Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Döbrentei Gábor: Régi magyar nyelvemlékek : Másiodik kötet : Kinizsy Pálné Magyar Benigna imádságoskönyve 1513. Vegyes tárgyú régi magyar iratok 1342-1599 – II. kötet (1840)

Szerző: Döbrentei Gábor (1785-1851) (szerk.)
Cím: Régi magyar nyelvemlékek : Másod kötet : Kinizsy Pálné Magyar Benigna imádságoskönyve 1513. Vegyes tárgyú régi magyar iratok 1342-1599
Megjelenési adatok: Budán : Magyar Tudós Társaság, 1840. – XXVIII, 73, XLII, 404 p. 6 t.. ; 27 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Ezen imádságokat elmondogatta egykor Magyar Benigna, legelőszer Kinizsy Pál’ felesége. Miképen az ő számára készülésük felől álljon itt egykét szó, álljon életéről, mellyhez adatok Gróf Zichyek’ jól rendezett gazdag levéltárából különben is, eddig nem ismertekülül hozathatnak elé.
Sőt a’ szoros összeköttetés, atyjáról és Kinizsyről is kivánja némelly még hasonlóan nem hallott pontnak, Benigna’ 1520beli korosságára, nézve, felvilágító megemlítését. Következnek, ámbár mostan még csak töredékesen.
1464-ben, XVI Cal. Septembris, Budán, Mátyás király’ adománylevele Magyar Balást, Adony uradalma’ birtokosává azért is tevé, mivel atyját Hunyadi János gubernatort híven szolgálta háborúiban. Czíme itt; Aule familiaris et partiam regni superiorum capitaneus. De, kivolt atyja, ki felesége, arról nincsen szó, nincs gyermekéről. Kelemen nevű testvére áll egyedül benne, per eum, mint coimpetrator.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap. Másod kötet. [0]
»»» KÖVETKEZŐT, AZ OLVASÓ MÉLTÓZTASSÉK AZON LAPHOZ ÉRTENI, MELLYHEZ TARTOZÓ. [0]
»»» I. KINIZSY PÁLNÉ MAGYAR BENIGNA IMÁDSÁGOS KÖNYVE. [0]
»»» I. A D A T O K, Magyar Benignáról, s atyja és három férje, úgy a Remete Pálosok nagyvázsoni monostora felől. [1]
»»» II. N É M E L L Y J E G Y Z E T ez imádságos könyv fennmaradta, nyelve, s a pálosok magyarhoni szerzete felől. [9]
»»» ÉSZREVÉTELEK MAGYAR BENIGNA ASSZONY K I N I Z S Y P Á L ÖZVEGYÉNEK, némi névtelen nagyvázsoni remete barát által 1513-ban irt, és eddig az érsekujvári sz. Ferencz szerzetesek klastromában lappangott IMÁDSÁGOS KÖNYVÉRE, Czech János rendes tagtól. [1]
»»» B E T Ű K. [1]
»»» R A G O K. 3
»»» S Z Ó T Á R, mellyben mind a mostani irásmódtól különbözőleg irt, mind a már elavult szavak, és beszédejtések foglaltatnak. 4
»»» T O L D A L É K. 9
»»» E M L E K E Z T E T É S. 10
»»» Dokumentum. 10
»»» Dokumentum. K I N I Z S Y, vagy miként az eredetiben s itt a 68. lapon áll: KENESY PÁL TÁRSÁNAK, N A G Y S Á G O S B E N I G N A A S S Z O N Y N A K IMÁDSÁGOS KÖNYVE. 1513. 10
»»» Dokumentum. [15]
»»» Dokumentum. [56]
»»» Dokumentum. [69]
»»» II. VEGYES TÁRGYU RÉGI MAGYAR IRATOK. CCLXXVII SZÁMMAL. IDŐKÖR: 1600-zig. [1]
»»» E L Ő S Z Ó. [3]
»»» TARTALOM, ÉVSORBAN, S NYOMOKRA UTALÁS. 12
»»» TÁRGYSZERINTI TARTALOM, Betűsorban. 37
»»» Kép. [42]
»»» VEGYES TÁRGYU RÉGI MAGYAR IRATOK. Hat hiján, a többi, eddig lappangott eredetiekről. [1]
»»» 1342-1382. I. LAJOS IDEJEBELI, KIRÁLYBIRÓI vagy RENDŐRI ESKŰ. [1]
»»» I. 1403. SAJÓ SZENTPÉTERIEK VÉGEZÉSE, BORAIK KIÁRULÁSA FELŐL. [1]
»»» II. 1416. ELŐTTI. ORVOSI RENDELMÉNY MELL BAJA ELLEN. 4
»»» 1446. HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓE ESKÜJE. 4
»»» 1486. ALBERT, SZ. BENEDEKES APÁT LEVELKÉJE V. LEVELÉNEK TÖREDÉKE, TIHANYBÓL, TESTVÉRÉHEZ K… BÁLINT DEÁKHOZ, MÁRAMAROSBA. 4
»»» III. 1490. EMLÉKDAL MÁTYÁS KIRÁLY HALÁLÁRA. 5
»»» Dokumentum. [5]
»»» IV. 1490. körűli. SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYHOZ IRT LATIN HYMNUS TÖREDÉKFORDÍTÁSA. 6
»»» 1504. BEZERÉDY GYÖRGY LEVELE. 7
»»» V. 1500 és 1505 kközött. FOHÁSZ A KERESZTHEZ. 7
»»» VI. 1506. PAKSY PÁL JEGYZETE. 8
»»» VII. 1508. ATYAI KESERVSZÓ. 8
»»» VIII. 1510? JEGYZÉK HÁROM FALU ADÓJA FELŐL. 8
»»» IX. 1510. ………FALU ADÓJA. 8
»»» X. 1510. EMLÉKJEGYZET OSZTÁLYRÓL.. 9
»»» XI. 1510. sz. Imre király napján. SZALKAY LÁSZLÓ DEÁK ERDÉLNEK ÉS……..WSNAK KAMARAISPÁNÁTÓL VÁLASZ, BÁNFFY FERENCZHEZ, BUDÁRÓL.. 9
»»» XII. 1511? vizkereszt után harmad vasárnap. MYKÓ BALÁS LEVELE NAGYMIHÁLYI JÁNOSHOZ. 10
»»» XIII. 1515. februarius 14dikén. GOCHYT JÁNOS XVI. FORINTÉRT EGY SOLTIZ HÁZHELET AD ZÁLOGBA KENDY ISTWÁNNAK.. 11
»»» XIV. FERUS ÁGOSTON HÁROM JEGYZÉKE BOR KIMÉRÉSRŐL. 12
»»» XV. 1515. FANCSIKAI NAGY JÁNOS KÉT JEGYZÉKE BOR KIMÉRÉSÉRŐL. 13
»»» XVI. 1516. JEGYZET NAGYMIHÁLYI DÉNES ELZÁLOGÍTÁSAIRÓL. 14
»»» XVII. 1516. HÁZÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK JEGYZÉKE. 14
»»» XVIII. 1517. PASZTOR GEŐRGNENEK MARGIT ASZONNAK ÉS HEDEGES PETERNENAK FELELETY TERVEK JÁNOS ELLEN.. 15
»»» XIX. 1518-1524 közötti. DRÁGFFY JÁNOS TÁRNOK, ÖZVEGYTARTÁS IRÁNT EGYEZIK, NÉHAI ….Y MÁTYÁS MEGHAGYOTT FELESÉGÉVEL. 16
»»» XX. 1523. KESSEREW MIHÁL BOSNYAI PÜSPÖK S TESTVÉRHUGA KRISZTINA KÖZÖTT BÉKELEVÉL, KILENCZ FŐUR S TŐBB NEMES ELŐTT, OLVASTA WERBEWCZI HELYTARTÓ.. 17
»»» XXI. 1527. ORSZÁGOS TIZED SZEDŐK ESKÜJE. 19
»»» XXII. 1527. november 5d. HÓDOLATESKÜ I. FERDINAND PÁRTJÁRA. 19
»»» XXIII. 1527. november 5-dikén. KORPONAI SZABÓ JÁNOS LEVELE ZÓLYOMBÓL, NAGYSZOMBAT BIRÁJÁHOZ. 20
»»» XXIV. 1528. május 16dikán. PAZDICSI BÁLIINT UJ ZÁLOGLEVELE. 21
»»» XXV. 1539. Szent Lukács nap után való vasárnap. KÁROLY LŐRINCZ MENEDÉKET ÁD KÁROLY SIGMONDNAK. 21
»»» XXVI. Szent Bertalan apostol napján. RASKAI MIHÁL, SIGMOND, ISTVÁN SZERZÉSE, 22
»»» XXVII. SZ. MIKLÓS PÁPA DICSÉRETE, TEZENEGYESEKBEN. 23
»»» XXVIII. 1530 és 1539 közötti. KRUSYTH JÁNOS KIR. KAPITÁNY LEVELE NAGYSZOMBAT BIRÁJÁHOZ ÉS ESKÜTT POLGÁRIHOZ,. 27
»»» XXIX. .1531. Szent Bálint napján. RUSZKAI DOBÓ FERENCZ SZERZÉSE ATYJAFIAIVAL, 27
»»» XXX. 1531? Ur Menybemenete napján. IVÁNKAI WITÉZ MIKLÓS LEVELE SZABÓ PÉTER NAGYSZOMBATI BIRÓHOZ. 28
»»» .XXXI. 1520. Sz. Ezekiel proféta napján. DRÁGFFY JÁNOS TÁRNOKMESTER 9 FORINTOT VESZEN KÖLCSÖN VÁRDAY FERENCZ ERDÉLI PÜSPÖKTŐL. Erdődön, Szatmárban. 29
»»» XXXII. 1537. Szent Bertalan böjtén. GÁSPÁR ÉS MINLÓS, SZENTPÉTERY JÁNOS UR SZOLGÁI, NAGYSZOMBATHOZ. 30
»»» .XXXIII. 1539. Szent Tamás apoltol napján. MAJLÁT ISTVÁN, BALASSSA IMRE ERDÉLI VAJDÁK, ÉS KENDY FERENCZ TÁRNOK SZÖVETSÉGE. 32
»»» XXXIV. 1539. PAKSY KATA NÁSZRUHÁJA,. 34
»»» XXXV. Böjtben első vasárnpon. HEVESSI BORNEMISZA BENEDEK VICEKAPITÁNY LEVELE SZERES VÁRMEGYÉHEZ.. 36
»»» XXXVI. Karácson másod napján. MAJLÁTH, BALASSA ERDÉLI VAJDÁK, KENDI TÁRNOK, KORNIS, ANDRÁSSY, GERÉB, SÁNDOR, KACHYAY, LÁZÁR, NYWTHODI SZÖVETKEZETE. 37
»»» XXXVII. A. 1489-1493 körüli. SIRALOMÉNEK, BOTH JÁNOS VESZEDELMÉN, SZOLGÁJÁTÓL. 39
»»» DOKUMENTUM. HASONMÁSOK ÖSSZEZETE. [39]
»»» XXXVII. B. 1494-1500 kőzöttiek. LATINUL HÁRTYÁN KÖLT OKLEVELEKRE, TARTALMAIK MAGYARÚL FELJEGYZÉSE. 40
»»» XXXIX. A. 1526 körüliek. 42
»»» XXXIX. B. 1529-1541. RABONÁS KERESZTELÉS vagy,SZENTELT VESSZŐRE, KISÉRTŐ OLVASÁS, ARANYKINCS LELÉSE VÉGETT. 44
»»» XL. A. 1531-1542 közötti. GYÓGYSZEREK TÖBBFÉLE BAJ ELLEN. 4
»»» XL. B. 1538-1541 közötti. julius 20dikán s aug. 4dikén. 48
»»» CLI. A. 1542. Szent kereszt napján csütörtökön. RASLAVICZAI BALÁS LEVELE A BÁRTFAI BIRÓHOZ, TANÁCSAIVAL EGYETEMBE.. 51
»»» CLI. B. Szent Annaszon napután való szombaton. BORNEMISZA BENEDEK, SZEPES VÁRMEGYÉHEZ. Nagyidáról Abaújban.. 52
»»» CLII. 1543. május 25dikén. MUTHNOKY MIHÁL ESZTERGOM VÁRA UDVARBIRÁJÁNAK LEVELE, BOLFFMÁRHOZ NAGYSZOMBAT VÁROSA BIRÁJÁHOZ.. 53
»»» CLIII. 1544. juniusban, vasárnap. BARBÉL LŐRINCZ HADNAGY, KASSA FŐBIRÁJÁHOZ, Alsó Németiből, Ung vmegyében. 53
»»» XLIV. 1544. Pünköst estin. POLYANKAY, BERZEVICZY, BERTHOLTHY, KOROTTHJÁNY, HÓPÉNZT KÉR SZEPES VMEGYÉTŐL. [54]
»»» XLV. 1544. Szent Mihály innepe előtti szerdán. POLÁNKAY TAMÁS, TÁRSIVAL, HÓPÉNZT SÜRGET SZEPES VMEGYÉTŐL. Ipolyságon, Hont vmegyében. 55
»»» XLVI. 1544? SORY PÁL ZÁLOGLEVELE. 56
»»» XLVII. 1545. cseterteken Szent Barbara nap előtt valón. ZAY FERENCZ A KISMARTONI ZSIDÓKTÓL ZÁLOGRA VESZ FEL PÉNZT. 57
»»» XLVII. 1545. Vízkereszt után esett hétfőn. MONOSTORI SZALAY ORSOLYA, NAGYS. KÁPOLNAY FERENCZ ÖZVEGYE, NAGYSZOMBAT VÁROSÁHOZ. 57
»»» XLIX. 1545. Szentiván napelőtt való vasárnapon. BORNEMISZA BENEDEK LEVELE SZEPES VÁRMEGYÉHEZ. 59
»»» L. 1545. Virág vasárnap. NAGY LUCZA NÉHAI KENDERES JÁNOSNÉ, SÁRMASÁGI ERZSÉBET ASSZONYHOZ VÁRDAY MIHÁLNÉHOZ. 60
»»» LI. 1546. Orbán pápa napján. RÉGY KELEMEN KAPITÁNY LEVELE SZEPES VÁRMEGYÉHEZ. Szendrő várából, Borsodban. 60
»»» LII. 1546. Boldog Szűz Margit innepe után szerdán. NAGYTÚR MEZŐVÁROSA, NAGYKÁLLAI LÖKÖS JÁNOSNAK ÍR MINT FŐLDES URÁHOZ. 61
»»» LIII. 1547. Husvét után való vasárnapoon. CZYRE ÖRSÉBET NÉHAI SÁRMASÁGY ANDRÁS HÁZASTÁRSA, SÁRMASÁGY ÖRSÉBETHEZ VÁRDAY MIHÁLNÉHOZ. 62
»»» LIV. 1547. szombaton Sz. Maria Magdolna Asszony nap után. PAKSY JÓB LEVELE BÁTYJÁHOZ. 62
»»» LV. 1548. Szent Márton után való cseterteken. THURZÓ ANNA, NAGYSÁGOS BÁTHORI ANDRÁS FELESÉGE, KISVÁRDAY MIHÁLYHOZ. 62
»»» LVI. 1549. januarius 25dikén. POTENTIA, BLAGYAY MIKLÓS ÖZVEGYE, ZAY FERENCZHEZ, Nagyszombatból. 62
»»» LVII. 1549. szeptember 27dikén. CSÚZY MAGDOLNA NÁSZRUHÁJA. 65
»»» LVIII. 1549. szombaton Sz. András napján karácson előtt. 65
»»» LIX. 1550. Kis Karácsony napján. GYARMATI BALASSA MAGDOLNA, NÉHAI FORGÁCS FERENCZNÉ, HORVÁTH BERTALAN, S HOMJÁTI BIRÁK, NAGYSZOMBAT VÁROSÁHOZ. 65
»»» LX. 1550. Pál fordulata előtti csütörtökön. BUCSÁNI KORLÁTHKÖVY ÖRZSÉBET, NAGYS. NYÁRY FERENCZ HITESE, BUDAY JÁNOSHOZ NAGYSZOMBAT BIRÁJÁHOZ. 70
»»» LXI. 1550. Urnapja előtt szerdán. KRUSSITH JÁNOS CSÁBRÁGI VÁRKAPITÁNY, BUDA JÁNOS NAGYSZOMBATI BIRÓHOZ. 70
»»» LXII. 1550. május 3-dikán. MESZNYÁNSZKY JÁNOS PALOTAI VÁRKAPITÁNY, NAGYSZOMBATI BIRÁJÁHOZ. Palotáról, Veszprím vmegyében. 71
»»» LXIII. 1550. május 5-dikén. VECSE BIRÁJA, ESKÜTTEI, NAGYSZOMBATNAK. Vecse, falu, Nyitra vmegye nyitrai járásban. 72
»»» LXIV. 1550. Sz. jános apostol innepén. LOSSONCZI ISTVÁN, NÓGRÁD FŐISPÁNJA, ZAY FERENCZHEZ, MAGA DOLGAIBAN. 74
»»» LXV. 1550. Mária születete után, szerdán. BARAY MIKLÓS, NAGYS. ZAY FERENCZHEZ, EGER VÁRA FEJEDELMÉHEZ. 75
»»» LXVI. 1550. october 14dikén. KÁDAS ILLYÉS VALLJA MAGÁT HANS VON AYCH ADÓSSÁNAK. Bécsben. 77
»»» LXVII. 1550. Szent Ersébet Asszony napján. SÁROSSY JÁNOS, LŐKÖS FARKASNAK, NAGYKÁLLÓBA. Kassáról. 77
»»» LXVIII. 1550. GYALUI WAS LÁSZLÓ, KÁLLAI LEWKEWS FARKASHOZ. Tamáshida melletti táborból. 79
»»» LXIX. 1551. Sz. Pál nap előtt való szombaton. SOMOGYI GYÖRGYNÉ, MARGIT ASSZONY, BUDAY JÁNOSHOZ NAGYSZOMBAT BIRÁJÁHOZ. Komjátin, Nyitra vmegyében. 80
»»» LXX. 1551. februarius 17dikén. SZENTIVÁNI NAGY LÁSZLÓ, JÓKŐ VÁRA UDVARBIRÁJA, NAGYSZOMBAT BIRÁJÁHOZ BUDAY JÁNOSHOZ. 81
»»» LXXI. 1551. Szent. Háromság előtt való cseterteken. SZENTIVÁNI NAGY LÁSZLÓ, JÓKŐ VÁRA UDVARBIRÁJA, NAGYSZOMBAT BIRÁJÁHOZ BUDAY JÁNOSHOZ. 81
»»» LXXII. 1551. Urnapja előtt szerdán. JÓSA BENEDEK, LEKÖTI JÓSZÁGÁT, FELVETT PÉNZÉRT. Oroszváratt, Moson vmegyében. 82
»»» LXXIII. 1551. UGRAY ISTVÁN INGÓINAK ÖSZEIRÁSA. Szalkán. 83
»»» LXXIV. 1551. JERUZSÁLEM PUSZTULATA, NÉGYES RÍMEKBEN. 85
»»» LXXV. 1552. Szent Fábián eltin. BÁTHORI FARKAS ÉS FELESÉGE MARHÁIRÓL JEGYZET. 87
»»» LXXV. 1552. Invocavit vasárnap után szerdán. BETHLENFALVAI THURZÓ ANNA, TEK. NAGYS. BÁTHORI ANDRÁSNÉ, NAGYSZOMBATHOZ, Semptei várából, Nyitra vmegye nyitrai járásban. 88
»»» LXXVI. 1552. aprilis 26dikán. DESEWFFY JÁNOS, KEWRMENDY GÁSPÁRNAK, Pozsonyból, Nagyszombatba. 89
»»» LXXVII. 1552. Szent Sófi asszony után vló kedden. KALMÁR KELEMEN MISKOLCZI FŐBIRÓ AZ Ő TANÁCSIVAL, KASSA VÁROSÁHOZ. Miskolczról. 90
»»» LXXVIII. 1552. május 18dikán. GERZSEI PETHEW JÁNOS, KIRÁLY Ő FELS. POHÁRNOKA ÉS BIZTOSA, NAGYSZOMBATHOZ. Pozsonból.. 91
»»» LXXIX. 1552. julius 6dikán. PALICZKI RACHEL VÉGRENDELETE. Kassán. 93
»»» LXXX. 1552. november 3dikán. ILLYÉSHÁZY TAMÁS, LYNDER SEBESTYÉNHEZ NAGYSZOMBAT BIRÁJÁHOZ. Szentgyörgy várából. 93
»»» LXXXI. 1552. Szent Katalin estin. BERÉNYI BÁRSON BALÁS, LINDER SEBESTYÉN NAGYSZOMBATI BIRÓHOZ. Holicsról, Nyitra megye szakolczai járásban. 94
»»» LXXXII. 1552. Boldog Asszony Fogantatása előtt hétfőn. BERÉNYI BÁRSON BALÁS, A NAGYSZOMBATIAKHOZ, 96
»»» LXXXIII. 1552-1555 közöti. KASSA MAGYAR POLGÁRAINAK PANASZA ÉS KÉRELME, AZ OTTANI NÉMET POLGÁROK ELLEN.. 98
»»» LXXXIV. 1553. SZŐLŐSY JÁNOS, KASSA BIRÁJÁHOZ ÉS TANÁCSÁHOZ KASSA BIRÁJÁHOZ. A’ szepesi prépost udvarából 102
»»» LXXXV. 1553. Szent Gergely pápa után való csötörtökön. MAKAY PÉTER MENEDÉKE ARRÓL, HOGY KASSÁRÓL A BÁTYJUK HAGYTA 100 FORINTOT FELVETTE. Kassán. 103
»»» LXXXVI. 1553. Ur mennybemenetele innepén, vagy áldozó csütörtökön. LYKERKA JOANNA NAGYSÁG. WYGARTI HORVÁTH GÁSPÁR’ ÖZVEGYE, MELEWZLIN ANDRÁS DEÁKHOZ BIRÁJÁHOZ. 104
»»» LXXXVII. 1553. LUKA JÓZSEF MIGISMERVÉNYE 100 MFORINTRÓL, MELLYET ZAY FERENCZTŐL KÖLTSÖN VETT. Bécsben. 104
»»» LXXXVIII. 1553. Sz. Lukács nap után szombaton. GARAY MÁTYÁS VALLJA MAGÁT ADÓSSÁ 100 FORINTTAL. Győr várában. 105
»»» LXXXIX. 1554. Januarius 12dikén. NYEWRE IMRE KIRÁLY SZOLGÁJÁNAK KÖTELEZVÉNYE. 106
»»» XC. 1554. május 10dikén. KOVARCZ LŐRINCZ SZÁMADÁSA 100 FORINTRÓL. Komáromból küldé, talán Zay Ferencznének. 107
»»» XCI. 1554. Szent Tamás napján. BÁTORI ANDRÁS ORSZÁG BIRÁJA,SZATMÁRI ÉS SZABOLCSI FŐISPÁN, GYÓNI JÁNOS ÉS VITFY PÁL KAPITÁNYOKHOZ.. 110
»»» XCII. 1554. SZ. KIR. KASSA VÁROSA JEGYZŐJÉNEK ESKÜJE. 111
»»» XCIII. 1555. marcius 26dikán. NAGYAPPONYI APPONYI ISTVÁN, NAGYSZOMBATTÓL BAKÓT, HÓHÉRT, KÉR. 111
»»» XCIV. 1555. Azent Margit asszony napja előtt (jul. 13.) kedden. FELFOGOTT BIRÓSÁG ELMARASZTALJA NAGYMIHÁLYI JÁNOS PERÉBEN VINNAY LÁSZLÓNÉ RIBNICZEI JOBBÁGYÁT MIHÁLKOVICS ALBERTET MEG NEM JELENÉSE MIATT.. 112
»»» XCV. 1555. Sz. Mihák hónap tizenegyedikén. SZENTPÉTERY BORBÉLA, NAGY. ZAY FERENCZ ANYJA, NAGYSZOMBATHOZ. Őrvistyéből, Nyitra megye vágujhelyi járásában. 113
»»» XCVI. 1555 september 13dikán. UGYAN SZENTPÉTERY BORBÁLA, NAGYSZOMBAT BIRÁJÁHOZ. Örvistyénből. 114
»»» XCVII. 1555. Szent Márton Nap után kedden. FENESY JÁNOS, OLÁH MIKLŐS ÉRSEK HELYTARTÓJA, OMANI ANDRÁS, LORÁNTFY JÁNOS, KÜRTÖSSY MIKLÓS EGYEZTETÉSE. Mohiban 115
»»» XCVIII. 1555. Mátyás apostol fériáiban. PEREN FERENCZ, KASSA BIRÁJÁHOZ SZABÓ ANDRÁSHOZ. Nagyidai várából, Abaujban. 116
»»» XCIX. 1555. Szent Miklós nap előtt való szerdán. BESENYEY TAMÁS POSZON VMEGYEI SZOLGABÍRÓ, LINDER SEBESTYÉN NAGYSZOMBAT BIRÁJÁNAK. Galatán 116
»»» C. 1555. december 15dikén. GYARMATI BALASSSA ZSIGMOND MENEDÉKE. Diósgyőr várából, Borsodban. 117
»»» CI. 1555. Nagykarácsony innepe előtt pénteken. PELSŐCZI BEBEK FERENCZ FELELETE, BUDAI FERENCZ ÉS SEGESDI AMBRUS JÁSZÓI CONVENTIEKHEZ, MIÉRT NEM MEGYEN AZ Iső FERDINAND ÁLTAL 1556ban január 1sőjére ÖSSZEHÍVOTT ORSZÁGGYŰLÉSRE, POZSONYBA. 118
»»» CII. 1556. aprilis 13dikán. WRAGOYCZ JÁNOS KEMENDI PORKOLÁB, MÁTYÁS DEÁK, KIRÁLY BÁLINT, NAGYS. TARNÓCZY ANDRÁS SZOLGÁINAK KÖTELEZVÉNYE. Kassán. 119
»»» CIII. 1556. Pünköst nap előtt való vasárnap. CSICSERI MIHÁL GYERMEKEINEK OSZTÁLYA. 120
»»» CIV. 1556. Szent Anna asszony nap után való Cseterteken. KÁLLAY PÁLT ÉS KÁLLAY FARKAST, KÁLLAY FERENCZ MINT FIZETÉ KI A’ NAGYKÁLLAI UDVARHÁZBÓL, KI MOST KÁLLÓ VÁRA. Nagykállóban, Szabolcs vmegye nádudvardi járásában. 120
»»» CV. 1557.Balás napján. SZENTBENEDEKY JÁNOS, EGRY BALÁS VÁRNAGYOK PILISI SZALAY KRISTÓF, NAGY FERENCZ, KÖRTVÉLYESSY MIHÁL, DELY GERGELY, NAGY BALÁS, SOLYMOSI JÁNOS MINT NAGYS. BÁTHORI GYÖRGY UDVARNOKAI, SZOROSZLAY BENEDEKHEZ. Csicsva várábó, Zemplinben. 122
»»» CVI. 1557. Intocavit után csötörtökön. KÁLNÁSY FERECZ KIR. KAPITÁNY KASSA BIRÁJÁHOZ. Sáros mvárosából. 123
»»» CVII. 1557. május 14dikén. VAS ISTVÁN KASSAI VÁROSFÉL LEVELE KASSA VÁROSÁHOZ. 124
»»» CVIII. 1557 Pünköst nap előtti csütörtökön. JÓSZÁGBA IKTATÁSRÓL TUDÓSÍTMÁNY, BRIBERI MELYTH FERENCZ ÉS JÁNOS RÉSZÉRE, IZABELLA KIRÁLYNÉ ALÁIRÁSÁVAL. Tordán. 128
»»» CIX. Pünköst után pénteken. KÖVETJELENTÉS. GAZDAG BALÁS ÉS TÖRÖK IMRE NAGYSZOMBAT KÖVETEI TUDÓSITJÁK VÁROSUKAT A POZSONI ORSZÁG GYÜLÉSÉBŐL. 130
»»» CX. 1557. julius 5dikén. TÖRÖK IMRE, NAGYSZOMBAT ORSZÁGGYÜLÉSI EGYIK KÖVETE IR KALMÁR IMRE NAGYSZOMBATI BIRÓNAK, POZSONBÓL. 132
»»» CXI. Szent Anna innepe után kedden. KOZMAY PÉTER TEREBESI VÁRFŐ, BARANYA ISTVÁN UDVARBIRÓ, MESSER ANDRÁS PORKOLÁB, SZABÓ IMRÁHEZ KASSA FŐBIRÁJÁHOZ. Terebes várából. Tőke-Terebes, Zemplínben. 133
»»» CXII. 1557. Kisasszon Napján. ASZALÓ BIRÁJA, KASSA VÁROSÁÉHOZ. Aszalón, Borsod vmegyében. 134
»»» CXIII. november 18dikán. RUSZKEI DOBÓ ISTVÁN, NAGYMIHÁLYI PONDRÁCZ JÁNOSHOZ. Szendnyei táborból. 135
»»» CXIV. decemb. 13dikán. WAS ISTVÁN POZSON VMEGYE ALISPÁNJA, RÉCHEI MÁTÉNAK AZON MEGYE SZOLGABIRÁJÁNAK. Somorján, Pozson megye csalóközi felső járásban. 136
»»» CXV. 1557. KASSA KÜLVÁROSA BÍRÁJINAK SZABOTT ESKÜJE. 136
»»» CXVI. 1557. KASSAI MAGYAR CZÉHEK SZABOTT ESKÜJE. 137
»»» CXVII. 1557. KASSAI POLGÁRSÁGOT NYERTNEK SZABOTT ESKÜJE. 137
»»» CXVIII. 1558. Benedek előtt, hétfőn. GOMBOS PÁL, MISKOLCZ BIRÁJA, S A TÖBBI ESKÜTTEK, KASSÁHOZ. Miskolczról. 138
»»» CXIX. 1558. Pünköst előtt szombaton. ZOLTAY ISTVÁN EGERVÁRA KAPITÁNYA, ZAY FERENCZHEZ. Egerben.. 139
»»» CXX. 1558. Keresztelő Sz. János születete előtt legközelebbi kedden. HOMONNAI DRUGETH FERENCZ UNGI FŐISPÁN, NAGYMIHÁLYI PONGRÁCZ JÁNOSHOZ UNG ALISPÁNÁHOZ. Gerényből, Ung vmegye szerednyei járásában. 140
»»» CXXI. 1558. Szent Péter Szent Pál Napján. 141
»»» CXXII. 1558.B. Lőrincz vértanú innepe előtt hétfőn. PETŐWINAI PEKRY ANNA LOSONCZI ISTVÁN TEMESI GRÓF ÖZVEGYÉNEK LENELE, SZABÓ IMRE KASSAI BIRÓHOZ. Szaláncz várából, Abaujban. 142
»»» CXXIII. 1558. Nagy Boldog Asszony nap után, avagy Szent István király nap előtt kedden. SZABŐ MIHÁLY VALLJA MAGÁTT ADÓSNAK 420 FORINTTAL. Kassán. 143
»»» CXXIV. 1558. augustus 28dikán. SZÉKEL ANTAL ESEDEZETE I. FERDINÁND KIRÁLYHOZ HOGY AZON PÉNZT MELLYET HADNAGYSÁGA ALJÁNAK MAGÁÉBÓL FIZETETT, NEKI TÉRÍTSE MEG. Barkó vára alatti táborból. 144
»»» CXXV. 1558. september 23dikán. PAKSY JÁNOS LEVELE, SÜVÉHEZ ZAY FERENCZHEZ. Komáromból. 145
»»» CXXVI. 1558. Szent Mihály napján. LÉVAI HADNAGYOK ÉS A KÖSSÉG, NAGYVÁTI ISTVÁNHOZ ÉS CSIRKE ISTVÁNHOZ. ÉS CSIRKE ISTVÁNHOZ. Léváról, Barsban. 146
»»» CXXVII. 1558. september 30dikán. VEER MIKLÓS, SÁROSPATAKI FŐBIRÓ, KASSÁHOZ. Sárospatakról. 147
»»» CXXVIII. 1558. octber 3dikán. TELEKESY IMRE, KASSA BIRÁJÁHOZ. 148
»»» CXXIX. 1558. december 2dikán. ESZÉNYI CHAPY EUFROSINA NÁSZRUHÁJA, ZINY ISTVÁNHOZ MENTEKOR. Eszényben, Szabolcs vmegye kisvárdi járásban. 148
»»» CXXX. 1558. december 31dikén. PELSŐCZI BEBEK GYÖRGY GÖMÖRI ÖRÖKÖS DŐISPÁN, CS. KIR. Ő FELSÉGE KAPITÁNYA, KASSA BIRÁJÁHOZ. Szendrői táborából.. 149
»»» CXXXI. 1559. januárius 1sőjén. TELEKESY IMRE, KASSÁHOZ. TÁRKÁNYI TÁBORBÓL. 150
»»» CXXXII. 1559. Marcellus pápa napja után hétfőn. KASSA ÉS ALAGHY JÁNOS KÖZÖTTI PERBEN FORRÓ S GARADNA IRÁNT, KARÁCSONDY ÉS BOZINKAI ÜGYVÉDEK MAGYARUL FELELKEZNEK; PERÉNYI GÁBOR FŐISPÁN LATINUL HOZ ILÉLETET. 151
»»» CXXXIII. 1559. januarius 26dikán. TELEKESY IMRE FŐKAPITÁNY, KASSÁHOZ. 154
»»» CXXXIV. 1559. Sz. Mátyás nap után szombaton. BÁRDY ILONA, KARANCSY GÁBOR MEGHAGYOTT FELESÉGE LEVELÉT ADJA DERÉKMENEDÉKÜL. 155
»»» CXXXV. 1559. Husvét után szerdán. FAGYEL PÉTER, MÓRÉ GÁSPÁR, SZŐLŐSY MÁRTON KIRÁLYI BÍZTOSOK BIZONYÍTVÁNYA, HOGY UGRAY JÁNOS NEM HITLEN A FELSÉGHEZ. Gyulán, Békésben. 156
»»» CXXXVI. 1559. aprilis 2dikán. SZELESTEY BERNÁLTNÉ RUZSINT ASSZONY ÉS SZALAY BENEDEKNÉ ADVIGA ASSZONY S HOZZÁTARTOZÓIK MENEDÉKE. Szelestén, Vas vmegye szombathelyi járásban. 156
»»» CXXXVII. 1559. aprilis 22dikén. HUSZAIN SZOLNOKI BÉG KÖRLEVELE. ASSIGNATIÓJA FORSPOONTRA. Szolnokban. 158
»»» CXXXVIII. 1559. majus 13dikén. 158
»»» CXXXIX. 1559. majus 13dikén. CSOLTAY PÁL REGÉCZI TISZTTARTÓ A FORRAI BIRÓHOZ. Regécz várából.. 158
»»» CXL. 1559. majus 16dikán. CSOLTAY PÁL REGÉCZI TISZTTARTÓ, A FORRAI BIRÓHOZ. Vilmányból, Abaúj gönczi járásban.. 159
»»» CXLI. 1559. julius 12dikén. HEVESI BORNEMISSZA GYULAI VÁRNAGY ÉS KAPITÁNY, KASSÁHOZ. Gyula várából, Békésben. 159
»»» CXLII. 1559. augusztus 30dikán. EGER VÁROSA BIRÁJA S ESKÜTT POLGÁRAI, KASSÁHOZ. Egerből. 159
»»» CXLIII. 1559. Sz. Márton Nap előtt való kedden. KÖVETJELENTÉS. VENDÉGHY BENEDEK ÉS BOZINKAY MÁTÉ KASSA KÜLDÖTTEI, TUDÓSÍTJÁK VÁROSUKAT. Pozsonyból. 161
»»» CXLIV. 1559. Szent Margit asszon nap előtt hétfőn. VINNAE BIRÓ ÉS ELKÜTTEK BIZONYÍTVÁNYA, ÁRVÁK ÖRÖKÉRŐL. Vinnán, Ung szobránczi járásban. . 162
»»» CXLV. 1560. 1. september 8dikán, 2. december 27dikán. MEZEO FERENCZ VALLJA MAGÁT ADÓSSÁ LEWIN MARBNAK BÉCSBEN LAKOZÓNAK. Bécsben. 163
»»» CXLVI. 1560. Sz. Kereszt Felmagasztalása után kedden. MARINIT CLARA NÉHAI GESZTY LÁSZLÓNÉ, BÁRÓ ZAY FERENCZHEZ. 164
»»» CXLVII. 1560. october 3dikán. HOMONNAI DRUGETH FERENCZ FŐISPÁN ÉS DRUGITH GÁSPÁR, LOSONCZI BÁNFFY ANNÁHOZ, NAGYMIHÁLYI PONDRÁTZ JÁNOSNÉHOZ. 165
»»» CXLVIII. 1560. Sz. Ferencz napján. PRINYI FERENCZ LEKÖTI VÁROSÁT SZIKSZÓT FELESÉGÉNEK NAGYS. BEBEK KATALINÁNAK. Kassán. 166
»»» CXLIX. 1560. FŐISPÁNI ITÉLET A KASSAIAK ÉS CZÉCZEY ÖRÖKÖS KÖZÖTT FOLYT ÜGYBEN. 167
»»» CL. 1560. PETNEHÁZI EMBEREK ÁLTAL ELKÖVETETT HATALOMASKODÁS LEIRÁSA. Pethneháza, Szabolcs dadai járásban. 168
»»» CLI. 1561. Sarlós Boldog Asszony nap után legközelebbi pénteken. BÜKY MIHÁLY INGÓINAK ÖSSZEIRÁSA.. 170
»»» CLII. 1561.NAGYMIHÁLYI SÁNDOR ESKÜJE, HOGY I. FERDINÁNDHOZ NAGYMIHÁLY VÁRÁVAL EGYEMBE HÍV LESZEN. 171
»»» CLIII. 1561. DRUGETH FERENCZ FŐISPÁN, NAGYMIHÁLYI POGRÁCZ JÁNOSHOZ. pénteken. 172
»»» CLIV. 1561. februarius 21dikén. CSEMERI ZAY FERENCZ FŐKAPITÁNY, BÁNFY SÁNDORHOZ, ÉS ÖDÖNFFY FERENCZHEZ. 172
»»» CLV. 1562. május 11dikén. ZAY FERENCZ, NAGYMIHÁLYI PONGRÁCZ MÁTYÁSHOZ ÉS JÁNOSHOZ. Ecsed melletti táborából. 173
»»» CLVI. 1562. Jakab napján. VRANCHICH ANTAL EGRI PÜSPÖK, HEVESI ÉS BORSODI FŐISPÁN, KASSÁHOZ. Egerből. 174
»»» CLVII. 1562. october 30dikán.VRANCHICH ANTAL PÜSPÖK S FŐISPÁN, NAGYMIHÁLYI PONGRÁCZ JÁNOSHOZ ÉS MÁTYÁSHOZ. Egerből. 175
»»» CLVIII. 1563. Szent György Nap után hétfőn. SOPRON VÁRMEGYE NEMESSÉGE, SZ. KIR, SOPRON VÁROSÁHOZ. Ujkéren tartott törvényszékéből. 176
»»» CLIX. 1563. Szent Iván Nap előtt vasárnap. FOGOTT BIRÁK ITÉLETE NAGYMIHÁLYI PONGRÁCZ JÁNOSNAK JOBBÁGYA ELLEN VOLT PERBEN. Nagymihályban, Zemplinben. 177
»»» CLX. 1563. november 9dikén. MENEKEZŐRE HÍVÓ. HEGYKŐI MIKULICH MÁRK, SOPRON VÁROSÁHOZ. Hegykőről, Sopron megye Rábán kivüli felső járásában. 178
»»» CLXI. 1558-1563. PERNESZY FARKAS BABÓCSAI KAPITÁNY TÖRÖKRABJAI DÍJAINAK JEGYZÉKE. 178
»»» CLXII. 1564. aprilis 8dikán. JÁNOS ZSIGMOND VÁLASZTOTT KIRÁLY, BALASSA MELCHIORHOZ, I. MAXIMILIAN MAGYAR KIRÁLY KAPITÁNYÁHOZ. Gyula Fejérvárról. 181
»»» CLXIII. 1564. majus 7dikén. MAGÓCHY GÁSPÁR EGRI FŐKAPITÁNY, VÁRDAY ISTVÁNHOZ. Eger várából. 182
»»» CLXIV. 1565. junius 12dikén. KAPI MIKLÓS, KASSÁTÓL HÓHÉRT KÉR. Kapiváratt, Sáros megye tapolyi járásban. 183
»»» CLXV. 1565. julius 5dikén. LIPOLTI KECZER FERENCZ, KASSÁTÓL MESTERT (BAKÓT) KÉR. Sztropkón, Zemplin sókuti járásban. 184
»»» CLXVI. 1565. september 1sőjén. ORMÁNDI DEMETER, SÁROS MEGYE ALISPÁNJA, KASSA VÁROSÁHOZ. Eperjesről. 184
»»» CLXVII. 1565. Keresztjáráskor másodnap csötörtökön. HASZNA PÉTER EGY UDVARHELYE ELADÁSÁT VALLJA TÖBB NEMES ELŐTT, S LEVELÉT ERRŐL A POZSONI KÁPTALANBA TESZI.. 185
»»» CLXVIII. 1565. Katalin szombatán. MEMHET THYHAYA ÉS MAHMUD BÉG VÁCZI FŐHARMINCZADOSOK NAGYSZOMBATHOZ. 186
»»» CLXIX 1566. február 11dikén. POZSONY VÁRMEGYÉBEN TARTATOTT BÜNTETŐ TÖRVÉNYSZÉKNEK ITÉLETE, GYILKOSSÁG ÜGYÉBEN. 188
»»» CLXX 1566. Nagypénteken. PER LESZÁLLITÁS, v. EGYEZÉS FOGOTT BIRÁK ELŐTT, Nagyjókán, Poson megye posoni járásában. 194
»»» CLXXI 1566. Keresztelő Sz. János Születése napján. HADITÖRVÉNYSZÉK ITELETE. Ungváratt. 196
»»» CLXXII. 1567. julius 18dikán. GYŐR VÁROSA NAGYSZOMBATHOZ.. 298
»»» CLXXIII. 1567 augustus 10dikén. KORNIS DORA NÁSZRUHÁJA. 298
»»» CLXXIV. 1567. september 29dikén. Simándról. HESZON TEMESVÁRI PASA ZAY FERENCZHEZ. 200
»»» CLXXV. 1567. october 21dikén. TEMETÉSRE HIVÓ. ZRÍNI ILONA, GUTI ORSZÁG KRISTÓF ÖZVEGYE, NAGYSZOMBATHOZ. 200
»»» CLXXVI. 1567. Karácson előtt kedden. SPÁCZAI MÁRTON NÁDORI HIVATAL HELYETTESE, TUNYOR JÁNOS NSZOMBATI BIRÓNAK. Spáczáról, Pozson vmegye pozsoni járásában.. 201
»»» CLXXVII. 1568. január 16dikán. ÚRSZÉKÉRE HÍVÓ. ZRINI ILONA, ORSZÁG KRISTÓF ÖZVEGYE, NAGYSZOMBATHOZ. Csejtéről, Nyitrában. 202
»»» CLXXVIII. 1568. februarius 19dikén. BAKSAI ANNA VALLOMÁSA BERZEVICZY HENRIK SÁROS MEGYEI SZOLGABIRÓ ÉS ROSKOVÁNYI KÁLMÁN ESKÜTT ELŐTT. Roskoványban, Sáros vmegye felső tárczai járásában.. 202
»»» CLXXIX. 1568. october 6dikán. SZANCSAK MAHMUTH BÉG, ESZTERGOMI HELYTARTÓ, ZAY FERENCZHEZ. 203
»»» CLXXX. 1569. Szent Mátyás nap után vasárnap. ZARASZIL JÁNOSNÉ VERES MIHÁLYNÉNAK. Eperjesről. 204
»»» CLXXXI. 1569. Pündöst szombatján. MISKOLCZ VÁROSA JEGYZŐKÖNYVÉNEK KEZDETE. . 205
»»» CLXXXII. 1569. Szent Márton Nap után való vasárnap. DOBÓ ISTVÁN, ZAY FERENCZHEZ. Poson várából. 208
»»» CLXXXIII. 1569. januarius 16dikán. PETHEOPOLYAI THYWKOWYTH HORVÁTH FERENCZ EGER VÁRA KAPITÁNYÁNAK VÉGINTÉZKEDÉSE. 210
»»» CLXXXIV. 1570. martius 14dikén. DERSENYI RUSINTA, SZELESTEY BERNARD ÖZVEGYÉNEK HAGYAKOZATA. 217
»»» CLXXXV. 1570. aprilis 11dikén. JÓSZÁGBA VIVŐ S IKTATÓ NEMESEK NEVE. 219
»»» CLXXXVI. 1570. Sz. Mihál hava 1sőjén. 220
»»» CLXXXVII. 1570. B. ZAY PÉTER JEGYZÉSEI, ATYJA ZAY FERENCZ HALÁLOS BETEGSÉGE FOLYTÁRÓL. 220
»»» CLXXXVIII. 1571. januarius 26dikán. MAHMUD BÉK SZOLNOKI HELYTARTÓ SERÉNYI MIHÁLY KÁLLÓI KAPITÁNYNAK. Szolnok várából. 221
»»» CLXXXIX. 1571. februarius 22dikén. NAGYSZOMBAT VÁROSA, LATKÓCZKI MÁTYÁSNAK MINT JEGYZŐJÉNEK HÁZAT VESZEN SZOLGÁLATJA FEJÉBEN. 222
»»» CXC. 1571. augusztus 6dikán. SZELESTEY FERENCZ ÉS GYÖRGY KÖZÖTTI VÉGEZÉS VAS VMEGYE ALISPÁNJA, JEGYZŐJE FŐ ÉS ALSZOLGABIRÁJA ELŐTT.. 223
»»» CXCI. 1571. Kisasszon Hava 12dikén. NÉVTELEN TUDÓSITÁSA NÉVTELENHEZ. 224
»»» CXCII. 1571. october 28dikán. GRÓF SALM ECKIUS, MELYTH FERENCZHEZ. 225
»»» CXCIII. 1571. november 11dikén. BURJA FARKAS VÉGRENDELETE, SZOLGABIRÓ, NEMESEK S A RAJKAI PREDIKÁTOR ELŐTT. 225
»»» CXCIV. 1571. november 18dikán. BALASSA ANDRÁS LEVELE SZEPES VMEGYÉHEZ. Kurina mvárosból Sárosban. 227
»»» CXCV. 1572. september 18dikán. MUSZTAFA PASA BUDAI FŐHELYTARTÓ S MAGYARORSZÁG GONDVISELŐJE, 1ső MAXIMILIAN M. KIRÁLYHOZ. Budáról. 228
»»» CXCVI. 1572. september 19dikén. BÓDAI SÁRA, ZOLTAY ISTVÁN HÁZAS TÁRSA CSERÉJÉT VALLJA BÉ A CSORNAI CONVENTNEK.. 231
»»» CXCVII. 1573. junius 1sőjén. ENYINGI TÖRÖK FERENCZ ÖZVEGYE GUTTHI ORSZÁG BORBÁLA, SZ. K. SOPRON VÁROSÁHOZ.. 231
»»» CXCVIII. 1573. augustus 12dikén. CZOBOR IMRE NÁDORI HIVATAL HELYTARTÓJA NAGYSZOMBATHOZ. Manigáról, Nyitra vágujhelyi járásában . 232
»»» CXCIX. 1573. Sz. Bertalan nap előtt vasárnapon. SÁGHY IMRE VÉGRENDELKEZÉSE. 234
»»» CC. 1573. october 8dikén. IKTATÁSI TUDÓSÍTMÁNY. 238
»»» CCI. 1574. februarius 4dikén. SZ. K. NAGYSZOMBAT VÁROSA HÁROM NEMZETBELI HATVANOSAINAK RENDELETEI. 238
»»» CCII. 1574. julius 16dikán. PERÉNI ISTVÁN FŐISPÁN, KISVÁRDAY ISTVÁNHOZ. Nyaláb várából, Ugocsa tíszántúli járásában. 240
»»» CCIII 1574. september 7dikén. MUSZTAFFA BUDAI PASA, TRAUTSON JÁNOSNAK RÓMAI CSÁSZÁR TANÁCSÁNAK. Budáról. 241
»»» CCIV. 1574. Apró Szentek napján. PERBEIDÉZET. GRÓF SALM JULIUS PERBE IDÉZTETI KENDI ISTVÁN SÁROS VMEGYEI SZOLGABIRÓVAL, KASSA VÁROSÁT. 244
»»» CCV. 1575. martius 11dikén. TEMETÉSRE HIVÓ. RUSZKAI DOBÓ ANNA, PERÉN ISTVÁN ÖZVEGYE, KISVÁRDAY ISTVÁNHOZ, ÉS MIHÁLYHOZ, KIR. POHÁRNOKHOZ. Nyaláb varából Ugocsában.. 245
»»» CCVI. 1577. aprilis 11dikén. LÉVAI GYALOG HADNAGYOK, ERNESZT AUSZTRIAI FŐHERCZEGNEK stb. Léváról Barsban. 246
»»» CCVII. 1577. aprilis 27dikén. MUSZTAFFA BUDAI PASA ERNESZT HERCZEGNEK, RÓMAI CSÁSZÁR TANÁCSÁNAK ÉS FŐGONDVISELŐJÉNEK. 247
»»» CCVIII. 1577. május 7dikén. MUSZTAFFA BUDAI PASA, ERNESZT HERCZEGNEK. 248
»»» CCIX. 1577. augustus 26dikán. MUSZTAFFA BUDAI PASA, 1ső RUDOLF R. CSÁSZÁRHOZ ÉS MAGYAR KIRÁLYHOZ.. 249
»»» CCX. 1577. september 5dikén. MAHMUT BÉG SZOLNOKI HELYTARTÓ KÖRPARANCSA, TISZTA MENTÉBEN ÉS TEKERÜLETÉBEN LAKÓKHOZ. 251
»»» CCXI. 1578. januarius 17dikén. MENYEGZŐRE HÍVÓ. BRIBERI MELYTTH PÁL, DEREGNYEY DORKÓ ÁNGYÁHOZ. Czekéről, Zemplín bodrogközi járásában. 252
»»» CCXII. 1578. .martius 23dikán. MUSZTAFFA BUDAI PASA, RUDOLF MAGYAR KIRÁLYHOZ. 253
»»» CCXIII. 1578. .aprilis 4dikén ERDÉLYI ORSZÁGGYÜLÉSRE HÍVÓ. BÁTHORI KRISTÓF FEJEDELEM, HAGYMÁSI MIKLÓS KÖZÉP SZOLNOK VMEGYEI FŐISPÁNHOZ. Gyula Fehérvárról. 255
»»» CCXIV. 1578. aprilis 9dikén. MUSZTAFFA BUDAI PASA, SAMARIA FERDINÁNDNAK KOMÁROMBA. 256
»»» CCXV. 1578. augustus 1sőjén. CZOBOR IMRE NÁDORI HELYTARTÓ, NAGYSZOMBATHOZ. Sassínból v. Sasvárról Nyitra szakolczai járásban . 257
»»» CCXVI. 1578. september 4dikén. CZOBOR IMRE NÁDORI HELYTARTÓ NAGYSZOMBATHOZ. Sassínból. 258
»»» CCXVII. 1578. september 20dikán. TAR ISTVÁN, A SZEPESI M. KIR. KAMARÁHOZ . Debreczenből. 258
»»» CCXVIII. 1587. KOMÁROM VÁROSA FENNLÉVŐ JEGYZŐKÖNYVÉNEK KEZDETE.. 260
»»» CCXIX. 1588. februarius 8dikán. TOKAJI KIR. KAMARAI TISZT NAGYVÁTI J. JELENTÉSE A SZEPESI KIR. KAMARÁHOZ KASSÁRA. 263
»»» CCXX. 1588. februarius 12dikén. GERGEY LÁSZLÓ S HOFFMANN GYÖRGY SZEPESI KIR. KAMARAI TANÁCSOSOK, MELYETH ISTVÁNHOZ A SZEPESI KAMARA PRAEFECTUSÁHOZ. Kassáról. 265
»»» CCXXI. 1592. november 8dikán. ILLÉSHÁZY ISTVÁN, NAGYSZOMBAT VÁROSÁHOZ. Bazinból. 265
»»» CCXXII. 1592. Sz. András nap innepe előtt szerdán. BORSOD VMEGYE BÜNTETŐSZÉKÉNEK ITÉLETE, HÁZASSÁGTÖRÉSBEN. 266
»»» CCXXIII. 1593. Böjt elő vasárnap. MARCZALTÖVY GYÖRGY MOSON ALISPÁNJA, SZELESTEY ÁDÁMHOZ. Oroszváratt, Moson vmegyében. 267
»»» CCXXIV. 1599. januarius 22dikén. A SZERESI KIR. KAMARA, BEDEGHI NYÁRY PÁLHOZ, NVÁRADI KIR. FÓKAPITÁNYHOZ. Kassáról. 269
»»» CCXXV. 1599. julius 14dikén. A SZEPESI KIR. KAMARA, NYÁRY PÁLHOZ BIHARI FŐISPÁN, KIR. POHÁRNOK S NAGYVÁRADI FŐKAPITÁNYHOZ. Kassán. 269
»»» CCXXVI. 1599. julius 24dikén. A SZEPESI KIR. KAMARA, NYÁRY PÁLHOZ BIHARI FŐISPÁN, KIR. POHÁRNOK, S VÁRADI FŐKAPITÁNYHOZ. Kassáról. 271
»»» CCXXVII. 1599. october 5dikén. A SZEPESI KIR. KAMARA, PARANCSA KASSA VÁROSÁHOZ. Kassán. 271
»»» CCXXVIII. 1599. october 5dikén. KUTASSY JÁNOS ESZTERGOMI ÉRSEK S KIRÁLYI HELYTARTÓ, NAGYSZOMBATHOZ. Pozsonyból. 272
»»» CCXXIX. 1552. augustus 7dikén. KISFALUDY BENEDEK LEVELE SOPRON VÁROSÁHOZ. Kisfasudról Sopron vmegye rábaközi felső járásában. 273
»»» CCXXX. 1556. februarius 20dikén. SÁNDOR, MOLDOVAI VAJDA LEVELE, KORNIS MIKLÓSHOZ ERDÉLYBE. Jászról v. Jászvásárról. 273
»»» CCXXXI. 1566. Pünköst utáni vasárnap. ZULEMAN ZULTÁN LEVELE A DÖBRÖCZÖNI BIRÁKHOZ. Nyss városából: 274
»»» CCXXXII. 1567. Simon Judás után, szerdán. DRUGETH FERENCZ UNGI FŐISPÁN, PONGRÁCZ JÁNOSIHOZ. Gerénből. 276
»»» CCXXXIII. 1568. januarius 2dikén. ENYINGI TÖRÖK FERENCZ HUNYAD VMEGYEI ÖRÖKÖS FŐISPÁN, SOPRON VÁROSÁHOZ. Pápáról. 277
»»» CCXXXIV. 1570. junius 5dikén. ZRENI GYÖRGY GRÓF LEVELE, MAGÓCHI GÁSPÁRHOZ. Csáktornyáról, Szalában. 278
»»» CCXXXV. 1575. FARKAS FERENCZ ESKÜJE S ESKÜVŐTÁRSAIÉ, CONJURATORES.. 280
»»» CCXXXVI. 1576. aprilis 4dikén. DRYK GÁBOR LEVELE SOPRON VÁROSA POLGÁRMESTERÉHEZ, BIRÁJÁHOZ, ÉS EGÉSZ TANÁCSÁHOZ. Alsó Lindváról, Szala vmegye lövői járásában. 281
»»» CCXXXVII. 1576.julius 7dikén. VÁRMEGYE GYÜLÉSÉRE HIVÓ. VÖLCSEJI BÁLINT SOPRON VMEGYEI SZOLGABÍRÓ, SOPRON VÁROSA TANÁCSURAIHOZ . 282
»»» CCXXXVIII. 1577. januarius 10dikén. MENYEGZŐRE HIVÓ. THENGELDI BORNEMISZA JÁNOS, SOPRON VÁROSA POLGÁRMESTERÉHEZ ÉS BIRÁSÁHOZ. Kanizsáról, Szala vmegye kapornaki járásában. 283
»»» CCXXXIX. 1577. VISSZAHELYZÉSI PERBEN VOLT FELELKEZÉS TÖREDÉKE. 284
»»» CCXL. 1578. Sz. Péter Sz. Pál napján. USALLI LÁSZLÓ, JÁKÓFFY KATÁHOZ, BENICZKY FERENCZ ÖZVEGYÉHEZ. Nagyszombatból. 286
»»» CCXLII. [!CCXLI.]1578. Szent Jakab havának negyedikén. FELELGETÉS, HATALMASKODÁSI PERBEN S FOGOTT SZEMÉLYEK ITÉLETE. Rimaszécsben, Gömör vmegye serkei járásban. 286
»»» CCXLII. 1578. Lőrincz nap előtt szerdán. NABOJSZAI BALOG GERGELY ITÉLŐMESTER, NAGYSZOMBATHOZ. Tégla dolgában. Nebojszáról Pozson vmegye szeredi járásában. 290
»»» CCXLIII. 1578. szeptember 6dikán. OSTHFFY JAKAB (SOPRON VMEGYEI ALISPÁN?) SOPRON VÁROSÁHOZ.. Lákompakról, a soproni járásban. 291
»»» CCXLIV. 1578. november 16dikán. USALY LÁSZLÓ, JÁKÓFFY KATÁHOZ, BENICZKY FERENCZ ŐZVEGYÉHEZ. Pozsonból.. 292
»»» CCXLV. 1578. HATALMASKODÁSI PER, SZABOLCS VMEGYEI SZOLGABIRÓ S ESKÜTT ELŐTT, ÉS ABBAN ITÉLET. 293
»»» CCXLVI. 1579. HATVANI PAP IMRE VÉGRENDELKEZETE, POZSONI KÁPTAOLANBELI GYÖRGY PAP ELŐTT ÉS MÁTYÁS PAP ELŐTT. Hódoson, Pozson vmegye csallóközi alsó járásában.. 297
»»» CCXLVII. 1582. junius 20dikén. IKTATÁSI TUDÓSÍTMÁNY IKTATÁSI TUDÓSÍTMÁNY. 298
»»» CCXLVIII. 1582. junius 23dikán. DEVECSERI CHORON JÁNOS SOPRON VMEGYEI FŐISPÁN, SOPRON VÁROSÁHOZ. Kaboldi várából, a soproni járásban. 299
»»» CCXLIX. 1582. octóber 28dikán. MENYEGZŐRE HIVÓ. KALMÁR JÁNOS LEVELE, GERNIGH JÁNOSHOZ SOPRON FŐBIRÁJÁHOZ. Sopronban. 300
»»» CCL. 1582. VÁRMEGYE GYÜLÉSRE HIVÓ. DÓCZY SIMON, SOPRON VMEGYEI SZOLGABIRÓ, A SOPRONI POLGÁRMESTERHEZ. 300
»»» CCLI. 1583. november 21dikén. MIHÁLY JÁNOS VÉGRENDELKEZÉSE, A SZEBTPÉTERI PREDIKÁTOR, KÁPLÁN, MESTER, ÉS TANÁCSBELIEK ELŐTT. Sajó Szentpéteren. Mezőváros Borsodban. L. 1ső lap. 1403. 301
»»» CCLII. 1583. Szent Lucza Asszony napján. TÖRVÉNYES MEGINTÉSRŐL TUDÓSÍTMÁNY. BÉADVA BÁTORI ZSIGMOND FEJEDELEMNEK. Ispánlakán, Alsó Fejér vmegyében.. 303
»»» CCLIII. 1584. Gyümölcsoltó Boldogasszony Nap előtt hétfőn. TANÚK VALLOMÁSAI, BODON BENEDEK MIHÁLY FALUSI VMEGYE BIRÁJA (SZOLGABIRÓ) ÉS BEKE PÁL ESKÜTT ELŐTT, BASÓ MIHÁLY S BASÓ FARKAS RÉSZÉRE. Gömör vmegyében.. 304
»»» CCLIV. 1585. januarius 19dikén. MENYEGZŐRE HIVÓ. RÉCHEY ISTVÁN ÖZVEGYE HYRNIK BRIGIDA, SOPRON VÁROSÁHOZ. Gálosházáról, Sopron megye Rábán kivűli felső járásában. 307
»»» CCLVI. 1585. alább kitetsző több napon s helyen. VALLOMÁSOK, MÓNAI GÁSPÁR KIRÁLY EMBERE S PYKLOVICS ZAKARIAS JÁSZÓI CONVENTBELI ELŐTT, MAGÓCSY GÁSPÁR ÉS MAGÓCSY ANDRÁS, ÚGY ALAGHY JUDIT, GÁSPÁR HITESE RÉSZÉRE.. 307
»»» CCLVI. 1585. Sz. Háromság 22d. vasárnapja után hétfőn Erzsébet előtt, új kalendárium szerint. BIZONYÍTMÁNYOK BAY FERENCZ ELLEN DOBÓ FERENCZ BARSI FŐISPÁÁN RÉSZÉRE, MÓNAY GÁSPÁR KIRÁLY EMBERE S BELENSIS KRISTÓF JÁSZAI CONVENTBELI ELŐTT.. 320
»»» CCLVII. 1585. Ó kalendárium szerinti nov. 28d. pestis idejében. MEGYERY IMRE (SOPRON VMEGYEI ALISPÁN) SOPRON VÁROSÁHOZ. Siczről Vas vmegye körmendi járásában.. 321
»»» CCLVIII. 1587. junius 15dikén. ILLYÉSHÁZY ISTVÁN, NAGYSZOMBATHOZ. Marher Benedek nevü jobbágya mellett Bazinból. 322
»»» CCLIX. 1588. martius 22dikán. NAGY JÁNOS TÚRI FŐBIRÓ S ESKÜTT BIRÁK ÉS POLGÁROK, KASSA VAROSÁHOZ. Túron. 323
»»» CCLX. 1588. octóber 1sőjén.TÓTPRÓNAY MÁTYÁS, B. ZAY PÉTERHEZ. Blatniczáról, turóczban. 324
»»» CCLXI. 1589. aprilis 28dikén. A MAGYAR KIR. SZEPESI KAMARA, NAGYMIHÁLYI PONGRÁCZ DÉNESHEZ UNG VMEGYE ROVÓJÁHOZ. Kassáról. 325
»»» CCLXII. 1590. januarius 12dikén. VERANTIUS FAUSTUS, SOPRON VÁROSÁHOZ. Bécsből. 326
»»» CCLXIII. 1590. november 3dikén. SZERDAHELYI DERSFFY FERENCZ, BÁRÓ, SOPRON VÁROSÁHOZ. Czinfalváról, a soproni járásban. 327
»»» CCLXIV. 1591. Ó kalendáriom szerínti február. 5d. KATONA HÓPÉNT SÜRGETŐ. PATHY GERGELY, ZÖTTEL JÁNOSHOZ, SOPRON VÁROSA POLGÁRMESTERÉHEZ. Horpácsról, Sopron vmegye Rábán kívüli felső járásában. 328
»»» CCLXV. 1592. aprilis 10dikén. OSTFFY TAMÁS ÖZVEGYE CSUTOR KATA, SOPRON VÁROSÁHOZ. Ostffy Asszonyfalváról, Vas vmegye kemencsali járásában. 328
»»» CCLXVI. 1593. martius 31dikén. ILLYÉSHÁZY ISTVÁN, NAGYSZOMBATHOZ. Bazinból. 329
»»» CCLXVII. 1593. junius 22dikén. MARÓTHI MIHÁLY, SOPRON VÁROSÁHOZ. Loson, Sopron vmegye Rábán kivüli felső járásában. 330
»»» CCLXVIII. 1593. octóber 10dikén. TÁBORBA, KENYERET, KATONÁT KÜLDETŐ. KÁLDY PÉTER, SOPRON VÁROSÁHOZ. Sárvárról. Vas vmegyében. 331
»»» CCLXIX. 1594. januarius 11dikén. TOMPA LÁSZLÓ, UDVARNOK, S VINODOLY MIHÁLY, Rákosról, Sopron vmegye soproni járásában. 332
»»» CCLXX. 1595. september 6dikán. KÁLDY PÉTER, NAGY TAMÁSHOZ, SOPRON VÁROSA POLGÁRMESTERÉHEZ. Győrvárról. 332
»»» CCLXXI. 1596. September 30dikán. FÜSTÖNKÉNT FELTÁMADÁSRA INSURRECTIO-ra SZÓLÍTO. SZALAY GÁBOR, SOPRON VMEGYEI ALISPÁN, SOPRON VÁROSÁHOZ. 333
»»» CCLXXII. 1583 és 1599 közötti. februarius 3d. ó szeriint. BUDAI BIRÁK : SZŐCS MIHÁLY FŐBIRÓ, ÉS GÁSPÁR DEÁK, A TÖBB ESKÜTTEKKEL, ÍRNAK NAGYSZOMBATBA, ÖRVES IMRÉNEK. Budán.. 334
»»» M A G Y A R Á Z A T O K É S J E G Y Z E T E K. 335
»»» 1342-1382. 1ső LAJOS IDEJEBELI, KIRÁLYBIRÓI v. RENDŐRI ESKÜ, KERESZTRE. 336
»»» 1403. Az 1ső laphoz. Sajószentpéteriek végezése. 347
»»» DOKUMENTUM. [347]
»»» 1446. HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓI ESKÜJE, már 1342-1382 között vagy sokkal elébb is megvolt szabványról alkalmazva. 354
»»» 1452-ből. 359
»»» 1486. A 4dik laphoz. Albert apát levelkéje. Im itt az egész:. 359
»»» 1490. Az 5d. laphoz. Emlékdal Mátyás k. halálára, és 1490 körüli, a 7d- laphoz.. 363
»»» 1494-1500 közöttiek. A 40-41d. laphoz. Latin oklevelek tartalmi magyarúl. 368
»»» 1500-1510. A 7-9d. laphoz. Paksy jegyzőkönyvből lévők, mellyet velem Kaposmérei Mérey László cs. kir. aranykulcsos ur, hazafi indulattal közlött 368
»»» 1510. A 9dik laphoz. Szalkay László Bánffy Ferenczhez. 375
»»» 1511? A 10d. laphoz. Mykó Balás levele. 379
»»» 1512. A 42d. laphoz. Drágffy jános, Karoly Istvánhoz.. 380
»»» 1523. A 17d. laphoz. Kesserw Mihály és huga között békelevél. 380
»»» 1526 körüliek. A 43dik laphoz. Latin oklevelek tartalomirata. 384
»»» 1527. A 19d. laphoz. Országos tized szedők esküje. 384
»»» 1525-1530. A 42d. laphoz. Désy (nem Dersi) nemzetség ivadékiról. 386
»»» 1527. A 19d. laphoz. Hódolateskü Iső Ferdinand pártjára. 387
»»» 1529-1541. A 44-46. laphoz. Babonás keresztelés. Nyilakra parancsolás. 401
»»» 1531-1541. A 46dik laphoz. Gyógyszerek többféle baj ellen. 402
»»» A.) 1533. Virágvasárnap előtt csütörtökön. NADASDY TAMÁS LEVELE BÁTORI ISTVÁN ERDÉLYI VAJDÁHOZ. Sárvárról, Vas vmegyében. 402
»»» B.) 1533. junius 22d. VLAD, HAVASASFÖLDI VAJDA LEVELE BÁTORI ISTVÁN ERDÉLYI VAJDÁHOZ. 403
»»» 1538-1541. A 48d. laphoz. Vallatás, csécsényi birtok iránt. 403
»»» 1. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat