Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Vachott Imre: A magyar menekültek Törökországban : Ismeretlen adatok az 1849-ki emigratio történetéhez (1850)

Szerző: Vachott Imre
Cím: A magyar menekültek Törökországban : Ismeretlen adatok az 1849-ki emigratio történetéhez
Megjelenési adatok: Pesten : Heckenast, 1850. – VIII, 178 p., 1 térk. : ill. ; 22 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
A forradalmi háború után török földre vonult magyar-lengyel menekültek kérdése európai jelentőségre emelkedvén, a legtekintélyesebb négy hatalmasság diplomatiáját több ideig előkelőleg foglalkodtatá.
S noha ez ügy már békés uton kiegyenlítettnek látszik lenni; de azért még most is folyton feszültségben tartja az érdeklett kormányok férfiait.
A népek, különösen a magyar, ki menekültjeinek kérdése által legközelebbről volt érdekelve, annyival is inkább nagy figyelem- és várakozással kiséré azt, mert egy ujabb világrázkódtató elemet hittek abban rejleni, s gondolták, hogy Európa sorsának eldöntése egyenesen attól fiigg.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap [1]
»»» Pecsét [2]
»»» TÉRKÉP. A menekülés helyeit s a belzés főpontjait mutató térkép [3]
»»» ELŐSZÓ. [5]
»»» I. A magyar forradalom végnapjainak zűrzavara. A temesvári ütközet. Dembinszky és Bem. A szétvert magyar hadsereg romjai. A külföldre menekülés első jelenségei és okai. [1]
»»» II. Perczel Mór a forradalom utósó napjaiban. Az első magyar tábornok, ki menekülési szándékkal a török határ felé vonul. A veszélylyel fenyegetett Perczel kisérete. Tanyázás a neutrális földön. Orsova. Széchenyi. 6
»»» III. Dembinszky, Mészáros, Perczel átkelése a török határon. Miként fogadtatnak a török tisztek által? Török huszárok. Veszteglés Turnul-Severinben. A krajovai basa szives látogatásai s biztatásai. 10
»»» IV. Kossuth és kiséretének átkelése a török határon. Az oláh administrator különös sympathiája. A krajovai basa csellemes huzavonája s önkénykedése. Mészáros tarka paripája. Az első karaván elszállitása. Török igazságszolgáltatás. 14
»»» V. Kossuth a forradalom utósó napjaiban. Görgeiveli viszálkodása. Az oroszokkali alkudozása. Lemondása a kormányzói hivatalról. Nejétőli elválása. Titkos elutazása Aradról. 19
»»» VI. Kossuth Lugoson, Tergován, Orsován. Menekülésének okai és czélja. Az ő nevére koholt búcsuszózat Orsováról. Kossuth incogtnitója, elváltoztatott alakja, s utlevele. Törökök általi fogadtatása, veszteglése. Kossuth miatt a török és orosz közt harczra, valóságos verekedésre kerül a dolog. Viddinbe szállíttatása. Több álhir megczáfolása. 25
»»» VII. Perczel, Dembinszky, Mészáros és kiséretök megérkezése Viddinbe. A basa általi udvarias fogadtatásuk. A viddini basa. Elszállásolás. Kossuth utazása Oláhországon át. Oláhország és népe. 29
»»» VIII. Kossuth és több nevezetes menekült megérkezése Viddinbe. Egy erre vonatkozó hirlapi levél. A menekültek ünnepélyes tisztelgése Kossuthnál. A basa látogatása Kossuthnál s a menekültek főbbjeinél. A lengyel és olasz legio, gróf Batthyány Kázmér és Szemere megérkezése Viddinbe. Szemere és 6 menekült elutazása Viddinből. 35
»»» IX. Bem, Guyon, Kmety és Stein megérkezése Viddinbe. Kmety merekülésének borzasztó története. Oláh kegyetlenkedés. Az uláhnok büntető kara. 40
»»» X. Bem mint hadi rém. Az ő vészteljes menekülése. Nagy kiséretével együtt Viddinbe szállittatása. A basa lócsiszári fogása. Bem szegény állapota. A menekültek szaporodása Viddinben. Omér basa motozási czélja. 45
»»» XI. A menekültek statisztikája. A városon kivüli tábor. A menekültek lelki bajai. Bizonytalanság, honvágy, számkivetési fogság, szellemi élet s nemesebb élvek hiánya, törököktőli elszigeteltség, egymásközti egyenetlenség, a honvédek bizalmatlansága tisztjeik iránt. A menekültek gyászdala. 50
»»» XII. A menekültek anyagi és testi bajai. Rosz szállás; rosz élelmezés; török vendégszeretet és vagyonbiztosság; pusztitó betegség, nagy halálozás. 57
»»» XIII. Kossuth sorsának változása, nyilvános élete Viddinben. Munkálódása a menekültek és a haza ügyében. Viddini levele Pulszky- és Telekyhez. Thomson vállalkozása s Kossuth leveléveli elutazása Palmerstonhoz. Kossuth mint kormányzó a török földön. 62
»»» XIV. Kossuth magánélete Viddinben. Asboth, szőllősi, mint segédei és laktársai. Társalgási köre; viddini lakása. A Kossuth és Dembinszkyné közti elhiresztelt viszony. 67
»»» XV. Az elégületlen honvédek szökési szándoka. Törökös bánásmód e miatt. A menekültek viddini életének vidámabb oldala. A mult dicső napok emlékezete, a jó magyar természet. A közhonvédek sorsának javulása. Besorozott honvédek és Frits őrnagy megérkezése Viddenbe. Kandia szigetérei belebbezés hire. 70
»»» XVI. A török és magyar közti háborulkodás III. Béla korától kezdve egész a mohácsi veszélyig. Zápolya János és fia, Tökölyi Imre, II. Rákóczy Ferencz és fiának az ozmán porta általi pártolása az osztrák ellenében. Austriával a Oroszországgali háboruskodása. Muhamed zultán elkésett reformjai. Kossuth és Blanqui jóslatai az európai ozmán birodalom jövője iránt. 74
»»» XVII. Bolgárország. Lakói. Nyelvök. Történeti viszonyaik a magyarokkal. Árpád meghóditja a bolgárokat. IV. Béla alatt ázsiai Nagy Bolgárországban magyarokat födöznek föl. Imre, Nagy Lajos, Zsigmond, I. Ulászló magyar királyok és Hunyady János hadviselései Bulgáriában, s Viddinnek általuk történt gyakori ostromlása és megszállása. II. Rákóczy Ferencz fia, József, Viddinben. Paszvan Oglu viddini lázadása. 86
»»» XVIII. Viddin külseje, épületei, lakói. A mohamedán vallás, mint az ozmanok nyilvános és társaséletének alapja. Az izlam, a korán főelvei, s ezek életbevágó hatása. Egy istenség, fatalismus, Mohamed paradicsoma. A hypokriták és az ulemák. 98
»»» XIX. A török nép eredeti jelleme, vallásossága, papjai, imaházai. Közigazgatási rendszerök. A basák hivatalköre, zsarolásuk okai. Husszein és Zia viddini basák. Hivatabeli környezetök. Török igazságszolgáltatás, törvénykezés, büntető eljárás és redőrség. Török nyelv, irodalom és tanodák. 105
»»» XIX. A török földmivelés, ipar; vásári, kereskedési élet. A viddini besestan. Török férfi- és nőviselet. Fátyolozott hölgyek az utczákon, kaczérkodásuk. Ökrös equipage. Kávéházi élet. A meddak és a tánczos kéjfiuk. Török muzsika és ének. A hamam vagy gőzfürdő. Khámok. 113
»»» XX. Török házassági szertartások és szokások. Soknejüség, egynejüség. A hárem titkai. Egy menekült szerelmi kalandja a hárem rózsájával. Török családi élet. Rabszolgák és szolgálók. Háztartás, bútorzat, étkezés. Török társalgás, diszlátogatás. Párhuzam a muzelmanok és keresztények erkölcsei és szokásai között. 122
»»» XXI. A menekültek kiadatásának kérdése a fényes porta, s a 4 europai politicának nyilt és titkos rugói. Reshid basa, mint nagyvezérnek czéljai. Az angol és franczia közbenjárás. Titoff és Stürmer ostromlásaira a divanban elhatároztatik a menekültek ki nem adatása. E határozat hatása és következései. A nagyvezér expediense a rustsuk-kinardsii szerződvény által. Az ő és Andrássy grófnak Viddinbe küldött sürgönyei az izlamrai áttérés dolgában. E miatti szakadás a menekültek körében. Kossuth és Bem magaviselete az áttérés dolgában. Az áttérési szertartás. A törökök kényszerítő eszközei. 129
»»» XXII. A Lévai-család Viddinben. Különös házassági egybekelés két hitehagyott honvéd és két keresztény magyar nő között. Nemegyei őrnagy viddinben is megszalasztatik. Egy magyar leányka borzasztó kimulása Viddinben. 140
»»» XXIII. A menekültek requieme. 142
»»» XXIV. Hauslab tábornok Viddinbe érkezése, s alkudozása a basával. A menekültekhez intézett proclamatiója. Ennek következései : ingerültség, szakadás, insultatio. Guyon konstantinápolyba szállittatik. Hauslab megtámadtatása. Egy rejtélyes magyar utazó a gőzösön. Uj craval e miatt. Kossuth magaviselete a visszatérés dolgában. A visszatérők hajóra szállitása. 144
»»» XXV. Oroszország és Austria visszalépése a kiadás követelésétől. Ujabb s mérsékeltebb kivánataik. Az angol és franczia hajóhad a dardanellákban. Hirlapi vélemények. A ramazan és beiram ünnepe. Bem mint Murad basa áldozata. Az utóbbi alkalommal a viddini beszéde koholmány. A menekültek elköltözése Viddinből Sumlába. 151
»»» FÜGGELÉK. [158]

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat