebius: Adatok Krizsanics György pap és zágrábi kanonok életrajzához. Starine XVIII. 1886., 210-229. 1. (Prinos za zivotopis Gjurgja Krizanica, svecenika i kanonika zagrebacke biskupije.) 346
»»» 120. Sztojánovics Ljubomir: Egy adat a boszniai bogomilek ismeréséhez. Starine XVIII. 1886., 230-232. 1. (Jedan prilog k poznavanju bosanskijeh bogumila.) 347
»»» 121. Ljubics Simon: A zárai hires Chrysogon zárda okleveleinek két lajstroma (908-1782.). 347
»»» 122. Radics P.: Oklevelek az 1593. junius 22-iki sziszeki ütközetről. Starine XIX. 1887., 172-192. 1. (Izprave o bitci kod Siska dne 22. lipnja 1593. godine.) 348
»»» 123. Dragovics Márk: Adatok Montenegró történetéhez a különböző családokból való vladikák idejében. Starine XIX. 1887., 251-261. 1. (Prilozi za istoriju Crne-Gore iz vremena vladika iz razlicnih plemena.) 349
»»» 124. Crncsics Iván: Bartoli Félix ferencrendi által összegyüjtött iratok. Starine XX. 1888., 1-21. lap. (Sto je pisama sakupio P. Blagoslav Bartoli.) 350
»»» 125. Fermendzsin Eusebius: Levakovics Rafael és a vlahok (szerb uszkokok) Horvátországban 1641-ben. Starine XX. 1888., 22-32. lap. (O Rafo Levakovic i vlasi u Hrvatskoj g. 1641.) 350
»»» 126. Rácski Ferenc: Bizzi Marino antivári érsek jelentése 1610-ben Albániában és Ó-Szerbiában tett utazásáról. Starine XX. 1888., 50-156. 1. (Izvjestaj barskoga nadbiskupa Marina Bizzia o svojem putovanju god. 1610. po Arbanaskoj i Staroj-Srbii.) 351
»»» 127. Dragovics Márk: A montenegróiak küzdelme a törökkel a Grahovo birtokáért. Starine XX. 1888., 243-273. lap. (Borba Crnogoraca s Turcima oko prevlasti nad Grahovom.) 351
»»» 128. Csrncsics Iván: Néhány oklevél a vegliai püspököktől. Starine XXI. 1889., 69-80. lap. (Njekoliko izprava krckih biskupa.) 351
»»» 129. Rácski Ferenc: Tvardko boszniai bán oklevele 1366-ból. Starine XXI. 1889., 80-82. lap. (Povelja bonsanskoga bana Tvrdka od godine 1366.) 351
»»» 130. Zlatovics István: Brebiri nekrolog a XIV. és XV-ik századból. Starine XXI. 1889., 83-85. 1. (Brebirski nekrolog XIV. i XV. vieka.) 352
»»» 131. Zlatovics István: Szilobadovics Pál ferencrendi szerzetes horvát krónikája az 1662-1686-iki dalmát tengerparti hadakozásokról. 352
»»» 132. Ducsics H. archimandrita: Szláv kéziratok a párisi nemzeti könyvtárban. Starine XXI. 1889., 116-126. lap. (Slovenski rukopisi u narodnoj biblioteci u Parizu.) 354
»»» 133. Rácski Ferenc: A délszláv történetre vonatkozó kivonatok Sanudo Marino naplójából 1526-1533-ig. Starine XXI. 1889., 133-183. és XXIV. 1891., 161-203. lap. (Izvodi za jugoslavensku poviest iz dnevnika Marina ml. Sanuda za g. 1526-1533.) 354
»»» 134. Polivka Gy.: Némely, Prágában levő szláv kéziratok ismertetése és kivonata. Starine XXI. 1889., 184-224. 1. ; XXII. 1890., 195-220. 1. és XXIV. 1891., 113-160. 1. (Opisi i izvodi iz nekoliko jugoslavenskih rukopisa u Pragu.) 354
»»» 135. Kukuljevics Iván: Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII. 354
»»» 136. Fermendzsin Eusebius: Chronicon observantis provinciae Bosnae Argentinae ordinis S. Francisci Seraphici. Starine XXII. 1890., 1-67. 1. 354
»»» 137. Matkovics Péter: Pigafetti Márk Antal Konstantinápolyba való utazásának leirása 1567-ben. Starine XXII. 1890., 68-194. lap. (Putopis Marka Antuna Pigafette u Carigrad od godine 1567.) 356
»»» 138. Zlatovics István: Paulo di Rovigno jelentése Boszniáról 1640-ben. Starine XXIII. 1890., 1-38. 1. (Izvjestaj o Bosni god. 1640. o. Pavla iz Rovinja.) 356
»»» 139. Milcsetics Iván: Adatok a glagolbetüs horvát nyelvemlékek irodalomtörténetéhez. Starine XXIII. 1890., 39-153. 1. (Prilozi za literaturu hrvatskih glagolskih spomenika.) 356
»»» 140. Ljubics Simon: Libellus Policorion, qui Tipicus (Topicus) vocatur. Starine XXIII. 1890., 154-243. 1. 356
»»» 141. Fermendzsin Eusebius: Levelek a glagolbetüs egyházi könyvek- és egyéb irodalmi ügyekről Horvátországban 1620-1648-ig. Starine XXIV. 1891., 1-40. 1. (Listovi o izdanju glagolskih crkvenih knjiga i o drugih knjizevnih poslovih u Hrvatskoj od god 1620-1648.) 357
»»» 142. Lopasics Radoszláv: Uj adatok Zrinyi Péter és Frengepán K. Ferenc lázadásának történetéhez. Starine XXIV. 1891., 41-112. 1. (Novi prilozi za poviest urote bana Petra Zrinskoga i kneza Franje Krsta Frankopana.) 357
»»» 143. Tkalcsics Iván: Oklevelek a boszorkányüldözésről Horvátországban. Starine XXV. 1892., 1-102. lap. (Izprave o progonu vjesticah u Hrvatskoj.) 365
»»» 144. Lopasics Radoszláv: Horvát jelentés az 1667-iki raguzai nagy földrengésről. Starine XXV. 1892., 134-137. lap. (Hrvatski izvjestaj o velikom Dubrovackom potresu.) 365
»»» 145. Rácski Ferenc: Marulics Márk raguzai horvát költő latin végrendelete 1501. jul. 14-éről. Starine, XXV. 1892. 152-163. lap. (Oporuka Marka Marulica.) Legérdekesebb benne könyveinek jegyzéke. 366
»»» 146. Fermendzsin Eusebius: Montenegróra és Ó-Szerbiára vonatkozó oklevelek 1579-1671-ig. Starine XXV. 1892., 164-200. (Izprave godine 1579-1671. ticucé se Crne-gore i Stare-Srbije.) 366
»»» 147. Lopasics Radoszláv: A tersattoi Frangepánok oklevelei és iratai. Starine XXV. 1892., 201-332. lapon. (Spomenici Trzackih Frankopana.) 368
»»» 148. Jankovics Julius: Varasd sz. k. város vásárvám tarifái 1658, 1749-ből. Starine XXVI. 1893., 1-19. 1. (Dva cjenika za trg slobod. i kralj. grada Varazdina 1658., 1749.) 385
»»» 149. Csrncsics Iván: Lucius János traui történetiró végrendelete 1679-ből. Starine XXVI. 1893., 10-26. lap. (Paoporuka Ivana Lucica trogiranina, naseg povjestnika od 1679 godine). 385
»»» 150. Resetár M.: Két jelentés a raguzai nagy földrengésről 1667-ben. Starine XXVI. 1893., 27-32. 1. (Dva izvjestaja o velikoj dubrovackoj tresnji). 385
»»» 151. Jagic V.: Grskovics glagol evangéliumának töredéke. Starine XXVI. 1893., 33-161. 1. (Grskovicev odlomak glagolskog apostola). 385
»»» 152. Lopasics Radoszláv: Adatok a horvátországi protestánsok történetéhez. Starine XXVI. 1893., 162-194. (Prilozi za poviest protestanata u Hrvatskoj). 386
»»» 153. Lopasics Radoszláv: A drezdai és potsdami horvát gárdára vonatkozó oklevelek. Starine XXVII. 1894., 169-193. (Spomenici o hrvatskih gardah na dvorovih u Drazdjanih i Potsdamu). 390
»»» 154. Laszowski Emil: Patacsics Boldizsár báró naplója 1687-1690-ig. Starine XXVII. 1894. 194-207. lap. (Dnevnik baruna Baltazara Patacica od god 1687 do 1690.) 393
»»» 155. Lopasics Radoszláv: A horvát tengerparti levéltárakról szóló jelentésből. Starine XXVII. 1894., 216-225, 1. (Iz izvjestaja o primorskim arkivima). 394
»»» 156. Radics F.: Adatok a délszláv vidékek történetéhez 1448-ban. Starine XXVII. 1894., 226-238. 1. (Prilog za povjest slavenskoga juga godine 1448) 396
»»» 157. Vojnovics K.: Adatok a raguzai levéltárakból való kutatásokhoz. Starine XXVIII. 1895., 1-96. 1. Prilozi k archivalnijem pabircima dubrovackijem.) 397
»»» 158. Vojnovics Koszta: Pótlások ezen értekezéshez: A raguzai köztársaság állami kincstárnokai. Starine XXVIII. 1896., 186-260. 1. (Dodatak razprivi: Drzavni riznicari republike dubrovacke.) 397
»»» 159. Laszowski Emil: A szerémmegyei levéltárak. Starine XXIX. 1898., 1-11. 1. (Arkivi po zupaniji sriemskoj.) 397
»»» 160. Laszowski Emil: Pieroni János jelentései 1639-ben a horvát határvárakról és helységekről. Starine XXIX. 1898., 12-32. 1. (Izvjestaji Ivana Pieronija o hrvatskim krajiskim gradovima i mjestima god 1639.) 398
»»» 161. Jelics L.: Regestrum litterarum Maphaei Valaressi archiepiscopi Hyadriensis 1449-1496. (Starine XXIX. 1898., 33-94. 1.) 399
»»» IV. Knjizsevnik. 399
»»» 1. Rácski Ferenc: A középkori horvát és szerb történelem régibb forrásainak méltatása. Knjizevnik 1864., 35-77. lap stb. (Ocjena starijih izvora za hrvatsku i srpsku poviest srednjega vieka.) 399
»»» II. Honi krónikások. 1. Presbyteri Diokleatis regnum Slavorum. 417
»»» III. Tamás spalatói fődiákonus. 431
»»» IV. Spalatói Miha Madii de Barbazanis krónikája. 455
»»» V. Joannes de Guerche, a goricai fődiákon. 456
»»» VI. Két krónika Zára ostromáról 1345-1346-ban. 461
»»» 2. Jágics V.: A mi helyesirásunk. (Nas pravopis. Knjizevnik I. 1-34., 151-180. 1.) 463
»»» 3. Kukuljevics Iván: A B. Sz. Máráról nevezett topuszkói apátság. (Opatija b. d. Marije u Topuskom. Knjizevnik I. 78-98. 1.) 463
»»» 4. Matkovics Péter: Statisztikus töredékek. (Statisticki odlomci. Knjizevnik I. 98-107.) 473
»»» 5. Pacel V.: Hangsuly a horvát nyelv szavaiban. (Naglas u rieci hrvatskoga jezika. Knjizevnik I. 108-119.; 187-196.) és az erre vonatkozó észrevételek (197-198. 1.). Nyelvészeti érdekü. 473
»»» 6. T. A.: Jurasich János olasz-horvát szótára. (Dizionario italiano-illirico. Triest, 1863. Knjizevnik I. 124-125. 1.) Nyelvészeti érdekü birálat. 473
»»» 7. Jágics V.: A délszáv nyelvek egymásközötti és az ószláv nyelvhez való viszonya ; irta Mahnics Lőrinc. 473
»»» 8. Jágics V.: Danicsics A szerb nyelv alaktana. 474
»»» 9. Rácski Ferenc: Kukuljevics Iván A horvátok küzdelmei a mongolokkal és tatárokkal. 474
»»» 10. Rácski Ferenc: Tkalcsics János Horvát történelem cimü művét ismerteti. (Hrvatska povjestnica. Zagr. 1863. Knjizevnik I. 133-135. 1.) 475
»»» 11. Rácski Ferenc: Ismertetés a Prospetto cronologico della storia della Dalmazia con riguardo alle provincie slave contermini. 475
»»» 12. Kukuljevics Iván: A XVI-ik század horvát költői. 475
»»» 13. Jágics V.: Ó-szláv nyelvtan a glagol betűkkel irta Bercsics Iván. 475
»»» 14. Sulek Boh: Az ah rag védelme. (Obrana ahavca. Knjizevnik 1. 283-291. 1.) Nyelvészeti értekezés. 475
»»» 15. Pacel V.: A népdal versformája és hangsulya. (Stih i naglas narodne pjesme. Knjizevnik I. 314-321. 1.) 475
»»» 16. Veber- Tkalcsevics A: A horvát hexameterről. (O hrvatskom heksametru. Knjizevnik I. 322-331. 1.) 475
»»» 17. Jagics V.: A horvát nyelv multjából. (Iz proslosti hrvatskoga jezika. Knjizevnik 1. 332-350. és 447-485.). Nyelvészettörténeti érdekü. 476
»»» 18. Ljubics Simon: Néhány görög pénzről, melyeket Dalmáciában Lessina szigetén a régi várban kiástak. 476
»»» 19. Meszics M.: A horvátok a XV-ik sz. végével és a XVI-ik sz. elején. 476
»»» 20. Rácski Ferenc: Ismertetés a Délszlávok, irodalmi és néprajzi leirás cimü műről. Knjizsevnik 1. 431-435. 1. (Jihoslované. Obraz národopisno-literárni. Prag, 1864. 419. lap.) 510
»»» 21. Jágics V.: Ismertetés Safarik Pál József művéről Geschichte der südslavischen Literatur. I. Slovenisches und glagolitisches Schrifthum. Prag, 1864. Knjizevnik 1. 435-437. 1. 510
»»» 22. Jágics V.: Ismertetés Mihailovics e művéről. A szerb nyelv megvédése annak elrontásától és elparasztosításától. 510
»»» 23. Rácski Ferenc: Ismertetés a szerb tudós társaság folyóiratáról Glasnik drustva srpske slovesnoti. Belgrád, 1863. Knjizsevnik I. 440-441. 1. 510
»»» 24. Matkovics Péter: Ismertetés Kruzsics Horvátország és a vele határos területek térképe cimü művéről. Knjizsevnik I. 442-443. 1. 510
»»» 25. Rácski Ferenc: Adalékok a délszláv epigrafikához. Knjizsevnik I. 485-493. 1. (Prinesci za jugoslavensku epigrafiku.) 510
»»» 26. Száblyár Vince: Buccari és Turopolje. 510
»»» 27. Korinek F. B.: Mazsuranics Iván Csengics aga halála. Seeberger német fordítása és a költemény széptani méltatása. Zengi gimn. értesítő 1864. Ismertetés. knjizsevnik I. 589-594. 1. 512
»»» 28. Rácski Ferenc: Ismertetés Sztánics S. művéről Studii storico-critici sopra l isola e l antica cittá di Lissa (Vis). 513
»»» 29. Rácski Ferenc: Ismertetés Krisztics Miklós. A szerb nemzet története cimü művéről. 513
»»» 30. Jágics V.: Marjanovics Lukács. Horvát népdalok cimü gyüjteményének ismertetése. 513
»»» 31. Crncsics Iván: Vegliai régiségek. Knjizsevnik II. 1. és köv. 1. (Krcke starine.) 513
»»» 32. Valjavac M.: A születési vagy sorsdöntő nemtőkről. 513
»»» 33. Jágics V.: Szláv nyelvészet, rövid nyelvészettörténeti vázlat. 513
»»» 34. Veber A.: Még valami a horvát verselésről. 513
»»» 35. Macun J.: A szláv nyelvtan fejlődéséről. 513
»»» 36. Rácski Ferenc: Safarik Pál J. Geschichte der südslavischen Literatur. 513
»»» 37. Rácski Ferenc: Risztics István Decsáni nyelvemlékek és történelmi emlékek. Knjizsevnik II. 132-133. 1. 513
»»» 38. Kosztics J. V.: Jágics V. Az ó-horvát nyelv példái glagol és ciril régi nyelvemlékekből cimü művének ismertetése. 513
»»» 39. Kurelac T.: Mutatvány Tolmács cimü művéből, a cast és cest szavak fejtegetése. 513
»»» 40. Jágics V.: Észrevételek a mi mondattanunkhoz az összehasonlító nyelvészet szempontjából. Knjizsevnik II. 176-196. lap. 513
»»» 41. Veber-Tkalcsics Antal: A mi költészetünk legujabb jelenségei. 514
»»» 42. Korinek Fr.: III. Napoleon Julius Caesar története cimü művének ismertetése. 514
»»» 43. Ljubics Simon: Ismertetés a Kukuljevics-féle Sanudo kiadásról az Arkivben és Safarik Jankónak a belgrádi Glasnikban közölt Monumenta historica Serbica archivi Veneti cimü művéről. Knjizsevnik II. 290-299. 1. 514
»»» 44. A délszláv akadémia birtokában levő Kukuljevics-féle hires könyvtár és levéltár ismertetése. Knjizsevnik II. 309-319. 1. 514
»»» 45. Bradaska Ferenc: Délszlávok Törökországban. Néprajzi vázlat. Knjizsevnik II. 321-348. 1. (Jugoslovjeni u Turskoj.) 514
»»» 46. Rácski Ferenc: Honi évkönyvek és krónikák a XIV-ik századból. 514
»»» a) Danilo szerb érsek genealógiája (1325-1338.) és ennek folytatása (egész 1376.). Rodoslov srpskoga arhiepiskopa Danila (1325-1338.) i njegov nastavak (do 1376.). 524
»»» b) Rövid szerb krónikák. 525
»»» 47. Matkovics Péter: A Balkán félsziget orographiai jellege. 533
»»» 48. Haltala M.: Az orrhangu magánhangzók a bolgár nyelvben általában, az új bolgár nyelvben különösen. 533
»»» 49. Jágics V.: Ismerteti Miklosich Lexicon palaeslovenico – graeco – latinum cimű művét. Knjizevnik II. 437-441. 533
»»» 50. Jágics V.: Ismerteti Danicsics Gy. művét Szótár a szerb irott nyelvemlékekből. 533
»»» 51. Jágics V.: Ismerteti Danicsics Nikolsko evangjelje cimü nyelvemlék kiadását. 533
»»» 52. Rácski Ferenc: Ismerteti Danicsics Sz. Simon és sz. Száva élete Domentiantól cimü nyelvemlék kiadását. 533
»»» 53. Rácski Ferenc: Ismerteti Kukuljevics Iván Arkiv za jugoslavensku proviestnicu cimü művét. Knjizsevnik II. 447-448 1. 533
»»» 54. Jágics V.: Ismerteti a Lobkovic család birtokában levő Nagy Sándor élete cimü randnici horvát kodexet. Knjizsevnik II. 459-460. 533
»»» 55. Rácski Ferenc: A szerb deszpoták és beköltözött szerbek viszonya a koronához és a magyar és horvát királysághoz 1426-1503-ig. 534
»»» 56. Márkovics Péter: Marco Polo ősei dalmáciaiak voltak. 542
»»» 57. Jágics V.: Ismertetés Ljubics Simon. A délszláv irodalom tükre cimü művéről. 542
»»» 58. Jágics V.: Ismertetés Dosen Vid. A hétfejü sárkány cimü művéről. 542
»»» 59. Jágics V.: Ismertetés a Matica dalmatinska Népdal gyüjtemény cimü kiadványáról. 542
»»» 60. Petracsics Ferenc: Ismertetés Marnavics-Tomko Iván költeményéről Manda Budrisicka Brcsics Antal jegyzeteivel. Knjizsevnik II. 577-578. 1. 543
»»» 61. Rácski Ferenc: Ismertetés a szerb tudóstársaság Glasnik cimü folyóiratáról. 543
»»» 62. Rácski Ferenc: Ismertetés Ljubics Simon Velencei uralom Fiumében cimü művéről. 543
»»» 63. Bogisics Boldizsár (Valtazar) : A szloven népies jogszokások gyüjtésének fontossága. 543
»»» 64. Jágics V.: A régiségek és azok fontossága tekintettel azokra, melyek a zágrábi nemzeti muzeumban vannak. 543
»»» 65. Jirecsek Hermenegild: Pannónia a IX-ik században. 543
»»» 66. Jágics V.: Ciril codex a XV-XVII-ik századból Kukuljevics könyvtárában. 556
»»» 67. Jágics V.: A délnyugati szlovének régi irása és nyelvemlékei a IX-XII-ik századból Sreznjevskitől. 556
»»» 68. Dánicsics Gy.: Sz. Száva szerkönyve Orahovica számára. 556
»»» 69. Jágics V.: Pypin. A szláv irodalmak története. 556
»»» 70. Rácski F.: Kovácsevics Tamás. Bosznia és Hercegovina leirása. 556
»»» 71. Jágics V.: Bartenstein J. Kr. Jelentés a szétszórt illir nemzet mai állapotairól. Fordította Szándics Sándor. 556
»»» 72. Radetic Iván: Adatok a mi népdalainknak etikai részről való megismeréséhez. 556
»»» 73. Matkovics Péter: Erkölcsi statisztika Horvát-Szlavonországban. 556
»»» 74. Jágics V.: A nyelvészet és antropologia közötti viszony. 556
»»» 75. Jágics V.: Az indo-európaiak eredetéről. 556
»»» 76. Danicsics György: Kratováci sz. György XVI-ik századbeli vértanu. 556
»»» 77. Jágics V.: Egy a XVI-ik században nyomatott és ujból előkerült horvát könyv. 556
»»» 78. Jágics V.: A horvát-szlavon gimnáziumok értesítőinek eddigi tudományos értekezései. 557
»»» 79. Ivekovics Ferenc: A horvát Zrinyiász viszonyítva a magyarhoz. 557
»»» 80. Jágics V.: Az Adriai tenger szyrennája, vagyis Sziget ostroma, horvát epos a XVII-ik századból. 560
»»» 81. Lopasics Radoszláv: Cetin vár helyrajza és története. 561
»»» 82. Ljubics Simon: Zárai hagyományok az illir Diomedesről. 568
»»» 83. Rácski Ferenc: A horvát-szlavón határok védelméről a XVI. és XVII-dik században államjogi szempontból. 568
»»» 84. Jágics V.: A horvát-szerb irodalom rövid áttekintése az utolsó 2-3 évről. 569
»»» 85. Danicsics György: Budmani Péter. Grammatica della lingua serbo-croata. 569
»»» 86. Rácski Ferenc: Meszics M. Zrinyi Miklós a szigetvári hős élete. 569
»»» V. Vienac (Koszoru), 1869-1900. 570
»»» 1. Váraljai Haulik György zágrábi érsek életrajza. 570
»»» 2. Modrinac P.: A kutyafejü király. (O kralju pasoglavu. Vienac, 1869. 18. sz.) 570
»»» 3. Koch Ferenc S.: A délszlávok népzenéje. 570
»»» 4. Bozsics Kl.: Rajzok Boszniából. 570
»»» 5. Tkalcsics Iván: A varasdini kénesfürdő Horvátországban. 570
»»» 6. Perkovác János: Vázlatok az 1848-iki báni tanács hadi osztályáról. 570
»»» 7. S. T.: Látogatás a Zrinyi-Frangepán sirnál Bécs-Ujhelyen. 577
»»» 8. Márkovics Ferenc: A szláv balladákról. 577
»»» 9. A mohamedán horvátok házasodási szokásai Boszniában. 577
»»» 10. Pávics Ármin: A raguzai dráma más nemzetek drámáihoz viszonyítva. 578
»»» 11. K.: Házasodási szokások Boszniában. 578
»»» 12. Jámbrecsák Dr.: Talvj, életrajz. 578
»»» 13. Kláics V.: Szamó szlovén király. 578
»»» 14. Gáj Velimir költeményeinek méltatása. 578
»»» 15. Petrácsics Ferenc: Bodenstaedt előadása a délszláv népköltészetről. 578
»»» 16. Karlov M.: Utazás Macedóniában és Albániában, a török tartományok és azok falusi és városi élete. 579
»»» 17. Zahar J.: Presern Ferenc, szloven költő. 579
»»» 18. Rácski Ferenc: Frangepán Kristóf Ferenc gróf, eddig ismeretlen költő. 579
»»» 19. Kláics V.: Szvinimir Dömötör horvát király. 1076-1087. 579
»»» 20. Perkovác Iván horvát iró. Vienac 1871. III. 16. szám, (Ivan Perkovac.) 579
»»» 21. Rácski Ferenc: Zrinyi Péter és Frangepán Kristóf Ferenc a vesztőhelyen. 580
»»» 22. Zahar János: Zrinyi Katalin grófnéről. Vienac, 1871. III. 17. szám. (O grofici Katarini Zrinskoj.) 582
»»» 23. Szmicsiklász Tádé: Frangepán Katalin bánné és irónő. 582
»»» 24. Jámbrecsák Dragutin: Trakostyán vár. Vienac, 1871. III. 19. szám. (Grad Trakoscan.) 582
»»» 25. Jágics V.: Frangepán Kristóf költeményei. Vienac, 1871. III. 20. szám. (Frangepanov Vrtic.) 583
»»» 26. M. J.: Perkovác János. Vienac, 1871. III. k. 23., 24., 25., 26. szám. (Ivan Perkovac.) 584
»»» 27. Pávics Ármin: A raguzai dráma története. 587
»»» 28. Kláics V.: IV. Kresimir Péter a nagy. 587
»»» 29. Rácski Ferenc: A horvát és olasz Frangepánok. Vienac, 1871. III. köt. 37. szám. (O hrvatskih i talijanskih Frankopanih.) 588
»»» 30. Makusev V.: Szlávok Dél-Itáliában. Vienac, 1871. 590
»»» 31. Zahar J.: Vraz Sztánko életrajza. Vienac, 1871. III. k. 43. szám. 590
»»» 32. Divkovics Imre: A női nevek költőisége. 590
»»» 33. Tomics P.: Pogodin-Petrovics Mihály orosz történetiró élete. 590
»»» 34. Kláics V.: Szvinimir király halála a népmonda szerint. 590
»»» 35. Klaics V.: A horvátok költözése. Vienac, 1872. 591
»»» 36. Kláics: Horvát őrség Spanyolországban. Vienac, 1872. 593
»»» 37. Z. J.: Gáj Lajos dr. Vienac, 1872. IV. k. 17. sz. (Dr. Ljudevit Gáj). Nekrolog. 593
»»» 38. Senova Antal: Hogyan keletkezett és fejlődött ki a délszlávság eszméje? Vienac, 1872. IV. k. 20. szám. 594
»»» 39. Bán Mátyás: Gáj Lajos. Vienac, 1872. IV. k. 21. szám. (Ljudevit Gaj.) 595
»»» 40. Kukuljevics Iván: Ismertetés Tomaseo Miklós Storia civile nella letteraria. Róma, 1872. cimü művéről. 595
»»» 41. Demeter Dömötör horvát iró nekrológja. Vienac, 1872. IV. köt. 26. sz. 595
»»» 42. Kukuljevics Iván: Uti emlékek Raguzából, Albániából, Korfuból és Itáliából. Vienac, 1872. 596
»»» 43. Apollo szobra a zágrábi nemzeti muzeumban. Vienac, 1872. 596
»»» 44. Trnszki Iván: Prerádovics Péter horvát költő. Vienac, 1872. 596
»»» 45. Kosztics Lázár Crnojevics Makszim cimü drámájának ismertetése. Vienac, 1872. 597
»»» 46. Kláics V.: Szvacsics Péter, az utolsó horvát király 1091-1101. Vienac, 1873. V. k. 2. sz. (Petar Svacic, posljedni kralj hrvatski.) 597
»»» 47. Horvát-szlovén könyvek a XVI-ik századból Regensburgban. Vienac, 1873. V. köt. 2. sz. (Hrvatske i slovenske knjige iz XVI. vieka u Regensburgu.) 598
»»» 48. Bán Mátyás Marta posadnica cimü tragoediájának ismertetése. 598
»»» 49. Kukuljevics Iván: A horvát tengermellék. Vienac, 1873. 598
»»» 50. Rácski Ferenc: Ismertetés Gundulics Iván Megszabadult Jeruzsálem cimü művéből. Vienac, 1873. 598
»»» 51. Zrinyi Judita Petronella horvát levele 1680-ból nővéréhez, Rákóczy Zrinyi Ilonához. Vienac, 1873. 598
»»» 52. Horvát Tasso-fordítások. Vienac, 1873. 598
»»» 53. Milinovics S.: Horvát emlékek Dalmáciában. Vienac, 1873. 598
»»» 54. Kukuljevics Poturica drámájának ismertetése. Vienac, 1873. 598
»»» 55. Kláics V.: Subics Pál és fia Mladen. Vienac, 1873. 598
»»» 56. Kukuljevics Iván: Horvát telepítvény Morvaországban. Vienac, 1873. 600
»»» 57. K. M.: A nap a mi hitregei maradványainkban. Vienac, 1873. 600
»»» 58. K.: Katalin, Bosznia utolsóelőtti királynéja. Vienac. 1873. 600
»»» 59. Senoa Antal: Pavlinovics Mihovil dalai és beszédei. Vienac, 1873. 602
»»» 60. M. F.: Prerádovics költeményeinek méltatása. Vienac, 1873. 602
»»» 61. Kláics V.: Mára, a horvát népdalok királynéja. Vienac, 1873. 602
»»» 62. Krempler Pál: Krizsanics György. Vienac, 1873. 602
»»» 63. Senoa Antal: Ozalj vár. Vienac, 1873. V. köt. 51. sz. (Ozalj-grad.) Ábrával. 602
»»» 64. Szmicsiklász Tádé: A farkas-kisértetekről. Vienac, 1874. 603
»»» 65. Senoa Antal: Szamobor vár. Vienac, 1874. VI. k. 4. sz. (Grad Samobor.) 603
»»» 66. Julius Clovius festő életrajza és arcképe. Vienac, 1874. 604
»»» 67. Lopásics Radoszláv: Szeverin a Kulpa mellett. Vienac, 1874. 604
»»» 68. Kláics V.: Gubec Mátyás paraszt király 1573-ban. Vienac, 1874. VI. kötet, 7. szám. (Matija Gubec, kralj seljacki.) 606
»»» 69. Trakostyán vár. (Trakoscan.) Vienac, 1874. 608
»»» 70. Nagy-Kemlek vagy Kalnik vár. Vienac, 1874. VI. köt. 11., 12. sz. (Veliki Kalnik.) 608
»»» 71. Rádetics J.: Hogyan kezdett a daláciai költészet kifejlődni. Vienac, 1874. 609
»»» 72. Az Aracoeli templom Rómában. Vienac, 1874. 609
»»» 73. Trnski Iván: A mi verselésünkről. Vienac, 1874. 609
»»» 74. Doszitelj Obrádovics szerb iró életrajza. Vienac, 1874. 609
»»» 75. Az eszéki hid égése 1664-ben. Vienac, 1874. 609
»»» 76. Bakács Tamács bán, arcképpel. Vienac, 1874. 610
»»» 77. Rácski Ferenc: De Dominis Márk Antal. Vienac, 1874. 610
»»» 78. Kirinski S.: Ruszán Ferdo. Vienac, 1874. 610
»»» 79. Gusics Pál 1102. Vienac, 1874. VI. k. 50. szám. (Pavao Gusic.) 611
»»» 80. Sulek Bogoszláv: Szlavóniai magyarság. Vienac, 1875. VII. köt. 2. sz. (Slavonska magjarstina.) 611
»»» 81. Szmicsiklász T.: Safarik Pál József életrajza. Vienac, 1875. 611
»»» 82. Kláics V.: Szerajevo. Vienac, 1875. VII. k. 3. sz. 611
»»» 83. Rácski Ferenc: Raguza. Vienac, 1875. VII. köt. 10-13. sz. (Dubrovnik.) 611
»»» 84. Mrazovics L.: Antivari. Vienac, 1875. VII. kötet 13. sz. (Bar.) 612
»»» 85. Trifkovics Koszta szerb iró nekrológja. Vienac, 1875. 612
»»» 86. Rácski Ferenc: Petránovics Bozsidár. Vienac, 1875. 612
»»» 87. Mrazovics L.: Budva. Vienac, 1875. VII. kötet 18. sz. 612
»»» 88. Lopasics Radoszláv: Boszilyevo. Vienac, 1875. VII. köt. 20-21. sz. 612
»»» 89. Radetics János: A horvát népmesék. Vienac, 1875 VII. k. 22-25. sz. (Narodno pripoviedanje.) 622
»»» 90. Pucics Medo horvát költő. Vienac, 1875. VII. köt. 22. sz. (Medo Pucic.) 622
»»» 91. Palmovics A.: Assonanciák a mi népköltészetünkben. Vienac, 1875. VII. k. 23. sz. (Assonance u nasoj narodnoj poeziji,) 622
»»» 92. Senoa Antal: Zájc János és Kuhács Ferenc horvát zeneszerzők élete és munkássága. Vienac, 1875. VII. k. 25-32. sz. (Dva hrvatska glasbenika.) 622
»»» 93. Pavlinovics Mihovil horvát iró életrajza. Vienac, 1875. VII. k. 27. sz. 622
»»» 94. Lopasics Radoszláv: Károlyvár Horvátországban. Vienac, 1875. VII. k. 28-30. sz. (Karlovác.) 622
»»» 95. Rácski Ferenc: Fiume. Vienac, 1875. VII. kötet 34-35. sz. (Rieka.) 628
»»» 96. Tkalcsevics Adolf: Buccari. Vienac, 1875. VII. k. 37., 38. sz. (Bakar). Adatai ismeretesek. 630
»»» 97. Kukuljevics Iván: Tersattó vár. Vienac, 1865. VII. k. 41., 42. sz. (Trsat grad). 630
»»» 98. Mrazovics L.: Rácski Ferenc életrajza. Vienac, 1875. VII. 42., 43. sz. (Franjo Racki.) 631
»»» 99. Kukuljevics Iván: Szkalics Pál. Vienac, 1875. VII. k. 44-50. sz. (Pavao Skalic.) 632
»»» 100. Dobrinski Ferenc: Kosztajnica. Vienac, 1875. VII. k. 45. sz. 632
»»» 101. Markovics Ferenc: Mazsuranics Iván Csengicsaga cimü költeménye. 632
»»» 102. Mrazovics L.: Ljubics Simon történetiró. Vienac, 1875. VII. köt. 50-52. sz. (Prof. Sime Ljubic.) 632
»»» 103. Tkalcsics Iván: A zágrábi egyház karácsonyi játéka a XII-ik századból. Vienac, 1876. 633
»»» 104. A magyarok és a délszláv nemzeti népipar. Vienac, 1876. 633
»»» 105. Rácski Ferenc: Lessina. Vienac, 1876. VIII. köt. 2. sz. (Hvar.) 633
»»» 106. Milcsetics Iván: Filipovics Iván Horvát és szerb irodalomtörténet cimü művének ismertetése. Vienac, 1876. 633
»»» 107. Radetics Iván: Népdalköltészet. Vienac, 1876. 633
»»» 108. Milinovics Simon: Tinin. Vienac, 1876. VIII. köt. 6-7. sz. (Knin.) 633
»»» 109. Petracsics Ferenc: Miklosics Ferenc szláv nyelvész életrajza. 635
»»» 110. Petracsics Ferenc: A nő és szerelem a horvát népdalokban. Vienac, 1876. 635
»»» 111. Rácski Ferenc: Salona. Vienac, 1876. VIII. köt. 11-13. sz. (Solin.) 635
»»» 112. Koch-Kuhács F.: Valpó és urai. Vienac, 1876. 635
»»» 113. Lopasics Radoszláv: Jurisics Miklós Kőszegen. Vienac, 1876. 635
»»» 114. Kuhács Ferenc: Báró Prandau Károly zeneszerző. Vienac, 1876. 636
»»» 115. Szmicsiklász Tádé: Babukics Vjekoszláv életrajza. Vienac, 1876. VIII. k. 30. sz. 636
»»» 116. Milinovics Simon: Szinjvár Dalmáciában. Vienac, 1876. VIII. k. 32. sz. 637
»»» 117. Klaics V.: A grobniki mező. Vienac, 1876. VIII. k. 34. sz. (Grobnicko polje.) 637
»»» 118. Klaics V.: Az 1667-iki raguzai nagy földrengés. Vienac, 1876. 637
»»» 119. Klaics V.: Zagorje. Vienac, 1876. VIII. köt. 40. sz. 637
»»» 120. Klaics V.: Brazza sziget. Vienac, 1876. VIII. köt. 46. sz. (Otok Brac.) 638
»»» 121. Lopasics R.: Horvát gárda Drezdában. Vienac, 1876. VIII. k. 50. sz. (Hrvatska garda u Drazdjanih.) 638
»»» 122. Lopasics R.: Dubovác Károlyváros mellett. Vienac, 1876. VIII. k. 52., 53. sz. (Dubovac pri Karlovcu.) 638
»»» 123. Skutari a Bojána mellett. Vienac, 1876. VIII. k. 35. sz. 639
»»» 124. Klaics V.: Nagy Simon bolgár cár 893-927. Vienac, 1877. 639
»»» 125. Milcsetics I.: A régi szlovének életéből. Vienac, 1877. IX. k. 6-8. sz. (Iz zivota starih slovinaca.) 639
»»» 126. Maretics T.: Krizsanics György XVII. századbeli horvát-orosz iró. Vienac, 1877. 639
»»» 127. Danicsics György horvát-szerb nyelvész életrajza. Vienac, 1877. IX. k. 22. sz. 639
»»» 128. Lopasics R.: Ogulin. Vienac, 1877. IX. k. 23-25. sz. 639
»»» 129. Klaics V.: Jajcavár. Vienac, 1877. IX. k. 27., 28. sz. (Grad Jajce u Bosni.) 639
»»» 130. Lopasics R.: Valvazor Ehre des Herzogthum Krains cimü művének ismertetése. Vienac, 1877. IX. köt. 28. sz. 640
»»» 131. Lopasics R.: Barilovicsvár. Vienac, 1877. IX. k. 640
»»» 132. Lopasics R.: Klokocsvár. Vienac, 1877. IX. köt. 42., 43. sz. (Klokoc.) 640
»»» 133. Vázlatok a délszláv népdalok fordításairól. Vienac, 1877. 641
»»» 134. Lopasics Radoszláv: Lipavár. Vienac, 1877. X. k. 1., 2. sz. 641
»»» 135. Milcsetics Iván: Szocsivica Szaniszló hires horvát hajdu a XVIII-ik században. Vienac, 1878. 641
»»» 136. Senoa Antal: Német gúnyirat az illirekre 1836-ból. Vienac, 1878. X. k. 6. sz. (Pamflet na Ilirce.) 641
»»» 137. Senoa A.: Adat Cerovics Novica történetéhez. Vienac, 1878. X. k. 7. sz. (Novica Cerovic.) 642
»»» 138. Klaics V.: Három adat Horvátország XII-ik századbeli történetéből. Vienac, 1878. 642
»»» 139. Klaics V.: Niksics montenegrói vár története. Vienac, 1878. X. köt. 13. sz. 642
»»» 140. Lopasics Radoszláv: Kamenszko és a pálosok. Vienac, 1878. X. köt. 13. sz. 642
»»» 141. Jurkovic Janko horvát iró életrajza. Vienac, 1878. X. köt. 16. sz. 645
»»» 142. Markovic Ferenc: Bogovic Imre Gubec Mátyás a paraszt király cimü szomorujátéka. Vienac, 1878. 645
»»» 143. Ledjánvár a horvát népdalokban. Vienac, 1878. 645
»»» 144. A horvát régészeti társulat. Vienac, 1878. 645
»»» 145. Petracic Ferenc: Vázlatok Vráz életéből. Vienac, 1878. 645
»»» 146. Senoa A.: Bogovic Imre költeményei. Ismertetés. Vienac, 1878. X. k. 36. sz. 645
»»» 147. Ivicsevics István horvát iró méltatása. Vienac, 1878. 645
»»» 148. Lopasic Radoslav: Cazin vidéke Török-Horvátországban. Vienac, 1878. 645
»»» 149. Klaic V.: Trebinje vár. (Trebinje.) Vienac, 1878. X. kötet 49. szám. 645
»»» 150. Krsnjavi I.: Lepoglávai műtárgyak. Vienac, 1878. 645
»»» 151. Kuhac F.: A magyarországi horvátok közt. Vienac, 1878. 645
»»» 152. Smiciklas Tádé: Mesic Máté horvát történetiró életrajza. Vienac, 1879. 645
»»» 153. Senoa A.: Irodalmi levelek. Vienac, 1879. XI. k. 3-4., 11-12. sz. (Knjizevna pisma.) 645
»»» 154. A raguzai ferencrendi zárda. Vienac, 1879. 645
»»» 155. Hilferding A. F. orosz történetiró életrajza. Vienac, 1879. XI. k. 4. sz. 645
»»» 156. Vranduk vár Boszniában. Vienac, 1879. XI. köt. 8-ik szám. 645
»»» 157. Vukelic Lavoslav horvát iró nekrológja. Vienac, 1879. XI. k. 14. sz. 646
»»» 158. Adatok a XVII-ik század jellemzéséhez Horvátországban. Vienac, 1879. XI. k. 17-18. sz. (Prilozi karakteristici XVII. vieka.) 646
»»» 150. Lopasic R.: Bihácsvár. Vienac, 1879. XI. kötet 18-24. sz. (Bihac.) 646
»»» 160. Markovics Ferenc: Észrevételek Pávics tanulmányára Gundulics Ozmanjáról. Vienac, 1879. 648
»»» 161. Bojnicsics Iván: Horvátok a bécsi egyetemen a XIV. és XV-ik században. Vienac, 1879. 649
»»» 162. Rácski Ferenc: Márton zágrábi kanonok, Korvin Mátyás asztrologusa. Vienac, 1879. 649
»»» 163. Martics Gergely horvát költő. Vienac, 1879. 649
»»» 164. Bojnicsics Iván: Az orvosi tudomány hazánkban az Árpádok korában. Vienac, 1879. 649
»»» 165. Klaics Vjekoszláv: Kotromanics István 1322-1353. Vienac,1879. 649
»»» 166. Kresevo Boszniában. Vienac, 1879. XI. k. 30. sz. (Kresevo u Bosni.) 649
»»» 167. Bojnicsics Iván: A tudományok Horvátországban a XIV-ik század kezdetéig. Vienac, 1879. 649
»»» 168. Milcsetics M.: Pypin-Szpaszovics A szláv irodalmak története. Ismertetés. Vienac, 1879. 649
»»» 169. Bojnicsics Iván: Horvátok Berlinben 1757. Vienac, 1879. 649
»»» 170. Zágráb a XVII-ik században. Vienac, 1879. 649
»»» 171. Kláics V.: Adatok Eszékvár középkori történetéhez. Vienac, 1879. 649
»»» 172. Vázlatok Zágráb mult századbeli krónikájából. Vienac, 1879. 651
»»» 173. Bród a Száva mellett. Vienac, 1879. XI. kötet 44. sz. (Brod na Savi.) 651
»»» 174. Vitezovics verses horvát ujságja 1788-ban. Vienac, 1879 XI. k. 45-46. sz. (Hrvatske novine u stihovih.) 651
»»» 175. Trnski Iván horvát költő. Vienac, 1880. 651
»»» 176. Milcsetics Iván: Vajjon horvátok-e a mai kajkavjaink? Horvátul beszélnek-e? Vienac, 1880. 651
»»» 177. Senoa A.: Le regiment Royal Cravat. Vienac, 1880. XII. k. 5. sz. Horvátok francia hadiszolgálatban 1632-1787-ig, a reájuk vonatkozó adatokkal. 651
»»» 178. Kukuljevics Iván: Harangöntő mesterség Zágrábban 1457-től fogva. Vienac, 1880. 651
»»» 179. Lepoglava. Vienac, 1880. XII. k. 13. sz. 651
»»» 180. Kramberger Ernő: Verőce. Vienac, 1880. XII. k. 18. sz. (Virovitica.) 652
»»» 181. Orsics M. N.: Volarics Ferenc József horvát iró élete 1805-1877. Vienac, 1880. 652
»»» 182. Mihánovics Antal horvát iró nekrológja. 1796-1877. Arcképpel. Vienac, 1880. 653
»»» 183. Kramberger E.: Pozsega. Vienac, 1880. XII. k. 27-28. sz. 653
»»» 184. Vukelics Lavoszláv horvát költő munkái 1840-1879. Arcképpel. Vienac, 1880. 655
»»» 185. Kopitar Bertalan tudós élete és munkái. Vienac, 1880. XII. k. 35. sz. 655
»»» 186. Markovics Ferenc: Vráz Sztánkó költő élete és munkái. Vienac, 1880. 655
»»» 187. Sulek Bohuszláv: Vráz Sztánkó mint hazafi. Vienac, 1880. 655
»»» 188. Kuhac Ferenc: Vráz Sztánkó mint zeneszerző. Vienac, 1880. 655
»»» 189. Lopasics Radoszláv: Sichelburg. Rajzzal. Vienac, 1880. XII. k. 39-46. sz. (Zumberak.) 655
»»» 190. Jorgovánics Richárd költő nekrologja. Vienac, 1880. XII. k. 44. sz. 656
»»» 191. Tkalcsics Iván: A podszuszedi sz. Márton barlang. Vienac, 1880. 656
»»» 192. A Zágráb melletti szent Remete pálos zárda. Vienac, 1880. XII. k. 52. sz. (Remete.) 656
»»» 193. Corberon gróf levelezése a hannoveri királylyal az 1848-1849-diki horvát lázadásról. Közli Vezsics M. Vienac. 656
»»» 194. Tkalcsics Iván: Zágráb a XVI-dik századig. Vienac, 1881. 657
»»» 195. Torony a Vráz sétatéren Zágrábban. Vienac, 1881. 657
»»» 196. Katancsics Péter horvát iró 1750-1825. Vienac, 1881. 657
»»» 197. Markovics Ferenc: Manojlovics Gábor Veljko ifju napjai cimü költeményei. Ismertetés. Vienac, 1881. 657
»»» 198. Brusina Spiridion: Kuzmics Iván horvát iró élete és munkái. Vienac, 1881. 657
»»» 199. Lopasics Radoszláv: Jasztrebarszko. Vienac, 1881. XIII. k. 23. sz. (Jastrebarsko.) 657
»»» 200. Jurcsics József horvát iró élete és munkái. Vienac, 1881. 658
»»» 201. Topuszkó. Rajzzal. Vienac, 1881. 658
»»» 202. Fra Deszpot Iván költeményei. Ismertetés. Vienac, 1881. 658
»»» 203. Kramberger Ernő: Lipik. Rajzzal. Vienac, 1881. 658
»»» 204. Relkovics a horvát irodalomban. Vienac, 1881. 659
»»» 205. Tkalcsics Iván: A varasdi fürdő. Vienac, 1881. 659
»»» 206. Grizsáni Vinodolban. Rajzzal. Vienac, 1881. 659
»»» 207. Kramberger Ernő: Orahovicavár. Rajzzal. Vienac, 1881. 659
»»» 208. Sztojánovics Miját történetiró nekrologja. 1816-1881. Vienac, 1881. 660
»»» 209. Tkalcsics Iván: Vázlatok Zágráb történetéből a XVII-ik századtól fogva. Vienac, 1881. 660
»»» 210. Szmodek Máté horvát tudós nekrológja és művei. Vienac, 1881. XIII. k. 40. és 46. sz. 660
»»» 211. Presiren Ferenc szloven költő élete és munkái. Vienac, 1881. 660
»»» 212. Markovics Ferenc: Bölcsészeti irók Dalmáciában a XV-XVIII-ik században (Filozofijski pisci od XV-XVIII. vieka u Dalmaciji). Vienac, 1881. XIII. k. 44. sz. 660
»»» 123. Kukuljevics Iván: Némely bibliografiai ritkaságok. Vienac, 1881. 660
»»» 214. Senoa Ágost horvát iró élete és munkássága. Vienac, 1881. 661
»»» 215. Emlékezés a felső végvidékre, különös tekintettel a bunyevácokra. Murgics Ivántól. 661
»»» 216. Kukuljevics Iván: Három Frangepán Katalin, az irodalom előmozdítója (Tri Katarine Frankopanke promicateljice knjizevnosti). Vienac, 1882. 1. sz. 663
»»» 217. Palmovics András horvát költő szül. 1847. nov. 29-én Raszinján, meghalt 1882. február 10-én Zágrábban, lelkészkedett Komarevon Sziszek mellett. 664
»»» 218. Herben Jan.: Három horvát falu Morvaországban (Tri hrvatska sela u Moravskoj). Vienac, 1882. 664
»»» 219. Bogisics Boldizsár. (Vienac, 1882., 31. sz.) 664
»»» 220. Gruber D.: Zára ostroma Velence részéről 1311-1313-ban (Obsiedanje Zadra po Mletcanih g. 1311-1313.) Vienac, 1882. 667
»»» 221. Klaics V.: Vajjon a régi Szlavónia kezdetben horvát vagy magyar terület volt-e? 670
»»» 222. Lopasics R.: Krizsanics-torony. (Krizanic-turanj. Vienac, 1882. 37. sz.) 691
»»» 223. Danicsics Gyögy horvát-szerb nyelvtudós. Vienac, 1882. 696
»»» 224. R. F.: Antiszemitizmus Raguzában 1622-ben. 696
»»» 225. Milcsetics J.: Vezsics László. (Vladislav Vezic. Vienac, 1883. 16-17. 1.) 698
»»» 226. Milivoj: Zmaj Jovan Jovánovics. Hervadt rózsabimbók. 698
»»» 227. L. R.: Stoos Pál. (Pavao Stoos. Vienac, 1883. 99-100. 1.). 698
»»» 228. Hol nyomatták elődeink a könyveiket 1483-1800-ig. (Gdje su nasi stari stampali svoje knjige. Vienac, 1883. 61-63. 1.). 699
»»» 229. M-j. Euchologium, glagol nyelvemlék a szinaihegyi zárdában. A délszláv akadémia költségén kiadta Geitler L. 700
»»» 230. S. M.: Kocsevár István és az illirizmus. (Stjepan Kocevar prama ilirstvu. Vienac, 1883. 701
»»» 231. Milcsetics J.: Ilijasevics István dr. (Dr. Stjepan Ilijasevic. Vienac, 1883. 226-227. 1.) 704
»»» 232. Buccari és Kraljevica várak rajzai. (Stari grad u Bakru i Kraljevica. Vienac, 1883. 231. 1.) 704
»»» 233. Lopasics Radoszláv: Visszaemlékezés a szluini határőrvidéken 1865-ben tett utamra. (Uspomena na put u Slunjsku krajinu god. 1865. Vienac, 1883. 327., 343., 357., 373., 390., 405., 418. és következő lapokon.) 704
»»» 234. Curzola vár, rajzzal. (Korcula. Vienac, 1883. 346. 1.) 704
»»» 235. Damjan Juda. (Vienac, 1883. 348. 1.) 705
»»» 236. Trau vár rajza. (Trogir, Tragurium. Vienac, 1883. 408., 410. 1.) 705
»»» 237. Harambasics Ágost. Milákovics József Hrvátyánke költeményei. 705
»»» 238. S. M.: A glagol és ciril irás eredetéről és hazájáról. 705
»»» 239. Milásinovics Ferenc. 705
»»» 240. Lessina vára, rajzzal. (Hvar. Vienac, 1883. 473., 475. 1.) 706
»»» 241. Galac Gj.: Radicsevics Branko szerb költő. (Branko Radicevic. Vienac, 1883. 486-488. 1.) 706
»»» 242. Krka folyó Knin (Tinin) alatt. (Krka izpod Knina. Vienac, 1883. 517., 523. Rajzzal.) 706
»»» 243. Szamobor, rajzzal. (Samobor. Vienac, 1883. 533., 539. 1.) 707
»»» 244. Vraz Sztanko és Miklosich Ferenc levelezése. (Stanko Vraz prama Franji Miklosicu. Vienac, 1883. 606. 1.) A levelezés nyelvtörténeti érdekü. 707
»»» 245. Zmáj Jovánovics Jován élete és munkái. (Zmaj Jovan Jovanovic. Vienac, 1883. 619-620., 634-636.) Irodalomtörténeti érdekü. 707
»»» 246. Jágics Vatroszláv. (Vienac, 1883. 575., 591. 1.) 707
»»» 247. Sisatovác szerb zárda a Fruskagorában. 708
»»» 248. Novi Vinodolban. (Novi Vinodolski. Vienac, 1883. 666-670. 1. Rajzzal.) 708
»»» 249. Mazsuranics Antal (Vienac, 1883. 681., 686. 1.) 708
»»» 250. Szebeniko vár. (Vienac, 1883. 685., 686.) Rajzzal. 709
»»» 251. K. V.: A horvát Frangepánok eredetéről. (O porieklu hrvatskih Frankopana. Vienac, 1884. 16. 1.) 709
»»» 252. Péter Petrovics Njegus mint iró. (Petar Petrovic Njegus. Vienac, 1884. 78-79., 96-99. 1.) 709
»»» 253. Utyesenovics-Ostrozsinszki Ignác. 709
»»» 254. T.: Sulek Bogoszláv dr. (Vienac, 1884. 268-271., 276-288.). 710
»»» 255. Ravanica zárda Szerbiában. 712
»»» 256. Milcsetics Iván: A vegliai grófok és a rájuk vonatkozó hagyományok. Vienac, 1884. 713
»»» 257. Botics Lukács horvát költő. Vienac, 1884. 714
»»» 258. Dr. Markovics Ferenc horvát tudós élete és munkái. Vienac, 1884. 714
»»» 259. Becics Ferdo horvát iró élete és munkái. Vienac, 1884. 714
»»» 260. Tirnski Iván önigazolása nyelvészeti és költészeti sajátosságai tekintetében. Vienac, 1884. 714
»»» 261. Zimony története és rajza. Vienac, 1884. 714
»»» 262. Kukuljevics Iván: Lisinski Vatroslav horvát zeneszerző élete és munkái. Vienac, 1884. 715
»»» 263. Zvonigrád Dalmáciában. Rajzzal. Vienac, 1884. XVI. k. 37. sz. 715
»»» 264. Klaics V.: Tomics József Ödön költői munkássága. Vienac, 1884. 715
»»» 265. Klaics V.: Karlovics János bán. 1531. Vienac, 1884. 715
»»» 266. Kukuljevics Iván: Frangepán Beatrix és nemzetsége. Vienac, 1885. 720
»»» 267. Milton és Preradovics. Vienac, 1885. 733
»»» 268. Buzolics István horvát iró élete és munkái. Vienac, 1885. 733
»»» 269. Galac György: Jaksics György szerb költő és festő élete és munkái. Vienac, 1885. 733
»»» 270. Geitler Lajos horvát tudós nekrologja. Vienac, 1885. 733
»»» 271. Deszpot J. F.: Martics Gergely költő a Primorjében. Vienac, 1885. 733
»»» 272. Jelenet Zágrábban 1848. julius 4-én. Vienac, 1885. 733
»»» 273. Nedics Márton horvát iró élete és munkái. Vienac, 1885. 733
»»» 174. Draskovics Jánkó gróf. Vienac, 1885. 733
»»» 275. Markovics Ferenc: Dezsmán János horvát költő élete és munkái. Vienac, 1885. 734
»»» 276. Kranjcsevcs Sztrahimir Szilvius Bugarkinje elégikus költeményei. Ismertetés. Vienac, 1885. 734
»»» 277. Klaics V.: A horvát novella és regény 1860-ig. Vienac, 1885. 734
»»» 278. Kukuljevics Iván de Saccis életrajza és munkái. Vienac, 1885. 734
»»» 279. Klaics V.: A szerb név Vienac, 1885. XVII. k. 39. sz. (Ime Srb.) 734
»»» 280. Klaics V.: Novidvori előtt 1530-ban. Vienac, 1885. XVII. k. 42. sz. (Pred Novim dvorom.) 734
»»» 281. Klaics V.: Balaton tó. Vienac, 1885. 734
»»» 282. Ntemcsics Antal horvát költő élete és munkái. (1813-1849.) Vienac, 1886. 735
»»» 283. Szubotics Jován szerb költő élete és munkái. Vienac, 1886. 735
»»» 284. Deszpot Iván horvát költő élete és munkái. (Megh. 1876.) Vienac, 1886. 735
»»» 285. Otocsác vár. Vienac, 1886. XVIII. kötet 14. sz. (Otocac grad.) 735
»»» 286. Nikolics Vladimir iró élete és munkái. Vienac, 1886. 735
»»» 287. Erben Károly J. tudós élete és munkái. Vienac, 1886. 735
»»» 288. Klaics V.: A hét fivér neve, kik a horvátokat, állítólag, délre vezették. Vienac, 1886. 735
»»» 289. Lorkovics Balázs horvát iró élete és munkái. Vienac, 1886. 735
»»» 290. Srepel Milivoj: A legujabb szerb elbeszélők, Lazarovics Lázár és Markovics Pál Ádám. Vienac, 1887. 735
»»» 291. Kolak Kolakovics Mehmed népköltő élete és munkái. Vienac, 1887. 736
»»» 292. Milcsetics Iván: Jambresics András horvát tudós élete és művei. Vienac, 1887. 736
»»» 293. Popovics-Sabcsánin Milorad szerb költő élete és munkái. Vienac, 1887. 736
»»» 294. Trnszki Iván horvát költő munkái. Vienac, 1887. 736
»»» 295. Ruvarac Hilarion szerb történetiró élete és munkái. Vienac, 1887. 736
»»» 296. Sándor-Gjalszki Xavér regénye Régi tetők alatt. Vienac, 1887. 736
»»» 297. Klaics V.: Horvát grófok a XIII-ik században. Vienac, 1887. 736
»»» 298. Tkalcsics Iván horvát történetiró élete és munkái. Vienac, 1887. 737
»»» 299. Gundulics Iván költőről születésének háromszázados évfordulója alkalmából. Vienac, 1888. 737
»»» 300. Szmicsiklász Tádé horvát történetiró. Vienac, 1888. 737
»»» 301. Klaic V.: Emlékezés Tordinác Miklós horvát iróra. Vienac, 1888. 737
»»» 302. Szluinvár. Vienac, 1888. 737
»»» 303. Szinjvár Dalmáciában. Vienac, 1888. 738
»»» 304. Kazali Antal horvát költő. Vienac, 1888. 738
»»» 305 Klaics V.: Mese Cseh, Leh és Mehről. Vienac, 1889. 738
»»» 306. Krizsanics György ujabb időben felfedezett iratai. Vienac, 1889. 738
»»» 307. Egy kis böngészet Preradovics költeményeiből. Vienac, 1889. 739
»»» 308. Klaics V.: Vázlatok a régi Raguzáról. Vienac, 1889. 739
»»» 309. Sulek Bogoszláv: Kukuljevics Iván de Saccis nekrologja. Vienac, 1889. 739
»»» 310. Bruszina Spiridion horvát tudós élete és munkái. Vienac, 1889. 739
»»» 311. Maretics: A latinbetűs horvát helyesirás története. Vienac, 1889. 739
»»» 312. Kovacsics Antal horvát iró élete és munkái. Vienac, 1889. 739
»»» 313. Kozarac József Holt kapitálisok cimü regényének ismertetése. Vienac, 1889. 739
»»» 314. Klaics V.: Hogy foglalták el a törökök 1536-ban Pozsegát? Vienac, 1889. 739
»»» 315. Hranilovics Jován: Ilijcs Voiszláv szerb költő élete és munkái. Vienac, 1890. 739
»»» 316. Srepel Milivoj: Miklós knéz Hajdana cimü költeménye. Ismertetés. Vienac, 1890. 739
»»» 317. Zsigrovics-Petrocski Ferenc nekrologja. Vienac, 1890. 739
»»» 318. Ozsegovics Metell báró nekrologja. Vienac, 1890. 740
»»» 319. Arnold György horvát költő munkái. Vienac, 1890. 740
»»» 320. Srepel Milivoj: Miklós knéz költeményei. Vienac, 1890. 740
»»» 321. Ferkics Dragutin horvát iró nekrologja. Vienac, 1890. 740
»»» 322. Nagy-Tábor vár. Vienac, 1890. 740
»»» 323. A török nyelv befolyása a horvát nyelvtanra. Vienac, 1890. 740
»»» 324. Fiamin Iván horvát iró nekrologja. Vienac, 1890. 740
»»» 325. Klaics V.: A horvát név a szláv népek történetében. Vienac, 1890. 740
»»» 326. Klaics V.: Vázlatok a régi Raguzáról, a Dubrovnik szláv elnevezés eredete. Vienac, 1890. 740
»»» 327. Kozarac József horvát iró élete és munkái. Vienac, 1890. 740
»»» 328. Mazsuránics János horvát költő élete és munkái. Vienac, 1890. 740
»»» 329. Kacsics András élete és munkái. Vienac, 1890. 740
»»» 330. Lopasics Radoszláv: Egy Rákóczy grófnő Horvátországban. Vienac, 1890. 740
»»» 331. Srepel Milivoj: Lazarevics L. K. és Matavulj Simon két elbeszélésének méltatása. Vienac, 1890. 741
»»» 332. Klaics Vjekoszláv horvát történetiró élete és munkái. Vienac, 1890. 741
»»» 333. Surmin Gy.: Zlatarics kiegészítése Gundulics Ozmanjához. Vienac, 1890. 741
»»» 334. Badalics Hugó horvát költő élete és munkái. Vienac, 1890. 741
»»» 335. Klaics V.: A korbáviai síkon 1493. szept. 9-iki véres csatavesztés. Vienac, 1890. 741
»»» 336. Klaics V.: Cernojevics János Zeta utolsó goszpodárja 1460-1490. Vienac, 1891. 742
»»» 337. Srepel Milivoj: Hranilovic Jován horvát költő élete és munkái. Vienac, 1891. 742
»»» 338. Srepel Milivoj: Lazarevics Lázár szerb iró nekrologja. Vienac, 1891. 742
»»» 339. Vojnovics Ivo drámairó élete és munkái. Vienac, 1891. 742
»»» 340. Modestin József: Damjan Juda raguzai comes. Vienac, 1891. 742
»»» 341. Srepel M.: Sándor-Gjalski Ksaver Na rodjenoj grudi regényének méltatása. Vienac, 1891. 742
»»» 342. Zlatovics István: Karin régi vár Dalmáciában. Vienac, 1891. 742
»»» 343. Kumicsics Eugén iró élete és munkái. Vienac, 1891. 742
»»» 344. Hervoja herceg glagol imakönyve. Vienac, 1891. 742
»»» 345. Zlatovics István horvát iró élete és munkái. Vienac, 1891. 742
»»» 346. Gáj Lajos élete, munkássága, helyesirása. Vienac, 1891. 742
»»» 347. Klaics Vjekoszláv: Nagy- vagy Fehér-Horvátország. Vienac, 1891. 742
»»» 348. Klaics V.: Vázlatok Vrbovszkóról. Vienac, 1891. 742
»»» 349. Srepel M.: Sándor-Gjalski horvát regényiró életrajza. Vienac, 1891. 742
»»» 350. Gundulics Ozmanjának lengyel fordítása. Vienac, 1891. 742
»»» 351. Demeter Dömötör horvát iró élete és munkái. Vienac, 1891. 742
»»» 352. Glavinics Ferenc horvát iró. Vienac, 1892. 742
»»» 353. Kik voltak a kattarói öböl őslakói? Vienac, 1892. 742
»»» 354. Inhof: Kozarac regénye Fény és árny között. Vienac, 1892. 742
»»» 355. Miletic István és Ljubic-Dinkov József drámái. Vienac, 1892. 743
»»» 356. Andric Miklós: A szerbek fordításos szépirodalma 1777-1847. Vienac, 1892. 743
»»» 357. Klaic V.: Hogyan keletkezett e költemény Még nem bukott el Horvátország? Vienac, 1892. 743
»»» 358. A hősdalok hőseinek öltözéke és a nemzeti viselet. Vienac, 1892. 743
»»» 359. A boszniai bánok és királyok ivadékai a Kotromanovics családból. Vienac, 1892. 743
»»» 360. Bresztyenszky Sándor: Jogtörténeti adatok Turopolyéről. Vienac, 1892. 744
»»» 361. Sisics F.: Hogy foglalták el 1202-ben Zárát és minő volt ennek viszonya Velencéhez. Vienac, 1892. 744
»»» 362. Kamenar Janko horvát költő élete és munkái. Vienac, 1892. 744
»»» 363. Karadzsics-Sztefánovics Vuk szerb-német-latin szótára. Vienac, 1892. 744
»»» 364. Paszarics József: A horvát helyesirásról. Vienac, 1892. 744
»»» 365. Tomics Sándor horvát iró élete és munkái. Vienac, 1892. 744
»»» 366. Krekovics Péter: Az első horvát költők versszakairól. Vienac, 1893. 744
»»» 367. Zelnicey zágrábi püspök és a szentszék Horvátországról. Vienac, 1893. 745
»»» 368. Kranjcsevics Strahimir Szilvins horvát iró élete és munkái. Vienac, 1893. 745
»»» 369. Boszanac István: A mi népdalaink az európai irodalomban. Vienac, 1893. 745
»»» 370. Isztria a horvát királyság része. Vienac, 1893. 745
»»» 371. Srepel Milivoj horvát tudós élete és munkái. Vienac, 1893. XXV. k. 6. sz. 745
»»» 372. A sziszeki ostrom háromszázados évfordulójára. Vienac, 1893. 745
»»» 373. Srepel M.: Miklós knéz költeménye A dalnok és a tündér. Vienac, 1893. 745
»»» 374. Hranilovics Jován: Sándor-Gjalszki regénye Virradás képek a harmincas évekből. Vienac, 1893. 745
»»» 375. Vodopity Máté horvát iró nekrologja. Vienac, 1893. 745
»»» 376. Miletic István: Primorac M. uj drámái. Vienac, 1893. 745
»»» 377. Tomljenovics György: Zrinyi-Frangepán Katalin horvát bánné 1625-1673. Vienac, 1893. 745
»»» 378. Lopasics Radoszláv horvát történetiró nekrologja. Vienac, 1893. XXV. k. 17. sz. 745
»»» 379. Az ördög a költészetben. Vienac, 1893. 746
»»» 380. Inhof B.: Novák Vencel Pod nehajem elbeszélése. Vienac, 1893. 746
»»» 381. Miletics István: Gundulics Iván mint dráma költő. Vienac, 1893. 746
»»» 382. Sisics Ferdo: Zrinyi Miklós bán és Mehmet boszniai basa párbaja 1554-ben. Vienac, 1893. 746
»»» 383. Tomljenovics György: Ruzsicsics Nikánor püspök A szerb egyház története. Vienac, 1893. 746
»»» 384. A korbáviai ütközet 1493-ban. Vienac, 1893. 746
»»» 385. Nedics Ljubomir: Az ujabb szerb lirikából. Vienac, 1893. 746
»»» 386. Mátics Tamás: Relkovics A. Máté irodalmi munkássága. Vienac, 1893. 746
»»» 387. Surmin György: Népdalaink értéke. Vienac, 1893. 746
»»» 388. Andrics Miklós: A horvát illirizmus és a szerbség. Vienac, 1894. 746
»»» 389. Sándor-Gjalski: Jellemző vonások Gundulics műveiből. Vienac, 1894. 746
»»» 390. Zrinyi-Frangepán kivégzése Bécsujhelyben 1671-ben. Vienac, 1894. XXVI. k. 1. sz. 747
»»» 391. Aranza J.: Középkori regények és elbeszélések a horvátoknál és szerbeknél. Vienac, 1894. 747
»»» 392. Kazali Antal horvát iró nekrologja. Vienac, 1894. 747
»»» 393. Kumicsics Eugén műve: A Zrinyi-Frangepán lázadás. Három kötet. 747
»»» 394. Sisics Ferdo: Hogyan lett Justinián bizanci császár szlávvá. Vienac, 1894. 747
»»» 395. Markovics Ferenc: Emlékezés Rácski Ferencre. Vienac, 1894. 747
»»» 396. Lepusics Iván elbeszélése Bosanke. Vienac, 1894. 747
»»» 397. Vodopics műve Maria Konavoka. Vienac, 1894. 747
»»» 398. Dukat V.: Senoa Ágost mint tárcairó. Vienac, 1894. 747
»»» 399. A Prokna és Filomeláról szóló görög mese a horvátoknál. Vienac, 1894. 747
»»» 400. A legujabb szerb irodalomból. Vienac, 1894. 747
»»» 401. A krasicsai parasztlázadás 1830-ban. Vienac, 1894. 747
»»» 402. Broz Iván horvát iró munkássága. Vienac, 1894. 748
»»» 403. Horvát R.: Szigetvár eleste. Vienac, 1894. 748
»»» 404. Kozarac elbeszélései. Ismertetés. Vienac, 1894. 748
»»» 405. Surmin György: Gudulics Ozmanjának kéziratáról. Vienac, 1894. 748
»»» 406. Surmin György: Böngészet a kajkav irodalom mezején. Vienac, 1894. 748
»»» 407. Devcsics Iván: A régi Pocsitelj-vár. Vienac, 1895. 748
»»» 408. Horvát ősnyomtatványok 1493-1494-ből. Vienac, 1895. 748
»»» 409. Novák V. elbeszélése Podgorka. Vienac, 1895. 748
»»» 410. A horvát cimeres zászló rajzokkal. Vienac, 1895. 748
»»» 411. Surmin Gy.: Fra Grga Martics eposza Vukalovics Lukácsról. Vienac, 1895. 748
»»» 412. Inhof: Treszics-Pavicsics Uj költeményei. Vienac, 1895. 748
»»» 413. Szábics M.: Bástian Máté dráma és eposz költő. Vienac, 1895. 748
»»» 414. Gudel Vladimir: Van valami nyomatott népdal a Csengics agáról Mazsuranicsé előtt? Vienac, 1895. 748
»»» 415. Horvát Rudolf: A pragmatica sanctio. Vienac, 1895. 748
»»» 416. Milics V.: Gundulics az ujabb horvát és szerb irodalom atyja. Vienac, 1895. 748
»»» 417. Segvics M. Ch.: A Gorski Vijenac költemény felosztása. Vienac, 1895. 748
»»» 418. Zorics József regénye Anyai áldozat. Vienac, 1895. 748
»»» 419. Andrics Miklós: A horvát szinház multjából. Vienac, 1895. 749
»»» 420. Breyer Imre: Horvát követ az 1530-iki augsburgi országgyülésen. Vienac, 1895. 749
»»» 421. Filipovics Iván horvát iró élete és munkái. Vienac, 1895. 749
»»» 422. Klaics V.: Nelepics Vladiszlava, tinini grófnő 1344-1346. Vienac, 1896. 749
»»» 423. Segvics Ch.: Kumicsics műve A Zrinyi-Frangepán lázadás. Vienac, 1896. 749
»»» 424. Horvát Rudolf: II. Ulászló harca Ujlaki Lőrinc ellen. Vienac, 1896. 749
»»» 425. Bosanac S.: Latinbetüs horvát ősnyomtatvány 1584-ből. Vienac, 1896. 749
»»» 426. Laszowski Emil: Lopasics könyve. A Kulpa és Korana körül. Vienac, 1896. 749
»»» 427. Sándor-Gjalski: Osman-Aziz regénye. Remény nélkül. Vienac, 1896. 749
»»» 428. Sztarcsevics Antal élete és munkái. Vienac, 1896. 749
»»» 429. Horvát Rudolf: Korvin János horvát bán. Vienac, 1896. 749
»»» 430. Klaics V.: A lévai rab. Vienac, 1896. 749
»»» 431. Briglevics: Mihanovics Antalról, a horvát himnus irójáról. Vienac, 1896. 750
»»» 432. Tomasseo Miklós dalmáciai tudós. Vienac, 1896. 750
»»» 433. Horvát Rudolf: Heraklius császár. Vienac, 1896. 750
»»» 434. Sándor-Gjalszki: Mihánovics Antal horvát költő élete és munkái. Vienac, 1896. 750
»»» 435. Bösendorfer J.: A frankok és horvátok. Szávamelléki Ljutovid. Vienac, 1896. 750
»»» 436. Mrazovics Máté horvát iró élete és munkái. Vienac, 1896. 750
»»» 437. Mencsetics és Drzsics nyelvezete összehasonlítva Marulicséhez. Vienac, 1896. 750
»»» 438. Horvát Adolf: II. András keresztes hadjárata. Vienac, 1896. 750
»»» 439. Ljubics Simon élete és munkái. Vienac, 1896. 750
»»» 440. Surmin György: Zrinyi Péternek és leányának, Ilonának horvát levelei 1670-ből. Vienac, 1896. 750
»»» 441. Breyer Imre: A régi horvát irók művei angol fordításban. Vienac, 1896. 750
»»» 442. Surmin György: Veszics Vladiszláv műve. Ének az öreg Milován tiszteletére. Vienac, 1897. 750
»»» 443. Valjavec Máté horvát iró nekrologja. Vienac, 1897. 751
»»» 444. Surmin Gy.: Horvát népdalok. Vienac, 1897. 751
»»» 445. Novák V.: Veszelinovics Jánkó szerb iró beszélyei. Képek a falusi életből. Vienac, 1897. 751
»»» 446. Okrugics Illés horvát iró nekrologja. Vienac, 1897. 751
»»» 447. Breyer Imre: Marulics Máté végrendelete és munkáinak legrégibb kiadványai. Vienac, 1897. 751
»»» 448. Fermendzsin Euzebius horvát történész élete és munkái. Vienac, 1897. 751
»»» 449. Laszowski Emil: Pribicsvár. Vienac, 1897. 751
»»» 450. Krcsmarics B.: Medics Dániel költőről. Vienac, 1897. 752
»»» 451. Milákovics József költeményei. Vihar és hullámok. Vienac, 1897. 752
»»» 452. Breyer Imre: Boninus de Boninis, Dobrisa, Dobrics horvát iró és nyomdász 1493-ban. Vienac, 1897. 752
»»» 253. Surmin György: Adatok a horvát szintelőadások történetéhez. Vienac, 1897. 752
»»» 454. A vlah szó értelmezése. Vienac, 1897. 752
»»» 455. Subics II. Mladen bán. 1312-1322. Vienac, 1897. 752
»»» 456. Surmin Gy.: Emlékezés 1847. okt. 23-ára. Vienac, 1897. 752
»»» 457. Kunicsics Péter: A horvát név használata. Vienac, 1897. 752
»»» 458. Boszanac István: A horvát népdalok. Válasz Jagicsnak. Vienac, 1897. 752
»»» 459. Klaics V.: Subics I. Pál bán. Vienac, 1897. 752
»»» 460. Zorics József regénye: Pávlovics Pál. Vienac, 1897. 752
»»» 461. Livadics Branimir: Prerádovics mint kritikus. Vienac, 1897. 752
»»» 462. Breyer Imre: Zárai Grisogon Simon iróról. Vienac, 1897. 752
»»» 463. Kukuljevics Iván: Két klokocsi Vojkovics János. Vienac, 1898. 752
»»» 464. Novákovics Vencel horvát iró és zeneszerző élete és munkái. Vienac, 1898. 752
»»» 465. Surmin Gy.: Matavulj Simon szerb iró drámái. Vienac, 1898. 752
»»» 466. Weber Albert: Vajjon szerb-e Gundulics és a többi dalmáciai költők? Vienac, 1898. 752
»»» 467. A délszlávok népéletének és népszokásainak gyüjteménye. Vienac, 1898. 753
»»» 468. Rankovics P. szerb regényiró. Vienac, 1898. 753
»»» 469. Matkovics Péter horvát tudós élete és munkái. Vienac, 1898. 753
»»» 470. Breyer Imre: Valami Vitezovics Sibillájáról. Vienac, 1898. 753
»»» 471. Szubotics K.: Vázlatok, történelmi és irodalomtörténeti értekezések. Vienac, 1898. 753
»»» 472. Milcsetics J.: A morvaországi horvátokról. Vienac, 1898. 753
»»» 473. Surmin Gy.: Horvát és szerb irodalomtörténet. Vienac, 1898. 753
»»» 474. Jaksa Csedomil iró élete és munkái. Vienac, 1898. 753
»»» 475. Milcsetics J.: Alsó-Ausztria és Nyugat-Magyarország horvátjai közt. Vienac, 1898. 753
»»» 476. Ilijcs Dragutin: A regény a szerbeknél. Vienac, 1898. 753
»»» 477. Jugovics S.: Képek az életből. Elbeszélések. Vienac, 1898. 753
»»» 478. Boszánác István: Vraz Djulabije és Kollár Slávy Dcera cimü művei. Vienac, 1899. 753
»»» 479. Jelasics Bécs előtt 1848. okt. 30-kán. Vienac, 1899. 753
»»» 480. Jankovics Gyula: Böngészet Varasdmegye történelméről. Vienac, 1899. 753
»»» 481. Hranilovics Jovan: Kranjcsevics Szilvius válogatott költeményei. Vienac, 1899. 754
»»» 482. Horvát Rudolf: Horvát királyok a nemzeti dinasztiából. Vienac, 1899. 754
»»» 483. Leszkovár Jánkó horvát regényiró. Vienac, 1899. 754
»»» 484. Srepel Milivoj: Trnski Iván irodalmi működése, annak félszázados jubileuma alkalmából. Vienac, 1899. 754
»»» 485. Laszowski Emil: A gvozdáni vár és gvozdáni bányák. Vienac, 1899. 754
»»» 486. Hr. J.: Albert Véber költeményei. Vienac, 1899. 757
»»» 487. Radics A.: A negyedik horvát tájszólás? Vienac, 1899. 757
»»» 488. Ortner István: Krapinavár és mezőváros története. Vienac, 1899. 758
»»» 489. Nedics Márton történész és költő. Vienac, 1899. 758
»»» 490. Radics A.: A horvát irodalmi nyelv. Vienac, 1899. 758
»»» 491. Mücsetics J.: A szlovén irodalmi nyelv. Vienac, 1899. 758
»»» 492. Sztrukics Ignác: Vázlatok Kresevo és ferencrendi zárdájának történetéről. Vienac, 1899. 758
»»» 493. Tomics Péter: Grot K. Jakab orosz történész 1812-1893. Vienac, 1899. 758
»»» 494. Breyer Imre: Dragisics György bosnyákról. Vienac, 1899. 758
»»» 495. Mitrovics Sándor: Két horvát hős. Vienac, 1899. 759
»»» 496. Hranilovics Jovan: Korajac Vilmos horvát szatirikus és humorista nekrologja. Meghalt 1899. szept. 19-én. Vienac, 1899. 759
»»» 497. Jagar Antal horvát költő nekrologja. Meghalt 1899. Vienac, 1899. 667. lap (Ante Jagar). 759
»»» 498. Laszowski Emil: Szamobor. Vienac, 1899. 759
»»» 499. Radicsevics Fülöp szerb iró méltatása. Vienac, 1899. 760
»»» 500. Hirc Miroszláv: Egy-két szó a bolgár népköltészetről. Vienac, 1899. 760
»»» NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. [761]
»»» 1. kötet


Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat