Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Jedlicska Pál: Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához (1401-1653) s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai (1910)

Szerző: Jedlicska Pál
Cím: Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához (1401-1653) s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai
Megjelenési adatok: Budapest : Stephaneum ny., 1910. -IV, [4], 760 p. – 26 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
A figyelmes szemlélő az emlékszerű díszes épületeknél leginkább az épület tervezője, az építési terv végrehajtója, a faragványok, szobrok művészei s a festések, műipariemlékek mesterei iránt érdeklődik. Rendesen kevésbé veszi a szegény napszámosokat, kik verejtékkel hordtak téglákat, homokot, meszetaz épülethez s legnagyobb mérvben viselték a nap terhét és hevét.
Édes hazánk történelmének nagyszerű palotája kétségkívül további és folytonos fejlesztésre szorul. Ehhez új s különleges építési anyag kivántatik, mely nem oly könnyen található, mint az épületek, házak téglái s homoka. E különleges anyag:- az eredeti kiadatlan történeti adatok, melyeknek ritka téglagyárai a levéltárak.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap.
»»» ELŐSZÓ. [III]
»»» Ajánlás. [V]
»»» 1401. [1]
»»» 1. – 1041. Szent Pál fordulásának második napján. Óvástétel Szentpéterföld és Perdeföld községek közötti birtokokra nézve a pozsonyi káptalan előtt. [1]
»»» 1424. [1]
»»» 2. – 1424. Buda. Pünkösd előtti pénteken. Gara Miklós nádor bizonyítja, hogy zecheeni Frank László 50 márkát fizetett ki Frank Dorottyának, ifj. bolondóczi Stibor nejének, anyjának járó hozomány s kelengye fejében. [1]
»»» 1473. 2
»»» 3. – 1473. Szent Pál fordulása napján Mátyás király meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy nagyságos Graffenegk Ulrikot Samarja mezővárosának s néhány somogymegyei községnek részbirtokába vezesse be. 2
»»» 1586. 2
»»» 4. – Vöröskői halas tavak. 1586. 2
»»» 1589. 2
»»» 5. – Pálffy-Fugger Mária jótékonysága. 1589. 2
»»» 1594. 3
»»» 6. – 1594. július 10. Révay András jegyeséhez. 3
»»» 7. – Losonczy Anna Szomolányból 1594. szeptember 2-án Pálffy-Fugger Máriához. Baráti levél. Török hadi hirek. 3
»»» 1595. 3
»»» 8. – Troyer Joachim 1595 január 19-én Vöröskőről Pálffy-Fugger Máriának Bécsbe. 3
»»» 9. – Troyer Joachim Vöröskőről 1595. január 25-én Pálffy-Fugger Máriának Bécsbe. 4
»»» 10. – Pálffy Miklósné jószivűsége. 1595. 5
»»» 11. – 1595 július 23. Pálffy Miklósné Mausfeld Katalinhoz. 5
»»» 1596. 5
»»» 12. – Ungnád Dávid Sentkéről 1596 július 27-én báró Pálffy Miklósnéhoz 6000 aranyat s iratokat küld. 5
»»» 1598. 6
»»» 13. – 1598 és 1599, Kivonatok háró Pálffy Miklós fiának iskolázási kiadásaiból. 6
»»» 1600. 15
»»» 14. – 1600. Özv. Pálffy Miklósné szül. Fugger Máriának kiadásaiból. 15
»»» 15. – Mátyás főherczeg 1600. május 14. Bécsből özv. báró Pálffy Miklósnénak. 15
»»» 16. – Rudolf király 1600 deczember 8-án Prágából özv. Pálffy Miklósnéhoz. 16
»»» 1601. 16
»»» 17. – 1601. január 20. Mátyás főherczeg Pálffy Istvánról honvédelem ügyében. 16
»»» 18. – Mátyás főherczeg 1601. február 12-én Bécsből özv. báró Pálffy Miklósnénak hadi segélyről. 16
»»» 19. – Mátyás főherczeg 1601 február 17-én Bécsből báró Pálffy Miklósnéhoz egy fogat ügyében. 16
»»» 1603. 17
»»» 20. – A m. kir. kamara 1603 június 20-án Pozsonyból özv. Pálffy Miklósnénak Stomfa adományozásáról. 17
»»» 21. – A m. kir. kamara 1603 szept. 9-én Pozsonyból özv. Pálffy Miklósnéhoz Stomfa védelméről. 17
»»» 1604. 17
»»» 22. – Rudolf Pálffy Istvánhoz Prágából 1604. deczember 16-án. 17
»»» 23. – Rudolf király 1604. Prágából deczember 16-án özv. báró Pálffy Miklósnénak. Országgyűlési meghivó. 17
»»» 1606. 18
»»» 24. – Mátyás főherczeg 1606 április 20-án Bécsből özv. báró Pálffynéhoz. Foglyok ügyében. 18
»»» 1607. 18
»»» 25. – Rudolf király Pálffy Istvánhoz Prágából 1607 június 15-én. Országgyűlési meghivó. 18
»»» 1609. 18
»»» 26. – 1609. okt. 12. Leopold főherczeg Pálffy Istvánhoz Teufenbach indítványairól. 18
»»» 1611. 18
»»» 27. – Pálffy István özv. Pálffy Miklósnénak Pozsonyból 1611. május 6. Honvédelemről. 18
»»» 28. – Ditrihstein Ferencz bibornok s olmützi püspök 1611. május 7. Kremsírből özv. báró Pálffy Miklósnéhoz. Meghivás temetésre. 19
»»» 29. – Armpruster özv. Pálffy Miklósnénak Pozsonyból 1611. junius 1. Vöröskőre. Számadások vizsgálatáról. 19
»»» 30. – Pálffy János anyjának, özv. Pálffy Miklósnénak Ujvárról 1611. julius 8. Táborozási hirek. 20
»»» 31. – Forgách Zsigmond Pállfy-Fugger Máriának Kassáról 1611. julius 13. Családi s hadi hirek. 20
»»» 1616. 21
»»» 32. – 1616. ápril 14. Galantháról. Esterházy Gábor, Dániel és Pál Pálffy István koronaőrhöz. Gabona felosztásáról. 21
»»» 33. – Miksa fhg. Pálffy Istvánhoz Nagy-Lévárd birtoka ügyében 1616. nov. 27. 21
»»» 34. – 1616. decz. 28. Pozsony. Pázmány Péter Pálffy Pálhoz Léva vára és uradalmáról. 21
»»» 35. – Mátyás király Pálffy Istvánhoz Prágából 1616. decz. 31. A nádori állás betöltéséről. 22
»»» 1617. 22
»»» 36. – Gróf Thurzó Borbála Szomolyánból 1617. május 17. özv. Pálffy Miklósnéhoz. Baráti levél. 22
»»» 37. – Pálffy-Fugger Mária leányainak örökös részéről intézkedik. 1617. jun. 27. 22
»»» 38. – Baza Antal ferenczrendű főnök Nagyszombatból 1617. deczember 22. özv. Pálffy Miklósnénak Vöröskőre. Lelkészi segédkezésről. 23
»»» 39. – Moritschgin János Zuháról 1617. decz. 4. özv. Pálffy Miklósnénak. Jubileumi levélről s vöröskő-uradalmi borokról. 23
»»» 1618. 24
»»» 40. – Mátyás Pálffy Istvánhoz Bécsből 1618. márcz. 16. Meghívja Regensburgba. 24
»»» 40/a. – 1618. május 22. Pozsonyból. Berchény Imre Pálffy Istvánhoz. Bizalmas ügy. 24
»»» 41. – Pálffy János Bécsből 1618. okt. 1. özv. Pálffy Miklósnénak. A király kiséretében van. Csehországi hadi viszonyok. 24
»»» 42. – Révay Péter özv. Pálffy Miklósnénak Holicsból 1618. október 13. Vörös köre fog jönni bizonyos tárgyalás végett. 25
»»» 43. – Mátyás király Pálffy Istvánhoz 1618. decz. 16. Bécsből. Stomfa és Pozsony várak megerősítéséről. 25
»»» 1619. 25
»»» 44. – Gr. Forgách Zsigmond özv. Pálffy-Fugger Máriához Tavarnok kastélyból 1619. január 9. Nagyszombat városával való perről. 25
»»» 45. – Gróf Forgách Zsigmond Tavarnokról 1619. márczius 5. özv. Pálffy Miklósnéhoz. Balassa Péternének Illésházy Istvánné által hagyományozott 8000 frtról s a nagyszombati perről. 26
»»» 46 -Gróf Forgách Zsigmond özv. Pálffy Miklósnéhoz Tavarnokról 1619. márczius 6. A nagyszombatiak pere. 27
»»» 46/a – Forgách Zsigmond özv. Pálffy Miklósnéhoz Komjáthiból 1619. év márczius 15. A nagyszombatiak pere. 27
»»» 46/b – Forgách Zs. márczius 17. 1619. özv. Pálffy Miklósnéhoz Tavarnokból. A nagyszombatiak nem akarnak egyezkedni. 27
»»» 47. – Ferdinand Pálffy Istvánt értesíti Mátyás király haláláról Bécsből 1619. márczius 20. 28
»»» 48. – Gróf Forgách Zsigmond Nagyszombatból 1619. ápril 1. özv. Pálffy Miklósnéhoz. Barátságos egyezkedést ajánl a nagyszombati perben. 28
»»» 49. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz 1619. ápril 9. Bécsből. 28
»»» 50. – Gróf Forgách Zsigmond Pálffy-Fugger Máriához Komjáthiból 1619. ápril. 8. Békés kiegyezést javasol a nagyszombatiakkal. 28
»»» 51. – Pyber János vál. váradi püspök özv. Pálffy Miklósnénak Nagyszombatból 1619 April 22. Mentegető levél. 29
»»» 52. – Révay Péter Holics várából 1619 April 24 özv. Pálffy Miklósnéhoz. – April 28 nem jöhet Zuhára. 30
»»» 53. – Győrffy Tamás Pozsonyból 1619 April 25 özv. Pálffy Miklósnénak. A personalisról ír. 30
»»» 54. – II. Ferdinand Pálffy Istvánhoz 1619 május 10. Bécsből. Katonák elszállásolása. 30
»»» 55. – 1619 aug. 1. Lembachból. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. – Pénzügyekről. 31
»»» 56. – Lipót fhg. Pálffy Istvánhoz Pozsony várának védelme ügyében. Bécs, 1619. szept. 12. 31
»»» 56/a. – Lipót fhg. Pálffy Istvánhoz a kir. banderium ügyében. Bécs, 1619. szept. 14. 31
»»» 56/b. – Lipót Pálffy Istvánhoz egy szóbeli megbizás ügyében. Bécs, 1619. szept. 21. 32
»»» 57. – Lipót fhg. megdicséri Pálffynak hű szolgálatait. Bécs, 1619. okt. 12. 32
»»» 1619. 32
»»» 58. – Birtokosztályos egyezség özvegy Pálffy Miklósné szül. Fugger Mária s gyermekei, ú. m. Pálffy István, János, Pál és Miklós között. 32
»»» 1621. 34
»»» 59. – II. Ferdinand Pálffy Istvánhoz Bécsből 1621. febr. 13. Tiffenbach küldetéséről. 34
»»» 60. – 1621 nov. 5. Pálffy István váltságdijáról. 34
»»» 61. – 1621 nov. 15. Bethlen Gábor nyugtája Pálffy István váltságdijáról. 36
»»» 1622. 36
»»» 62. – 1622 april 12. II. Ferdinand király Pálffy Pált inti, hogy a szerződés szerint tartozó gabonát szolgáltassa a csász. hadi éléstárba. 36
»»» 63. – 1622 April 14. Mádon. Alaghi Menyhért nyugtája a Pálffy István váltságdija czimén felvett pénzről. 36
»»» 64. – 1622 okt. 1. II. Ferdinand meghivja Pálffy Pált, hogy őt a birodalmi gyűlésre Regensburgba kisérje. 37
»»» 1623. 38
»»» 65. – 1623 april 4. Pálffy Istvánnak II. Ferdinand király 40 ezer frtnyi kegyelemdijat rendel. 38
»»» 1625. 38
»»» 66. – 1625 márczius 13. Stomfáról Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz egy falu kiváltásáról. 38
»»» 67. – 1625 május 15. A király Pálffy Istvánt tanácskozásra meghívja. 39
»»» 68. – 1625 júl. 26. Listhy Anna barátságos levele Pálffy Istvánhoz. 39
»»» 69. – 1625 december 13. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz az ujvári főkapitányi hivatalról. 39
»»» 69/a. – 1600 (?) január 29. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz honvédelmi ügyben. 39
»»» 1626. 40
»»» 70. – 1626 márczius 14 Nagyszombatból. Pálffy Kata Pálffy Istvánhoz. Testvéri levél. 40
»»» 71. – 1626. martius 24. Csász. kir. hadi tanács Pálffy Istvánhoz huszárok ellátásáról. 40
»»» 72. – 1626 július 6. M. kir. kamara Pálffy Istvánhoz a szentgyörgyi és bazini uradalomról. 40
»»» 73. – 1626. július 15. Komáromból. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz utazásról. 41
»»» 74. – 1626 július 16. Komáromból: Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz hadi ügyekben. 41
»»» 1627. 41
»»» 75. – 1627. jan. 18. Herrknecht. Özv. gróf Forgách Zsigmondné szül. Pálffy Kata Pálffy Istvánhoz. Több ügyes-bajos dolgát közli. Egy irodalmi munkájáról megemlékezik. 41
»»» 76. – 1627 február 2. Galantháról. Esterházy Pál Pálffy Istvánhoz. Esterházy Gábor temetése. A katonák insége s fizetése. 42
»»» 77. – 1627 február 3. Bakyth Péter Pálffy Istvánhoz. Pálffy István ajándéka. Zombathely János előmozdíttatása. 43
»»» 77/a – 1627 február 5. Modor sz. kir. város Pálffy Istvánhoz. Katonák fizetéséről. 43
»»» 77/b – 1627 február 15. Münchenből Fugger Henrik Pálffy Istvánhoz pénz ügyében. 44
»»» 78. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz 1627 február 9. Bécsből. Katonaság elhelyezéséről. 44
»»» 79. – 1527 ápril 17. A bécsi udvari kamara Pálffy Istvánhoz, az ettől felajánlott hadi kölcsönről. 44
»»» 80. – Ameth bég Pálffy Istvánhoz, hadi ügyekben. 1627 ápril 19. 44
»»» 81. – 1627. junius 6. Hertknehttől özv. Forgách Zsigmondné Pálffy Istvánhoz. Testvéri szeretet megnyilatkozása. 45
»»» 82. – 1627 julius 15. Ugróczról. Idősb Zay Zsigmond Pálffy Tamáshoz. Zay fiának lakodalma. 45
»»» 83. – 1627 julius 26. Drégelypalánk. Bakyth Péter Pálffy Istvánhoz hadi hirekről s a török mozdulatairól. 45
»»» 84. – Ahmet Bek esztergomi helytartó Pálffy Istvánhoz Szőnyről 1627 jul. 29. Lovat küld egy rab váltságdija fejében. 46
»»» 85. – Ahmeth bék Pálffy Istvánhoz Szönyről 1627 augusztus 2. Rab váltságára lovat ajánl. 47
»»» 86. – 1627 augusztus 3. M. kir. kamara Pálffy Istvánhoz kilenczed elengedése ügyében. 47
»»» 87. – 1627 augusztus 3. Komáromból. Esterházy Dániel Pálffy Istvánhoz. Török küldöttség Bécsben. 48
»»» 88. – 1627 augusztus 25. Pálffy Kata P. Istvánhoz. Vidéki rablókról. Móritz Mártonné lakodalmáról. 48
»»» 89. – 1627 augusztus 20. Sellye. Pázmány Péter gr. Pálffy Istvánhoz török ügyekről. 48
»»» 90. – Murtza basa Pálffy Istvánhoz a hódolt faluk szolgálatai végett. 1627 szeptember 1. 48
»»» 91. – 1627 szeptember 13. A békekötés bizottsága Pálffy Istvánhoz Komáromból. 49
»»» 92. – 1627. szeptember 19. Nógrádról. Esterházy Pál Pálffy Istvánhoz. A törökkel való békekötésről. 50
»»» 93. – 1627 szept. 25. Stomfáról. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Királynál leendő találkozásukról s pénzügyről. 50
»»» 94. – Murcza budai vezérbasa Pálffy Istvánhoz Budáról 1627 szeptember 29. Panaszkodik Bosnyák Tamásra, füleki kapitányra. 51
»»» 95. – 1627 okt. 13. A m. kir. kamara Pálffy Istvánhoz Sárffű, Németgurub községek s Tárnok puszta visszaváltása ügyében. 52
»»» 96. – 1627. nov. 6. Zuháról Pálffy János P. Istvánhoz. Vöröskő uradalmi tavak halairól. Lovakat akar vásárolni s ajándékozni. 52
»»» 97. – 1627 deczember 30. estve Nógrádból. Esterházy Pál Pálffy Istvánhoz. Hadi hirek a török vezér terveiről ; latrok és csavargókról. 53
»»» 1628. 53
»»» 98. II. Ferdinánd Pálffy István ujvári kapitányhoz Prágából 1628 január 8. Intézkedés a török hódoltsági terület sértése ellenében. 53
»»» 99. – 1628 január 19. Nógrádból. Esterházy Pál Pálffy Istvánhoz a török követségről s Balog Istvánról ; csavargó latrokról s egy szentségtörő szabadosról. 54
»»» 100. – Ibrahim bek Pálffy Istvánhoz 1628 február 1. Hódoltsági fizetésről, lovak eladásáról. 55
»»» 101. – Ibrahim Bék követség s egy ló ügyében Pálffy Istvánhoz. 1628 febr. 4. Követségről s Pálffynak felajánlott lovakról. 57
»»» 102. – 1628 február 11 Zólyomból. Esterházy Pál Pálffy Istvánhoz hadi ügyekben. 57
»»» 103. – 1628 május 11 Újvárról. Koháry Péter Pálffy Istvánhoz Szitnya és Csábrágh várak érdekében. 58
»»» 104. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz 1628 jún. 7. Bécsből. Pálffy jogkörén kívül szabott büntetést. 59
»»» 105. – 1628 nov. 1. Gróf Pucheim János Rudolf Pálffy Istvánhoz Bécsből Pozsonyba. Bizalmas ügy. Hittérítés. 59
»»» 106. – 1628 november 9. Bécsből. Csász. kir. hadi tanács Pálffy Istvánhoz. A budai basa panaszainak vizsgálatáról. 59
»»» 107. – 1628 nov. 20. Adorjánból. Csáky László Pálffy Istvánhoz. Lakodalmára hivja. 60
»»» 108. – II. Ferdinand Pálffy Istvánhoz 1628 decz. 4. Bécsből. 60
»»» 109. – 1628 decz. 7. M. kir. kamara Pálffy Istvánhoz. Megkeresi Pálffyt, hogy Tersztyánszky Gáspárt ne akadályozza a sz. györgyi és bazini erdők jogos használatában. 61
»»» 109/a. – 1628 decz. 19. M. kir. kamara Pálffy Istvánhoz a bazini kath. plebánosnak adandó ideiglenes szállás végett. 61
»»» 110. – Murcza budai vezérbasa hódolt falvak adója ügyében Pálffy Istvánhoz. 1628 karácsony estén Budáról. 61
»»» 111. – 1628 decz. Bécsi hadi tanács Pálffy Istvánhoz hat török rab kibocsátásáról. 62
»»» 1629. 62
»»» 112. 1629 január 15. M. kir. kamara Pálffy Istvánhoz. A szécsényi katonaság akadályozza a harminczadadó fizetését. 62
»»» 113. – 1629 január 20. M. kir. kamara Pálffy Istvánhoz török foglyok váltságdijáról. 63
»»» 114. – 1629 jan. 26. Pálffy Kata P. Istvánhoz Komjáthról. Csákyt vendégül várja. 63
»»» 115. – 1629 január 27. Nógrádból Esterházy Pál Pálffy Istvánhoz. Hadi ügyben. Esterházy jószágának jogtalan megterheltetése. 63
»»» 116. – 1629 jan. 29. Murcza budai vezérbasa Pálffy Istvánhoz a hódolt faluk adója ügyében. 64
»»» 117. – Murcza budai vezérbasa Pálffy Istvánhoz a békeség fenntartása s a latorságok megtorlásáról. Budáról 1629 január 30. 65
»»» 118. – 1629 febr. 9. M. kir. kamara Pálffy Istvánhoz az újvári híd javításáról. 67
»»» 119. – 1629 február 9. M. kir. kamara Pálffy Istvánhoz a megváltott török foglyok rendeltetése helyéről. 67
»»» 120. – 1629 febr. 10. Haditanács Pálffy Istvánhoz Roskovány László által. Bakos István szendrői kapitány ellen felhozott vádak ügyében. 67
»»» 121. – 1629 február 10. Nógrád. Esterházy Pál Pálffy Istvánhoz. Egy strázsamester alkalmaztatása. Vadat küld Pálffynak. A törökök békés hajlamai. 68
»»» 122. – 1629 február 20. Galánta, Esterházy Dániel Pálffy Istvánhoz, Esterházy Miklós ajándékáról s Dánország békekötéséről. 68
»»» 123. – 1629 február 19. Királyi megbizás Pálffy Pál és Müller Zsigmond jogtudor és udvari kamarai tanácsos részére Sárospataknak Rákóczy György által óhajtott megvétele ügyében. 69
»»» 124. – 1629 febr. 24. Bazin sz. kir. mezőváros Pálffy Istvánhoz a czajlaiak borárulása ügyében. 69
»»» 125. – 1629 február 27. Galántha. Eszterházy Dániel Pálffy Istvánhoz. Hadi hirek. 70
»»» 126. – 1629 márczius 1. Kékkőből. Balassa András Pálffy Istvánhoz. Balassa tagadja a szécsényi vásárkor történt kihágások miatt ellene emelt vádakat. 70
»»» 127. – 1629 márczius 12. M. kir. kamara Pálffy Istvánhoz török foglyok váltságáról. 71
»»» 128. – 1629 márczius 25. Nógrád. Eszterházy Pál Pálffy Istvánhoz. Gonosztevők büntetéséről. 71
»»» 129. – 1629. Pozsonyból. Pálffy János Pálffy Istvánhoz. Fizetésre inti. 72
»»» 130. – 1629 márczius 21. Galcsról Pálffy Kata Pálffy Istvánhoz. Egy fontos levelet megköszön. 72
»»» 131. – 1629 márczius 29-én Zuháról. Pálffy István és Pálhoz. Perényi fizetési kötelességéről és Dóczy haláláról. 73
»»» 132. – 1629 márczius 30. Ugrócz várából idősb Zay Zsigmond fiát ajánlja Pálffy István szives kegyességébe. 73
»»» 133. – 1629 április 4. Magyar kir. kamara Pálffy Pálhoz, főpinczemesterhez. Aadrássy-féle pénz kifizetése. 73
»»» 134. – 1629 április 18. Nógrád. Esterházy Pál Pálffy Istvánhoz. Balassa Imre katonáinak garázdálkodása. Török viszonyok. 74
»»» 135. – 1629.április 21. Marcheggről. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz, temetés rendezése s bizalmas összejövetel ügyében. 75
»»» 136. – 1629 julius 27. Kirchberg F. (úgy látszik bibornok) Pálffy Pálhoz házassági dispensatio ügyében. 75
»»» 137. – 1629 augusztus 15. Pálffy András Pálffy Istvánhoz Bazinből. Katonai parancsait végrehajlotta. 75
»»» 138. – 1629 szeptember 16. Zuháról. Pálffy János Pálffy Istvánhoz. Fizetés ügyében. 76
»»» 139. – 1629 november 1. II. Ferdinánd király meghivja Pálffyt a legközelebbi országgyülésre. 76
»»» 140. – 1629 deczember 14. Pálffy Istvánnak egy adóssága. 76
»»» 141. – 1629 deczember 18. II. Ferdinánd király Pálffy Pált meghivja az osztrák országgyűlésre. 76
»»» 142. – 1629 ? 21. Nógrád. Esterházy Pál Pálffy Istvánhoz. A törökök mozgalmai s a békekötés. 77
»»» 1630. 78
»»» 143. – 1630 márczius 21. II. Ferdinánd Pálffy Pál m. kir. kamarai elnök, kamarás s kir. tanácsost tanácskozásra hívja. 78
»»» 144. – 1630 május 28. Cs. haditanács Pálffy Istvánhoz. Hadi rendeletek. 78
»»» 145. – 1630 junius 27. Zuháról. Pálffy János hitvestársának temetési előkészületeiről Pálffy Istvánhoz. 79
»»» 146. – 1630 julius 2. Pálffy Mária atyjához, Pálffy Jánoshoz sajátkezü magyar levelet írt Nagyszombatból. A levél helyesen van írva. 80
»»» 147. – 1630 julius13. Nógrád. Esterházy Pál Pálffy Istvánhoz. Hadi jelentések, fizetések. A törökök vezérének gyengesége. 80
»»» 148. – 1630 julius 15. Pálffy Jánosné temetéséről. 81
»»» 149. – 1630 augusztus 6. Marcheggről. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Panaszkodik, hogy édesanyja egy rajkai ház miatt keserűséget okoz. 81
»»» 150. – 1630 augusztus 8. Szuháról. Pálffy János gróf Pálffy Istvánhoz Bazin és Szentgyörgy uradalom jövedelmeiről s ezekre való követeléseiről. 82
»»» 151. – 1630 augusztus 24. Nógrádból. Esterházy Pál Pálffy Istvánhoz. A törökök ellen tervezett támadásokról s egyéb török hirekről. 83
»»» 152. – 1630 augusztus 27. Nógrádból. Esterházy Pál, Pálffy Istvánhoz. Hadi hirek ; békesség. Nazur bék békés szándéka. 85
»»» 153. – Pálffy Katalin Tavarnokról 1630 szeptember 1. özvegy anyjának, Pálffy-Fugger Máriának. 85
»»» 154. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz Regensburgból 1630 szeptember 5. Békebontó katonákról. 86
»»» 155. – 1630 szeptember 27. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz. A török vezér állítólagos támadások miatt panaszkodik. Pálffy ezeket vizsgálja meg. 86
»»» 156. – 1630 szeptember 28. A király megbizásából az udv. kamara Pálffy Pálhoz a Marchegg uradalomtól járó felajánlott adóról. 87
»»» 157. – 1630 október 5. Haditanács Pálffy Istvánhoz a verebélyi végvár kapitányáról. 87
»»» 158. – 1630 október 5. Haditanács Pálffy Istvánhoz. Számon kéri királyi rendelet alapján a törökök ellen intézett támadásra nézve. 87
»»» 159. – 1630 október 26. Drégely-Palánkról Bakyth Péter Pálffy Istvánhoz dregelypalánki tisztségekről. 88
»»» 160. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz Burghausenből 1630 november 21. Dervis bég elégtétele végett a garázda katonákat büntesse meg. 88
»»» 161. – 1630 deczember 12. Lozornóról. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Jelenti, hogy a királyt Marcheggen vendégül várja ; különböző vadhúst kér P. Istvántól. 88
»»» 1631. 89
»»» 162. – 1631 ápril 4. Haditanács Pálffy Istvánhoz. Miért ellenzi Hoffer alkapitány parancsainak végrehajtását? 89
»»» 163. – 1631 ápril 9. Sellye. Pázmány Péter Pálffy Istvánhoz honvédelmi intézkedésekről. 89
»»» 164. – 1631 ápril 20. Kerekes András a m. kir. kamarához bizonyos tábornoki földek felöl. Dienesdről. 89
»»» 165. – 1631 május 20. Kis-Márton. Gr. Esterházy Miklós nádor Pálffy Pálhoz. Perényi Györgyné egy hagyománya ügyében. 90
»»» 166. – 1631. május 30. Tardoskeddről Pázmány Péter Pálffy Istvánhoz barátságos levél. 90
»»» 167. – 1631 II. Ferdinánd magához hívja Pálffy Istvánt. 91
»»» 168. – 1631 junius 10. Galántha. Esterházy Pál Pálffy Istvánhoz. Nagy Tamás katonai előléptetésre ajánlja. 91
»»» 169. – 1631 junius 21. Haditanács Pálffy Istvánhoz. A bányavárosi véghelyeken elhelyezendő német katonákról s hadi biróságról. 91
»»» 170. – 1631 julius hó. Pálffy István Modor városához rablóknak elfogatásáról. 92
»»» 171. – II. Ferdinánd Pálffyhoz Nenstadtból 1631 szeptember 4. Horváth László századosi kineveztatéséről. 92
»»» 172. – Az udv. kamara 1631 október 29., hasonló levelet intézett Pálffyhoz s ez évre ismét a fentjelzett határidőkben 2200 frtot követelt. A fizetés késedelme 10 százalék késedelmi kamattal fog járni s esetleg végrehajtást maga után vonni. 92
»»» 173. – 1631 november 5. Nagyszombat. Esterházy M. nádor Illésházy István végrendeletét kéri Pálffy Páltól. 92
»»» 174. – 1631 november 28. Haditanács Pálffy Istvánhoz. Romhány Albert katonai előléptetése ügyében. 92
»»» 175. – 1631 deczember 8. Nagy-Kér. Esterházy Pál Pálffy Istvánhoz. Hadi mozgalmak Nyitra megyében. 93
»»» 176. – 1631 deczember 17. Nagyszombatból. Bakyth Péter Pálffy Istvánhoz. Bakyth betegsége, octavalis pere. 93
»»» 1632. 94
»»» 177. – 1632 január 12. Zuháról. Pálffy János kézfogójára hivja meg Pálffy Istvánt. 94
»»» 178. – 1632 január 13. Németujvár. Gróf Batthyány Ádám lakodalmára hivja meg Pálffy Istvánt. 94
»»» 179. – 1632 január 16. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz. Örködjék a menevéd nélküli gyanús utasokra, s ilyeneket fogasson el. 95
»»» 180. – 1632 január 18. Nagyszombat. Pázmány Péter Pálffy Istvánt alamizsnás szent János ünnepségére meghivja. 95
»»» 181. – 1632 január 22. Kismárton. Gróf Esterházy Miklós Pálffy Pálhoz. Pálffy ne ellenkezzék a szentszék határozatával. 95
»»» 182. – 1632 január 31. Haditanács Pálffy Istvánhoz a lévai kapitányság betöltése végett. 96
»»» 183. – 1632 szeptember 2. Bazin. M. kir. kamara a bazini plébánia (r. kath.) épületének helyreállításáról. 96
»»» 184. – 1632 február 3. M. kir. kamara Pálffy Istvánhoz királyi lovak részére szerzendő takarmányról. 96
»»» 185. – 1632 február 13. M. kir. kamara Pálffy Istvánhoz a bazini vár helyreállításáról. 96
»»» 186. – 1632 február 17. Trencsén várából. Gróf Illésházy Gáspár Pálffy Istvánhoz. Baráti levél. 97
»»» 187. – 1632 márczius 1. Tavarnokról. Pálffy Kata Pálffy Istvánhoz. Testvéri levél. 97
»»» 188. – 1632 márczius 18. Haditanács Pálffy Istvánhoz hadiszerek szállítása ügyében. 97
»»» 189. – 1632 márczius 26. Zai János paulinus generalis pracsos Zágbrát feletti Remete nevű kolostorból Pálffy Pálhoz. 98
»»» 190. – 1632 márczius 29. A hadi tanács Pálffy Istvánhoz. Egy Érsekujváron meghalt Schütz nevű orvos vagy vegyész hagyatékának rendezéséről. 98
»»» 191. – Év (?) ápril 6. Esztergomi káptalan Pálffy Pálhoz fordul Nagyszombat várostól szenvedett sérelmeinek orvoslásáért. 99
»»» 192. – 1632 ápril 3. Pálffy István Ujvárról – ohory főhadnagy halálát jelenti Pálffy Pálnak. 99
»»» 193. – 1632 ápril 3. Forgách Miklós, Felsőmagyarország generállsának egy lecsillapított parasztlázadás következtében kiadott rendeletei. 99
»»» 194. – 1632 ápril 10. Kassa. Forgách Miklós Pálffy Pálhoz hadi viszonyokról. 101
»»» 195. – 1632 ápril 12. Pozsony. Pálffy István Pálffy Páltól bizonyos pénzt hathatósan követel. 102
»»» 196. – 1632 május 2. Érsekujvár. Pálffy István Pálffy Pálhoz. Hadi hirekről, Koháry betegsége és pénzügyekről. 102
»»» 197. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz Bécsből 1632 május 5. Zabolázza meg a kihágó katonákat. 103
»»» 198. – 1632 május 6. Haditanács Pálffy Istvánhoz Koháry Péter kinevezendő utódjáról. 103
»»» 199. – 1632 május 7. Bogdánocz. Izdenczy András Pálffy Pálhoz. Megholt Koháry Péterről. Kollonich nehezteléséről. 103
»»» 200. – 1632 május 11. Bécs. II. Ferdinánd Pálffy Pálra bízza Pozsony várának helyreállítását. 104
»»» 201. – 1632 május 12. Illava várából. Ostrosyth István Pálffy Pálhoz Bodrogkeresztúr megvétele ügyében. 104
»»» 202. – 1632 május 13. Újvárról. Pálffy István Pálffy Pálhoz. Koháry Péter haláláról, érdemeiről, utódjáuak kinevezéséről és pénzügyekről. 105
»»» 203. – 1632 május 17. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz ennek a királyhoz szándékolt utazása ügyében. 106
»»» 204. – 1632 máj. 18. Issza bek, fő szancsák bék és esztergomi főhelytartó Pálffy Istvánhoz a szegény jobbágyság kimélése érdekében. Esztergomból. 106
»»» 05. – 1632 május 29. Oroszvárról. Pervan János gr. Pálffy Pálhoz Batthyány tartozása ügyében. 107
»»» 206. – 1632 május 20. Bécsből. Pálffy Pál – Pálffy Istvánhoz, ennek közeli bécsi utjáról. P. Pál szivesen fog közbenjárni P. István bora s gabonája értékesítésében adósságát kész kifizetni. Németországi hadi hireket közöl. 108
»»» 207. – 1632 május 24. Nagyheflan (?) vára fürdőjéből gr. Esterházy Miklós Pálffy Pálhoz. Elpanaszolja, hogy az udv. kamara s az udvar nem méltányolja érdemeit, s jogtalanságot követnek el rajta. 109
»»» 208. – 1632 május 28. Bécsből. Esterházy Pál Pálffy Pálhoz Esterházy Miklós érdekei ügyében. 110
»»» 208/a. – 1632 május 28. Bogdanóczról. Izdenczy András gróf Pálffy Pálhoz. Szellemes érdekes levél. 111
»»» 209. – 1632 május 29. Bakyth Péter Pálffy Istvánhoz. Drégelypalánkáról egy keresztény rab sarcza ügyében. 112
»»» 210. – 1632 június 1. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz Sibrik Pál lévai kapitányi állásáról. 112
»»» 211. – 1632 június 1. Kis-Marton. Esterházy Miklós gróf Pálffy Pálhoz. Meghivás Kis-Martonba. 112
»»» 212. – 1632 június 4. Pozsonyból. Draskovyth György váczi püspök Pálffy Istvánhoz. Szemrehányást tesz, hogy Pálffy I. a maklári hadat a nyárhidniakra szállította, s a szunyogdi kerteket elégettette. Ez ügyben végezzen Pálffy I. Pázmány kardinállal. 112
»»» 213. – 1632 június 5. Gyulafejérvár. Senayey István györi püspök gr. Pálffy Pálhoz hadi hirekről. 113
»»» 214. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz Laxenburgból 1632 június 5. Szökevény katonák kinyomozásáról s megbüntetéséről. 114
»»» 215. – 1632 június 8. Lakompak. Gr. Esterházy Miklós gr. Pálffy Pálhoz. Az udvari kamara végzését kéri, s a pápai uradalom csonkításáról s túlbecsüléséről. 114
»»» 216. – 1632 június 13. Trencséni fürdőből. Gróf Illésházy Gáspár Pálffy Istvánhoz. Barátságos levél. Illésházy méncse. 115
»»» 217. – 1632 június 20. Drégely-Palánkról. Bakyth Péter Pálffy Istvánhoz. A törökök hadi készülődéséről. 115
»»» 218. – 1632 június 28. Drégely-Palánkról. Bakyth Péter Pálffy Istvánhoz. Drégelypalánk védelmi állapotáról. 116
»»» 219. – 1632 július 9. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz Sibrik Pálnak a lévai kapitányságba való beiktatásáról. 116
»»» 220. – 1632 július 13. Pozsony. Pázmány Péter Pálffy Istvánhoz katonák részéről szenvedett sérelmek megtorlásáról. 116
»»» 221. – 1632 július 18. Gruskowits Márton paulinus generalis gr. Pálffy Pálhoz értekezés végett Mariathalról. 117
»»» 222. – 1632 július 24. Mariathal. P. Gruskowits Márton paulinus generalis Pálffy Páltól a mariathali templom javítására segélyt kér. 117
»»» 223. – 1032 {1632} júl. 25. Lakompak. Gróf Esterházy Miklós Pálffy Pálhoz. Elkeseredetten ír az udvari kamarától kivánt határozó végzés ügyében, melyet egyszersmind Pálffytól is sürget. 117
»»» 223/a. – 1632 júl. 29. Fraknó. Gróf Esterházy Miklós kincstári követelése ügyében gróf Pálffy Pálhoz. 118
»»» 224. – 1632 július 29. Galántháról. Esterházy Pál Pálffy Istvánhoz. Esterházy Galánthán épít, minél jelenléte szükséges. 118
»»» 225. – 1632 szept. 8. Trautmannsdorf Pálffy Istvánhoz. 119
»»» 226. – 1632 szeptember 7. Lakompak. Gr. Esterházy Miklós gr. Pálffy Pálhoz. Erdélyi fejedelem ügyeiről. 119
»»» 227. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz Bécsből 1632 szeptember 20. A békekötés megtartásáról. 120
»»» 228. – 1632 szeptember 22. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz, a végvárak megvédéséről. 120
»»» 229. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz. Bécsből 1632 szeptember 26. Fizetési ügy. 120
»»» 230. – 1632 november 4. Érsekujvár. Pázmán Péter cardinalis Pálffy Pálhoz. 120
»»» 231. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz Bécsből. 1632 november 17. Gyanus utasokra s titkos levelekre ügyeljen. 121
»»» 232. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz 1632 november 24. Bécsből. A svédeken aratott győzelemért Te Deun tarlandó. 121
»»» 1633. 121
»»» 233. – 1633 február 12. Csász. udv. kamara Pálffy Pált tartozásának kifizetésére sürgeti. 121
»»» 234. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz a várkapitányok visszaélései ügyében. Sopron, 1635 február 14. 122
»»» 235. – 1633 február 25. Nagyszombat. Pázmány Péter Pálffy Istvánhoz böjttől való felmentésről. 122
»»» 236. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz Bécsből 1633 márczius 5. Pasztorovith Pál javairól. 122
»»» 237. – 1633 ápril 12. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz, a szőgyéni kapitányság betöltéséről. 122
»»» 238. – II. Ferdinánd hadi ügyekben Pálffy Istvánhoz. Bécs. 1633 április 13. A királyi, illetőleg hazai szabad és meghódolt török területeken való közlekedésről. 123
»»» 239. – 1633 ápril 13. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz Pográny Benedeknek kérvényéről, melyben ez a királytól a palánki vár főkapitányi állását kéri. 123
»»» 240. – 1633. ápril 14. Pozsony. Pázmány Péter Pálffy Istvánhoz Pográny Benedek ajánlásáról. 123
»»» 241. – 1633 ápril 21. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz, honvédelmi ügyekben. 124
»»» 242. – II. Ferdinánd határvillongás ügyében Pálffy Istvánhoz 1633 május 21. Laxenburgból. 124
»»» 243. – 1633 június 18. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz. Török hadi hirek. Pálffy Bécsbe szándékozik menni. 124
»»» 244. – 1633 (?) junius 23. Pozsony. Pázmány Péter Pálffy Istvánhoz. Szénássy István kiszabadításáért. 125
»»» 245. – 1633 julius 11. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz a katonák kirohanásainak megtiltásáról. 125
»»» 246. – 1633 julius 13. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz Léva várőrségének megerősítéséről. 125
»»» 246/a. – 1633 julius 16. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz Pográny Benedeknek Palánk vára kapitányságáról. 126
»»» 246/b. – 1633. julius 26. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz honvédelmi ügyben. 126
»»» 247. – II. Ferdinánd hadügyben Pálffy Istvánhoz Bécsből 1633. augusztus 18. 126
»»» 247/a. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz Nógrád vára kapitánysága ügyében. 1633. Augusztus 23. 126
»»» 248. – 1633 julius 19. II. Ferdinánd Pálffy Pálhoz Brandenburgi Katalin herczegnőnek Sopron városától járó eltartásáról. 127
»»» 249. – 1633 julius 30. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz Esterházy Pál bányavárosi végvárak alkapitányságáról. 127
»»» 250. – 1633 augusztus 27. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz egy török fogolynak állítólagos megégetéséről. 127
»»» 251. – 1633 augusztus 30. M. kir. kamara Pálffy Istvánhoz Auaraczy István birtokairól. 127
»»» 252. – 1633 szeptember 3. Haditanács Pálffy Istvánhoz a kinevezendő nógrádi kapitányról. 128
»»» 253. – 1633 szeptember 13. Bécsből. Questenberg Pálffy Istvánhoz. A nógrádi kapitányság betöltéséről. 128
»»» 254. – 1633 október 15. II. Ferdinánd Pálffy Pálhoz a portára küldendő követnek adandó utasítások ügyében. 128
»»» 255. – II. Ferdinánd országgyűlés ügyében ír Pálffy Istvánnak 1633 október 19-én Eberstorfból. 129
»»» 255/a. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz a törökhöz küldendő követség ügyében. Bécs, 1633 október 25. 129
»»» 255/b. – 1633 november 14. Rétéről. Csáky István gróf Pálffy Istvánhoz. Pucheim Törökországba megy. Csáky s a királyné óhajtanak a portáról lovakat hozatni. Pálffy kérje Pucheimot, hogy a lovakért menő szolgáknak kezére járjon. 129
»»» 255/c. – 1633 deczember 18. Haditanács Pálffy Istvánhoz a szentferenczrendi szerzetesek által venni kivánt házak ügyében. 130
»»» 255/d. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz a várakban követendő óvatosságról. Bécs, 1633 deczember 24. 130
»»» 1634. 131
»»» 255/e. – 1634 január 6. Budetin várából. Ostrosith Borbálya Pálffy Istvánhoz. Meghivja Pálffyt Szunyogh Ilona s Balassa Endre kézfogójára. 131
»»» 255/f. – 1634 január 17. II. Ferdinánd meghagyja Pálffy Pálnak: hogy a magyar kir. kamara részéről száz mázsa sárga viaszt szolgáltasson a császári udvarhoz. 131
»»» 255/g. – 1634 márczius 10. Bécsből. Questenberg Pálffy Istvánhoz. Magyar katonák toborzása. 132
»»» 255/h. – 1634 márczius 23. Nógrádból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Hadi szolgálata viszonyairól és fizetéséről. 132
»»» 255/i. – 1634 márczius 30. Pozsony. Pázmán Péter gróf Pálffy Pálhoz. Megköszöni, hogy egy discantista gyermeket küldött Pozsonyba. 133
»»» 255/j. – Murcza budai vezér busa Pálffy Istvánhoz magyar katonák garázdálkodásáról. 1634 június 17. 134
»»» 255/k. – Forgách Zsigmondné, szül. Pálffy Kata 1634 julius 21-én Tavarnokról Pálffy Istvánhoz. Birtokjog biztosításáról, Forgách Ádám által okozott károk megtérítéséről. 134
»»» 255/l. – 1634 szeptember 5. Vöröskőről Bazinba. Özv. Pálffy Miklósné fiához, Pálffy Istvánhoz. Barátságos levél. 135
»»» 255/m. – 1634 október 20. Orth várából II. Ferdinánd tanácskozásra meghivja Pálffy Pált. 135
»»» 255/n. – 1634 november 11. Garany. Pálffy Kata Pálffy Istvánhoz. Alaghyné haláláról. Tállya birtokáról. Pálffy Kata testvéri szeretete Pálffy István iránt. 136
»»» 255/o. – 1634 november 22. Marcheggről. Gróf Pálffy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Tállya birtokáról. 136
»»» 255/p. – 1634 deczember 7. M. kir. kamara Pálffy Istvánhoz Tállya birtokáról. 137
»»» 255/r. – 1634 deczember 26. Nagyszombat. Pálffy Miklós Pálffy Istvánhoz. Fini levél. 137
»»» 1635. 137
»»» 256. – 1635 január 3. Nagyszombatból. Pálffy Tamás Pálffy Istvánnak boldog új évet kiván. 137
»»» 257. – 1635 február 3. Sopron. Pázmány Péter Pálffy Istvánhoz Benyék ügyében. 137
»»» 258. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz Balassáék ügyében. Sopron 1635. Február 8. 137
»»» 258/a. – 1635 febr. 26. Kecskemét városa Pálffy Istvánhoz megrendelt darutollak ügyében. 138
»»» 259. – 1635 márczius 16. Nógrádból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A törökök lőszert szállítanak. Esterházy egy rabnak fülét metszeti el. A végházak állapota. Esterházy a pöstényi fürdőbe készül. 138
»»» 260. – 1635 márczius 23. Pozsonyból Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Cardinál részletekben akar fizetni Pálffy Istvánnak. 140
»»» 261. – 1635 márczius 30. Pálffy Kata Pálffy Istvánhoz. Bizalmas magán levél Nagyszombatról. 140
»»» 262. – 1635 május 8. Hefflan. Gróf Esterházy Miklós gróf Pálffy Pálhoz. Regécz birtokáról és ellenségeiről. 140
»»» 263. – 1635 május 14. Galántháról. Esterházy Pál Pálffy Istvánhoz. Esterházy fürdőzése. Bosnyák temetése. Balassa Ferencz szemtelen kivánságai. 141
»»» 264. – 1635 június 12. Prága várából. II. Ferdinánd 200 ökör elküldését kívánja. 142
»»» 264/a. – 1635 június 23. Kassáról. Bercsény Imre Pálffy Istvánhoz Tallya birtoka ügyében. 142
»»» 265. – Részletes kimutatás a Pálffy István részére utalványozott 40 ezer frntnyi királyi adománynak kifizetéséről. 1635 július 18. 142
»»» 266. – 1635 július 19. M. kir. kamara gróf Pálffy Istvánhoz ennek követelései ügyében. 144
»»» 267. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz a rablók és kalandorok megtorlása végett. Bécs, 1635 július 24. 144
»»» 268. – 1635 julius 28. Pozsonyból. Pázmány Péter gróf Pálffy Istvánhoz a pozsonyi apáczák kolostorának építéséről. 145
»»» 269. – 1635 augusztus 26. Pucheim gróf Pálffy Istvánhoz Tallya birtoka ügyében. 145
»»» 270. – 1635 augusztus 29. Nógrádból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz Budai nagy tűzvészről. 146
»»» 271. – 1635 szept. 3. Pozsony. Draskovith György váczi püspök gróf Pálffy Pálhoz az ország kanczellársága s a győri püspökség elnyerése érdekében. 146
»»» 272. – 1635 szeptember 6. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz. Miskoy lévai kapitánynyá neveztetett ki. 147
»»» 273. – 1635 szeptember 11. Vöröskőről. Özv. Pálffy-Fugger Mária fiához gróf Pálffy Istvánhoz. Köszönetet küldött vadhusért. 147
»»» 274. – 1635 szept. 23. Gróf Salm Gyula lakodalmára hivja Pálffy Istvánt. 148
»»» 275. – 1635 október 7. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz Bakos és Pálffy közötti feszültségről. 148
»»» 276. – 1635 okt. 8. Oberstorf várából. II. Ferdinánd Pálffy Pálhoz honvédelem érdekében. 148
»»» 277. – 1635 október 29. Bécsből Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Lovakról. 148
»»» 278. – 1635 november 6. Mehemet bék Musztaffa passának esztergomi karinekamja Pálffy Istvánhoz az egyházi férfiaknak a törökök részéről való megterheltetéséről. 149
»»» 279. – 1635 november 18. Sellye. Pázmány Péter gróf Pálffy Istvánhoz, ennek egy kívánságáról. 149
»»» 280. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz a közbéke ügyében. Bécs, 1635 nov. 24. 150
»»» 281. – 1635 decz. 1. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz: végvári tiszti állomások betöltéséről. 150
»»» 282. – 1635 deczember 8. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Mocsonokról. 150
»»» 283. – 1635 decz. 12. Orthban. II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz az ország védelme ügyében. 151
»»» 284. – 1635 deczember 15. Nógrádból Esterházy Pál Pálffy Istvánhoz. A törökök veszteségéről. Esterházy egy időre el akar távozni. A hadi fizetés sürgetése. 151
»»» 285. – 1635 decz. 26. Nagyszombat. Pálffy Miklós atyját, Pálffy Istvánt névnapján üdvözli. 152
»»» 1636. 152
»»» 286. – 1636 január 11. M. kir. kamara gróf Pálffy Istvánhoz 15 ezer frntnyi követelésről. 152
»»» 287. – 1636 márczius 5. Mustaffa pasa esztergomi bék Pálffy Istvánhoz – az udvardi vásárra menendő kereskedők menevéde ügyében. 152
»»» 288. – 1636 márczius 9. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz. A Pálffy által Bécsbe szállítani óhajtott gabonára való szállítási menevédet a király egyelőre nem adhatja meg. 153
»»» 289. – 1636 april 4. Bécs, II. Ferdinánd Pálffy Pálhoz a leendő országbiróról. 153
»»» 290. – 1636 april 4. Bécs, II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz tábori munkások s napszámosok felbérlése ügyében. 153
»»» 291. – 1636 april 11. Bécs. II. Ferdinánd tanácskozásra meghivja Pálffyt. 154
»»» 292. – 1636 május 18. M. kir. kamara gróf Pálffy Istvánhoz Sárfő és Eisgrub helységekről. 154
»»» 293. – 1636 május 18. Nógrádból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A törökök jogtalan támadásai s pusztításairól. 154
»»» 294. – 1636 május 28. Mustaffa Pasa esztergomi bék Pálffy Istvánhoz Nagy-Binben szenvedett jogtalan támadás és sérelem miatt. 156
»»» 295. – 1636 május 29. Nagyszombat. Pázmány Péter gróf Pálffy Istvántól fenyőfát kér a nagyszombati barátok kolostorának tetejére. 156
»»» 296. – 1636 május 31. Stomfáról. – Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. – Testvéri s közérdekű ügy. 157
»»» 297. – 1636 június 2. Gajarról. Gr. Pálffy Pál gr. Pálffy Istvánhoz. Pálffy István visszaérkezett a királytól. Szent-György várának javítása. 157
»»» 298. – 1636 június 4. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz a lévai vár fatemplomának javítása ügyében. 157
»»» 299. – 1636 június 5. M. kir. kamara gr. Pálffy Istvánhoz Sárfő, Eisgrub s Gocznod községek birtokviszonyáról, s Véghles várának a Pográny-családtól való visszavételéről. 158
»»» 300. – 1636 jún. 13. Donauwerth. II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz Léva uradalma ügyében. 158
»»» 301. – 1636 június 16. Stomfán Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy Pál Linzbe készül a királyhoz. Katonák fizetéséről és rabokról. 159
»»» 302. – 1636 május 17. M. kir. kamara gróf Pálffy Pálhoz. Véghles várának kiváltása – s Babindalynéval való tárgyalás. 159
»»» 303. – II. Ferdinánd zsoldos katonák fizetéséről Pálffy Istvánhoz 1636 jún. 25. Linzből. 160
»»» 304. – 1636 június 26. Stomfáról. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz, ennek pénzbeli kielégítéséről. Pálffy István küldjön szolgákat a király rendelete szerint. 160
»»» 305. – 1636 június 27. Pozsonyból Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz egy orvosi könyvről. 161
»»» 306. – 1636 június 28. Galantháról. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Pálffy Mihály fiainak selizi birtoklásáról. 161
»»» 307. – Lipót Vilmos fhg. Pálffy Istvánhoz a török háború ügyében. Bécs, 1636 júli 3. 161
»»» 308. – 1636 július 11. Pozsonyból. Gr. Pálffy Pál gr. Pálffy Istvánhoz posztószállításról. Ujvárra. 162
»»» 309. – 1636 július 13. Nagyszombat. Pázmán Péter gr. Pálffy Pálhoz. Lelkészek és tanítók fizetése érdekében. Erdélyi Istvánért közbenjár. 162
»»» 309/a. – 1636 július 18. Sellye. Pázmán Péter gr. Pálffy Pálnak. Baráti levél. 162
»»» 310. – 1636 július 29. Szécsényből Ujvárra Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz utazásáról. 163
»»» 311. – 1636 júl. 31. Seffy Mehemeth esztergomi bék Pálffy Istvánhoz lovak vétele ügyében. 163
»»» 312. – 1636 aug. 1. Fülekről. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Magdeburg bevételéről. A királynak két rendelete – s hadi ügyekről. 163
»»» 313. – 1636 aug. 2. Gácsból. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Lévai kapitány követeléséről. 165
»»» 314. – 1636 aug. 16. Szent-Kereszt. Pázmány Péter gr. Pálffy Istvánhoz honvédelem tárgyában. 165
»»» 314/a. – 1636. sept. 3. Sellye. Pázmány Péter gr. Pálffy Pált ebédre hivja meg Tardoskeddre. 165
»»» 315. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz néhai Thurzó Mihály javairól. Regensburgból 1636. aug. 30. 165
»»» 316. – 1636 sept. 8. Nagyszombat. Pálffy Miklós Pálffy Istvánhoz. Tanügy. 166
»»» 317. – 1636 sept. 12. Nagyszombat. Pázmány Péter gróf Pálffy Istvánhoz honvédelemről. 166
»»» 317/a. – 1636 sept. 14. Nagyszombat. Pázmány P. gróf Pálffy Istvánhoz honvédelmi helyzetről. 166
»»» 318. – 1636. sept. 15. Marhekről. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. A király részére darukat, hattyúkat és veres kócsakot, saját részére túzokokat kér. 167
»»» 319. – 1636 sept. 24. Nógrádból. Esterházy Pál gr. Pálffy Istvánhoz. Fegyelmetlenség a táborban. Esterházy török lovak vételéről ; a törökök táborozásáról. A török vezér küldöttségéről. 167
»»» 320. – 1636 sept. 28. Nógrádból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Törökök hadi hirei, tatárok állítólagos megveretéséről, török lovak vételéről. 168
»»» 321. – 1636 október 19. Brunnből. Salm Gyula gróf Pálffy Istvánhoz katonaság toborzása végett. 169
»»» 322. – 1636 október 20. Pozsony. Pázmány Péter gróf Pálffy Istvánhoz. Nagy örömét fejezi ki a magyarok győzelme felett, melyet a törökön arattak. 169
»»» 323. – 1636 október 22. Sellye. Pázmány Péter gróf Pálffy Istvánhoz hadi hirekről. 170
»»» 323/a. – 1636 november 8. Pozsony. Pázmány Péter II. Ferdinándhoz. A magvaszakadt Thurzó-családnak jószágairól. 170
»»» 324. – 1636 október 22. Pozsonyból. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz insurrectio ügyében. 171
»»» 325. – 1636 október 24. Nógrádból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz, Esterházy betegsége. 172
»»» 326. – 1636 október 25. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Pozsonyból. A nádor megtiltja a túszok elleni katonai eljárást. Pálffy Pál ezt nem helyesli. Thurzó Ádámné részére hadakat fogadnak. 172
»»» 327. – 1636 november 1. Nógrádból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A törökök hadi mozgalmai ; a tatárok segítségének bizonytalansága ; a törökök félelme. A temesvári basa vesztesége. Sempte várának részbirtoka. 173
»»» 328. – Lipót főherczeg Pálffy Istvánhoz a török elleni támadások s az elfogott hatvani bég ügyében. Bécs, 1636 november 15. 173
»»» 328/a. – 1636 deczember 2. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy Pál Regensburgba készül. 174
»»» 329. – 1636 deczember 5. Nógrádból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Hirek a törökök hadi mozdulatairól. A török megbékélése Rákóczival. A törökök hadakozása Kazullal. 174
»»» 330. – 1636 deczember 22. Regensburg. Pálffy Pál Pálffy Istvánnak a római császár választásáról. 175
»»» 1637. 175
»»» 331. – 1637 január 7. Pálffy Istvánnak egy adóssága. 175
»»» 332. – 1637 január 8. Zólyomból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Ez 50 aranyat küld Esterházynak madarak vételére. A madarak drágasága. 175
»»» 333. – II. Ferdinánd Pálffy Istvánnak hadi kihágások megtorlása végett. 1637 február 12. Bécsből. 176
»»» 334. – II. Ferdinánd a lengyel katonák lecsillapítása végett ír Pálffy Istvánhoz. Bécs, 1637 február 14. 176
»»» 335. – 1637 február 18. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Bécsből. Tartozását kifizetendi Pálffy Istvánnak. 176
»»» 336. – II. Ferdinánd 1637 február 27-én Bécsből. Gróf Pálffy Istvánt meghivja. 176
»»» 337. – 1637 márczius 11. Pozsony. Pázmány Péter gróf Pálffy Pálhoz. Apáczazárda építését sürgeti. Szellemes tréfás üzenet a grófnénak egy fiatal kort elővarázsló gyógyszerről. Bécsben. 177
»»» 338. – 1637 márczius 13. Nógrádból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A törökök mozgalmai. Wesselény küldjön Nógrádba taraczkot. 177
»»» 339. – III. Ferdinánd lovasok toborzásáról Pálffy Istvánhoz. Bécs, 1637 márczius 22., július 8. 178
»»» 340. – 1637 május 2. Hadi tanács gróf Pálffy Istvánhoz. Haczy Balta esztergomi török tiszt garázdálkodásának meggátlása ügyében. 179
»»» 342. – 1637. május 8. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz honvédelmi ügyben. 180
»»» 343. – 1637 június 6. Hadi tanács az ujvári mészárszéki és korcsmai jogról. 180
»»» 344. – 1637 augusztus 1. Hadi tanács néhány engedetlen kapitányról s Pálffy Istvánnak bécsi útjáról. 180
»»» 345. – 1637 május 15. Ferdinánd király sürgeti Pálffy Pált, hogy Marchegg uradalomtól járó adóhátralékát mielőbb fizesse meg. 180
»»» 346. – 1637 május 20. Hadi tanács gróf Pálffy Istvánhoz. Gátolja és torolja meg a lévai várhoz tartozó jobbágyokon a lévai kapitány lovassága által elkövetett igazságtalanságokat s károkat. 181
»»» 347. – 1637 május 20. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz. Főkapitányi állása ügyében. 181
»»» 348. – 1637 május 28. Prágából. III. Ferdinánd Pálffy Pálhoz ökrök vásárlása végett. 182
»»» 349. – 1637 junius 7. Galantháról. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. E. Pál érvel Illey jószágaira való jogos igényeiről. 182
»»» 350. – 1637 junius 7. Galantáról. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Esterházy egy donatiójának jogérvényét védi Pálffyval szemben ; panaszkodik ennek sérelmeiről. Csontos állítólagos követeléséről. 184
»»» 351. – 1637 junius 23. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ennek pénzügyei ; határkérdés Szeneznél ; a pozsonyi vár javítása. 185
»»» 352. – 1637 julius 6. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Pozsonyból. Pénzügy. 186
»»» 353. – 1637 julius 7. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Stomfáról. Török agárról. 186
»»» 354. – 1637 julius 8. Juszuff esztergomi bék Szabó Mihálynak Pálffy István ujvári helytartójának, rablások megtorlásáról. 186
»»» 355. – 1637 julius 14. Haditanács Pálffy Istvánhoz. Hirek szerencsés csatáról. 187
»»» 356. – 1637 julius 16. Csász. udvari kamara a m. kir. kamarához gróf Pálffy Istvánnak 10.717 írt s 15 krajczárnyi követeléséről. 187
»»» 357. – III. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz a horvát szökevényekről. Bécs, 1637 julius 23. 188
»»» 358. – Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz 1637 augusztus 5. Pozsonyból. 188
»»» 359. – III. Ferdinánd Pálffy Istvánt tanácskozásra hivja föl. Bécs, 1637 augusztus 15. 188
»»» 360. – 1637 augusztus 29. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz, pozsonyi vár javítása ügyében. Pozsonyból. 188
»»» 361. – III. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz a törökök elleni támadások megakadályozásáról. Ebersdorf, 1637 szeptember 19. 189
»»» 362. – 1637 október 2. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz hadi fizetés ügyében. Marchekről Ujvárra. 189
»»» 363. – III. Ferdinánd 1637 okt. 19-én Ebersdorfban Pálffy Istvánhoz november 1-jére Bécsbe hívja, hogy vele a közeledő országgyűlésre nézve előzetesen tanácskozzék. 190
»»» 364. – 1637 október 25. Galántáról. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Esterházy nejének betegsége. Lovakról. Törökök háboruja a persákkal. 190
»»» 365. – 1637 deczember 15. Pozsony. Ferdinánd király intézkedik a Pozsony vára helyreállítására megrendelt s vizár által elragadott fakészlet megtérítése s vámmentessége ügyében. 190
»»» 366. – 1637 deczember 19. Tavarnokról. Pálffy Kata Pálffy Istvánhoz. Honvédelemről. 191
»»» 1638. 191
»»» 367. – 1638 ápril 7. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz, ennek tartozásáról. 191
»»» 368. – 1638 ápril 6-23. Hirek Pálffy Istvánról. 191
»»» 369. – 1638 ápril 26, Pozsonyból. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Egy képről s Majthény lakodalmáról. 191
»»» 370. – 1638 ápril 18. Zólyomból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Romhány Simon alkapitány tiszte. Halászi Jakab hadnagynak ajánltatik. 192
»»» 371. – 1638 ápril 20. Mustha váczi basa Pálffy Istvánnak ajándékkal akar kedveskedni. 192
»»» 372. – 1638 ápril 24. Nógrádból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Sallay Balázst vajdaságra ajánlja. Bercsény installációja. Darabos szökése. 193
»»» 373. – 1638 ápril 27. Váczról. Mustar basa Pálffy Istvánhoz rabváltság ügyében. 193
»»» 374. – 1638 május 1. Ahmat budai Kajmekam rabkezességéről s a magyar katonák garázdálkodásáról. 194
»»» 375. – 1638 május 2. Nógrádból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Wesselény Hatvannál táboroz. A törökök hadi mozzanatai. Musza basa. Bercsény hadi tisztsége. 195
»»» 376. – 1638 május 5. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz Nógrádból. Wesselény hadi fegyelmetlenségéről. Forgách Hatvan felé indult. 196
»»» 377. – 1638 május 5. Nógrádból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Török foglyok. Pálffy fegyelme. Esterházy lemondása. Wesselény csatázása. 196
»»» 378. – 1638 május 2-ikán Ungvár várából gróf Drugeth János gróf Pálffy Istvánhoz. Baráti levél. 197
»»» 379. – 1638 május 9. Palánkról. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Romhány Simon beiktatásáról. Rabokról. Nógrádiak sanyarú állapotáról. Wesselényit gáncsolja. 197
»»» 380. – Mehemet budai vezér basa budai Kazmakámjának levele rabok ügyében Pálffy Istvánhoz. 1638 május 9. 197
»»» 381. – 1638 május 12. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ennek sziléziai birtokáról. Galgócz és Semthe uradalmairól. 198
»»» 382. – 1638 május 15. Ferdinánd rosszalja Pálffy Istvánnak engedetlenségét s végváraiból a törökök ellen intézett támadásait. Pálffy Pált küldi hozzá hadi rendeletekkel. 198
»»» 383. – 1638 május 16. Bodnan. Ostrosith Borbála Pálffy Istvánhoz. P. I. két falut akar kiváltani Ostrosith Borbálától. 199
»»» 384. – 1638 május 18. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Ujvárra. Kölcsönös ajándékok. 199
»»» 384/a. – 1638 május 21. Pálffy Pál királyi megbizásról tudósítja Pálffy Istvánt. 199
»»» 385. – 1638 május 19. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz a lévai alkapitányról. 199
»»» 386. – 1638 május 29. Malaczkáról. Pálffy Pál Pálffy Istvánnak lovat küld. 199
»»» 387. – 1638 május 29. Malaczka. Pálffy Pál uti terveiről értesíti Pálffy Istvánt. 200
»»» 388. – 1638 június 6. Bécsből. Pálffy Pál néhány végház ügyében ír Pálffy Istvánhoz. 200
»»» 389. – 1638 június 17. Galántháról. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Sok teendője miatt június 24-ike előtt nem jöhet Szombatba. Installátiója végett írt a hadi tanácsnak. Pálffy ha akar Bécsbe is elmehet s 10 nap mulva vissza jöhet. 201
»»» 390. – 1638 június 18. Akmat kihaja Pálffy Istvánhoz igazságszolgáltatás ügyében. 201
»»» 391. – 1638 június 19. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Ujvárra. Esterházy installatiója után jöjjön fel Bécsbe. Wesselényivel nincsenek itt megelégedve. Bercsényit ajánlja. Esterházy Pál jöjjön fel Bécsbe. 202
»»» 392. – 1638 június 18. Esztergomból. Dervis aga, esztergomi török tiszt Pálffy Istvánhoz egy rab szabadsága végett. 202
»»» 393. – 1638 június 25. III. Ferdinánd hadiszolgálati bért rendel Pálffynak kifizettetni. 203
»»» 394. – 1638 június 25. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Ujvárra. Lovak vételéről. A király teljesítendi Pálffy István kivánságát. Esterházy Pál installácziója. 203
»»» 395. – 1638 július 2. Bainócz. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Ujvárra. Bercsény szabadságolása. Pálffy István betegsége. 204
»»» 395/a. – 1638 július hava. Bercsény Imre Pálffy Istvánhoz. Ez ne menjen Bajmóczra. Bercsény instalácziója. 204
»»» 396. – 1638 július 4. Váczról. Szogor Musta basa Pálffy Istvánhoz rabváltság s lovak ügyében. Romhányi palánki alkapitányról s egy rab váltságáról. 205
»»» 397. – 1638 augusztus 4. Prágából. Udvari kamara gróf Pálffy Istvánhoz a kemnitzi uradalom átvételénél felmerült visszásságok kiegyenlítéséről. 205
»»» 398. – Az udvari hadi tanács Pálffy Istvánhoz Vesselényi Ferencz füleki kapitány sérelme ügyében. 1638 augusztus 5. 206
»»» 399. – 1638. Ahmad kihája Mehemet budai pasa kajmekámja Pálffy Istvánhoz rabváltság ügyében. 206
»»» 400. – 1638 augusztus 21. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz Wesselényinek visszahelyezéséről Fülek vára kapitányságába. 207
»»» 401. – 1638 augusztus 24. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz Nadány Miklós nógrádi alkapitánynak fogságból való szabadon bocsáttatásáról. 208
»»» 402. – 1638 szeptember 4. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz Nadány kiszabadításáról. Váczi bég két rabot küld. Gyermekrablás. 208
»»» 403. – 1638 szeptember 11. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Drégely várának tatarozásáról. Esterházy áldozni kész a katonák fizetésére s építési javításokra. Határigazítás. 209
»»» 404. – 1634 {1638} október 4. Pozsonyból. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy Pál Prágából megérkezett s megint oda készül. Pálffy István papot küldött sziléziai jószágára. 210
»»» 405. – 1638 október 13. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz az új budai török vezérnél leendő tisztelgés ügyében. 210
»»» 406. – 1638 november 7. Ujvárról Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Egy Csausz volt Esterházynál. A törökök igazságtalanul fognak el rabokat és megszegik a békességet. Koháry fizetéséről. A kapitányok követeket akarnak küldeni a királyhoz. 211
»»» 407. – 1638 november 25. Ujvárról. Esterházy Pál gr. Pálffy Istvánhoz. A törököknek portyázásai. A hazai sereg némely mozzanatáról. Pográny viselkedése. 212
»»» 408. – 1638 decz. 8. Bécs. Ferdinánd a magy. kir. kamara elnöke és tanácsosaihoz özv. Pográny Györgyné szül. Listhy Anna Rozina nyitramegyei birtokainak visszaadása ügyében. 213
»»» 409. – 1638 decz. 9. Ujvárról. Esterházy Pál gr. Pálffy Istvánhoz. Gyarmati fegyvertárnokról. Hídépítésről, s hadi lajstromokról. 213
»»» 410. – 1638 decz. 14. Szomolányból. Gróf Pálffy Mária gr. Pálffy Istvánhoz. Gazdasági érdekben írt bizalmas levél. 214
»»» 411. – 1638 decz. 14. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A törökök garázdálkodásairól. 214
»»» 412. – 1638 decz. 19. Esterházy Pál Ujvárból gróf Pálffy Istvánhoz. A törökök garázdálkodása. 215
»»» 413. – 1638 decz. 20. Bécs. III. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz hadi élelmezési rendszabályokról. 216
»»» 414. – 1638 decz. 22. Ujvárból. Esterházy Pál gr. Pálffy Istvánhoz. Török hirek. Védelmi tervek s intézkedések. 216
»»» 415. – 1638 decz. 29. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A török fővezér békés hangulata. A magyar sereg insége. 217
»»» 415/a. – 1638 decz. 30. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A török vezér személyi intézkedései. Wesselény szolgálatáról. 217
»»» 1639. 218
»»» 416. – 1639 február 4. Klenownik várából Draskovith János gróf, gróf Pálffy Istvánt meghivja Erdődy Erzsébet lakodalmára. 218
»»» 417. – 1639 január 6. Pereszlén. Özv. Appony Balázsné szül. Serény Borbálya. A kir. kamara által kivánt buza ügyében Majthény Mihály kamarai tanácsoshoz és sógorához. 218
»»» 418. – 1639 január 3. Ujvárból Esterházy Pál Pálffy fizetéséről. 219
»»» 419. – 1639 január 12. Szanchina. Trestyánszky Mária Pálffy Istvánhoz gazdasági ügyben. 219
»»» 420. – 1639 január 21. Ujvárból. Esterházy Pál Pálffy Istvánhoz. A török császár veszteségei. A kihaja kegyvesztett. Pálffy embereinek kihágásai. 219
»»» 421. – 1639 január 23. Pápa. Csáky László gróf Pálffy Pálhoz. Szolgálatait felajánlja s alkalmazást kér. 220
»»» 422. – 1639 febr. 9. Pozsonyból. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Léva vára vételáráról. 220
»»» 423. – 1639 febr. 20. Ujvárból. Esterházy Pál gr. Pálffy Istvánhoz. Thurzóék jószágáról. Hadi fizetésről. Pénzügyekről. Kassai katonákból 14 esett törökök kezébe. 220
»»» 424. – 1639 febr. 20. Bécs. III. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz Balassa Ferencz birtoksérelmi ügyében. 222
»»» 425. – 1639 febr. 22. Ujvárról. Esterházy Pál gr. Pálffy Istvánhoz. A végházak mostoha viszonyairól s a hadi fizetés sürgetésének eredménytelenségéről. 222
»»» 426. – 1639 február 28. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A fülekiek rabváltsága. Esterházy Veselényit védelmezi. A tőzsérek elitéltetése. 223
»»» 427. – 1639 márczius 6. Szakolcsáról. Pálffy András gróf Pálffy Istvánhoz a miloticzi (Morvaország) uradalom állapota értéke s jövedelmeiről. 224
»»» 428. – 1639 márczius 16. Pozsonyból. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz annak betegségéről s valamely udv. kamarai ügyéről. 225
»»» 429. – 1639 ápril 3., 27. Bécs. III. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz katonatoborzás ügyében. 225
»»» 430. – 1639 ápril 6. Komáromból. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Tárgyaljon a végbeli kapitányokkal. 225
»»» 431. – 1639 ápril 9. Kékkő. Balassa Ferencz Pálffy Istvánhoz. Gyarmaton szenvedett sérelmeinek orvoslását hathatósan kéri. 226
»»» 432. – 1639 ápril 18. Szakolczáról. Bzecziczky Szaniszló gróf Pálffy Istvánhoz. Lovak eladásáról. 227
»»» 432/a. – 1639 ápril 20. Palócz kastélyból. Barkóczy László gróf Pálffy Istvánhoz. Szunyogh Gáspár katonai toborzásáról s azon módokról, mikép kell katonákat jó eredménynyel felfogadni. 227
»»» 433. – 1639 ápril 25. Ujvárban. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Engedélyt kér, hogy Pöstyénbe mehessen fürdőbe. 228
»»» 434. – 1639 ápril 30. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Tüzetes leirása Ujvár sanyarú védelmi viszonyainak s védelmi hiányainak. Esterházynak erre vonatkozó javaslatai. 229
»»» 435. – 1639 május 7. 6 órakor. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A végházak állapotai, Kéry betegsége. – Pálffy értekezzék a haditanácscsal. Egy pribék bünhődése. 231
»»» 436. – 1639 május. Gróf Pálffy István főkapitány parancsot kap a királytól, hogy Ordódy Gáspár, Tőrös János és Majthény Mihály kir. kamarai tanácsosokat védje meg Esterházy Pál és Berchény Imre támadásai ellen. 231
»»» 437. – 1639 május 10. Bécs. III. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz hajduknak hadi szolgálata végett. 231
»»» 438. – 1639 május 10. Kir. kamara gróf Pálffy Pálhoz. A pozsonyi vár területén való jogtalan építkezések beszüntetendők. 233
»»» 439. – 1639 május 13. Thuryszakállos. Gróf Pálffy János gróf Pálffy Istvánhoz. Birtokvásárlás ügyében. 233
»»» 440. – 1639 május 17. Stomfáról. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. A királynak Pálffy Istvánra nézve hozott kedvező határozatáról. Kamarások kivánságairól. 233
»»» 441. – III. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz, ennek hadifizetése ügyében. Bécs, 1639 május 17. 234
»»» 442. – III. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz 300 huszár táborba vonulása végett ír. Bécs, 1639 junius 1. 235
»»» 443. – 1639 junius 4. Sopornyáról. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A katonaság felmondta szolgálatát a fizetés elmaradása miatt. Esterházy iparkodott őket lecsendesíteni. 235
»»» 444. – 1639 junius 4. Zuha. Gróf Pálffy János gróf Pálffy Istvánhoz. Adósság fizetése ügyében. Birtokállomány. 236
»»» 445. – 1639 junius 11. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A katonák fizetését sürgeti s ennek módjáról ír. Több egyént javasol a katonaság vezetésére. A posztó szállításáról. 236
»»» 446. – 1639 junius 21. Haditanács Pálffy Istvánhoz katonák toborzásáról. 238
»»» 447. – 1639 julius 3. Stomfáról. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Testvéri levél. A király gyermekének temetése. 238
»»» 448. – 1639 julius 10. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Francziák felett aratott győzelem. Bécs megerősítése. Hadi hirek. 238
»»» 449. – 1639 julius 17. Ujvárról. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Szunyogh harczra készen áll 2000 lovassal. Pálffynak késedelmét helyteleníti. 239
»»» 450. – 1639 julius 18. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz az országos jövedelmek körül bekövetkezett visszaélések megszüntetéséről. 239
»»» 451. – 1639 julius 26. Váczról. Musta váczi basa Pálffy Istvánhoz rabváltság, sátor s lószerszámok ügyében. 240
»»» 452. – III. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz Bercsényi Imre hadi útjáról. Bécs, 1639 julius 29. 241
»»» 452/a. – III. Ferdinánd Pálffy Istvánt Csehországba rendeli. Bécs, 1639 julius 30. 241
»»» 452/b. – III. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz Vesselényi Ferencz lengyelországi útjáról. Bécs, 1638 augusztus 5. 242
»»» 453. – 1639 augusztus 9. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Lőcséről. Az erdélyi fejedelem s Máté vajda találkozása. 242
»»» 454. – III. Ferdinánd Pálffy Istvánt katonáival együtt Csehországba rendeli. 1639 augusztus 18. 242
»»» 455. – 1639 augusztus 23. Váczról. Musta basa Pálffy Istvánhoz lovakról és látogatásról. 243
»»» 456. – 1639 szeptember 21. Styavalcza várából. Révay Ferencz gróf Pálffy Pálhoz. Hadi ügyekben. Szemrehányást tesz Pálffynak vele való méltatlan eljárásáért. 243
»»» 457. – 1639 október 11. Szombatból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz Prágába. Esterházy orvosnál van. A törökök Gyarmatot felgyujtották. Ujvár erősítése. 244
»»» 458. – 1639 november 13. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy Pál komolyan betegeskedik. Pálffy István védje meg Wollsteinnak (bizonyára Wallenstein) és a maga jószágát. 246
»»» 459. – 1639 november 30. Bécsből Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Prágába. Pálffy István és Pál betegeskedtek. Pálffyaknak jószágáról, mely közel van Wallenstein birtokához. Pálffy István előbb temettesse el feleségét, mintsem visszatér. 246
»»» 460. – 1639 deczember 7. Bécsből. Bercsény Imre Pálffy Istvánhoz. Kéri támogatását és közbenjárását a palánki kapitányság elnyerése végett. 247
»»» 461. – 1639 deczember 9. Zuháról. Gróf Pálffy János gróf Pálffy Istvánhoz Prágába. Paripákról. Erdődyné látogatásáról s özv. Pálffy Miklósnéról. 247
»»» 462. – 1639 deczember 14. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Prágába. Az ellenség helyzetéről. Pálffy Istvánné temetéséről. 248
»»» 463. – 1639 deczember 18. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Prágába. Ajánlja Khán urat. 248
»»» 463/a. – 1639 deczember 19. Czifferről. Gróf Pálffy János gróf Pálffy Istvánhoz. Prépost jelentése ; a czifferi templom építése. 249
»»» 1640. 249
»»» 464. – 1640 február 11. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Pálffy nem ád életjelt. A vármegyék hadi segítsége. A törökök mozgolódásai. Új kapitányok. Ujvárott több előkelő ember halt meg. 249
»»» 465. – 1640 február 12. Prágából. Schwanberg Ádám úr Pálffy Istvánhoz. Baráti levél. 250
»»» 466. – 1640 február 28. Sobotkáról Jungenpunzelbe. Piccolomini gróf Pálffy Istvánhoz. Hadi hirek. 250
»»» 467. – 1640 márczius 1. Gitschinből. Jungpunzelbe Piccolomini gróf Pálffy Istvánhoz. Hadi hirek és parancsok. 251
»»» 468. – 1640 márczius 2. Gitschinből. Piccolomini gróf Pálffy Istvánhoz. Hadi parancsok. 251
»»» 469. – 1640 márczius 2. Gitschinből Jungenpunzelbe. Piccolomini gróf Pálffy Istvánhoz. Hadi hirek. 251
»»» 470. – 1640 márczius 2. Gitschinből Jungenpunzelbe. Piccolomini gróf Pálffy Istvánhoz. Hadi hirek és parancsok. 251
»»» 471. – 1640 márczius 3. Gitschinből. Piccolomini Pálffy Istvánhoz. Hadi hirek és parancsok. 251
»»» 472. – 1640 márczius 6. Gitschinből Jungenpunzelbe. Piccolomini gróf Pálffy Istvánhoz ennek működéséről s hadi rendeletekről. 252
»»» 473. – 1640 márczius 8. Gitschinből. Piccolomini Pálffy Istvánhoz. Pálffytól jött hadi hirek. 252
»»» 474. – 1640 márczius 12. Sabotka Jungenpunzelbe. Piccolomini Pálffy Istvánhoz. Hadi parancsok. 252
»»» 475. – 1640 márczius 14. Piccolomini elrendeli, hogy Pálffy István Weisswasserből magyar katonaságával katonaságával Hirschbergbe vonuljon. 253
»»» 476. – 1640 márczius 17. Az alsó ausztriai rendek gróf Pálffy Pált sürgetik egy jámbor szándékának valósítására. 253
»»» 476/a. – Gróf Pálffy Pál Ferdinánd királyhoz. A király kivánsága szerint igyekezni fog az országgyülési ügyekre nézve az illető tényezőkkel megállapodni. Kelet nélkül. 253
»»» 477. – 1640 márczius 20. Hirschberg. Gonzaga Lajos Pálffy Istvánhoz. 253
»»» 477/a. – 1640 márczius 21. Leutnericzről. Piccolomini gróf Pálffy Istvánhoz. 254
»»» 477/b. – 1640 márczius 23. Prágából. Piccolomini Pálffy Istvánhoz Launba. 254
»»» 478. – 1640 Gonzaga Lajos Pálffyhoz Hirschbergből Taubba. 254
»»» 479. – 1640. márczius 30. Piccolomini Pálffyhoz. 254
»»» 480. – 1640 márczius 28. Piccolomini Pálffyhoz Satzból, Kaden vidékére. 254
»»» 481. – 1640 márczius 28. Launból Kaden vidékére. Piccolomini. 255
»»» 482. – 1640 márczius 31. Wilimiczből. Piccolomini. 255
»»» 483. – 1640 április 9. Piccolomini Neussingból. 255
»»» 484. – 1640 április 11. Gróf Suys Töppelből. 255
»»» 485. – 1640. április 18. Piccolomini Falkenauból. 255
»»» 487. [!] – 1640 április 1. Piccolomini Willenitzből Foelixbergbe. 256
»»» 488. – 1649 [1640] ápril 24. délután. Adorfból. Piccolomini Pálffy Istvánhoz. Hadi hirek s parancsok Pálffyhoz. 256
»»» 489. – 1640 ápril 28. Plavenből. Piccolomini Pálffy Istvánhoz. 256
»»» 490. – 1640 ápril 28. Plavenből. Piccolomini Pálffy Istvánhoz. Rosszalja Pálffy katonáinak fegyelmezetlenségét. 257
»»» 491. – 1640 ápril 30. Sahlfeldből. Piccolomini Pálffyhoz. 257
»»» 492. – 1640 május 2. Christendorfból. Gouzaga Lajos Pálffyhoz. Hadi parancsok. 257
»»» 493. – 1640 május 4. Schlezből. Piccolomini Pálffyhoz. Hadi hirek és parancsok. 257
»»» 494. – 1640 május 4. Piccolomini Pálffyhoz. Christendorfból. 257
»»» 495. – 1640 május 2. Bécs. III. Ferdinánd Pálffy Pálhoz. Szendrő várának vételára részletekép befolyt pénz hadi czélokra fordítandó. 258
»»» 496. – 1640 május 5. Nimeritzből. Piccolomini Pálffy Istvánhoz. 258
»»» 497. – 1640 május 9. regg. 3 órakor. Sahlfeld. Piccolomini Pálffyhoz. 258
»»» 498. – 1640 május 11. Sahlfeldből. Piccolomini Pálffyhoz. 258
»»» 499. – 1640 május 11. Sahlfeldből. Piccolomini Pálffyhoz. 258
»»» 500. – 1640 május 11. Piccolomini említi, hogy Pálffytól már kapott hadi tudósításokat. 259
»»» 501. – 1640 május 12. Sahlfeldből Piccolomini Pálffyhoz. 259
»»» 502. – 1640 deczember 27. Rómából. Gróf Puchaim O. F. részvétirata Pálffyhoz. 259
»»» 503. – 1640 május 10. Sahlfeldből. Gróf Piccolomini gróf Pálffy Istvánhoz. Hadi intézkedések. 259
»»» 504. – 1640 május 9. Sahlfeldből, reggeli 3 órakor. Gróf Piccolomini gróf Pálffy Istvánhoz. 260
»»» 505. – 1640 május 11. Sahlfeldből. Gróf Piccolomini gróf Pálffy Istvánhoz. 260
»»» 506. – 1640 július 6. Regensburgból. III. Ferdinánd gróf Pálffy István hadszolgálati fizetéséről. 260
»»» 507. – 1640 szeptember 1. Zuháról. Pálffy János gróf Pálffy István grófhoz. Ocskay Miklós Ormándy Erzsébetnek lakodalmára hívja. 261
»»» 508. – 1640 szept. 1. Pozsonyból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Balogh István temetéséről. Nádor követeket küld a vezérhez. A vármegye Komjátiban gyülekez. 261
»»» 509. – 1640 november 4. Szakolczáról. Pálffy Péter anyjának nemes Wieskow Katalinnak néhai ngos Pálffy Tamás özvegyének temetésére meghivja gróf Pálffy Istvánt. 262
»»» 510. – 1640 november 11. Ungvárról. Gróf Druget János gróf Pálffy Istvánhoz. Pálffy Istvánné temetése. 262
»»» 511. – 1640 november 21. Omliburgt. Pálffy András gróf Pálffy Istvánhoz ennek pénzügyeiben. Hadi hirek és jelentések. 262
»»» 512. – 1640 deczember 3. Hadi tanács gróf Pálffy Istvánhoz. Sárközy Márton szökevény kapitány s gonosztevő megbüntetéséről. 263
»»» 513. – 1640. deczember 4. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Hadi hirek. 264
»»» 514. – 1640 deczember 10. Zuháról. Gróf Pálffy János gróf Pálffy Istvánhoz. Adósságairól ír és pénzt kér. 264
»»» 516. – 1640 deczember 14. Pozsonyból. Gróf Pálffy János gróf Pálffy Istvánhoz. P. Jánost tolvajok megkárosították. 265
»»» 517. – 1640 deczember 17. Bécsből Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Betegségéről ; spanyol alattvalók lázongásáról, s Pálffy István pénzköveteléséről ír. 265
»»» 518. – 1640 deczember 18. Bécsből Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Ujvárra. Pálffy Istvánt deputátumának kifizetését illetőleg türelemre inti. Regensburgban a béke megkötésére törekednek. Pálffy István két leánykát neveltet. Pálffy István verseiről. 266
»»» 519. – 1640 deczember 20. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ujvárra. Részvétét fejezi ki Pálffy István betegsége felett. Névnapjára üdvkivánatait nyilvánítja. Egy nemes lovat fog neki ajándékozni. 266
»»» 520. – 1640 deczember 23. Vöröskőről. Gróf Pálffy János gróf Pálffy Istvánhoz. Családi ügyben. Pálffy Istvánt kiméletre inti. 267
»»» 1641. 267
»»» 521. – 1641 január 4. Szakolcza. Pálffy Péter gr. Pálffy Istvánhoz Szömodi Judit kiszabadításáról. 267
»»» 522. – 1641 január 6. Murányból. Homonnay Mária gr. Pálffy Istvánhoz. Meghivja leányának : Széchy Évának lakodalmára. 267
»»» 523. – 1641. január 7. Zólyom várából. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Esterházy betegsége. Néhány végházba katonát küldött. Izdenczy a portára készül. Császármadarat küld Pálffynak. 268
»»» 524. – 1641 január 20. Bécsből Pálffy Pál, Pálffy Istvánhoz. – Hadi hirek Németországból. Egy nemesfajú lóról. 269
»»» 525. – 1641 január 21. Zólyomból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Esterházy személyes ügyei. Palánki kapitány lakodalma. 269
»»» 526. – 1641 január 21. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy Pál fájdalmas betegsége. – Pálffy Istvánra 500 lovas lenne bizandó. Pozsony s Ujvár várak építéséről. 270
»»» 527. – 1641 január 29. Bazin városa Pálffy Istvánhoz honvédelmi ügyben. 271
»»» 528. – 1641 január 22. Gicznik városból. Pálffy András gróf Pálffy Istvánnak. Rajkovics adóssága s harczi hirekről. 271
»»» 529. – 1641 február 7. Regensburg. III. Ferdinánd Pálffy Pálhoz huszárok toborzásáról. 272
»»» 530. – 1641 február 15. Zuháról gróf Pálffy János gróf Pálffy Istvánhoz adósságok fizetései ügyében. 272
»»» 531. – 1641 február 15. Bécsből Ujvárra Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Érdekes hadi hirek. Pálffy István hátralékos hadi fizetéséről. 273
»»» 532. – 1641 február 25. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ennek szép lovairól, melyekből 8 adjon el a királynak. 274
»»» 533. – 1641 február 15. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ujvárra. Megsebesített török lóról ; P. Istvánnak pénzt küldött. 274
»»» 534. – 1641 február 18. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Bécsből Ujvárra. 275
»»» 535. – 1641 február 28. Regensburg. III. Ferdinánd Pálffy Pálhoz országos jövedelmekről. 275
»»» 536. – 1641 márczius 2. Regensburg. III. Ferdinánd Pálffy Pálhoz. 275
»»» 537. – 1641 márczius 7. M. kir. kamara gróf Pálffy Istvánhoz hadszolgálati fizetése ügyében. 275
»»» 538. – 1641 márczius 14. Pozsonyból. Gróf Pálffy János gróf Pálffy Istvánhoz ; pozsonyi várról, pénzügyekről s Lippay Gáspárról. 275
»»» 539. – 1641 márczius 22. Zuháról. Gróf Pálffy János gróf Pálffy Istvánhoz. Országos hadi hirek. Családi pénzviszonyok. 276
»»» 540. – 1641 márczius 26. Bécs. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Hathatósan kéri, hogy engedje meg Csataj községet Törös által Szunyoghnétól kiváltatni. 277
»»» 541. – 1641 márczius 23. Kosolnyai határban. Gróf Pálffy János gr. Pálffy Istvánhoz. Hadi hirek. 277
»»» 542. – 1641 márczius 28. Zay Zsigmond és Zay Ferencz Pálffy Istvánhoz. 278
»»» 543. – 1641 april 1. Gróf Druget János Homonnáról Pálffy Istvánhoz. 278
»»» 544. – 1641 april 3. Hadi tanács Pálffy Istvánhoz megfogott lengyel szökevény katonáknak közmunkáknál való alkalmaztatásáról. 278
»»» 545. – 1641 április 13. Damasdról. Bercsényi László gróf Pálffy Istvánhoz. A vár védelmére hajdukat kér. 279
»»» 546. – 1641 nagycsütörtökön. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Hadi hírek. 279
»»» 547. – 1641 április 17. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ennek bécsi útjáról s néhány irat elintézéséről. 279
»»» 548. – 1641 április 18. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pozsonyi tűzvészről s utczának tágításáról. 280
»»» 549. – 1641 április 20. Haditanács Pálffy Istvánhoz egy lengyel hadi szökevényről. 280
»»» 550. – 1641 május 2. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Hadi hirek. 280
»»» 551. – 1641 május 2. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz ennek betegségéről s jó orvosokról. 281
»»» 552. – 1641 május 9. Haditanács Pálffy Istvánhoz lovasok toborzásáról. 281
»»» 553. – 1641 május 13. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Keglevith Miklóst megverték a törökök. 282
»»» 554. – 1641 május 21. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Komáromy Györgyről előnyösen nyilatkozik. Hosszútóthy sarcza. Az esztergomi békről. 282
»»» 555. – 1641 május 26. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ez fürdőbe készült s bort kinált eladásra Pálffy Pálnak. 283
»»» 556. – 1641 május május 23. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Pálffy bécsi útja. Komáromy György új tiszte. Mustak basáról. 283
»»» 557. – 1641 május 27. Haditanács Pálffy Istvánnak meghagyja, hogy özv. Pográny Jánosnét és fiát Ferenczet Nagy-Szombathely palánki kapitánytól szenvedett káraikért elégtételben részesítse. 284
»»» 558. – 1641 május 28. Regensburgból. Trauttmannsdorf gróf Pálffy Istvánhoz, ennek hadifizetése ügyében. 284
»»» 559. – 1641 május 29. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Zádori Chemetei Farkas Pál és Csákyról ír. A törökök netáni támadásai ellen készül. Miskey Lévára ment. 284
»»» 560. – 1641 május 30. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Kerestessen több helyen török öszvéreket, melyek őt – betegsége miatt – hordoznák. 285
»»» 561. – 1641 augusztus 30. Regensburg. III. Ferdinánd Pálffy Pálhoz bányavárosi végvárak fizetéséről. 286
»»» 562. – 1641 május 31. Haditanács Pálffy Istvánhoz lovassági tisztek alkalmazásáról. 286
»»» 563. – 1641 junius 3. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Veendő öszvérekről, az esztergomi törökök garázdálkodásáról és Forgách Ádám készülődéséről. 286
»»» 564. – 1641 junius 5. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Paxi-Sarnóczai és Csókáról ír. A hajduk garázdálkodása. 287
»»» 565. – 1641 junius 6. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy Pál betegsége ; öszvérek vétele s ára. 288
»»» 566. – 1641 junius 6. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Panaszkodik Sarnóczayra. Öszvérekről. Hadifizetésről. Forgách a törököt akarja megtámadni. 288
»»» 567. – 1641 május 7. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Hadi hirek. A vezér szándékai. Hitehagyó keresztények. 289
»»» 568. – 1641 junius 8. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Forgách Ádámnak támadása a törökök ellen. A törökök készülődései. 290
»»» 569. – 1641 junius 22. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Esterházy zólyomi építkezése. Szombathelyi halála. Nadany rossz bánása a rabokkal. Esterházy a rabokkal való bánásmódról. 290
»»» 570. – 1641 junius 14. Ratisborn. Lippay György egri püspök gróf Pálffy Pálhoz. Tanácsok egy venni szándékolt kincstári birtokra nézve. Keglevicsnek egy horvátországi birtokáról. Hadi hirek. Sennyeyné asszonyról és Lónyayról. 290
»»» 571. – 1641 junius 16. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Pozsonyból. Pálffy Pál a bajmóczi fürdőbe készül. 292
»»» 572. – 1641 junius 19. Pálffy István a pöstyéni fürdőben. 292
»»» 573. – 1641 junius 25. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. A király utitervéről. 293
»»» 574. – 1641 junius 28. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Pogrányiné szemtelen követelései. Palánk, Gyarmat és Szécsénben Esterházy közbenjárására történtek építkezések. 293
»»» 575. – 1641 junius 28. Ujvárról. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Bercsényi László mulasztásai s hibái. Esterházy Zólyomba indul. Kazai Párkány alá csapott. Hadi hirek. 293
»»» 576. – 1641 julius 5. Bajmóczról. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz, ki Pöstyénben tartózkodott. Pálffy István töltse be a megürült kapitányi állásokat. 294
»»» 577. – 1641 julius 11. Bajmóczról. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ariancana gyógymódról. A király Pozsonyba készül országgyűlésre. Pálffy Pál kész doctor Gaygert Pálffy Istvánhoz elküldeni. 295
»»» 578. – 1641 julius 10. Nagyszombatból. Pálffy Tamás gróf Pálffy Istvánhoz. Páter Tányiról és nyomdai költségekről. 296
»»» 579. – 1641 julius 10. Ujvárról. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Esterházy Zólyomban volt. Bercsényi László kedvezőtlen jellemzése. Ujvár védelmi készlete. A vácziak hadikalandozása. Hirek Vesselényi és Forgáchról. Pálffy fürdőzése. 296
»»» 580. – 1641 julius 15. Bajmócz. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz orvost küldött. 298
»»» 581. – 1641 julius 17. III. Ferdinánd gróf Pálffy Istvánhoz hadügyben. Regensburgból. 298
»»» 582. – 1641 julius 17. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz Ujvárból. Ujvár, Damasd és Szölgyén sanyarú védelmi viszonyai. Bercsényi László hibái. Musztafa bék Esztergomba jött. 298
»»» 583. – 1641 jul. 21. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Damasd török kézre jutott. Több falu meghódol a töröknek. Esterházy panaszai. 299
»»» 584. – 1641 julius 21. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Török hirek. Esterházy alantasainak engedetlensége. Esterházy néhány helyre segédcsapatokat küld. 299
»»» 585. – 1941 [1641] julius 26. Ujvárból. Bercsényi Imre Pálffy Istvánhoz. Mentegeti magát a miatt, hogy őt Esterházy fogságba vetette. 300
»»» 586. – 1641 julius 27. Haditanács gróf Pálffy Istvánhoz. Örvendetes jelentés a francziák felett aratott győzelemről. 301
»»» 587. – 1641. Morvaország királyi tanácsa (trihunal consilii Regii) gróf Pálffy Istvánhoz a török hadi tervek hiveiről. 302
»»» 588. – 1641 julius 28. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A damasdi kapitány bora és sója. Esterházy feles költségei. A török által koholt hamis harczi hirek. Bercsényi L. oka Damasd elvesztének. Esterházy nagy levelezése. Csontos-család pere. 302
»»» 589. – 1641 julius 30. Haditanács gróf Pálffy Istvánhoz. Véleményt kér Zádori András verebélyi kapitánynak kéréséről, melyben a palánki (drégely) kapitányságért folyamodik. 303
»»» 590. – 1641 julius 30. Ujvárból. Bercsény Imre Pálffy Istvánhoz. Esterházy Bercsényit fogsággal és perrel üldözi. 304
»»» 592. – 1641 augusztus 1. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Bajmóczról. A maga s Pálffy István egészségi állapotáról. 304
»»» 593. – 1641 augusztus 3. Nagyszombatból. Pálffy Tamás gr. Pálffy Istvánhoz. Köszönet vett adományért. 305
»»» 594. – 1641 augusztus 29. Nagyszombatból. Pálffy Miklós gr. Pálffy Istvánhoz. Új szines ruhát kér szini előadáshoz s egy szerszámos lovat. 305
»»» 595. – 1641 augusztus 5. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Pozsonyból. Nyitra hirek szerint Pálffy István nem tart fizetéséhez mérten elegendő katonát Ujvárban. P. Pál, habár ezt nem hiszi, mégis kénytelen ezt vele tudatni. A nádor egyszer Pálffy Pált is hasonlóról alaptalanul megvádolta. 305
»»» 596. – 1641 augusztus 7. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A törökök Surányra ütöttek, Esterházy őrségeket állított fel. – A hadi zsákmány csekélysége. A mustrálás nagy hibái. – Pálffy embereinek s rabjainak visszaélései. 306
»»» 597. – 1641 augusztus 14. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Esterházy Buják várában a kapitányi tisztet Chorgál Jánosra bizta ideiglenesen ; Palánkon a hadnagyságot Horpácsy Orbánra. A nógrádi kapitány szigoruan megbirálja. 307
»»» 598. – 1641 augusztus 17. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Pozsonyból. Örül pozsonyi látogatásának. 308
»»» 599. – 1641 augusztus 26. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Néhány végházba több lovast küldött ; ilyenek : Palánk, Verebély és Surány. A törökkel tárgyalandó békéről. A kapitányok otthon tartózkodjanak. 309
»»» 600. – 1641 augusztus 27. Regensburg. A király honvédelmi ügyben tanácsot kér Pálffy Istvántól. 310
»»» 601. – 1641 szeptember 5. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. – Borfogyasztás Ujvárott. A vármegyék segítik a hadseregel. A nádor Ujvárott. E vár javításai. 310
»»» 602. – 1641 szeptember 6. Dirnpurgkhból Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Irja meg haladék nélkül, kiket ajánl a megürült végházi tiszti állomásokra, és kik eltávolítandók. 311
»»» 603. – 1641 szeptember 8. Marheckről. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Szemrehányással illeti, mivel nem ajánlott eddig a végházakba tiszteket. 311
»»» 604. – 1641 szeptember 7. Gr. Pálffy Pál Ferdinánd királyhoz. Forgách Ádámmal való tárgyalásról s a bányavárosok katonaságának fizetéséről. 312
»»» 605. – 1641 szeptember 19. Hadi tanács gróf Pálffy Istvánhoz a bujáki kapitányság ügyében. 312
»»» 606. – 1641 szeptember 11. Nagyszombatból. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz : Forgáchra vár, s Pozsonyba készül. 312
»»» 607. – 1641 szeptember 11. Zempczről. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Bazinba. Meghivja Pozsonyba vagy Stomfára. 313
»»» 608. – 1641 szeptember 11. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Ennek egészségi állapota. A nádor Semtére megy. A törökök felégették Damasdot. Száz magyar lovas a törökökre támad Irsaszegnél. 313
»»» 609. – 1641 szeptember 14. Bécsből Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Megdorgálja amiatt, hogy késedelmeskedik a kinevezendő kapitányok ajánlása- s kijelölésével. 314
»»» 610. – 1641 szeptember 15. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Tekenős békákat kér. Kapitányok kineveztetése. 314
»»» 611. – 1641 szeptember 16. Hadi tanács gróf Pálffy Istvánhoz a török és magyar hadak közötti összeütközések megszüntetéséről. 314
»»» 612. – 1641 szeptember 16. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A nádor közreműködik Ujvár építésénél. – Borfogyasztás. Bory Mihály. 315
»»» 613. – 1641 szeptember 17. Nagy-Lévárdról. Kollonich Henrik Károly Pálffy Istvánhoz. Örvend igért látogatásának. 315
»»» 614. – 1641 szeptember 23. Juhászmajorból. Gróf Pálffy János sürgeti pénzbeli követelését Pálffy István gróftól. 315
»»» 615. – 1641 szeptember 26. Marhekről. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. – Vendégei miatt nem látogathatja meg. 315
»»» 616. – 1641 szeptember 29. Ujvárból. Esterházy Pál gr. Pálffy Istvánhoz. – A nádor budai küldöttjei. Esterházy a pöstényi fürdőbe kiván menni. Esterházy Buják vár birtokosa. A bujáki kapitányság. 316
»»» 617. – 1641 október 4. Ujvárból. Esterházy Pál gr. Pálffy Istvánhoz. – A hadi fizetés késedelme. A török kirohanásai. Kunaczot hadnagynak ajánlja. Egy török ifjúról. 316
»»» 618. – 1641 október 5. Köpcsényből. Lysthy János Kristóf gróf Pálffy Istvánhoz. Pálffy felüdülése. Almásy Tamás Lysthynak tisztje. 317
»»» 619. – 1641 október 5. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Esterházy a pöstyéni fürdőbe készül. Némayak Budáról jöttek. Török levelek fordítása. 317
»»» 620. – 1641 október 5. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Örül, hogy Pálffy István vigan mulatott több úrral. 318
»»» 621. – 1641 október 6. Marcheggről. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Pozsonyba. Holnap ebédre fog jönni. 318
»»» 622. – 1641 október 7. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A törökök álnoksága. Nagy Tamás rabjai. Ujvár építkezése. A bujáki kapitányi hivatal. 318
»»» 623. – 1641 október 11. Marcheggről. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. A kanczellár Stomfán volt. Teöreös Mártont jóakaratába ajánlja. 319
»»» 624. – 1641 október 20. Komáromból. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Ujvárba. Komáromba ment a katonaságot mustrálni és kifizetni. 319
»»» 625. – 1641 november 8. Kékkőről. Balassa Ferencz Pálffy Istvánhoz. Balassa kéri Gyarmat várának főkapitányságát. 320
»»» 626. – 1641 november 13. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Sajnálkozik betegsége felett s kiméletet ajánl. Keliót instructióval küldte. 321
»»» 627. – 1641 november 13. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz, Pálffy Miklós nevelője ügyében. 321
»»» 628. – 1641 deczember 1. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Esterházynak Pöstyén nem használt. A mezei hadak oszladoznak. Oláh kompánia. 322
»»» 629. – 1641 deczember 4. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Czepke Musztafát levágták. A törökök Tatában kivánnak egyezkedni. 322
»»» 630. – 1641 deczember 6. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Gombkeöteő János kártérítés czimén megtámadja Szinta falut s megverekszik a törökökkel. 322
»»» 631. – 1641 november 18. Haditanács gróf Pálffy Istvánhoz Léva várának kapitányáról. 323
»»» 632. – 1641 november 20. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy István egészsége. Gocs levele. 323
»»» 633. – 1641 deczember 2. Zuháról. Gróf Pálffy János gróf Pálffy Istvánhoz a czifferi templom megáldásáról. 324
»»» 634. – 1641 deczember 13. Gyarmat várának kapitánysága. 324
»»» 635. – 1641 deczember 13. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A nádor sokat áldozott a katonaság eltartására. A katonaság létszáma. Forgách Ádám vonakodik a katonaság fentartásához közreműködni. A katonaság mostoha helyzete. Három nógrádi hajdu vitézsége. Esterházy fiát a gyarmati kapitányságra ajánlja. 324
»»» 636. – 1641 deczember 15. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Intézkedik a katonaság összetartására. Forgách Ádám ehhez nem akar hozzájárulni. A katonaság fizetetlensége és szegényes viszonyai. 326
»»» 637. – Katonai szabályrendeletek 1641. évből. 326
»»» 638. – 1641 deczember 13. Malaczka. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Pozsonyba. Meg akarja látogatni. A szász herczeg Pálffy Pálhoz készül. 329
»»» 1642. 329
»»» 1642. 329
»»» 639. – 1642 január 6. Stomfáról. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Csákyt védelmébe ajánlja. 329
»»» 640. – 1642 január 18. Komárom. Questenberg gróf Pálffy Istvánhoz. Köszönet. A tractatio halad. 330
»»» 641. – 1642 január 24. Komáromból. Esterházy Dániel gróf Pálffy Istvánhoz. A királyhoz s a vezérhez írt hódolt falukról. 330
»»» 642. – 1642 január 26. Precsény v. Balassa András Pálffy Istvánhoz. Ajánlja magát a balassagyarmati kapitányságra. 330
»»» 643. – 1642 január 24. Bécsből Ujvárra. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz lovak vétele ügyében. 330
»»» 644. – 1642 január 25. Nagyszombatból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Temetésre készül. Pálffy nagyszombati szállása. Hadi hirek. 331
»»» 644/a. – 1642 február 22. Esterházy Dániel gróf Pálffy Istvánhoz lovakról. 331
»»» 645. – 1642 január 26. Precsény. Balassa András gróf Pálffy Istvánhoz. Balassa a megürülendő balassagyarmati kapitányság elnyeréséért Pálffy közbenjárását kéri. 331
»»» 646. – 1642 január 26. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Ujvárba. Nevelőt szerzett Pálffy István Miklós fiának részére. Jellemzi a nevelőt. 332
»»» 647. – 1642 február 18. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy Miklós nevelőjéről. 333
»»» 648. – 1642 február 19. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz, egy rokoni per s lovak ügyében. 333
»»» 649. – 1642 február 21. Bécs. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ladányit a szögyéni kapitányságra ajánlja. 333
»»» 650. – 1642 február 22. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Lippay Gáspárról. Wesselényi, Balassa Ferencz és Miskeyről. 334
»»» 651. – 1642 február 24. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Több főúrnak csehországi útjáról. 334
»»» 652. – 1642 február 25. Bécsből Marcheggbe. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy Pál megbetegedése s marcheggi útjáról. 335
»»» 653. – 1642 február 26. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Nadáni ajánlása. 335
»»» 654. – 1642 február utolsóján. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Trautimannsdorf fiának menyegzőjéről. 335
»»» 655. – 1642 február 28. Ujvár. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Hadi hirek. Zádorihoz a katonaság békés együttléte ügyében. 336
»»» 656. – 1642 márczius 5. Szécsényből. Géczy Gábor Esterházy Pálhoz, ujvári vicegenerálishoz. 336
»»» 657. – 1642 márczius 8. Bécs. III. Ferdinánd Pálffy Istvánhoz Nadány Miklós kapitányságáról. 337
»»» 658. – 1642 márczius 11. Komáromból. Esterházy Dániel gróf Pálffy Istvánhoz a törökökkel való egyezkedés eredménytelenségéről. 338
»»» 659. – 1642 márczius 11. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A törökök szószegéséről. Kapitányságok. Ghiczy Gábor, Forgách és Nadányiról. 338
»»» 660. – 1642 márczius 14. Marcheggről. Pálffy Pál Stomfára és Pozsonyba tervezett útjáról ír Pálffy Istvánhoz. 339
»»» 661. – 1642 márczius 15. Stomfáról Pozsonyba. Pálffy Pál csak holnap estvére fog jöhetni Pozsonyba Pálffy Istvánhoz. 339
»»» 662. – 1642 márczius 17. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Szabadságot kér, hogy Nagyszombatba mehessen. A török egyezségről. 339
»»» 663. – 1642 márczius 26. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz kis leánykák oktatásáról. Piccolomini győzelméről. 340
»»» 664. – 1642 márczius 28. Szombatban. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Forgách Ádám Giczyvel ki nem békült. 341
»»» 665. – 1642 április 2. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Őt török úr váltsága. Nagy Tamás surcza. A kihajabék engedékenysége. Pálffy lovainak minősége s állapota. 341
»»» 666. – 1642 április 5. Haditanács gróf Pálffy Istvánhoz Keszy János fogsága ügyében. 342
»»» 667. – 1642 április 5. Pálffy István adóssága. 343
»»» 668. – 1642 ápril 6. Ujvárról. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A törökök keresztény gyermekeket törökökké tettek. A törökök az egyezségi tractálás után hatszor csatáztak. Pálffy István szolgáinak kihágásai. Balassa Ferencz követelései. 343
»»» 669. – 1642 ápril 6. III. Ferdinánd Pálffy Pálhoz Pozsony várának helyreállításáról. 344
»»» 670. – 1642 ápril 9. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Rabok cseréjéről. Eheczkyné fogságáról. Ujvári híd. 344
»»» 671. – 1642 ápril 10. Esterházy Pál gr. Pálffy Istvánhoz Ujvárból. A nádor Ujváron szemlét tartott a várban. Két kadla van Ujváron. A békek nagylelkűen osztanak hitleveleket több vásár tekintetéből. Kéri Tamás elfogatása. 345
»»» 672. – 1642 ápril 18. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Trautmansdorf betegsége. Pálffy István bécsi szállása. 345
»»» 673. – 1642 ápril 19. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvántól tekenyős békákat kér. 346
»»» 674. – 1642 ápril 21. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A törökök az igért rabokat ki nem adták. Pálffy István hévízbe készül ; ezt Esterházy is szándékozik használni. 346
»»» 675. – 1642 ápril 28. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ne fáradjon most a királyhoz Bécsbe. 347
»»» 676. – Pálffy Istvánnak fia (bizonyára Miklós) 1642 april s májusban Bécsben volt Pálffy Pálnál. 347
»»» 677. – 1642 május 5. Hadi tanács gr. Pálffy Istvánhoz. Alkalmas-e Chorgál János a bujáki kapitányi hivatalra. 347
»»» 678. – 1642 május 12. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A seregbiró elbucsúzott. Ujváron törvényszéket tartottak. Esterházy melegen védi a seregbirót. A bírák Esterházy alkapitányi jogkörét is megszorítani ügyekeztek. 347
»»» 679. – 1642 május 14. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Szervezze meg a hadi tanácstól Czorgúl János részére a bujáki vár kapitányságáról szóló kinevezési okmányt. 348
»»» 680. – 1642 május 21. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Miklós deákot porkolábságra ajánlja. Mátyás pribék lovászt pedig török irás magyarázatára. 349
»»» 681. – 1642 június 1. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz a király részére vásárlandó lovak érdekében. 349
»»» 682. – 1642 június 4. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A csauszot elküldte Kis-Martonig. A törökök csalásai, ezek megtorlandók. 349
»»» 683. – 1642 június 4. Bécsből. Gr. Pálffy Miklós atyjához, gr. Pálffy Istvánhoz. Fiúi tisztelet nyilvánítása. 350
»»» 683/a. – 1642 június 4. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Működjék közre a király részére vásárlandó lovak vételénél. 350
»»» 684. – 1642 június 9. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. P. Pál betegsége s közbenjárása P. István ügyeiben. – Bethlen Istvánról és fiáról, Piccolomini és Leopold herczeg hadi útjáról. 350
»»» 685. – 1642 június. Pálffy István személyes ügyei. 351
»»» 686. – 1641 június 12. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. A tanács feladata. Pálffy Miklós szükségleteiről, ruhája-, ezüstműveiről. 351
»»» 687. – 1642 június 13. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Profontmester kötelessége ; malmok hiánya, francziák állítólagos megveretése, törökök viselkedése. 352
»»» 688. – 1642 június. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Lovak vásárlásáról s áráról. 353
»»» 689. – 1642 június 16. Szuháról. Gróf Pálffy János gróf Pálffy Istvánhoz. Ujabb hadi mozzanatok. 353
»»» 690. – 1642 június 20. Marcheggből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz hadi hirekről. 354
»»» 691. – 1642 június 23. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz Nagy Tamás váltsága ügyében. 354
»»» 692. – 1642 június 24. Pozsonyból Ujvárra. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy István követeléseinek kielégítése végett Ecker jószágát kivánná. Hátralékai végett hiába fog személyesen menni a királyhoz. Lovasok felfogadása. 354
»»» 693. – 1642 július 3. Semtéről. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A katonák Pálffy István jószágán is szállásolnak. A nádor Pálffynak Prágához való expeditiójáról s az instructióról másolatot kér. 355
»»» 694. – 1642 július 17. Galántha. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Wesselényiről Sibrik Pálról s heflejni fürdőről is. 355
»»» 695. – 1642 július 22. Bécs. III. Ferdinánd Pálffyt egészsége végett szabadságolja. 356
»»» 696. – 1642 július 26. Semte. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Herczegek és főurak készülnek Tavarnokra Forgáchhoz és Semptére is. 5 zászlóalj lovast küldtek a hegyen át. A herczeg Olmützet ostromolja, s egyéb hadi hirek. 356
»»» 697. – 1642 július 27. Semtéről. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Lipthay Györgynek egy ügyét ajánlja. Hadi hirek. Wesselény indulása. Hirek a lengyel herczegekről. 356
»»» 698. – 1642 augusztus 7. Bécsből. Gróf Puchaim János Rudolf Pálffy Istvánhoz. Memoriáléjáról. 357
»»» 699. – 1642 augusztus 7. Galántháról. Esterházy Pál gr. Pálffy Istvánhoz. A nádor Esterházy Pállal pénteken Érsekujvárra fog jönni, az érsek házába fog szállni a vár épületeit fogja megtekinteni. Intézkedés azon esetre, ha Pálffy a nádort ebédre akarja meghivni. 357
»»» 700. – 1642 augusztus 13. Bécsből Ujvárra. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz hadi hirekről. 358
»»» 701. – 1642 augusztus 18. Deorne v. Desoni. Bercsény Imre Pálffy Istvánhoz. A palatinus haragja miatt Kornis Zsigmondnál tartózkodik. Kéri Pálffy közbenjárását a palatinusnál. 358
»»» 702. – 1642 augusztus 22. este felé Pálffy István Pozsonyból Bécs felé utazott. 359
»»» 703. – 1642. szept. 6. Gneredorffból Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz, ennek fia Miklós tatai kapitányi méltósága érdekében. 359
»»» 704. – 1642 szept. 11. Lempachból. Gróf Pálffy Miklós atyjához Pálffy Istvánhoz. Egy fegyvernök. 360
»»» 705. – 1642 szept. 14. Zuháról. Gróf Pálffy János gróf Pálffy Istvánnak. Családi egyezség végett részt veend a megszabott összejövetelen. 360
»»» 706. – 1642 október 14. Szakolczáról. Pálffy András gróf Pálffy Istvánhoz. A veszelei (Morvaország) vár s uradalom eladásáról s állapotáról. 360
»»» 707. – 1642 okt. 21. Bajmócz. Gróf Pálffy Pál Ferdinánd királyhoz. Révay András katonasága ügyében. 361
»»» 708. – 1642 okt. 26. Marcheggről Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz, a katonaság útjáról. 361
»»» 709. – 1642 okt. 27. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Chyrván vezér elvonult Aszak alól, hová lengyel had érkezett. Muszu basa Budán. Pozsony vármegyének hozzájárulása az árkok ásásánál. 361
»»» 710. – 1645 nov. 14. Prebuczból Pozsonyba. Pálffy András gróf Pálffy Istvánhoz. Hadi hirek a csata helyéről. 362
»»» 711. – 1642 nov. 21. Bécs. III. Ferdinánd testőreinek elszállásolása végett ír Pálffynak. 362
»»» 712. – 1642 nov. 27. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Megyery banderiumáról. 363
»»» 713. – 1642 decz. 24. Pozsonyból. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. P. Pál megbizza P. Istvánt egy szép paripa vételével. Kellio Pál kérelméről. 363
»»» 714. – 1642. Visegrádról. Mustár basa Pálffy Istvánhoz. Barátságos levél. 363
»»» 1643. 364
»»» 715. – 1643 január 1. Stomfáról Ujvárra. Pálffy Pál sürgeti Pálffy Istvánt, hogy Pozsony vármegyében megyei gyűlést rendezzen. 364
»»» 716. – 1643 január 23. Bécsből Ujvárra. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Küldjön pénzt a fiának. 365
»»» 717. – 1643 január 30. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy Miklósról s Pálffy Pál betegségéről. 365
»»» 718. – 1643 február 20. Bécs. III. Ferdinánd hadi szükségletekre kölcsönt kér Pálffytól. 365
»»» 719. – 1643 február 23. Szombatról. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Esterházy Farkasnak hugával való osztozkodása. 366
»»» 720. – 1642 v. 1643. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Betegségéről, törökök juhainak ellopásáról, a Budán járt magyar követség kedvező végzéséről. 366
»»» 721. – 1643 február 28. Bécsből Ujvárra. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz, ennek fontos ügyeiről s hadi hirekről. 366
»»» 722. – 1643 márczius 3. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz lovasok szerzése ügyében. 367
»»» 723. – 1643 márczius 5. Esztergomból. Hanil bék Esztergom várának helytartója Pálffy Istvánhoz halászatról és hatalmaskodásról Ujvárra. 367
»»» 724. – 1643 márczius 8. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Családi örömről s Pálffy István kivánságának méltánylásáról. 368
»»» 725. – 1643 márczius 14. Prágából. Pálffy Miklós atyjához gróf Pálffy Istvánhoz, foglyok elbocsátásáról. 368
»»» 726. – 1643 ápril 5. Rómából. Pálffy Tamás gróf Pálffy Istvánnak. Római országos hirekről és saját subdiacouatusáról. 368
»»» 727. – 1643 ápril 9. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A törökök négy magyar katonát lefejeztek ; Ghymesnél gyermekeket loptak. Pálffy solicitálja Bécsben a munitiót. 369
»»» 728. – 1643 ápril 11. Stomfáról Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz, hadi hirekről. Pálffy I. betegsége. 369
»»» 729. – 1643 ápril 12. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. – Budai tűzvészről. Pálffy István zálogának kiváltásáról. 370
»»» 730. – 1643 ápril 18. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz ennek zálogváltsága ügyében. A király uti tervéről. 370
»»» 731. – 1643 ápril 25. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz, ennek zsidóknál elzálogosított értéktárgyairól. Óvja őt a zsidóktól. 371
»»» 732. – 1643 ápril 28. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy István a zsidónál elzálogosított értéktárgyainak ügyében. 371
»»» 733. – 1643 május 14. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ennek gyógyításáról s a tőle kiadott pénzről ír. 372
»»» 734. – 1643 május 16. Bécs. III. Ferdinánd Pálffy Pálhoz. Ruszt és más városok megváltása ügyében. 372
»»» 735. – 1643 szeptember 13. Stomfáról. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Gurabra. Pálffy Miklós temetéséről. 373
»»» 736. – 1643 szept. 23. Stomfa várából Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy I. Pozsonyban volt. 373
»»» 737. – 1643 szept (30. Ebersdorf. III. Ferdinánd Pálffy Pálhoz svéd követek elfogatásáról. 373
»»» 738. – 1643 október 3. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. Tiffenpach Ujvárból s Komáromból pattantyúsokat kíván Bécsbe. – Nógrád várában pusztít a pestis. Ujvár erődítési munkája. 373
»»» 739. – 1643 okt. 9. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Egy végrendeletről, melyet Forgách Ádám nem akar kiadni. 374
»»» 740. – 1643 október 27. Bécs. III. Ferdinánd Pálffy Istvánnak. Nógrád vára ügyében. 375
»»» 741. – 1643 november 1. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. A pestis pusztít. E-y fiával Hédervárra s Galántára kiván menni. 375
»»» 742. – 1643 deczember 30. Marcheggről Pozsonyba Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Meghivás. 375
»»» 1644. 375
»»» 743. – 1644 január 2. Ingolstadt. Pálffy Miklós gróf Pálffy Istvánhoz újabb hadi hirekről. 375
»»» 744. – 1644 január 6. Stomfáról Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Három királyok játéka. 376
»»» 745. – 1644 január 9. Ingolstadt. Pálffy Miklós atyjához. 376
»»» 746. – 1644 január 9. Malaczkáról Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Kamarai ügyben sürgetve intézkedésre inti. 376
»»» 747. – III. Ferdinánd ajánlja Pálffynak, hogy nyugalomba vonuljon, miután ezt egészsége követeli. 1644 január 14. 376
»»» 748. – 1644 január 17. Pálffy Tamás gróf Pálffy Istvánhoz, mint patronusához kegyelettel s hálával ír, továbbá a pápa s fejedelmek között kötendő békéről. Rómából. 378
»»» 749. – 1644 január 20. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ennek Pálffy Jánossal való egyenetlensége és pénz miatt. 378
»»» 750. – 1644. január 22. III. Ferdinánd tanácsot kér Pálffy Istvántól. 378
»»» 751. – 1644 január 23. Stomfáról Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Szunyogh balesete. P. Pál Pozsonyba menendő. 379
»»» 752. – 1644 febr. 16. Gödingből. Gróf Schampach Henrik Burián gróf Pálffy Istvánhoz, halak ügyében. 379
»»» 753. – 1644 május 22. Pálffy István pénzügyekben több levelet kapott Ostrosith Borbályától. 379
»»» 754. – 1644 február 22. Bécs. III. Ferdinánd Pálffy Pálhoz országos pénzsegély érdekében. 379
»»» 755. – 1644 február 23. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Egresdyt küldi értekezés végett. 380
»»» 756. – 1644 márczius 3. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz országos felkelés érdekében. 380
»»» 757. – 1644 márczius 4. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz hadi élelmezésről. 380
»»» 758. – 1644 márczius 17. Bécs. III. Ferdinánd Pálffy Pálhoz hadi czélokra való előlegek ügyében. 381
»»» 759. – 1644. márczius 20. Ujvárból. Esterházy Pál gróf Pálffy Istvánhoz. E-y nem fogathatja el Komjáthy Tamást, ki sokáig hű szolgája volt Pálffynak. Pálffy katonái s hajdui felmondták a szolgálatot. 381
»»» 760. – 1644 ápril 16. Ingolstadtból Pozsonyba. Pálffy Miklós gróf Pálffy Istvánhoz. Jelentés tanulmányairól, s harczi hirekről. 381
»»» 761. – 1641 v. 1644 május 3. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ennek betegsége s egyéb bajai. 382
»»» 762. – 1644 május 17. Borostyánkő (Peilnstein) várából Bazinba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy Pál betegeskedése. Borostyánkői építkezés. 382
»»» 763. – 1644 május 28. Ingolstadtból Pozsonyba. Pálffy Miklós atyjához kérést intéz. 383
»»» 764. – 1644 június 5. Szuháról. Gróf Pálffy János meghivja gróf Pálffy Istvánt anyjuknak halálozása évfordulóján tartandó isteni gyásztiszteletre. 383
»»» 765. – 1644 június 7. Nagyszombatból Pozsonyba. Pálffy Ferdinánd gróf Pálffy Istvánhoz. Lelkészek alkalmaztatása- s elhelyezéséről. Országos hirek. 383
»»» 766. – 1644 június 11. Stomfa várából Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz ennek 384
»»» 767. – 1644 július 1. Stomfáról Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Puchaim vitézeiről s Pálffy István máriatháli útjáról. 384
»»» 768. – 1644 július 8. Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ennek samarjai útjáról s az érsekről. 384
»»» 769. – 1644 július 12. Bécs. III. Ferdinánd az erdélyi fejedelem elleni háború ügyében ír Pálffynak. 385
»»» 769/a. III. Ferdinánd a hadsereg részére gabonát kér Pálffytól. Bécs, 1644. július 13. 385
»»» 770. – 1644 július 15. Zuháról. Gróf Pálffy János gróf Pálffy Istvánhoz. Forgách Ádám házasságáról, temetési gyászról, Forgách Ádám zálogos birtokáról. 385
»»» 771. – 1644 július 21. Stomfáról Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Részvétirat a csesztei tűzvész alkalmából. 386
»»» 772. – 1644 július 23. Pálffy Miklós tervezett utazásról ír atyjához : gr. Pálffy Istvánhoz. 386
»»» 773. – 1644 július 29. III. Ferdinánd az erdélyi fejedelem ellen katonaságot kiván Pálffy Istvántól. 386
»»» 774. – 1644 július 30. Stomfáról Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy Miklós tanulói utazása s költekezéséről. 387
»»» 775. – 1644 július 31. Eberstorf. III. Ferdinánd meghivja Pálffy Istvánt a nagyszombati hadügyi tanácskozásra. 387
»»» 776. – 1644 augusztus 26. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ennek fia, Miklós neveltetéséről, kiadásairól, s a törökök királyi kihallgatásáról. 387
»»» 777. – 1644 szeptember 13. Váraljáról (valószinűleg Detrekőváraljáról) Bazinba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Tieffenbach és Questenberg békealkura mennek. – Egy titokról. 388
»»» 778. – 1644 október 2. Rómából. Pálffy Tamás tanulmányairól s megtartandó első szent miséjéről gróf Pálffy Istvánhoz. 388
»»» 779. – 1644 október 4. Bécsből Bazinba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. 389
»»» 780. – 1644 nov. 20. Pálffy Pál köszönetet szavaz Pálffy Istvánnak kölcsönadott 100 akó borért, melyet nemsokára hálásan fog visszaszolgáltatni. 389
»»» 781. – 1644 november 3. Linz. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz 3000 fr. kölcsön ügyében. 390
»»» 782. – 1644 november 9. Bécsből. Gr. Pálffy Pál Ferdinánd királyhoz a magyar katonaság eltartására kivánt pénzről. 390
»»» 782/a. – 1644 deczember 20. Bécsi császári Tanács gróf Pálffy Pálhoz. Akadályozza meg Marcheggen a Magyarországba – acatholikus gyülekezetre utazó – osztrák lakosokat. 390
»»» 783. – 1644 november 19. Ingolstadtból Bécsbe. Pálffy Miklós hadi hírt közöl atyjával. 391
»»» 784. – 1644 deczember 16. Váraljáról Bazinba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. – Pálffy István betegsége miatt nem jöhet Modorba. Bazinban állítólag pestis van. Teöreös jelentést teend Pálffy Istvánnak. 391
»»» 785. – 1644 deczember 17. Ingolstadtból Bécsbe. Pálffy Miklós gróf Pálffy Istvánhoz. Hadi hirekről. Pár szomokot (?) kér. 392
»»» 786. – 1644 deczember 22. Marhekről Bazinba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy Miklósról. Pálffy István nemes lovairól. 392
»»» 787. – 1644 deczember 31. Bécsből Bazinba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. P. Pál pénzt küldött Pálffy Miklós ifjúrnak. 393
»»» 1645. 393
»»» 788. – 1645 január 13. Ingolstadtból Bazinba. Pálffy Miklós gr. Pálffy Istvánhoz, hadi mozzanatokról. 393
»»» 789. – 1645 január 20. Bécsből Bazinba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ez lovakat ajándékozott nagylelküleg. Özv. Pálffy Miklósné temetéséről. 393
»»» 790. – 1645 január 30. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ennek lovairól, s anyjuknak eltemettetéséről. Pálffy Pál testvéri gyengédsége. 394
»»» 791. – 1645 február 1. Prágából. III. Ferdinánd Pálffy Pálhoz. Meleg elismerést nyilvánít Pálffynak a honvédelem körül kifejtett buzgó működéséért. 395
»»» 792. – 1645 február 4. Rómából. Pálffy Tamás gr. Pálffy Istvánhoz, primitiájára való előkészülésről s erre való költségről. 395
»»» 793. – 1645 február 25. Bécsből Prágába. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ezer fntot küld neki a hátralékra nézve emlékiratot írjon. 396
»»» 794. – 1645 márczius 11. Retz (Oberpfalz). III. Ferdinánd gr. Pálffy Pálhoz Pozsony vára felszereléséről. 396
»»» 795. – 1645 márczius 13. Szakolczáról. Pálffy Péter gróf Pálffy Istvánhoz, eladó borról s hadi hirekről. 397
»»» 796. – 1645 márczius 16. Bécsből Nagyszombatba. Pálffy Miklós római utazásáról s egy hű szolgájának ajánlásáról ír atyjához gróf Pálffy Istvánhoz. 397
»»» 797. – 1645 márczius 17. Rómából. Pálffy Tamás első szentmiséjének ünnepségéhez pénzsegélyt kér gróf Pálffy Istvántól. 398
»»» 798. – 1645 márczius 18. Pozsonyból. Gróf Pálffy János gróf Pálffy Istvánhoz, nádor leveléről. 398
»»» 799. – 1645 márczius 16. Pálffy Pál óvatosságra inti Pálffy Istvánt. 398
»»» 800. – 1645 márczius 24. Bécs. III. Ferdinánd felhivja Pálffy Istvánt, hogy ezer aranyból álló tartozása czimén Pozsony várába gabonát szállítson. 398
»»» 801. – 1645 ápril 6. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz ; fizesse meg ezer aranyból álló tartozását a királynak. 399
»»» 802. – 1645 ápril 7. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz lovakat küld. 399
»»» 803. – 1645 ápril 8. Velenczéből Bécsbe. Pálffy Miklós gróf Pálffy Istvánhoz. Megköszöni ajándékait. Utazási tapasztalatni. Ballotta bibornokkal való értekezése. 399
»»» 804. – 1645 ápril 11. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. A háborús időkben való óvatosságra inti. 400
»»» 805. – 1645 ápril 18. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy Miklós utazása s kiadásairól. 400
»»» 806. – 1645 ápril 21. Rómából. Pálffy Tamás ünneplendő szentmiséjéhez pénzsegélyt kér gróf Pálffy Istvántól. 400
»»» 807. – 1645 ápril 22. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Ez ne menjen Győrre ; meneküljön Vöröskőre. Pálffy Miklós kiadásairól. 400
»»» 808. – 1645 ápril 28. Rómából Pozsonyba. Pálffy Tamás ismét pénzsegélyt kér első szentmiséjére gróf Pálffy Istvántól. 401
»»» 809. – 1645 május 5. Gróf Pálffy István egy adóssága. 401
»»» 810. – 1645 május 7. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy Miklós utazása s kiadásairól. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy Miklós utazása s kiadásairól. Pálffy Pál ajándékul kinál lovakat. 401
»»» 811. – 1645 május 11. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz ujabb hadi hirekről. 403
»»» 812. – 1645 május 16. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy István fogadja személyesen Lipót főherczeget. 403
»»» 813. – 1645 május 17. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy Miklós tanulmányi kiadásairól s római útjáról. 403
»»» 814. – 1645 junius 2. Rómából. Pálffy Miklós atyjához, gróf Pálffy Istvánhoz. 404
»»» 815. – 1645 junius 4. Bécs. III. Ferdinand gróf Pálffy Pálhoz hadi élelmezés megszerzéséről. 404
»»» 816. – 1645 junius 20. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz az óvári uradalom vásárlásának meghiusulásáról. 404
»»» 817. – 1645 junius 20. Pálffy Pál az említett 100 mnt. lisztnek kiszolgáltatásától teszi függővé Pálffy István Miklós fiának Rómában való további tartózkodását, hol Pálffy Miklós nevelőjével együtt szükölködött. 405
»»» 818. – 1645 junius 18. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Pálffy Miklósnak költségeiről. 406
»»» 819. – 1645 junius 24. Pálffy Pál a liszt szállítása ügyében egy megbizható küldönczöt küldött Pálffy Istvánhoz. 406
»»» 820. – 1645 julius 1. Rómából Pozsonyba. Pálffy Tamás gróf Pálffy Istvánhoz. Jelentést tesz elvégzett primitiájáról s utiköltséget kér. 407
»»» 821. – 1645 julius 15. Pálffy Tamás ismét utiköltségért írt Pálffy Istvánhoz s keservesen említette, hogy ha nem kap pénzt, majd csak peregrinus ruhában gyalogszerrel kell majd gyalázatosan hazautaznia. 407
»»» 822. – 1645 julius 8. Bécsből. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz a szolgáltatott 100 mut liszt minősége ellen emelt kifogásokról. 407
»»» 823. – 1645 július 15. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz Pálffy Miklós jellemzéséről. 408
»»» 824. – 1645 július 23. Bazin. Bazin sz. kir. város tanácsa Pálffy Istvánhoz hadi kihágás orvoslása ügyében. 408
»»» 825. – 1645 július 24. Bécsből Pozsonyba. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Jóvoltába ajánlja Markes de Granat. 409
»»» 826. – 1645 szeptember 11. Bécsből. Gróf Pálffy Pál Zsigray János stomfai tiszttartóhoz. Kastély rendezése és járvány elleni védekezés ügyében. 409
»»» 827. – 1645 október 21. Rómából. Pálffy Miklós Pálffy Istvánhoz. Nápolyi útjáról. 409
»»» 828. – 1645 október 21. Váraljáról (bizonyosan Detrekőváralja) Bécsbe. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. 409
»»» 829. – 1645 október 29. Váraljáról Bécsbe. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz a pozsonyi alispán választása s jelölése ügyében. 410
»»» 830. – 1645 november 7. Váraljáról (Detrekő) Bécsbe. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. Helyteleniti a primás uralkodási vágyát. Pálffy Tamás papnak előmozdíttatásáról. 410
»»» 831. – 1645 november 3. Detrekői kastélyból. Pálffy Tamás gr. Pálffy Istvánhoz. Látogatásának elmaradását indokolja. 411
»»» 832. – 1645 február v. november 17. (valószinű november) Detrekő várából. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz ennek fia utazási költségeiről ; az erdélyi követségről. 412
»»» 833. – 1645 november 18. Detrekő-Váraljáról. Gr. Pálffy Pál III. Ferdinand királyhoz. A katonaság élelmezéséről s az ország sanyarú viszonyairól. 412
»»» 834. – 1645 november 23. Varsó. Vladislaw nagy Lengyelország királya gróf Pálffy Pálhoz néhai Bánffy István birtokainak örökösödése ügyében. 413
»»» 835. – 1645 deczember 9. Detrekőváraljáról Bécsbe. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. A Pálffy István által eladott lisztről, s a Pálffy Miklósnak küldött pénzről. 413
»»» 1646. 414
»»» 836. – 1646 január 5. Stomfáról. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz ennek fia, Miklós tanulmányi kiadásairól. 414
»»» 837. – 1646 január 15. Stomfáról Bécsbe. Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz. A lovasok garázdálkodásáról Csallóközben. Pálffy Istvánnak kellene Pozsony vmegyében alispánról gondoskodni. 414
»»» 838. – 1646 február 8. Linz. III. Ferdinand gróf Pálffy Pálhoz. A végvárak erősítéséről s felszereléséről. 415
»»» 839. – 1646 márczius 13. Linz. III. Ferdinand hálás köszönetet szavaz Pálffy Pálnak a végvárak segélyezésénél kifejtett sikeres buzgóságáért. 415
»»» 840. – 1646 június 11. Linz várából. Ferdinand felhivja Pálffy Pált, hogy a tartandó országgyűlés alkalmából való lakások megállapításánál támadt egyenetlenséget a német és magyar furirok között egyenlítse ki. 416
»»» 841. – 1646 június 13. Pozsonyból. Vatay Lukács beszámol Pálffy Pálnak azon költségekről, melyet ez Pálffy ? temetésére utalványozott. 416
»»» 842. – 1646 deczember 2. Magyar Szkalitz (Szakolcza) özv. Pálffy Eusebia Szabina szül. Kaunitz. Pálffy Pálhoz. Megköszöni férje temetése alkalmával tanúsított jótéteményeit. 417
»»» 843. – Az 1646. évi országgyűlés alkalmából a csász. főudvari mester hivatalából tett jelentés az országos rendek pozsonyi lakásairól. 417
»»» 844. – 1646. A császári főudvarmester jelentése a közeledő országgyűlés alkalmából a magyar szálláskészítők által elfoglalt lakásokról, melyekben az előbbeni országgyűlések alatt német urak voltak elszállásolva. 418
»»» 1647. 419
»»» 845. – 1647 január 12. Bécsből. Pálffy Francziska gróf Pálffy Pálhoz pénzbeli támogatás érdekében. 419
»»» 846. – 1647 május 2. III. Ferdinand fiának koronáztatásáról Pálffy Pálhoz. 420
»»» 847. – 1647 május 4. Pozsonyból. Gróf Pálffy Pál III. Ferdinand királyhoz. A király kivánságára egy könyvet küld át, mely a jezsuiták ellen kiadatott. 420
»»» 848. – 1647 május 19. Bécs. III. Ferdinand az ország panaszairól s fia koronáztatásáról Pálffy Pálhoz. 421
»»» 849. – 1647 június 12. Pálffy Francziska gr. Pálffy Pálhoz. Érzékenyen fejezi ki Pálffy iránti rokoni szeretetét s háláját. Kéri, hogy szerezzen vissza mostohaanyjától néhány ingóságát. Zárdába való vonulását említi. 421
»»» 850. – 1647 június 30. Lintz várából. III. Ferdinand Pálffyhoz vásárlandó ezer könnyű horvát lóról. 421
»»» 851. – 1647 julius 10. Stomfáról. Gróf Pálffy Pál Ferdinánd királyhoz. Illésházytól igért pénzről. Pálffy András megsebesüléséről és jakusich megkegyelmezéséről. 422
»»» 852. – 1647 julius 28. Egeri táborból. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz hadi ügyekben. 422
»»» 853. – 1647 szeptember 4. Pilseni táborból. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz, országbiróhoz a kir. kincstárnak a Bánffy-birtokok elleni végrehajtási jogáról. 422
»»» 854. – 1647 szeptember 20. Bajmócz. Gróf Pálffy Pál válasza és jogi véleménye III. Ferdinándnak 1647 szeptember 4. levelére, vonatkozólag a kir. kamara részéről a Bánffy-birtokok ellen intézett foglalási támadásra nézve. 423
»»» 855. – 1647 szept. 23. Prágából. Ferdinánd király gróf Pálffy Pálhoz katonák toborzásáról. 424
»»» 856. – 1647 október 9. Prágából. III. Ferdinánd a török vezérnek panaszáról a magyar katonák békeszegő kirohanásai miatt. 424
»»» 856/a. – 1647 okt. 15, Ferdinánd Pálffy Pált decz. 1. az osztrák országgyűlésre meghivja. 425
»»» 857. – 1647 október 16 Ebersdorff várából. Ferdinánd a törökök panaszairól s Révay András elleni vizsgálatról. 425
»»» 858. – 1647 november 8. Prágából. Ferdinánd király Pálffy Pálhoz. Bizalmas. 425
»»» 859. – 1647 decz. 19. Bécsből. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz Pográny Judit hagyatékáról. 425
»»» 1648. 426
»»» 860. – 1648 márczius 29. Pozsonyból. Gróf Pálffy Pál gróf Trautmanndorfhoz, a király részére szerzendő kölcsön ügyében. 426
»»» 861. – 1648 ápril 18. Prágából. III. Ferdinánd gróf Pálffyhoz pénzügyekben. 426
»»» 862. – 1648 aug. 14. Linzből. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálra és Lippay György primásra bizza az országos ügyek vezetését. 427
»»» 863. – 1648 auguszt. 30. Linzből. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz Keőszegh és Kis-Márton városnak, az ország szab. királyi városok sorába való felvétele iránt. 427
»»» 864. – 1648 augusztus 31. Linz. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz katonatoborzási ügyekben. 428
»»» 865. – 1648 szept. 22. Bécs. III. Ferdinánd megbizza Pálffyt, hogy az özv. Zéchy Györgynétől végrendeletileg hagyományozott 3000 mérő buzát szerezze meg. 428
»»» 866. – 1648 nov. 20. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz Revistye vára s uradalmának adományozása ügyében. 429
»»» 867. – 1648 deczember hó. Bécs. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz a Késmárkiak és gróf Tökölyi István között fennforgó vagyoni egyenetlenség elintézéséről. 429
»»» 868. – 1647 május 14. Pozsony. Gróf Pálffy Pál Ferdinánd királyhoz, ennek koronázása ügyében. 430
»»» 869. – 1648. Erdődi Pálffy András végrendelete. 430
»»» 1649. 431
»»» 870. – 1649 márczius 3. Bécs. III. Ferdinánd megbizást ád gróf Pálffy Pálnak salétrom készítése, éles lándzsák s élelmiszerek megszerzése ügyében. 431
»»» 871. – 1649 márczius 20. Varsó. János Kázmér Lengyelország királya gróf Pálffy Pálhoz rézbányák bérleti kárpótlásáról Wizemberg Miklós érdekében. 432
»»» 872. – 1649 ápril 30. Pozsonyból. Orosy György a király nevében gróf Pálffy Pál nádorhoz Ferencz Károly szász herczegnek gróf Csáky Istvántól való harminczötezer frt követelése ügyében. 432
»»» 873. – 1649 junius 19. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz fenyegető hadi veszélyekről. 433
»»» 874. – 1649 julius 15. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz salétrom megszerzéséről. 434
»»» 875. – 1649 julius 17. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pál nádorhoz német katonaságnak Kassa városában való elhelyezése végett. 434
»»» 876. – 1649 julius 19. Sárospatak. Rákóczy Zsigmond gróf Pálffy Pálhoz Esterházy Dániel és Egresdy László ügyéről. 435
»»» 877. – 1649 julius 31. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz katonai ügyben. 435
»»» 878. – 1649 aug. 10. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz. Néhány község megvétele ügyében, honnét kőszenet lehetne nyerni. 435
»»» 879. – 1649 aug. 10. Ferdinánd király Rott Hermann körmöczi kamaragrófhoz és Tschekh Jeremiás számvevőhöz Selmecz táján szerzendő szénégetőkről. 436
»»» 880. – 1649 augusztus 17. Bécsi udv. kamara gróf Pálffy Pálhoz, több királyi megbizás végrehajtásáról. 436
»»» 881. – 1649 augusztus 22. Ebersdorf várából. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pál nádorhoz. Vigyázzon Brigi állítólagos franczia követ útjára. 436
»»» 882. – 1649 aug. 24. Ebersdorf várából. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz. Köszönet Pálffy szivességéért. 437
»»» 883. – 1649 aug. második felében (aug. 28.). Gróf Pálffy Pál a csász. udvari kamarához, a fentjelzett megbizások tárgyában. 437
»»» 884. – 1649 aug. 25. Bajmóczról. Gróf Pálffy Pál III. Ferdinánd királyhoz. Brigi vicomte egyéniségének s útjainak megfigyelése s kémlelése ügyében. 437
»»» 885. – 1649 aug. 29. Bajmóczról. Gróf Pálffy Pál III. Ferdinánd királyhoz, Brigi vicomte lengyelországi franczia követ elfogatására nézve, az esztergomi érsek részéről követett eljárásról. 437
»»» 886. – 1649 aug. 27. Bajmócz. Gróf Pálffy Pál Ferdinánd királyhoz 200 dragonyos elszállásolásáról. 439
»»» 887. – 1649 szeptember 24. Sárospatak várából. Lorántfy Zsuzsanna gróf Pálffy Pálhoz ; barátságos levél. 439
»»» 888. – 1649 szept. 25. Sárospatak. Rákóczy Zsigmond köszönetet ír Pálffy Pál ajándékaiért. 439
»»» 889. – 1649 szept. 29. Bajmóczról. Gróf Pálffy Pál Ferdinánd királyhoz. Jelenti, mennyi gabonát tartozik még néhány főúr a katonaság élelmezésére szolgáltatni s miként igyekezik e gabonát beszerezni. 440
»»» 890. – 1649 szeptember. (Ezen időpont csak valószinű, mert az okmány kelet nélkül van írva.) Rascher János csász. főélelmezési hivatal a csász. udvari kamarához hadi élelmezés érdekében. 440
»»» 891. – 1649 szeptember 22. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz katonaság élelmezéséről. 442
»»» 892. – 1649 okt. 5. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Miklós nádorhoz. Tokaj várának rajzáról. 442
»»» 893. – 1649 október 11. Bécs. III. Ferdinánd foglyok kölcsönös kiváltásáról. 443
»»» 894. – 1649 okt. 23. Bécs. III. Ferdinánd jelenti Pálffynak, hogy gróf Csáky Lászlót nevezte ki országbiróvá. 443
»»» 895. – 1649 okt 18. Bajmóczról. Gróf Pálffy Pál egy grófhoz török foglyok szabadításáról. 443
»»» 896. – 1649 okt. 18. Gróf Pálffy Pál III. Ferdinánd királyhoz keresztény foglyokról ; a törököktől szenvedett sérelmekről, Wesselényi leveléről és vallási értekezletről. 443
»»» 897. – 1649 október 20. Csász. udv. kamara gróf Pálffy Pálhoz. Egy ólombányának megszerzése ügyében. 445
»»» 898. – 1649 okt. 29. Pálffy Pál Bajmóczról az udvari kamarának Bossányiék ólombányája ügyében. 445
»»» 899. – 1649 november 3. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz, a kassai templomok, plébániák és iskolákról. 446
»»» 900. – 1649 decz. 1. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz. A kassai templomok, plebániák és iskolák helyeinek meghatározásáról. 446
»»» 901. – 1649 decz. 8. Bécs. Ferdinánd király Pálffy Pál nádorhoz Bossányiak bányájának megszerzése ügyében. 446
»»» 902. – 1649 decz. 8. Bécs. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz a tizenhárom szepesi város kiváltásáról. 447
»»» 903. – 1649 decz. 28. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz ; bizalmas meghagyás a végvárak katonai helyzetének megvizsgálására. 448
»»» 904. – 1649 decz. 28. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz. Gróf Merode pénzkövetelésének kielégítéséről. 448
»»» 905. – 1649 decz. 29. Bécs. III. Ferdinánd biztosokat fog küldeni gróf Pálffy Pálhoz. 448
»»» 1650. 449
»»» 906. – 1650 január 12. Bécs. III. Ferdinánd elismerő irata gróf Pálffy Pálhoz, melyben ennek a végvárak gondozása körül tanusított hazafias áldozatkészségéért meleg méltánylást nyilvánit. 449
»»» 907. – 1650 január 15. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz német katonáknak magyar végvárakban való elhelyezéséről. 449
»»» 908. – 1650 febr. 25. Bécsből. Ferdinánd király Roth Hermann magyarországi albányagrófhoz. Értekezzék Pálffy Pál nádorral, az ezáltal indítványozott salétrom készítése ügyében. 450
»»» 909. – 1650 febr. 25. Csász. udv. kamara gróf Pálffy Pál nádorhoz salétrom készítése ügyében. 450
»»» 910. – 1650 febr. 28. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz honvédelmi intézkedésekről. 451
»»» 911. – 1650 márczius 1. Késmárk. Thökölyi István kérése a királyhoz, melyben esedezik, hogy a király a késmárki lakosok és jobbágyok által okozott károkért Thökölyinek elégtételt adjon s azokat jobbágyi kötelességeikre szorítsa. 451
»»» 912. – 1650 márczius. Hadügy. Gróf Forgách Ádám s katonáknak hátralékos hadi fizetése. 452
»»» 913. – 1650 márczius 10. Bajmóczról. Gróf Pálffy Pál nádor az udvari kamarához salétrom készítéséről. 453
»»» 914. – 1650 márczius 16. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz. Honvédelmi ügyekről. 453
»»» 915. – 1650 márczius 21. Eperjesről. Pálffy Pál a királyhoz a Thökölyi István és Késmárk városa között fennforgó egyenetlenségről. 453
»»» 916. – 1650 márczius 28. Egyezség báró Sonau György Endre, mint a király meghatalmazottja s az udvari kamara megbizottja és Késmárk városa között Thökölyi István követelési ügyében. 454
»»» 917. – 1650 május 19. Eperjesről. Pálffy Pál Ferdinánd királyhoz a Thökölyi István és Késmárk városa közötti egyenetlenségről. 454
»»» 918. – 1650 május 31. Laxenburg. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz honvédelmi ügyben. 455
»»» 919. – 1650 julius 15. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz. 455
»»» 919/a. – 1650 julius 15. Bécs, III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz a városi taxák behajtása érdekében. 455
»»» 920. – 1650 szept. 17. Ebersdorf várából. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pál nádorhoz. Német katonák ügyében. 456
»»» 921. – 1650. szept. 20. Ebersdorff. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pál nádorhoz. Kisdy Benedek egri püspök a jászói prépostságot kéri. 456
»»» 922. – 1650 szeptember 21. Ebersdorf. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz muszketirek elhelyezéséről. 456
»»» 923. – 1650 szept. 21. Ebersdorf. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz a törökökkel kötendő békéről. 457
»»» 924. – 1650 okt. 31. Bécs. III. Ferdinánd Pálffy Pálhoz a katonaság élelmének szállításáról. 457
»»» 925. – 1650 decz. 13. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz Nádasdy gróf birói megbizatásáról. 457
»»» 1651. 457
»»» 926. – 1651 január 16. Szamosujvár. Rákóczy gróf Pálffy Pálhoz közügyekben. 457
»»» 927. – 1651 február 10. Bécs. III. Ferdinánd megkötött házasságáról értesíti Pálffy Pált. 458
»»» 928. – 1651 julius 1. Bécs. III. Ferdinánd az ujvári katonai szállásokról. 458
»»» 929. – 1651. julius 20. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz Árva vára s birtoka ügyében. 459
»»» 930. – 1651 julius 27. Bécs. Ferdinánd véleményt kér gróf Pálffy Páltól a gróf Forgách Ádám és menye : Batthyány grófnő között fennforgó peres birtokügyről. 459
»»» 931. – 1651 augusztus 3. Dévai kuriából. Rákóczy gróf Pálffy Pálhoz. Wesselényinek rossz indulatára panaszkodik. A király iránti hűségét hangsúlyozza. 459
»»» 932. – 1651 november 28. Bécs. III. Ferdinánd gróf Pálffynak előterjesztéseiről. 461
»»» 933. – 1651 decz. 8. Sárospatak. Lorántfy Zsuzsanna gróf Pálffy Pálhoz. Köszöni Pálffynak jóakaratát. Biztosítja őt, hogy meg akar maradni a király hűségében. Lónyay fondorlatairól panaszkodik. 461
»»» 1652. 462
»»» 934. – 1652 február 10. Varsó. János Kázmér lengyel király gróf Pálffy Pálhoz Balassa Ferencz peres ügyében. 462
»»» 935. – 1652 február 28. Fogaras várából. Lorántfy Zsuzsanna gróf Pálffy Pálhoz. Zsigmond fia haláláról s György fia betegségéről. 462
»»» 936. – 1652 márczius 3. Gyulafehérvár. Rákóczy György gróf Pálffy Pálhoz. Betegségéről, a király iránti hűségéről s török ügyekről ír. 463
»»» 937. – 1652 márczius 29. Gyulafehérvár. Rákóczy György gróf Pálffy Pálhoz. Köszönet részvétért. Betegségéből való fellábalása. 463
»»» 938. – 1652 ápril 30. Gyulafehérvár. Rákóczy György gróf Pálffy Pálhoz Vay Péter szabolcsi birtoka érdekében. 463
»»» 939. – 1652 junius 13. Görgény várából. Rákóczy György hadi hirekről tudósítja gróf Pálffy Pált. 464
»»» 940. – 1652 julius 12. Titkos császári és követségi tanácsosok gróf Pálffy Pálhoz, a lengyeleknek Magyarországba való állítólagos bevándorlásáról. 464
»»» 941. – 1652 julius 27. Prága. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz. Kassán elhelyezendő német katonákról. 464
»»» 942. – 1652 aug. 3. Sárospatak vára. Lorántfy Zsuzsanna gróf Pálffy Pált megnyugtatja az ónodi katonák kihágásai miatt. 465
»»» 943. – 1652. Rákóczyaknak közlekedése gróf Pálffy Pállal. 465
»»» 944. – 1652 okt. 11. Gyalu várából. Rákóczy György gróf Pálffy Pálhoz. Lovakat küld. 466
»»» 945. – 1652 nov. 8. Zowic. János Kázmér lengyel király gróf Pálffy Pálhoz békés szomszédság érdekében. 466
»»» 946. – 1652 nov. 14. Csász. tanácsosok gróf Pálffy Pálhoz. Törökországba küldendő futár megbizásáról. 466
»»» 947. – 1652 november 17. Görgény várából. Rákóczy György gróf Pálffy Pálhoz. Közügyekről, magánérdekekről. 466
»»» 948. – 1652 decz. 1. Rákóczy György gróf Pálffy Pálhoz politikai s hadi ügyekben Görgény várából. 468
»»» 949. – 1652 deczember 26. Gyulafehérvár. Rákóczy György gróf Pálffy Pálhoz Mindszenti-család birtokügyeiről s az ország érdekeiről. 469
»»» 950. – 1652 decz. 28. Regensburg III. Ferdinánd megholt Telegdy István jószágairól gróf Pálffy Pál nádorhoz. 469
»»» 1653. 470
»»» 951. – 1653 január 2. Munkácsi kuriából. Lorántfy Zsuzsanna gróf Pálffy Pálhoz. Újévi jókivánatok. 470
»»» 952. – 1653 január 27. Regensburg. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz, ragályok elleni óvintézkedésekről. 470
»»» 953. – 1653 február 4. Stomfáról. Pálffy Pál a királyhoz. A lengyelek s más idegeneknek bevándorlása elleni óvintézkedésekről. 470
»»» 954. – 1653 február 12. Konstantinápoly. Peniger (?) Simon gróf Pálffy Pálhoz. Natal futárról, a törököknek magyarok elleni hamis vádaskodásáról. Peniger ez ellen sikerrel védekezett. Capello velenczei követ végzetes konstantinápolyi útja. 471
»»» 955. – 1653 február 16. Munkács várából. Lorántfy Zsuzsanna gróf Pálffy Pálhoz. Rátka falut nem adhatja Thökölyinek. 471
»»» 956. – 1653 márczius 16. Regensburg. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz a török portával kötendő békéről. 472
»»» 957. – 1653 márczius 27. Regensburg. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz egy ájtatos alapítvány megvédése ügyében. 472
»»» 958. – 1653 május 7. Regensburg. III. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz. Hadügyekről s hadi felkelés elhalasztásáról. 473
»»» 959. – 1653 junius 17. Csász. tanácsosok gróf Pálffy Pálhoz Kassa városában elhelyezendő német katonaság ügyében. 473
»»» 960. – 1653 julius 17. Regensburg. Ferdinánd gróf Pálffy Pálhoz ferenczrendi visitator érdekében. 473
»»» 961. – 1653 aug. 6. Radnóti várából. Rákóczy György gróf Pálffy Pálhoz. Rákóczy elleni agyarkodása. Luffaty gazsága. Hadi hirek. Stephan moldvai vajda lett. 474
»»» 962. – 1653 szept. 4. Bécs. Ferdinánd Katalin (brandenburgi örgrófnő) herczegné eltartásáról, gróf Pálffy Pálhoz. 475
»»» 963. – 1653 deczember 10. Pozsonyból. Sigray János özvegy gróf Pálffy Pálnéhoz szül. Khuen Mária Franciska grófnőhöz. Pálffy Pál végrendelete, s temetéséről. Lippay György primás és Pálffy Pál közötti viszonyról. 475
»»» 964. – 1653 decz. 18. Gróf Pálffy Pál nádor végrendeletéről. 476
»»» 965. Néhány részlet gróf Pálffy Pál nádornak végrendeletéből. 478
»»» 966. Pálffy Pálnak végrendeleti codicillusa. 481
»»» GRÓF PÁLFFYAKNAK ÉLETRAJZI VÁZLATAI. IRTA JEDLICSKA PÁL. [483]
»»» A gróf Pálffy-család eredete. [485]
»»» I. PÁLFFY MIKLÓS. 486
»»» I. PÁLFFY LŐRINCZ. 487
»»» II. PÁLFFY PÁL. 487
»»» I. PÁLFFY PÉTER. 487
»»» BÁRÓ PÁLFFY TAMÁS. I. 488
»»» I. PÁLFFY GYÖRGY. 489
»»» I. BÁRÓ PÁLFFY JÁNOS. 489
»»» I. BÁRÓ PÁLFFY ISTVÁN. 489
»»» II. BÁRÓ PÁLFFY MIKLÓS, A GYŐRI HŐS. 489
»»» II. GRÓF PÁLFFY ISTVÁN. 492
»»» II. GRÓF PÁLFFY JÁNOS. 494
»»» III. GRÓF PÁLFFY PÁL NÁDOR. 495
»»» BÁRÓ PÁLFFY III. MIKLÓS. 498
»»» I. PÁLFFY MIHÁLY BÁRÓ. 499
»»» PÁLFFY III. TAMÁS BÁRÓ. 499
»»» PÁLFFY II. PÉTER BÁRÓ. 499
»»» I. PÁLFFY ANDRÁS BÁRÓ. 499
»»» IV. PÁLFFY TAMÁS PÜSPÖK. 499
»»» I. GRÓF PÁLFFY FERDINÁND PÜSPÖK. 502
»»» GRÓF PÁLFFY IV. MIKLÓS. 505
»»» III. GRÓF PÁLFFY JÁNOS ANTAL. 507
»»» IV. GRÓF PÁLFFY JÁNOS KÁROLY. 507
»»» GRÓF PÁLFFY MAGDOLNA TERÉZIA. 508
»»» V. GRÓF PÁLFFY MIKLÓS NÁDOR. 508
»»» V. GRÓF PÁLFFY JÁNOS NÁDOR. Észrevételek gróf Pálffy János nádor életrajzához. 511
»»» V. Gróf Pálffy Jánosnak gróf Erdődy Györgyhöz intézett levelei (65). 1707 január 10-1720 július 24. 548
»»» I. GRÓF PÁLFFY FERENCZ. 600
»»» VI. GRÓF PÁLFFY MIKLÓS JÓZSEF. 1671-1706. 601
»»» GRÓF PÁLFFY II. FERENCZ. (-1693). 601
»»» I. GRÓF PÁLFFY LEOPOLD JÓZSEF IGNÁCZ KÁLMÁN. 1681-1720. 601
»»» VI. GRÓF PÁLFFY KERESZTELŐ JÁNOS JÓZSEF. 1685-1716. 602
»»» III. GRÓF PÁLFFY FERENCZ RUDOLF LŐRINCZ. 1686-1735. 602
»»» I. GRÓF PÁLFFY KÁROLY JÓZSEF MIKLÓS ROCHUS. 1687-1720. 603
»»» II. GRÓF PÁLFFY KÁROLY PÁL ENGELBERT. 1697-1774. 603
»»» VII. GRÓF PÁLFFY MIKLÓS JÓZSEF. 1699-1734. 603
»»» VII. GRÓF PÁLFFY JÁNOS. (-1717). 604
»»» VIII. GRÓF PÁLFFY MIKLÓS JÓZSEF MÁRIA JÁNOS. FERENCZ STB. 1710-1763. 604
»»» II. GRÓF PÁLFFY LIPÓT ISTVÁN JÓZSEF STB. 1716-1773. 606
»»» I. GRÓF PÁLFFY RUDOLF JÓZSEF JOACHIM STB. 1719-1768. 607
»»» VIII. GRÓF PÁLFFY KER. JÁNOS LIPÓT JÓZSEF ISTVÁN. 1728-1791. 608
»»» III. HERCZEG PÁLFFY KÁROLY JÓZSEF JEROMOS. 1735-1816. 609
»»» III. GRÓF PÁLFFY LIPÓT. 1739-1799. 610
»»» III. GRÓF PÁLFFY JÁNOS. 1744-1794. 610
»»» II. GRÓF PÁLFFY RUDOLF. 1750-1802. 610
»»» II. HERCZEG PÁLFFY JÓZSEF VINCZE. 1764-1827. 611
»»» IV. GRÓF PÁLFFY LEOPOLD. 1764-1825. 611
»»» IX. GRÓF PÁLFFY MIKLÓS JÓZSEF FERENCZ. 1765-1800. 612
»»» IV. GRÓF PÁLFFY KÁROLY. 1767-1823. 613
»»» GRÓF PÁLFFY ERNŐ. 1769-1832. 613
»»» II. GRÓF PÁLFFY FERDINÁND. 1774-1840. 614
»»» GRÓF PÁLFFY FÜLÖP. 1774-1794. 614
»»» X. GRÓF PÁLFFY JÁNOS GÁBOR. 1775-1821. 615
»»» V. GRÓF PÁLFFY KÁROLY JÁNOS. 1776-1858. 615
»»» V. GRÓF PÁLFFY FERENCZ ALAJOS. 1780-1852. 615
»»» VI. GRÓF PÁLFFY FERENCZ. 1785-1841. 615
»»» I. GRÓF PÁLFFY FIDEL. 1788-1864. 616
»»» GRÓF PÁLFFY VINCZE. 1792-1857. 617
»»» I. HERCZEG PÁLFFY ANTAL KÁROLY. 1793-1879. 617
»»» X. GRÓF PÁLFFY MIKLÓS. 1797-1830. 617
»»» XI. GRÓF PÁLFFY JÁNOS KÁROLY. 1797-1870. 619
»»» I. GRÓF PÁLFFY ALAJOS. 1801-1876. 621
»»» III. GRÓF PÁLFFY-DAUN NÁNDOR LEOPOLD. 1807-1900. 621
»»» V. GRÓF PÁLFFY JÓZSEF. 1810-1873. 622
»»» I. GRÓF PÁLFFY MÓRICZ. 1812-1897. 623
»»» IX. GRÓF PÁLFFY PÁL ANTAL. 1827-166. 626
»»» GRÓF PÁLFFY ISTVÁNNÉ SZÜL. DESSEWFFY MATILD GRÓFNŐ. 1827-1908. 626
»»» III. GRÓF PÁLFFY ISTVÁN. szül. 1828. 627
»»» IV. GRÓF PÁLFFY RUDOLF. 1822-1878. 629
»»» II. GRÓF PÁLFFY ANTAL. 1829-1869. 630
»»» XIV. GRÓF PÁLFFY JÁNOS. 1829-1908. 630
»»» Részletek gróf Pálffy János 1907 november 14-én kiállított végrendeletéből. 635
»»» I. GRÓF PÁLFFY BÉLA. 1829-1857. 652
»»» X. GRÓF PÁLFFY MIKLÓS. 1831-1884. 653
»»» II. GRÓF PÁLFFY ANDOR. 1832-1902. 653
»»» I. GRÓF PÁLFFY GÉZA. 1834-1898. 654
»»» V. GRÓF PÁLFFY-DAUN LIPÓT KÁROLY. 1834-1884. 655
»»» GRÓF PÁLFFY-DAUN VILMOS KÁROLY VINCZE. 1836. 664
»»» GRÓF PÁLFFY EDE KÁROLY. 1836. 665
»»» GRÓF PÁLFFY ZSIGMOND. 1837-1894. 665
»»» ÖZVEGY GRÓF PÁLFFY PÁLNÉ SZÜL. KÁROLYI GERALDINA GRÓFNŐ. 1836. 666
»»» GRÓF PÁLFFY EMIL. 1837. 667
»»» I. GRÓF PÁLFFY ZSIGMOND. 668
»»» II. GRÓF PÁLFFY-DAUN GYÖRGY. 1838-1860. 668
»»» GRÓF PÁLFFY GYULA. 1841. 668
»»» VI. GRÓF PÁLFFY-DAUN KÁROLY. 668
»»» VI. GRÓF PÁLFFY JÓZSEF. 1853. 669
»»» XV. GRÓF PÁLFFY JÁNOS. 1857. 672
»»» HERCZEG PÁLFFY MIKLÓSNÉ ZICHY MARGIT GRÓFNŐ. 1857. 674
»»» PÁLFFY ANNA MÁRIA TERÉZIA GRÓFNŐ. 1858. 675
»»» II. GRÓF PÁLFFY BÉLA. 1858. 675
»»» I. GRÓF PÁLFFY SÁNDOR. 1861. 676
»»» XII. HERCZEG PÁLFFY MIKLÓS ANTAL. 1861. 678
»»» GRÓF PÁLFFY ÖDÖN. 1863. 679
»»» II. GRÓF PÁLFFY SÁNDOR. 1865. 679
»»» II. GRÓF PÁLFFY-DAUN VILMOS MÁRIA. 1867. 679
»»» GRÓF PÁLFFY LÁSZLÓ MIKSA HENRIK. Szül. 1867. 680
»»» II. GRÓF PÁLFFY MÓRICZ. 1869. 680
»»» XVI. GRÓF PÁLFFY JÁNOS. 1872. 681
»»» III. GRÓF PÁLFFY ANDOR. 1873. 681
»»» II. GRÓF PÁLFFY ZSIGMOND. 1875. 682
»»» GRÓF PÁLFFYAK CSALÁDFÁJA. [683]
»»» Konth-nemzetségnek Családfája. [685]
»»» Erdődi gróf Pálffy-családnak Családfája. [686]
»»» TARTALOM. [693]
»»» NÉVMUTATÓ. [742]
4 hozzászólás történt ehhez: „Jedlicska Pál: Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához (1401-1653) s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai (1910)”

 • Pálffy István szerint:

  Szeretnék több információt a családfámról!Melyik Pálffy ágról származom!ha valaki tud kérem segítsen!Köszönettel!Pálffy István.

  • ambrusa szerint:

   Tisztelt Pálffy Úr! Kérését továbbítottam a PTE Klimo Könyvtárban dolgozó kutatóterem munkatársainak, akiktől ezt a választ kaptam: “A Pálffy család elég nagy és sok ágú volt. Könyveket tudunk ajánlani, ha bejön az olvasó, de ennek egy része amúgy is levéltári kutatás lenne.” (Dr. Schmelczer-Pohánka Éva -
   Történeti Gyűjtemények Osztálya [7621 Pécs, Szepesy Ignác u. 3.])

   Esetlegesen meg lehetne próbálni a Megyei-Városi Könyvtár Helytörténettel foglalkozó kollégáival felvenni a kapcsolatot: http://www.baralib.hu/helyismereti-osztaly
   Üdvözlettel: ambrusa

 • Pálfy Zoltánné szerint:

  Ugy tudom a férjem Grófi családból származik.Az aposomnál már elírták a nevet ezért írjuk 1 f-el.Valaki talált egy anyakönyvi papirt és megnézette.hogyan tudnák én is utána nézni?már nem emlékszem kinél van a papír….köszönöm,Marika

 • ambrusa szerint:

  Kedves Pálfy Zoltánné! Továbbra is csak a fenti kommentet tudom beidézni:
  http://digitalia.lib.pte.hu/?p=2235#comment-124
  Üdvözlettel: ambrusa

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat