Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban – 2. rész 1. darab (1846)

Szerző: Frank Ignác (1788-1850)
Cím: A közigazság törvénye Magyarhonban : 2 rész 1 darab
Megjelenési adatok: Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem betűivel, 1846. – VI, [2], 372, [3] p.. ; 21 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
A mit jóakaróim tőlem vártak, hogy a magyar törvényrül magyar nyelven írjak, azt magam is kötelességemnek tartottam. De mivel kitűzött czélom volt, nem csak deák munkámnak akármiféle hiányait kipótolni; hanem nyelv tekintetében is legalább annyit elérni, mennyit jóakaróim véleménye az elsőben talált; mind erre hosszasabb készület kívántatott. És megvallom, hogy ha szabadságomban áll, ezen munkám kiadását addig elhalasztani, míg az magam kívánságának némiképpen eleget tesz, úgy világot most sem látna. De minekutánna a’ körülmények oda fejlődtek, hogy a’ közvárakozás további halasztásomat hajlandóbb volna balra magyarázni, mintsem eltűrni; engednem kellett, és előbbi szándékomat szűkebbre szorítani.

Tartalomjegyzék


»»» Jegyzet.
»»» Címlap.
»»» Tartalom. [III]
»»» A’ Törvénykezésrül. [VII]
»»» A’ Törvénykezésrül. [1]
»»» 371. §. Bévezetés. [1]
»»» ELSŐ RÉSZ. ÁLTALÁNOS TANÍTÁS. 3
»»» I. Osztály. A’ Bírói Hatalomrul És A’ Törvényszékekrül. 3
»»» 372. §. Mi és hányfféle a’ bírói hatalom? 3
»»» 373. §. A felső törvényszékek. 5
»»» 374. §. Az ország nagy bírái. 10
»»» 375. §. Alsó rendű törvényszékek. 11
»»» 376. §. Bírói hatalomkör. a) 15
»»» 377. §. Városi bíróság. 20
»»» 378. §. Földesúr széke. 24
»»» 379. §. Egyházi törvényszékek. 25
»»» 380. §. Egyéb különös itélőszékek. 27
»»» 381. §. Rendkívüli bíróság. 29
»»» 382. §. A’ bíró jelességérül és eljárásrul. 34
»»» 383. §. A’ törvénykezés idejérül. 36
»»» II. Osztály. A’ Perben Álló Felekrül. 39
»»» 384. §. A’ felperesrül. 39
»»» 385. §. Az alperesrül. 43
»»» 386. §. Az avatkozórul és az avatkozásrul.) 45
»»» 387. §. A’ szavatosságrul. 51
»»» 388. §. Folytatás. 54
»»» 389. §. Ügyvédekrül. 58
»»» 390. §. Folytatás. 64
»»» 391. §. Folytatás. 68
»»» 392. §. A’ királyi kincsvédrül. 71
»»» III. Osztály. A’ Per Folyamattyárul. 75
»»» 393. §. Bévezetés. 75
»»» I. SZAKASZ. A’ Per Kezdetérül. 79
»»» 394. §. I. A’ bírói felszóllításrul. 79
»»» 395. §. II. A’ keresetlevélrül. 1) részei. 82
»»» 396. §. 2) A’ keresetlevél szerkezete. 84
»»» 397. §. 3) Hibás keresetlevél. 89
»»» 398. §. A’ kereset megváltozása és kiigazítása. 93
»»» 399. §. III. A’ kereset nemérül. 94
»»» 400. §. IV. A’ perbehívásrul. 96
»»» 401. §. Folytatás. 102
»»» 402. §. V. Peremelésrül és kikiáltásrul. 105
»»» 403. §. VI. A’ megjelenésrül és a’ makacskodásrul. 108
»»» 404. §. Folytatás. 113
»»» II. SZAKASZ. Az Ellenvetésekrül És A’ Per Folyamattyárul. 115
»»» 405. §. A’ védelemrül öszvesen. 115
»»» 406. § Az ellenvetésekrül. 116
»»» 407. §. Folytatás. 119
»»» 408. §. Folytatás. 122
»»» 409. §. A’ patvarkodásrul. 124
»»» 410. §. A’ hosszas hallgatásrul. (elévülés) 128
»»» 411. §. Folyó és megalapított perrül. 134
»»» 412. §. A’ perbéli előadásokrul és irományokrul. 138
»»» 413. §. A’ per folytatásárul. 141
»»» 414. §. Pernyugvásrul. 143
»»» 415. §. A’ per letételérül. 146
»»» III. SZAKASZ. A’ Bizonyításrul. 150
»»» 416. §. Bévezetés. 150
»»» 417. §. Mit kell bizonyítani? 151
»»» 418. §. A’ vallomásrul. 154
»»» 419. §. A’ hihetőségrül (de praesumptionibus). 157
»»» 420. §. Ki köteles bizonyítani? 160
»»» 421. §. Mivel és miképen történik a’ bizonyítás? 163
»»» 422. §. Bírói szemléletrül. 165
»»» 423. §. A’ tanúkrul. 169
»»» 424. §. Helytelen és gyanús tanúkrul. 175
»»» 425. §. A’ tanúvallatásrul. 177
»»» 426. §. Folytatás. 180
»»» 427. §. Folytatás. 183
»»» 428. §. Folytatás. 184
»»» 429. §. A’ tanúságok erejérül. 188
»»» 430. §. Műértők nyilatkozásárul. 190
»»» 431. §. Tanúlevelekrül. 193
»»» 432. §. Folytatás. 197
»»» 433. §. Folytatás. 202
»»» 434. Folytatás. 205
»»» 435. §. Folytatás. 208
»»» 436. §. A’ kereskedők könyveírül. 212
»»» 437. §. Az eskűrül. 216
»»» 438. §. Folytatás. 220
»»» IV. SZAKASZ. Az Itéletrűl És A’ Mentő Hivatkozásokrul. 224
»»» 439. §. A’ perek (vizsgálati) sorárul. 224
»»» 440. §. Az itéletrűl. 227
»»» 441. §. Folytatás. 230
»»» 442. §. A’ megerősödött ítéletrül. 234
»»» 443. §. Perbéli terhek orvoslásárul. 237
»»» 444. §. Perszó másításárul) (de revocatione procuratoris). 239
»»» 445. §. Folytatás. 244
»»» 446. §. Tilalomrul (de prohibita). 247
»»» 447. §. Elűzésrül (de repulsione). 249
»»» 448. §. Folytatás. 254
»»» 449. §. Hivatkozásrul (de appellatione). 258
»»» 450. §. Folytatás. 265
»»» 451. §. Folytatás. 268
»»» 452. §. Folytatás. Különösen a’ szabad kir. városokra nézve. 271
»»» 453. §. Folytatás. 275
»»» V. SZAKASZ. Itélet Végrehajtásárul, Perujításrul, És Bírói Parancsolatokrul. 277
»»» 454. §. Itélet végrehajtásárul. 277
»»» 455. §. Folytatás. 280
»»» 456. §. Pénzbeli elmarasztások végrehajtásárul. 283
»»» 457. §. Az országon kívűl nyert itéletek végre hajtásárul. 288
»»» 460. §. Az ellentállásrul. 292
»»» 461. §. Folytatás. 294
»»» 462. §. Folytatás. 298
»»» 463. §. A’ viszszafoglalásrul. 302
»»» 464. §. A’ ferujításrul (de novo judico). 304
»»» 465. §. Folytatás. 308
»»» 466. §. Bírói parancsokrul (de judicialibus manulat is.) 312
»»» 467. §. Folytatás. 315
»»» 468. §. Folytatás. 320
»»» TOLDALÉK. 326
»»» 469. §. I. Díjszabások. 326
»»» 470. §. Folytatás. 329
»»» 471. §. II. Az új pertörvényrül II József uralkodása alatt. 332
»»» 472. §. Folytatás. 336
»»» V. SZAKASZ. A’ Sommás Eljárásrul. 338
»»» 473. §. I. Vásári bíróságrul. 338
»»» 474. §. Folytatás. 340
»»» 475. §. II. Szóbéli perekrül. 341
»»» 476. §. III. A’ váltó-törvényszéki eljárásrul. Bévezetés. 343
»»» 477. §. A’ perfolyamrul ). 344
»»» 478. §. A’ bizonyítványokrul ). 347
»»» 479. §. A’ bírói határozatokrul ). 352
»»» 480. §. Perorvoslatokrul ). 354
»»» 481. §. A’ határozatok végrehajtásárul ). 356
»»» 482. §. Folytatás. 360
»»» 483. §. Folytatás. 364
»»» 484. §. A’ perujításrul ). 366
»»» 485. §. A’ kézhez szolgáltatásrul ). 367
»»» 486. §. Váltótörvényszéki díjszabás ). 369
»»» Szükséges igazítások: Az I. Részben. [373]
»»» Szükséges igazítások a’ II. részben. [375]
»»» 1. kötet
»»» 3. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat