Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Kitonich János: Directio methodica processvs ivdiciarii ivris consuetudinarii, inclyti regni Hungariae per M. Joannem Kitonich de Koztanicza (1650)

Szerző: Kitonich János (ca 1560-1619)
Cím: Directio methodica processvs ivdiciarii ivris consuetudinarii, inclyti regni Hungariae per M. Joannem Kitonich de Koztanicza = Rövid igazgatás a Nemes Magyar Orszagnak es hozzá tartozó Részeknek szokott törveny folyasiról
Megjelenési adatok: Leutschoviae : typis Laurentii Breveri, 1650. – [8], 509, [30] p. – 21 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:

Mivel némellyek akarmiben is akadozni és patvaroskodni szoktak; azokáért némely dogokról az, Olvasokat röviden tudositani akarám. Először-is: A Törvény Dolgaiban forgó mindennapi Deák Terminusokat, mellyekkel még a Deáktalan Perlekedő köz-rend-is elegyesleg szokott élni, én először forditatlanul hadtam vala; midőn már á nyomtattásához akarnék kezdeni, némellyek ugy javallák s tanátslák-is,hogy á mennyire lehetne, azokat-is forditanám, és egészlen Magyarul botsátanám-ki; mellyet megis cselekedem, á mennyire lehete.


Tartalomjegyzék


»»» Széljegyzék
»»» Ex Libris
»»» Címlap
»»» Címlap verzó
»»» Főcím/ Bevezetés [6]
»»» DIRECTIO METHODICA, IN PROCES SUM JUDICIARUM,…- RÖVID IGAZGATÁS, AZ NEMES MAGYAR ORSZÁGNAK,…. 1
»»» CAPUT I. DeCausâ, feu A εtone.- ELSŐ RÉSZ. Az ügyről, avagy á Kerefetről. [1]
»»» QUÆSTIO PRIMA. Quid eſt auſa, ſeu A εctio : unde dicitur : & quotuplex? – I. KÉRDÉS. Mitsoda az úgy , avagy á Kerefet : honnét mondatik : és hány féle. [1]
»»» QUÆSTIO SECUNDA. PRIMÓ itaq:, Quotuplex poteſteſſe Cauſa ex parte Materiz, ſeu rei?- II. KÉRDÉS. Elsőben azért, Hány-féle lehet az ügy, avagy á Kerefet, az Ezkőzre vagy Dologra nézve, á miről, tudni-illik, indittatik? 6
»»» QUÆSTIO TERITA. SECUNDÓ, QUOTUplex poteſteſſe Cauſa ex parte Terminorum, quibus levari ſolet?- III. KÉRDÉS. Máſodſzor, hány féle lehet az ügy, avagy Pör á Terminuſokra nézve, melyeken elő-ſzokott vétetni? 7
»»» QUÆSTIO QUARTA. Quid Fiſcus; & quæ funt propria Carufraum Fifcalium, five Extraordinarium dieti Fifci Regii?- IV. KÉRDÉS. Mitsoda á Fiſcus; Es á Fiſcus pőreinek , avagy á Rend-kivűl forgó Fiſcus dolgainak minémű tulajdonsági vannak? 16
»»» QUÆSTIO QVINTA. TERTIÓ , Quotuplex poteft effe Caufa ex parte Ordinis?- V. KÉRDÉS. Harmadszor; Hány fele lehet á Kerefet avagy az ügy , Szerre avagy Rend-járáſra nézve? 20
»»» QUÆSTIO SEXTA. Quale Privilegium folẽt habere Pauperes, in profecutione diεtarum Caufarumf aurum? – VI. KÉRDÉS. Az emlitett pőrőkben minémű szabadságot vagyon á szegényeknek? 22
»»» QUÆSTIO SEOTIMA. Verum ifti Pauperes, Vielua, & Orphani, quales perfonæ effe debent?- VII. KÉRDÉS. Továbbá még-is ezeknek á szegényeknek őzvegyeknek és Árváknak minémő Személyeknek kell lenni? 23
»»» QUÆSTIO OCTAVA. QUARTÓ, Quotuplex poteft effe Canfa, ex parte Foei, feu Juducium?- VIII. KÉRDÉS.Negyedſzer; Hány -fele lehet az űgy , á Törvény-ſzékre avagy, á Birkára nézve? 25
»»» QUÆSTIO NONA. Quid JUs, Lex, Mos, Cofuetudo, Exemplum, quave Forma Judiciaria dicitur : ac quomodo quoque Porceffus Judiciarius inteligitur?- IX. KÉRDÉS. Az igaz, Törvény, Erkőlts, Szokás, Példa mitsodák? és á Törvénynek formáló példája mitsoda? És á Pőr -folysről minémű értelembe kell lenniűk? 26
»»» QUÆSTIO DεCIMA. Jus quotuplex eft:& unde dicitur?- X. KÉRDÉS. Az igaz, avagy á Törvény hány fele, és honnan mondatik? 34
»»» QUÆSTIO XI. Quomodo differunt hæctria Jura?- XI. KÉRDÉS.Ez három emlitett Tőrvények külőnbőzneké edmáſtól? 37
»»» QUÆSTIO XII. Ad quod præmifforum trium Jurium Jus noftrum fpeεtare viderur? – XII. KÉRDÉS. Ez emlitett Törvényeknek mellyikéhez tartozik á mi Törvényünk? 40
»»» QUÆSTIO XIII. Quid eft Jus Divinum: undeq, conftat, ac dicture?- XIII. KÉRDÉS. Mitsoda az Isten törvénye; miből áll; és honnan mondatki? 42
»»» QUÆSTIO XIV.Quid fit Juftita : & quotupex?- XIV. KÉRDÉS. Mitsoda az Igazság, és hány fele? 43
»»» QUÆSTIO XV.Que autem ex Antiquis Juditiis, vel veró inufitata tanúm a faeta funt?- XV. KÉRDÉS. A régi Törvény tételnek avagy liteznek mellyike tötöltettet el tellyeſſeggel; és melyek azok, á kikkel tsak ugyan nem ſzoktunk élni? 47
»»» CAPUT II. De Citatione, feu Evocatione.- MÁSODIK RÉSZ. Az Idézetről, avagy á Reá hivatalrol. 49
»»» QUÆSTIO I. Quid eft Citatio, feu Evocatio? – I. KÉRDÉS. Mitsoda az Idézet, avagy Reá-hivatal? 49
»»» QUÆSTIO II. Quotuplex effe folet Citatio?- II. kérdés. Hány-féle szokott lenni az idézet? 52
»»» QUÆSTIO III. Quotuplex igitur folet effe in geneta Evocatio?- III. KÉRDÉS. Azokért á Reá-hivatal közönségesen hány féle szokott lenni? 52
»»» QUÆSTIO IV. Quid eft Quarta Citatio Perfonalis?- IV. KÉRDÉS. A szemely-szerint való Idézet mitsoda? 58
»»» QUÆSTIO V. Sed cum Violatio Salvi conduεtus, referatur adiftam Perfonalem Citationem quæ funt propria illius?- V. KÉRDÉS. Mivel á Feledelem levele mellett valójáráſnak bántodáſa , ehez á ſzemély-ſzerént való idézethez tartozik; annak minémű tulajdonsági vannak? 59
»»» QUÆSTIO VI. An hibitio, & Repulfio, in bujumodi Caufis perfonalis Citationis, admitti debeant ?- VI. KÉRDÉS. Effele Idézettel mozdult, á Telálom és Fegyveres ellenzés meg-engedtetnéke? 61
»»» QUÆSTIO VII. Sedquis eft Proceffus Quinque Cafuum?- VII. KÉRDÉS. Az öt esetekben mitsoda Pőrfolyás vagyon? 63
»»» QUÆSTIO VIII. Quæ neceffarió requiruntur in Citatione, ratione Aεtuum potentauriorum?- VIII. KÉRDÉS. Mi kévántatik szűkség képpen á Hatalomért való idézetben? 66
»»» QUÆSTIO IX. Aεtoraliquẽ citaturus quid faccere debet Primó?- IX. KÉRDÉS. Áki valakit idézni akar, mit kelltselekedni elsőben? 68
»»» QUÆSTIO X. Quomodo, &unde Citatio, feuEvocatio fieri debet?- X. KÉRDÉS. Miképpen és honnat kell az Idézetnek avagy Reá-hivatalnak lenni? 69
»»» QUÆSTIO XI. Ex quibus caufis Citatio, vel Relatio ejufdẽ condefcendere poteft?- XI. KÉRDÉS. Az Idézetet, és annak Relatoridáját minémű okokbol ſzállithattják-le? 70
»»» CAPUT III. De Proclamatione.- HARMADIK RÉSZ. A Szolitásrol. 72
»»» QUÆSTIO I. Quid facere debebit A εtor, adveniente termino Oεtavali?- I. KÉRDÉS. Mit kell mivelni á Fel-pereſnek, előjővén á Tövényes Oεtavák ideje? 72
»»» QUÆSTIO II. Quid fentiendum de Signaturis Juridicis, quæ nö funt Literis comprehénfæ, & an ab ijs Novus proceffus, five Judiciales inchoari poffint?- II. KÉRDÉS. A melly Törvénybéli Jegyzéſek levélbe nintsenek foglalva, azok felől mitsoda értelembe lehetünk, és Uj pőrfolyáſt azokkal indithatunk-é? 73
»»» QUÆSTIO III. Semperne ab ultimo motore vel Aεtore, Condefeenfio caufæ in Judicialibus, in præfentem Aεtorem, fiori debet?- III. KÉRDÉS. Effele Pőr kezdő Biro leveleben, az utoſo pőr kezdőről kellé alá-hozni mindenkor á Pőr á jelen-valo utolſo ſo Fel-Pőrőſre 76
»»» QUÆSTIO IV. Quæ funt Judiciales Litera, ediffere?- IV. KÉRDÉS. A Pőr-kezdő Biró levele mitsoda? 77
»»» QUÆSTIO V. Poffunte, & Quando, condefcendere Literæ Judiciales?- V. KÉRDÉS. Effele Pőr -kezdő Biró levele elromolhat-é, és mikor? 77
»»» QUÆSTIO VI. Quid proprium eft harum Literarum Judicialium?- VI. KÉRDÉS. Mitsoda tulajdonsága vagyon az illyen Pőr felállato Biró levelinek. 78
»»» QUÆSTIO VII. Quid eft Proclamatio: & quomodo fit?- VII. KÉRDÉS. Mitsoda a szólítás és miképpen szokott lenni? 79
»»» QUÆSTIO VIII. Quotuplex eft Proclamatio?- VIII. KÉRDÉS. Hány féle a szólítás? 79
»»» QUÆSTIO IX. quomodo notatur Re’, fi tempore Proclamationis non comparuerit?- IX. KÉRDÉS. Miképpen szokták az Al-perest fel-jegyezni, midőn á szólításnak idején elő nem áll? 81
»»» QUÆSTIO X. Sed in hac Peoclamatione Forenfi, quomodo fic Prohibitio, fi Reus non compaurerit?- X. KÉRDÉS. Ebben á szólításban á Benn-tiltás miképpen szokott lenni, midőn az Al-peres elő nem áll? 81
»»» QUÆSTIO XI. An, & cum quibus Onerbius, omnes tres inhibeantur poftea pluribus diebus, vel in proceffu? 82
»»» QUÆSTIO XII. Quomodo Onera Sententiraum prohibitarum, virtute Inhibitoriarum, per Capitulum, vel Conventum; vel refufcitatarű, & ftatim prohibitarum, tempore Publicate deponi confueverunt?- XII. KÉRDÉS. Á Káptalanok vagy Conventek által El-tiltott Sentenciának terhét, avagy azoknak-is, á kiket mindgyárt Benn-tiltnak, miképpen szokták le-tenni? 83
»»» CAPUT IV. De Parium Petitione, & Exceptionib, ac exhis Caufarum Condefcenfione, vel Remoratione, aut etiam Deftruetione.- NEGYEDIK RÉSZ. Á Máfsára vételről; Tőrvényes fogásokról, avagy Ellen vetesekről, es azekbol osztán á Pőrnek Leszállásáról, Továbra hallasztásárol, avagy ugyan elrolásárol, avagy ugyan Elromlásárol is. 85
»»» QUÆSTIO I. Quid eft Pariü Petitio?- I. KÉRDÉS. Á Mására vétel mitsoda? 85
»»» QUÆSTIO II. Omniumne produetorum, in Sede, Pariapetuntur?- II. KÉRDÉS. Á Törvény-székben, Kériké máfsát minden elő-hozott leveleknek? 86
»»» QUÆSTIO III. Anne etiam Privilegiorum dari foleant Paria?- III. KÉRDÉS. Á Privilégiomokban, az az, ki-válsmagán való szabad levelekben szokták-é Máfsát adni, 87
»»» QUÆSTIO IV. Quid in Parium petitione Aetor facere debeat: & quid Reus é contra?- IV.KÉRDÉS. Á Máffa kéresben mit kell tselekedni á Fel-peresnek: és ellenbe mit az Al-peresnek? 87
»»» QUÆSTIO V. Quot modis Paria foleant peti, & extradari?- V.KÉRDÉS. Á Máfsát hány-képpen szokták ki-kérni, és ki-adni? 88
»»» QUÆSTIO VI. Poteritne aliquando ex receptis Paribus, Condefoenfio eorum fieri?- VI. KÉRDÉS. Á ki-vőtt Máfsából, meg-lehet-é hogy azonn Máfsát le-szállitsák? 89
»»» QUÆSTIO VII. Quid tandem receptis Paribus Reus facera debebit?- VII. KÉRDÉS. Á Máfsát kezéhez vévén, mit kell tselekedni az Al-pereseknek? 90
»»» QUÆSTIO VIII. Quid eft ; & quotuplex Exceptio?- VIII. KÉRDÉS. Á Fogás avagy Ellen-vetés, mitsoda és hány-fele? 90
»»» QUÆSTIO IX. Qoae ergo potiffimúm in Literis Evocatorilis, & earundem Relatorilis cofideranda erunt: quomodove contra illas Excipiendum?- IX. KÉRDÉS. Az idéző levelekben s azok Relatoriában mit kell leg-inkább meg-tekinteni; s azok ellen Fogáft, vagy Ellenzéft miképpen kell tenni? 91
»»» QUÆSTIO X. Quid eft Condefcenfio Caufae?- X. KÉRDÉS. Á Pőrnek le-szállitása mitsoda? 92
»»» QUÆSTIO XI. Eftnc eadem, Depofito caufae, cum praedieta Condefcenfione?- XI. KÉRDÉS. Mind edgye á Pőrnek Le-tétele á Le-szállitáffal? 93
»»» QUÆSTIO XII. Ex quibus caufis fieri folet praedieta Condefcenfio?- XII. KÉRDÉS. Mi okbol szokot lenni á Pőrnek Le-szállitása? 95
»»» QUÆSTIO XIII. Quid eft hujufmodi incompetentia?- Mitsoda az Incompetentia, az azá Helynek avagy Birónak á Tőrrvénytételre való alkalmatlansága és illetlensége? 97
»»» QUÆSTIO XIV. Qumodo differunt iftae Caufae Imcompetentiae, á Caufis Condefcenfionis?- XIV. KÉRDÉS. Effele Incompetentiák miképpen kűlőnbőznek á Kerefetnek Le-szállitásátol? 98
»»» QUÆSTIO XV. Quae Incopetentia ex his viderur primó proponenda?- XV. KÉRDÉS. Az Incompetentiák kőzzűl mellyiket kell elsőben elővenni? 98
»»» QUÆSTIO XVI. Poteitne aliquqndo aliqua Depofitio, vel variatio aloqourum verborum fieri per Aetorem in Aetione, vel Judicialibis?- XVI. KÉRDÉS. Leheté valaha, hogy á Fel-peres az ő Kerefeitben, avagy Judicialisában, az az, Pőr mozditó Biró Lvelében valamelly szókat ki-vethessen, avagy megváltoztathasson? 99
»»» QUÆSTIO XVII. Quibus veró Tempus Caufaeremorari vel prorogari poterit?- XVII. KÉRDÉS. Á Kerfetnek Ideje mivel vontathattyák és hallaszthattyák más idére? 99
»»» QUÆSTIO XVIII. Quibus rebu prorfus deftrui folet, lampliús núnqua refufcirtanda Aetio : & quid Praefcriptro?- XVIII. KÉRDÉS. Mitsoda dolgokkal romol ugy el á Kerefet, hogy soha továbbá talpra ne álhasson; és az Idő mulás is mitsoda? 103
»»» QUÆSTIO XIX. In quibus rebus currit Praescriptio?- XIX. KÉRDÉS. Minémő dolgokban forog az Idő múlás? 105
»»» QUÆSTIO XX. Poteftne aliquo remedio Praefcriptio praecaveri?- XX. KÉRDÉS. Az Idő-múlás el-távoztatásában leheté valami orvofság? 105
»»» QUÆSTIO XXI. An currat Praefcriptio, in Bonis Impignoranitiis, ac inter Fratres, vel in Metis quoque reεtificandis, aut etiam in Juribus Dotaliciis, & Quartaliciis?- XXI. KÉRDÉS. Á Zálagos Joszágokban; Atyafiak kőzt; Jegy-ruhákban; Léány negyedben leheté Idő mulás? 106
»»» QUÆSTIO XXII. Quibus temporib Praeferiptio currere non foleat?- XXII. KÉRDÉS. Minémő Időkben nints helye az Idő mulásnak? 111
»»» QUÆSTIO XXIII. Expraemiffis igitur, virtute dietae legitimae Praeferiptiois, quid elici videtur, ad poffidenda aliqua Bona, jufté?- XXIII. KÉRDÉS. Az-okáert az emlitett dologbol mi jó-ki, hogy az Idő mulás erejevel valamelly joszágot igazán birhafsunk? 114
»»» QUÆSTIO XXIV. Recefe breviter & fumarié, Quot fpecies Praefcriptionis, feu certi temporis Judiciarii, enumerari poffunt? XXIV. KÉRDÉS. Számláld-elő rővideden és fommaszerént, effele Tőrvényes Időnek, a vagy Idő-mulásnak hány ágai lehetnek? 116
»»» QUÆSTIO XXV. Quomodo Caufa deftruitur per Calumniam,- XXV. KÉRDÉS. Á Patvar miatt miképpen fodulfel á Kerefet? 126
»»» QUÆSTIO XXVI. Licebitne aliquando poft Allegationem, Praeferiptionis, vel Calumniae, ad prae dietam jam Condefcenfionem Caujaeregredi?- XXVI. KÉRDÉS. Az Idő-mulásnak és Patvarnak állatása után szabad-é valaha az emlitett Le-szállitásra viszszatérni? 127
»»» QUÆSTIO XXVII. Quid Cautela, Cautio, Cauté, Cautus, Cavere, & Cautum effe fignificant?- XXVII. KÉRDÉS. Azokáert azoknak á Deák Szóknak mitsoda magyarázattyok vagyon? 127
»»» QUÆSTIO XXVIII. Quomodo debebit Rehas Cautelas praedieti triplicis ordinis, Condefcenfionis fcilicet, Prorogationis, & Deftruetionis Caufarumdifponere, & fefe illis accommodare?- XXVIII. KÉRDÉS. Az emlitett három rend-beli Ellenvetésekben, ugy -mint á Tőrvények Le-szállitásában, El-hallasztásában és Fel-forditásban mitsoda rendet kell tartani az Al-peresnek, és azokhoz miképpen kell magát alkalmaztatni? 129
»»» QUÆSTIO XXIX. Suntne interdum aliquae Exceptiones Procuratoru per Judices refecandae?- XXIX. KÉRDÉS. Illik-é á Prokátorok nemelly fogásit s’ Ellen-vetésit á Birkának néha félbe-hagyatni? 130
»»» QUÆSTIO XXX. Veruntamen, quas, & quot vices, contra feinvicem allegando & refpondento, Partes infumere debent: & quae fint illae?- XXX. KÉRDÉS. Továbbá még-is hány rendet szűkséges edgy más ellen az őszve-feleletekben á peresfeleknek meg-tartaniók; és mellyek azok? 131
»»» CAPUT V. De Inhibitione, prohibitis, Prohhibitione, & Repulfione.- EÖTÖDIK RÉSZ. Az El-tiltások Benn-tiltások és Megtiltások s’ fegyveres-Ellenzesekről. 134
»»» QUÆSTIO I. Sed quid fi aliquando Reus, etiam data opera, fefe abfentaverit, & interim Sententia contra ipfum, per Nonvenientitiam extra dabitur?- I. KÉRDÉS. Ha az Al-peres akarva elő nem áll, s’ azonban Reá nem jőveteles fentencia adatik ellene; mit kell mivelni? 134
»»» QUÆSTIO II. Quid eft Inhibito?- II. KÉRDÉS. Az Inhibito, Eltiltás, avagy, Tartoztatás, Viszsza-téritő Tilalom mitsoda? 135
»»» QUÆSTIO III. Quae eft Poenaillius, qui Novum Judicium cum Inhibitione impetraverit, & Literas Relatorias, infra terminum reportationis feriei ipfius Novi juducuu, excipere neglexerit?- III. KÉRDÉS. Mitsoda büntetese vagyon annak, á ki El-tiltással való Uj-Itéletet vált, és á válasz-levelet, az Uj-Itélet viszsza vitelinek idje alatt ki-venni el-mulattya? 138
»»» QUÆSTIO IV. Quid tandem futurum poft fa eta In hibitionem?- IV. KÉRDÉS. Az illyen El-tiltás után Végezetre mit kell tselekedni? 139
»»» QUÆSTIO V. Poftea quid arendum?- V. KÉRDÉS. Az után mit kell mivelni? 140
»»» QUÆSTIO VI. Quid eft Prohibita?- VI. KÉRDÉS. Á Benn-tiltás mitsoda? 140
»»» QUÆSTIO VII. Poteftne fimpliciter, & abfque ulla refponfione fieri Prohibita?- VII. KÉRDÉS. Meg-lehetétsak általlyaba minden Felelet nélkül á Benntiltás? 141
»»» QUÆSTIO VIII. Quot admitti foleant Probihitae?- VIII. KÉRDÉS. Hány Benn-tiltás szokott megengedtetni? 142
»»» QUÆSTIO IX. Quare invetae funt potiffiúm Prohibitae?- IX. KÉRDÉS. MI-vegre találtatott fő képpen á Sententiák benn-tiltása? 144
»»» QUÆSTIO X. Quid fit tandem Sexillis ulrimis diebus?- X. KÉRDÉS. Végezetre az utolso hat napokon mit szoktak tselekedni? 145
»»» QUÆSTIO XI. Sed fi fimplici Refponfoini locus nö dabitur, quid faciendum?- XI. KÉRDÉS. Hátha á hőz-feleletnek nem adnak helyt, mit kelletik tselekedni? 145
»»» QUÆSTIO XII. Quid fi in Parte non ex mittetur?- XII. KÉRDÉS. Ha penig tsak ugy Resz-szerent ki nem botsáttatik, mit kell mivelni? 146
»»» QUÆSTIO XIII. Sed fi ispa probare non poterit, quid tandem faciendum?- XIII. KÉRDÉS. Hát ha azt sem bizonyithattya meg, osztán mit kell tselekedni? 146
»»» QUÆSTIO XIV. Quid eft Prohibitio?- XIV. KÉRDÉS. Á Prohibitio; á köz-vallatásnak s’ Hit le-tételnek Meg-tiltása mitsoda? 146
»»» QUÆSTIO XV. Sed quomodo prediεta jam Tria hæc : inhibito, Prohibita, & Prohibito, conveniunt inter fe, vel potius differunt?- XV. KÉRDÉS. E’ három dolog Inhibito El-tiltás, Prohibito Meg-tiltás, Prohita Benn-titás, mint edgyeznek avagy inkább ellenkeznek edgymással? 151
»»» QUÆSTIO XVI. Quid deniq; faciendum eft?- XVI. KÉRDÉS. Mit kell továbbá tselekedni? 153
»»» QUÆSTIO XVII. Quid igitur eft Repulfio, & quoties fier admittiur?- XVII. KÉRDÉS. Azokért á Fegyveres Ellenzés mitsoda, és hány úttal engedtetik meg? 154
»»» QUÆSTIO XVIII. Ubi debet fieri Repulfio? – XVIII. KÉRDÉS. Hol kell lenni á Fegyveres ellenzéſnek? 155
»»» QUÆSTIO XIX. Semperné poft faεtam Repulfionem, Repellens eft citandus?- XIX. KÉRDÉS. Á Fegyveres ellenzés után kellé mindekor idézni az ellenző felet? 156
»»» QUÆSTIO XX. Quid poftea reportata Repulfiona faciendum?- Á Fegyveres ellenzés viszsza vitele után mit kell mivelni? KÉRDÉS. 158
»»» QUÆSTIO XXI. Poteftné Repulfionem facere, quiin proceffu caufænon egit?- XXI. KÉRDÉS. Tehete Fegyveres ellenzeſt, ákik azon Kerefetben ott nem forgot? 159
»»» QUÆSTIO XXII. Poftremó tandem quid faciendum?- XXII. KÉRDÉS. Végezetre mit kell tselekedni leg későbben? 160
»»» CAPUT VI. De Communi Inquifitione, & Juramentali Depofitione.- HATODIK RÉSZ. Á Köz-vallatásról, és Hit le-tételről. 162
»»» QUÆSTIO I. Quare hoc loco fequitur Communis Inquifitio?- I. KÉRDÉS. Itt á Kőz-vallatás mi okon fordul-elő? 162
»»» QUÆSTIO II. Quid eft Communis Inquifitio?- II. KÉRDÉS. Mitsoda á Kőz-vallatás? 162
»»» QUÆSTIO III. Quæ requifita ad Communem Inquifitionem expremiffa ejufdem Definitione; vel etiam Aliunde colligi poffunt?- III. KÉRDÉS. Á Kőz-vallatáshoz mind á maga magyarázattya-szerént, s’ mind egyéb-aránt, minémű dolgok kévánatatnak? 164
»»» QUÆSTIO IV. Quare dicitur Comminus, & quoties fieri admittiur?- IV. KÉRDÉS. Miért mondatik Köznek, és hányszor engedtetik lenni? 165
»»» QUÆSTIO V. Quæ qualitates in teftibus adhibendis requiruntur, &quando Nomina ipforum Literis Relatoriis in feribenda erunt?- V. KÉRDÉS. Á Tanukban minémű dolgok kivántatnak, és mikor kell Relatoria levélbe irni? 167
»»» QUÆSTIO VI. Quot Status Caufarum folent adnumreari?- VI. KÉRDÉS. Hány karban álló allapattya vagyon á Pőrős ügyeknek? 169
»»» QUÆSTIO VII. Quid funt Sufpitio, & Præfumptio?- VII. KÉRDÉS. Mitsoda á Gyanu, és az elve való El-hitel? 172
»»» QUÆSTIO VIII. Admittunturné ergó quæftiones, feu Equuleus, aut Tortura, hoc Jure Noftro?- VIII. KÉRDÉS. Az-okáért, á mi Tőrvényűnk-szerént á kinzás által való értekezés meg-engedtetik-é? 174
»»» QUÆSTIO IX. Quid iritur fit, in hoc Jure noftro, ubires forfan aliqua, nullo horum ftarumm, Definitivo fcilicet, legali, aut Teftimoniorum conftare poteft; & neque hifce duobus, Conjeεturali videlicet, & Quæftionum uti volumus?- Mit kell tehát á mi Tőrvényünk-szerint mivelünk, midőn á Tőrvényes kereſeteknek, ſem Magyarázatos, ſem végezéſes, ſem Biztonságos Allapottyával á dolognak végére nem mehetünk, és á hozzá irányzó gyanuval, s’ Tsigázó kérdezkedéſſel ſem akarunk élni? 178
»»» QUÆSTIO X. Sed uteum præftet hoc uta faεtitare, quám Reum folâ fuâ in perfonâ, torturæ fubiicere?- X. KÉRDÉS. Jobbaké ez illyen Hit le tetelivel elnünk, hogy ſem magát ſzemélyében az Al-pereſt Tsigázás alá vetnünk? 179
»»» QUÆSTIO XI. Quid de Informatione, quam Aliqui his anneεtunt fentiendum, & quid fic?- XI. KÉRDÉS. Az Informatio, mellyet nemellyiek ide ſzámlálnak mitsoda? 180
»»» QUÆSTIO XII. Sed Ari , & Quomodo poft peraεtam communem. Inquifitionem, exreportata ejufdem ferie, Altrerutri partium juramentum imponitur?- XII. KÉRDÉS. Á Kőz-vallatás meg-lévén, abbol oſztán mi-képpen vetik á Pőrősőknek valamellyikére á Hitőt? 181
»»» -De Juramentali Depofitione.- QUÆSTIO XIII. Quid eft Juramentalis Depofito?- Á Hitnek Le-tetel mitsoda? 182
»»» QUÆSTIO XIV. Quaigitur forma aggra vandi Majores Noftri hujufmodi Deponentibus juramenta imponebant?- XIV. KÉRDÉS. Effele Esküvőkre á Hitet, miképpen vetették á mi eleink? 184
»»» QUÆSTIO XV. Sed quales fuerint illae literae Iquifitoriae?- XV. KÉRDÉS. Az olyan vallato levelek minéművek lehetnek? 185
»»» QUÆSTIO XVI. Moderni autem Quomodo nimponunt Juramentum ad faetas refponfiones partium?- XVI. KÉRDÉS. Á Pőrlekedő feleknek most miképpen vetnek Hitet? 187
»»» QUÆSTIO XVII. Quomodo fiunt Juramenta Rufticorum?- XVII. KÉRDÉS. Tehát á Parasztok miképpen eskűsznek? 191
»»» QUÆSTIO XVIII. Semperné direeté Negativé, veletiam Affirmativé, In caufam attraetus refpondere foleat; & quid conteftatio litis?- XVIII. KÉRDÉS. Az Al-peresnek egyenesen kellé mindenkor vallást avagy tagadást tenni á feletekben Es á Litis conteftatio mitsoda? 193
»»» QUÆSTIO XIX. Sed fi prius aliquid faffus fuerit, & ex a etione concefferit; oteritne id amplius pernegare; etiam A etore impuf ad negandam totalem a etionem adurgente?- XIX. KÉRDÉS. Ha valamit elébb meg-vallott, és á keresetben meg-engedett; azt az után megtagadhattya-é, még ha erőltetné-is á Fel-peres az egész kereset tagadásra? 195
»»» QUÆSTIO XX. An Reus praefertim in Majorib caufis, ut funt, Faeti, Honoris; Notae, Capitalis fententiae, & Omnes criminales ad capita tendentes, perfonaliter femper aftare debeat?- XX. KÉRDÉS. Tartozik-é mindenkor az Al-peres személye szerint jelen lenni, kivált-képpen á Nagyobb Keresetekben, ugy -mint Tisztességbe, notába, Főbe, és minden egyéb Halálba járó ügyekben? 196
»»» QUÆSTIO XXI. Sed praecisé cum quot Conjuatoribus, In-caufamattraetus jurare debeat?- XXI. KÉRDÉS. Még is továbbá kerek-számba, mennyid magával kell meg- eskünni az Al-persnek? 198
»»» QUÆSTIO XXII. Sed quomodo, & utri patrium, in Caufis mutui & debiti jurandum videtur?- XXII. KÉRDÉS. Á Költsönben s’ adoság dolgaiban mi-képpen s’ mellyik félnek kelleffnek meg-esküdni? 198
»»» QUÆSTIO XXIII. An AEqué depofitorio in faeto dpofiti, ficut in faetis mutui & debiti, ipfis (1) folis fuis in perfonis juramentum decerni deberer?- XXIII. KÉRDÉS. Az le-tett marhák keresetiben, ászerént kellé egyön hitet adni az Al-peresnek, mint egyéb adosságokban? 201
»»» QUÆSTIO XXIV. Quomodo differunt Teftis, & Cconjuaror ; Unde dicuntur;& quibus nomi nibus appellantur?- XXIV. KÉRDÉS. Mitsoda különbség vagyin á Tanu Bizonság és edgyütt eskűvő kőzőtt; és honnet mondattatnak? 202
»»» QUÆSTIO XXV. In quib cafibus neceffarió perfcribenda funt nomina Conjuratorum?- XXV. KÉRDÉS. Minémű dolgokban kell az Edgyütt Eskűvők nevét fel-irni? 204
»»» QUÆSTIO XXVI. An unus Conjuratorú plures perfonas in eadem causa, fuo jaramento expurgare poffit?- XXVI. KÉRDÉS. Á ki már meg-eskütt valaki mellett, tőbb személyt azon edgy dologban hitivel menthet-é meg? 204
»»» QUÆSTIO XXVII. Fiuntné exceptiones, vel ut vulgus Juriftarum loquitur RejeEtiones, contra hujufmodi Conjuratores, vel etiam Teftes?- XXVII. KÉRDÉS. Az edgyütt Eskűvők és Tanuk ellen, valami ellen-vetések avagy, á mint á tőrvénykedő köz-nép szokta mindani. RejeEtio, meg-hányás ki-vetés, lehet-é? 205
»»» QUÆSTIO XXVIII. Quid fit Infaia, Quotuplex; & quae Formalis, quaevé Materialis?- XXVIII. KÉRDÉS. Á rút hir név mitsoda; hány-féle; és mellyik formális, á kit á Tőrvény ragaszt valakire; s’ mellyik Materialis, á ki Tőrvény kivűl az emberek nyelvén forog? 205
»»» QUÆSTIO XXIX. Utram igitur iftarum Infamiarum propellendam effe cenfent?- XXIX. KÉRDÉS. Ez Rút hir név kőzzűl, mellyiket alittyák, hogy embernek el-kellessék magáról vetni? 208
»»» QUÆSTIO XXX. quomodó ergo propellenda Infamia?- XXX. KÉRDÉS. Miképpen kell tehát á rút hirnevet magáról el-adni? 211
»»» QUÆSTIO XXXI. Sed ex quibus cafibus potiffimúm poteft contrahi Infamia?- XXXI. KÉRDÉS. Meg-is továbbá minémű dolgokkal lészen valaki Tisztessége vesztetté? 212
»»» CAPUT VII. De Oculata Revifione, collaterali Atteftatione, & Ingeffione.- HETEDIK RÉSZ. Á szemmel való meg nézélésről. Oldalaslag való vallatásról; Mások Keresteiben való béállásrol. 213
»»» QUÆSTIO I. Cur fequuntur communem Atteftationem, & Juramentalem Depofitionem, Oculata revifio, &Colateralis Atteftatio?- I KÉRDÉS. Á Kőz-vallatás s’ Hit le-tétel után, miért következik á Szemmel való nézélés, és Oldalaslag való vallatás? 213
»»» QUÆSTIO II. Quidigitur eft Oculata Revifio?- II. KÉRDÉS. Mitsoda á Szemmel való meg-nézélés? 213
»»» QUÆSTIO III. Quæ fpecialis Qualitas effed ber, in iftis vicinis, Com metaneis, & Comprovidcialibus?- III. KÉRDÉS. Á határosok, szomszédok, s’ Tartomány-beliek minéműek legyenek? 214
»»» QUÆSTIO IV. Sed pofteaquam hujufmodi Oculata Revifio, & Demöftratio in facie faεta fuerit, uminam tandem Atteftario videntium teftium, celebrari folet?- IV. KÉRDÉS. Midőn már effele szem-látomást való ki-mutatás, s’ meg-nézélés á föld szinén végben megyen, á meg-látó Tanúknak bizonság tételek hol szokott bé-vétetni? 215
»»» QUÆSTIO V. In quib differt á communi Inquifitione?- V. KÉRDÉS. Miben különböz á Kőz-vallatástol? 216
»»» QUÆSTIO VI. Que poena fi quis Commenum Inquifitionem,& Oculatam Revifionem turbaverit?- VI. KÉRDÉS. Min marad, áki á Kőz-vallatást s’ Szemmel való meg-nézélést meg-háborítja? 217
»»» De Collaterali Atte ftatione.- QUÆSTIO VII. Quid eft Collateralis Atteftiatio?- VII. KÉRDÉS. Mitsoda az Oldalaslag való vallatás? 217
»»» QUÆSTIO VIII. Quare dicitur Collateralis?- VIII. KÉRDÉS. Miért mondatik Oldalaslag valónak? 218
»»» QUÆSTIO IX. Cur inventa eft?- IX. KÉRDÉS. Mi végre találtatott? 218
»»» QUÆSTIO X. Quomodo tamen cum demortuorum teftium atteftationibus procedendum?- X. KÉRDÉS. Á meg-holt Tanuk vallásival miképpen kell élni? 219
»»» QUÆSTIO XI. Quid de Vivis adhuc Teftibus fentiendum, vel anfola haec atteftiato, in judicio Contradietorio valeat?- XI. KÉRDÉS. Meg-is az élő Tanúk felől mitsoda itéletben kell lenniűk; És á Tőrvényes széken azon vallatás tsak magán elégségesé? 219
»»» QUÆSTIO XII. Quare dicis Exponentem potius, quam Aεtorem?- XII. KÉRDÉS. Á vallatás dolgában miért mondatik á Deákoktól Exponenfnek inkáb hogy sem Fel-peresnek? 220
»»» QUÆSTIO XIII. Super quo debent Teftes examinari?- XIII. KÉRDÉS. Á Tanukat mire kell kérdeni? 221
»»» QUÆSTIO XIV.Suntnéifti articuli femper, & neceffe Relatoriis in fpecie in ferendi, & an extra illos liccat aliquid plus, vel diverfum, aur contrarium anneƐtere?- XIV. KÉRDÉS. Vallyon mindenkor é ezek az Articuloſok, és szüksegnek okáért á kivált képpen való Relatiokban bé-ſerkezteni és ha azokkivál illiké valamit többet, különbözést, vagy ellen vetést hozzá-kötni? 221
»»» QUÆSTIO XV. Eftne certus aliquis locus præfigendus, in quo celebrari debeat; & quid de externis perfonis ratione Atreftarionis fentlendum?- XV. KÉRDÉS. Kellé arra ahol vallásának bizonyos helyet rendezni, és á kivül való személyek felől á vallatás dolgába minémű itéletben kell lennünk? 222
»»» QUÆSTIO XVI. An detur aliqua excufatio atreftari nolentibus?- XVI. KÉRDÉS. Lehet-e valami mentségek azoknak, kik vallani nem akarnának? 223
»»» QUÆSTIO XVII.Sed fi atteftari noluerint, per quenm. & quomodo prædiƐta poena, exigi debeat? 224
»»» QUÆSTIOXVIII. Quare dicis ad Comitarum, & cum ejufdem Comitatus Exmiffiotiis?- XVIII. KÉRDÉS. Miért mondod, á Vár-megyére, és azon Vár-magyéből ki-adott levelekkel? 226
»»» QUÆSTIO XIX.Cur hoc loco fequi debet Ingeffio?- XIX. KÉRDÉS. Itt mi okon kell az Ingeffionak következni? 227
»»» QUÆSTIO XX. Quid eft Ingeffio, & unde dicatur?- XX. KÉRDÉS. Az Ingeffio, Mások Kereseteiben való bé-állás, mitsoda; és honnat mondattik? 227
»»» QUÆSTIO XXI.Quæ funt facienda Ingerenti antequam fe ingerat?- XXI. KÉRDÉS. Az Ingeréſnek mit kell mivelni, minek előtte más Kereseteibe elegyiti magát? 228
»»» QUÆSTIO XXII. Quid vice-verfa AƐtor faciat contra ipfum?- XXII. KÉRDÉS. Ellenbe á Fel-peresnek kell mivelni? 231
»»» QUÆSTIO XXIII. In quibus caufis admititur Ingeffio?- XXIII. KÉRDÉS. Mitsoda dolgokban engedtetik á mások kereseteiben elegyedés? 231
»»» QUÆSTIO XXIV. Teneturné Reus, contra Ingerentem literas, & literalia Inftrumenta, feorfum ab AƐtore producere?- XXIV. KÉRDÉS. Tartozik-é az Ál-peres, az Ingerenis ellen, á Fel-peresnek kivül leveleit s levélbéli Igazságait elő-adni? 232
»»» CAPUT VIII. De Appellatione, Novo Judicio, Procuratorum Revocatione, & RejeƐta.- NYOLTZAD. RÉSZ. Á Kérdőrevételről. avagy az El-intesről. Uj-iteletről. Prokátor meghivásrol. Kerdőre vőtt dolgok hátra-vetéséről. 233
»»» QUÆSTIO I. Quare jam fequuntur hæc Juridica remedia præcedentes caufarum probationes?- I. KÉRDÉS. E’ Tőrvénybéli orvoságok , mi okon következnek á Keresetek bizonyitása után? 233
»»» QUÆSTIO II. Quid eft Appellatio?- II. KÉRDÉS. Á Kérdőre vetel mitsoda? 233
»»» QUÆSTIO III. Quando Líteræ hujufmodi Tranfmiffionales extrahi debent?-III. KÉRDÉS. Effele El-botsátó leveleket mikor kell ki-venni? 236
»»» QUÆSTIO IV. Omnefné caufæ tranfmittuntur?- IV. KÉRDÉS. El-bocsátnak minden dolgot Kérdőre? 239
»»» QUÆSTIO V. Poteftné utra que pars appellare?- V. KÉRDÉS. Appelláthat-é mind á két fél? 242
»»» QUÆSTIO VI. Daturné aliquando Appellatio ab Exceptionibus ante latam & defintivam fententiam?- VI. KÉRDÉS. Á TŐrvény kőzbe esett Ellen-vetések, Fogások, á végső Sentenciák előtte, botsáttatnak-é kérdőre valaha? 242
»»» QUÆSTIO VII. Quæ in Revifion e prætaetarum caufarum Trnfmiffionalium obfervari folent?- VII. KÉRDÉS. Effele Kerdőre ment Kereseteknek meg-látásban, mit kell eszünkbe tartanunk? 243
»»» QUÆSTIO VIII. Quæ poena Appellanti infligi folet, fi in causâ fuccubuerit?- VIII. KÉRDÉS. Á Kérdőre vévő fel, minn marad, ha dolgát meg nem nyeri? 245
»»» QUÆSTIO IX. Eftné illa Tranfmiffio caufarum, que in Curiâ Regiâ, ex præfentiá unius Magiftri Protonotarii fit in præfentiam alterius 3 ˑ tit ˑ 7. cadem cum Præfcripta jam Tranfmiffione?- IX. KÉRDÉS.Á melly Kérdőre bocsátott dolog az Táblán edgyik Itélő-Mester elől, á másik eleibe vitetikKérdőre; evel á kiről most szollánk, edgy-é? 246
»»» QUÆSTIO X. Quot modis folet Trãfmiffio reportari ex Curiâ Regiâ?- X. KÉRDÉS. Á Király Udvarábol, Hány képpen tér viszsza á Kérdőre botsátot dolog? 247
»»» QUÆSTIO XI. Sed fi OƐtavæ non celebrabuntur in Curia Regia, poffuntné revideri tales Tranfmiffiones?- XI. KÉRDÉS. Hogy -ha á Király Udvarába Terminus nem leszen ; effele Kérdőre botsátott dolog meg- láttathatnak? 249
»»» QUÆSTIO XII. Poft remiffionem illarum ex Curiâ Regiâ quis tenetur illas exequi?- XII. KÉRDÉS. Viszsza botsátva á Király Udvarábol, ki tartozik Igazát tenni benne? 250
»»» QUÆSTIO XIII. Quare fubfequitur Novum Judicium ipfam Appellationem?- XIII. KÉRDÉS. Á Kérdőre vételt, mi okon követi az Uj-itélet? 251
»»» QUÆSTIO XIV. Quid eft Novum Jucidium?- XIV. KÉRDÉS. Mitsoda az Uj -Itélet? 251
»»» QUÆSTIO XV. Quituplex effe poteft?- XV. KÉRDÉS. Hány-fele lehet az Uj-Itelet? 252
»»» QUÆSTIO XVI. An prium Judicium cum In hibitione, proprié dici poffit Novum?- XVI. KÉRDÉS. Á Tilalommal való első Itélet, tulajdonul mondatik-é Uj-itéletnak? 255
»»» QUÆSTIO XVII. Quado eft ufus corum?- XVII. KÉRDÉS. Ezekkel mikor élhetünk? 256
»»» QUÆSTIO XVIII. Sed quibus temporibus quis uti poteft, Novo hoc Judicio, in proceffucaufæ?- XVIII. KÉRDÉS. Még-is továbbá, á Tőrvények folyásában, minémű időkben élhet valaki ez Uj-Itélettel? 258
»»» QUÆSTIO XIX. Quæ poena illius, Quife Novo Judicio á Juramenti depofitione inhibuerit, & nullam jufta caufam reddere poterit?- XIX. KÉRDÉS.Mitsoda bűntetése vagyon annak, á ki magát Uj-Itélettel á hüt le-tételtől el-tiltya, és az után semmi igaz okát nem adhattya? 258
»»» QUÆSTIO XX. Quo ordine folent caufæ Novi Judicij levari?- XX. KÉRDÉS. Az Uj-Itélettel való Keresetek minémű rendel vétetnek elő? 259
»»» QUÆSTIO XXI. Poteftné illé, qui in caufa non egit, Novum Judicium impetrare?- XXI. KÉRDÉS.Vehet-e Uj-Itéletet, á ki abba á Keresetbe nem forgott? 259
»»» QUÆSTIO XXII. Quid eft Procuratoris Revocatio?- XXII. KÉRDÉS. Á Prokátor meg-hivás mitsoda? 260
»»» QUÆSTIO XXIII. Quare fit hujufmodi Procuratoris revocatio?- XXIII. KÉRDÉS. Miért szokott lenni effele Prokátor meg-hivás? 261
»»» QUÆSTIO XXIV. Coram quo Judice fieri deber?- XXIV. KÉRDÉS. Á Prokátor meg-hivásnak mellyik Biró előtt kell lenni? 263
»»» QUÆSTIO XXV. Quotmodis revocatur; & quod in quinque cafibus, non revocatur Procurato?- XXV. KÉRDÉS. Hány-képpen hiják-meg á Prokátort, És hogy az őt Esetekben nem hihatni meg? 264
»»» QUÆSTIO XXVI. Anne fimpliciter, & fine Novo Judicio fieri poffit hujufmodi Revocatio?- XXVI. KÉRDÉS. Efféle Prokátor meg-hivás, tsak őszinte, és Uj-Itélet nélkül meg-lehet-é? 268
»»» QUÆSTIO XXVII. Fitné hujufmodi revocatio Procuratoris, etiam in fedibus Commitatuum?- XXVII. KÉRDÉS. Efféle Prokátor meg-hivással, á Vár-megyék Székin élnek-é? 269
»»» QUÆSTIO XXVIII. Sed finitis jam omnib….?-XXVIII. KÉRDÉS. Vége léven már á Tőrvényes Orvoságoknak….? 269
»»» QUÆSTIO XXIX. Unde igitur accidit, quod rariffimé, vel potl nunquam, quator hiffe terminis caufæ finiri foleant?- XXIX. KÉRDÉS. Honnatvagyon tehát, hogy igen ritkán, avagy soha sem szakad végek á Keresetnek, az emlitett Négy Terminuson? 276
»»» QUÆSTIO XXX. Caufæ veró Potentiarum, Damnorum, Injuriarum, ac etiam in faeto Poffeffuonatio, in quot Oetavisantea finiebautur?- XXX. KÉRDÉS. Ez lőtt való időkben, á hatalomrol, károkrol és Joszágok dolgairól indult Perek, hány oldalas Terminuson mentek végbe? 276
»»» QUÆSTIO XXXI. Quid eft RejeƐta?- XXXI. KÉRDÉS. Mitsoda á RejeƐta? 277
»»» QUÆSTIO XXXII. Sed quomodo hæc calufa (in rem adjudicatam tranfibit) intellirenda effe videtur?- XXXII. KÉRDÉS. Ez magának rekesztett tzikkelyt (in rem adjudicatum tranfibit) miképpen kell értenünk? 278
»»» QUÆSTIO XXXIII. Quis Finis, & quotuplex hinc apperet?- XXXIII. KÉRDÉS. Á RejeƐtaval mi végre elnek; és ez aránt hány-félelehet? 281
»»» QUÆSTIO XXXIV.Sed hæc omnia hucufque diƐta ad quas, & quot claffes uno compendio reduoi poffunt?- XXXIV. KÉRDÉS. Mind ezeket; á kikről ekkedik szolánk, rővideden hány részre oszthattjuk? 282
»»» CAPUT IX. De Sententiis.- KILENTZED RESZ. Á Sentenciákrol. 286
»»» QUÆSTIO I. Qua ratione agendum eft, hoc loco de Sententiis?- I. KÉRDÉS. Á Sentenciákrol itt, mi okbol kell szollanunk? 286
»»» QUÆSTIO II. Quid eft Sententia, feu Res Judicata?- II. KÉRDÉS. Mitsoda á Sentencia, avagy á meg-Itélt dolog? 286
»»» QUÆSTIO III. In proceffu quotuplex poteft effe fententia?- III. KÉRDÉS. Á Pőr-folytában, hány-féle lehet á Sentencia? 287
»»» QUÆSTIO IV. Sed hæc lata & definitiva fententia, quotuplex effe poteft?- IV. KÉRDÉS. Ez meg-határozott végső Sentencia hány féle lehet? 288
»»» QUÆSTIO V. Quid eft fententia Capitalis?- V. KÉRDÉS. Mitsoda á Föbejáro Sentencia? 289
»»» QUÆSTIO VI. Quales Perfonæ exicipiuntur ab hac fententia?- VI. KÉRDÉS. Efféle Sentencia alol, mitsoda személyek vannak ki-vétetve? 290
»»» QUÆSTIO VII. Nonné ergo fertur etiam contra illas aliqundo?- VII. KÉRDÉS. Az okáért, valaha ezek ellen mandanak-é illyen sentenciát? 290
»»» QUÆSTIO VIII. Quomodo Capitali Sententia conviƐtus in Perfona capi debet?- VIII. KÉRDÉS. Mi-képpen tartoztathatni meg személyében á Fején Sentenciázott személy? 291
»»» QUÆSTIO IX. Quæ Executio fententiæ, quo ad bona fententiati?- IX. KÉRDÉS. Á meg-sentenciázott javait miképpen exequállyák? 294
»»» QUÆSTIO X. In quo facit Priceps Gratiam hujufmodi fententiaconviæto, & cui onus ejus cedit?- X. KÉRDÉS. Á kinn effele Sentencia vagyon, az ollyannak miben ád á Fejedelem gráciát, és kire néz annak birsága? 296
»»» QUÆSTIO XI. Sed quandiu durabit ifta Gratia, & qumodo,- XI. KÉRDÉS. Afféle gratia meddig tart, és mi-képpen? 298
»»» QUÆSTIO XII. Quid de Filiis hujufmodi fententiati hominis quo ad redemptionem bonorum illius per fententiam amiffiorum, fentlendum eft?- XII. KÉRDÉS. Effele meg-sentenciázotnak fiarol, arra nézve, hogy á Joszágot kezekhez válthassák, mitsoda itéletben kell lenniünk? 298
»»» QUÆSTIO XIII. Quid Sententia Emenda Capitis?- XIII. KÉRDÉS. Á Fő-váltságos Sentencia mitsoda? 299
»»» QUÆSTIO XIV. Quid eft Nota Infidelitatis, & quæ circa eam fingulariter norada?- XIV. KÉRDÉS. Á Nota, Hitelenségnek Belyege mitsoda, és abban mit kall eszünkbe tartanunk? 300
»»» QUÆSTIO XV. Nota, quot modis fertur, & quibus?- XV. KÉRDÉS. Á Nota, Hitelteletlenségnek bélyegzése, hány-képpen s’ kiknek szokott lenni? 306
»»» QUÆSTIO XVII. Quotmodis fieri confuvit Calumnia?- Hány képpen szokott lenni á Patvar? 308
»»» QUÆSTIO XVIII. Committiurné Calumnia, contra malæ fidei poffeffore?- XVIII. KÉRDÉS. Maradhat-é Patvaron valaki azok ellen, á kik valamit nem igaz úton birnak? 310
»»» QUÆSTIO XIX. Quæ poena Calumniæ?- XIX. KÉRDÉS. Á Patvarnak minémű bűntatése vagyon? 312
»»» QUÆSTIO XX.Quid eft Emȇdalingue, & unde dicitur?- XX. KÉRDÉS. Á Nyelv váltság mitsoda, és honnat mondatik? 313
»»» QUÆSTIO XXI. Quæ poena illius, & quamdiu durat?- XXI. KÉRDÉS. Á nyelv váltság bűntetése mitsoda, és meddig tart? 315
»»» QUÆSTIO XXII. Quid eft violatio Sedis Judiciariæ?- XXII. KÉRDÉS. Á Szék tőrés mitsoda? 315
»»» QUÆSTIO XXIII. Quid eft fententia FaƐti honoris?- XXIII. KÉRDÉS. Á Tisztesség dolgaiba forgó Sentencia mitsoda? 317
»»» QUÆSTIO XXIV. Quid eft fententia In famiæ?- XXIV. KÉRDÉS. Á Rut-hir nevről valo Sentencia mitsoda? 318
»»» QUÆSTIO XXV. Ex quot præcipue Juris fcripit cafibus provenire folet?- XXV. KÉRDÉS. Az Irott Tőrvények-szerint, hány esetből szokott lenni á Rút hir névbéli Sentencia? 319
»»» QUÆSTIO XXVI. Poffuntné res five materiæ iftarum fententiarum, aliisetiam diverfis generibus dijudicari?- XXVI. KÉRDÉS. Ez Sentenciákhoz tartozó dolgok és eszközök, más egyébb-féle Tőrvényekkel igazodhatnaké-el? 322
»»» QUÆSTIO XXVII. Quare dicitur fententia Minor , & quid fie?- XXVII. KÉRDÉS. Á kissebb hatalomrol való Sententia mitsoda, s’ miért mondatik kissebnek? 323
»»» QUÆSTIO XXVIII. Poteftné aliiquado Nobilis, vigore Minoris fententiæ detineri, vel etiam aliás?- XXVIII. KÉRDÉS. Á Nemes embert meg-tartoztathattyák-é, á kissebb hatalom Sentenciával, avagy egyéb képpen is? 327
»»» QUÆSTIO XXIX. Daturné in omnibus Gratia fententiato?- XXIX. KÉRDÉS. Á meg-Sentenciázott szemelynek adatik-é mindenekben kegyelem és Gratia? 330
»»» QUÆSTIO XXX. Quid eft fententia Criminalium cafuum feu Malficiorum?- XXX. KÉRDÉS. Á Criminalis, Tzégéres vétkek Sentenciája mitsoda? 332
»»» QUÆSTIO XXXI. Sed quam breviffimus proceffus, in hifce caufis obfervari foleat; vel quibus Juridicis remediis hujufmodi malefici, & qualiter uti poffune?- XXXI. KÉRDÉS. Effele gonosz-tevők ellen, minemű rővid pőr-folyással szoktak élni és affélék is; mitsoda orvosságokkal, és mi-képpen élhetnek? 335
»»» QUÆSTIO XXXII. Licetné aliquando fuper Malefaεtoribus inquirere, & quomodo procedendum fit cotra illos?- XXXII. KÉRDÉS. Szabad-é á Gonosz tévők ellen vallatni; és minémű Pőr folyást kell ellenek inditani? 341
»»» QUÆSTIO XXXIII. Sed an Magiftrat contra eofdem vel quippiam probare, vel veró etiam jurare debeat?- XXXIII. KÉRDÉS. Tartozik-é á Tisztessélekre reá esküdni, avagy á valamint egyebet reájok bizonyitani? 343
»»» CAPUT X. De Executionibus, Executoribus, Judicib, A εtore, Procuratoribus & Reo.- TIZEDIK RÉSZ. Az Igaz-tételről, Igaz-tevőkről, Birákrol, Fel-peresről, Prokátorokrol, és Al-peresről? 345
»»» QUÆSTIO I. Cur hoc loco fequi debent Executiones?- I. KÉRDÉS. Mi okon kővetkeznek itt az Igaz-tételek? 345
»»» QUÆSTIO II. Quid eft igitur Execntio?- II. KÉRDÉS. Azokáért, Mitsoda az Igaz tétel? 346
»»» QUÆSTIO III. Quotuplex effe folet?- III. KÉRDÉS. Az Igaz-tetel, hány féle szokott lenni? 347
»»» QUÆSTIO IV. Daturné aliquando aliqua Excufato contra hujufmodi fententiarum Executionem?- IV. KÉRDÉS. Lehet-é valami mentsége valakinek, efféle sentenciák Igaz-tétele ellen? 348
»»» QUÆSTIO V. Quomodó hæc per Comites, vel Vice Comites fieri debeat?- V. KÉRDÉS. Miképpen járnak el á Fő és Vice-Ispánok effele Igaz-tételekben? 348
»»» QUÆSTIO VI. Sed qua poena ftatuta, fi Vice-Comites hujufmodi Executionem facere noluerint? 349
»»» QUÆSTIOVII. Item que poena quoque iis fancitra, fi qui eofdem in tali Execntione turbaverint?- VII. KÉRDÉS. Azoknak tehát, ákik őket efféle Igaztételben meg háboríttyák, minémő bűntetések lehet? 350
»»» QUÆSTIO VIII. Similiter quæ poena etiam iis decrera, qui pro homine Regio, aut Palatinali, in hujufmodi literis Executionalibus in fcriptus fuerit, & Executionem facere noluerit?- VIII. KÉRDÉS. Minemő bűntetések vagyon azoknak kik ez illyen Igaztévő levelekben, Király vagy Palatinus emberinek irattatván, abban el-járni nem akarnának? 351
»»» QUÆSTIO IX. Quæ poena ftatuta, turbatoribus hominum, vel Palatinum, & tefti moniorum Capituli, feu Conventus?- IX. KÉRDÉS. Á kik á Captalan és Conventbéli személyeket, Király és Palatinus emberit, meg-háboríttyák, azoknak mitsoda bűntetések vagyon? 353
»»» QUÆSTIO X. Quales Perfonæ debent effe que de Capitulis vel Conventibus, ad Executiones exmittuntur?- X. KÉRDÉS. Minémű személyeknek kell azoknak lenni, á kikCaptalanbol vagy Conventből, Igaz-tételre botsáttatnak? 354
»»» QUÆSTIO XI. Quomodo referenda eft Executio, per Regium vel Palatinalem homines, & reftimonium Capituli feu Conventus?- XI. KÉRDÉS. Az Igaz-tételt mi modon kell viszsza hozni, á Király avagy Palatinus emberinek , és á Captalan vagy Convent-béli Biztonságnak? 355
»»» QUÆSTIO XII. Quid falarij debent habere in diem hujufmodi Executores?- XII. KÉRDÉS. Mitsoda fizetések jár napjánban effele Igaz-tevőknek? 357
»»» QUÆSTIO XIII. Quid eft Judex, & unde dicitur?- XIII.KÉRDÉS. Mitsoda á Biró, és honnat mondatik, 357
»»» QUÆSTIO XIV. Qui & quot funt Ordinarii Judices Regni?- XIV. KÉRDÉS. Kitsodák az Ország Birái, és hányan vadnak? 363
»»» QUÆSTIO XV. Qui habent exiftis, Vice-gerencs,& qui etiâ Magiftros Protonotairos, & an femper integro numero Judiciis intereffe debeant?- XV. KÉRDÉS. Ezek közzük kinek vagyon Vicéje, és mellyiknek Itélő Mestere; és á törvényekben, egész számmal kellé mindenkor jelen lenniek? 365
»»» QUÆSTIO XVI. Qui, & qot Judices Tabülæ Regiæ intereffe debent?- XVI. KÉRDÉS. Á Táblán kik tartoznak á Birák közzül jeleni, és hányan? 366
»»» QUÆSTIO XVII. Quæ poena, fi quis ad hæc Officia Prælaturæ, Baronatus, & Affefforatus eleεtus, in felevare fufcipereque noller?- XVII. KÉRDÉS. Mitsoda büntetése vagyon annak, á ki efféle Tisztet nem akarná fel-vállalni? 369
»»» QUÆSTIO XVIII. Unde fua falaria habere confueverunt?- XVIII. KÉRDÉS. Honnét szokot fizetések járnak? 370
»»» QUÆSTIO XIX. Debentné Judices juramento effe aftriεti, & quá formá?- XIX. KÉRDÉS. Á Birkának hittel kelle köteleseknek lenni, és mitsoda formán? 371
»»» QUÆSTIO XX. Quæ poena Juribus Regni ftatuta invenitur contra eos, qui Judices Regni ordinarios, aut corudem Magiftros Protonotarios, vel etiam affeffores diffamarent, verberarent, vulnerarent, & intermirent?- XX. KÉRDÉS. Mitsoda büntetések vagyon az Ország végezése szerént azoknak, kik az Ország Biráit, avagy az Affefforokat gyalázná, verné, sebbetné, meg-ölné? 375
»»» QUÆSTIO XXI. Num hujufmodi Judices, vel Vice-gerentes corum in caufis fu is, vel Dominorum fuorum Judicio intereffe debcant, quævé cuftodia dominus Judiciariæ fervari debeat?- XXI. KÉRDÉS. Á Birkák, avagy az Urok Törvényében benn-ülhetneké, és á Szék-ház ajtajára mitsoda vigyázásnak kell lenni? 376
»»» QUÆSTIO XXII. Sed tamen que qulita tes in Judice, ex multorum traditionibus, requiri videntur?- XXII. KÉRDÉS. Meg is azért, minémű dolgok kévántatnak, hogy szükség képpen á Birákba meg-legyenek, á Tudósok tanitása szerént? 377
»»» QUÆSTIO XXIII. Qid eft Aεtor, & unde dicitur?- XXIII. KÉRDÉS. Mitsoda á Fel-peres, és honnat mondatik? 380
»»» QUÆSTIO XXIV. Quid autem Advocatus, feu Procurator, aut Orator?- XXIV. KÉRDÉS. Tehát á Prokátor, avagy Szószólló, Oltalmazó mitsoda? 381
»»» QUÆSTIO XXV. Quid igitur hujufmodi Procurator, in Aεtione, quam agendam fufcipit, potiffimum intendere; &fequid debet?- XXV. KÉRDÉS. Á fel-vállalt dologban, mire kell kivált képpen igyekezni és vigyázni á Prokátonak? 384
»»» QUÆSTIO XXVI. Ubinam fieri folet Procuratiore conftutitio,& hujufmodi lteræ Procuratoriæ quamdiu durant?- XXVI. KÉRDÉS. Hol szokott lenni á Prokátor levél meddig tart? 387
»»» QUÆSTIO XXVII. Quot perfonarum caufas, unus Procurator agere dbeat;&an jarementum Calumniæ præftare tencautur?- XXVII. KÉRDÉS. Edgy Prokátor hány személyügyit vállalhattya fel, és á Patvarrol valo hitet tartozik-é letenni? 390
»»» QUÆSTIO XXVIII. Qui repellendi funtávero Judicio?- XXVIII. KÉRDÉS. Az Igaz Tőrvényből kik szoktak hátra vettetni? 391
»»» QUÆSTIO XXIX. Quid tandem Reus, qui & In-caufam-attraεtus nuncupatur?- XXIX. KÉRDÉS. Végezetre az Al-peres, kit Reáidézetnek-is mondunk, mitsoda? 394
»»» QUÆSTIO XXX. Quib potiffimum fundamentis, poft exantlaros munkák és Pőrfolyások után, mihez kell ragaszkodni, és mindenek felett, kire kell magát bizniaz Al-persenek, kiváltképpen á Halálos Kesetekben? 395
»»» QUÆSTIO XXXI.Qare principium huj operisá caufis incipiat, finis veró Reo claudatur?- XXXI. KÉRDÉS. MI az oka hogy ez irásuk eleje, á Kereseteken és Pereken kezdetődőtt, és á vége az Al-peresen végeződik? 396
»»» COROLLARIUM.- Corollarium: azaz; Megszerzés avagy Adalék. 397
»»» CAPUT XI. De Proceffu Judiciario, in Sedibus Comitatuum obfervari folito.- Á Vár-megyék szekin lévő Pőr folyásrol?TIZEN-EDGYEDIK RESZ. 400
»»» QUÆSTIO I. An idem fit proceffus Juris, feu Judiciarius etiam in Comitatibus, quf &in Tabula fuæ Majeftatis Regia?- I. KÉRDÉS. Á Vár-megyék székin lévő Tőrvény folyások edgyeznek-é á Táblán valokkal? 400
»»» QUÆSTIO II. Quotuplices igitur caufæ controvertuntur in Sedibus Comitatuum?- II. KÉRDÉS. Hány fele keresetek forognak á Vár-megyék Székin? 401
»»» QUÆSTIO III. In quibus caufis conceditur Comitibus, vel Vice-Comitibus iudicare, ultra CENTUM FLORENS, vel etiam in bonis, quoad ufum in quanta quantitate?- III. KÉRDÉS. Az Ispánok száz forinton fellyül, minémű űgyekben tehetnek Tőrvényt, és á Joszágok birását á mi illeti, abban is mennyire terjeszkedhetnek a Tőrvény tételben? 403
»»» QUÆSTIO IV. In quibus viceverfa non conceditur, ultrá præfcriptos CENTUM FLORENOS?- IV. KÉRDÉS. Ellenbe száz forint felett, minémű dologban nem tehetnek Tőrvényt? 404
»»» QUÆSTIO V. Sed an liceat in communi æftimatione etiam infra CENTUM FLORENOS Comitatui procedere?- Á Kőz-bötsben indthatni-é á Vármegyén Pert, ha szintén nem érné is fel á száz forintot? 405
»»» QUÆSTIO VI. Perquos fi….et Citatio?- VI. KÉRDÉS. Kik által szokott lenni az Idézet? 405
»»» QUÆSTIO VII. Similiter & procuratotia conftiturio, quot modis, & coram quibus, fieri confuevit in Comitatibus?- VII. KÉRDÉS. Hasonlo-képpen á Prokátor vallás hány képpen s kik előtt szokott lenni á Vármegyéknek. 406
»»» QUÆSTIO VIII. Habentné ergó aliqui Comitatus, fpeciales fuas conferudines, & an privatas aliquas conftitutiones pro fe facere poffunt?- VIII. KÉRDÉS. Valamelly Vár-megyéknek vagyon é külön valami tulajdon szokások, és szerezhetnek é valami afféle tulajdon szokást önnön magoknak? 407
»»» QUÆSTIO IX. Quomodo fit igitur Citatio?- IX. KÉRDÉS. Azokáért az Idézetnek miképpen kell lenni? 408
»»» QUÆSTIO X. Da exemplum aliquoel hujus Citationis?- X. KÉRDÉS. Afféle Idéző-Levelet miképpen szokták irni? 408
»»» QUÆSTIO XI. Quot diebus durat fedes Judiciaria in Comitatibus, &quo die fit proclamatio novarum Caufarum?- XI. KÉRDÉS. Á Szek hány nap tart á Vár-megyéken; és azoknak melllyikén szolittatnak-meg az új persek? 410
»»» QUÆSTIO XII. Anfemper liceat, fedes Judiciarias celebrare?- XII. KÉRDÉS. Szabad-é mindenkor Törvényes Széket szolgáltatni? 411
»»» QUÆSTIO XIII. Da exemplum violentæ praƐticæ?- XIII. KÉRDÉS. Az Erő-hatalom tetel Kereseteiről mutass valami példát? 411
»»» QUÆSTIO XIV. Quot gradus hujus proceffus Juridici effe pofunt?- XIV. KÉRDÉS. Ezeknek á Pőr-folyásoknak hány karban állo részei vadnak? 417
»»» QUÆSTIO XV. Quam variæ Conftitutiones fuere femper, fuper occupationibus bonorum?- XV. KÉRDÉS. Á Joszágok folalásirol mennyi különböző végzések voltak mindenkor? 417
»»» CAPUT. XII. De Proceffu Caufarum Spiritualium, in Foro Ecclefiaftico.- TIZEN-KETTÖDIK RESZ. Az Edgyházi Szent Széken lévő Tőrvények folyásiról. 421
»»» QUÆSTIO I. In quarum Ecclefiarum Sedibus, folet Judicia Ecclefiaftica celebrarit?- I. KÉRDÉS. Minémű Ecceteszák Tőrvényes Székin szoktak az Edgyházi Tőrvények folyni? 421
»»» QUÆSTIO II. Fueruntné tamenaliqui,….- II. KÉRDÉS. Voltake….ez Országban… 422
»»» QUÆSTIO III. Quæ funt caufæ fori Spiritualis, five Ecclefiaftici?- III. KÉRDÉS. Mitsoda Perek forognak az Edgyházi Szent Széken? 423
»»» QUÆSTIO IV. Quomodo vocanturliteræ Appellationis, qua defovo Ecclefiaftico extradari folent?- IV. KÉRDÉS. Miképpen nevezik á Kérdőre vivő leveleket, mellyek á Szent Székről adattatnak ki? 424
»»» QUÆSTIO V. An in caufis prophanis, poteft aliquis citari ad forum Spirituale, vel in iis ad refpondendum cogi per Spirituales?- V. KÉRDÉS. Á Világi dolgok vegett, idézhetni-é valakit á szent Székre és az Edgyházi személyek kénszerithetneké valakit arra? 425
»»» QUÆSTIO VI. Sed fi id aliquando contingat, quid fieri debeit?- VI. KÉRDÉS. Ha penig valaha ollyan történnék, mit kelletnék mivelni? 425
»»» QUÆSTIO VII. An Procuratores externi valecant in hoc foro Spirituali procurare?- VII. KÉRDÉS. Á külső Prokátorok á szent széken prokátorkodhatnak-é? 426
»»» QUÆSTIO VIII. An aurem etiam indigenæ feu domeftici Procuratores, cum Vicariis, in iis caufis, in quibus ipfi agunt án feac fimul federe poffunt? – VIII.KÉRDÉS. Az illyen magok közzül való Prokátor á Tőrvénybe á Vicarussal edgyütt, benn ülhet-é?r 427
»»» QUÆSTIO IX. An teneantur Procuratores in hoc foro Juramentum Calumniæ præ ftare?- Á Szent széken, tartoznak-é á Prokátorok á Patvarosságrol valo hitet le-tenni? 427
»»» QUÆSTIO X. An Notarij Publici leant procurare interdous Laicos, in Judicio fæculari?- X. KÉRDÉS. Á Notáiusok, két világi személy között, á külső széken Prokátorkodhatnak-é? 430
»»» QUÆSTIO XI. Procuratoria fori fpiritualis, quandiu durat?- XI. KÉRDÉS. Á Prokátor levél meddig tart á szent széken? 431
»»» QUÆSTIO XII. Quo jure potiffimum folet hujufmodi proceffus fori Ecclefiaftici fulciri?- XII. KÉRDÉS. Á Szent Széki Per-folyás mitsoda Igazságbol vészent fő-képpen erősseget magának? 431
»»» QUÆSTIO XIII. Quot igitur grandus hujus proceffus Eccelefiaftici obfervari folent?- XIII. KÉRDÉS. Á Szent Széki Pőr-folyás hány karban szokott forogni? 432
»»» LITERÆ. CITATORIÆ cum fuis Relotoriis.-LITERÆ. Citatoriæ. Idéző, vagy Reá-hivó levél ahoz hatrtozó válasz levelekkel edgyütt. 440
»»» PERORATIO Ad Candidos Tyroes.- BE-FEJEZŐ BEszéd az újonnan Tanulókhoz. 441
»»» CENTURIA. CERTARUM 445
»»» PRÆFACIUNCULA. Ad Candidum Leétorem. 447
»»» INDEX. ALPHABETICVS RERVM… 510
»»» MUTTATO TABLATSKA. E’ Könyvbefoglalt Dolgokonak Rövid Summája. 524Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat