Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban. – 1. rész (1845)

Szerző: Frank Ignác (1788-1850)
Cím: A közigazság törvénye Magyarhonban : 1. rész
Megjelenési adatok: Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem betűivel, 1845. – VI,[5]- 753, [2] p., [1] t. ; 21 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
A mit jóakaróim tőlem vártak, hogy a magyar törvényrül magyar nyelven írjak, azt magam is kötelességemnek tartottam. De mivel kitűzött czélom volt, nem csak deák munkámnak akármiféle hiányait kipótolni; hanem nyelv tekintetében is legalább annyit elérni, mennyit jóakaróim véleménye az elsőben talált; mind erre hosszasabb készület kívántatott. És megvallom, hogy ha szabadságomban áll, ezen munkám kiadását addig elhalasztani, míg az magam kívánságának némiképpen eleget tesz, úgy világot most sem látna. De minekutánna a’ körülmények oda fejlődtek, hogy a’ közvárakozás további halasztásomat hajlandóbb volna balra magyarázni, mintsem eltűrni; engednem kellett, és előbbi szándékomat szűkebbre szorítani.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap.
»»» Előszó. [III]
»»» Alapisméretek. [V]
»»» Az Osztó Igazság Törvénye Magyarhonban. Bevezetés. [7]
»»» 1. §. Az országos hatalom eredete. [7]
»»» 2. §. Mit értünk igaz, igazság és törvény neve alatt? 8
»»» 3. §. Folytatás. 9
»»» 4. §. További fejtegetés. 11
»»» 5. §. Folytatás. 14
»»» 6. §. A’ törvénytudomány és annak részei. 15
»»» 7. §. Mi a’ Magyar Osztó Törvény? 18
»»» 8. §. A’ Törvénytanitásrul. 19
»»» II. A’ Magyar Osztó Törvény Kútfejeirül. I. Tag. A’ Közönséges Kútfőkrűl. 21
»»» 9. §. Felszámlálás. 21
»»» I. Szakasz. Az Irott Törvényekrűl. 23
»»» I. Czím. A’ Magyar Törvénykönyvrül. 23
»»» 10. §. Ennek eredete és kiadásai. 23
»»» 11. §. A’ Törvénykönyv szavai (Textus decretorum). 25
»»» 12. §. A’ Törvénykönyv toldalékai. 27
»»» II. Czím. A’ Külömbféle Törvényekrül Különösen. 30
»»» 13. §. A’ XI. és XII. század törvényeirűl. 30
»»» 14. §. Folytatás. 32
»»» 15.§. Folytatás. 33
»»» 16.§. Folytatás. 35
»»» 17. §. XIII. század. 36
»»» 18. §. XIV. század. 38
»»» 19. §. Ezen törvények alkotásárul. 39
»»» 20. §. A’ XV. század. 41
»»» 21. §. Folytatás. 43
»»» 22. §. Folytatás. 45
»»» 23. §. A’ XVI. század. 47
»»» 24. §. Folytatás. 50
»»» 25. §. A utóbbi századok. 51
»»» 26. §. A’ törvények idézése. 52
»»» III. Czím. A’ Törvények Erejérül És Magyarázatárul. 53
»»» 27. §. A’ törvények erejérül. 53
»»» 28. §. Folytatás. 55
»»» 29. §. Folytatás. 56
»»» 30. §. A’ törvény magyarázásárul. 57
»»» 31. §. A tudományos magyarázat részei. 59
»»» 32. §. A’ magyarázás szabályai. 60
»»» 33. §. A’ törvény megszorításárul. 61
»»» 34. §. A’ törvény kiterjesztésérül. 63
»»» II. Szakasz. A’ Szokásrul. I. Czím. Verbőczi Hármas-Könyvérül. 64
»»» 35. §. A’ munkának 1) eredete, 2) hatása. 64
»»» 36. §. 3) Törvényes tekintete; 4) alkotó részei; 5) felosztása. 66
»»» 37. §. Munkába vett javítása és megítéltetése. 68
»»» 38. §. 7) Kiadásai. 69
»»» 39. §. 8) A’ szerző élete. 71
»»» II. Czím. A’ Királyi Curia Itéleteirül. 72
»»» 40. §. A’ tekintetes Királyi Tábla. 72
»»» III. Czím. A’ TörvényesSzokás Mivoltárol És Erejérül. 74
»»» 41. §. A’ szokás eredete. 74
»»» 42. §. A’ szokás erejérül. 75
»»» 43. §. A’ szokás minősége. 78
»»» 44. §. b) Külsőképpen (keletkezésére nézve). 79
»»» 45. §. A’ magyar törvény keletkezésérül. 80
»»» II. Tag. A’ Külön Törvény Kútfejeirül. 85
»»» 46. §. A’ megyei és helybeli rendszabások. 85
»»» 47. §. Királyi kegyelem-levelekrül. I. nemei. 87
»»» 48. §. 2) minősége, és 3) ereje. 88
»»» 49. §. 4) Szünete, enyészete. 90
»»» 50. ‘§. Melly Királyok levelei nem tartatnak? 91
»»» 51. §. Folytatás. 92
»»» JAVAK NYERÉSÉRÜL, VESZTÉSÉRÜL (Jus Privatum). [95]
»»» ELSŐ RÉSZ. A’ Személyes Szabadságrul. [97]
»»» 52. §. Bevezetés. [97]
»»» I. KÖNYV. A’ Szabadságrul Köztársasági Tekintetben. 98
»»» I. SZAKASZ. A’ Hazafiságrul (DE JURE CIVITATIS). 98
»»» 53. §. Hazafiak és Idegenek. 98
»»» 54. §. Hogyan lehetnek idegenekbül hazafiak? 99
»»» 55. §. Hogyan kedves a’ törvény hazafinak idegen felett. 102
»»» II. SZAKASZ. A’ Vallások Szabadságárul. 103
»»» 56. §. A’ vallások törvényi különbsége. 103
»»» 57. §. A’ bevett vállásokrul. 104
»»» 58. §. A’ Zsidókrul. 106
»»» III. SZAKASZ. Rend-Külömbségrül. 107
»»» 59. §. Bevezetés. 107
»»» I. CZÍM. Az Ország Nemeseirül. 108
»»» 60. §. A’ nemesi szabadságrul. 108
»»» 61. §. Kivételek. 110
»»» 62. §. Hogyan lehet nemességet nyerni? 111
»»» 63. §. Folytatás. 114
»»» II. CZÍM. 117
»»» 64. §. Az Egyházfiakrul. 117
»»» III. CZÍM. Különösen A’ Fő-Urakrul. 118
»»» 65. §. Az egyházi Fő-Urakrul. 118
»»» 66. §. A’ világi Fő-Urakrul. 120
»»» V. CZÍM. Az Egyház-Nemesseirül És Egyéb Szabad Emberekrül. 123
»»» 67. §. Egyház-Nemesseirül. 123
»»» 68. §. Városi polgárok és egyéb szabad emberek. 125
»»» V. CZÍM. Úri Hatalom Alatt Lévő Emberekrül. 126
»»» 69. §. A’ szolgákrul. 126
»»» 70. §. A jobbágokrul. 127
»»» 71. §. A’ jobbágyok külön törvénye. 127
»»» 72. §. Jobbágyok elköltözése. 129
»»» 73. §. A’ Földes-Úr hatalma. 131
»»» 74. §. A’ jobbágyok változó sorsárul. 133
»»» IV. SZAKASZ. Kereskedőkrül És Gyárosokrul. 136
»»» 75. §. Kereskedőkrül. 136
»»» 76. §. A’ gyárosokrul. 137
»»» V. SZAKASZ. A’ Testűletekrül. 138
»»» 77. ‘§. Öszvesen. 138
»»» 78. §. A’ szabad királyi városokrul. 140
»»» 79. §. Folytatás. 141
»»» 80. §. Folytatás. 143
»»» 81. §. A’ szabad kerűletekrül. 144
»»» 82. §. A’ hiteles Helyekrül. 146
»»» 83. §. A’ Hiteles-Helyek eredetérül. 148
»»» 84. §. A’ Szerzetesekrül. 150
»»» 85. §. A’ Protestans Közönségekrül és azok Egyetemérül. 151
»»» 86. §. A’ kereskedői testületekrül. 154
»»» II. KÖNYV. A’ Szabadságrul Vérség És Házi-Kör Tekintetében. 154
»»» 87. §. Bevezetés. 154
»»» I. SZAKASZ. A’ Rokonságrul És Sógorságrul. 155
»»» 88. §. A’ rokonság nemeírül, fokairul. 155
»»» 89. §. Sógorságrul. 158
»»» 90. §. Vérhibárul, vagyis törvénytelen nemzésrül. 158
»»» 91. §. A’ vérhiba váltságárul. 160
»»» II. SZAKASZ. A’ Házasságrul És A’ Házi Körrül. 161
»»» 92. §. Bevezetés. 161
»»» 93. §. Kik nem léphetnek házasságra? 162
»»» 94. §. Melly személyek között nem áll meg a’ házasság? 162
»»» 95. §. Folytatás. 164
»»» 96. §. Hogyan történik a’ házassági szövetkezés? 165
»»» 97. §. Folytatás. 166
»»» 98. §. Folytatás. 168
»»» 99. §. A’ kézfogásrul. 169
»»» 100. §. Folytatás. 170
»»» 101. §. Folytatás. 171
»»» 102. §. Törvénytelen házasságrul. 171
»»» 103. §. Az engedelemrül (De dispensutione). 172
»»» 104. §. A’ házi szövetség felbomlásárul. 173
»»» 105. §. A’ házi körrül. 175
»»» IV. SZAKASZ. Az Atyai Hatalomrul. 176
»»» 106. §. Mennyire terjed az atyai hatalom? 176
»»» 107. §. Mi okok szüntetik az atyai hatalmat? 177
»»» V. SZAKASZ. A’ Gyámságrul És Gondviselésrül. 179
»»» 108. §. Bevezetés. 179
»»» I. CZÍM. A’ Gyámság Vagy Gondviselés Megrendelésérül. 180
»»» 109. §. Végintézeti és törvényes gyámságrul. 180
»»» 110. §. Folytatás. 181
»»» 111. §. A’ kirendelt gyámság. 181
»»» 112. §. Gondviselés megrendelésrül. 182
»»» 113. §. Gyámok mentségérül. 183
»»» 114. §. Kik nem lehetnek gyámok? 184
»»» II. CZÍM. A’ Gyámok És Gondviselők Kötelességeirül. 184
»»» 115. §. A’ vagyon öszve-irásárul. 184
»»» 116. §. Az árvák nevelésérül. 185
»»» 117. §. A’ vagyon kormányárul. 186
»»» 118. §. Az árva pereirül. 187
»»» 119. §. Gyám vagy gondviselő számadásárul és jutalmárul. 187
»»» III. CZÍM. A’ Gyámság Vagy Gondviselés Szüntetésérül. 189
»»» 120. §. A’ gyám elmozdításárul. 189
»»» 121. §. Gyámság vagy gondviselés bevégzésérül. 190
»»» 122. §. A’ jobbágyok árváirul. 191
»»» MÁSODIK RÉSZ. A’ Vagyonrúl. [193]
»»» ELSŐ KÖNYV. A’ Jószágrúl És Álló Jövedelemrül Halál Tekintetén Kívül. [193]
»»» 123. §. Bevezetés. [193]
»»» I. SZAKASZ. A’ Jószág Külömbféle Nemeirül. 194
»»» 124. §. 1. ingó, ingatlan ‘s a’t. 194
»»» 125. §. Folytatás. 196
»»» 126. §. Folytatás. 198
»»» 127. §. Folytatás. 202
»»» 128. §. Folytatás. 204
»»» 129. §. A’ holt kézrül. 206
»»» 130. §. Egyházi javakrul. 208
»»» 131. §. A’ Korona javairul. 209
»»» 132. §. A’ jószág becsűjérül. 210
»»» II. SZAKASZ. A’ Sajátrul És Annak Szerzésérül. 213
»»» 133. §. Mit lehet sajátnak mondani? 213
»»» 134. §. A’ saját földrül. 216
»»» 135. §. Hogyan lehet valami sajátunk. 219
»»» 136. §. A’ foglalásrul, különösen a’ vadászatrul. 220
»»» 137. §. A’ tenyészet és egygyesűlés hasznárul. 224
»»» 138. §. Az átadásrul. 227
»»» III. Szakasz. A’ Birtokrul. 229
»»» 139. §. Mi és hányéle a’ birtok? 229
»»» 140. §. A’ birtok erejérül. 232
»»» 141. §. A’ haszon és költség megtérítésérül. 233
»»» 142. §. Miképpen lehet birtokot nyerni, folytatni, veszteni? 235
»»» 143. §. A’ hoszszas birtokrul. 237
»»» 144. §. Folytatás. 241
»»» 145. §. Folytatás. 244
»»» IV. SZAKASZ. A’ királyi adományrul. 248
»»» 146. §. Az adomány-levélrül. 248
»»» 146. §. Mi kivántatik a’ királyi adomány erősségére? 249
»»» 147. §. Kik nem nyerhetnek királyi adományt? 250
»»» 148. § .Az adományra való jószágrul. 252
»»» 149. §. Magfogyásrul. 253
»»» 151. §. Folytatás. 256
»»» 152. §. Bűnrül. 257
»»» 153. §. Felségsértésrül és pártütésrül. 259
»»» 154. §. A’ hívtelenségrül. 261
»»» 155. §. A’ hitszegésrül és hamis esküvésrül. 264
»»» 156. §. A’ felszámlált okok hatásárul. 265
»»» 157. §. Az adomány külömbféle nemeirül. 267
»»» 158. §. Az adomány-levél záradékairul. 270
»»» 159. §. Folytatás. 272
»»» 160. §. Az adomány-levél erejérül. 277
»»» V. SZAKASZ. A’ Peres Adományrul. 279
»»» 161. §. A’ peres adomány sajátsága. 279
»»» 162. §. És ennek következése. 280
»»» 163. §. A’ magfogyásra hivatkozó adományrul. 282
»»» 164. §. Hívtelenségre hivatkozó adományrúl. 287
»»» 165. §. Király igazságra hivatkozó adományrul. 288
»»» 166. §. Folytatás. 291
»»» 167. §. A’ helytelen felkérésrül. 292
»»» VI. SZAKASZ. Egyéb Adományokrul. 294
»»» 168. §. Tellyes adományrúl. 294
»»» 169. §. Folytatás. 298
»»» 170. §. Az új adományrul. 300
»»» 171. §. Folytatás. 307
»»» 172. §. A’ fiúsításrul. 310
»»» 173. §. A’ helyben-hagyó adományrul. 312
»»» 174. §. Folytatás. 314
»»» 175. §. A’ Királyi Helytartó adományárul. 317
»»» 176. §. Hibás tanítás czáfolása. 318
»»» VII. SZAKASZ. A’ Bévezetésrül. 320
»»» 177. §. A’ bévezető parancsolatrul. 320
»»» 178. §. Az eljáró személyekrül. 325
»»» 179. §. Mikor, hol, és miképpen történik a bévezetés? 326
»»» 180. §. A’ továbi eljárás, és a’ lett dolog feljelentése. 328
»»» 181. §. A’ bévezetés mivolta. 332
»»» 182. §. Az ellenmondásrul. 336
»»» 183. §. Az épen maradt bévezetésrül. 339
»»» 184. §. Némelly észrevételek. 340
»»» VIII. SZAKASZ. Az Örök-Vallásokrul. 343
»»» 185. §. Bévezetés. 343
»»» 186. §. Hol és miképpen történik az örök-vallás? 345
»»» 187. §. Hányféle a’ felvallás? 346
»»» 188. §. A’ valló-levelekrül. 349
»»» 189. §. A’ sérelmes örök-vallás felbontásárul 351
»»» 190. §. Joszág-cserérül. 356
»»» 191. §. Az egygyezésrül. 358
»»» 192. §. A’ megkínálásrul. 360
»»» 193. Folytatás. 362
»»» 194. §. Az ajánlásrul. 363
»»» 195. §. Városi birtok eladásárul. 364
»»» IX. SZAKASZ. A’ Zálog-Jószágrul. 365
»»» 196. §. A’ zálogításról. 365
»»» 197. §. A’ zálog átvitelérül (de transvestltione pignoris). 367
»»» 198. §. Ki válthattya meg a’ zálogot? 369
»»» 199. §. A’ zálog feltételeirül. 370
»»» 200. §. A’ teher kimutatásárul. 372
»»» 201. §. A’ zálog törvénytelen letartóztatásárul. 374
»»» X. SZAKASZ. Az Úri-Jobbágyi Adórendrül. 374
»»» 202. §. Bévezetés. 374
»»» 203. §. A’ jobbágy-földek különbféle nemerül. 375
»»» 204. §. Folytatás. 378
»»» 205. §. A’ jobbágy-földek törvényes tulajdonságairul. 380
»»» 206. ‘§. Folytatás. 382
»»» 207. §. Folytatás. 384
»»» 208. §. A’ jobbágyok egyéb hasznairul. 386
»»» 209. §. Folytatás. 387
»»» 210. §. A’ jobbágyi tartozásokrul. 390
»»» 211. §. Különösen a’ kilenczedrül. 391
»»» 212. §. Folytatás. 393
»»» 213. §. A’ jobbágyi szolgálatokrul. 395
»»» 214. §. Folytatás. 397
»»» 215. §. Az úri-jobbágyi szerződésekrül. 399
»»» 216. §. A’ jobbágyi rend Krassó, Temes, Torontál megyékben.) 401
»»» 217. §. A’ jobbágyi rend Posega Szerén, és Verőcze Megyékben ). 404
»»» XI. SZAKASZ. Úri És Királyi Adománybul Eredő Külön Hasznokrul. 406
»»» 218. §. Bor-, pálinka- és ser-mérésrül. 406
»»» 219. §. Mészárszék- és malom-tartás. 409
»»» 220. §. Vámszedésrül. 410
»»» 221. §. Folytatás. 412
»»» 222. §. Piacz- és vásár-tartásrul. 414
»»» 223. §. Az egyház védelmérül (de jure patronatus). 415
»»» 224. §. Folytatás. 418
»»» 225. §. Az egyházi tizedrül. 419
»»» 226. §. Kik mentesek a’ tizedtül? 421
»»» 227. §. A’ tized kibérlésérül. 423
»»» 228. §. A’ tized beszedésérül. 425
»»» 229. §. A’ harminczadrul. 426
»»» MÁSODIK RÉSZ 429
»»» MÁSODIK KÖNYVE. Az Öröklésrül. 429
»»» 230. §. Bévezetés. 429
»»» I. SZAKASZ. Végrendeletrül. 431
»»» 231. §. Mi az, és mi szükséges külsőképpen, hogy sikere legyen? 431
»»» 232. §. A’ végrendeleti szertartásrul. 433
»»» 233. §. Folytatás. 435
»»» 234. §. Folytatás. 436
»»» 235. §. A’ végrendelés tartalmárul. 437
»»» 236. §. Mennyire terjed az egyházfiak szabad intézkedése? 440
»»» 237. §. b. A’ nem egygyesült Görögökrül. 444
»»» 238. §. Különösen az örökös kijelelésérül. 445
»»» 239. §. Másod rendű örökösökrül. 447
»»» 240. §. Hagyományokrul. 449
»»» 241. §. Folytatás. 451
»»» 242. §. Korlátos rendelésekrül. 453
»»» 243. §. Folytatás. 455
»»» 244. §. A végrendelések megmásításárul. 456
»»» 245. §. A’ végrendelés tellyesítésérül. 458
»»» II. SZAKASZ. Némelly Intézkedésekrül Különösen. 461
»»» 246. §. Nemzetiségi dísz-örökségrül (de fideicommissis). 461
»»» 247. §. Vérfogasásrul (de adoptione). 464
»»» 248. §. Haláltul függő adományrul. 466
»»» III. SZAKASZ. A’ Törvényes Öröklésrül. 467
»»» 249. §. Bévezetés. 467
»»» I. CZÍM. Fi- És Leány-Ág Öröklésérül. 468
»»» 250. §. Főszabályok. 468
»»» 251. §. A’ jószág minősége levelek szerint. 470
»»» 252. §. 2. Ellenkező levelekrül. 475
»»» II. CZÍM. A’ Leszálló Örökségrül (De Successione Descendentium). 480
»»» 254. §. Az öröklés szabályai. 480
»»» 255. §. Az osztályrul. 483
»»» 256. §. Végbe ment osztály másításárul. 486
»»» 257. §. Az osztalan örökségrül. 488
»»» 258. §. Az osztalan örökös-társak keresményeirül. 489
»»» 259. §. A’ negyedrül a). 493
»»» 260. §. A’ hajadon tartásárul a). 495
»»» III. CZÍM. A’ Felszálló Örökségrül. 496
»»» 261. §. Az öröklés szabályai. 496
»»» 262. §. Osztály apa és fiú között. 497
»»» IV. CZÍM. Az (Ágrul Ágra) Átszálló Örökségrül. 500
»»» 263. § Közönséges szabályok. 1. a’ keresményrül. 500
»»» 264. §. 2. Az ősirül. 502
»»» 265. §. Az öröklés rendgye. 506
»»» 266. §. Az egyházfiak szerzeményérül. 507
»»» 267. §. Vizsgálódás. 510
»»» 268. §. Folytatás. 512
»»» 269. §. Folytatás. 514
»»» 270. §. Folytatás. 515
»»» IV. SZAKASZ. A’ Házas-Társak Jutalmairul a). 519
»»» 271. §. Őzvegyi örökrész (vidnualis succesio). 519
»»» 272. §. Hitvesi örökrész (conjugalis successio). 521
»»» 273. §. Folytatás. 523
»»» 274. §. A’ házas-társak közös szerzeményérül. 524
»»» 275. §. Folytatás. 526
»»» 276. §. Az özvegy tartásárul. 528
»»» 277. §. Jobbágy özvegyérül. 532
»»» 278. §. A’ kelengyérül a). 533
»»» 279. §. Kikötött kelengyérül és özvegységi jutalomrul. 537
»»» V. SZAKASZ. Örökös Hiányárul. 539
»»» 280. §. Visszajáró adományos jószágrul. 539
»»» 281. §. Urafogyott vagyonrul. a541
»»» MÁSODIK RÉSZ. 545
»»» HARMADIK KÖNYVE. A’ Tartozásokrul. 545
»»» 282. §. Bévezetés. 545
»»» I. SZAKASZ. A’ Kötésekrül. 546
»»» 283. §. Mit értünk kötés neve alatt? 546
»»» 284. §. A’ kötések erejérül. 547
»»» 285. §. Miképpen keletkezi a’ kötés? 548
»»» 286. §. A’ tévedésrül. 551
»»» 287. §. Folytatás. 553
»»» 288. §. Erőszakrul, félelemrül. 555
»»» 289. §. Csalárdságrúl. 558
»»» 290. §. Folytatás. 564
»»» 291. §. A’ színlésrül. 567
»»» 292. §. Ki szerződhetik, ki nem? 568
»»» A’ Kiskorúak Tartozásairul. 569
»»» 293. §. 1. Verbőczi tanítása. 569
»»» 294. §. 2. Későbbi törvények. 573
»»» 295. §. 3. További kérdések. 576
»»» 296. §. Hitelező vagy adóstársakrul. 577
»»» 297. §. Mi lehet alku tárgya, mi nem? 579
»»» 298. §. Öszve kapcsolt és elágazó tartozásokrul. 582
»»» 299. §. A’ szerződések okárul. 585
»»» 300. §. További fejtegetés. 587
»»» 301. §. A’ kötések magyarázatával. 590
»»» 302. §. Feltételekrül. 590
»»» 303. §. Egyéb mellék szabásokrul. 594
»»» 304. §. A’ kötések hatásárul. 596
»»» 305. §. Áll-e a’ szerződés magunk nevében más hasznára? 599
»»» 306. §. Gonoszságrul és vétkes gondatlanságrul. 600
»»» 307. §. Váratlan esetekrül, (és a’ haszonrul). 604
»»» II. SZAKASZ. A Kötelezések Elváltozásárul, Vagy Szüntetésérül. 607
»»» 308. §. Másitásrul és ujításrul. 607
»»» 309. §. Az átengedésrül. 609
»»» 310. §. Beálló új adósrul. 611
»»» 311. §. A’ fizetésrül. 612
»»» 312. §. Folytatás. 616
»»» 313. §. A’ kölcsönös beszámításrul. 619
»»» 314. §. Egyéb okokrul, mellyek az adósságot szűntetik. 620
»»» III. SZAKASZ. Némely Kötésekrül Különösen. 621
»»» 315. §. Bévezetés. 621
»»» 316. §. Az adásrul-vevésrül. 622
»»» A’ Kereskedéshez Tartozó Szerződésekrül. 627
»»» 317. §. I. Személyes viszonyok eránt. 627
»»» 318. §. II. Külömbféle ügyekre nézve. 630
»»» 319. §. III. A’ kereskedés megszűntetésérül. 632
»»» 320. §. IV. Társas kereskedésrül. Bévezetés. 633
»»» 321. §. Kereskedő társaságrul. 634
»»» 322. §. Folytatás. 637
»»» 323. §. A’ részvénytársaságokrul. 640
»»» 324. §. V. A’ hites alkudozókrul ). 643
»»» 325. §. VI. A’ fuvarosokrul. 646
»»» 326. §. A’ bérlésrül. 648
»»» 327. §. Letett jószágrul. 652
»»» 328. §. A’ kölcsönrül. 653
»»» 329. §. A’ felhatalmazásrul. 654
»»» IV SZAKASZ. Pénzbéli Adósságokrul. 657
»»» 330. §. Bévezetés. 657
»»» 331. §. Törvényes és törvénytelen kamatokrul. 658
»»» 332. §. Átszálló adósságrul. 659
»»» 333. §. Folytatás. 662
»»» 334. §. V. Kezességrül. 663
»»» 335. §. VI. Zálogrul. 666
»»» 336. §. Betáblázásrul. 670
»»» 337. §. Városi és megyei betáblázás külömbsége. 672
»»» 338. §. A’ fizetésrül. 673
»»» 339. §. A’ néhai bécsi bánk pénzjegyeirül. 675
»»» 340. §. Folytatás. 678
»»» 341. §. Folytatás. 680
»»» Némelly Adósságokrul Különösen. 683
»»» 342. §. Feleség hozományárul. 683
»»» 343. §. Jegy- és nász-ajándékrul. 686
»»» 344. §. Tiszti számadásrul. 688
»»» 345. §. Meggyűlt adósságok sorozása. 689
»»» 346. §. Folytatás. 690
»»» 347. §. Folytatás. Az előbbi szokásrul. 692
»»» 348. §. A’ hitelezők egymás ellen pótoló követelései. 696
»»» V. SZAKASZ. Károkrul. 698
»»» 349. §. Ki viseli, ki téríti meg a’ kárt? 698
»»» 350. §. Marha behajtásárul. 701
»»» 351. §. Az elhajtásrul. 702
»»» 352. §. A’ bírói kézrül. 703
»»» 353. §. Mezei károkrul. I. Általános szabások. 704
»»» 354. §. Folytatás. 2. Különös szabások. 707
»»» 355. §. Folytatás. 709
»»» 356. §. Lehető kár eltávoztatásárul. 1. Zár által. 712
»»» 357. §. Folytatás. 2. Kiigazítás által. 714
»»» VI. SZAKASZ. Bírságos Bántalmakrul. 717
»»» 358. §. Bévezetés. 717
»»» 359. §. A. A’ nagyobb hatalmaskodásrul. 718
»»» 360. §. A’ nagyobb hatalmaskodás dijja. 720
»»» 361. §. Elitélt különös esetek. 722
»»» 362. §. B. Kissebb hatalmaskodásrul. 724
»»» 363. §. Folytatás. 725
»»» 364. §. Helytelen panaszrul. 729
»»» 365. §. Elítélt különös esetek. 729
»»» 366. §. C. Jobbágyok letartoztatásárul. 732
»»» 367. §. D. Levelek letartóztatásárul. 734
»»» 368. §. E. Erdei fák levágásárul, lehámozásárul. 737
»»» 369. §. F. Némelly cseles bántalmakrul. 738
»»» 370. §. G. Nyelv váltságárul. 740
»»» A’ Könyv Tartalma. 742
»»» Értelmezett zavaró hibák javítása. [754]
»»» 2. kötet
»»» 3. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat