Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 1. kötet (1871)

Szerző: Zichy Ferencz, gróf (1811-1900)
Cím: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő : 1. kötet
Megjelenési adatok: Pest : Magyar Történelmi Társulat, 1871. – XV, 632 p. – 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Főrendű családaink egyik legvirágzóbb és legrégiebbike a Vásonkeői Zichyek nemzetsége, — mely eredeti okmányok alapján az Árpádok korszakától kezdve husz nemzedéken át hitelesen megnevezheti elődeit, — egyik ősének Zichy I. Istvánnak, Magyarország főtárnokmesterének hadi és polgári érdemei folytán, már 1676-ban a magyar mágnások grófi rendjébe emelkedett. E férfiú, kitől a máig virágzó összes grófi ágazat származik, lőn egyszersmind a család fényes állásának megalapítója. Ő szerzé többi közt a nógrádvármegyei divényi urodalmat is, melyet 1687. január 27-én kelt végrendeletében elsőszülöttségi — s az első szülöttek kihalása esetére a grófi nemzetség seirioratusi hitbizományává alakított. 1693. mart. 15-én történt halála ntán mint első-szülött fia birta azt I. Ádám, majd ennek fia I. Károly, a ki azonban 1741. junius 14-én flutód nélkül hunyván el, az alapító végrendeletének értelmében az urodalom a grófi nemzetség akkori legidősebb tagja I. Imre (1742—1746 jun. 29.) birtokába jutott.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap Latinul.
»»» Címlap Magyarul.
»»» Előszó. [IX]
»»» 1. 1093. I. László király, a báthai monostornak több pusztát és birtokot adományozván, ezek között Narad birtok határait körülirja. [1]
»»» 2. 1165. III. István király, a mechesi sz. Margit-kolostor részére atyja és saját lelke üdvéért só-vám-alapitváyt tesz. 2
»»» 3. 1238. Az egri káptalan, Prcbart comes nejének végrendeletét, hiteles alakban kiállitja. 2
»»» 4. 1240. körül. András kapornaki apát, egyházának alattvalóit Mihály comes pártfogásába ajánlja. 3
»»» 5. 1240. körül Benedek fehérvári prépost és kir. korlátnok előtt János Tadé fia, Érdyben fekvő részbirtokát s egy sziget felét 6 szabados-szolgával, Mihály veszprémi comesnek eladja. 4
»»» 6. 1243 körül Benedek olchai prépost, Mihály veszprémi comest Érdnben fekvő birtokára nézve biztositja. 4
»»» 7. 1240 körül. A budai káptalan IV. Béla királynak jelenti, hogy János, Érdiben fekvő részbirtokát és egy sziget felét 6 szabados-szolgával Mihály veszprémi comesnek eladta. 5
»»» 8. 1245-1264 között. Ratiszló kalicsi fejedelem és neje Anna, Béla király adománya folytán Izsép fiának Miklósnak Bereg megyei Paznan földet adományozzák. 5
»»» 9. 1254. A pécsi káptalan előtt Opsa comes neje végrendeletet alkot. 6
»»» 10. 1254. A pécsváradi convent előtt, Buken nemzetségből való Vidfi Miklós leányai, Jánus földtéren levő birtokrészükön megosztoznak. 7
»»» 11. 1255. A bácsi káptalan előtt Karun, Mátyás fia, azon pperről, melyet Morhart földtér iránt Keled comes ellen folytatott, lemond. 8
»»» 12. 1256. A pécsváradi convent előtt Vidfi Miklós leányai, leánynegyedi illetőségükre nézve, János földtérből kielégittetnek. 9
»»» 13. 1256. A budai káptalan előtt Nana, Sasad falubeli szabadosát, Berki Chom fiainak eladja. 11
»»» 14. 1261 Szalacs. István királyi herczeg bizonyítja, hogy Gábor mester és Rephad, a közöttük fennforgott peres ügyben kiegyeztek. 11
»»» 15. 1264. Zozimas váradi püspök bizonyitványa, Prebart comes nejének végrendeletéről. 12
»»» 16. 1264. A váradi káptalan, Zozimas váradi püspök bizonyitványát Prebart comes nejének végrendeletéről átirja. 13
»»» 17. 1265. Rubin városnagy és több esztergomi polgár előtt Syrlyz polgártárs, házát és földje felét leányának Annának eladja. 13
»»» 18. 1265. A kői káptalan előbb Chepan özvegye és gyermekei, Kalad comes özvegyével, ennek hitbére iránt kiegyeznek. 14
»»» 19. 1268 körül. Mária királyné, Dezka földtért, a budai káptalan által megvizsgáltatja. 15
»»» 20. 1268 körül. Olivér mester IV. Béla királynak jelenti, hogy a berki és dezkai határokból, a budavárbeli polgárok által Tárnok földjéhez elfogult birtok iránt folyamatban levő perben, a feleket a király elé megidézte. 15
»»» 21.1268 körül, Buda várában. Mária királyné, kiküldött birái által a tárnokvölgyi földtérhez tartozó Deszka birtok iránt a budavárbeli polgárokat esküre kötelezteti. 16
»»» 22. 1268 körül. Peyth. Birósági tanusitvány a tárnokvölgyi Dezka nevű birtok iránti peres ügy tárgyalásának elhalasztásáról. 17
»»» 23. 1268 körül Buda. A budai káptalan bizonyitvány arról, hogy a budavárbeli polgárok Duska föld iránt a nekik oda itélt esküt nem tették le. 18
»»» 24. 1268 körül. A budai káptalan, IV. Béla királynak Walter comes és több budai polgár megidéztetését jelenti. 19
»»» 25. 1269. Az aradi káptalan előtt Achilles megjelenvén, varsándi részbirtokát 6 ezüst márkáért Ompud és Fábiánnak eladja. 19
»»» 26. 1269. V. István király, Székesfehérvárott történd megkoronáztatásakor Danócz birtokot és a gecsi monostor kegyuri jogát Selke comesnek adományozza. 20
»»» 27. 1270. István ifjabb király, Csépántelek birtokot, határainak megnevezése mellett, hű szolgálatok jutalmazásaul Mátyás és fiainak adományozza. 21
»»» 28. 1270. V. István király, Billege és Váson birtokokat Igmándi Miklósnak visszaitéli. 23
»»» 29. 1270. A pécsváradi convent előtt Mortun, Odus és több érdektársa, Odusfalvabeliek egy részről, Naragi Tamás s érdektársai más részről az odusfalvi földek iránt folytatott perre nézve egyezségre lépnek. 25
»»» 30. 1270-1272. F. fehérvári őrkanokok V. István királynak, Dénes comes fiai érdi birtokának határjárásáról jelentést tesz. 27
»»» 31. 1270-71. A budai káptalan. V. István királynak jelenti, hogy az érdi királyi fegyverviselőket, az érdi sziget birtokába visszahelyezni akarván, ennek az ócsai prépost és emberei ellenmondottak. 28
»»» 32. 1272. V. István király, Teresztenye földtért Tornamegyében, Kachuzi Mokud fiainak adományozza. 28
»»» 33. 1273. IV. László király, V. István királynak 28. sz. a közlőit okmányát Billege és Váson birtokokról átirván megerősiti. 32
»»» 34. 1273 körül, Fehérvár. Birói bizonyítvány, Bálványosi Vrbus és Sydon fia János között fennforgó ügyről. 33
»»» 35. 1274. IV. László király, Kökényes földtért Ugocsa megyében Gábor fiának, Tamásnak adományozza. 34
»»» 36. 1274. IV. László király, Halmi földtért Ugocsamegyében, Gábor fiának, Tamásnak adományozza. 35
»»» 37. 1274 körül. Salamon fejérvármegyei főispán előtt István és érdektársa, Varsány falu feldulása miatt Péterrel és érdektársaival egyezségre lépnek. 37
»»» 38. 1274-1304. Nagy-Várad. Endre egri püspök, Jakabot, Tolcsvay István neje és leánya ellen elkövetett erőszakoskodásáért elégtételre szólíttatja. 38
»»» 39. 1277. A pécsi káptalan bizonyitványt ad arról, hogy Mártha asszonynak István comes özvegyének fia Balás által férje javaiból minő tárgyak adattak vissza. 38
»»» 40. 1278. A pécsi káptalan előtt Lőrincznek fiai Lőrincz, Tamás és érdektársai, Laymer helységbeli birtokukat Illés comesnek és érdektársainak eladják. 39
»»» 41. 1278. Az egri káptalan előtt Detre comes fiai, Ozdabugh birtokol, Szuhai János fiainak elzálogosítják. 41
»»» 42. 1279. Az egri káptalan bizonyitja, hogy Detre comes fiai, Ozdabugh birtokol, Szuhai János fiaitól ki nem váltották. 42
»»» 43. 1279. A pécsváradi convent előtt Bothnak fia János birtokát Embil fiának Fülöpnek eladja. 42
»»» 44. 1279-1297, Esztergom. Lodomér esztergomi érsek, megkeresi Bereky Tamás comest, hogy Mihály csanádi apát megérkezéséig ennek jószágaira gondot viseljen. 43
»»» 45. 1280. IV. László király, Jánostelke nevű birtokot, hű szolgálatok jutalmazasaul, Miklós zólyomi főispánynak adományozza. 44
»»» 46. 1280, Bátor. István országbiró előtt Gutkeled nemzetségből származott Aladár és András, ugyanazon nemzetségből származott Tiba comest és fiait, Pethe és Pelbarthida nevű faluk kiválthatására feljogosítják. 45
»»» 47. 1280 körül. A váradi káptalan, Surány birtok határolási ügyében IV. László királyhoz jelentést tesz. 45
»»» 48. 1280 körül. Bátorkereki. Birói lemarasztalás, Miháy fiának Aladárnak, Gábrián fia Tamás és ennek Surán faluja elleni ügyében. 46
»»» 49. 1280 körül. Buda János alországbiró, Ábrahám fiát Miklóst, Jeky Tyborcs és Buchon által ellene inditott ügyben megidézteti. 47
»»» 50. 1280 körül, Buda. Birói bizonyitvány, Mihály fiának Aladárnak és unokaöccsének, Tyba fia Miklós comes elleni ügyében. 47
»»» 51. 1280 körül. A váradi káptalan előtt András, három ember vérdijja fejében Aladár comestől tiz markát felvesz. 48
»»» 52. 1281. Az egri káptalan, Kopasz Detre fiai által Szuhai Miklós comes és rokonainak elzálogosított Ozdalning földtérre vonatkozó okmányokat átírja. 48
»»» 53. 1282. IV. László király, Chepánföldét, a határok kijelölése mellett, hű szolgálatok jutalmazásaul, Lászlónak és testvéreinek adományozza. 49
»»» 54. 1282. IV. László király, Zubogy nevü földtért, hű szolgálatok jutalmazásaul, Hem és Dömötörnek adományozza. 51
»»» 55. 1283. Az egri káptalan, IV. László király parancsára Szuhay János fiait, gömörmegyei Zubogy földtér birtokába beiktatja. 52
»»» 56. 1284, Borostyánkő vára alatt. IV. László király mag nélkül elhalt András birtokait, Aladár László és Perbartnak adományozza. 54
»»» 57. 1284. A váradi káptalan előtt Kata nemből való Tamás Mikusi, Posab és Ősi birtokokra nézve kiegyeznek. 55
»»» 58. 1284. A váradi káptalan előtt, Szamosközi Timót, Páltetek nevü földtért, Didei Irok fiainak elzálogositja. 57
»»» 59. 1284 körül. Az egri káptalan jelenti, hogy Gutkeled nemből való Aladár comes, ellenmondás miatt Surán birtokba be nem iktattathatott. 57
»»» 60. 1284 körül. Szinhalom. Birói bizonyságlevél arról, hogy Aladár és Tamás között Surán birtokra nézve fennforgó ügyben halasztás engedtetett. 58
»»» 61. 1284. körül. Bizonyitvány arról, hogy Aladár s Keled fia Péter mester és István, a köztük fennforgott ügyben, mi módon egyeztek ki. 59
»»» 62. 1284 körül. A leleszi convent előtt, Keled fiai és Aladár között fennforgó peresügy befejezése elhalasztatik. 60
»»» 63. 1284 körül. Birói bizonyítvány arról, hogy Péter és István comesek, Aladár comessel, Bél-Öszöd birtokara nézve kiegyeztek. 60
»»» 64. 1284. körül. A leleszi convent előtt, Zemplényi Bilus comes és Aladár comes perük elintézését elhalasztják. 62
»»» 65. 1284 körül. A váradi káptalan bizonyítja, hogy Szamosközi Timót, Púltelek nevü földtért Didei Iruk fiuitól, a kitüzőtt határidő alatt ki nem váltotta. 62
»»» 66. 1285, Hortobáy. IV. László király előtt Lóránt erdélyi vajda és szolnok főispán, István mester szatmári főispán és Jakab mester. Gaborjánmonostor nevű birtokot tartozékaival együtt, rokonaiknak Roffoin átengedik. 63
»»» 67. 1287 körül. A budai káptalan előtt Mátyás Lorand nádor fia, zemplénymegyei megnevezett javait Simon fiának Detriknek és rokonainak eladja. 64
»»» 68. 1288 körül. Késmárk mellett. IV. László király, Simon fiainak Bara és Tamásnak ősi és szerzett javaikat visszaadja. 64
»»» 69. 1288 körül. A leleszi convent előtt Aladár comes, Belust és Domokost Barnus birtok elpusztításáért kielégiti. 65
»»» 70. 1288 körül. A választott birák, Márk birtok iránt, Aladárt, Gabrián fiai elleni ügyében, esküs letételre kötelezik. 65
»»» 71. 1288 körül. Olaszi. Birói bizonyítvány arról, hogy Várday Aladár, Barlas fiaival, az ezek atyjának okozott károk iránt kiegyezett. 66
»»» 72. 1289 körül. Buda. Birói bizonyítvány arról, hogy Kortali Ják, Merky Tamás, Borodhai Péter s Pál között fennforgó ügy kiegyeztetése elhalasztatott. 67
»»» 73. Körös. IV. László királytól Tiba fia Miklós, magtalan elhalt Prebart comesnek Markebtelek nevü birtokát fölkéri. 68
»»» 74. Polgár. IV. László király, Pap nemü földet, határainak felsorolása mellett hű szolgálatok jutalmazásául, Sándor bánnak és örököseinek adományozza. 68
»»» 75. Buda. IV. László király, Pued comesnek meghagyja, hogy Geleb birtokban, az ide való nemeseket, Márton és testvérjei ellen védelmezze. 71
»»» 76. Az egri káptalan jelentése IV. László királyhoz, hogy midőn Keled fiait, Öszöd és Tölgyes földtérek birtokába beiktattatni akarta, ennek Aladár fia László ellenmondott. 71
»»» 77. Az egri káptalan IV. László királynak jelenti, hogy Öszöd és Tölgyes birtokokba László Aladár fia – ellenmondás nélkül beiktattatott. 72
»»» 78. 1291. III. Endre király, IV. László királynak Halmi Ugocsa vármegyei földtérről szóló adománylevelét átirja. 73
»»» 79. 1292. A budai káptalan bizonyítja, hogy Berky Tamás mester, Csák nemből való Györk és Mihály részére a kitüzött időben 16 márkát lefizetett és esküt is tett le, a felmentő levél kiadására nézve pedig határidő tüzetett ki. 74
»»» 80. 1292 körül. A budai káptalan előtt Csák nemzetségből való Péter fia Mihály és a sóskutiak között fennforgó ügy tárgyalása elhalasztatik. 75
»»» 81. 1292-1294 körül. A budai hévizi keresztesek conventje jelenti III. Endre királynak, hogy Gyogi Péter és társai, Berky Ch. alattvalóját megtámadták s megkárositották. 75
»»» 82. Buda. Birói bizonyitvány Berky Tamásnak, Gyogi Jeza fia Péter elleni ügyében. 76
»»» 83. 1292-1294 körül. Birói bizonyitvány Berky Chom fiának, Fulkus comes fia Farkas elleni ügyében. 77
»»» 84. 1292-1294 körül. A budai káptalan előtt, Péter fia Mihály és Berky Tamás között folyamatban levő ügy tárgyalása elhalasztatik. 77
»»» 85. 1292-1294 körül. Buda. gyoghi Jaksa és társai között egyrészt, s Berky Tamás között másrészt fennforgó ügynek elintézésére határnap tüzetik. 78
»»» 86. 1292-1294 körül. Pápa. Az ország nádora, a budai káptalan által Berky István comest megidézteti. 78
»»» 87. 1292-1294 körül. Pápa. Nádorii bizonyitvány arról, hogy Berky Chom comes fia István, a kitüzött határnapon megjelent. 79
»»» 88. 1292-1294 körül. Esztergom. Birói bizonyitvány arról, hogy Benedek, Ják és Aczél között fennforgó peres ügy birói elintézése elhalasztatott. 79
»»» 89. 1293. Aladár fia László, Rosal földtér örökségi joga iránt az oda itélt esküt leteszi. 80
»»» 90. 1293 körül, Semjén. Birói bizonyitvány arról, hogy László Aladár fia – és Osud nevü jobbágy, esküjének letevésére uj határidő tüzetett ki. 81
»»» 91. 1293 körül. Semjén. Szabolcsmegye alispánya, Apay comes és Aladár fia László között fennforgó ügy tárgyalását elhalasztja. 81
»»» 92. 1293 körül. Egyik hazai hiteles hely előtt Aladár fiai, Avik földtért kiváltani akarván, ennek Nyárhidi Keldecs ellenmondott. 82
»»» 93. 1293 körül. Visl. Birói bizonyitvány Zene fiainak Gilisi Pál és Miklós elleni ügyében. 83
»»» 94. 1293 körül. Omode nádor, az egri káptalanhoz intézett parancsával, Geleb földnek titokban történt eladása és hibás beiktatása iránt intézkedik. 83
»»» 95. 1294. A hévizi keresztesek conventje bizonyitja, hogy Berky Tamás mester és Gyugi Péter között fennforgott viszás ügy kiegyenlitett. 84
»»» 96. 1296. A váradi káptalan bizonyitja, hogy Péter és Simon comes püspöki tized-szedő között folyamatban volt kártéritési ügy kiegyenlittetett. 84
»»» 97. 1297, Buda. Birói bizonyítvány arró, hogy Benk és Monoros nevű birtokok megbecsültetése iránt hivatalos intézkedés történt. 85
»»» 98. 1297. Bizonyítvány arról, hogy Kelibi Simon özvegye, hitbére jegyajándéka és leánynegyedi követelése iránt Pál és Miklós részéről teljesen kielégittetett. 86
»»» 99. 1297. A somogyi convent előtt János comes özvegye és Zalai Miklós mester, szőlősi birtokaikat Gergely comes nejének Ersébetnek eladják. 87
»»» 100. 1297. A váradi convent bizonyítja, hogy Gug, Egyed és Pál, Zam nevü birtokukat, 100 ezüst márkáért Debreczeni Dósa mesternek eladták. 88
»»» 101. 1298, Gáva közelében. Lóránt nádor hiteles jelentés folytán bizonyítja, hogy Péternek Gulgó nevü birtokait Eszenyi László és Dancs elpusztittatták. 89
»»» 102. 1298. A pécsváradi convent előtt Bezedeki Ipoly fiai, Baranya megyei nemesek, földjeiket Károly fiának Péternek eladják. 89
»»» 103. 1299. Az egri káptalan előtt Várady Aladár fiai, Gabrián comes fiaival Márk és Surány helységek iránt kiegyeznek. 90
»»» 104. 1299. Bizonyítvány arról, hogy Márk birtokra nézve Várdai László és Prebart, mégis Miklós mester, Tamás és János részökre határolás eszközöltetett, Surány birtokban pedig egyezség jött létre. 91
»»» 105. 1299. A pécsváradi convent előtt Fülöp mester, Grabsafalva nevü birtokát, László mester Csala nevü birtokáért elcseréli. 93
»»» 106. 1299, Rákos. Birói bizonyítvány, Zochud fiának Mortunusnak Sunk fiai által lett kielégittetésértől. 95
»»» 107. 1299. A budai káptalan előtt Aladár fiai s több Gutkeled nemzetségbeliek, Avik birtok felét Szabolcs megyében, Szennay Csépán fiainak átengedik. 96
»»» 108. 1299, Rákos. Bizonyítvány arról, hogy Kis Kosma és Aladár fia László között fennforgó ügyben a feladatra határidő tüzetett ki. 97
»»» 109. 1299, Zalka. Birói bizonyítvány, hogy Sung fiai, Vyston Martinus fiát, az ezek elkövetett hatalmaskodásáért mi módon elégítették ki. 97
»»» 110. 1299 körül. A budai káptalan előtt Péter comes és László mester, Márk birtokra nézve, Tamás, János és Miklós mesterekkel folytatott ügyükben halasztást engednek. 98
»»» 111. Év nélkül. III. Endre, Bihar s több vármegye részéről közgyűlést tartván, Istvánt Mihály fiát, közgonosztevőnek s halállal büntetendőnek nyilvánitja. 99
»»» 112. Év nélkül. III. Endre király, Keme és Poch fiainak Gara földtért adományozza. 100
»»» 113. 1300, Göncz. Birói bizonyitvány János mester részére. 101
»»» 114. 1301. A nagyváradi convent előtt János Gyárfásnak fia, biharmegyei Kóly helység negyed részét, Móricz és Olivér unokatestvéreinek birtokába bocsátja. 101
»»» 115. 1301. A nagyváradi convent előtt János Gyárfásnak fia, biharmegyei Kóly helység háromnegyed részének felét, Moka vejének átadja. 102
»»» 116. 1301. A nagyváradi convent előtt, a Guthekeled nemzetségből való Duruy fia Miklós és rokona, Tarján és Palkonya Borsod vármegyei birtokainak elfoglalása ellen tiltakoznak. 103
»»» 117. 1301, Segesd. Henrik Horvátország bánja, Somogy és Tolna vármegyék főispánja, a Somogy vármegyei gonosztevők és tolvajok megbüntetése iránt intézkedik. 104
»»» 118. 1301. A kalocsai káptalan előtt Lóki Miklós és fiai, Tóti helységet Heyszának Bodrog, Tolna és Baranya vármegyék főispánjának eladják. 105
»»» 119. 1302. A leleszi convent előtt Keled fia István és ennek fiai, Öszöd Szabolcs vármegyei birtokukat egy sárospataki szőlőért és belsőségért elcserélik. 106
»»» 120. 1303. Venczel király, Tercsztenye földtérről V. Istvána királynak 1272-ben kelt okmányát átirja. 107
»»» 121. 1303. A nagyváradi convent előtt Kólyi Móka, kólyi földtéri Solymos Jánosnak örök áron eladja. 108
»»» 122. 1304. A háji káptlan, Kajándi István kértére a rokonai között bizonyos kajándi birtokra nézve fennforgó peres ügyben intézkedvén, erről bizonyitványt ad. 108
»»» 123. 1304 körül. Szabolcs vármegye szolgabirói előtt Lóránt fia Sándor, Belus comest és társait Solymos földtér használatától letiltja. 110
»»» 124. 1305. Szabolcs vármegye szolgabirói előtt Keled fiai, Oszöd birtok és a pataki szülök iránt Tenkus comessel kötött cserét megerősitik. 110
»»» 125. 1305. A nagyváradi convent előtt Móricz és Olivér, Kólyi nevű szerzeménybirtokukat husz márkáért Solymosnak örök áron eladják. 111
»»» 126. 1306. Mária királyné, Kázmér fiának Péternek három somogyvármegyei falut adományoz. 112
»»» 127. 1306, Kárász. Jób comes, nejének megyétvőrös öltönyét Tenkus fiának Jánosnak elzálogosítja. 113
»»» 128. 1306 körül, Ujlak. Birói végzés, Várday Lászlónak, Ruhudi Fodor elleni ügyében. 113
»»» 129. 1307. Bereg vármegye főispánja és szolgabírái, Miklós és Gabrián között létrejött egyezségről bizonyitványt adnak 114
»»» 130. 1307. A pécsi káptalan előtt Zaak nemzetségből való János comes, Nak faluját Tolna vármegyében, vejének ajándékozza. 114
»»» 131. 1307. A nagyváradi káptalan előtt Daróczy János, Aladár fiainak két beregvármegyei falut elzálogosit. 115
»»» 132. 1307 körül, Göncz. Birói bizonyitvány arról, hogy Tamás comes és társai, az Aladár fiai által ellenük inditott ügyben, a kitüzött határnapon meg nem jelentek. 116
»»» 133. 1308, Ramocsaháza. Sándor mester Szabolcs vármegye főispánja és biró-társai előtt Aladár fia László és Komorói Sándor kiegyeznek. 116
»»» 134. 1308, Szász. Jób Beregvármegye főispánja és szolgabirói, Gábrián és Aladár fia László között fennforgó ügyben, halasztást engednek. 117
»»» 135. 1308, Naragh. László erdélyi vajda, Pokor birtokot Zemlek mesternek odaitéli. 117
»»» 136. 1308, Beregszász. Jób Beregvármegye főispánja és szolgabirái bizonyitják, hogy Aladár fia László és Gabrián, birság kikötése mellett, egyezségre léptek. 118
»»» 137. 1308 körül, Balog-Ivános Szabolcs vármegye esküdtbirái, Aladár fia Lászlónak, Loránt fia Sándor elleni ügyében bizonyitványt adnak. 119
»»» 138. 1308 körül, Ramocsaháza. Sándor Szabolcs vármegye főispánja és biró-társainak bizonyitványa arról, hogy Loránt fia Sándor, Kárászi Mihály elleni ügyében a kitüzött határnapon nem jelent meg. 119
»»» 139. 1308 körül, Nagy-Várad. Kopasz nádor, Loránt fia és Kárászi Sándor fiai között lefolyt ügy tárgyalását elhalasztja. 120
»»» 140. 1308 körül, pataki vár alatt. I. Károly király előtt Jób fia Domokos, Loránt fia Sándornak adandó elégtétel iránt magát lekötelezi. 120
»»» 141. 1308 körül, Vizsoly. Lóránt fiainak Jób mester elleni ügyében a tárgyalás biróilag elhalasztatik. 121
»»» 142. 1308 körül, Szeged. János, az erdélyi vajdának udvarbirája, Zemlek mester és Angathan mester között fennforgó ügy tárgyalását elhalasztja. 122
»»» 143. 1309, Berkesz. Sándor Szabolcs vármegye főispánja és szolgabirái, Keled fiát Pétert és társait a Pelbart által ellenük inditott ügyben uj határnapra megidézik. 122
»»» 144. 1309 körül, Kárász. Sándor Szabolcs vármegye főispánja, Aladár fiainak Theodor elleni ügyében a tanuk kihallgatását elrendeli. 123
»»» 145. 1309 körül. Omode nádor jelentése a királyhoz arról, hogy Loránt fiainak Jób elleni ügyében a feleket a király elé berendelte. 124
»»» 146. 1310, Berkesz. Sándor Szabolcs vármegye főispánja és birótársai előtt Gegeni Miklós és Jakab kiegyeznek. 124
»»» 147. 1310. A szekszárdi convent előtt Jakab, Ligeth nevű birtokrészét, Kemén comesnek és Miklósnak elzálogositja. 125
»»» 148. 1310, Kárász. Sándor Szabolcs vármegye főispánja és birótársai, Sándor és László ügyének elintézésére határnapot tüznek ki. 125
»»» 149. 1310. Kárász. Sándor Szabolcs vármegye főispánja és birótársai előtt Aladár fia László és Keled unokája György kiegyeznek. 126
»»» 150. 1310. A pécsi káptalan előtt Gabrián maga, testvérje és gyermekei nevőkben megjelenvén, leméri birtokát, tizenegy márkáért Horcs nemből való Pálnak eladja. 126
»»» 151. 1310, Bátha. János, Henrik bán fia, Moysa falut, Miklós unokaöccsének ajándékozza. 128
»»» 152. 1310 körül, Beregszász. Dezső Bereg vármegye főispánja és szolgabirái, Márton és János között fennforgó hatalmaskodási ügynek tárgyalását elhalasztják. 128
»»» 153. 1310 körül, Kárász. Miklós főesperes, bizonyos hatalmaskodási ügynek tárgyalására határidőt tűz ki. 129
»»» 154. 1310 körül. Tamás Bereg vármegye főispánja és birótársai előtt János Lőrincsz fia, Aladár fiával Lászlóval egyezségre lép. 129
»»» 155. 1311. A nagyváradi káptalan, I. Károly királynak, Dancs és testvére által, Beke szolgáján elkövetett kegyetlenkedésről jelentést tesz. 130
»»» 156. 1311. A nagyváradi káptalan, I. Károly királynak jelenti, hogy Jób fiai és rokonai által, Loránton és családján elkövetett hatalmaskodás iránt a vizsgálatot teljesitette. 131
»»» 157. 1311. A nagyváradi káptalan előtt Aladár fiai, Papi birtok elidegenitésére nézve Gábort tilalmaztatják. 131
»»» 158. 1311. A nagyváradi káptalan előtt Csarnanodai János fiai, nagybátyjukat Papi Bereg vármegyei helység elidegenitéstől letiltják. 132
»»» 159. 1311. I. Károly király előtt Rafael bán, több Bihar vármegyei faluit Dózsa rokonának ajándékozza. 132
»»» 160. 1311. A budai káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Becsei Imre Fiuhtő nevű birtoka, ellenmondás nélkül és a határok megjárása mellett beiktattatott. 133
»»» 161. 1311 körül, Ér-Semjén. Tanukihallgatás, Loránt fiának, Bochay János és Hechey Mokou elleni ügyében. 135
»»» 162. 1311 körül, Chep. Az ország egyik főbirája, Ung és Bereg vármegyék nemeseivel közgyülést tartván, Loránt fia Sándor panaszára, Buchtai János és Beregi Makó ellen Komró helység elpusztitása iránt tanukihallgatást rendel el. 136
»»» 163. 1312. Az egri káptalan előtt Csarnavodai János fiai, Csarnavoda helységük elpusztitása miatt tiltakoznak. 136
»»» 164. 1312. A pécsi káptalan előtt János mester, somogyi és tolnai főispán maga és testvérje nevében megjelenvén, Majsa nevű birtokot Miklós mesternek ajándékozza. 137
»»» 165. 1312. A pécsváradi convent I. Károly királynak jelenti, hogy az Ugrin mester döbröközi várnagy által elkövetett hatalmaskodás iránt vizsgálatot teljesitett és a panaszokat valóknak találta. 138
»»» 166. 1313. A nagyváradi káptalan jelentése Kopasz nádorhoz, Loránt fia Sándor panaszára elrendelt vizsgákat eredményéről. 139
»»» 167. 1313. A nagyváradi káptalan, Miklós mester részére egy Lázár birtokra vonatkozó, 1310-ben kelt okmányát átírja. 141
»»» 168. 1313, Veszprém. István veszprémi püspök, Szil nevű birtokát, benépesítés végett, István dombóvári várnagynak átadja. 143
»»» 169. 1313. A pécsi káptalan előtt Gyönki László, két Baranya vármegyei faluját, Henrik bán fiának Miklósnak elörökiti. 144
»»» 170. 1313. A pécsi káptalan előtt Bojai Dezső és unokatestvére, Ujlak és Csipőteleke nevű birtokait, harmincz márkáért, Miklósnak örök áron eladják. 145
»»» 171. 1313, koloni rév, János királyi főlovászmester, Bogár Istvánt és Gunyát szolgálatába fogadja. 146
»»» 172. 1314, Buda. I. Károly király, Inezakala birtokot hű szolgálatok jutalmazásaul Lőrincznek Hodos fiának adományozza. 147
»»» 173. 1314. A nagyváradi káptalan előtt Roland Deés comes fia, ennek testvére és vérrokonai, Tobul, Wrusy, Márkus, Aka, Besenyő és Zelesde nevű birtokokra nézve osztályos egyzségre lépnek. 148
»»» 174. 1315. A pécsváradi convent előtt Jánosi Kemény coems fiai, Janus és Ligeth nevü birtokaikra nézve osztályos egyezségre lépnek. 149
»»» 175. 1315, Patak. A pataki birák és esküdtek előtt Iván, Bálint és Mihály, bizonyos telküket Donchhal elcserélik. 149
»»» 176. 1315. A nagyváradi convent előtt Pelbart és testvére László, Szabolcs megyei Monyorós birtokukat Kis-Ajak földtérért, a dugei nemeseknek cserébe adják. 150
»»» 177. 1315. A leleszi convent előtt Várdai János az ellen, hogy atyja és ennek testvére, Monyorós birtokukat Kis-Ajak nevű földtérért a dugei nemeseknek cserébe adták, óvást tesz. 151
»»» 178. 1315, Oros. Dózsa szabolcsi főispán és szolgabírái előtt Pelbart és János, Sándor fiával Miklóssal, a köztük fennforgott peres ügyben egyezségre lépnek. 151
»»» 179. 1316, Pécsváradhoz közel. I. Károly király, Fejér vármegyében fekvő Geder-Monostorát, tartozékaival együtt Imre comesnek adományozza. 152
»»» 180. 1316, Orosz. Dózsa Szabolcs vármegye főispánja és szolgabirái bizonyitják, hogy Várdai Pelbart és János kiegyeztek. 153
»»» 181. 1317. A csanádi káptalan előtt Semlek mester, Miklós mester elleni ügyében Babnai Istvánt ügyvédjének vallja. 154
»»» 182. 1317, Kisvárda. Walter borsvai főesperes előtt Pál kisvárdai lelkész és társai, Anarcsi Keled fiának Öszöd földtérre vonatkozó végrendeletéről tanuskodnak. 154
»»» 183. 1317. A pécsváradi convent I. Károly királynak jelenti, hogy Imre mester részére László pécsi püspököt és több lajméri nemest megidézett. 155
»»» 184. 1318. I. Károly király, a budai káptalannak 1311. 1313 és 1317-ből való beiktatási jelentéseit átirván, Fiuhtő, Perek és Szalk birtokokat Becsei Imrének adományozza. 156
»»» 185. 1318, Temesvár. Lampert országbíró előtt Moys és fiai, Bogár István elleni ügyök tárgyalását elhalasztják. 159
»»» 186. 1318. I. Károly király, Bogár István részére, 1316-ban Mare váráról kiadott adománylevelét átirja és megerősíti. 159
»»» 187. 1318, Szent-Lőrincz. Lampert országbiró, István és Gunya, ugy Sidon s társai számára ujabb kiegyezkedési határnapot rendel. 161
»»» 188. 1318 körül. Pál bán, Bodrogh vármegye főispánja és szolgabirái, Szigeth és Báth-Monostora nevü birtokokon teljesitett határjárásról, Becsei Imre mester részére bizonyitványt állitanak ki. 162
»»» 189. 1319. A nagyváradi convent, I. Károly király parancsára, Tamás fia Jánosnak Ugocsa vármegyei Bábony, Pázsit, Halmi és Kökényes nevü birtokait meghatároltatja. 163
»»» 190. 1319. A somogyvári convent előtt Bogár István és testvére, Nana és Sidou fiaival kiegyeznek. 165
»»» 191. 1319. Kálló. Iván Szabolcs vármegye főispánja, Pelbárdot bizonyos birság lefizetése iránt nyugtatja. 166
»»» 192. 1319. A nagyváradi káptalan előtt Durugh unokái, a fiuság kihaltával, egymás között a leányágbeliek örökösödési jogát is megállapítják. 166
»»» 193. 1319, Pécs. Péter alországbiró, Bogár Istvánra rótt birságokat elengedi. 167
»»» 194. 1319, Szeged. I. Károly király meghagyja a tolnavármegyei szolgabiráknak, hogy Bedegi András panaszára, Bogár István elleni több hatalmaskodási tény mibenléte iránt vizsgálatot eszközöljenek. 168
»»» 195. 1319. A budai káptalan, I. Károly királynak jelenti, hogy Trentul Miklós és Lépes Miklós emberei, Becsei Imrének Bereg nevü birtokán hatalmaskodtak. 168
»»» 196. 1319, Péter-Várad. Lampert országbíró, a Bogár István és Gábor fia István közötti peres ügyben halasztást engedélyez. 169
»»» 197. 1319, Temesvár. Lampert országbiró, Uzdy István fiait, Bogár István által ellenők indított ügyben, makacs meg nem jelenésükért, a szokásos birságban lemarasztalja. 170
»»» 198. 1319. I. Károly király, Dózsa erdélyi vajda és szolnoki főispán részére, az ujvári vár és tartozékai adományozását illető adománylevelét átirván, megerősíti. 171
»»» 199. 1319 körül. Iván Szabolcs vármegye főispánja és szolgabirái, Jákón és testvérén elkövetett hatalmaskodási ügyben Pált, Miklós szolgáját, eskütételre kötelezik. 174
»»» 200. 1319 körül, Tamáshida. I. Károly király, Demeter tárnokot és Pált Bodrog vármegye főispánját, az iránt, hogy Bogár Istvánt a gordomai kerület birtokába annak idejében beiktassák, utasítja. 174
»»» 201. 1320. Miklós Somogy vármegye főispánja és birótársai tanusítványa arról, hogy Bogár István, Dersfi Miklós emberén elkövetett hatalmaskodás iránt az esküt letette. 175
»»» 202. 1320. A pécsváradi convent előtt Bogár István, Bedegei András és fiai kiegyeznek. 175
»»» 203. 1320. A somogyvári convent előtt Bogár István és Orros Gergely kiegyeznek. 176
»»» 204. 1320. A pécsi káptalan előtt Bogár István, Bas comes fiával Lóránttal és Zakadati Lászlóval bizonyos károsítások iránt egyezségre lép. 177
»»» 205. 1320. A somogyvári convent bizonyítja, hogy Gunya, a Lóránt irányában volt tartozását kielégítendő, a kitüzött határnapon megjelent. 178
»»» 206. 1320. A kalocsai káptalan előtt Imre háji kanonok, Bodrog vármegyei Pauli nevü birtokát husz márkáért Illés comesnek és fiainak, mégis rokonának Istvánnak eladja. 179
»»» 207. 1320. A pécsi káptalan előtt Baksai Benedek és testvére, Fülöp nevü földtért tiz márkáért Kurgona nevü kunnak örök áron eladják. 180
»»» 208. 1320. A nagyváradi káptalan előtt Zoard, András comes fia kijelenti, hogy Mártontelke nevü birtokot Jakab és testvére részére, mikor ezek kivánják, visszabocsátja. 180
»»» 209. 1320, Temesvár. Lampert országbiró, a Bogár István és Muchy János közötti pert a király parancsára elhalasztja. 181
»»» 210. 1320, Temesvár. Lampert országbiró, Uzdy Jánost és Herbordot Bogár Istvánt által ellenök indított perben, mint makacs meg nem jelenőket birságolja. 182
»»» 211. 1320. A pécsváradi convent, I. Károly királynak az Uzdy István fia által, Bogár István birtokain elkövetett hatalmaskodás megvizsgáltatását jelenti. 182
»»» 212. 1320. A háji káptalan bizonyitja, hogy Pauli nevü birtokon Imre háji kanonok és Finta megosztoztak. 183
»»» 213. 1320. A szekszárdi convent előtt Hodosi Pető, Hodos nevű birtokából egy ekényi földet, az itt levő sziget harmadrésével adósság fejében Miklósnak átadja és részére szőlő-ültetést is engedélyez. 185
»»» 214. 1320, Temesvár. Lampert országbíró, Uzdy István fiait, Bogár István és testvére által ellenök inditott perben ismételten birságolja. 186
»»» 215. 1320. A pécsváradi convent I. Károly királynak jelenti, hogy Keczeli Reynold fiait, Bogár István és testvére Gunya által ellenök inditott perben, megidéztette. 186
»»» 216. 1320. A nagyváradi káptalan előtt Aladár fiának Lászlónak özvegye, nászhozományát fiának Jánosnak átengedi. 187
»»» 217. 1320, Temesvár. Lampert országbíró, Bedegy Péter és Uzdy István fiait, Bogár István és testvére által ellenök inditott perben, makacs elmaradásukért, a szokásos birságban elmarasztalja. 187
»»» 218. 1320. A pécsváradi convent előtt Ledeger fia István, Bogár István által Máré-vár várnagyságával megbizatván, ezen tisztének hű betöltésére megbizottja által magát lekötelezi. 188
»»» 219. 1320. A bácsi káptalan előtt János baranyai főispán, Hima és Ujlak nevü birtokait Fülöpössel ennek Zava nevü birtokáért elcseréli. 189
»»» 220. 1320 körül, Orosz. Dózsa öt vármegye nemesei részére kinevezett biró és Szabolcs vármegye szolgabirái előtt Várday Pelbari, Méhestó birtokának használatától az illetőket letiltja. 190
»»» 221. 1321. A pécsváradi convent jelentése I. Károly királyhoz Dersnek és társainak megidéztetéséről. 191
»»» 222. 1321, Kálló. Iván szabolcsmegyei főispán bizonyságlevele arról, hogy Zarka Tamás a reá rótt birságot lefizette. 192
»»» 223. 1321. A pécsváradi convent előtt Becsei Imre részéről panaszoltatik, hogy Csender és társai, jobbágyai két ökrét elhajtották s két jobbágya megsebesíttetett. 192
»»» 224. 1321. A nagyváradi káptalan előtt Buntha Tamás, Ajaky Beke és Miklós, Aladár fiát Pelbárdot, testvérök Jakabcsa megöletéséért, minden kereset alól fölmentik. 193
»»» 225. 1321, Temesvár. Lampert országbíró és csanádi főispán, Becsei Imre és Miklós temesi főispán között fennforgó peres ügyben halasztást enged. 193
»»» 226. 1321, Temesvár. Lampert országbiró, a pécsváradi convent által Uzdy Jánost és Herbordot megidézteti. 194
»»» 227. 1321. A pécsváradi convent, I. Károly királyhoz Uzdi Jánosnak és Herbordnak törvény elé idéztetéséről jelentést tesz. 196
»»» 228. 1321, Bucsu. Iván borsovai főesperes bizonyitványa arról, hogy Iván özvegye, női hozománya felől minő módon rendelkezett. 197
»»» 229. 1321. A pécsváradi convent I. Károly királynak jelenti, hoogy László pécsi püspököt a Csendert Becsei Imre részére megidéztette. 198
»»» 230. 1321. A háji káptalan, Lamperti országbirónak jelnti, hogy Illés comes szabályszerüen megidéztetett. 198
»»» 231. 1321, Vetés. Szatmár vármegye alispánja és szolgabirái előtt Péter és társai Fileházi Pétert és Tubult, bizonyos kárositásokért kielégítik. 199
»»» 232. 1321. A budai káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Miklós temesi főispán, Imre tárnoknagyot bizonyos pereki kápolna épitésétől eltiltá. 200
»»» 233. 1321. A hévizi keresztesek conventje I. Károly királynak jelenti, hogy Miklós temesi főispán, Imre tárnoknagyot bizonyos pereki kápolna építésére nézve tilalmazta. 201
»»» 234. 1321, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabirái, Szabolcs és Balsa faluk lakosait Loránt fia Tamás birtokainak használatában megakadályoztatják. 202
»»» 235. 1321. Az egri káptalan bizonyitványa arról, hogy Bulcsui Miklós comes leánya Anna, egész nászhozományát férjére Jánosra átruházta. 203
»»» 236. 1321, Temesvár. Lampert országbiró, Bogár Istvánt tátomi birtokának elpusztítása iránt, Mortunus fia Domokos ellen leteendő esküre kötelezi. 203
»»» 237. 1321, Temesvár. Lampert országbirói előtt Imre barsi főispán és lévai várnagy, Kalacsai Illés comessel Pauli birtokra nézve egyezségre lép. 205
»»» 238. 1321. A kalocsai káptalan bizonyitja, hogy Imre barsi főispán részéről Pauli birtokért Illés comesnek 28 márka kifizettetett. 206
»»» 239. 1321, Temesvár. Pálmacsói bán és bodrogi főispán bizonyitja, hogy Bácsmonostori János részére bizonyos birság elengedtetett. 207
»»» 240. 1321 körül. Az egri káptalan előtt Mortunus fiai, Upor Zemplén vármegyei birtokot leánytestvérök férjének és testvéreinek átengedik. 208
»»» 241. 1322. A pécsi káptalan előtt Lajméri János, Lajmér nevü birtokát husz márkáért Becsei Egyednek eladja. 210
»»» 242. 1322. A nagyváradi convent előtt Aladár fia Pelbard, Szabolcs vármegyei Mócs nevü birtokát Dózsa nádornak elzálogositja. 210
»»» 243. 1322. A fehérvári káptlan jelntése I. Károly királyhoz arról, hogy Bogár István egyik falujának a dömösi prépost által történt elpusztitása iránt a vizsgálatot teljesitette. 211
»»» 244. 1322. A pécsváradi convent jelenti I. Károly királynak, hogy Bogár István Roozold birtokán a dömösi prépost által elkövetett rablás iránt a vizsgálatot teljesitette. 212
»»» 245. 1322, Buda. István alnádor, Imre barsi főispán és lévai várnagy részére, Keresztesfi Domonkost meg nem jelenés elmarasztalja. 213
»»» 246. 1322, Debreczen. Dózsa nádor bizonyitványa arról, hogy Bánfi Gergely, Aladár fia Prebárd által ellene inditott perben, a kiküzött határnapon nem jelent meg. 214
»»» 247. 1322, julius 5. Az esztergomi káptalan előtt Tesench és Baliar kunok ivadékai, Szabolcs vármegyei Ajak, Tass és Padroka nevü birtokait, Magyar Pálnak örök áron eladják. 214
»»» 248. 1322, Somogyvár. Somogy vármegye alispánya és birótársai, Istvánt és Gunát aziránt, hogy a törvényszék elé nem fognak idéztetni, biztositják. 215
»»» 249. 1322. A budai káptalan jelentése István alnádorhoz, hogy Imre barsi főispán panaszára, ennek Becse helységében, a Szeniványi családbeliek által elkövetett hatalmaskodás iránt a vizsgálatot teljesítette. 216
»»» 250. 1323. I. Károly király, Elus Jánosnak és testvérének Lukácsnak Borsod vármegyei Egerszeg birtokot adományozza. 218
»»» 251. 1323. A nagyváradi convent bizonyitja, hogy Pelbard és János várdai nemcsek, Dózsa nádornak elzálogositott Mócs birtokot a kitüzött határnapon ki nem váltották. 220
»»» 252. 1323. I. Károly király, Báthmonostorra vonatkozó, 1322-ben kelt adománylevelét Becsei Imre lévai várnagy részére hiteles alakban átirja, s ezt I. Lajos király 1364-ben megerősiti. 221
»»» 253. 1323. A pécsi káptalan előtt Bogár István és Guna, meghatalmazottjaik által bizonyos hatalmaskodások iránt kiegyeznek. 224
»»» 254. 1323. A nagváradi káptalan előtt a Sóvári és Szerdahelyi családbeliek, Kövesd vár és tartozékai iránt osztályos egyezségre lépnek. 224
»»» 255. 1323. I. Károly király, IV-ik László királynak, Kökényes földtérről szóló s 1274-ben kelt okmányát átirja. 226
»»» 256. 1323. A nagyváradi káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Bán fiait Gábort és Gergelyt Pelbert ellen megidéztette. 227
»»» 257. 1323. A székesfehérvári keresztesek conventje, Szőlősy Gergelyt és társait, Gunya és társai ellen a nádor elé megidézteti. 228
»»» 258. 1323. A leleszi convent előtt Loránt fia Tamás, Mihály fia Lőrincz elleni ügyében a neki odaitélt esküt leteszi. 230
»»» 259. 1323.A pécsi káptalan előtt Benedek fia János, a maga és rokonai nevében, Bogár Istvánnal és Gunával egyezségre lép. 230
»»» 260. 1323. I. Károly király, László és Donch kérelmére 1321-ik évben kelt oklevelét, melyben nekik Zemlen birtokukért a Trencsini Máté hiveitől Pongrácz és Miklóstól elvett Bozchya birtokot cserében adta, átirja. 231
»»» 261. 1323, Buda. Tamás nádori biró, Szőlősi Antal fiait, a somogyvári apátot és több somogyi nemest makacs meg nem jelenésük miatt, az illető birságban elmarasztalja. 234
»»» 262. 1323. A nagyváradi káptalan Fülöp nádornak jelenti, hogy Zeleméri Mihály fiait, Aladár fia Prebard ellen, Mihállaka iránti ügyben megidéztette. 235
»»» 263. 1323. A kalocsai káptalan, I. Károlz királynak jelenti, hogy Becsei Imre Báthmonostor és tartozékaiba minden ellenmondás nélkül beiktattatott. 236
»»» 264. 1323, Kálló. István Szabolcs vármegye főispánja és birótársai előtt Lóránt fia Tamás, Isztrok falu elpusztitása iránt az esküt leteszi. 237
»»» 265. 1323, Vizsoly. Miklós nádori biró, Aladár fiának Prebardnak Zeleméri Mihály fiai ellen folytatott perét, elhalasztja. 238
»»» 266. 1323. A pécsi káptalan Tamás alnádornak jelenti, hogy Bogár István panaszára Moys fiai Mihály és Sándor ellen a vizsgálatot teljesítette. 238
»»» 267. 1323, Héviz. Lampert országbiró és csanádi főispán, Perbart mester és Gergely között fennforgó ügyben halasztást enged. 239
»»» 268. 1323, Beregszász. Fülöp nádor, Desző comest Mátyus birtokot érdeklő bizonyos okirat felmutatására utasitja. 240
»»» 269. 1323, Vizsoly. Miklós comes, Donch és Pál között fennforgó hatalmaskodási ügyben az eskütételre határidőt tűz ki. 241
»»» 270. 1323, Vizsoly. Miklós alnádor előtt János fia Gábor, Dezső részére a fizetési határidőt meghosszabbitja. 241
»»» 271. 1323, Buda. Tamás alnádor, Szőlősy Mihályt és társait, a Bogár István és társai elleni perben meg nem jelenésük miatt az illető bírságban elmarasztalja. 242
»»» 272. 1323, Vizsoly. Miklós alnádor előtt Becse fia Dezső, Gábriánnak fizetendő bírságért a Máté pusztán levő birtokrészét elzálogosítja. 243
»»» 273. 1323, Visegrád. I. Károly király,Becsey Imre és Dombó között Akács, Szent-Miklós és Moharéves nevü birtokokra vonatkozólag Lampert országbíró előtt 1323-ban létrejött egyezséget megerősiti. bó között Akács, Szent 243
»»» 274. 1323. I. Károly király, Becsey Imre és Dombó között Akács, Szent-Miklós és Moharéve nevü birtokokat érdeklőleg Lampert országbíró előtt létrejött egyezséget kiváltság alakban átirja és megerősiti. 246
»»» 275. 1323. A nagyváradi convent előtt Tamás fia János és Gáborján unokái, Ugocsa- Szatmár és Bereg vármegyei birtokaikon megosztoznak. 248
»»» 276. 1323, Boldva. Miklós comes alnádor előtt Lőkös fia László, Szubay Domokost és Lukát Zubogy birtokra nézve tilalmazza. 249
»»» 277. 1323 körül. Giletfi Miklós Somogy vármegye főispánja, Bogár Istvánt, Iván és Imre szolgálójától elvett két ökör visszabocsátására utasítja. 249
»»» 278. 1324. I. Károly király, Ivánnak és Simonnak kérelmére Bankegyház birtok adományozásáról 1317. évben kelt okmányát átirja és megerősiti. 250
»»» 279. 1324, Vizsoly. Miklós alnádor előtt Dózsa fia Jakab, Prebárdnak és Zeleméri Mihály fiainak, Mihállak birtokra tartott igényeik ellen tiltakozik. 252
»»» 280. 1324, Vizsoly. Miklós alnádor, a váradi káptalannak Mihállakra birtokra vonatkozó és Zeleméri Mihály fiai részére kiadott okmányát érvényteleniti. 252
»»» 281. 1324, Patak. A sárospataki esküttbirák előtt Jetlinus, Orba-Szőlője nevü szőlőjét Kuthe fiainak Simonnak és Mihálynak örökáron eladja. 253
»»» 282. 1324, Kálló. István Szabolcs vármegye főispánja és a szolgabirák előtt Bátory János, tartozására nézve ellenfelét kielégiti. 254
»»» 283. 1324. I. Károly király, Elus János részére Egerszeg birtok határainak megujításáról az egri káptalan által 1323-ban kiadott okmányt átirja és megerősiti. 254
»»» 284. 1324. Miklóa egri püspöki helynök előtt Aladár fia Pelbárt és Csepán fiai, ügyök tárgyalását elhalasztják. 259
»»» 285. 1324, Buda. Tamás alnádor, Moys fiának Mihálynak Bogár István elleni ügyében végzést hoz. 260
»»» 286. 1324, Vizsoly. Miklós alnádor, és mihálylaki birtok iránt Dózsa fiát Jakabot Prebard által ellene inditott perben lemarasztja. 261
»»» 287. 1324, Vizsoly. Miklós alnádor, Boksát és fiát Mihályt, Prebard elleni, bizonyos lólopást illető ügyben, esküre kötelezi. 261
»»» 288. 1324. I. Károly király, Magyar Pálnak hű szolgálataiért Tass, Ajak, Őrpatroha, Egyázaspatrha és Doboka nevü Szabolcs vármegyei birtokokat adományozza. 262
»»» 289. 1325, Eger. János egri püspöki helynök előtt Csepán fiai, az Aladár fia Prebárt ellen, ez utóbbi nejének hozománya iránt folyamatban levő per tárgyalását elhalasztják. 268
»»» 290. 1325. A pécsváradi convent, I. Károly királynak jelenti, hogy Siklósi Pétert, Becsei Imre és fiai, mégis Becsei Egyed részére megidézte. 269
»»» 291. 1325. Az egri káptlan előtt Aladár fiának Lászlónak özvegye, a leánynegyede iránt, Bulcsui Dénes és János által támasztott igény ellen tiltakozik. 270
»»» 292. 1325. Az egri káptalan jelenti Fülöp nádornak, hogy Prebárdot Mihállaka birtokába beigtatta. 271
»»» 293. 1325. Az egri káptalan előtt László, Lökös fia, Szuhay Hem fiait, Wzbud birtok megvételétől eltiltja. 272
»»» 294. 1325, Buda. Tamás alnádor, Jóbi Marcel comest Bolch birtok elpusztitása iránt Bogár István és Guna ellenében eskütételre kötelezi. 272
»»» 295. 1325. A budai káptalan előtt Ugrin és rokonai, Szalk birtok felét husz ezüst márkáért Becsei Imrének örök áron eladják. 273
»»» 296. 1326, Csanád. A csanádi káptalan, I. Károly királynak jelnti, hogy Akács és Szent-Miklós nevü birtokok Csanád vármegyéhez tartoznak. 274
»»» 297. 1326. A csanádi káptalan bizonyitja, hogy Senlek nevü birtok Semlek mester tulajdona. 275
»»» 298. 1326, Visegrád. I. Károly király, Szakoly birtokot Szabolcs vármegyében fekvőnek jelentvén ki, Szathmár vármegyét az ott való biráskodástól eltiltaj. 276
»»» 299. 1326, Körösszeg. I. Károly király, László és Dancs által Zemplény vármegyei Bazta birtokukon szedett hidvám árszabályát meghatározza. 277
»»» 300. 1326. Az egri káptlan I. Károly királyhoz jelenti, hogy Szalóki Lórántnak Jakab fia István ellen Szalók helység birtoklása miatt emelt panaszát megvizsgáltatta. 278
»»» 301. 1326. A lelessi convent, Zunk Jánost Komoródi Tamás ellen megidézteti. 279
»»» 302. 1326, Visegrád. I. Károly király bizonyitja, hogy Akács és Szent-Miklós nevü birtokok Csanád vármegyében vannak. 280
»»» 303. 1326. Az egri püspöki helynökség előtt Csepán fiai és Váradi Pelbárt, ügyök tárgyalását elhalasztják. 280
»»» 304. 1326, Kurd. László tolnai főispán, István és Guna jobbágyait pártfogásába és óltalmába veszi. 281
»»» 305. 1326, Visegrád. Sándor országbiró, Lóránt fiát Tamást Fónyi Balázs által ellene inditott perben esküre kötelezi. 281
»»» 306. 1326. A budai káptalan előtt Becsei Imre és fiai, Sumugi Jakab comessel Eyche nevü folyó iránt osztályos egyezségre lépnek. 282
»»» 307. 1326, Buda. Tamás alnádor előtt Bogár István és testére, s a Bikács nemzetségből való Farkas. ügyök tárgyalását elhalasztják. 284
»»» 308. 1326. A nagyváradi convent előtt Váradi Pelbárt, neje nászhozományaért Magfalvai Csepán fiai részére, magát husz márka lefizetésére kötelezi. 285
»»» 309. 1326. A fehérvári káptalan, Becsei Imre és Ugrin között fennforgó hatalmaskodási ügyben kihallgatott tanuk vallomásairól bizonyitványt állit ki. 286
»»» 310. 1326. Az egri káptalan, Stanch és Kosuh nevü birtokoknak nádori parancs folytán teljesitett határjárásáról bizonyitványt ad. 287
»»» 311. 1326, visegrádi fellegvár. Sándor országbiró, Miklós bátai apát és Becsei Imre között fennforgó hatalmaskodási ügyet elintézés végett a pécsi püspökhöz teszi át. 291
»»» 312. 1327. Péter a veszprémi főesperes helyettese bizonyitja, hogy Miklós bátai apát, Becsei Imrével fenforgó ügyében az esküt nem tette le. 293
»»» 313. 1327. A pécsváradi convent Tamás alnádornak jelenti, hogy Jánost és Miklóst, Liget nevü birtokukat illetőleg, Bogár István testvére Guna és Hunth fia Miklós ellen megidéztette. 293
»»» 314. 1327. A pécsváradi convent I. Károly királynak jelenti, hogy Pauliban levő bizonyos részbirtokot Miklósnak visszaadták. 294
»»» 315. 1327. Az egri káptalan előtt Barlabási László és Zygan Domokos többi érdektársaikkal, Petlend helység miatt Tyba Péter és Gulácsi Lőrincz által támasztott perben kölcsönös védszerződésre lépnek. 295
»»» 316. 1327. A pécsi káptalan előtt a somogyvári apát, Csanádfalva és Nádfő Tolna vármegyei helységeket Bogár Istvánnak elzálogositja. 296
»»» 317. 1327. A pécsi káptalan előtt Bulcsúi Mihedeus, a gechi monostort fiává fogadván, összes birtokait ennek hagyományozza. 297
»»» 318. 1327. A nagyváradi convent előtt Váradi Pelbárt és János, Oszöd birtoknak Keled unokái által, Tenkus fia János részére leendő eladása ellen óvást tesznek. 298
»»» 319. 1327, Visegrád. I. Károly király az esztergomi keresztesek conventjének meghagyja, hogy Ölved birtokért elcserélt Borch nevü birtokba Bolczló esztergomi érseket vezesse be. 299
»»» 320. 1327. A pécsváradi convent János baranyai főispánnak jelenti, hogy László pécsi püspök szolgája, Becsei Egyednek ujfalui birtokában, minő hatalmaskodásokat követett el. 299
»»» 321. 1327, Nagyfalu. Baranya vármegye szolgabirái bizonyitják, hogy Becsei Egyed szolgájának kiadatása, a pécsi egyházt titjeinek kötelességévé tétetett. 300
»»» 322. 1327. A pécsváradi convent I. Károly királynak jelenti, hogy László pécsi püspök, Becsei Imre és fiainak Földvárhoz tartozó birtokán minő hatalmaskodásokat követett el. 301
»»» 1327. 323. 1327. A pécsi káptalan Tamás alnádornak jelenti, hogy Bogár István Kér nevü birtokán elkövetett rablások iránt Somodor és Atád faluk lakosai ellen a vizsgálatot teljesitette. 302
»»» 324. 1327, Vizsoly. Fülöp nádor, Lóránt fiának Tamásnak Szabolcs vármegyei birtokait, Komorót, Bodonyt és Solymost általmába és pártfogásába veszi. 303
»»» 325. 1327, Németi. Pál erdélyi püspöki helynök előtt Erzsébet, Gorda Jakab neje, nászhozományát fiainak átengedi. 304
»»» 326. 1327. A pécsi káptalan előtt Bogár István az iránt, hogy Pető jobbágyai Csanádfalva helységét elpusztitották, panaszt emel. 305
»»» 327. 1328. Az esztergomi keresztesek conventje bizonyitja, hogy Malasi Donch, Ivánka és Dömötör, Vörös Bede comesnek az esküt elengedték s vele kiegyeztek. 305
»»» 328. 1328. A hévizi keresztesek conventje I. Károly királynak jelnti, hogy Becsei Imre és fiainak földvári birtokához tartozó részbirtokát Vaszari Miklós János baranyai főispánnak eladva, ebbe beiktattatta és azt birja s használja is. 306
»»» 329. 1328. A nagyváradi káptalan előtt Váradi Pelbárt és unokaöccse, Szabolcs vármegyei. Kis-Ajak nevü birtokukat, Magyar Pálnak örök áron eladják. 308
»»» 330. 1328. A pécsváradi convent előtt Kolgana nevü kun, rokonai beleegyezése mellett, Fülöp birtokát tiz márkáért János comesnek eladja. 309
»»» 331, 1328. Az egri káptlan, IV. László királynak Ivánostelke nevü birtokra vonatkozó, 1280-ik évben kelt 45. sz. alatti adománylevelét László kértére átirja. 310
»»» 332. 1328. Buda. Pál országbiró a szegszárdi convetnek meghagyja, hogy Ujfalu birtokba Becsei Imrét, Egyedet, Tötöst és Vesszőst Vaszari Miklós ellenében iktassa be. 311
»»» 333. 1328. A pécsi káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Ipolthlaka nevü birtoknak a szegszárdi convent részére történt beiktatásánál, Becsei Imre és fiai, annak ellenmondottak. 313
»»» 384. 1328. Az egri püspök helynöke és kiküldött társai előtt Megyeri Mihály özvegye és leánya, a női hozomány, illetőleg leánynegyed érdemben intézkednek. 314
»»» 335. 1328. A ngyváradi convent előtt Hodos fia Lőrincz és László fia János, rakamázi birtokrészeiken megosztoznak. 315
»»» 336. 1328, Visegrád. Pál országbiró, Bacskai MIklósnak a Várdaiak ellen inditott perét elhalasztja. 316
»»» 337. 1328. A csanádi káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Bozát, Becsei Imre és fiai ellen megidézte. 317
»»» 338. 1329, Kálló. Szabolcs vármegye négy szolgabirája, Imrét és Donkot, Gyrei Miklós és Magyar Dénes jobbágyait, az egymás irányában emelt hatalmaskodási vádra nézve, eskületételre kötelezi. 318
»»» 339. 1329. A nagyváradi convent előtt Körösi Igon fia Gallus, Beune nevü birtokának egy részét Jakab fiainak és Szilágyszegi Miklós fiának eladja. 319
»»» 340. 1329. A pécsváradi convent I. Károly királynak jelenti, hogy Vaszari Miklóst, Becsei Imre, Egyed, Tötös és Vesszős részére megidézte. 320
»»» 341. 1329, visegrádi föllegvár. Pál országbiró, Bacskai Miklósnak Aladár fia Pelbard és érdektársa ellen, Gyalmastó nevü halastó iránt inditott perében a tanuk kihallgatását elrendeli. 321
»»» 342. 1329, Buda. Pál országbiró az egri káptalant megbizza, hogy Szokolyi János és Hodos fia Lőrincz között, Inaszkala, Guryn és Kis-Ders birtokokra nézve az osztályt foganatositassa. 322
»»» 343. 1329, visegrádi föllegvár. Pál országbiró előtt Felieczián, és Benedek fia French, az ez utóbbi által Felicziántól ellopott száz márka iránt egyességre lépnek. 324
»»» 344. 1329. 1329, Visegrád. Pál országbiró bizonyitja, hogy Becsei Imre, Egyed, Tötös és Vesszős ellenében Kompolt fia Miklós a kitüzött határidőn meg nem jelent. 326
»»» 345. 1329. A nagyváradi convent bizonyitványa arról, hogy Pelbard és János, Bacskai Miklós ellenében bebizonyitották, miszerint Gyalmastó nevü halászóhely őket illeti. 326
»»» 346. 1329. A pécsváradi convent I. Károly királynak jelenti, hogy Vaszari Miklós, Becsei Imre, Egyed, Tötös és Vesszős részére megidéztetett. 328
»»» 347. 1329, visegrád. Pál országbiró a lelessi conventnek meghagyja, hogy a Pelbard és Bacskai Miklós között per tárgyát képező gyalmastói halászó helyet becsültesse meg. 329
»»» 348. 1329, visegrádi föllegvár. Pál országbiró, Bogár Istvánnak Omerse birtok öröksége iránt, az esküt odaitéli. 331
»»» 349 1329. A pécsváradi convent előtt Bogár István és társai, az őket ilető birság fölvételére Tengeldi Mihályt és társait meghatalmazzák. 332
»»» 350. 1329, Visegrád. Pál országbiró előttt French, Benedek fia magát arra kötelezi, hogy a Felicziánt illető tartozásának utolsó részletét bizonyos határidő alatt lefizetendi. 333
»»» 351. 1329. A leleszi convent, Pál országbiró parancsára Gdlmastó nevü halastavat megbecsülteti. 333
»»» 352. 1329, Visegrád. Pál országbiró, Vaszari Miklóst, Becsei Imre, Egyed, Tötös és Vesszős részére birságban marasztalja el. 334
»»» 353. 1329, Visegrád. Pál országbiró, András fehérvári prépost és Becsei Imre között bizonyos hatalmaskodások miatt fennforgó ügyben, a prépost részére esküt itél. 335
»»» 354. 1329. Az egri káptalan előtt Pál bán fia és unokái, mégis Hodus comes fia és Szakolyi János, a közöttük fennforgó peres ügyekben. kiegyeznek. 337
»»» 355. 1329. Az egri káptalan előtt Pál bán unokája, Hodus comes fia és Szakolyi János Micske és Kis-Bököny nevü birtokaik meghatárolása iránt intézkednek. 339
»»» 356. 1330 körül. Blinai Jukó és Mixa között fennforgó peres ügy tárgyalása biróilag elhalasztatik. 341
»»» 357. 1330, Visegrád. Pál országbiró bizonyitja, hogy Becsei Imre, Egyed, Tötös és Vesszős az ujlaki birtokba bevezettetni rendeltettek, az illető birságok megfizetése pedig Vaszari Miklós részéről megigértetett. 341
»»» 358. 1330. A pécsváradi convent bizonyítja, hogy Bacskai Miklós és László, ugy Pelbard és János várdai nemesek, Gyalmastó nevü halastó használati- és birtok jogára nézve egyezségre léptek. 343
»»» 359. 1330, Visegrád. Pál országbiró, Bacskai András fiai és Aladár fia s unokája között, a gyalmastói halásztavat, a felek között létrejött egyezség értelmében, felosztani rendeli. 345
»»» 360. 1330. A pécsváradi convent I. Károly királynak jelenti, hogy Ujfalu máskép Lak nevü birtokba Becsei Imrét, Egyedet, Tötöst és Vesszőst, az ellenfél Vaszari Miklós meg nem jelenése miatt be nem iktathatta. 347
»»» 361. 1330, Visegrád. Pál országbiró a pécsváradi conventnek meghagyja, hogy Becsei Imrét, Egyedet, Tötöst és Vesszőst Vaszar birtokba vezessék be, Kompold fiát Miklóst pedig bizonyos birságok és Ujfaluban elkövetett hatalmaskodás iránt idézzék meg. 348
»»» 362. 1330, Buda Drugeth János nádor bizonyítja, hogy Becsei Imre Kéri Mihálylyal folytatott ügyében a birságot megfizette. 355
»»» 363. 1330. A leleszi convent, Drugeth János nádornak jelenti, hogy Ampud birtok hivatalos határjárása megtörtént, de az új határok emelésére nézve Kozma és Miklós ellenmondtak. 355
»»» 364. 1330. A budai káptalan, I. Károly királynak jelenti, hogy Lőrincz vörösmarti lakost, Salánki Dombó megölte. 356
»»» 365. 1330. A hévizi keresztesek conventje, I. Károly királynak jelenti, hogy Becsei Imre, Egyed, Tötös és Vesszős Lőrincz nevü vörösmarti elmberét, Salánki Dombó szándékosan megölte. 357
»»» 366. 1330. A hévizi keresztesek conventje bizonyitja, hogy Becsei Imre, a háji préposttal bizonyos ló iránt folytatott perében az odaitélt esküt letette. 359
»»» 367. 1330, Visegrád. Pál országbiró, a Becsei Imre és Kulyudi Tamás között Borsod-Szent-Lőrincz nevü birtokra nézve fennforgó ügyben, itéletet hoz. 359
»»» 368. 1330. A pécsváradi convent, I. Károly királynak jelenti, hogy Becsei Imre, Egyed, Tötös és Vesszős részére Verey Desőd megidézte. 360
»»» 369. 1330. A csanádi káptalan bizonyitványa arról, hogy Becsei Imre, a netán ellene és környezete ellen emelendő panaszok meghallgatása végett, Csanád vármegye közgyűlése előtt megjelent. 361
»»» 370. 1330. A pozsegai káptalan előtt Bokodyn pozsgavári lakos, Pál volt macsói bán ellen fennforgó ügyében ügyvédet vall. 362
»»» 371. 1330. A csanádi káptalan előtt Zemléki Zemlék, András és Dombó, Gyós nevü peres birtokra nézve Becsei Imrével egyezségre lépnek. 362
»»» 372. 1330. A bácsi káptalan, I. Károly királynak jelenti, hogy Pauli birtokba a háji prépost beiktatni akarta, de Becsei Imre nevében ellenmondás történt. 364
»»» 373. 1330. Az aradi káptalan, Drugeth János nádornak jelenti, hogy Becsei Imre részére Lőrincz, Zemlék és Dombó megidéztettek. 365
»»» 374. 1330, Visegrád. Pál országbiró, Becsei Imrének Borsod-Szent-Lőrincz birtokra nézve Kulyudi Batánd és fia ellen inditott ügyében, esküt itél. 366
»»» 375. 1330. A veszprémi káptalan bizonyitja, hogy Rátolt nemzetségből való János, Kaba Demeter fiainak, az atyjok megöletéseért egyezségileg kikötött hatvan márkát lefizette. 368
»»» 376. 1331. A pécsváradi convent, I. Károly királynak jelenti, hogy Lak birtok határait megjáratván, az 70 márkára becsültetett. 370
»»» 377. 1331. A Buda-fel-hévizi keresztesek conventje, I. Károly királynak jelenti, hogy Becsei Imre és fiai részére, a seremléni apát jobbágyai s a bátai apát, Pauli birtok használatától eltiltattak. 372
»»» 378. 1331. Az egri káptalan előtt Erki János özvegye, hitbére és hozománya iránt, férje oldal-rokonai ellen való követelését elengedi. 373
»»» 379. 1331. A pécsváradi convent előtt Ormánközi Bitó, bizonyos lajméri birtokát, hat márkáért Becsei Egyednek örök áron eladja. 374
»»» 380. 1331. Az aradi káptalan Drugeth János nádornak jelenti, hogy Becsei Imre gyósdi birtokába, Zemlék hatalmaskodva letelepedett. 375
»»» 381. 1331, Visegrád. I. Károly király, Bodhida és Bodgorsaga birtokokat, Becsei Imrének és fiainak adományozza. 376
»»» 382. 1331, Visegrád. I. Károly király, Szőlős, Feltimár és Veresegyház nevü birtokokat, Hasznosi Péter özvegyének és leányának, életfogytiglan leendő használatra átadja. 376
»»» 383. 1331. Az esztergomi káptalan előtt Becsei Imre részéről, a margitszigeti apáczák, Ormán birtokoknak Dobi Demeter salgói várnagy részére történt eladásától letiltatnak. 377
»»» 384. 1331. A háji káptalan előtt Aranyi Lodomér, bizonyos aranyi birtokát, 30 márkáért Becsei Imrének eladja. 378
»»» 385. 1332, Visegrád. Pál országbiró, László bátai apátot Becsei Imre, Egyed, Tötös és Vesszős részére patvarkodásban marasztalja el. 379
»»» 386. 1332, visegrádi fellegvár. Pál országbiró, Dózsa nádor fiainak László fia János elleni perében halasztást enged. 380
»»» 387. 1332, Visegrád. Pál országbiró, Jakabnak Becsei Imre és Egyed ellen folyamatban levő ügyében halasztást enged. 381
»»» 388. 1332, Visegrád. Pál országbiró, a borsod-szent-lőrinczi birtokot, Kulyudi Batánd és János ellenében Becsei Imrének odaitéli. 382
»»» 389. 1332. A nagyváradi káptalan előtt Pál és Balás, szükségtől kényszerítve, harabori birtokukat, Beregi Dezső Beregvármegye főispánjának és munkácsi várnagynak husz márkáért eladják. 384
»»» 390. 1332. A nagyváradi convent előtt Pál és Balás beregi nemesek, harabori birtokukat, husz márkáért Dezső mesternek eladják. 386
»»» 391. 1332. Az aradi káptalan előtt Mihály, Péter fia, Varsányi Márkkal és Tatár Miklóssal, a testvére halála miatt közöttök keletkezett viszályos ügyben kiegyeznek. 387
»»» 392. 1332, Kálló. István Szabolcs vármegye alispánja elrendeli, hogy Gergely fia Demeter, ki megidéztetése daczára előtte meg nem jelent, elfogassék. 388
»»» 393. 1332. A kalocsai káptalan előtt Dömötör és Gebecs, aranyi részbirtokukat, negyven márkáért Becsei Imrének eladják. 388
»»» 394. 1332. Sáros-Patak tanácsa bizonyitja, hogy elöttük Dancs polgártársuk, egy telket épületeivel együtt Simon fiainak eladott. 389
»»» 395. 1332. A budai fel-hévizi keresztesek conventje előtt Salánki Dombó, Moharéve nevü birtokát, negyven márkáért Becsei Imrének eladja. 390
»»» 396. 1332, Buda. Drugeth János nádor, Becsei Imrének Dombó ellen bizonyos, Vörösmarton elkövetett hatalmaskodás iránt folyamatban levő ügyében, Dombó részére esküt itél. 391
»»» 397. 1332. A csanádi káptalan előtt Salánki Dombó, Moharéve nevü birtokát, negyven márkáért Becsei Imrének és fiainak eladja. 392
»»» 398. 1332. A kalocsai káptalan előtt Laki Pál, laki részbirtokának felét, 18 márkáért Becsei Imrének eladja. 393
»»» 399. 1332. Az egri káptalan előtt Várdai János, a Magyar Déneks által több várdai jobbágyán elkövetett hatalmaskodás ellen tiltakozik. 394
»»» 400. 1332. A pécsi káptalan előtt Fülöpi Kologuna, fülöpi részbirtokát, János nevü rokonának ajándékozza. 395
»»» 401. 1332, Eger. János egri püspöki helynök előtt Mátyás özvegye, hitbére, női hozománya és leánynegyede iránt Lőrincz és János által husz márkával kielégittetik. 395
»»» 402. 1332. A pécsváradi convent előtt Laki Pál és Péter, laki birtokuk felét, harminczöt márkáért Becsei Imrének eladják. 397
»»» 403. 1332. A leleszi convent bizonyitja, hogy előtte Várdai János Magyar Dénesnek hat márkáért kifizetett. 398
»»» 404. 1332. A kalocsai káptalan előtt Becsei Egyed és rokonai, Laki Miklóssal, Aranyi Gebecscsel és Kajándi Jánossal, Teremhegy és Lak nevü birtokaikra nézve, cser-szerződésre lépnek. 398
»»» 405. 1332. A leleszi convent, Drugeth János nádornak jelenti, hogy Kozma Francsik fia, az odaitélt esküt letevén, Szerdahely és Ompud birtokokban a határolást a kiküldöttek által teljesitette. 400
»»» 406. 1332. A budai káptalan előtt Ompudi Miklós, a Mihály testvére beleegyezésével Ompud birtokban, Francsik fia Kozma részére teljesitett határolás ellen tiltakozik. 403
»»» 407. 1332. A leleszi convent előtt Magyar Dénes, Várdai Jánossal ennek fájdalom-díjában kiegyezik. 404
»»» 408. 1332 körül. A kalocsai káptalan előtt Becsei Imre megbizottja, Lak birtok vétel-ára fejében, Laki Pálnak négy és fél márkát lefizet. 404
»»» 409. 1333. A pécsváradi convent előtt Ilona asszony, Becsei Egyed özvegye, hitbére és jegyajándéka iránt a rokonok által kielégittetvén, ezeket ez érdemben nyugtatja. 405
»»» 410. 1333. A pécsi káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Bottyán, Kompoltfalva és Jánosi nevü birtokok iránt, Kun Péter részére Becsei Imrét, Egyedet, Tötöst és Vesszőst megidézte. 406
»»» 411. 1333. A nagyváradi convent előtt Valkányi Fábián és László, Szatmár vármegyei Pete nevü birtokrészt Várdai Jánosnak örök áron eladják. 407
»»» 412. 1333. Fejér vármegye alispánja és szolgabirái bizonyítják, hogy László és Becsei Imre között Szalk birtokokra nézve fennforgó peres ügy kiegyenlittetett. 408
»»» 413. 1333, Visegrád. I. Károly király, Széplak, Sztanch és Kosuh nevü birtokokban , Pétert és örököseit, az egri káptalan jelentése alapján megerősiti. 409
»»» 414. 1333. A nagyváradi káptalan előtt Kárászi László, Devecser, Kék és Lakteleke nevü birtokai, a hozzá tartozó 30 halastóval együtt, kétszáz ezüst márkáért, Magyar Pál ghimesi várnagynak eladja. 412
»»» 415. 1333. A nagyváradi káptalan előtt Kárászi László, Kemén-Devecser és Kék birtokokat, a reájuk vonatkozó okiratok kivonatos ismertetése mellett, négyszáz ezüst márkáért, Magyar Pálnak eladja. 413
»»» 416. 1333. A bosznia káptalan előtt János macsói bán, a király nevében kijelenti, hogy Majsa nevü királyi birtokot, Babócsa nevü birtokért Becsei Tötössel elcserélte. 416
»»» 417. 1333. A pozsonyi káptalan előtt Hudi Ják és fiai, Madarász birtok felét a Csalóközben, Hudi Ferencznek elzálogositják. 417
»»» 418. 1333. A csanádi káptalan előtt Tygus Miklós, szőlősi részbirtokát, három márkáért, Becsei Tötösnek elzálogositja. 418
»»» 419. 1334. Sáros-Patak város tanácsa által, Pál fiának Lukácsnak megöletése iránt ideiglenesen kötött egyezség megszegői ellen a büntetés meghatároztatik. 419
»»» 420. 1334. A pécsváradi convent előtt Miklós, Lukács fia, hodosi részbirtokát, nyolcz márkáért, vejének Jánosnak eladja. 419
»»» 421. 1334. Az egri káptalan előtt Várday Pelbárd és János, Villerm szepesi és abauji főispán hatalmaskodásai ellen titkon óvást tesznek. 420
»»» 422. 1334. A kalocsai káptalan előtt Péter, Mihály, Tamás és István, Gara és Bothalma nevü birtokaikat, száz márkáért, Becsei Tötös és Vesszösnek eladják. 421
»»» 423. 1334. A pozsonyi káptalan előtt Borsai Péter, Borsa birtokát, testvérének Kozmának elörökíti. 422
»»» 424. 1334. A fehérvári káptalan előtt Besenyő Miklós királyi ügyész, Borjád birtokot, harmincz márkáért, Kéri Lőrincz fiaitól és Péli Bekétől kiváltja. 423
»»» 425. 1334. I. Károly király, Akács, Szent-Miklós és Moharéve birtokokra vonatkozó, 1325-ben kelt megerősitési okmányát Becsei Tötös és Vesszös kértére átirja. 424
»»» 426. 1334. I. Károly király, Pál országbírónak Borsod-Szent-Lőrincz nevü birtokokra vonatkozó s 1332-ben kelt okmányát árirván, a benne foglaltakat megerősiti. 427
»»» 427. 1334, Visegrád. Pál országbiró előtt Kelecséni Donek kijelenti, hogy Sztanch és Kosuh birtokok Jesznői Péter tulajdonához tartoznak. 429
»»» 428. 1334, Visegrád. Pál országbiró a pécsváradi conventnek meghagyja, hogy Lajmér birtokra nézve Becsei Imre fiait és Gyula fiát Jakabot, határolás eszközlése mellett, osztoztassák meg. 430
»»» 429. 1334, Visegrád. Pál országbíró, Fülöp birtokokra vonatkozólag Fekete János és Bokó Lőrincz között fennforgó ügyben ítéletet hoz. 433
»»» 430. 1334. Az egri káptalan I. Károly király parancsára Várdai Pelbart részére Dósa nádor fiait megidézteti. 434
»»» 431. 1334, Záhony. Drugeth Vilmos nádor előtt Várdai Pelbart és János tiltakoznak Bólyi László ellen, hogy ez Gyóró nevü birtokot, elidegenithesse. 435
»»» 432. 1334, Sáros-Patak. Drugeth Vilmos nádor, Sáros-Patak várost és az olaszi-i nemeseket a birtokaik között levő határ iránti kiegyeztetni nem tudván, a feleket a királyi személynöki biróság elé megidézi. 436
»»» 433. 1334. I. Károly király, a bosznai káptalannak Majsa és Babócsa birtokokra vonatkozó s 1333-ban kelt okmányát átirván megerősiti. 437
»»» 434. 1334. Sáros-Patak város tanácsa előtt Bodó Pető, Batha fiának Pálnak egy földet örök áron elad. 439
»»» 435. 1334, Visegrád. Pál országbíró, Becsei Imre fiai és Jakab között Lajmér birtokra nézve fennforgó ügyben intézkedik. 440
»»» 436. 1335, Visegrád. Pál országbíró Pelbertnek, Dósa nádor fiai elleni perét elhalasztja. 442
»»» 437. 1335, Visegrád. Pál országbíró, Sztanch és Kosuh birtokokat, mégis Széplak egy-harmad részét János fiának Péternek odaítéli. 443
»»» 438. 1335, Visegrád. Pál országbíró, Pelbartnak Dósa fiai Jakab, Pál és Dósa elleni perét a felek kivánatára elhalasztja. 447
»»» 439. 1335. Hont vármegye alispánja és szolgabirái bizonyitják, hogy Becsei Tötös és Vesszős, a Gekminus királyi gyógyszerészszel fennforgott ügyökben, a birságokat megfizették. 448
»»» 440. 1335. Az egri káptalan előtt Várdai Pelbart, Mocs nevű birtokot illetőleg Dósa fiai által felmutatott, hamis oklevél ellen, óvást tesz. 448
»»» 441. 1335, visegrádi fellegvár. Pál országbiró előtt Becsei Tötös és Vesszös, Lajmér birtokra nézve Lajméri Jakabbal egyezségre lépnek. 449
»»» 442. 1335. A sághi convent előtt Zsömböri Márton, Dalmadi Tamás és Becsei Tötös, Bágyos birtokra nézve egyezségre lépnek. 450
»»» 443. 1335. A székes-fehérvári káptalan jelentése I. Károly királyhoz, hogy Ethey Jakab fia János és Péter fiai között Ete birtok iránt fennforgó perben, az országbiró parancsára a vizsgálatot teljesítette. 451
»»» 444. 1335. A pécsi káptalan előtt Kemefalvi Jakab maga és rokonai nevében Becsei Vesszöst és Tötöst Kis-Jánosi birtok elfoglalása iránt tilalmazza. 455
»»» 445. 1335, Kálló. Mihály mester szabolcsi alispán és a szolgabírák bizonyitják, hogy Bagdani Olivér és Péter a pénzbirságot lefizették. 455
»»» 446. 1335, Visegrád. Pál országbíró, Gyula fia Jakab s Becsei Imre és Egyed között Lajmér birtokra nézve létrejött osztályos egyezségről bizonyitványt ad. 456
»»» 447. 1335. A buda-felhévizi keresztesek conventje előtt Becsei Tötös, Vesszös és Tamás osztályos egyezségre lépnek. 463
»»» 448. 1335, Visegrád. Pál országbíró, Bátor János és Punky Máté, ugy Boksa nemzetségből való Tamás és Miklós között, László fiának Imrének megöletése miatt fennforgó ügyben, a felek között küzdendő párbajra határnapot tűz ki. 464
»»» 449. 1335. A székes-fehérvári káptalan bizonyítja, hogy Jakab fia János és társai, Ete Komárom vármegyei birtok minősége, értéke és kiterjedése iránt esküjöket letették. 467
»»» 450. 1335, visegrádi fellegvár. Pál országbiró előtt Fülöp zebegényi apát, Kerekegyház birtokot, Becsei Tötösnek, tiz évre haszonbérbe adja. 469
»»» 451. 1335. A székes-fehérvári káptalan I. Károly királyhoz jelenti, hogy az országbiró parancsára Jakab fia János, Ete birtokába beiktattatott. 470
»»» 452. 1335, Záhon. Drugeth Vilmos nádor előtt Várday János és Pelbart, Szabolcs vármegyei birtokaik használatától Magyar Pálnak ajaki és patrohai jobbágyait eltiltják. 471
»»» 453. 1335, visegrái fellegvár. Pál országbiró, Aladár fiának Pelbartnak, Dósa nádor fiai elleni ügyében halasztást enged. 472
»»» 454. 1335, Bátor. János szatmári főispán, Drugeth Vilmos nádor jelenlétében tartott Szatmár vármegyei gyülésen Bogdáni Péter és Kántor János s Mihály között létrejött egyezségről bizonyságot tesz. 473
»»» 455. 1335, Visegrád. Pál országbiró, a Pelbart és Dósa fiai között fennforgó pert a király parancsára elhalasztja. 473
»»» 456. 1335, Visegrád. Pál országbiró, Ormánd, Kustyán és Izbold birtokokat érdeklőleg Becsei Tötös és Encsei János között létrejött egyezkedésről bizonyitványt ad. 474
»»» 457. 1335. A háji káptalan előtt több tárnoki nemes, Tóti és Megyer részbirtokaikat, száz márkáért Becsei Tötös barsi főispán és lévai várnagynak eladják. 476
»»» 458. 1335. A kalocsai káptalan előtt a tárnoki nemesek, Tóti és Megyer részbirtokaikat, kétszáz márkáért Becsei Tötösnek eladják. 477
»»» 459. 1335. A pécsi káptalan bizonyitja, hogy Encsei János, az Ormánd, Kustyán és Izbold birtokokra vonatkozó okmányokat, a kitüzött időben Becsei Tötös részére át nem adta. 478
»»» 460. 1335. A nagyváradi káptalan előtt Pelbart Aladár fia és érdektársa, Dósa nádor fiainak Egyházas-Moes birtokot átengedik. 479
»»» 461. 1336, Visegrád. Pál országbíró, Pelbartnak Dósa fiai elleni perét elhalasztja. 481
»»» 462. 1336, Visegrád. I. Károly király, Becsei Tötös kértére, bizonyos, 1335-ben kelt okmányát átirja. 482
»»» 463. 1336, Visegrád. I. Károly király előtt Becsei Tötös és Enesei János, Ormánd, Kustyán és Izbold birtokok, s az ezekre vonatkozó csere-levél átadása iránt egyezkednek. 482
»»» 464. 1336. Az egri káptalan előtt Várdai Pelbart érdektársaival, a Szabolcs vármegyei Endus és Kathszeg helységekben, Magyar Dénes által eszközlendő határjárás ellen tiltakozik. 484
»»» 465. 1336. Az egri káptalan előtt Várdai Pelbart és érdektársai, Zágráb és Győr helységek fele részének elörökítése miatt Boly László ellen tiltakoznak. 485
»»» 466. 1336. A pécsi káptalan bizonyitja, hogy Enesei János deák, a kitüzött időben Ormánd, Kustyán és Izbold birtokokat s a reájuk vonatkozó cser-levelet Becsei Tötösnek át nem adta. 486
»»» 467. 1336, Vizsoly. Drugeth Vilmos nádor bizonyitja, hogy Egyházas-Bodony iránt Komorói Tamás és Jób fiai között fennforgó ügyben, a birság lefizettetett. 487
»»» 468. 1336. A pécsi káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Becsei Tötös részére Ormánd, Izbold és Kustyán birtokok elfoglalását és eladását illetőleg, János macsói bán s Encsei János deák, bíróilag tilalmaztattak. 487
»»» 469. 1336. A nagyváradi convent előtt Anarcsi Péter és érdektársai, Bodon birtok eladására nézve Cseheri Domokos ellen tiltakoznak. 489
»»» 470. 1336. A nagyváradi káptalan előtt Pelbart és érdektársa, Egyházas-Mocs helységre nézve Dósa nádor fiaival kiegyeznek. 490
»»» 471. 1336, visegrádi fellegvár. Pál országbiró előtt Tamás, Simon fia, Laczkfi Imre vérdíja fejében ötven márkát megfizet. 490
»»» 472. 1336, Visegrád. Pál országbíró bizonyitja, hogy Várday Pelbart és Dósa fiai között folyamatban volt perben a bírság lefizettetett. 491
»»» 473. 1336, visegrádi fellegvár. Pál országbíró előtt Laezk és fiai megbizottja, Laczkfi Imre vérdíjának, miként leendő fizetése iránt nyilatkozik. 492
»»» 474. 1336, Buda. Drugeth Vilmos nádor, Jeszenői Péter és Danes között fennforgó ügyben halasztást enged. 492
»»» 475. 1336, Visegrád. Pál országbíró az egri káptalant kiküldi, hogy Bátor János és érdektársa részére, Simon fia Tamásnak Kereplye nevü birtokát becsültesse meg. 493
»»» 476. 1336, visegrádi fellegvár. Pál országbíró előtt Tamás, Simon fia, Laczkfi Imre vérdíja fejében negyvenhét márkát megfizet. 496
»»» 477. 1336, Ollersdorf. I. Károly király előtt Anarcsi Domokos és társai, Bodon Szabolcs vármegyei birtok eladása miatt, Cseteri Domokos ellen tiltakoznak. 497
»»» 478. 1336. A leleszi convent előtt Loránt fia Tamás, Csziprán fiával Miklóssal, ennek bal keze kitörése által okozott kára iránt kiegyezik. 498
»»» 479. 1336, Ollersdorf. I. Károly király az egri káptalannak meghagyja, hogy Komorai Tamás birtokán, Csederi Jób fiai által elkövetett hatalmaskodást vizsgáltassa meg. 498
»»» 480. 1336, Visegrád. Pál országbíró bizonyítja, hogy Tamás Simon fia, Laczk és fiai részére három márkát fizetett. 499
»»» 481. 1336, Visegrád. Pál országbiró előtt Laczk és fiai, Laczkfi Imre vérdíjának fizetése iránt, Tamással, Simon fiával egyezkednek. 500
»»» 482. 1336, Visegrád. Pál országbiró, Simon fia Tamásnak zemplén vármegyei Kereplye nevü birtokán Bátor János és érdektársa részére birói szemlét rendel el. 501
»»» 483. 1336. A pécsváradi convent előtt Ivánosi Kemén fiai, bizonyos ivánosi birtok visszaváltására nézve, a pécsi káptalannal egyezségre lépnek. 504
»»» 484. 1336, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és birótársai, Bezdédi Dochra szabott nyelvváltsági birság lefizetésére határnapot tüznek ki. 505
»»» 485. 1336, Visegrád. I. Károly király, Becsei Tötös kértére 1326-ban kelt okmányát átirja és megerősíti. 505
»»» 486. 1336, visegrádi fellegvár. Pál országbíró bizonyitja, hogy Laczkfi Imre vérdíja fejében a Baza nemzetségből való Tamás, bizonyos összeget megizetett. 506
»»» 487. 1336 körül. Szabolcs vármegye alispánja és bíró-társai, Várday Pelbartot egy jobbágya ügyében eskü tételre kötelezik. 507
»»» 488. 1337. A leleszi convent előtt Loránt fia Tamás, Cziprián fiát Miklóst, az ezen elkövetett hatalmaskodásra nézve kielégiti. 507
»»» 489. 1337, Visegrád. Pál országbíró bizonyitja, hogy Tamás, Laczkfi Imre vérdíja fejében bizonyos összeget az illetők részére megfizetett. 508
»»» 490. 1337, Visegrád. Pál országbíró, Bátor János és társának, Simon fia Tamás ellen Kerepelve birtok iránt folytatott perében, az egri káptalant a bírói szemle megtartására utasítja. 509
»»» 491. 1337. Az egri káptalan előtt Várdai János, a sárvári monostornak eladása miatt Balkányi János fiai és Bátori Bereczk fiai ellen tiltakozik. 510
»»» 492. 1337. Pál országbíró, Bátor János és társának, Simon fia Tamás ellen Kereplye birtok iránt folyamatban levő perében, az alperest kötelező okmány felmutatására felpereseknek határnapot tűz ki. 511
»»» 493. 1337. Sáros-Patak város tanácsa előtt Abel fia Péter, egy üres háztelket Kozma fiainak 13 márkáért elörökít. 512
»»» 494. 1337. Az egri káptalan előtt Szalóki Loránt és fia, Miklós rokonukat az eger-szalóki határban fekvő Becsenekfölde nevü birtok helyett, egy más birtokkal elégítik ki. 513
»»» 495. 1337. Zemplén vármegye alispánjai és szolgabírái, bizonyos salamoni vendég-népek által elkövetett hatalmaskodásról a nádorhoz jelentést tesznek. 514
»»» 496. 1337. Ung vármegye alispánja és szolgabírái, a salamoni vendég-népek által elkövetett hatalmaskodásról, a nádorhoz jelentést tesznek. 515
»»» 497. 1337, Thököl. Ersébet királyné, Görvő birtokot Vedner budai polgár nejének visszaadja. 516
»»» 498. 1337, Gelényes falu mellett. Drugeth Vilmos nádor előtt Bagossi Simon, Várdai Jánossal, bizonyos hatalmaskodási ügyben kiegyezik. 517
»»» 499. 1337. Gergely mester a nádori bírságok beszedője, Komoródi Tamást bizonyos bírság lefizetése iránt megynyugtatja. 518
»»» 500. 1337, Záhony. Szabolcs vármegye ispánja és bírótársai előtt Várdai János, István papnak egy fél márka lefizetésére magát kötelezi. 519
»»» 501. 1337, Záhony, Drugeth Vilmos nádor, Ábrahám fiát Jánost, Komorói Tamáson elkövetett hatalmaskodásért bírságolja. 519
»»» 502. 1337, Visegrád. Pál országbíró, István fiának Jánosnak Balkányi János fiai elleni ügyében, ez utóbbiakat a szokásos birságban lemarasztja. 521
»»» 503. 1337. Zemplén vármegye alispánja és bíró társai, I. Károly királynak jelentik, hogy Várda helységben a vásártartási jogra nézve a kivánt vizsgálatot teljesíttették. 521
»»» 504. 1337. A győri káptalan bizonyítja, hogy János bikai nemes, Sebestyén nevü rokonának végrendeletileg meghagyta, miszerint Bika birtokot 32 márkáért az illetőtől váltsa vissza. 522
»»» 505. 1337. A bácsi káptalan, Miklós macsói bán megkeresése folytán a Csitár Lőrinczen, Lökös és társa által elkövetett hatalmaskodást megvigasztaltatja. 523
»»» 506. 1338, Visegrád. Pál országbíró, Darahi Péternek Komlódi Bálint elleni perében, alperest mint makacs meg nem jelenöt, a szokásos bírságban lemarasztalja. 524
»»» 507. 1338, Visegrád. Pál országbíró előtt Ipoltlaka más néven Földvár birtokot, Becsei Tötös és Vesszős a szegszárdi apát birtokába bocsátják. 524
»»» 508. 1338, Visegrád. Pál országbiró, a Drogh családbelieknek, több ősi birtokaik felosztása iránt az általuk választott bírák előtt kötött egyezségét megerősiti. 530
»»» 509. 1338. Az egri káptalan előtt Komorói Tamás, Solymos birtokra nézve Jakabot tilalmazza. 534
»»» 510. 1338. A leleszi convent előtt Bátor János és társa, ugy Simon fia Tamás között folyamatban volt perben, Kereplye birtok fölmérésére nézve, a felek határnapot tűznek ki. 535
»»» 511. 1338. Az aradi káptalan előtt Varsányi Jakab és fiai, Keszi, Páli és Mátyás-Varsány birtokokra nézve, Varsányi Márkkal és fiaival egyezségre lépnek. 536
»»» 512. 1338. A kalocsai káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Izbold és Kustyán birtokokat illetőleg Becsei Tötös részére a vizsgálatot teljesittették. 537
»»» 513. 1338. A leleszi convent bizonyítja, hogy Bátor János és Pataki Máténak Kereplye birtok iránt Simon fia Tamás ellen folytatott perében, a választott biróság nem intézkedhetett. 538
»»» 514. 1338, Visegrád. Pál országbíró bizonyítja, hogy Komoródi Tamás, a biróságnak és Batha fiának Jakabnak járó birságot kifizette. 538
»»» 515. 1338. Az egri káptalan előtt Nyaraghi János, Mihály nevü szomszédját birtokainak eladásától letiltja. 539
»»» 516. 1338, Visegrád, Pál országbiró, Batha fiának Jakabnak Solymos birtok iránt, Komoródi Tamás ellen folytatott perében a tárgyalást elhalasztja. 540
»»» 517. 1338. Az egri káptalan előtt Komoródi Tamás neje és gyermekei, a férje illetőleg atyjuk birtokának, az országbírája által történt elfoglaltatása ellen, tiltakoznak. 540
»»» 518. 1338. A kalocsai káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Becsei Tötös részére, Kustyán és Izbold birtokokban határolását teljesíttetett. 541
»»» 519. 1338. A kalocsai káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Becsei Tötösnek a szent-lászlói határban levő birtokát illetőleg, az oda való nemesek ellen a vizsgákat teljesíttetett. 543
»»» 520. 1338. A kalocsai káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Becsei Tötös részére, Kustyán és Izbold birtokokat illetőleg, a szent-mártoni s ormándi nemesek ellenében a vizsgálat teljesittetett. 544
»»» 521, 1338. A leleszi convent előtt Loránt fiának Tamásnak neje és gyermekei, ügyvédet vallanak. 545
»»» 522. 1338, Visegrád. I. Károly király, Komoródi János és Jakabnak a bírói zálogban levő komoródi birtok-rész kiváltására, uj határnapot tűz ki. 545
»»» 523. 1338. A pécsváradi convent előtt Nyáragi János és Deső, hodosi birtokukat, ötven márkáért Becsei Tötösnek elzálogosítják. 546
»»» 524. 1338. Sáros-Patak város tanácsa, Pál lelkésznek, egy zálogban birt szőlőt, melyet a tulajdonos a kitüzött határidő alatt ki sem váltott, birtokába bocsátja. 547
»»» 525. 1338, Csenger. Szatmár vármegye alispánja és birótársainak jelentése I. Károly királyhoz, hogy Várdai Jánosnak Drugeth Miklós szamosszegi tisztje ellen emelt panasza megvizsgáltatott. 548
»»» 526. 1338. Az esztergomi ispotályos keresztesek conventje előtt Kurali Bakó, bizonyos kurali birtokot Farnándi Petőnek elzálogosít. 549
»»» 527. 1338, Visegrád. I. Károly király előtt Bakó Lőrincz előadja, hogy őt Becsei Tötös törvényes szomszédjának elismeri. 550
»»» 528. 1339, Buda. Drugeth Vilmos nádor ítélete, mely szerint Simánd nevü birtok az oda való lakosoktól elvetetvén, törvényes birtokosaira Csanád esztergomi érsekre és a Csanád nemzetségből való Pál fiára Dénesre átruháztatik. 550
»»» 529. 1339. A kalocsai káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Becsei Tötös részére, Izbold birtokban a határjárás eszközöltetett. 556
»»» 530. 1339. Pál országbíró, Bátori Jánosnak Punky Péter ellen Kereplye birtok iránt fennforgó perében halasztást engedélyez. 558
»»» 531. 1339. A csanádi káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Becsei Tötös részére, ennek Gyós és Szőlős birtokain elkövetett hatalmaskodást illetőleg, a vizsgálat teljesíttetett. 558
»»» 532. 1339. A csanádi káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Hegyes-Egyház birtokba Bálint minden ellenmondás nélkül beiktattatott. 560
»»» 533. 1339. A háji káptalan előtt Péter, három Ilya falubeli birtokát 50 márkáért Becsei Tötösnek eladja. 561
»»» 534. 1339. Dózsa fia Jakab Szabolcs vármegye főispánja és biró-társai előtt Várdai János, Mohostó helységének elfoglalásától a szomszédokat tilalmazza. 562
»»» 535. 1339. András Bodrog vármegye alispánja és birótársai, I. Károly király parancsa folytán kijelentik, hogy Csitár Lőrincz fia Miklós, a vármegye bírói hatósága alól kivétetett. 562
»»» 536. 1339. A szegszárdi convent I. Károly királynak jelenti, hogy Becsei Veszős, ivánosi jobbágyaival Farkaslyuki János ekéjét összetöretvén, ez utóbbi Ivános helységben, elégtételt szolgáltatandó nem jelent meg. 563
»»» 537. 1339. Sáros-Patak bírája és közönsége előtt Pál lelkész és királyi orvos, testvérének Jánosnak a király-hegyen egy szőlőt ajándékoz. 564
»»» 538. 1339. A nagyváradi keresztesek conventjének bizonyítványa arról, hogy Komorói Tamás és fiai, a kitüzött határidő alatt, elzálogosított jószágukat Várdai Jánostól ki nem váltották. 565
»»» 539. 1339. A bácsi káptalannak jelentése I. Károly királyhoz arró, hogy Csitár Lőrincz fiának Miklósnak negueni birtokából Péter fiai Pető és Tamás által történt foglalásra nézve, ez utóbbiakat tilalmazta. 566
»»» 540. 1339. A háji káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Becsei Tötös részére több Pisky családbelit törvényszerűen megidéztetett. 567
»»» 541. 1339, Esztergom. Gerárd a minoriták főnöke, többeket a szerzet ima-közösségébe fogad. 568
»»» 542. 1340, Visegrád. Pál országbiró, Dabronyi Rubent Csapi Tamás részére bizonyos 24 malacz iránt föntforgó ügyben birságolja. 569
»»» 543. 1340. Az sztergomi káptalan előtt Gyovadi Gergely, és unokaöcscse, Gáborján falut Bihar vármegyében, az otthoni monostorral együtt, Dózsa nádor fiainak örök áron bevallják. 570
»»» 544. 1340, Visegrád. A királyi titkors korlátnoki hivatal előtt Gyovadi Gergely, unokaöcscsével együtt, Gáborján falut Bihar vármegyében és az ott levő monostor kegyuri jogát, néhai Dózsa nádor fiainak elörökíti. 572
»»» 545. 1340. A háji káptalan előtt Aranyi Ladomár özvegye, bizonyos aranyi birtokát, 25 márkáért Becsei Tötösnek eladja. 574
»»» 546. 1340. A kalocsai káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Becsei Tötöst Bothzortudja és Bothanya nevü birtokokba ellenmondás nélkül beiktatta. 574
»»» 547. 1340, Visegrád. Pál országbiró előtt Keményi Keményi Konrád, Baja és Babócs nevü birtokait, száz márkáért Becsei Tötösnek eladja és ennek a pécsi káptalan előtt leendő örökbevallására magát kötelezi. 575
»»» 548. 1340, Gelényes. Szathmár vármegye főispánja és szolgabirái előtt Szekeres Tamás, három lova elhajtása miatt László és társai ellen tiltakozik. 577
»»» 549. 1340, Visegrád. Pál országbiró, Szécsy Tamás ügyét a királynak hadrakelte miatt elhalasztja. 578
»»» 550. 1340. A leleszi convent előtt Komoródi János és Jakab, ügyvédet vallanak. 578
»»» 551. 1340, Visegrád. Nagymartonyi Pál országbiró, Madarászi Ferenczet, A Galantai Vosk által ellene emelt bünvád terhe alól fölmenti. 579
»»» 552. 1340, Maros. Drugeth Vilmos nádor, a leleszi convent által, Várdai János részére Pétert és több társát megidézteti. 580
»»» 553. 1340. Az egri káptalan előtt Töreki János, bizonyos vérdíj fejében Töreki nevü részbirtokát Töreki Irmos özvegyének és fiának átadja. 581
»»» 554. 1340. A nagyváradi convent előtt a még kiskorú Várdai Miklós, atyját és nagybátyját Egyházas-Mocs ősi birtoknak eladásától letiltja. 582
»»» 555. 1340. A leleszi convent előtt a még kiskorú Várdai Miklós, atyját és nagybátyját egyházasmocsi ősi vagyonuk eladásától letiltja. 583
»»» 556. 1340, Visegrád. I. Károly király, Becsei Tötös részére, Bátmonostoron heti-vásár tartást engedélyez. 584
»»» 557. 1340. A jászói convent előtt a kiskorú Várdai Miklós, atyját és nagybátyját Egyházas-Mocs eladásától eltiltja. 585
»»» 558. 1340. A kalocsai káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Gebart, Acsa és Bátoregyháza nevü birtokokba Becsei Tötöst ellenmondás nélkül beiktatták, Rusd birtokra nézve pedig az ellenmondó garabi apátot megidézték. 586
»»» 559. 1340. A kalocsai káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy a háji prépost pálíi jobbágyait, Becsei Tötös Bátmonostora és Pongrácz nevü birtokainak használatától eltiltotta. 588
»»» 560. 1340. A kalocsai káptalan előtt Kaloznyai Sebestyén bizonyos bikai zálog-birtokát, a zálog-összeg erejeig Becsei Tötösre átruházza. 589
»»» 561. 1340. A csanádi káptalan, I. Károly királyhoz, a Becsei Tötös malmában elkövetett hatalmaskodást illetőleg jelentést tesz. 590
»»» 562. 1340. Csanád vármegye alispánja és szolgabirái, I. Károly királyhoz, a Becsei Tötös malmában elkövetett hatalmaskodásra nézve jelentést tesznek. 591
»»» 563. 1340. Az aradi káptalan, I. Károly királyhoz, a Becsei Tötös malmában Orros Miklós nevü jobbágyon elkövetett hatalmaskodás iránt jelentést tesz. 592
»»» 564. 1340. I. Károly király, híve Magyar Páls mag-szakadása esetére, annak minden birtokai felett szabad rendelkezést biztosít. 593
»»» 565. 1341. Sáros-Patak város tanácsa bizonyítja, hogy polgártársuk Jánosnak örökösen, a nagy-semjéni Lengyel Jánosnak elzálogositott rétet, a kikötött határidő alatt ki nem váltották. 595
»»» 566. 1341. Hontvármegye ispánja és szolgabirái bizonyitják, hogy Semberi Miklósnak Semberi János ellen folyamatban levő ügye tárgyalására alperes nem jelent meg. 596
»»» 567. 1341, Visegrád. Pál országbíró, a Becsei Tötös és a fehérvári káptalan között fentforgó ügyben halasztást enged. 597
»»» 568. 1341, Visegrád. Pál országbíró, Csapi Tamásnak Dabronyi Rubin s fia ellen fentforgó ügyében, alpereseket birságolja. 597
»»» 569. 1341. A székes-fehérvári káptalan előtt Dózsa nádor fiai, miután I. Károly királynak 1340-ben kelt és itt átírt okmánya szerint a Gyovad nemzetségbeliektől, Gáborján falut, Biharvármegyében megvették, a vételárt lefizetik, és az eladók a birtokot nekik elörökítik. 598
»»» 570. 1341. A nagyváradi káptalan előtt a Gyovadi nemzetség minkannyi akkor élő tagjai, Gaborjánmonostort Bihar vármegyében Dózsa nádor fiainak örökáron bevallják. 602
»»» 571. 1341, Visegrád. I. Károly király előtt Becsei Vesszős, Pél birtokból Péli Iván özvegyét és leányát, hítbér és leány-negyed követelésőkre nézve, kielégíti. 605
»»» 572. 1341. A kalocsai káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Becsei Tötös részére a fehérvári káptalant, Bakolchai Egyedet és Koromzói Istvánt a király elé megidéztette. 605
»»» 573. 1341. A kalocsai káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Pétert, Henrik fiát a király rendelete folytán megkérdeztetvén, ez kinyilatkoztatta, miszerint szomszédját Becsei Tötöst, Dústelek, Hölgytelek és Acsád birtokokba beeresztendi. 606
»»» 574. 1341. Az egri káptalan előtt Szekeresi Tamás az ellen, hogy Sinke fia János, Szatmár vármegye főispánjának jegyzője által Darnó birtok örökjogára nézve, egy hamis tartalmu okmányt állított ki, ünnepélyesen tiltakozik. 608
»»» 575. 1341, Visegrád. I. Károly király előtt Domonkos, tátomi részbirtokát, nyolcz márkáért négy évre Becsei Vesszősnek elzálogosítja. 609
»»» 576. 1341, Visegrád. Pál országbiró, a Szatmár-Németi város és Lázár falu között levő két ekényi vitás földtér hova tartozása iránt, Lázári Jánosnak esküt ítél oda. 610
»»» 577. 1341. A leleszi convent előtt Kisvárdai János és Daróczi János, Darócz, Syd és Kriva birtokok iránti osztályos ügyök elintézését választott biróságra bizzák. 612
»»» 578. 1341. Az egri káptalan, Szatmár-Németi várost és Lázári Jánost, az ezek között létrejött egyesség értelmében, a várostól Lázár falu felé eső földtér birtokába, a határjárás eszközlése után, beiktatja. 613
»»» 579. 1341, Záhony. Drugeth Vilmos nádor, Várdai Jánost Bezdédi István jobbágya ellen elkövetett hatalmaskodás iránti vád alól, fölmenti. 616
»»» 580. 1341, Záhony. Drugeth Vilmos nádor előtt Várdai János, Mohostó birtok jövedelmeinek bitorlása ellen tiltakozik. 617
»»» 581. 1341, Záhony. Drugeth Vilmos nádor bizonyítja, hogy Kántor Tamás, Péter és Mihály, Várdai János egyik jobbágyától három loval erőszakkal elvittek. 618
»»» 582. 1341. A nyitrai káptalan előtt a királyi és országbírói kiküldöttek, az országbírót illető bírságnak fejében, a Bohek Jánostól lefoglalt keréktői birtokot, három márkáért, Becsei Tötösnek elzálogosítják. 618
»»» 583. 1341, Visegrád. Pál országbíró a kalocsai káptalannak meghagyja, hogy Becsei Tötös részére, a fehérvári káptalan ellenében, Bátmonostor, Vajas és Lak határait járja meg s különitse el. 619
»»» 584. 1341, Visegrád. Pál országbíró Bucha Jánost, Komoródi Jánost és Jakabot, egy márka bírói díjnak lefizetéséről nyugtatja. 621
»»» 585. 1341, Visegrád. Pál országbiró azon egyességet, melyet Szatmár-Németi város és Lázári János, a város és LázárI János, a város és Lázár helység, közt levő vitás földtér felosztása iránt kötöttek, a teljesített határjárás alapján megerősiti. 621
»»» 586. 1341. A fehérvári káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Hodos birtok felébe, Hodosi Miklós özvegye beiktattatott. 626
»»» 587. 1341, Visegrád. Pál országbiró, Szécsi Tamás és Tussai Mok s Ábrahám között Radvánszeg birtok iránt fentforgó ügyben, a felelnek okirataik előmutatására határnapot tűz ki. 627
»»» 588. 1341, Beregszász. Pető Bereg vármegye ispánja és bírótársai, Várdai János és Daróczi János s fia között Darócz, Syd és Kriva birtokrészek iránt fentforgó per tárgyalását elhalasztják. 628
»»» 589. 1341. Ung vármegye ispánja és szolgabirái, bizonyos birságok elengedéséről bizonyítványt adnak. 629
»»» 590. 1341, Léva. Drugeth Vilmos nádor, Becsei Tötös kértére a bardeskai birtokot illetőleg intézkedik. 630
»»» 591. 1341, Visegrád. Pál országbíró, Becsei Tötösnek a fehérvári káptalannal Bátmonostora, Vajas és Lak birtokok határolása iránt fennforgó ügyében, nevezett káptalant birságolja. 631
»»» 592. 1341, Csanád. Vörös Domonkos a nádori bírságok beszedője, Becsei Imre fiait bizonyos bírságokra nézve nyugtatja. 632
»»» 2. kötet
»»» 3. kötet
»»» 4. kötet
»»» 5. kötet
»»» 6. kötet
»»» 7/1. kötet
»»» 7/2. kötet
»»» 8. kötet
»»» 9. kötet
»»» 10. kötet
»»» 11. kötet
»»» 12. kötet


Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat