Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Gerecze Péter: Pécsi székesegyház – különös tekintettel falfestményeire : műtörténeti tanulmány (1893)

Szerző: Gerecze Péter (1856-1914)
Cím: Pécsi székesegyház : különös tekintettel falfestményeire : műtörténeti tanulmány
Megjelenési adatok: Budapest : Hornyánszky, 1893. – [6], 282, [4] p., XXI t. : ill. ; 29 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
Megjegyzés: “Pécsi Püspöki Könyvtár 1774″ [bélyegzőnyomat]
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:

Székesegyházunk nem csak régisége, hanem számos maig megőrzött műkincseinél fogva régóta a legkiválóbb magyar és német tudósok tanulmányainak tárgya, s így újjáalakítása is, mely minden tekintetben méltó e monumentális műhöz, szintén legérdekesebb művészettörténeti tény. Nem állítja ugyan már senki, hogy itt Péter királyunk életének symbolikus domború kőképei maradtak fenn, de az bizonyos, hogy ő ide temetkezett, s a teljes épségében fenmaradt altemplom, mely nagyságra Európában a harmadik, XI. százévi épület, és többi része is Magyarország műtörténetéhez sok jeles emléket őrzött meg, habár töredékekben is.
Mohó vágygyal szerettem volna ezért már régen e nevezetes románízlésű egyházról egyet-mást tudni; s építési és szobrászati jelességeit alaposan élvezni.


Tartalomjegyzék


»»» Címlap [1]
»»» Ajánlás [3]
»»» A Szerző írása a könyvről, köszönetnyilvánítással. [5]
»»» BEVEZETÉS. A modern műizlés általános iránya. Az idegen stilusokban való művészi alkotás. A restauráló művészet Olaszországban s a Rajna vidékén. E fogalom ellentétes felfogásai. Álláspontunk a pécsi székesegyház restauratiójával szemben. [1]
»»» ELSŐ RÉSZ. A pécsi székesegyház vázlatos leirása. [21]
»»» ELSŐ SZAKASZ. A pécsi székesegyház építés tekintetében. [23]
»»» I. FEJEZET. Visszapillantás Pécs s a dóm multjára. A restauratió vázlata. [23]
»»» KÉP 1. A pécsi dóm és vár 1763. 28
»»» KÉP 2. A pécsi dóm kéloldalról a folyó százév elején. 29
»»» KÉP 3. A pécsi székesegyház a restauratió előtt. 30
»»» KÉP 4. A pécsi székesegyház belseje a restauratió előtt. 31
»»» II. FEJEZET. A pécsi székesegyház alaprajza. A bazilika fejlődése. 33
»»» KÉP 5. A pécsi restaurált székesegyház alaprajza. 34
»»» III. FEJEZET. A székesegyház távlati képe, homlokzata, déli és keleti oldala s tornyai. 38
»»» IV. FEJEZET. A pécsi székesegyház belseje építés tekintetében. 44
»»» V. FEJEZET. Építési dizsítmények : oszlopok, oszlopfejezetek, párkányzatok. A restaurátió építésre nézve általában. 49
»»» VI. FEJEZET. Énekkar és orgonák. Oltársátor, oltárok, szószékek (ambo), pülpöki szék (bema) és a bronzművek. 54
»»» KÉP 6. Népoltár. Lépcsőzet a felső templomba. 55
»»» KÉP 7. A hajdani népoltár romjai. 57
»»» KÉP 8. Részlet a presbyteriumból. Főapsis. 59
»»» MÁSODIK SZAKASZ. A pécsi székesegyház szoborművei. [67]
»»» VII. FEJEZET. Szoborművek a dóm külsején. A népoltár faragott képe. Mellékoltárok szobrai. A diszítő-angyalok. [67]
»»» KÉP 9. Kiss Gy.: magyar szentek hódolata. 72
»»» KÉP 10. Zala Gy.: A népoltár domborműve. 75
»»» VIII. FEJEZET. A symbolismus keresztény művészetben. Az altemplom lejárati kőképeinek tárgya. 77
»»» KÉP 11. Az éjszaki lejárat romjai. 80
»»» KÉP 12. Zala Gy.: Az éjszaki lejárat kőképeiből. A világteremtés. 81
»»» KÉP 13. Zala Gy.: Az éjszaki lejárat kőképeiből. A bűnbeesés. 82
»»» KÉP 14. Zala Gy.: Az éjszaki lejárat kőképei. Krisztus mint világítélő biró. 83
»»» KÉP 15. Zala Gy.: Sámson megöli az oroszlánt, leveri a filiszteusokat és delila elárulja. 84
»»» KÉP 16. Zala Gy.: A déli lejátat kőképe. A vak Sámson. 85
»»» KÉP 17. Zala Gy.: A déli lejárat kőképeiből. Az angyali üdvözlet, jézus születése. A Pásztorok. 86
»»» KÉP 18. Zala Gy.: A déli lejárat kőképeiről. A Három Keleti Bölcs. 87
»»» KÉP 19. Zala Gy.: A déli kőképeiről. Herodes megöleti a bethl. kisdedeket. Atália. Egyptomba futás. 88
»»» IX. FEJEZET. Az altemplom lejárati kőképeinek eredete, kora és elpusztulása. 93
»»» X. FEJEZET. A lejárati kőképek műértéke. Zala György másolatai. A szoborművek szinezése. Faragott kődiszítmények a dóm belsejében. 100
»»» MÁSODIK RÉSZ. A pécsi székesegyház falképei. [113]
»»» HARMADIK SZAKASZ. A néphajó képsorai és a próféták. A négy ó-szövetségi főalak. [115]
»»» XI. FEJEZET. A néphajó képsorai és a próféták. A négy ó-szövetségi főalak. [115]
»»» XII. FEJEZET. A felső templom főhajójának képsorai: Új-testamentom. Egyházatyák. Evangélisták. Mennyezet és főfülke képei. 125
»»» KÉP 20. A hildesheimi mennyezet egyik fele. 129
»»» XIII. FEJEZET. A mellék hajók képsorai: Pál- és Péter-cyclus. A felső templom magyar szentjei. Pápák arczképei. 137
»»» KÉP 21. Részlet a déli mellékhajó faláról. Beckerath M. : Saul Damaskusba megy és szózatot hall. [140]
»»» XIV. FEJEZET. A kápolnák és altemplomok, magyar festők, s a sekrestye képei. 144
»»» NEGYEDIK SZAKASZ. A falfestmények művészi vonásai. [154]
»»» XV. FEJEZET. A bizanti és román ízlésű festés kiválóan díszítő természetű. Az építés és festés összefüggése a román bazilikában. A román ízlésű festés jellemvonásai: A képsorok egybeolvadása; mondatszalagok; symbolismus; fej-fénykör (nimbus): a mandula alakú fényözön (mandorla). [154]
»»» XVI. FEJEZET. A típusok felfogása. Bibliai típusok : a) Krisztus, az Atya, az angyalok. b) Ó-testamentomi szent és laikus alakok. c) Új-testamentomiak : Szűz-Mária. Az apostolok, d) Kereszténykori szentek : Egyházatyák. A mennyezet kis képei, s a felső templom magyar szentjei : István, Imre, László és Margit. A magyar festők magyar tipusai. A nemzetiség a művészetben. 160
»»» KÉP 22. Andreä K.: Angyalok a déli fülkében. 168
»»» KÉP 23. Andreä K.: Angyalok a déli fülkében. 169
»»» KÉP 24. Andreä K.: Szt-József éjszaki fülke oltárképe. 172
»»» KÉP 25. Andreä K.: Szt-István a déli fülkében. 177
»»» XVII. FEJEZET. A ruházat az egyházi művészet terén és falképeinken. 182
»»» XVIII. FEJEZET. A csoportosítás. A képek eredetisége. 197
»»» IX. FEJEZET. A talaj és háttér a falfestményeken. Aranyalap ; a távlat és festői mintázás vagy domborítás. 205
»»» X. FEJEZET. Rajz és testarányok ; ruharedőzés és mozgás a falképeken. 211
»»» XI. FEJEZET. A falfestmények színezése. 215
»»» ÖTÖDIK SZAKASZ. A síkornamentika székesegyházunkban. [229]
»»» XII. FEJEZET. Festett diszítmények. (Síkornamentika) Az összes képek festésmódja, a festő-tecnika. [229]
»»» KÉP 26. Részletek az énekkar feletti ív guirlandjából. 235
»»» KÉP 27., 28., 29. Részletek az ablakbéllet-diszítményekből. 236
»»» KÉP 30. A négy elem : tűz, víz, föld és levegő. A déli melékfűlke ablakbélletén. 237
»»» KÉP 31., 32., 33., A Jézus-szive-kápolna mennyezetének diszítményeiből : A casetták feneke. 238
»»» FÜGGELÉK. A pécsi székesegyház restauratorai. [244]
»»» Dulánszky Nándor, dr. [244]
»»» Schmidt Frigyes, báró, 245
»»» Kírstein Ágoston, 246
»»» Andreä Károly, 246
»»» Beckerath Móricz, 248
»»» Lotz Károly, 249
»»» Székely Bertalan, 249
»»» Bamberger Gusztáv, 251
»»» Jobst Ferencz, 251
»»» Zala György, 251
»»» Kiss György, 252
»»» Angster József, 253
»»» FORRÁSOK ÉS JEGYZETEK. [254
»»» KÉP 32. A pécsi székesegyház nagy orgonája. 257
»»» TARTALOM. [283]
»»» KÉPEK JEGYZÉKE. [284]
»»» KÉP 1. A pécsi dóm és vár 1763. 28
»»» KÉP 2. A pécsi dóm kéloldalról a folyó százév elején. 29
»»» KÉP 3. A pécsi székesegyház a restauratió előtt. 30
»»» KÉP 4. A pécsi székesegyház belseje a restauratió előtt. 31
»»» KÉP 5. A pécsi restaurált székesegyház alaprajza. 34
»»» KÉP 6. Népoltár. Lépcsőzet a felső templomba. 55
»»» KÉP 7. A hajdani népoltár romjai. 57
»»» KÉP 8. Részlet a presbyteriumból. Főapsis. 59
»»» KÉP 9. Kiss Gy.: magyar szentek hódolata. 72
»»» KÉP 10. Zala Gy.: A népoltár domborműve. 75
»»» KÉP 11. Az éjszaki lejárat romjai. 80
»»» KÉP 12. Zala Gy.: Az éjszaki lejárat kőképeiből. A világteremtés. 81
»»» KÉP 13. Zala Gy.: Az éjszaki lejárat kőképeiből. A bűnbeesés. 82
»»» KÉP 14. Zala Gy.: az éjszaki lejárat kőképei. Krisztus mint világítélő biró. 83
»»» KÉP 15. Zala Gy.: Sámson megöli az oroszlánt, leveri a filiszteusokat és delila elárulja. 84
»»» KÉP 16. Zala Gy.: A déli lejátat kőképe. A vak Sámson. 85
»»» KÉP 17. Zala Gy.: A déli lejárat kőképeiből. Az angyali üdvözlet, jézus születése. A Pásztorok. 86
»»» KÉP 18. Zala Gy.: A déli lejárat kőképeiről. A Három Keleti Bölcs. 87
»»» KÉP 19. Zala Gy.: A déli kőképeiről. Herodes megöleti a bethl. kisdedeket. Atália. Egyptombba futás. 88
»»» KÉP 20. A hildesheimi mennyezet egyik fele. 129
»»» KÉP 21. Részlet a déli mellékhajó faláról. Beckerath M. : Saul Damaskusba megy és szózatot hall. [140]
»»» KÉP 22. Andreä K.: Angyalok a déli fülkében. 168
»»» KÉP 23. Andreä K.: Angyalok a déli fülkében. 169
»»» KÉP 24. Andreä K.: Szt-József éjszaki fülke oltárképe. 172
»»» KÉP 25. Andreä K.: Szt-István a déli fülkében. 177
»»» KÉP 26. Részletek az énekkar feletti ív guirlandjából. 235
»»» KÉP 27., 28., 29. Részletek az ablakbéllet-diszítményekből. 236
»»» KÉP 30. A négy elem : tűz, víz, föld és levegő. A déli melékfűlke ablakbélletén. 237
»»» KÉP 31., 32., 33., A Jézus-szive-kápolna mennyezetének diszítményeiből : A casetták feneke. 238
»»» ÉRTELEMZAVARÓ SAJTÓHIBÁK. [285]
»»» ALAPRAJZ. 118. laphoz. A főhajó és főfülke összes képeinek elrendezése. [1]
»»» TÁBLÁK [2]
»»» I. Tábla. A pécsi székesegyház déli oldalról. [2]
»»» III. Tábla. A pécsi székesegyház. Keleti oldal. [3]
»»» IV. Tábla. A pécsi restaurált székesegyház belseje. [4]
»»» V. Tábla. Kiss Gy.: A pécsi székesegyház apostol-szobrai. [5]
»»» VI. Tábla. Kiss Gy.: A pécsi székesegyház apostol-szobrai. [6]
»»» VII. Tábla. Kiss Gy.: A pécsi székesegyház apostol-szobrai. [7]
»»» VIII. Tábla. 1. Világteremtés., 2. Bünbeesés., 3. Kiűzetés., 4. A bűn következményei., 5. Ábel áldozata és halála., 6. Az Úr felszólítja Noet a bárkaépítésre., 7. A vizözön., 8. Noé hálaáldozata., 9. Melchizedek megáldja Ábrahámot. [8]
»»» IX. Tábla. 10. Az Úr megigéri Ábrahámnak a Messiást., 11. Ábrahám fel akarja fiát áldozni., 12. Izsák megáldja Jákobot., 13. Józsefet eladják testvérei., 14. József megfejti Faraó álmát., 15. József Egytom alkirálya lesz., 16. Mózest feltalálja a királyleány., 17. Mózes Izrael népének szabadítója lesz., 18. Mózes isteni küldetést nyer. [9]
»»» X. Tábla. 19. Az izraeliták kiköltözése., 20. Az Úr mannával táplálja Izrael népét., 21. Mózes a sziklából vizet fakaszt., 22. Mózes bemutatja a népnek a tíz parancsolatot., 23. Sámuel próf. Dávidot királylyá keni., 24. Dávid., 25. Salamon., 26. Salamon hálaáldozata. [10]
»»» XI. Tábla. 1. Az angyali üdvözlet., 2. A három keleti bölcs Jézus előtt., 3. Jézus elmegy a pusztába Jánoshoz., 4. Jézus megkeresztelkedik., 5. Jézus mint tanító. [11]
»»» XII. Tábla. 6. Jézus bevonulása Jeruzsálembe., 7. Az utolsó vacsora., 8. A golgothai út., 9. Jézus kereszthalála. [12]
»»» XIII. Tábla. Részlet a pécsi székesegyház mennyezetéről. Simon apostol, Sienai Szt-Katalin, Capistrán János, Nep. Szt-János, S Szt-Ferencz. [13]
»»» XIV. Tábla. Andreä K. A főfülke képe : A mennyei paradicsom. Szt.-István., Szűz Mária., Világítélő Krisztus., Sz.-Péter., Szt.-Pál. (Andreä szinvázl. és a falkép után fest. Horváth K.) [14]
»»» XV. Tábla. Részlet a felső templom éjszaki mellékhajójából. Judás elárulja s Péter megtagadja mesterét., Megbánja bűnét. [15]
»»» XVI. Tábla. Részlet az Úr-teste-kápolnából. Lotz K.: Az Úr az életfáját ülteti. [16]
»»» XVII. Tábla. Lotz K.: Az Úr-teste-kápolna oltárképe, s a renaes. márványoltár felső része. [17]
»»» XVIII. Tábla. Lotz K.: Jézust a szolgák kicsúfolják. [18]
»»» XIX. Tábla. Részlet a Mór-kápolnából. Székely B.: Mór püspök megkoronázza Endre királyt. [19]
»»» XX. Tábla. Székely B.: A Mária-kápolna nyugati fala. Capistrán tábori miséje. [20]
»»» XXI. Tábla. Székely Bertalan: Mária-kápolna oltárképe. Szt.-István felajánlja a koronát. [21]

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat