Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 2. kötet (1872)

Szerző: Zichy Ferencz, gróf (1811-1900)
Cím: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő : 2. kötet
Megjelenési adatok: Pest : Magyar Történelmi Társulat, 1872. – XV, 645 p. – 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Codexünk második kötetet veszi íme a szíves olvasó, I. Károly király uralkodásának utolsó és I. Lajos király uralkodásának első évétől, tehát 1342-től kezdve 1355. évig, 14 évről 478. okmányt foglal az magában; mi e levéltár roppant gazdagságát eléggé tanusítja.
E kötet megkésést szabadon némi részben a másolás körül fölmerült nehézségekkel, s nyomdászunk helyiségének változásával mentenünk.
Azon igéretünket, hogy ezúttal az eddigelé megjelent két kötet okmányainak bővebb ismertetését adandjuk, szívesen beváltanók; azonban, hogy az 1355. évet befejezhessük – mely feles számu okmányokat adott, – már amugy is túl mentünk a könyv kiszabott terjedelmén; ismereteésünk tehát hosszura nem nyulhatván, csak némely közérdekü okmányok adatairól s néhány nevezetesebb családról szólhatunk általános körvonalakban.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap Latinul.
»»» Címlap Magyarul.
»»» Előszó. [IX]
»»» 1. 1342, Visegrád. Pál országbiró, a Tötös és Konrád között föntforgó ügyben halasztást enged. [1]
»»» 2. 1342, Visegrád. Pál országbíró, Andrást, meg nem jelenés miatt János részére bírságolja. [1]
»»» 3. 1342, Visegrád. Pál országbíró, Szécsy Tamásnak Radvánszeg birtok iránt Tusai Mok és Ábrahám elleni perében, ez utóbbiaknak, bizonyitékaik előadására határnapot tűz ki. 2
»»» 4. 1342. Az egri káptalan előtt Várday János, Attyai Mátyást és rokonait, Gelyénes birtokuknak eladásától letiltja. 5
»»» 5. 1342, Visegrád. I. Károly király, Hodos birtokot Tar Mihálynak adományozza. 6
»»» 6. 1342, Visegrád. Drugeth Vilmos nádor, Bekényi Miklóst és Sasvári Demetert, Tamás és János, mégis Horváth János részére bírságolja. 7
»»» 7. 1342. A székes-fehérvári káptalan előtt ennek őrkanonokja János, többi testvéreivel együtt, Szala vármegyei Sebes helységüket, Meskó veszprémi püspöknek Szent-Miklós és Fémes fejérvármegyei helységeiért elcserélik. 8
»»» 8. 1342. A kalocsai káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Becsei Tötös és fehérvári káptalan között fentforgó ügyben a vizsgálat nem teljesíttetett. 10
»»» 9. 1342. A budai káptalan előtt Egyházaskereki Mihály fiai, Csanád esztergomi érsekeknek, a ki biharvármegyei egyházaskereki jószágukat 30 márkáért nekik visszabocsátotta, ezért szathmárvármegyei Gálos-Petriben fekvő részbirtokukat átengedik. 11
»»» 10. 1342. A buda-felhévizi convent előtt Egyházaskereki Mihály fiai, Gálos-Petriben levő birtokukat Csanád esztergomi érseknek átengedik. 13
»»» 11. 1342. A leleszi convent I. Károly királynak jelenti, hogy a Lázár csládbelieket a Kisvárdai János által ellenük indított perben megidéztette. 13
»»» 12. 1342. A váradi káptalan előtt az Ákos nemzetségből való Ákos, az országban levő összes birtokait leányának Ilonának és ennek férjének Jánosnak ajándékozza. 14
»»» 13. 1342. A sáros-pataki tanács előtt Nagy Kelemen és neje Katalin, a Megyerhegyen fekvő szőllejüket Demeterrel és Miklóssal ezek hosszuhegyi szőlőjeért elcserélik. 16
»»» 14. 1342. A leleszi convent bizonyitja, hogy Csapi Tamás bizonyos hatalmaskodási ügyben esküt tett le. 17
»»» 15. 1342, Vámos. Borsod vármegye alispánja és bírótársai, az Ábrahám Miklós és Árpád Andrásnak Domonkos nevü jobbágya között fennforgó ügyben, Miklós részére esküt ítélnek oda. 18
»»» 16. 1342, Vámos. Borsod vármegye alispánja és bírótársai, Ábrahámi Miklós és Apród András jobbágyai között fennforgó ügyben, az utóbbinak jobbágya részére esküt ítélnek oda. 19
»»» 17. 1342, Vámos. Borsod vármegye alispánja és szolgabírái, Nagy Miklóst és Jánost, az általuk letett eskü alapján, az ellenük két ökör eltolvajlása iránt emelt vád alól fölmentik. 20
»»» 18. 1342. A sághi convent előtt János semberi lakos, bizonyos nála zálogban levő malom birtokát, Becsei Vesszős saskői várnagyra ruházza át. 20
»»» 19. 1342, Visegrád. Pál országbíró, Bazza és Hosszúmező birtokok határaira nézve Szécsy Tamás, Szőke Miklós és Markalf fia Miklós között fennforgó perben, ez utóbbiaknak az eskütételre határnapot tüz ki. 21
»»» 20. 1342, Visegrád. Pál országbiró, Szécsy Tamásnak és Moknak Radvánszeg birtok iránt bizonyítékaik előmutatására uj határnapot tűz ki. 27
»»» 21. 1342. A sághi convent előtt több Semberi családbeli és Becsei Vesszős, bizonyos semberi birtok iránt egyezségre lépnek. 29
»»» 22. 1342, Morchhely. Miklós esperes bizonyítja, hogy Antal zákáni lelkész, Gergely zákáni presbiterrel, kit az egyháznak szentelt adományok elsikkasztásával vádlolt, a polgárok közbenjárására kibékült. 29
»»» 23. 1342. Az egri káptalan Drugeth Vilmos nádor azon okmányát, melyben Adony és Golgova beregvármegyei jószágok, Barnabásnak kerechéni Disznós Péter fiának, István, Apoy comes fia ellenében odaítéltetnek, átirja. 30
»»» 24. 1342. A kalocsai káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Becsei Vesszős saskői várnagy és Antal háji prépost között fennforgó ügyben, a szabályszerű idézést eszközöltette. 37
»»» 25. 1342. A pécsi káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy a Becsei Tötös és Antal háji prépost között fennforgó hatalmaskodási ügyben, a vizsgálat teljesíttetett. 38
»»» 26. 1342. A sáros-pataki tanács bizonyitja, hogy Ilunch, Bálint özvegye házának hátulsó felét, András csizmaziának eladta. 39
»»» 27. 1342. A kalocsai káptalan I. Károly királynak jelenti, hogy Becsei Tötös és Vesszős s Henrik bán fia Péter bodrogi főispána között, Dauch, Szekcső, Hölgytelek és Dústelek birtokokat érdeklőleg fennforgó ügyben, a birói tilalmat eszközöltette. 40
»»» 28. 1342, Visegrád. Deső alországbiró, Kisvárdai Jánosnak a Surányi családbeliek elleni perében, ez utóbbiakat mint makacs meg nem jelenlőket bírságolja. 41
»»» 29. 1342, Visegrád. I. Lajos király előtt Léli Deső és fiai, Becsén és Báthmonostoron levő birtokrészeiket Becsei Tötös és Veszszősnek elörökítik. 42
»»» 30. 1342. A szegszárdi convent előtt több sároki nemes, Tamás erdélyi vajdával, Sárok Baranya vármegyei helységben levő birtokrész iránt kiegyezik. 43
»»» 31. 1342, Visegrád. Pál országbíró, Tamás vajda és Fülöpi Jánso között Sárok és Fülöp birtokok iránt létrejött egyezség folytán, e két bitok megbecsültetését elrendeli. 45
»»» 32. 1342, Visegrád. Pál országbíró, Szécsy Tamás és Mok között Radvánszeg birtok iránt fennforgó perben uj határnapot tűz ki. 47
»»» 33. 1342. A pécsváradi convent jelentése I. Lajos királyhoz arról, hogy Tamás erdélyi vajda, Bödi János sároki birtokába beiktattatott. 48
»»» 34. 1342. A pécsváradi convent jelentése I. Lajos királyhoz arról, hogy Fülöpi János Sárok helységben levő bizonyos birtokrészbe, Tamás erdélyi vajda pedig Fülöp földtér birtokába, a közöttük létrejött csere folytán beiktattattak. 49
»»» 35. 1342, Visegrád. Pál országbíró bizonyítja, hogy Tötös és Vesszős, Léli Lőrincz helyett, 29. márka bírságot lefizettek. 50
»»» 36. 1342. A székes-fehérvári káptalan jelentése I. Lajos királyhoz arról, hogy Péter fia Miklós, az Apor nemzetségből származott és hogy ezért Apor helységben örökéségi joggal bír. 51
»»» 37. 1342, Visegrád. Erzsébet királyné előtt Beleky László, Tolna vármegyei Belch helységben levő birtokrészét, Besenyő Lászlónak ismét elzálogosítja. 53
»»» 38. 1343. Az esztergomi káptalan előtt Márkusi Istvánt, Szolnok,- Bihar és Arad vármegyékben fekvő több birtokát ezer márkáért Becsei Tötösnek eladja. 53
»»» 39. 1343. A háji káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Aranyáni Pétert, Lekcsei Mikolát és Jánost, mégis Incsei Jánost, Becsei Tötös részére megidézte. 55
»»» 40. 1343. Az egri káptalan Zámmonostor falut két egyenlő részre osztván, az egyikbe János nógrádi esperest sé Lőrinczet, mégis Eősi István fiait és Goghot, a másikban pedig Dósa nádor fiait, Jakabot és Pált beiktatja. 56
»»» 41. 1343. Az esztergomi káptalan Becsei Tötös kértére és részére, a Márkusi Isvántól vett birtokokról kiadott örök-levelét hiteles alakban átírja. 59
»»» 42. 1343. 42. A székes-fehérvári káptalan előtt a veszprémi káptalan az iránt, hogy püspökök Meskó, Besenyő-Szent-Miklós helységet elidegeníteni szándékozik, óvást emel. 60
»»» 43. 1343, Visegrád. Erzsébet királyné előtt Walterfi László, maga és testvérei nemében, Beteh nevü szerzemény -birtokát Becsei Tötösnek eladja. 60
»»» 44. 1343. Jakab a hevesi főesperes káplánja, Nagysemjéni Lászlótól adóssága megfizetését kéri. 62
»»» 45. 1343, Visegrád. Pál országbíró, Vesszős és Sándor fia János között föntforgó peres ügyben bizonyítványt ad. 63
»»» 46. 1343, Visegrád. Pál országbíró előtt hosszas per után Fősy Lőrincz, Káthay Gugh, és Dósa nádor fiai:Jakab és Pál, szabolcsvármegyei Zámmonostori iránt egyezésgre lépnek. 63
»»» 47. 1343. A budai káptalan előtt Bessenyő Miklós, kispéli és hodosi birtokait husz márkáért Becsei Tötösnek eladja. 70
»»» 48. 1343. A sághi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy a teljesített vizsgálat folytán, Tamás megöletésére nézve Becsei Vesszős ártatlansága bebizonyult. 71
»»» 49. 1343. A budai káptalan, a Becsei Tötös és Incsei János között Tóti, Megyer, Ormánd, Kustyán és Izbold birtokokra vonatkozólag létrejött csere-szerződéstől bizonyítványt állít ki. 72
»»» 50. 1343. A kalocsai káptalan Becsei Tötös részére, Tóti és Megyer birtokokra vonatkozólag, Incsei János ellenében bizonyítványt állít ki. 75
»»» 51. 1343, Kálló. Szabolcs vármegye alispánjai és szolgabirái előtt Kun Miklós, arra kötelezi magát, hogy napát Baksa birtokában nem fogja háborogatni. 76
»»» 52. 1343, Kárász. Miklós nádor előtt Lázár János és Várdai János, Mark és Surán beregi jószágaik meghatárolására békebiróságot vallanak. 77
»»» 53. 1343, Kárász. Miklós nádor bizonyságlevele arról, hogy Tamás fia János a közöttük Pete birtok iránt föntforgó ügy eldöntését békebirákra bizták. 78
»»» 54. 1343. A budai káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy a Becsei Tötös részére teljesitett vizsgálatból kiderült, miszerint Incsei János, egész csládjával együtt, állandóan Tóti és Megyer birtokokban lakik. 79
»»» 55. 1343. A budai káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Becesi Tötös, Dústelek és Hegytelek nevü birtokokban mindent ellenmondás nélkül beiktattatott. 80
»»» 56. 1343. A budai káptlan I. Lajos királynak jelenti, hogy Becsei Tötös, Gebárt, Acsa és Bátor nevü birtokokba, minden ellenmondás nélkül beiktattatott. 82
»»» 57. 1343. A budai káptalan, I. Lajos királynak jelenti, hogy Becsei Tötös, Belek nevü birtokba, minden ellenmondás nélkül beiktattatott. 83
»»» 58. 1343. A budai káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Becsei Tötös részére, Bagitha nevü hajadont és Domonkost, Varsad birtokot érdeklőleg megidézte. 84
»»» 59. 1343. A váradi káptalan bizonyítja, hogy Várdai János és társainak Pethe birtok iránti ügyében, Kazári János a választott biróság előtt nem jelent meg. 86
»»» 60. 1343. A nagyváradi káptalan Miklós nádornak jelenti, hogy Lázár János a kitüzött határnapra nem jelent meg. 87
»»» 61. 1343. A budai káptalan előtt Valterfi László és János, Végfalu más néven Belch birtokukat 50 márkáért Becsei Tötösnek eladják. 88
»»» 62. 1343, Visegrád. Pál országbiró, a Becsei Tötös és Mátyás között föntforgó peres ügyben halsztást engedélyez. 90
»»» 63. 1343, Visegrád. Pál országbiró, a fehérvári káptalannak meghagyja, hogy Becsei Tötöst, bizonyos varsadi birtokba iktassa be. 90
»»» 64. 1343. A pozsonyi káptalan előtt több palyázóközi nemes, Borsa birtokot magok között felosztják. 92
»»» 65. 1343, Visegrád. Pál országbiró, Szécsy Tamás és Kocs fia Mok között, Radvánszeg birtok iránt lefolyt perben, uj határidőt tűz ki. 94
»»» 66. 1344. A fehérvári káptalan, a Becsei Tötös és Varsági Domonkos s András között Varsad birtokra nézve fennforgó hatalmaskodási ügyben teljesített vizsgálatról, I. Lajos királyhoz jelentést tesz. 95
»»» 67. 1344, Visegrád. I. Lajos király előtt Apori Miklós, János és Jakab, turaki birtokoukat, 50 márkáért Becsei Tötösnek eladják. 96
»»» 68. 1344. Az egri káptlalan, a Csabai Mihály és Kerecséni Barnabás között bizonyos 4 beregvármegyei falúra nézve létrejött kiegyezéséről, bizonyitványt állít ki. 97
»»» 69. 1344. A pécsi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy az Incsei János és Becsei Tötös között a Tóti birtokokra nézve fennforgó hatalmaskodási ügyet megvizsgálta. 100
»»» 70. 1344, A váradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Incsei János, Becsei Tötös tóti-i tisztjét hatalmaskodva elüzte. 101
»»» 71. 1344, Visegrád. Pál országbíró előtt Váradi János, a főörökös nélkül elhalt Karuni László jószágainak eladományozása ellen tiltakozik. 102
»»» 72. 1344. A fehérvári káptalan, Jánost és Pétert, mégis Bokocsot, Becsei Tötös és Szentágotai Miklós részére a király elé megidézi. 103
»»» 73. 1344. A fehérvári káptalan, Becsei Tötösnek és Szentágotai Miklósnak Varsadi Domonkos és András ellen, Varság birtokra nézve fennfor panaszos ügyében, a teljesített vizsgálat alapján, I. Lajos királyhoz jelentést tesz. 103
»»» 74. 1344, Visegrád. Várdai János, az örökös nélkül elhallt Karumi Lőrincz mint legközelebbi rokona jószágainak aladományozása ellen Miklós nádor előtt is tiltakozik. 104
»»» 75. 1344, Visegrádl. Pál országbíró, Szécsy Tamás és Mook között Radvánszeg birtok iránt folyamatban levő perben, az oklevelek előmutatására uj határidőt tűz ki. 105
»»» 76. 1344. A kalocsai káptalan I. Lajos királyhoz, az Incsei János és Becsi Tötös között Tóti birtokra nézve fennforgó hatalmaskodási ügyben, jelentést tesz. 107
»»» 77. 1344, Visegrád. I. Lajos király előtt Vardadi Domonkos, Becsei Tötös, és Szentágotai Miklós, varsadi birtokukat illetőleg, egyezségre lépnek. 108
»»» 78. 1344, Visegrád. Pál országbíró bizonyítja, hogy Becsei Tötösnek és Szentágotai Miklósnak, Berencsi János és Péter, mégis Buzaházi Bokocs elleni ügyében, alperesek nem jelentek meg. 110
»»» 79. 1344. A leleszi convent Miklós nádornak jelenti, hogy Várday Jánosnak Gős-Tuzsér birtokba leendő beiktatása ellen, Benedek fia Lukács tiltakozott. 110
»»» 80. 1344, Visegrád. Miklós nádor, Suráni Jánost és fiát Tamást, Várdai János ellenében, meg nem jelenésük miatt a szokásos birságban elmarasztalja. 112
»»» 81. 1344, Buda. I. Lajos király, bizonyos lajméri birtokot, Becsei Tötösnek adományoz. 113
»»» 82. 1344. A budai káptalan előtt Bessenyő János, hodosi birtokát, 20 márkáért Becsei Tötösnek eladja. 114
»»» 83. 1344, Visegrád. Vid nyitrai püspök és királyi titkár előtt Apori Miklós, János és Jakab, bizonyos turaki birtokukat, 50 frtért Becsei Tötösnek eladják. 116
»»» 84. 1344, Visegrád. Pál országbiró, az egri káptalant, Szécsy Tamásnak Radvánszeg birtokba leendő beiktatására kiküldi. 117
»»» 85. 1344. A budai káptalan előtt Baday Miklós kijelenti, hogy bizonyos házat Becsei Tötös engedelméből bir. 124
»»» 86. 1344. Az egri káptalan, Bazza nevü falunak határolása alkalmából, az ellenmondókat meg nem idézhetvén, erről I. Lajos királyhoz jelentést tesz. 125
»»» 87. 1344, Visegrád. Pál országbíró, Radvánszeget, mint Buzza birtok kiegészítő részét, Tusai Mok és Ábrahám ellenében Szécsy Tamásnak itéli oda. 128
»»» 88. 1344. A váradi káptalan, I. Károly királynak Dénesmonostor és tartozékaira vonatkozó s 1318-ban kelt okmányát, Lél özvegyének részére átírja. 131
»»» 89. 1344. A háji káptalan, Herczeg Pétert, Kajándi Györgyöt, Tárnoki Istvánt, Gergelyt, Petőt és Andrást, Becsei Tötös részére a király elé idézi. 133
»»» 90. 1344. Az esztergomi káptalan, I. Lajos királyhoz, a Becsei Vesszős saskói várnagy és Gergely unokái között fennforgó ügyben teljesített vizsgálatról, jelentést tesz. 134
»»» 91. 1344, Visegrád. Miklós nádor, Suránti Jánost és fiát, Várdai János ellenében meg nem jelenésük miatt bírságolja. 135
»»» 92. 1344, Visegrád. I. Lajos király, Becsei Tötös és Vesszős hű szolgálatainak fejében, Becse nevü birtokukat nemesi minőséggel ruházza fel. 136
»»» 93. 1344. A kői káptalan, Becsei Tötöst Blyna nevü birtok és tartozékaiba beiktatván, erről I. Lajos királyhoz jelentést tesz. 137
»»» 94. 1344. A fehérvári káptalan, bizonyos varsadi részbirtokoknak felosztását érdeklőleg intézkedvén, erről I. Lajos királyhoz jelentést tesz. bizonyos varsadi részbirtoknak felosztását érdeklőleg intézkedvén, erről I. Lajos királyhoz jelentést tesz. 139
»»» 95. 1344, Visegrád. Miklós nádor, Várdai Jánosnak bizonyos bírság lefizetésére halasztást engedélyez. 141
»»» 96. 1344, Visegrád. Pál országbíró, a fehérvári káptalannak meghagyja, hogy Varság birtok felosztása, felmérése és megbecslése iránt, Becsei Tötös és Varsadi Domonkos érdekében intézkedjék. 141
»»» 97. 1345. Sáros-Patak város közönsége, nagysemjéni Lengyel János és Istvánnak, Vid Péter sárospataki polgárok ellen egy szőlő iránt indított keresetét, elhalasztja. 144
»»» 98. 1345, Visegrád. Pál országbíró János fia: Miklós és társai által 3 jobbágyuknak erőszakos elfogása miatt Szécsy Mihály és László ellen indított perében, ez utóbbiaknak esküt ítél oda. 145
»»» 99. 1345, Visegrád. Pál országbíró, az egri káptalant od utasítja, hogy Hosszúmezői Miklós és társainak Szécsy Tamással fentforgó perében Radvánszeg és Tusa nevü birtokok határait ujítsa meg. 146
»»» 100. 1345. A váradi káptalan jelentése Miklós nádorhoz, hogy Surányi Jánost és fiát, Várday János ellenében megidéztette. 150
»»» 101. 1345, Visegrád. Miklós nádor, Surányi Jánost és Tamást, Várdai János ellenében makacssági birságban elmarasztalja. 151
»»» 102. 1345, Visegrád. I. Lajos király előtt Jakab megjelenvén, a formándi hegyen levő szőlőjét, Becsei Tötösnek elzálogosítja. 151
»»» 103. 1345. A pécsi káptalan előtt Lajméri Ilona kijelenti, hogy őt a lajméri birtokból járó leánynegyedi jogára nézve Vesszős kielégítette. 152
»»» 104. 1345. A szegszárdi convent jelentése I. Lajos királyhoz, hogy Töttöst Udvari nevü birtokba beiktatta. 153
»»» 105. 1345, Visegrád. Pál országbiró, Lajméri Jakab magvaszakadása folytán, ennek Lajméron Baranya vármegyében levő birtokrészét, Vesszősnek odaítéli. 154
»»» 106. 1345. A székes-fehérvári káptalan jelentése I. Lajos királyhoz, hogy az országbiró ítélete értelmében, a varsádi birtokot, az illető felek között felosztotta. 157
»»» 107. 1345. Az egri káptalan jelentése I. Lajos királyhoz, Tusa birtok és a Bazza birtokhoz tartozó Radvánszeg nevü birtokrész meghatárolásáról. 160
»»» 108. 1345. A sághi convent jelentése I. Lajos királyhoz arról, hogy midőn Zsemberben, Vesszős egy malmot akart készitetni, ebben Zsembery János és társai megakadályozták. 165
»»» 109. 1345, Visegrád. Miklós nádor a leleszi conventnek meghagyja, hogy Surányi Jánost és fiát, a Várdai János elleni ügyben idéztesse meg. 166
»»» 110. 1345. A pécsváradi convent előtt Siklósy István, Tótfalu birtokának déli részét Szentgyörgyi Miklósnak elzálogosítja. 168
»»» 111. 1345, A pécsváradi apát és convent, Báthatő nevü birtokát, vesszősnek elzálogosítja. 169
»»» 112. 1345, Visegrád. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Surányi János és Tamás elleni perét elhalasztja. 170
»»» 113. 1345, Kálló, Szabolcs vármegye alispánja és bírótársai előtt Várdai János tisztje, tiltakozik az ellen, hogy Konak István szolgái, némely, áruikkal a várdai vásárra menő kereskedőket letartóztatták. 171
»»» 114. 1345. A leleszi convent jelentése Miklós nádorhoz, hogy rendeletéhez képest Szentmártoni Dénes fiait, Várday János Gőzstuzsér nevü birtokának használatától eltiltatta. 172
»»» 115. 1345, Zágráb. I. Lajos király, a várdai vásárra menőket bántatlanul való oda- és visszautazásukra nézve biztositja. 173
»»» 116. 1345, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és birótársai, Tamás, István és Dezső szentmártoni nemeseket, Várdai János Gőzstuzsér nevü birtokának használatától eltiltják. 174
»»» 117. 1345. A pécsi káptalan előtt János báthmonostori apát, Bénye Bodrog vármegyei elpusztult falut Tötösnek és fiainak birtokába bocsátja. 174
»»» 118. 1345. A székesfehérvári keresztesek conventje előtt Bessenyő Péter, a Zalay Pálnak elzálogosított kerchi birtokrésznek kiválthatási jogát Besenyey Jánosra átruházza. 175
»»» 119. 1345. Az egri káptalan jelentése I. Lajos királyhoz, hogy Várdai János és Szentmártoni Dénes fiai között, bizonyos Gőzstuzsér, Elötó és Kalenga nevü földtéreket illető ügyben a vizsgálatot végrehajtotta. 177
»»» 120. 1345, Visegrád. A királyi korlátnok előtt István és Gergely, mégis édes anyjuk, Thóti-iban levő részbirtokukat Becsei Tötösnek eladják. 178
»»» 121. 1345. A háji káptalan előtt Bajay Mihály, Aran nevü Bodrog vármegyei birtokát, Vesszős visegrádi várnagy és pilisi főispánnak elörökíti. 180
»»» 122. 1345. A leleszi convent jelentése I. Lajos királyhoz, hogy a Várdai János és Szentmártoni Dénes fiai között Gőstuzsér, Előtó és Kalanga nevü földtérek iránt fentforgó ügyben a vizsgálatot végrehajtotta. 181
»»» 123. 1345, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és birótársai I. Lajos királyhoz jelentik, hogy Várdai Jánosnak Szentmártoni Dénes fiai ellen Gőstuzsér, Előtó és Kalanga nevü földtéreket illető ügyében a vizsgálat teljesittetett. 182
»»» 124. 1345, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és birótársai, Bodgáni János fiát Pétert, bizonyos bírság lefizetése iránt nyugtatják. 184
»»» 125. 1345. A háji káptalan jelentése I. Lajos királyhoz, hogy Tötös több Bodrog vármegyei falu birtokába beiktattatott. 184
»»» 126. 1346, Buda. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Surányi János és fia Tamás elleni perét elhalasztja. 185
»»» 127. 1346, Visegrád. I. Lajos király előtt a zebegényi apát, az apátságnak Kerékegyház nevü birtokát, öt márkáért Becsei Tötösnek elzálogosítja. 186
»»» 128. 1346. A leleszi convent, I. Lajos királyhoz, egy Csap faluban épített híd és a Latorcza-erdejének elpusztítása iránt teljesített vizsgálatról jelentést tesz. 187
»»» 129. 1346. Az aradi káptalan előtt Tyugus Miklós, nejével és fiával, Szőlős és Feltimártelek nevü birtokait Becsei Tötösnek eladja. 189
»»» 130. 1346, Visegrád. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Luchunchi Dénes fia Tamás ellen, bizonyos Kalangy nevü birtokrész iránt inditott perét elhalasztja. 189
»»» 131. 1346. A veszprémi káptalan előtt Kelemen tihanyi apát, Szőlős nevü birtokának harmadrészét szolgájának Péternek használatába bocsátja. 190
»»» 132. 1346, Visegrád. Miklós nádor, Surányi Jánost és fiát Tamást, Várdai János ügyében a leleszi convent által másod ízben megidézteti. 191
»»» 133. 1346. A váradi káptalan bizonyságlevele arról, hogy Márk és Surány beregvármegyei birtokok között vonandó határ kijelölésénél, Surányi János és fia nem jelentek meg. 194
»»» 134. 1346, Visegrád. I. Lajos király, bizományos keménfalvi birtokot Becsei Vesszősnek adományoz. 194
»»» 135. 1346, Léva. Barsvármegye főispánja és szolgabírái, Bajkai János és Becsei Vesszős között Szíki birtokra nézve föntforgó peres ügyben, bizonyítványt állítanak ki. 195
»»» 136. 1346. Az egri káptalan előtt Várdai János, beregvármegyei Attya nevü birtokuk Balkányi László és Fábián által leendő elidegenitése ellen tiltakozik. 196
»»» 137. 1346, Szent-Lőrincz. A háji káptalan, Pauli és Pauliporth nevü birtokait Becsei Tötössel és fiaival, ezek tepermezi és szent-lászlói birtokaiért elcseréli. 197
»»» 138. 1346. A budai káptalan előtt Becsei Tötös és Pomázi Benedek, Belch, Hodos, Udvari, Barkfalva és Negyven nevü birtokaitkat egymással elcserélik. 198
»»» 139. 1346, Visegrád. I. Lajos király, Becsei Tötöst és Vesszőst, a vármegyék és városok bírósága alól kiveszi. 200
»»» 140. 1346, Visegrád. I. Lajos király, Péter esztergomi és egri kanonokot a testvérét Miklóst, a rendes birák hatósága alól felszabadítja. 201
»»» 141. 1346. Az egri káptalan I. Lajos királyhoz, a Csap birtokban épitett hid iránt teljesitett vizsgálatról jelentést tesz. 202
»»» 142. 1346. Az egri káptalan bizonyságlevele, hogy Szécsy Tamást Zemplén vármegyei Tusa és Radvánszeg birtok között fekvő s ez utóbbihoz tartozó részbirtokba beiktatta. 203
»»» 143. 1346. A szegszárdi convent, bizonyos Udvari nevü birtokot érdeklőleg teljesített vizsgálatról, Miklós nádorhoz jelentést tesz. 205
»»» 144. 1346. A szegszárdi convent előtt a Bikacs nemzetségből származott Bálint, Tolna vármegyei Markustelke nevü birtokát Tötösnek eladja. 207
»»» 145. 1346. A leleszi convent Miklós nádornak jelenti, hogy Surányi Jánost és fiát, Várdai János ügyében megidéztette. 207
»»» 146. 1346. Budavára igazgatója és az esküdt bírák előtt Becsei Tötös és Veidner Hannus budai polgár, gyermekeik kiházasítása alkalmából ezek jegyajándékát, illetőleg hitbérét meghatározzák. 209
»»» 147. 1346. A budai káptalan előtt Veiner Hannus budai polgár és Becsei Tötös, Agszentpéter nevü birtoknak visszaszerzési iránt egyezségre lépnek. 210
»»» 148. 1346. Budavár igazgatója és az esküdt birák előtt Tamás budai polgár, nagy satói szőlőjét, 300 ezüst márkáért Becsei Tötösnek örök áron eladja. 212
»»» 149. 1346. A háji káptalan bizonyítja, hogy Becsei Tötös haszonbér fejében 12 márkát lefizetett. 212
»»» 150. 1346. A pécsi káptalan előtt a háji káptalan és Báthmonostori Tötös, Tepremez, Szent-László, Rég-Szent-László, Rég-Szent-Márton és Kecskés nevü birtokokra nézve haszonbérleti szerződésre lépnek. 213
»»» 151. 1346, Visegrád. Miklós nádor, Stancs és Kosuh Zemplén vármegyei birtokokat, a fölmutatott okmányok alapján, Jeszenői Péter mesternek oda ítéli. 214
»»» 152. 1346, Buda. I. Lajos király előtt Sorokszói Szemlék fiai, Szelékháza nevü birtokukat, 100 márkáért Becsei Tötösnek elörökitik. 225
»»» 153. 1346, Buda. I. Lajos király előtt Becsei Tötös, Gyós és Szemlékháza nevü birtokait, Fülöppel, ennek Tizházszentmárton nevű birtokáért elcseréli. 226
»»» 154. 1347, Buda. János veszprémi püspök és királyi korlátnok előtt Becsei Tötös, Pétermonostora, Pálmonostora és tartozékaiknak Chegzei Márton, Mihály és Miklós által szándéka vett elidegenítése ellen tiltakozik. 227
»»» 155. 1347, Buda. Miklós nádor, a Lázári János által Várday János részére fizetendő bírságra nézve ujabb határidőt rendel. 228
»»» 156. 1347. Az egri káptalan előtt Doby István és érdektársai, Dósa nádor fiaival, Téglás és Túr-Sámson helységbeli birtokok iránt per-egyezségre lépnek. 229
»»» 157. 1347. A pécsváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy a pécsi káptalan peleskei tisztje, Vesszős mester Ivánosi nevü birtokán hatalmaskodást követett el. 232
»»» 158. 1347, Buda. Miklós nádor Lázári Jánost és fiát, Várday János részére 124 márka bírságban elmarasztalja. 232
»»» 159. 1347, Buda. I. Lajos király, Becsei Tötös részére, ennek Báthmonostor nevü birtokában heti vásárt engedélyez. 234
»»» 160. 1347, Buda. I. Lajos király, Karakó Baranya vármegyei birtokot Becsei Tötösnek adományozza. 235
»»» 161. 1347, Buda. I. Lajos király, Barthan nevü bodrogvármegyei birtokot, Becsei Tötösnek. adományozza. 236
»»» 162. 1347, Buda. I. Lajos király előtt Henul és Tamás marosi vendégnépek, Maros faluban levő telküket 12 márkáért Becsei Tötösnek elzálogosítják. 237
»»» 163. 1347, Buda. I. Lajos király előtt néhai Kéry Jánosnak Kér, Szőlős, Lula és Szala helységekben levő birtokrészeit Puska fiai: László és Jakab (a Zíehyek ősei) s Gunyafi István egymás között felosztják. 238
»»» 164. 1347, Buda I. Lajos király, a perjámosi jobbágyok érdekében Becsei Tötösnek utasítást ad. 239
»»» 165. 1347. A kalocsai káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Becsei Tötös mester részére, ennek Megyere és Tóti nevü birtokaiban a határolás eszközöltetett. 240
»»» 166. 1347. A kalocsai káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Becsei Tötös Kerekbőked faluba beiktattatott. 242
»»» 167. 1347. A szegszárdi convent előtt Szentágostai Bessenyő Mihály, Kovászna és Karakó birtokok használatától Dénes fiát Jánost eltiltja. 243
»»» 168. 1347, A csanádi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Szőlős és Veresegyház nevű birtokokba, Tötös mester beiktattatott. 243
»»» 169. 1347, Terebes. Zemplén vármegye alispánjai és szolgabírái, János és Demeter között fennforgó peres ügyben intézkednek. 245
»»» 170. 1347, Buda. Miklós nádor, Tötös mesternek Ábrahám és Antal bessenyők ellen Belch birtokra vonatkozó perében, az okiratok fölmutatására határidőt tűz ki. 245
»»» 171. 1347, Buda. Miklós nádor Várdai Jánosnak Losonczy Tamás elleni, Galanga nevü birtokrészt illető perét a felek kivánatára elhalasztja. 247
»»» 172. 1347, Buda. Miklós nádor Lázári Jánosnak és fiának, Várday Jánost illető tartozásaik lefizetésére határidőt szab. 248
»»» 173. 1347. A dömösi prépost és káptalan Mazala nevü birtokát Becsei Tötösnek haszonbérbe adja. 251
»»» 174. 1347, Ardó. Morocsok beregi főispán és bírótársai előtt Várday János, Syd nevű birtokának Gelényesi Miklós és János jobbágyai által való élvezete ellen óvást tesz. 252
»»» 175. 1347, Ardó. Morocsok beregi főispán és biró társai előtt Várday János, Pouka fiai Péter és János s mások ellen Márk nevű birtokán elkövetett hatalmaskodás miatt panaszt emel. 252
»»» 176. 1347, Buda. I. Lajos király előtt Zarka László, Somogy vármegyei Zala Helységet Vesszős mester zólyomi főispán és saskői kapitánynak elzálogosítja. 253
»»» 177. 1347. A veszprémi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Gyurke fia Pálnak Szilágy nevű birtokán, Vesszős mester emberei által, hatalmaskodás követtetett el. 254
»»» 178. 1347. A fehérvári keresztesek conventje I. Lajos királynak jelenti, hogy Pál mester részére, Vesszős mester ellenében, Szilágy és Nak birtokokra vonatkozólag, a vizsgálat eszközöltetett. 255
»»» 179. 1347. A pécsi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Péter mester bordogi főispán, Tötös mesternek Báthatő nevü birtokát, 3 év óta hatalmaskodva használja. 257
»»» 180. 1347. A pécsi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Péter mester bodrogi főispán, Tötös mesternek Tóti, Lak és Báthatő nevű birtokai használatától eltiltatott. 258
»»» 181. 1347. A pécsváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Péter mester bodrogi főispán, Tötös mesternek báthatői birtokán 3 év óta hatalmaskodva hegyvámot szedet s ezen birtokot szekcsői jobbágyai közbenjöttével különben is használja. 259
»»» 182. A szegszárdi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Péter mester bodrogi főispán, Tötös mesternek báthatői birtokán hatalmaskodásokat követtetett el. 260
»»» 183. 1347. A szegszárdi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Péter mester bodrogi főispán, a báthmonostori hetivásárok megtartásában s Tóti és Lak nevű birtokok s ezek tartozékaiban hatalmaskodást követtetett el. 261
»»» 184. 1347, Buda. Miklós nádor, Madarászi Ferenczet arra nézve, hogy Sápi János megöletésében ártatlan, esküre kötelezi. 263
»»» 185. 1347, Karász. Miklós nádor előtt Várday János, Gelényes és Szatka nevű birtokoknak Balkányi János fiai által néhai Beregi Dezső fiai és Magyar Pál részére való elidegenítésre ellen tiltakozik. 264
»»» 186. 1347, Karász. Miklós nádor előtt Várday János bebizonyítja, hogy szabolcsvármegyei Mohosteleki nevű birtok örökségi jognál fogva őt illeti. 265
»»» 187. 1347, Gélényes. Miklós nádor előtt Várday János a Sárvármonostorhoz tartozó Szathmár vármegyei birtokoknak Bátori János által leendő megvétele ellen tiltakozik. 266
»»» 188. 1347. A háji káptalan előtt Pap János és rokonai, valamint Sulyok András és társa, a közöttük folyamatban levő birtokper elintézésére választott birákat jelőlnek ki. 267
»»» 189. 1347. A budai-felhévvizi keresztesek conventje előtt Gunyafi Domokos, Marc várában levő birtokrészét Vesszős és Tötös mestereknek elzálogosítja. 267
»»» 190. 1347, Buda. A Csertán nemzetségből való Kumcheg comes, a kunok kapitánya, tizenkét kunnak, a Tötös birtokaira való átköltözést megengedi. 268
»»» 191. 1347. A pozsonyi káptalan bizonyítja, hogy Madarazdi Ferencz, Sápi János megöletése tárgyában, a neki odaítélt esküt letette. 269
»»» 192. 1347. A leleszi convent előtt Csicseri Mikéós, Komorói János és Jakab, Szabolcs vármegyei Bodony nevü birtok felének elzálogoítása ellen tiltakoznak. 270
»»» 193. 1347. Az egri káptalan előtt Várday János, a Sárvár monostorhoz tartozó birtokoknak és kegyuri jognak, Bátori János és Miklós által való bitorlása ellen óvást tesz. 271
»»» 194. 1347. Az egri káptalan előtt Komorói János, Szabolcs vármegyei Bodony nevű birtokának Csicseri János és István által Várdai János részére leendő elzálogosítása ellen óvást tesz. 272
»»» 195. 1347, Buda. Pál országbíró bizonyítja, hogy Tötös és Vesszős mestereknek Somogyi Jakab fiai ellen folyamatba tett ügyük tárgyalására, a panaszlottak nem jelentek meg. 273
»»» 196. 1347, Buda. Miklós nádor, Várday Jánosnak Bátori János és Miklós ellen a Sárvár monostori birtokok és kegyuri jog iránti perében halasztást engedélyez. 273
»»» 197. 1347, Buda. I. Lajos király előtt Becsei Tötös és opori Og János, Karakó és Bika nevü birtokaikat érdeklőleg csereszerződésre lépnek. 274
»»» 198. 1347. Az esztergomi káptalan előtt Gunya fia: István, a Máre várból való illetőségét 50 márkáért Vesszős mesternek elzálogosítja. 275
»»» 199. 1347, Buda. Pál országbíró, a leleszi conventnek Eszenyi László fiai ellen Szalóka és Eszen birtokok között levő négy ekényi földtér iránt folyamatban volt peres ügyében, a megejtett párbaj alapján ítéletet hoz. 276
»»» 200. 1347, Buda. Miklós nádor, Lázári Jánost és Tamást Várday János részére ujabb birságban elmarasztalja. 281
»»» 201.1347. A pécsváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Tötös és Vesszős mestereknek három jobbágy közül, Haga uzdi lakos egyet megölt, kettőt pedig halálosan megsebesített. 282
»»» 202. 1347, Buda. Pál országbíró, az egri káptalannak 1346-ban Tusa és Radvánszeg birtokok iránt kiadott okmányát átírja. 282
»»» 203. 1347. A buda-felhévizi keresztesek conventje előtt Egyi András, szári birtokát, 16 márkaért Becsei Tötösnek elzálogosítja. 283
»»» 204. 1347. A pécsi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Tötös mester részére Bakó Lőrincz fiait és ezek kácsfalvi jobbágyait megidézte. 284
»»» 205. 1347. A somogyvári convent előtt Paska fiai, Kéry János leányait, Somogy vármegyei Kér és Szőlős birtokokból leánynegyedi illetőségükre nézve kielégítik. 285
»»» 206. 1347. A pécsi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Szekcsői Péter, Becsei Tötös három báthatői jobbágyának szőlőit hatalmaskodva megszüreteltette. 286
»»» 207. 1347. A pécsváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Becsei Tötösnek Negyven nevü birtokán, Bakó Miklós és emberei által több rendbeli hatalmaskodás követtetett el. 287
»»» 208. 1347, Nagyfalu. Baranya vármegye alispánja és szolgabírái, I. Lajos királynak jelentik, hogy Becsei Tötösnek Negyven nevü birtokán Bakó Miklós és emberei által több hatalmaskodás követtetett el. 289
»»» 209. 1348. A pécsváradi convent előtt Bólyi István, körtvélyesi birtokát 32 márkáért Becsei Tötösnek elzálogosítja. 290
»»» 210. 1348, Solt. Fejérvármegye soltszéki alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy előttük Almási János és Miklós, Vesszős mesterrel kiegyeztek. 291
»»» 211. 1348. Az egri káptalan előtt Daróczi László a maga, és apja János nevében, Bereg vármegyei Darócsz birtok egy negyed részét Várdai Jánosnak elzálogosítja. 292
»»» 212. 1348, Buda. I. Lajos király előtt Szentágotai Mihály, karakói részbirtokát 25 márkáért Tötös mesternek eladja. 294
»»» 213. 1348. A pécsi káptalan, Erzsébet királynéhoz-Peterd birtoknak Töts mester részére szándékolt iktatása alkalmából-jelentést tesz. 295
»»» 214. 1348, Buda. Miklós nádor a leleszi convent által Baachi Pált és társait, Kerecsényi Barabás és Kerchi János ellen megidéztetni rendeli. 297
»»» 215. 1348, Buda. Pál országbiró bizonyítja, hogy Chapy Jánosnak Gálócsi Simon ellen indított ügyében, a panaszlott nem jelent meg. 297
»»» 216. 1348. A bácsi káptalan, I. Lajos királynak jelenti, hogy Tötös mester részére, a Herczeg Péter emberei által elkövetett hatalmaskodások iránt vizsgálatot teljesíttetett. 298
»»» 217. 1348, Buda. Miklós nádor, Tamás fia János tartozása lefizetésének határidejét meghosszabbitja. 299
»»» 218. 1348, Buda. Miklós nádor, János fiát Tamást, Várdai János részére a bírság kétszeredében elmarasztalja. 300
»»» 219. 1348, Buda. I. Lajos király, bizonyos peterdi és szentdömötöri birtokokat, Tötös és Vesszős mestereknek adományoz. 301
»»» 220. 1348, Kálló. Kátai Lőrincz Szabolcs vármegyei alispána és birótársai, mocsi Székely Miklós és Várdai János között Miklós jobbágyot illető ügy tárgyalását elhalasztják. 302
»»» 221. 1348. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Tuséri Lukácsot Komorói Jakab Komoró nevü birtokának használatától eltiltatta. 303
»»» 222. 1348. Szatmár vármegye alispánja és birótársai előtt Nagyszekeresi István, a szomszédokat Zupsa és Darnó birtokai használatától eltiltja. 304
»»» 223 1348, Buda. Pál országbiró, Komorói Jakab s Csicseri János, István, András és Miklós között folyamatban volt ügy tárgyalását elhalasztja. 305
»»» 224. 1348. A váradi káptalan előtt Tamás fia János, az István királytól kiadott nála levő kiváltság-leveleknek rokonai számára való előmutatására magát kötelezi. 305
»»» 225. 1348. János nempti plebános és a Meszesen túl való részek püspöki helyettese előtt Madai Lökös részére Vámos Mihályné, Madai Margit ellen, leány-negyedi ügyben tárgyalási halasztást enged. 306
»»» 226. 1348. János nempti plebános és az erdélyi püspök helyettese előtt Madai Miklós comes, madai birtokából a leány-negyedet leányának Margitnak Vámos Mihálynénak kiadja. 307
»»» 227. 1348, Kálló. István és Mihály szabolcsi alispánok s birótársaik, Bezdédi Dezső és Tamás jobbágyait, Várdai János Kalangafő, Előtó és Gewstusér nevü birtokainak jogtalan használatától eltiltják. 307
»»» 228. 1348. A leleszi convent Miklós nádornak jelenti, hogy Lázári Tamást és Franchyk fiát Györgyöt, a Várdai János által ellenük indított ügyben megidéztette. 308
»»» 229. 1348. A pécsváradi convent, Tötös mester részére, Hodos, Dústeleke és Hölgyteleke nevü birtokokra vonatkozó 1338. 1340. és 1341. kelt három okmányát átírja. 309
»»» 230. 1348. Sáros-Patak városa előtt Chroka asszony szőlője egyrészét második férjének Mihálynak hagyományozza. 312
»»» 231. 1348, Buda. I. Lajos király, Tötös és Vesszős mesterek részére Sembel birtokot érdeklőleg intézkedik. 313
»»» 232. 1348, Buda. Miklós nádor a váradi káptalannak meghagyja, hogy Balási nevü birtokot, melyet Lázári János Várdai Jánosnak bizonyos tartozás fejében át akar adni, becsültesse meg. 314
»»» 233. 1348. A budai káptalan előtt Szolga fia János, beszeldegi birtokát 100 márkáért Tötös mesternek eladja. 317
»»» 234. 1348, Buda. Miklós nádor, Lázári Tamást Várdai János részére bírságban marasztalja el. 318
»»» 235. 1348, Buda. Miklós nádor, a Várday János és Báthory Bereczk fiai között Sárvármonostora és tartozékai iránt fennforgó ügyben halasztást ad. 319
»»» 236. 1348. A pécsi káptalan, I. Lajos királynak jelenti, hogy Tötös mester részére, a Péter mester emberei által elkövetett hatalmaskodásra nézve vizsgálatot teljesíttetett. 319
»»» 237. 1348, Buda. Miklós nádor előtt Bóti Petenye fia Péter és érdektársai, más részről Mika fia Diénes és érdektársai, hosszas perlekedés után a bóti vám iránt egyezségre lépnek. 321
»»» 238. 1348. A pécsváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Tötös mester részére, a János veszprémi püspök emberei által elkövetett hatalmaskodások iránt vizsgálatot teljesittetett. 326
»»» 239. 1348. A pécsváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Kozmát és Istvánt, Tötös mester részére megidéztette. 327
»»» 240. 1348, Buda. Miklós pécsi püspök, Nyárád, Kölked és Báthfalva nevü birtokait, 400 arany forintért, Tötös mesternek elzálogosítja. 328
»»» 241. 1348, Buda. Pál országbíró, a Borsod vármegyében fekvő Egerszeg birtokot Pál és György ellenében, kik azt mint Koachy néven nevezett királyi földet, a királyi vizek őrzése fejében maguknak követelték, perdöntő bajvívás után Elus János fiainak odaítéli. 329
»»» 242. 1348, Buda. I. Lajos király, a budai káptalannak meghagyja, hogy Tötös és Vesszős mestereket Peterd és Szent-Dömötör nevű birtokokba iktassa be. 341
»»» 243. 1348, Buda. Miklós nádor ítélete, melyben minthogy panki Thúz Pető, a surányi határban délről fekvő birtokrészt elsőben Kissurányi Jakabnak, később pedig Guthy Simonnak csere utján birtokába bocsátotta, az ezen utóbbival kötött cserét érvényteleníti és Gut birtokot ennek visszaitéli. 342
»»» 244. 1348. A pozsonyi káptalan, Miklós pozsonyi főispánnak és birótársainak 1323-ban kelt okmányát, Ikrán birtoknak, a borsai nemesek között öt részre lett felosztásáról, átírja. 352
»»» 245. 1349, Buda. I. Lajos király előtt Tötös mester és Besenyő Gergely, Loca, Cheneréve, Kundaszentmiklós, Hodos és Belch Baranya vármegyei birtokokat illetőleg, csere-szerződésre lépnek. 353
»»» 246. 1349, Buda. I. Lajos király, Tötös és Vesszős mesterek kérésére, Peterd és Szent-Dömötör nevű birtokokról a mások részére kibocsátott adományleveleket megsemmísíti. 354
»»» 247. 1349. A szegszárdi convent, Tötös mester kértére, egy Bátmonostorról 1342. évben kiadott okmányát átírja. 356
»»» 248. 1349. A váradi káptalan Miklós nádornak jelenti, hogy Lázári János beregvármegyei Balázsi nevű birtokának bizonyos tartozás fejében Várdai Jánosra leendő átruházása, Lázári János özvegy leányának óvása folytán elmaradt. 357
»»» 249. 1349. A háji káptalan előtt Pétermonostori Lukács és fiai kötelezik magokat, hogy Pétermonostora és Pálmonostora nevű birtokokról Béla király által kiadott okmányokat Tötös mesternek kiszolgáltatják. 359
»»» 250. 1349. A budai káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Tötös mester részére, Ormándi István fiait, Kövesdi Domonkost és Bodméri Pált megidéztette. 360
»»» 251. 1349, Buda. Nagymartonyi Pál országbiró, Csicseri Domokos fiait mint makacs meg nem jelenőket, Komorói Jakab ellenében bírságolja. 361
»»» 252. 1349, Buda. Pál országbiró a leleszi conventnek meghagyja, hogy Csicseri Miklóst és Andrást, Komorói Jakab ellenében, a király szine elé idéztesse meg. 361
»»» 253. 1349. A pécsváradi convent előtt Hidági Pál és fia István, Pécsvárad városban létező birtokrészöknek felét Dénes fiának Andrásnak örök áron eladják. 362
»»» 254. 1349, Buda. I. Lajos király, Tötös mester részére, ennek Gethmonostora nevű birtokában tartandó hetivásárra kiváltságot ad. 363
»»» 255. 1349, Buda. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Bátori János és Miklós elleni, bizonyos Sárvár monostori kegyuri jogot és birtokokat illető perében halasztást engedélyez. 364
»»» 256. 1349. A váradi káptalan, Várday Jánosnak Csaroda helység egy harmad részében leendő iktatása meghiusultáról, a nádorhoz jelentést tesz. 365
»»» 257. 1349, Buda. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Bulesai Miklós és János ellen, Syd nevű birtok használata iránt indított perében, halasztást engedélyez. 366
»»» 258. 1349, Visegrád. Endre erdélyi vajda, azon egyezséget, melyet Sármasági László és testvérei, Szolnok vármegyei Szertelek és Masatelek birtokok iránt Sámsoni Istvánnal kötöttek, megerősíti. 367
»»» 259. 1349, Buda. Pál országbíró előtt a titeli káptalan megbizottjai előadják, hogy Tötös mester a tőlök haszonbérben bírt Zábrán birtokot nekik visszabocsátá s a haszonbért kifizette. 373
»»» 260. 1349, Buda. Miklós nádor, a Várdai János és Lázári János között, Csernavoda nevű birtokrész elzálogosítása iránt folyamatban levő ügyet elhalasztja. 374
»»» 261. 1349. A pécsi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Tötös és fiai s Vesszős részére Szekesői Péter ellen, az általa elkövetett több hatalmaskodás miatt, a vizsgálat teljesíttetett. 376
»»» 262. 1349. A pécsi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Tötös és Vesszős mester ellen, az emberei által elkövetett hatalmaskodások miatt a vizsgálat teljesíttetett. 377
»»» 263. 1349, Nagyfalu. Baranya vármegye alispánja és szolgabíráinak I. Lajos királyhoz intézett és a 261. sz. alattihoz hasontárgyu jelentése. 378
»»» 264. 1349. A pécsváradi conventnek I. Lajos királyhoz intézett, a 261. sz. alattihoz hasontárgya jelentése. 379
»»» 265. 1349, Nagyfalu. Baranya vármegye alispánja és szolgabíráinak I. Lajos királyhoz intézett, a 262. szám alattihoz hasontárgya jelentése. 380
»»» 266. 1349. A pécsváradi conventnek I. Lajos királyhoz intézett, a 262. szám alattihoz hasontárgya jelentése. 381
»»» 267. 1349, Buda. Pál országbíró előtt Miklós comes fia: Jakab egri eskütt polgár részéről kijelentetik, hogy őt 420 frt tartozásuk iránt Dózsa nádor utódai kielégitették. 381
»»» 268. 1349. A pécsi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Tötös és fiai s Vesszős részére, Kóroghi Fülpös ellen, a vizsgálat teljesittetett. 384
»»» 269. 1349. A pécsváradi conventnek I. Lajos királyhoz intézett, a 267. szám alattihoz hasontárgyu jelentése. 386
»»» 270. 1349. A pécsváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Tötös fia, s Vesszős részére, Szekcsői Péter ellen, az ennek emberei által elkövetett hatalmaskodás iránt a vizsgálat teljesittetett. 386
»»» 271. 1349. A pécsváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Tötös és fiai s Vesszős részére, Konrád mester ellen, az ennek emberei által elkövetett hatalmaskodás iránt, a vizsgálat teljesittetett. 388
»»» 272. 1349, Nagyfalu. Baranya vármegye alispánja és szolgabíráinak I. Lajos királyhoz intézett, a 270. szám alattihoz hasontárgya jelntése. 389
»»» 273. 1349, Bars. Miklós nádor bizonyítja, hogy Bajkai János és fiai, Széki birtokra nézve Vesszős mester ellenében tiltakoztak. 390
»»» 274. 1349, Sárospatak. Miklós nádor elrendeli, hogy Csicseri Domokos fiai a Szabolcs vármegyei Bodony nevű birtok felének elzálogositását tárgyazó összeget, Várdai Jánosnak visszafizessék. 390
»»» 275. 1349, Karász. Miklós nádor, a leleszi conventnek meghagyja, hogy Daróczi János által Várdai János eleinek elzálogositott Syd, Szrena és Daróc nevü birtokokat az utóbbi részére lefoglaltassa. 393
»»» 276. 1349. A kői káptlan előtt Sároghi Mihály és neje, Bezeldegh és Melegal nevü birtokaikat, 60 márkáért Tötös mesternek eladják. 396
»»» 277. 1349, Buda. Miklós nádor, Lázári Jánost Várdai János iránti tartozásában, miután Csarnavoda nevű birtokával be nem válthatta s a kész pénzbeli fizetés határidejét is elmulasztotta, kétszeresen elmarasztalja. 397
»»» 278. 1349. A leleszi convent jelenti, hogy Várdai János, Daróczi János és fiával bizonyos daróczi birtok negyedrésze iránt egyezségre lépett. 399
»»» 279. 1349, Buda. Miklós nádor, Várdai Jánosnak, Bátori Miklós és János ellen a sárvármonostori kegyuri-jog és némely ahoz tartozó birtokok iránt folytatott perében halasztást engedélyez. 401
»»» 280. 1349, Buda. Miklós nádor, Csicseri Domokos fiainak a Várdai János iránti tartozásuk fizetési határidejét elhalasztja. 402
»»» 281. 1349. A beregszászi tanács előtt Péter kígyósi lelkész, egy szerzemény szőlőjét János, István és Klára nevű gyermekeinek adja. 403
»»» 282. 1349, Buda. Tamás országbíró előtt Tötös és Vesszős mesterek, kötelezik magokat, hogy bizonyos okmányt Haraszti Lászlónak visszaadnak. 404
»»» 283. 1349, Buda. Tamás országbíró Tötös és Vesszős mesterek kértére, egy Peterd és Szent-Dömötör nevű birtokokat érdeklőleg ez évben kiadott ományát átírja. 404
»»» 284. 1349. Az esztergomi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Vesszős mester részére, Lekéri Farkas ellen a vizsgálat teljesittetett. 408
»»» 285. 1349, Buda. Miklós nádor bizonyítja, hogy Csicseri Domokos fiai Várdai János iránti tartozásukat a kitüzött határnapon lefizetni elmulasztották. 409
»»» 286. 1349. A sághi convent, I. Lajos királynak, a Becsei Vesszős részére teljesített vizsgálat folytán jelenti, hogy Dezső fiai és Pál fia: Mihály, a Vezekény, Pál és Széki birtokok iránt kötött csere föltételeit meg nem tartották. 410
»»» 287. 1349. Az esztergomi káptalanak a föntebbiehez hasontartalmu jelentése. 411
»»» 288. 1349, Buda. Miklós nádor, Bulcsúi Miklóst és Jánost, Várdai János részére három márka tartozásukban elmarasztalja. 411
»»» 289. 1350, Buda. I. Lajos király előtt Becsei Tötös és Vesszős, Nak birtokukat Gunya özvegyével és fiával Istvánnal, ezek Barkfalva és Negyven birtokaiért elcserélik. 412
»»» 290. 1350. A garanvölgyi sz. Benedek convent, a teljesitett vizsgálat folytán I. Lajos királynak jelenti, hogy Lekéri Farkas, Vesszős mester Beder nevü tisztjét megsebesítette. 413
»»» 291. 1350, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabirái, Komoródi János és Eszeni Mihály között fentforgó ügyben halasztást adnak. 414
»»» 292. 1350, Nagyfalu. Baranya vármegye alispánja és szolgabirái bizonyitják, hogy a dobokai nemesek és jobbágyaik között fentforgó peres ügy elintézése, választott birák által fog eszközöltetni. 415
»»» 293. 1350, Buda. Tamás országbiró, Tötös és Vesszős mestereknek bizonyos birságot elenged. 417
»»» 294. 1350. Az esztergomi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Zeliz, Udal és Martund nevü birtokokba, ezek határolását teljesítve, Tötös és Vesszős mestereket beiktatta. 417
»»» 295. 1350, Buda. Miklós nádor, péli Nagy Mihályt meg nem jelentése miatt Vesszős mester részére birságolja. 419
»»» 296. 1350, Buda. I. Lajos király a szegszárdi conventnek meghagyja, hogy Ábrahámot és Antalt, Belch nevü birtokba vezesse be. 419
»»» 297. 1350. A pécsi káptalan, I. Lajos királyhoz, Egyházasfenék, Belfenék, Hutenfalva, Körtvélyes és Csőszfalva nevü birtokoknak Tötös és Vesszős mesterek részére történt beiktatásáról, jelentést tesz. 420
»»» 298. 1350, Buda. Miklós nádor, Tötös mester kértére, Dezső fiai: János és Miklósnak bizonyos birságokat elenged. 423
»»» 299. 1350, Buda. Tamás országbiró, Panki Máténak Surányi Jakab elleni ügyében halasztást enged. 424
»»» 300. 1350, Buda. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Bátori László és György továbbá Bátori Miklós ellen a sárvármonostori kegyuri jogra nézve fennforgó perét, elhalasztja. 425
»»» 301. 1350, Buda. I. Lajos király, Lázári János kértére, bizonyos okmányokat hiteles alakban átír. 426
»»» 302. 1350. Az egri káptalan előtt Szalóki András és balai Kaba Miklós, eger-szalóki birtokaikon megosztoznak. 427
»»» 303. 1350, Buda. Miklós nádor, Loránd fiát Andrást, a Tiszaszalóki Miklós jobbágya által ellene indított kereset alól, a letett eskü folytán fölmenti. 428
»»» 304. 1350, Beregszász. Tamás beregi alispán és birótársai előtt Várday János, Daróczi János és László ellenében. Darócz birtok negyedrészének tulajdonjoga iránt nyilatkozik. 429
»»» 305. 1350. Az egri káptalan Miklós nádornak jelenti, hogy Szerdahelyi Péter és Boksa ellen, Várdai János két szolgájának erőszakos letartoztatásáról, a vizsgálatot teljesítette. 430
»»» 306. 1350. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Chapi János panaszára, a Szerdahelyi Péter és Boksa által elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 431
»»» 307. 1350. A leleszi convent, Miklós nádorhoz, többeknek Várday János részére történt megidéztetéséről jelntést tesz. 432
»»» 308. 1350. A leleszi convent Miklós nádornak jelenti, hogy Várdai Jánosnak Kalanya és Előtómelléke nevü birtokai ügyében, a vizsgálatot teljesittette. 433
»»» 309. 1350. A leleszi convent bizonyságlevele arról, hogy Anarcsi László a daganasi birtokához tartozó szigetet, Várdai Jánostól visszaváltani elmulasztotta. 435
»»» 310. A leleszi convent Miklós nádornak jelenti, hogy Szerdahelyi Péter és Boksa ellen, Várdai János két szolgájának erőszakos letartóztatása és bántalmazásáról a vizsgálatot teljesittette. 435
»»» 311. 1350, Buda. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Francsik fiai: Péter és Baksa elleni perében halasztást engedélyez. 436
»»» 312. 1350, Buda. Tamás országbiró, a Nagy István, mégis Fülöp és János között fennforgó peres ügyben halasztást enged. 437
»»» 313. 1350. A sághi convent, Iva és Hauczuk nevü birtokait, benépesités végett, tiz évre Tötös mesternek átadja. 438
»»» 314. 1350, Buda. I. Lajos király előtt Barladi Márk, budmuri zálogos birtokát Tötös mesternek alzálogba adja. 439
»»» 315. 1350. Bodrog vármegye alispánja és birótársai, István Tótország herczege előtt, a kalocsai érsek tisztje által elkövetett erőszakoskodás miatt panaszt emelnek. 440
»»» 316. 1350. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Várdai Jánost, Fülöp váradi prépostot és Tárkányi Andrást megidéztette. 441
»»» 317. 1350. A leleszi convent Miklós nádornak jelenti, hogy Lázári János fiait Várdai János ellen megidéztette. 442
»»» 318. 1350 körül. A pécsváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Tótfalu felébe Tötös és Vesszős mestereket beiktatta. 443
»»» 319. 1351. Sáros-Patak város tanácsa, bizonyos 1350 évi okmányi hiteles alakban átír. 444
»»» 320. 1351, Buda. Miklós nádor, Várdai János és Francsik fiai között fennforgó ügyben halasztást engedélyez. 446
»»» 321. 1351, Szent-Lőrincz. Bodrogvármegye közönsége, bizonyos hatalmaskodás miatt I. Lajos királyhoz jelentést tesz. 446
»»» 322. 1351, Buda. Tamás országbiró, Tötös és Vesszős mestereknek Lukács fiai s Konrád ellen folytatott perében halasztást enged. 447
»»» 323. 1351. A nagyváradi káptalan Miklós nádornak jelenti, hogy Várdai Jánosnak, Lázári János fiai ellen indított perében alperesek három helyen kikiáltattak. 448
»»» 324. 1351, Buda. I. Lajos király az alkeszi határban, Pilis vármegyében. Tötös mesternek szőlőket adományoz. 450
»»» 325. 1351, Kőszeg. Erzsébet királyné, Gebech fiait bizonyos kiváltságban részesiti. 451
»»» 326. 1351. A nagyváradi káptalan előtt Imbergi András fiai és több lányai nemes, bizonyos leánynegyedre nézve egyezségre lépnek. 452
»»» 327. 1351, Gyulafehérvár. Salamon, az erdélyi püspök helynöke, Tivadar fiának Jánosnak, Jákó fia Lőkös ellen, a madai és csokályi leánymegyei iránti ügyében, alperest okmányai előmutatására utasítja. 453
»»» 328. 1351. A pozsonyi káptalan előtt Guthori Péter leánya Klára, nászhozományát férjének Madarasi Ferencznek hagyja. 454
»»» 329. 1351, Buda. Tamás országbiró, Kistarkányi Fülöp váradi prépostnak Várday János és társai elleni ügyét elhalasztja. 454
»»» 330. 1351, Buda. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Francsik fiai elleni ügyét elhalasztja. 455
»»» 331. 1351, Kálló. Jakab szabolcsi főispán, Komorói Jánost, a reákiszabott birság lefizetéséről nyugtatja. 456
»»» 332. 1351, Kálló. Jakab Szabolcsvármegye főispánja és szolgabirái előtt Jób unokái magukat arra kötelezik, hogy anyjuk leánynegyedének lefizetéséről, Várday Jánost nyugtatni fogják. 456
»»» 333. 1351. A pécsi káptalan, I. Lajos királyhoz, a Farkaslyuki János, mégis Vesszős mester és emberei között fennforgó ügyben teljesitett vizsgálatról jelentést tesz. 457
»»» 334. 1351. A leleszi convent előtt Várdai János, Magyar Pált Kisajak Szabolcs vármegyei helység elidegenítéstől letiltja. 458
»»» 335. 1351, Kárász. Miklós nádor, Dózsa nádor fia: Pál felhivására, Szabolcsvármegye alispánjának és szolgabiráinak jelentése folytán bizonyítja, hogy a Dorog családbeliek Hadház birtokot elidegenitették. 459
»»» 336. 1351, Gelényes. Miklós nádor, a Várdai János, Zonga Pál s társaik között, Keresztúr és Kökényesd Ugocsa vármegyei helységek iránt fennforgó ügyben halasztást engedélyez. 460
»»» 337. 1351, Szathmár. András erdélyi püspök, Szekercsi László fiai részére, a szekeresi kápolnában isteni tisztelet- és egy lelkész tarthatására engedélyt ad 463
»»» 338. 1351, Buda. Miklós nádor, Várdai Jánosnak a Báthory családbeliek ellen Sárvármonostora kegyuri joga iránt folyamatban levő ügyében, halasztást engedélyez. 463
»»» 339. 1351, Buda. Tamás országbiró, Várdai János és Balázs fiainak Kistarkányi Fülöp váradi prépost és András elleni ügyében halasztást engedélyez. 464
»»» 340. 1351, Buda. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Franchik fiai elleni ügyében további halasztást engedélyez. 465
»»» 341. 1351. A székesfehérvári káptalan előtt Péter fia Miklós, Gelawd birtokot Zichi Paska fiainak elörökíti. 466
»»» 342. 1351. A váradi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Várdai János és Szentmártoni Tamás között Geustuzsér birtok iránt fölmerült határvillongási ügyben a vizsgálatot teljesittette. 467
»»» 343. 1351. A váradi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Várdai Jánosnak Herneh elleni ügyében a vizsgálatot teljesíttette. 468
»»» 344. 1351. A nagyváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Várdai Jánost Pethe nevü Szatmár vármegyei birtokba beiktattatta. 470
»»» 345. 1351. A kalocsai káptalan, Karakó falu határjárásról I. Lajos királyhoz jelentést tesz. 471
»»» 346. 1351, Buda. Miklós nádor előtt Várdai János, Ajak birtok elidegenítése iránt, Magyar Pál ellen panaszt emel. 473
»»» 347. 1351, Buda. Miklós nádor, Báthori Lászlót, Györgyöt és Miklóst, Várdai János ellen, Sárvármonostor kegyuri jogait illeő ügyben bírságolja. 474
»»» 348. 1351. A budai káptalan Miklós nádornak jelenti, hogy Miklós szörényi bánt Tötös mester részére megidéztette. 475
»»» 349. 1352, Buda. László csasmai prépest és kir. titkár előtt Gunyafi István Baranya vármegyei Bolya helységet Tötös kir. ajtonállónak elzálogosítja. 476
»»» 350. 1352, Buda. I. Lajos király, Tötös és Vesszős mestereket, s ezek utódait, a tót-és horvátországi bánok bíráskodása alól fölmenti. 476
»»» 351. 1352. A leleszi convent előtt János fia Fülöp, Várdai János részére, csarnavodai birtok kiváltására magát kötelezi. 477
»»» 352. 1352, Buda. László csázmai prépost és udvari titkár előtt János bajomi nemes s a sári-i vendégnépek, Tötös mester irányában, bizonyos Lász nevü egyénre nézve kötelezik magukat. 478
»»» 353. 1352, Buda. Miklós nádor, Franchyk fiait, mint makacs meg nem jelenőket bírságolja. 479
»»» 354. 1352, Sződemeter. Szólnok vármegye alispánja és birótársai előtt Pelei István, az Ábrahám fia Pál által ellene elkövetett hatalmaskodásokat elősorolja. 479
»»» 355. 1352, Buda. Tamás országbíró, Várdai Jánost, Kistárkányi Fülöp váradi prépost és András részére, a Maráza birtokról elhajtott ökrök iránti ügyben eskületételre kötelezi. 480
»»» 356. 1352, Buda. Tamás országbíró, a Tötös mester s a fehérvári káptalan között Baracska birtokra nézve fennforgó peres ügyben halasztást ad. 481
»»» 357. 1352, Buda. I. Lajos király, a veszprémvölgyi apáczák és Vesszős mester között fennforgó panaszos ügyben intézkedik. 482
»»» 358. 1352. A pécsi káptalan előtt Tötös és Vesszős mesterek, István bánt Vaszar birtokra nézve tilalmazzák. 483
»»» 359. 1352. A leleszi convent előtt Várdai János, Kistárkányi Fülöp és András elleni ügyben, a neki odaítélt esküt hatod-magával leteszi. 484
»»» 360. 1352, Buda. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Losonczi Tamás ellen Galanga föld egy része iránt indított perét elhalasztja. 485
»»» 361. 1352, Buda. Miklós nádor, Csaszlócszi Jánost Csapy János részére, meg nem jelenés miatt, elmarasztalja. 486
»»» 362. 1352, Buda. László csázmai prépost és udvari titkár előtt Vesszős mester, Karakó nevü birtokát, Miklós, Márton és Istvánnal, cseh Izbold, Kustyánd, Ormánd és Ibolcha nevü birtokaikért elcseréli. 487
»»» 363. 1352. A budai káptalan előtt a Sembery családbeliek, bizonyos semberi birtokrész iránt, egyezségre lépnek. 488
»»» 364. 1352. A pécsváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy János veszprémi püspöknek Miklós nevü perekesei jobbágya, Tötös mester Tamás nevü jobbágyát megverte. 490
»»» 365. 1352. A pécsváradi convent előtt Siklósi István mester, bizonyos siklósi részbirtokát, Imre nevü fiának és ennek nejének s leányának adja. 491
»»» 366. 1352, Buda. Miklós nádor, Lökös fiának Miklósnak, a madai és csokályi birtokok ügyében kivánt oklevelek előmutatására halasztást enged. 492
»»» 367. 1352, Buda. Tamás országbiró, Tötös mester részére, Istvánt, Petét és társait meg nem jelenésük miatt birságban marasztalja el. 493
»»» 368. 1352, Buda. Miklós nádor, Füzeséri Vinchlót, Csapi János részére, meg nem jelenése miatt bírságban marasztalja el. 493
»»» 369. 1352, Buda. Miklós nádor előtt peleskei Adas László fia Istvánt kinyilvánítja, hogy Várdai János a reá kiszabott bírságot neki lefizette. 494
»»» 370. 1352, Buda. László csázmai prépost és udvari titkár előtt Tötös és Negyveni Miklós, a Negyven nevü birtokra nézve közöttük fennforgott peres ügyben kiegyeznek. 495
»»» 371. 1353. Az esztergomi káptalan bizonyítja, hogy Vezekényi Imre, Vezekény helységben levő birtokrészbe, Dezső fiát Jánost beiktatni elmulasztotta. 496
»»» 372. 1353, Buda. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Szerdahelyi Francsik fiai ellen folytatott hatalmaskodási perét elhalasztja. 497
»»» 373. 1353, Buda. Tamás országbiró, Tötös mesternek Vadászi Szaniszló ellen folyamatba tett perében halasztást ad. 497
»»» 374. 1353. A leleszi convent Miklós nádornak jelenti, hogy Mátyás fiát, Lászlót, Fülöp prépostot és Tárkányi Andrást, a Várdai János által ellenük indított perben megidéztette. 498
»»» 375. 1353. Az egri káptalan Miklós nádornak jelenti, hogy Várdai Jánosnak Kalanga és Előtóelei nevü birtokok haszonélvezetét illető ügyében, Szentmártoni Tamás és Dezső ellen a vizsgálatot végrehajtatta. 499
»»» 376. 1353. A cszikadori apát és conventje, Tötös mester jóltevőjüknek a székmáli hegyen egy szőlőt engednek át. 501
»»» 377. 1353, Buda. Tamás országbíró, Balkányi Jánso leányának Várdai János elleni pere fölvétetét, a felek kívánatára elhalasztja. 502
»»» 378. 1353. A budai káptalan jelentése I. Lajos királyhoz, a Tötös és Vesszős tótii jobbágyain Tárnoki Péter által elkövetett hatalmaskodás megvizsgálásáról. 503
»»» 379. 1353. A budai káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy midőn Izbold és Kustand helységekbe Tötöst és Vesszőst beiktatni akarták, ellenmondás történt. 504
»»» 380. 1353, Buda. I. Lajos király előtt Becsei Imre fiai Tötös és Vesszős, Gunyafi Istvánnal Máré várának fele részére nézve egyezségre lépnek. 505
»»» 381. 1353, Buda. Tamás országbiró, Tötös mesternek, Váli Tamás ellen indított perében halasztást enged. 507
»»» 382. 1353. Az egri káptalan Miklós nádornak jelenti, hogy Várdai Jánost Geustusér nevü birtokba beiktatt, és az ellenmondókat megidéztette. 508
»»» 383, 1353. A kői káptalan, I. Lajos király meghagyására átírja 1334-ben kelt azon saját okmányát, mely szerint Tóthi bodrogvármegyei birtokot Mize fia Eyzeek, Péter comes fiának Jánosnak engedi át. 510
»»» 384. 1353, Buda. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Szerdahelyi Péter és Baksa elleni perében uj határidőt tüz ki. 512
»»» 385. 1353, Buda. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Losonczi Tamás ellen Geustuzsér iránt indított perében halasztást enged. 513
»»» 386. 1353, Buda. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Komorói János elleni perében további halasztást enged. 514
»»» 387. 1353, Buda. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Tuzséri Miklós elleni perében a határidőt meghosszabitja. 515
»»» 388. 1353, Buda. Tamás országiró, János nádor fia Miklós által, Tamás fia János ellen inditott pernek fölvételét elhalasztja. 515
»»» 389. 1353. A kalocsai káptalan jelntése I. Lajos királyhoz, a jobbágyi Nagy István által, Tötös mester garai jobbányain elkövetett hatalmaskodás iránt teljesített vizsgálat eredményéről. 516
»»» 390. 1353. A kalocsai káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Tötös mester kértére a szomszédokat Ild birtok használatától letiltotta. 517
»»» 391. 1353, Buda. Miklós nádor, vetési Zonga Pálnak Várdai János és érdektársai elleni pere tárgyalását elhalasztja. 518
»»» 392. 1353, Buda. Tamás országbiró, Balkányi Ilonát Várdai János részére a szokásos birságban elmarasztalja. 519
»»» 393. 1353, Buda. I. Lajos király udvari titkára előtt Vesszős zólyomi főispán és Zemeli Og örökösei, a Karakó és más több Baranya és Tolna vármegyei birtok iránt közöttük létrejött cserét visszavonják. 519
»»» 394. 1353. Az egri káptalan jelentése Miklós nádorhoz, hogy Syd birtokban, annak meghatárolása után Várdai Jánost beiktatta. 521
»»» 395. 1353, Buda. Miklós nádor, Tóthi bodrogvármegyei birtokot Laki Salamon fia ellenében, Tötös mesternek itéli oda. 523
»»» 396. 1353, Buda. Tamás országbiró, Vezekényi Imrét és István lekéri apátot Péli János részére bírságolja. 532
»»» 397. 1353, Ardó. Tamás Bereg vármegye alispánja és birótársai, a Várdai János által Tarpai Pál ellen emelt hatalmaskodási vádat megvizsgáltatják. 533
»»» 398. 1353, Ardó. Marochuk Bereg vármegye főispánja előtt Várdai János, daróczi részjószága elfoglalása miatt Daróczi János és fia ellen panaszt emel. 534
»»» 399. 1353, Beregszász. Marochuk Bereg vármegye főispánja, Várdai János kérésére, Syd nevü birtok haszonélvezetére nézve, Gelényesei Dezső fiai ellen a vizsgálatot teljesitteti. 534
»»» 400. 1353, Beregszász. Marochuk Bereg vármegye főispánja előtt Várdai János, Syd nevü földtérnek Gelényesi Dezső fiai által való haszonélvezete ellen tiltakozik. 536
»»» 401. 1353. A garanszentbenedeki convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Dezső fia János részére János fiát Imrét megidéztette. 537
»»» 402. 1353. Az egri káptalan, I. Lajos király meghagyására, Zubogy birtokról 1283-ban kelt saját okmányát átírja. 537
»»» 403. 1353. Az egri káptalan, Márok-Papi nevü birtok meghatárolásáról Erzsébet királynőnek jelentést tesz. 539
»»» 404. 1353. A jászói convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Ramacha fia Gergely által, a Kapi János jobbágyain elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 542
»»» 405. 1353, Buda. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Adas István ellen, Pete nevü birtok iránt indított perében, uj határnapot tűz ki. 543
»»» 406. 1353, Buda. Tamás országbiró, Fölfenék és Hutenfalva birtokok iránt Ukurdi Lukács fiai s Tötös és Vesszős között folyamatban levő perben uj határidőt tüz ki. 544
»»» 407. 1353, Buda. Miklós nádor,Várdai János által Losonczi Tamás ellen bizonyos Geustuzsér nevü birtok iránt indított pernek tárgyalását elhalasztja. 545
»»» 408. 1353, Buda. Miklós nádor, vetési Zonya Pálnak Várdai János és érdektársai ellen Keresztúr és Kökényesd nevü birtokok iránt föntforgó perében, a feleket uj határnapra megidézi. 545
»»» 409. 1353, Buda. Miklós nádor, bizonyos vezekényi birtok meghatárolása és megbecsülése iránt, a János fia: Imre és Vesszős mester között fennforgó ügy elintézéseül, parancsot ad ki. 546
»»» 410. 1354. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Komorói János elleni ügyében halasztást ad. 548
»»» 411. 1354. Sárospatak város tanácsa előtt Sadi András fia és érdektársai, szőllőjüket János fiának Demeternek eladják. 549
»»» 412. 1354, Buda. Miklós nádor előtt Bolyi László és Tuzséri Lukács egyezségre lépnek. 550
»»» 413. 1354. Szatmár vármegye szolgabirái, I. Lajos királynak, az Erdélyi Jakab alispánjuk szakácsi jobbágyán Kegei János által elkövetett hatalmaskodás megvizsgálásáról jelentést tesznek. 551
»»» 414. 1354, Buda. Tamás országbiró, Vezekényi Imrét és társait, mint makacs meg nem jelenőket, bírságolja. 553
»»» 415. 1354, Buda. I. Lajos király előtt Boldogasszonyzakai Bertalan összes birtokainak harmadrészét Vesszős mesternek birtokába bocsátja. 553
»»» 416. 1354. A pécsváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy a Tötös fiainak gechi jobbágyain Tamás mester által elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 555
»»» 417. 1354. Baranya vármegye alispánja és birótársai, a Tötös fiai-gechi jobbágyain Tamás mester által elkövetett hatalmaskodás mibenlétét bizonyítják. 556
»»» 418. 1354, Buda. Miklós nádor előtt Losonczi Tamás, Várdai János részére hat marka fizetésére kötelezi magát. 557
»»» 419. 1354, Buda. Miklós nádor előtt Várdai János és Losonczi Tamás, Gözs-Tuzsér, Zsurek és Bezdéd birtokok határjárási módozatára nézve egyezségre lépnek. 559
»»» 420. 1354. Bodrogh vármegye alispánja és birótársai, Tötös fiai báthmonostori birtokának haszonvételétől, Besenyő Gergelyt és ennek szeremlényi jobbágyait letiltatják. 560
»»» 421. 1354, Buda. Miklós nádor, Várdai János részére Zerdahelyi Francsik fiait mint makacs meg nem jelenőket, a szokásos bírságban lemarasztja. 561
»»» 422. 1354, Beregszász. Bereg vármegye alispánja és birótársai I. Lajos királynak jelentik, hogy Várdai János zsidi birtokán Dezső fiainak jobbágyai által elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatták. 561
»»» 423. 1354. Az egri káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Dezső Bereg vármegyei volt főispánnak fiait Jánost és Domokost, Várdai János Syd nevü birtokának haszonélvezetétől eltiltotta. 563
»»» 424. 1354. Az egri káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Daróczi Jánost és fiát, Várdai János daróczi birtokrészének bitorlásától letiltatta. 564
»»» 425. 1354. Az egri káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Várdai János részére, a Dezsőfi János és Domokos által Gellyénes nevü birtokon elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 565
»»» 426. 1354. A garanszentbenedeki convent I. Lajos királynak, a Péli János részére Vezekényi Imre birtokrészén eszközölt végrehajtásról jelentést tesz. 567
»»» 427. 1354. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Várdai János panaszára, Daróczi János és fia ellen a vizsgálatot teljesíttette. 568
»»» 428. 1354. A garanszentbenedeki convent előtt Egyed prépost, a bozóki monostori illető Páldi pusztát Vesszős mester használatába bocsátja. 569
»»» 429. 1354, Nándor-Fehérvár. I. Lajos király előtt Simon bán fia Miklós és társai, tisza- és eger-szalóki birtokrészeiket, benépesítés végett Lorandfi Andrásnak és Bői Jakabnak átadják. 570
»»» 430. 1354, Beregszász. Bereg vármegye alispánja és birótársai, Márki János részére, a tarpai lakosok által elkövetett hatalmsakodást megvizsgáltatják. 571
»»» 431. 1354. A nagy-váradi káptalan előtt Várdai János megegyezvén Magyar Pállal, ez utóbbi amannak bizonyos erdőpusztítás által okozott hatalmaskodásaért Ajak helység határában egy darab földet ad. 572
»»» 432. 1354. A nagy-váradi káptalan előtt Várdai Domokos, az atyja Várdai János és Magyar Pál között létrejött egyezkedés ellen tiltakozik. 574
»»» 433. 1354, Miksa. Bihar vármegye szolgabírái bizonyítják, hogy Várdai János részére, Chure fia Péter, az eskületételre kiszabott határnapon nem jelent meg. 575
»»» 434. 1354. A garanszentbenedeki convent előtt Péli János, az ellen, hogy Gyirmóti Imre vezekényi birtokát elidegeníthesse, tiltakozik. 576
»»» 435. 1354, Buda. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Tuzséri Miklós elleni perében uj határnapot tüz ki. 577
»»» 436. 1354, Buda. Miklós nádor, a Várdai Jánost illető bírság lefizetésére, Losonczi Tamásnak uj határnapot tüz ki. 577
»»» 437. 1354. A pécsi káptalan előtte Vesszős Zólyom vármegyei főispán, a Gunya fiai által elkövetett hatalmaskodás ellen tiltakozik. 578
»»» 438. 1354, Buda. Miklós nádor, a Várdai János és Komorói János között, Gőzstuzsér és Komoró birtokokat érintő határolási ügyben, ítéletének végrehajtására a nagyváradi káptalant kiküldi. 579
»»» 439. 1354-5, Buda. Tamás országbíró, Tötös fiainak, Varsádi Domokos és fiai elleni perében halasztást enged. 584
»»» 440. 1354 körül. Az egri káptalan előtt szentandrási Apród András mester szolgája Gergely, a neki ajándékozott Baksa birtokra nézve kötelezettséget vállal. 585
»»» 441. 1355. A leleszi convent előtt Várdai Miklós és Domokos, Kis-Ajak nevü és Szabolcs vármegyében fekvő birtoknak elidegenítése miatt Magyar Pál ellen tiltakoznak. 586
»»» 442. 1355. A nagy-váradi káptalan, Várdai Jánost Szabolcs vármegyei Gőzstuzsér helység birtokába, a határ megjárása mellett beiktatja. 587
»»» 443. 1355, Eger. László egri prépost és püspöki helynök, Somosi Miklóst, meg nem jelenése miatt, Jeszenői Péterné részére a szokott bírságban elmarasztalja. 590
»»» 444. 1355, Buda. Miklós nádor, vetési Zonga Pálnak Várdai János elleni ügyében halasztást enged. 590
»»» 445. 1355, Buda. Miklós nádor, Tuzséri Miklóst Várdai János részére bírságolja. 591
»»» 446. 1355, Buda. Miklós nádor bizonyítja, hogy Losonczi Tamás fizetési kötelezettségének Várdai János részére nem tett eleget. 592
»»» 447. 1355, Buda. Drugeth Miklós országbíró, Tárnoki Andrást, meg nem jelenése miatt, Tötös fiai részére a szokott bírságban elmarasztalja. 593
»»» 448. 1355, Buda. Drugeth Miklós országbíró, Orbágyi Dávidot és Balyi Pétert, meg nem jelenésük miatt, Tötös fiai részére a szokott bírságban elmarasztalja. 593
»»» 449. 1355, Buda. Drugeth Miklós országbíró, Zeremlyén birtok határjárása iránt a pécsváradi conventhez parancsot intéz. 594
»»» 450. 1355. A nagyváradi káptalan jelentése a tuzséri és komorói birtokok határjárásáról. 596
»»» 451. 1355. A nagy-váradi káptalannak jelentése I. Lajos királyhoz, a Várdai János petei birtokán László fia István által elkövetett hatalmaskodás megvizsgáltatásáról. 598
»»» 452. 1355. A nagy-váradi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Várdai János részére, Daróczi János és fia ellene a Bereg vármegyei Darócz helységben elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 599
»»» 453. 1355, Buda. Drugeth Miklós országbiró, az Orbovai Lökösné és Cymba István s leányai között fentforgó ügyben halasztást ad. 601
»»» 454. 1355. A budai káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy a Vesszős mester és az esztergomi apáczák között fentforgó ügyben elrendelt birtok-becsüt teljesíttette. 601
»»» 455. 1355. Az egri káptalan által, a Várdaiak és Darócziak között Sid, Kerva és Darócz birtokok iránt fentforgó ügyben, több régibb keltü okmány átiratik. 603
»»» 456. 1355. Az egri káptalan bizonyítja, hogy a Várdai János fiai és Losonczi Tamás között Szabolcs vármegyei Gőzs-Tuzsér és Palcza birtokról szóló csere-szerződés végrehajtatott. 607
»»» 457. 1355. Az egri káptalan I. Lajos királyhoz jelenti, hogy Várdai János részére a Peliskei István által Szatmár vármegyei Pethe helységben elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 609
»»» 458. 1355, Buda. Drugeth Miklós országbíró, Tatárházi István fiait és társait Várdai János elleni ügyükben a szokott bírságban elmarasztalja. 611
»»» 459. 1355. A garanszentbenedeki convent, Bars vármegye alispánja és bírótársainak okmánya alapján Péli Istvánt, bizonyos péli részbirtokba beiktatja. 612
»»» 460. 1355,…..Drugeth Miklós országbíró, a szegszárdi apát és Tötös fiai között fentforgó ügyben halasztást ad. 613
»»» 461. 1355, Buda. I. Lajos király, a Várdai János által Daróczi János ellen folyamatba tett pernek elintézését, Drugeth Miklós országbíró halála folytán elhalasztja. 614
»»» 462. 1355. A nagy-váradi káptalan előtt Komorói János, Szabolcs vármegyei bodoni birtokát Várdai Jánosnak elzálogosítja. 614
»»» 463. 1355. Az egri káptalan előtt Tamás mester és rokonai, mégis a Szécsy családbeliek osztályos egyezségre lépnek. 615
»»» 464. 1355, Buda. Szécsi Miklós országbiró, a Várdai János és Legenyei Péter között ffentforgó ügy eldöntésére nézve a felek között párviadalt rendel el. 618
»»» 465. 1355. A leleszi convent I. Lajos királyhoz jelenti, hogy Tatárházi István fiait Várdai János részére megidéztette. 620
»»» 466. 1355, Buda. Szécsi Miklós országbiró előtt Várdai János és Legenyei Péter, a közöttük fentforgó ügynek párbaj által leendő eldöntéséről lemondanak. 621
»»» 467. 1355, Buda. Szécsi Miklós országbiró, Tatárházi Miklóst és Simont Várdai János részére birságolja. 623
»»» 468. 1355, Buda. Miklós nádor, Várdai Jánosnak Piriskei István elleni ügyében halasztást enged. 623
»»» 469. 1355, Buda. Szécsi Miklós országbiró, Magyar Pálnénak Várdai János elleni ügyében halasztást ad. 624
»»» 470. 1355. A garanszentbenedeki convent I. Lajos királynak jelenti, hogy a Széki és Pét birtokokat érdeklő adomány-levél felmutatására Vesszős mestert és Tötös fiait megidézte. 625
»»» 471. 1355. A pécsváradi convent előtt Gunyafi István jogot ad Vesszősnek arra, hogy ez a mások kezén levő javait felvész jutalékért visszaszerezhesse. 627
»»» 472. 1355, Visegrád Szécsi Miklós országbiró, a Nempti János, mégis Vesszős mester és Tötös fiai között Fenék birtok iránt fentforó ügyben halasztást ad. 627
»»» 473. 1355. A bosznai káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Tötös fia Miklós részére, a Velikei Miklós elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 628
»»» 474. 1355, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró bizonyítja, hogy Zichi Paska fiai, Thoh fiainak tartozásukat lefizették. 630
»»» 475. 1355. Az egri káptalan előtt Nagysemjéni István és moskolási Nyilas János, gyermekének nevökben is, Podoló és Radulf Bereg- és Szathmár vármegyei birtokaik elcserélésére nézve egyezséget kötnek. 630
»»» 476. 1355, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, Magyar Pálnénak, Várdai János ellen Patroh birtok iránt indított perében, halasztást ad. 632
»»» 477. 1355, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, Várdai Jánost, Legyenyei Péter részére történt birói bírság lefizetéséről nyugtatja. 632
»»» 478. 1355. Miklós nádor, a Szécsi családbeliek között létrejött osztályt megerősitvén, azt az érdekelt felek részére hiteles alakban kiadványozza. 633
»»» 1. kötet
»»» 3. kötet
»»» 4. kötet
»»» 5. kötet
»»» 6. kötet
»»» 7/1. kötet
»»» 7/2. kötet
»»» 8. kötet
»»» 9. kötet
»»» 10. kötet
»»» 11. kötet
»»» 12. kötet


Hozzászólás a következőhöz: „Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 2. kötet (1872)”

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat