Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 3. kötet (1874)

Szerző: Zichy Ferencz, gróf (1811-1900)
Cím: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő : 3. kötet
Megjelenési adatok: Pest : Magyar Történelmi Társulat, 1874. – XI, 651p. – 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:

Okmánytárunk ezen III-ik kötete, a levéltárnak 1356. évtől egész 1376. évig terjedő okleveleit, ugy a régibb évekről az előbbi kötetekből néhány elmaradott darabját foglalja magában.
Ujra meggyőződhetünk belőle, hogy e levéltár mind a történelemre, mind különösen a jogviszonyok és a törvénykezés rendszerének hajdani állapotára nézve minő becses és bő adatokat tartalmaz és a középkori birtoklási viszonyokról mennyi ismeretlen forrás nyilik meg újra előttünk?


Tartalomjegyzék


»»» Címlap Latinul.
»»» Címlap Magyarul.
»»» Impresszum.
»»» Előszó. [IX]
»»» 1. 1351, Buda. Miklós nádor, a borsodi várhoz tartozó, valamint más abaujvármegyei jószágokat Iván Chamaz fia Lőrincz ellenében Vadászi Lökös fiának Lászlónak ítéli oda. [1]
»»» 2. 1352. A várdai káptalan előtt Várdai János, Charnavodai Fülöpöt némely chornavodai birtokrészek kiváltásáról nyugtatja. 6
»»» 3. 1355, Visegrád. Miklós nádor, Zádor és Bethlen fiainak Csákánban, Gömör vármegyében fekvő birtokrészei, Zubogyi Beke ellenében, Csákáni Miklósnak ítéli oda. 7
»»» 4. 1355, Buda. Miklós nádor a terestenei nemeseknek, bizonyos terestenei részbirtok iránt Éles János fiai ellen indított perében későbbi határidőt tűz ki. 12
»»» 5. 1355. Szathmár vármegye alispánja és szolgabirái, I. Lajos királynak jelentik, hogy Veres Miklós, a részére kiadott királyi kegyelemlevél kelte után ismét több rendű rablásokat követett el. 13
»»» 6. 1356, Kapos. A kaposi és munkácsi lelkészek, az egri püspöki helynöknek jelentik, hogy bizonyos bródi birtokba Balás comest beiktatták. 16
»»» 7. 1356, Visegrád. Szécsy Miklós országbiró, Homoki Péter részére Homoki Pál ellen, egy beregszászi szőlő iránt ítéletet hoz. 18
»»» 8. 1356. A leleszi convent előtt Anárcsi László, Eöszöd nevű birtokát, Várday Jánosnak elzálogosítja. 21
»»» 9. 1356. A leleszi convent előtt Nagyanárcsi László, Eösződ birtoknak Kisanárcsi László által Várday János részére való elzálogosítása ellen tiltakozik. 22
»»» 10. 1356. A leleszi convent Szécsy Miklós országbirónak jelenti, hogy Lapispataki Dezső fiait és Segnyey Jánost, Komoródi János részére megidéztette. 23
»»» 11. 1356, Visegrád. Szécsy Miklós országbiró, Várday Jánosnak Daróczi János elleni ügyében halasztást enged. 24
»»» 12. 1356, Visegrád. Szécsy Miklós országbiró, Gunyafi Istvánt és Domokost, a bíróilag megítélt birság megfizetése alól fölmenti. 25
»»» 13. 1356, Visegrád. I. Lajos király, Várdai Jánosnak Piliske István elleni ügyét elhalasztja. 26
»»» 14. 1356, Visegrád. Szécsy Miklós országbiró, Magyar Pálnak, Várday János ellen, Patroha nevü birtokrész iránt inditott ügyét elhalasztja. 26
»»» 15. 1356, Visegrád. Konth Miklós nádor, Várday Jánosnak Piliskei István elleni ügyében ujabb halasztást enged. 27
»»» 16. 1356, Visegrád. Konth Miklós nádor, Várday Jánost a reámarasztalt birság megfizetéséről nyugtatja. 28
»»» 17. 1356. A leleszi convent előtt Tenkus László, Eösződ birtokát Várday Jánosnak eladja. 29
»»» 18. 1356, Eger. Domonkos erdélyi prépost s az egri püspök helynöke, bizonyos bródi birtok meghatárolását, vizsgálatát és becsüjét elrendeli s ezen birtokba Balás comest beiktatni parancsolja. 30
»»» 19. 1356. A kaposi, munkácsi és rákosi lelkészek az egri püspöki helynököknek jelentik, hogy a bródi birtokon perlekedő Munkácsi Györgyöt, Bródi Domonkost és Lászlót kiegyeztették. 32
»»» 20. 1356. Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabirái, Várdai János részére Girei Miklóst bírságban marasztalják. 34
»»» 21. 1356. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Tatár István fiait és Marhard fiát Lászlót, a Várdai János elleni ügyben megidéztette. 35
»»» 22. 1356, Deda. Bereg vármegye főispánja és szolgabirái, Várdai János részére Dezső fiai János és Domokos ellen, Sid birtok elfolglalására nézve, a vizsgálatot teljesitik. 36
»»» 23. 1350, Visegrád. Szécsy Miklós országbiró, Várdai János részére Papi Sebestyén ellen, Bereg vármegye által vizsgálatot rendel el. 37
»»» 24. 1356. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Bezdédi Istvánt, Várdai János ellen megidéztette. 38
»»» 25. 1356, Visegrád. Szécsy Miklós országbiró fölkéri Bereg vármegyét, hogy Várdai Jánosnak keteri Tatár István fiai ellen, Pethe nevü birtok elfoglalása miatt a vizsgálatot teljesítesse. 38
»»» 26. 1356. A leleszi convent a Várdai János részére kiadott, Eösződ nevü birtok vételét illető oklevelét átírja. 39
»»» 27. 1356. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Szentmártoni István ellen Várdai János részére birtokháborítás miatt, a vizsgálatot teljesíttette. 40
»»» 28. 1356. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Várdai János panaszára, Pethe birtok elfoglalása miatt, Keteri Miklós ellen a vizsgálatot teljesitette. 41
»»» 29. 1356. Fejértó. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabirái, I. Lajos királynak jelentik, hogy Várdai János panaszára, az ennek jobbágyain elkövetett hatalmaskodásért, Szentmártoni István ellen a vizsgálatot teljesíttették. 43
»»» 30. 1357, Visegrád. Szécsy Miklós országbiró, Várdai Jánosnak Tatár István fiai: Miklós, Simon és Jakab elleni perében halasztást enged. 44
»»» 31. 1357. Az egri káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Várdai Jánosnak keteri Tatár Miklós elleni, bizonyos Pete nevű birtokának használatát illető ügyében, a vizsgálatot végrehajtatta. 45
»»» 32. 1357. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Csicseri Istvánt, Jánost és társait, Várdai János ellen, királyi személye elé megidéztette. 47
»»» 33. 1357. Az erdélyi káptalan, a Szebeni Mihály comes részéről felmutatott s bizonyos péterfalvi és sebeni birtokokról szóló 1356. évi okmányt átírja. 47
»»» 34. 1357, Visegrád. Szécsy Miklós országbíró, Csicseri István és Jánosnak, Várdai Jánost illető tartozásuk megfizetésére halasztást enged. 50
»»» 35. 1357, Buda. Szécsy Miklós országbiró, Várdai Jánosnak Vetési Pál elleni ügyében halasztást ad. 51
»»» 36. 1357, Beregszász. Bereg vármegye alispánja és szolgabírái I. Lajos királynak jelentik, hogy Daróczi László és János részére, Darócz birtok iránt Várdai János ellen a vizsgálatot teljesíttették. 52
»»» 37. 1357. A váradi káptalan az I. Lajos király által, György fiának Mihálynak, a királyi gyűrűpecsét jegyzőjének adományozott Szamosszeg birtokot meghatároltatja. 53
»»» 38. 1357, Visegrád. Szécsy Miklós országbíró, Várdai Jánosnak Tatár István fiai elleni perében, a határidőt meghosszabbítja. 57
»»» 39. 1357, Visegrád. László csázmai prépost és királyi korlátnok előtt Nempti János mester, Sztárai Ponya és Jakab, a Tötös mester fiaival folytatott peres ügyökben kiegyeznek. 57
»»» 40. 1357, Visegrád. Szécsy Miklós országbíró, Várdai Jánosnak Fülpösi Lőrincz, Tatár Pál és Olcsvai László elleni perében, ujabb határidőt tűz ki. 59
»»» 41. 1357, Visegrád. Kont Miklós nádor, piliskei Adas Istvánt, Várdai János részére, a Pete nevű birtokot illető ügyben, meg nem jelenés miatt bírságolja. 59
»»» 42. 1357. A leleszi convent jelentése I. Lajos királyhoz, Darócz nevű birtoknak Várdai János és Daróczy János között leendő fölosztása elhalasztásáról. 60
»»» 43. 1357, Visegrád. Szécsy Miklós országbiró, Várdai Jánosnak Csicseri István és János elleni ügyében, a határidőt meghosszabbítja. 62
»»» 44. 1357, Eger. Domonkos erdélyi prépost és az egri püspök helynöke, Munkácsi Balás comest bizonyos bródi birtokba bevezetetni rendeli. 62
»»» 45. 1357, Visegrád. Szécsy Miklós országbíró, Várdai Jánosnak Vetési Pál elleni ügyét elhalasztja. 64
»»» 46. 1357, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, a Várdai Jánost illető Darócz birtok egy nyolczadrészének kijelelésére és birtokba bocsájtására a nagyváradi káptalant kiküldi. 65
»»» 47. 1357. A pécsváradi convent előtt Abel László és testvérje, nováki részbirtokukat Vesszős mesternek elzálogosítják. 69
»»» 48. 1357, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabirái, a Zakolyi családbeliek között bizonyos ménesbeli lovakra nézve fennforgó panaszos ügyben intézkednek. 70
»»» 49. 1357, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, Várdai János fiának Miklósnak Fülpösi Lőrincz elleni perében halasztást ad. 70
»»» 50. 1357. Az egri káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Ezen és Asvan birtokok határai iránt a vizsgálatot teljesíttette. 71
»»» 51. 1357, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, a Dósa fiai és Zokolyi Illés között fennforgó peres ügyben, meg nem jelenés alapján ez utóbbiakat bírságolja. 73
»»» 52. 1357, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, Kutéri Tatár Simont Várdai Miklós részére bírságban elmarasztalja. 73
»»» 53. 1357. A fehérvári keresztesek conventje előtt Besenyő Miklós, a Benedek mester emberei által Szár faluban elkövetett hatalmaskodás iránt tiltakozik. 74
»»» 54. 1357, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, Várdai Jánosnak, illetőleg az ő halálával fiának Miklósnak Vetési Pál elleni ügyét elhalasztja. 75
»»» 55. 1357, Visegrád. Szécsí Miklós országbiró, Várdai Miklósnak István fia István elleni, Mohostó nevű birtokot illető ügyét elhalasztja. 76
»»» 56. 1357, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, Várdai Miklósnak Fülpösi Lőrincz elleni perében halasztást ad. 76
»»» 57. 1357, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, Károli Lászlónak István fia András és társai elleni perében a tárgyalási határidőt elhalasztja. 77
»»» 58. 1357. A nagyváradi káptalan Macsalai Balázs részére Sarmasagh birtok határolásáról kiadott oklevelének azon részét, mely az említett jószág és Machala birtok közötti határokról szól, átírja. 78
»»» 59. 1357, Visegrád. Miklós nádor azon egyezséget, mely Demeter fiai, és Simon s Imre között Kazmerteleke határai iránt létrejött, megerősíti. 80
»»» 60. 1358, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, Várdai Miklósnak Tatár Miklós és Jakob elleni perében halasztást enged. 88
»»» 61. 1358, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, Várdai Miklósnak Vetési Pál elleni perében uj határnapot tüz ki. 88
»»» 62. 1358, Visegrád. László csázmai prépost és királyi korlátnok előtt László és Miklós, Vesszős mester ellen azért, hogy atyjuknak magyar-Visegrádon levő telkét elfoglalta és beépíteni szándékozik, tiltakozást nyilvánítanak. 89
»»» 63. 1358, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, a nagyváradi káptalanhoz, Darócz birtok elosztása iránt Várdai János s a Darócziak között fönnforgó ügyben, megkeresést intéz. 90
»»» 64. 1358, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, Eld birtokot érdeklőleg ugy intézkedik, hogy ezt Tötös fiai a szegszárdi conventnek visszaadják. 95
»»» 65. 1358. A pécsi káptalan bizonyítja, hogy Vesszős mester s Tötös fiai: Miklós és László között az osztály létre nem jöhetett. 98
»»» 66. 1358. Marochok beregi főispán előtt Várdai Miklós, Daróczi Jánost és fiát, Darócz birtokot illetőleg, szavatolásra felszólitja. 100
»»» 67. 1358, Eger. Miklós az egri püspök helyettese, Szkárosi László és érdektársai ügyében, Várdai Miklós ellen, az okmányok előmutatására határidőt tűz ki. 101
»»» 68. 1358. Hontvármegye alispánja és szolgabirái bizonyítják, hogy Zorklontó birtok, mindig Lontói Jakab és őseinek tulajdona volt. 102
»»» 69. 1358. A pécsváradi convent, I. Lajos királynak jelenti, hogy Tóti birtok megbecsülését, a perlekedő felek nyilatkozatai és maguk tartása miatt nem eszközölhette. 103
»»» 70. 1358, Eger. Miklós egri püspök helyettes, Szkárosi Lászlót, Várdai Miklós ellen bizonyos leánynegyedi követelésére nézve, Darócz birtokból kielégítteti. 106
»»» 71. 1358, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, az Egyházaspéli János és Miklós, továbbá Vesszős mester és Tötös fiai között fennforgó peres ügyben, az okiratok fölmutatására halasztást ad. 108
»»» 72. 1358, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, Várdai Miklósnak Filpösi Lőrincz elleni perében a tárgyalást elhalasztja. 113
»»» 73. 1358, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró előtt Pomázi Benedek mester neje Margit, leány-negyedét illetőleg, a testvérje által szándékba vett osztály ellen tiltakozik. 113
»»» 74. 1358, Visegrád. I. Lajos király, Eszenyi János és testvérjei kértére, bizonyos Bazza birtok határjárását tartalmazó, 1356-ban kelt okiratot átír. 114
»»» 75. 1358. A székesfehérvári káptalan előtt Becsei Vesszős és Gunyafi István, Máré várán megosztoznak. 117
»»» 76. 1358, Visegrád. Visegrád város birája és előljárói bizonyítják, hogy Latur Pál, magyar visegrádi házát 100 frtért Jakabnak két évre elzálogosította. 119
»»» 77. 1358. Az egri káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy a bazzai és pornói birtokrészek jövedelmeinek hova fordítása és kezelése iránt a vizsgálatot teljesítette. 120
»»» 78. 1358. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy a Bazza és Pornó birtokokat érdeklőleg reá bizott vizsgálatot teljesítette. 122
»»» 79. 1358. A pécsváradi convent előtt Gunyafi Domokos, máréi birtokrészét Vesszősre ruházza át. 123
»»» 80. 1358. A leleszi convent előtt Csicseri János, Várdai Miklóssal egy elorzott ezüst kehely árának megtérítése iránt egyezségre lép. 124
»»» 81. 1358. A váradi káptalan előtt Daróczi János és Várdai Miklós, Szatmár vármegyei javaikra nézve csere-egyezségre lépnek. 126
»»» 82. 1358, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, a nagyváradi káptalant, Darócz birtoknak Várdai János és a Darócziak között leendő felosztása végett ujabban kiküldi. 128
»»» 83. 1358, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, Várdai Miklós részére Tatár István fiait birságban elmarasztalja. 130
»»» 84. 1358. Az egri káptalan, I. Lajos király parancsa folytán, a Butkai Pál és Eszenyi János ellen bizonyos emberölés miatt emelt panaszos ügyben, a vizsgálat eredményéről jelentést ad. 130
»»» 85. 1358. A pécsváradi convent, a Tötös fián Lászlón elkövetett hatalmaskodás megvizsgálásáról, Leustachnak a király tótországi helyetteseinek jelentést tesz. 132
»»» 86. 1358, Gyarmat. Konth Miklós nádor, a Komlós Miklós és Dragonya között bizonyos hatalmaskodás miatt folyamatban tett ügyben az utóbbit bírságolja. 134
»»» 87. 1358, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró előtt Komorói János és Csicseri Domokos fiai peregyezségre lépnek. 135
»»» 88. 1358, Visegrád. I. Lajos király, Komoród helységet benépesíteni akarván, az illetőket a letelepülésre felhívja. 136
»»» 89. 1358. A somogyvári convent előtt Lulyai Márton és János, szőlősi birtokrészüket Fejéregyházi Gergely fiainak elzálogosítják. 136
»»» 90. 1358, Sárospatak város I. Lajos királyhoz folyamosik, hogy Miklós kállai bíró leányainak bizonyos ház és szőlők iránti ügyében a város kiváltságait sértetlenül tartatná fönt. 137
»»» 91. 1358, Eger. Milós egri püspök, ujfalvi Fizéri Jánost, a Várdai Miklós és Domokos elleni perben bírságolja. 139
»»» 92. 1358. A sághi convent bizonyítja, hogy a Semberi családbeliek bizonyos semberi birtokra nézve minő módon intézkedtek. 139
»»» 93. 1359. A leleszi convent előtt Fülöp váradi prépost, Mátyus utódaival Kistárkány, Maraza és Rozsvágy birtokokra nézve csereegyezséget köt. 140
»»» 94. 1359, Visegrád. I. Lajos király előtt Várdai Miklós és Daróczi János kijelentik, hogy Darócz birtok felosztása iránt kiegyeztek, 141
»»» 95. 1359. A kalocsai káptalan Tötös leánya Klára végintézkedéséről bizonyoságot tesz. 143
»»» 96. 1359, Visegrád. Ugrinfi Miklós országbiró, Kasohi Jakab és Bossai Tamás között fönnforgó ügyben halasztást ad. 145
»»» 97. 1359. Az egri káptalan előtt Hanvai János egy részről, más részről Daróczi László és Várdai János fiai bizonyos leánynegyedre nézve kiegyeznek. 145
»»» 98. 1359, Eger. Andrásegri megyei püspöki helyettes, ujfalvi Füzéri Jánost, Várdai Miklós és Domokos ellen egy ujabb határnapra megidézteti. 147
»»» 99. 1350, Eger. Az egri püspök helyettese, Sztanchi Pongrácz nejét az Eszenyiek részére birságban elmarasztalja. 148
»»» 100. 1359. Az esztergomi káptalan Konth Miklós nádornak jelenti, hogy a Vesszős által Lontói Jakab ellen elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 149
»»» 101. 1350, Eger. Az egri püspök helynöke, ujfalvi Füzéri János ellen kiközösítést rendel el. 150
»»» 102. 1359. Az egri káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy a rudabányaiakat Vadászi László birtokai háborgatásától és elfoglalásától eltiltotta. 152
»»» 103. 1359. A jászói convent I. Lajos királynak ugyan a föntebbi 102. sz. a. ügyben jelentést tesz. 153
»»» 104. 1359. A garan-szent-benedeki convent Konth Miklós nádornak jelenti, hogy Péli Dezső fiai részére Tötös fiait megidéztette. 155
»»» 105. 1359, Nagy-Szombat. I. Lajos király, Anarcsi Jakab fiait a szabolcsvári jobbágyságtól fölmenti és a nemesek sorába emeli. 156
»»» 106. 1359. Az egri káptalan, I. Lajos királynak az Anarcsi család reszére kiadott nemeslevelét átirja. 157
»»» 107. 1359. Az esztergomi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Lontó birtokot Lőrincz fia Jakab számára visszafoglalta. 158
»»» 108. 1359. A pécsváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy a sároki közbirtokosokat, Tötösfi Miklós részére megidéztette. 159
»»» 109. 1359, Visegrád. Ugrinfi Miklós országbiró, Lekéri Farkast Vesszős részére bírságban marasztalja. 160
»»» 110. 1359, Kálló. András Szabolcsvármegye alispánja és szolgabírái, a Bogdányi András megsebesítéseért lefizetett hat forintról, Bogdányi Lászlót nyugtatják. 161
»»» 111. 1359. A leleszi convent bizonyságlevele Palanka és Stankolch birtokok határjárásáról. 161
»»» 112. 1360, Kazara. Zanamegye alispánja és szolgabirái, I. Lajos királynak, a zágrábi püspök és káptalan emberei által László mester birtokán elkövetett hatalmaskodás megvizsgálásáról, jelentést tesznek. 163
»»» 113. 1360, Csenger. Szathmár vármegye alispánja és birótársai bizonyítják, hogy Szekeresi István szolgája, kit Báthori Györgynek túzul adott, rendeltetése helyét elhagyta. 167
»»» 114. 1360, Csenger. Szathmár vármegye alispánja és birótársai, Báthori Györgyöt a lefizetett bírságról nyugtatják. 167
»»» 115. 1360, Visegrád. I. Lajos király, Perényi Pétert Fülöp nádor néhai özvegye jószágainak kormányzása iránt, minden további felelősségtől fölmenti. 168
»»» 116. 1360. A pécsváradi convent előtt Széki Máté özvegye és fiai, meszesi részbirtokukat, tizenkét márkáért Vesszős mesternek eladják. 169
»»» 117. 1360, Visegrád. Bebek István országbiró, Kosuhi András fiának Jakabnak, Bazzai Tamás fia János ellen, 15 hod föld iránt folytatott perét beszünteti. 170
»»» 118. 1360. Sáros-Patak város tanácsa előtt Ábrahám fia János és neje, birtokukat Bokoni Balázsnak és nejének eladják. 172
»»» 119. 1360. Az esztergomi káptalan Bebek István országbirónak jelenti, hogy Péli János és Miklós részére, Tötös fiait: Miklóst és Lászlót megidéztette. 173
»»» 120. 1360. A leleszi convent előtt Gegeni János, Ormos Lőrincz fia László örökbevallásának érvényessége ellen tiltakozik. 174
»»» 121. 1360, Visegrád. Bebek István országbiró, özv. Pap Istvánnénak Szécsi Tamás fia János ellen, férje megöletése miatt indított perében ujabb határidőt tűz ki. 175
»»» 122. 1360, Bodrog. Bodrogh megye alispánja és szolgabirái előtt a Solymosi családbeliek, Solymos nevű birtokukat, huszonöt márkáért László mesternek elzálogosítják. 175
»»» 123. 1360, Visegrád. Bebek István országbiró, Várdai Miklós részére Surányi Sebestyént birságban marasztalja el. 176
»»» 124. 1360, Eger. András zempléni főesperes és egri püspöki helyettes, Daróczi Jánosnak Várdai Miklós és Domokos elleni ügyében halasztást ad. 177
»»» 125. 1360, Visegrád. Bebek István országbiró, a Szécsi Tamás, Mihály. László és Miklós fölperessége alatt Eszenyi János ellen bizonyos hatalmaskodás miatt indított ügynek elintézése alkalmából a felek között létrejött egyezséget megerősíti. 178
»»» 126. 1360. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy a midőn Móricz fia Simon, Anarcs és Őszöd birtokába beiktattatott, ennek Várdai Miklós és Domokos ellene mondottak. 186
»»» 127. 1360, Bodrogh. Konth Miklós nádor, Bodrogh vármegye nyilatkozatának alapján bizonyítja, hogy Miklós mesternek Palyport nevű birtokán réze mindig volt. 187
»»» 128. 1360, Visegrád. Bebek István országbiró, Simonnak Móricz fiának Várdai Miklós elleni ügyében halasztást ad. 188
»»» 129. 1360, Nagyfalu. Baranya megye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy Márk báthai apát és Miklós mester maguk között kiegyeztek. 189
»»» 130. 1360, Visegrád. Bebek István országbiró, Nagysemjéni Istvánnak nagysemjéni Lengyel János fiai elleni perében halasztást enged. 190
»»» 131. 1361, Eger. Miklós, az egri püspök helyettese bizonyítja, hogy Anyek, barancsi Kobzos Miklós neje s Bazzai Miklós leánya, a leánynegyedül őt illető Bazza jószág fele iránt, Eszeni Miklós fiai által kielégittetett. 191
»»» 132. 1361, Visegrád. Vilmos királyi korlátnok előtt Magyar Pál neje Margit, bizonyos devecseri halastavát, a sz. György tiszteletére épült devecseri egyháznak ajándékozza. 192
»»» 133. 1361. A pécsi káptalan Konth Miklós nádornak jelenti, hogy Lothardi Bekét és Miklóst, Lothardi Mark részére megidéztette. 193
»»» 134. 1361, Visegrád. Bebek István országbiró, Móricz fia Simon, és Várdai János fiai közt Öszöd birtok iránt fennforgó pert elhalasztja. 194
»»» 135. 1361, Eger. Az egri püspök helyettese, a Daróczi János és Kisvárdai János között fentforgó ügy befejezésére záros határidőt tűz ki. 194
»»» 136. 1361. A leleszi convent előtt Várdai János fiai, Anarcsi Jakab fiainak tartozásuk megfizetésére halasztást engednek. 196
»»» 137. 1361. I. Lajos királyhoz, a Péli János és Miklósnak Péli Miklós elleni ügyében, Pél bírtokra nézve teljesített eljárásról, jelentés tétetik. 196
»»» 138. 1351, Visegrád. Konth Miklós nádor a pécsváradi conventnek meghagyja, hogy Vesszős mester részére Habeli János ellen, Meszes birtokra nézve becsült és határjárást teljesíttessen. 198
»»» 139. 1361. A garanvölgyi sz. Benedek convent előtt Kereskényi Jakab, Vesszős mestert, bizonyos birtokelidegenítésekre nézve tilalmazza. 200
»»» 140. 1361. A budai káptalan előtt Miklós és Domokos, Magyar Pál mester nejét: Margitot, Ayak birtok elidegenítéstől eltiltják. 201
»»» 141. 1361 körül. A jászói convent bizonyítja, hogy a békebiróság Szécsi Tamás fiát Jánost, Pap István meggyilkoltatásában ártatlannak nyilatkoztatta. 201
»»» 142. 1362. A pécsváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy a báthai apát Fábián részére, Herczeg Péter mester özvegyét és fiát, megidéztette. 203
»»» 143. 1362, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és bírótársai előtt Gegeni Mihály és Csemeházi István, ügyök fölvételét elhalasztják. 205
»»» 144. 1362, Eger. Tamás egri püspöki helyettes, a Kisvárdaiak és Darócziak között fentforgó ügyet elhalasztja. 205
»»» 145. 1362, Csenger. Szatmárvármegye alispánja és birótársai, I. Lajos királynak jelentik, hogy Báthori János és Szekeresi László fiai közötti ügy elhalasztása iránt intézkedtek. 206
»»» 146. 1362, Visegrád. Bebek István országbiró, Magyar Pál özvegyének Szőke Péter ellen Ajak birtok iránt fennforgó perébne halasztást ad. 207
»»» 147. 1362. A nagyváradi káptalan előtt Várdai János fiai, Jób fiát Miklóst és társait Bodon birtok eladásától tilalmazzák. 208
»»» 148. 1362. I. Lajos király, Dobai Miklós szolnoki várjobbágyot testvérével együtt megnemesíti és őket Doba nevű birtokukkal együtt a várjobbágysági kötelék alól fölmenti. 208
»»» 149. 1362, Diósgyőr. I. Lajos király, az egri káptalannak meghagyja, hogy Abrányi Péter részére, az ábrányi malomra nézve, Daróczi László ellen vizsgálatot teljesíttessen. 210
»»» 150. 1362, Kálló. I. Lajos király, Szatmárvármegye alispánját és birótársait utasítja, hogy Jejki Tamás leányának, oldalrokonai elleni követelésében igazságot szolgáltassanak. 211
»»» 151. 1362, Pelsőcz. Bebek István országbíró előtt Ilona asszony, férjének néhai Tereztenei Fábiánnak meggyilkoltatása miatt panaszt emel. 212
»»» 152.1363, Visegrád. Bebek István országbiró, özvegy Magyar Pálnénak Szőke Péter ellen Ajak birtok iránt folytatott perében halasztást ad. 213
»»» 153. 1363, Visegrád. Bebek István országbiró, özvegy Magyar Pálnénak Szőke Péter ellen folytatott perében halasztást ad. 213
»»» 154. 1363. A csanádi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy László mester részére, Vadász birtokot érdeklőleg Samulközi János és Albert ellen vizsgálatot teljesíttetett. 214
»»» 155. 1363, Visegrád. Bebek György, a királyné tárnokmestere, Patak városa bíráinak Szécsi György megverettetése ügyében későbbi határidőt tűz ki. 215
»»» 156. 1363, Visegrád. Bebek István országbiró, a báthai apát Fábiánnak Herczeg Péter mester özvegye és fia továbbá János szekcsői várnagy ellen folyamatban levő ügyét illetőleg halasztást ad. 217
»»» 157. 1363. A jászói convent előtt Anna Puthnoki Radnold leánya és Sárosi András neje, előbbi férjének atyját Vadászi Lászlót a hozománya teljes megváltása fejében fizetett 150 arany forintról nyugtatja. 218
»»» 158. 1363, Beregszász. Az egri püspök-helyettes küldöttjeinek jelentése, hogy Máté fiát Jánost és anyját, Darócz és Pethe birtokokból, a Kisvárdaiak ellen bizonyos leánynegyed iránti követelésükre nézve ki nem elégíthették. 219
»»» 159. 1363, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és birótársai, Várdai Miklósnak Anarcsi László ellen ez utóbbinak odaítélt eskületétele iránti ügyében határoznak. 221
»»» 160. 1364, Visegrád. Bebek István országbiró, a Vesszős fia János és Gyarmati László között fennforgó peres ügyben, Jánosnak esküt ítél. 222
»»» 161. 1363, Visegrád. Bebek István országbiró, a Vilmos pécsi püspök és László között fennforgó peres ügyben halasztást ad. 223
»»» 162. 1364, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és birótársai I. Lajos királynak jelentik, hogy Anarcsi László a neki odaítélt esküt nem tette le. 224
»»» 163. 1364. I. Lajos király, János mester és rokonai kértére, bizonyos, Zseléz, Wdol, Mortund, Becse, Peregh és Nyir birtokokat érdeklő okmányokat hiteles alakban átír. 225
»»» 164. 1364. A pécsváradi convent előtt özvegy Szenterzsébeti Györgyné és fiai, bizonyos várkonyi malom felét, tizenhat márkáért János comes pécsi polgárnak eladják. 230
»»» 165. 1364, Visegrád. Vilmos pécsi püspök és királyi korlátnok, az özvegy Semberi Péterné és fiai által, János mester a testvérei ellen folyamatba tett ügyben, a felek között létrejött egyezségről, bizonyítványt ad. 231
»»» 166. 1364, Visegrád. Bebek István országbíró, Szőke Péternek Magyar Pál özvegye elleni ügyében halasztást ad. 232
»»» 167. 1364. A nagyváradi káptalan. I. Lajos királyhoz, az Eszenyi Tamás fiai részére a beregi alispán ellen teljesített vizsgálat eredményéről jelentést ad. 233
»»» 168. 1364. I. Lajos király, több, Báthmonostorra vonatkozó, királyi okmányt megerősít. 234
»»» 169. 1364, Nagyfalu. Knoth Miklós nádor, a baranyavármegyei tolvajok és egyéb bünösök fölött ítéletet mond. 236
»»» 170. 1364, Nagyfalu. Konth Miklós nádor, a László mester és Baksai László között fennforgó peres ügyben, László mesternek az esküt oda itéli. 238
»»» 171. 1364, Visegrád. A királyi korlátnok előtt Meggyessi Símon, Őszöd falut Várdai János fiainak átengedi. 239
»»» 172. 1364, Visegrád. Bebek István országbiró, a széplaki monostor és birtokai ügyében itéletet hoz. 240
»»» 173. 1364, Bodrog. Konth Miklós nádor, Bodrog vármegye közönségével gyűlést tartván, az azon vármegyében dúló rablók és tolvajok ellen ítéletet hoz. 244
»»» 174. 1364, Bodrog. Konth Miklós nádor a szegszárdi conventnek meghagyja, hogy bizonyos zeremléni halastavat, szántóföldeket és réteket meghatárolván és visszafoglalván, azokat a báthai apátnak adassa át. 246
»»» 175. 1364. A pécsváradi convent előtt János comes, bizonyos várkonyi malmát huszonöt márkáért, János mesternek és Henriknek örök áron eladja. 248
»»» 176. 1364. A pécsváradi convent bizonyítja, hogy László mester, a Baksai László ellen fennforgó ügyében, a nádor által odaítélt esküt előtte letette. 249
»»» 177. 1364. A pécsváradi convent bizonyítja, hogy László mester, a báthai apát által ellene indított ügyben, a nádor által odaítélt esküt letette. 250
»»» 178. 1364, Kárász. Konth Miklós nádor, Várdai János fiainak Mohostelki birtoka iránt Szabolcsvármegye szolgabíráitól bizonyítványt vesz ki. 251
»»» 179. 1364, Kárász. Konth Miklós nádor, Szabolcs és Bereg vármegyék gyűlésén, Komródi Jakab Antal nevű jobbágyának illetősége fölött, Várdai Domokosnak esküt ítél. 252
»»» 180. 1364, Zágráb. Jakab itélőmester és a zágrábi püspök helynöke, László mester részére, Dusan fiait Blina birtok használatától eltiltja. 253
»»» 181. 1364. A leleszi convent, Kelecséni Donch és fiainak, a Kasoki családbeliekkel létrejött egyezségéről s ennek végrehajtásáról bizonyítványt ad. 254
»»» 182. 1364, Visegrád. Konth Miklós nádor, az Eszenyi Tamás fiai és Tárkányi László között Eszenyi János megöletése miatt fennforgó ügyben a feleket kiegyezteti. 257
»»» 183. 1364. Az egri káptalan bizonyítja, hogy Kisvárdai Domokos, a neki odaítélt esküt a kitüzött határnapon letette. 270
»»» 184. 1364, Visegrád. Konth Miklós nádor, Komoródi Jakab és Várdai Domokos között, egy komoródi jobbágy miatt föntforgó ügyben itéletet hoz. 271
»»» 185. 1364, Visegrád. Konth Miklós nádor, a László mester és Tamás kalocsai érsek között fennforgó ügyben, az okiratok fölmutatására halasztást ad. 272
»»» 186. 1364. I. Lajos király, Csernavodai István, Miklós, György, János és Sebestyén kértére, bizonyos okmányt átír s megerősít. 273
»»» 187. 1364, Visegrád. Konth Miklós nádor, László mestert meg nem jelenés miatt bírságban elmarasztalja. 275
»»» 188. 1365. A szegszárdi convent előtt Tötös fia, László mester és Leleszi Máté, Lelesz, Bokteleke és Korog birtokokra nézve egyezségre lépnek. 276
»»» 189. 1365. A szegszárdi convent előtt Tötös fia: László, Lelesz nevü birtokot Leleszi Máténak visszaadja s ennek fejében ettől Korog és Bokteleke nevü birtokokat kapja. 277
»»» 190. 1365, Buda. I. Lajos király megengedi, hogy János, Perbathydai Ivánka fia, fiörökös nélkül való halála esetében, jószágit fiui joggal két leányára átruházhassa. 278
»»» 191. 1365, Nagyfalu. Baranya megye alispánja és szolgabirái bizonyítják, hogy Mathachinai László, Pomázi Benedek kácsfalvi birtokán hatalmaskodást követett el. 279
»»» 192. 1365, terebes. Zemplén vármegye alispánja és szolgabírái előtt Sztanchi Miklós, Kelecséni Donchot Kasuh birtokra nézve tilalmazza. 280
»»» 193. 1365, Visegrád. Bebek István országbíró, Magyar Pál özvegyének Szőke Péter elleni ügyében ujabb halasztást ad. 280
»»» 194. 1365, Visegrád. Bebek István országbíró a leleszi conventnek meghagyja, hogy Bród birtokra nézve vizsgálatot teljesítsenek. 281
»»» 195. 1365, Visegrád. Bebek István országbiró, a Vilmos pécsi püspök és Vesszős fia János mester között fennforgó peres ügyben halasztást ad. 282
»»» 196. 1365, Zágráb. György mester körösi alispán, a László mester és János fiai között fennforgó peres ügyben halasztást ad. 283
»»» 197. 1365, Visegrád. Bebek István országbíró, özvegy Magyar Pálnét a bírói szék előtt való meg nem jelenéseért bírságolja. 283
»»» 198. 1365, Visegrád. Bebek István országbíró, Vesszős és Tötös mesterek fiai részére, Zobonya fiait meg nem jelenés miatt elmarasztalja. 284
»»» 199. 1366. Az esztergomi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Baykai Mátyás, Szék birtokban Péli Deső fiai iktatásának ellenmondott, továbbá, hogy Vesszős és Tötös fiait ezen birtoktól eltiltotta 285
»»» 200. 1366, Buda. Bebek István országbiró, a Herczeg Péter mester özvegye és László mester között bizonyos vásárartásokat érdeklőleg fennforgó peres ügyben vizsgálatot rendel s az okmányok felmutatására határidőt tűz ki. 286
»»» 201. 1366. Lóránd pesti bíró és az előljáróság előtt László mester és Pernhauser Hannus, bizonyos 8 szőlőre nézve kiegyeznek. 289
»»» 202. 1366, Visegrád. Bebek István országbíró, Vesszős mester fiait és László-mestert, ,meg nem jelenésük miatt, Bajkai Mátyás részére elmarasztalja. 290
»»» 203. 1366. Visegrád. János királyi tárnokmester, zalai és veszprémi főispán, János és másik János esztergomi polgárokat, meg nem jelenésük miatt, János mester részére elmarasztalja. 291
»»» 204. 1366. A kői káptalan Konth Miklós nádornak jelenti, hogy a király parancsa folytán, Tóti birtokot érdeklő, bizonyos okiratokat fölmutatni fog. 291
»»» 205. 1366, Visegrád. Konth Miklós nádor bizonyítja, hogy László mester bizonyos bírságot Sághi Egyednek megfizetett, a bírói részt pedig ennek javára elengedte. 292
»»» 206. 1366. A pécsi káptalan előtt szekesői Herczeg Péter özvegye és fia Péter, László mestered, a közöttük fennforgott peres ügyekre nézve kiegyeznek. 293
»»» 207. 1366, Székes-Fehérvár. Konth Miklós nádor, a Balyar birtokot illető okmányok felmutatására határidőt tűz. 294
»»» 208. 1366. Pest város előljárósága előtt Pernhauser Hannus polgár, ötven forint lefizetéséről László mestert nyugtatja. 296
»»» 209. 1366, Visegrád. Bebek István országbiró, László mester részére, a Tárnok birtokot illető ügyben esküt ítél. 296
»»» 210. 1366, Bors közelében. Konth Miklós nádor, Bars vármegyének közgyűlésén, a széki birtokot illető okmányok felmutatására, János mesternek határidőt tűz ki. 299
»»» 211. 1366, Bors. Konth Miklós nádor, Baykai Mátyás részére, Tamást, Vesszőst és Lászlót, meg nem jelenés miatt elmarasztalja. 300
»»» 212. 1366, Gyarmat. Konth Miklós nádor, az Osgyániak Baka és Stallo nevű örökbirtokairól, Hont vármegye bíráival bizonyitványt állíttat ki. 301
»»» 213. 1366, Terebes. Zemplén vármegye alispánja és szolgabírái, a Sztanchi Miklós és Kelecséni Donch között, bizonyos földbirtokra nézve fennforgó panaszos ügybne, bizonyítványt adnak. 302
»»» 214. 1366, Visegrád. Konth Miklós nádor, Tóth nevű birtokát, a felek által felmutatott okiratok alapján, László mesternek ítéli oda. 303
»»» 215. 1366. A sághi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Berény birtokban János és László mesterek ellenmondás nélkül iktattattak be s a mennyiben ellenmondás történt, az illetők meg is idéztettek. 312
»»» 216. 1366. A pécsváradi convent előtt László mester és Laki Péter mester, bizonyos adósságügyre nézve kiegyeznek. 314
»»» 217. 1366, Visegrád. Konth Miklós nádor, a László mester és Siklósi István között fennforgó ügyben, az okiratok felmutatására halasztást ad. 314
»»» 218. 1366, Visegrád. Bebek István országbíró, a szabályszerűen letett eskü alapján, László mestert fölmenti. 315
»»» 219. 1366, Visegrád. Konth Miklós nádor, János mestert, meg nem jelenés miatt, Bajkai Mátyás részére elmarasztalja. 317
»»» 220. 1366. A pécsváradi convent, Konth Miklós nádornak jelenti, hogy Tóti birtok megbecsültetett, azonban ennek Sághi Egyed ellenemondott. 318
»»» 221. 1366, Visegrád. Konth Miklós nádor bizonyítja, hogy László mester és Gőzei András mester neje, a közöttük fennforgó adóssági ügy elintézésére nézve kiegyeztek. 320
»»» 222. 1366, Visegrád. Bebek István országbiró, a László mester és Miklós özvegye között fennforgó peres ügyben halasztást ad. 321
»»» 223. 1366. A topliczai apát, bizonyos haszonbérösszeg lefizetéséről László mestert nyugtatja. 321
»»» 224. 1366. A pécsi káptalannak Jakab és Gergely nevű gadányi jobbágyai, bizonyos jános-i szőlőjüket, János mester jánoi-i jobbágyainak 13 denárért eladják. 322
»»» 225. 1366. A bácsi káptalan, bizonyos okiratok ügyében, a kői káptalannal szemközt bizonyítványt ad. 323
»»» 226. 1367. A garanszentbenedeki convent jelentése Konth Miklós nádorhoz, Széki birtoknak Bajkai Mátyás részére történt visszafoglalásáról. 323
»»» 227. 1367. A pécsváradi convent bizonyítja, hogy Tötös fia: László, tartozását Laki Péternek lefizette. 324
»»» 228. 1367. A budai káptalan előtt az óbudai Klarissák, Szatmár vármegyei birtokaikat Csaholyi János fiainak örök áron bevallják. 325
»»» 229. 1367, Buda. I. Lajos király Vesszős fiai kértére megengedi, hogy családjuk leányágbeli tagjai, az atyjai, vagy oldalági javak örökösödéséből kizárattathassanak. 327
»»» 230. 1367, Visegrád. Bebek István országbiró, a pécsi püspök panaszára, ennek Baranya vármegyei birtokain elkövetett hatalmaskodás fölött Tötös fiát: Lászlót, esküre kötelezi. 328
»»» 231. 1367, Visegrád. László nádor, a Pamazi Benedek és ellenfelei között folyamatban volt perben halasztást ad. 331
»»» 232. 1367. A pécsváradi convent bizonyítja, hogy Tötös fia: László, a pécsi püspökkel fennforgó ügyében, a neki odaítélt esküt letette. 332
»»» 233. 1367. A pécsváradi convent jelentése. I. Lajos királyhoz, Nyárád birtok határjárásáról. 333
»»» 234. 1367, Visegrád. László nádor, a Debreczeni István és Várdai Miklós között fennforgó ügy elintézését elhalasztja. 336
»»» 235. 1367, Visegrád. Bebek István országbiró, a Tötös fia: László és Bajai Dezső fiai között fennforgó ügyet elhalasztja. 336
»»» 236. 1367. A szegszárdi convent Szécsi Miklós tótországi bánnak jelenti, hogy Desan fia János által, Tötös fia Jánosnak blinai birtokán elkövetett hatalmaskodás iránt a vizsgálatot teljesítette. 337
»»» 237. 1367. A föntebbi ügyben teljesített vizsgálatról, ugyan Szécsi Miklós bánhoz egy másik hiteles hely jelentése. 338
»»» 238. 1367, Fehérvár. I. Lajos király, kamarai grófjának megtiltja, hogy a sárospatakiaktól beszedendő kamarai nyeredéket fölemelhesse. 340
»»» 239. 1368, Visegrád. Bebek István országbiró, a Sajtas Simon özvegyének s fiának, Vesszős mester fiai ellen fennforgó ügyökben halasztást ad. 341
»»» 240. 1368, Zágráb. Szécsi Miklós tótországi bán, a László és Kocháni Miklós mesterek között Kochan nevű birtokra nézve fennforgó ügyben, az okiratok felmutatására határidőt tűz ki. 341
»»» 241. 1368. A pécsváradi convent előtt István megjelenvén, bizonyos várkonyi malomrészt Péternek elörökít. 343
»»» 242. 1368, Beregszász. János mester beregvármegyei alispán, a Várdai Miklós és Domokosra szabott bírságokat elengedi. 344
»»» 243. 1368. A szegszárdi convent, I. Lajos királynak, a teljesített vizsgálat alapján jelenti, hogy Siklósi Imre, László és István, Báthmonostori László mester Szentirinitás nevű birtokán hatalmaskodást követtek el. 344
»»» 244. 1368. A pécsi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Siklósi Imre, László és István, László mester bortszállító emberei irányában hatalmaskodást követtek el. 346
»»» 245. 1368. A pécsváradi convent előtt Gunyafi István, Fakó Jánost és társait, farkaslyuki birtokuk eladásától letiltja. 347
»»» 246. 1368, Visegrád. László nádor, László mester részére, meg nem jelenés s nem fizetés miatt, Sághi Egyedet bírságban marasztalja el. 348
»»» 247. 1368, Visegrád. László nádor, a László mester és Siklósi István között, Tótfalu nevű birtokra nézve fennforgó ügyben halasztást ad. 349
»»» 248. 1368, Székes-Fehérvár. László nádor, az illetők vallomásának alapján bizonyítja, hogy Zalki András leányáról a hivatkozottak tudomással nem bírnak. 349
»»» 249. 1368. A zágrábi káptalan Szécsi Miklós tótországi bánnak jelenti, hogy Ratolechicha nevű birtokba, határjárás eszközlése mellett, Klára asszony beiktattatott. 350
»»» 250. 1368, Visegrád. László nádor, a kalocsai káptalan által Megyere és Tóti nevű birtokok határolásáról kiadott okmány szövegét átírja. 353
»»» 251. 1368, Nagyfalu. Baranya vármegye alispánja és szolgabírái, a teljesített vizsgálat alapján bizonyítják, hogy Siklósi István, László mesternek bizonyos tótfalui szántóföldjeit elfoglalta. 354
»»» 252. 1368. Az egri káptalan előtt Szalóki Miklós, Szalóki Andrást szalóki birtoka elidegenítésétől letiltja. 354
»»» 253. 1368, Nagyfalu László nádor, az illetők vallomásának alapján bizonyítja, hogy a pécsi püspök nyárádi jobbágyai, László mesternek bizonyos louthai szántóföldjeit és erdejét hatalmaskodva használják. 355
»»» 254. 1368, Nagyfalu. László nádor, az illetők vallomásának alapján bizonyítja, hogy a pécsi püspök nyárádi jobbágyai, László mester majsai, kerekegyházi és lajméri szántóföldjeit s erdejét, hatalmaskodva használják. 356
»»» 255. 1368, Nagyfalu. László nádor, az özvegy Lakó Ambróné és László mester között Bezendugh nevű birtokra nézve fennforgó ügyben halasztást ad. 357
»»» 256. 1368, Visegrád. László nádor, a László mester és Siklósi István között fennforgó ügyben halasztást ad. 358
»»» 257. 1368, Nagyfalu. Döbrögi Kilián nádori bírságszedő, László mestert huszonegy márka bírságról nyugtatja. 359
»»» 258. 1368, Bodrogh. László nádor, az illetők vallomásának alapján bizonyítja, hogy a hivatkozottak Laki Péter mester tárnoki birtokának László mester által történt elszántásáról és elvettetéséről mit sem tudnak. 359
»»» 259. 1368, Bodrog. László nádor, a pécsi káptalannak meghagyja, hogy Báthmonostori László mester részére, Laki Péter ellen, a Kökényes birtokon eszközlött kincsásással okozott károk s más hatalmaskodásra nézve vizsgálatot teljesítsen és adjon jelentést. 360
»»» 260. 1368, Bodrog. László nádor bizonyítja, hogy Aczélos nevű erdő, az illetők vallomása szerint, Megyere nevű birtokhoz tartozott és tartozik. 363
»»» 261. 1368, Visegrád. Bebek István országbíró, a László mester és Bájai Deső fiai között fennforgó ügyben halasztást ad. 364
»»» 262. 1368, Visegrád. Bebek István országbiró, a Semberi Péter özvegye és János mester között fennforgó ügyben halasztást ad. 364
»»» 263. 1368. A nagyváradi káptalan, I. Lajos király meghagyására, 1284-ben kelt két okmányt átír. 365
»»» 264. 1369. A zobori convent, Balogi Domokos kértére, Tamás esztergomi érseknek egy 1368-ik évben kelt s a raychi és stranzkai egyházak között fennforgó viszás ügyre vonatkozó okmányát átírja. 366
»»» 265. 1369. A pécsi káptalan, Zudar Péter tótországi bánnak jelenti, hogy Miklós deák, László mester Kocyan nevű birtokát hatalmaskodva elfoglalta s elfoglalva bírja és használja. 369
»»» 266. 1369, Visegrád. I. Lajos király, a Gara birtok környékén a sószállítókra nézve veszélyes utonállók elfogatása iránt intézkedik. 371
»»» 267. 1369, Bars. László nádor bizonyítványa, Pásztói István barsvármegyei örök-birtokáról. 372
»»» 268. 1369. A pécsváradi convent László nádornak jelenti, hogy Bolyi Andrást és Bereczket, továbbá Szántói Miklóst, Benedeket, Pált és Mihályt, László mester részére megidéztette. 373
»»» 269. 1369. A szegszárdi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Szántói Mihály, jobbágyaival László mesternek Dus és Henlgh nevű birtokain hatalmaskodásokat követtetett el. 374
»»» 270. 1369, Borsfalu. László nádor, a széki Piros Mátyás és Zselizi János mester között Széki birtokra nézve fennforgó ügyben intézkedik. 375
»»» 271. 1369. A pécsi káptalan, az I. Lajos király parancsa folytán teljesített vizsgálatnak alapján jelenti, miseszerint Szántói Mihály, László mesternek Dus és Heulgh nevű birtokait hatalmaskodva használja. 376
»»» 272. 1369. A pécsváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy a Szántói Mihály és László mester között fennforgó hatalmaskodási ügyben, a vizsgálatot teljesíttette. 378
»»» 273. 1369, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, az eszenyi pálosoknak Eszenyi Simon, László, Imre és László ellen indított ügyökben, az okiratok felmutatására s az ítélethozatalra határidőt tűz ki. 379
»»» 274. 1369, Visegrád. László nádor, a királynak Körtvélyes birtok iránt Kapladhi András ellen fennforgó ügyében intézkedik. 384
»»» 275. 1369, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, a László mester s Bojai János és Péter között fennforgó ügyben halasztást ad. 386
»»» 276. 1369, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, Eszenyi Simon, László, Imre és László részére, Szécsi Pétert és Miklóst meg nem jelenés miatt bírságolja. 386
»»» 277. 1370, Visegrád. László nádor előtt Kisvárdai Domokos, Miklós testvérét, Anarcsi Miklós dögei birtokának megvételétől letiltja. 387
»»» 278. 1370, Visegrád. László nádor a pécsi káptalannak meghagyja, hogy bizonyos báthmonostori birtokra nézve osztályt teljesítvén, ezen birtokba Berki Pált iktassa be és László mestert ő elé idézze meg. 388
»»» 279. 1370. A pécsi káptalan Péter tótországi bánnak jelenti, hogy László mester birtokain, Cseh Bertalan és fia : Pál, több hatalmaskodást követtek el. 393
»»» 280. 1370. A pécsi káptalan László nádornak jelenti, hogy Berki Pál és László mester, bizonyos peres ügyükre nézve kiegyezvén, a kiküldetés végrehajtásra szükség nem volt. 394
»»» 281. 1370, Visegrád. László nádor, Chikó Ferencz, Miklós és László részére, Pomázi Benedeket meg nem jelenés miatt bírságban marasztalja el. 396
»»» 282. 1370, Visegrád. László nádor, Pomázi Benedek részére halasztást ad arra, hogy bizonyos, Bodmér birtokra vonatkozó okiratokat ő előtte felmutasson. 397
»»» 283. 1370, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, a pécsi káptalan és János között fennforgó peres ügyben halasztást ad. 398
»»» 284. 1370, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, János és László mestereknek Berényi Kakas és Tamás ellen indított ügyökben halasztást ad. 398
»»» 285. 1370. A somogyvári convent előtt Dárói Majos, fiait és leányát: Dorottyát Zichy Zsigmondnét, Daró várában és tartozékaiban közös birtokosoknak vallja. 399
»»» 286. 1370, Kárász. László nádor előtt Várdai János fiai, szomszédjaikat Várda birtok használatában tilalmazzák. 400
»»» 287. 1370, Kárász. László nádor, Kisanarcsi Miklóst, a váradi káptalan által, kis-anarcsi birtokába határjárás mellett beiktattatni rendeli. 401
»»» 288. 1370, Kárász. László nádor, Várdai Miklós kértére, Mohostelek birtokjogára nézve Szabolcs vármegye alispánját és birótársait meghallgatja. 403
»»» 289. 1370, Patak. László nádor előtt Szerdahelyi Frenchik Miklós, több sárospataki polgárnak négy forint lefizetésére magát kötelezi. 404
»»» 290. 1370. Az egri káptalan, I. Károly királynak 1340-ben kelt azon okmányát, melyben Magyar Pálnak minden birtoka felett szabad rendelkezési-jog biztosíttatik, Kisvárdai Miklós kérelmére átírja. 404
»»» 291. 1370. A nagyváradi káptalan előtt Várdai Miklós, Kisanarcsi Egyed fiait Döge birtok használatától letiltja. 406
»»» 292. 1370, Visegrád. László nádor, Várdai Miklósnak, Anarcsi Jakab fiai és Degeni János elleni ügyében halasztást ad. 406
»»» 293. 1370, Visegrád. László nádor, Várdai Domokosnak Anarcsi Miklós és érdektársai elleni perében határidő halasztást enged. 407
»»» 294. 1370, Visegrád. László nádor, Laki Klárának László mester ellen indított perében halasztást ad. 408
»»» 295. 1370, Visegrád. János tárnokmester és veszprémi főispán, komonai Druget János mestert, meg nem jelenés miatt Báthmonostori László mester részére bírságban marasztalja el. 408
»»» 296. 1370, Visegrád. Szécsi Miklós orszűágbiró, László mesternek Bajai János és Péter ellen folyamatban tett hatalmaskodási ügyében, halasztást ad. 409
»»» 297. 1370, Visegrád. László nádor, a Pomázi Benedek és Besenyő Mihály s társai között fennforgó peres ügyben, halasztást ad. 410
»»» 298. 1370. A szegszárdi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Cseh Bertalan és fia, László mester birtokain hatalmaskodásokat követtek el. 411
»»» 299. 1370, Visegrád. László nádor, a Laki Klára és László mester között fennforgó birtok perben halasztást ad. 412
»»» 300. 1370, Visegrád. László nádor, Herendi István, Mihály, István és Jánosnak, Pomázi Benedek ellen indított birtok-perében halasztást ad. 413
»»» 301. 1370, Visegrád. László nádor, Bajkai Mátyásnak, Péli László és Miklós ellen folyamatba tett birtok-perében halasztást ad. 414
»»» 302. 1371, Visegrád. László nádor, Várdai Domokosnak Anarcsi Jakab és társa elleni ügyét elhalasztja. 415
»»» 303. 1371, Visegrád. László nádor, Várdai Miklósnak Anarcsi Fábián és érdektársai elleni perében halasztást enged. 415
»»» 304. 1371. A jászói convent idézvénye Drugeth János és érdektársa részére a Kisvárdai János fiai elleni ügyben. 416
»»» 305. 1371. A pécsváradi convent I. Lajos királyhoz, a László mester és András czikadori apát között fennforgó panasz megvizsgálásáról, jelentést tesz. 417
»»» 306. 1371. A leleszi convent László nádornak jelenti, hogy az Ásvány és Eszem birtokok között levő peres földre nézve, a határjárást és vizsgálatot teljesité. 418
»»» 307. 1371. A leleszi convent jelentése László nádorhoz Somogyi Miklós megidéztetéséről. 420
»»» 308. 1371, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, Druget János és Miklósnak, Kisvárdai Miklós és Domokos elleni ügyében, halasztást enged. 421
»»» 309. 1371, Visegrád. László nádor, Várdai Domokosnak Anarcsi Jakab fiai elleni ügyét elhalasztja. 422
»»» 310. 1371, Visegrád. László nádor, a Siklósi István és László mesterek között fennforgó ügyben halasztást ad. 422
»»» 311. 1371, Zágráb. Károly tótországi herczeg, a Mihály és László mesterek között fennforgó ügyben, halasztást ad. 423
»»» 312. 1371, Visegrád. László nádor, Sághi Egyedet meg nem jelenés miatt, László mester részére birságban marasztalja el. 424
»»» 313. 1371, Visegrád. László nádor, László mester részére, Sághi Egyedet, meg nem jelenés miatt birságban marasztalja el. 424
»»» 314. 1371. Az egri káptalan jelentése László nádorhoz, hogy Várdai Miklóst és Domokost, Demeter váradi püspök ellen megidéztették. 425
»»» 315. 1371. A leleszi convent jelentése I. Lajos királyhoz, a Csicseri Miklós fiait illető Szabolcs vármegyei Bodon birtok határjárásáról. 426
»»» 316. 1371. A pécsi káptalan László nádornak jelenti, hogy Sághi Egyedet László mester részére megidéztette. 428
»»» 317. 1371. A bácsi káptalan, a teljesitett vizsgálat folytán I. Lajos királynak jelenti, hogy Mihályt és Jánost, Patonaszentpéter, Péterteleke és Bozza birtokok használatától eltiltotta. 429
»»» 318. 1371. A leleszi convetn bizonyítja, hogy a sárospataki községtanács tagjai, az Imbregi Dénes elleni ügyben nekik odaitélt esküt letették. 430
»»» 319. 1371, Visegrád. László nádor, a Demeter váradi püspök és Várdai János között fennforgó ügyben halasztást ad. 431
»»» 320. 1371, Visegrád. László nádor, Várdai János fiainak Demeter váradi püspök elleni ügyökben halasztást enged. 432
»»» 321. 1371, Visegrád. László nádor, Sághi Egyedet meg nem jelenés miatt László mester részére birságban marasztalja el. 433
»»» 322. 1371, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró előtt Eszenyi Simon, László és Imre, a Sztrityei családbelieket bizonyos Szabolcs vármegyei birtokok eladására nézve tilalmazzák. 433
»»» 323. 1371, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, a fehérvári káptalan és László mester között fennforgó ügyben halasztást ad. 434
»»» 324. 1371, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, a Drugetok és Kisvárdaiak között folyamatban volt perben halasztást ad. 435
»»» 325. 1371, Visegrád. László nádor, Kisvárdai Domokosnak Somogyi Miklós elleni ügyében halasztást enged. 435
»»» 326. 1371, Visegrád. László nádor. Várdai Domokosnak Anarcsi Fábián és érdektársai elleni perében halasztást enged. 436
»»» 327. 1371, Visegrád. László nádor, Várdai Miklósnak, Anarcsi Jakab és társa elleni ügyében halasztást ad. 437
»»» 328. 1371, Visegrád. László nádor, a Laki Klára és László mester között fennforgó ügyben halasztást ad. 438
»»» 329. 1371. A pécsi káptalan László nádornak jelenti, hogy Patonaszentpéter, Péterteleke és Bozzas birtokokra nézve fennforgó panasz ügyében, a vizsgálatot teljesité. 438
»»» 330. 1371, Kálló. Szabolcs vármegye főispánja és szolgabirái I. Lajos királynak jelentik, hogy Chapi László és István, Eszenyi Simon birtokán hatalmaskodást követtek el. 440
»»» 331. 1371, Föveny. I. Lajos király, Barkfalva és Negyvend birtokokat s tartozékaikat, uj adomány czimén, László mesternek, Jánosnak és Tamásnak adományozza. 441
»»» 332. 1371, Visegrád. I. Lajos király, Pomázi Benedek leányainak Vesszős fiai és László mester ellen folytatott perökben halasztást ad. 442
»»» 333. 1372, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, a László mester és Bajai Deső fiai között fennforgó hatalmaskodási ügyben halasztást ad. 443
»»» 334. 1372. A pécsváradi convent előtt annak egyik perekedi jobbágya, egy másik ellendi jobbágynak földet ad el. 444
»»» 335. 137, Visegrád. László nádor, Pomázi Benedeket meg nem jelenés miatt, a Csikó családbeliek részére bírságolja. 445
»»» 336. 1372, Visegrád. László nádor, Pál mestert meg nem jelenés miatt László mester részére bírságolja. 445
»»» 337. 1372, Visegrád. Vilmos pécsi püspök és királyi korlátnok bizonyítja, hogy Kereskényi Jakab, János mester és Zselizi Tamás a közöttük bizonyos hitbér jegyajándék és leánynegyed iránt fennforgott ügyben kiegyeztek. 446
»»» 338. 1372, Visegrád. László nádor, a Demeter nagyváradi püspök és Várdai János fiai között lefolyt per tárgyalását elhalasztja. 447
»»» 339. 1372, Visegrád. László nádor, a Kisvárdai János fiaira szabott bírság kétharmad részét elengedi. 448
»»» 340. 1372, Verpelét. Hevesvármegye alispánja és birótársai, a Szalóki Miklós és Domokos között fölmerült hatalmaskodási ügyet, I. Lajos király felülvizsgálata alá terjesztik. 449
»»» 341. 1372, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, a Pomázi Benedek leányai és László között fennforgó birtok,perben halasztást ad. 450
»»» 342. 1372, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, a Csicseriek és Várdaiak között Bodon helység iránt folyamatban volt perben, halasztást ad. 451
»»» 343. 1372, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, Vesszős fiait: Jánost és Tamást, meg nem jelenésük miatt, Pamázi Benedek leányai részére megbírságolja. 452
»»» 344. 1372, Zágráb. Károly tótországi herczeg, a pozsegai káptalannak meghagyja, hogy László mester részére Scela birtok jogtalan használatától az illetőket tiltsa el. 453
»»» 345. 1372, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, bizonyos nyíri részbirtokot a Vértesi családbelieknek oda itél. 454
»»» 346. 1372, Visegrád. László nádor, a pécsváradi conventnek meghagyja, hogy László mester részére, a szekcsői Herczeg Péter mester által elkövetett hatalmaskodásokat vizsgálja meg és adjon jelentést. 458
»»» 347. 1372, Visegrád. László nádor, a pécsváradi conventnek meghagyja, hogy László mester részére Sáragi Lászlót és társait idézze meg. 459
»»» 348. 1372, Visegrád. László nádor, a bácsi káptalannak meghagyja, hogy bizonyos hatalmaskodási ügyekben, Herczeg Péter mestert, László mester részére idézze meg. 460
»»» 349. 1372, Visegrád. László nádor, a pécsi káptalannak meghagyja, hogy a szekcsői Herczeg Péter által László mester irányában elkövetett hatalmaskodásokat vizsgálja meg. 461
»»» 350. 1372, Visegrád. László nádor, a pécsváradi conventnek meghagyja, hogy Kajándi Istvánt, nejét és leányait, László mester kértére Kajánok birtok használatától tiltsa el. 462
»»» 351. 1372, Visegrád. László nádor, Várdai Domokosnak Anarcsi Miklós és érdektársai ellen indított ügyében halasztást enged. 463
»»» 352. 1372, Visegrád. László nádor, a Demeter váradi püspök s Várdai Miklós és Domokos közt fennforgó ügy elitélését elhalasztja. 464
»»» 353. 1372, Visegrád. László nádor a Siklósi István mester és László mester között fennforgó birtokperben halasztást ad. 465
»»» 354. 1372, Visegrád. László nádor, Várdai János fiainak Demeter váradi püspök elleni ügyökben halasztást enged. 465
»»» 355. 1372, Visegrád. Szécsi Miklós országbiró, Eszenyi Imrének az Ásványi és Chapi családbeliek ellen folyamatba tett perében halasztást ad. 466
»»» 356. 1372, Visegrád. László nádor, Kisvárdai Jánosnak Somogyi Miklós elleni ügyében határidő-halasztást enged. 467
»»» 357. 1372. A leleszi convent előtt Butkai Pál és fiai, Sárospatak elöljáróit bizonyos hatalmaskodási ügyben kielégítik. 468
»»» 358. 1372. A bácsi káptalan, I. Lajos királynak, a Nyárad birtok határjárásának alkalmával történtekről, jelentést ad. 468
»»» 359. 1372. A leleszi convent László nádornak jelenti, hogy Várdai János részére Borsvai Györgyöt és Vay Benedeket megidéztette. 470
»»» 360. 1372, Visegrád. Imre nádor, a Laki Klára és László mester között fennforgó birtokperben halasztást ad. 471
»»» 361. 1372, Visegrád. Imre nádor, a Demeter nagyváradi püspök és Várdai János fiai között folyamatban levő ügyet elhalasztja. 472
»»» 362. 1372, Visegrád. Imre nádor, a Várdai Domokos, Anarcsi Jakab és Dögei János között fennforgó ügyben halasztást enged. 472
»»» 363. 1372, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Drugeth Miklós és Jánosnak Kisvárdai Miklós és Domokos elleni ügyökben, a tárgyalást más határidőre teszi át. 473
»»» 364. 1372, Visegrád. Imre nádor, a Bodi Kilián neje és Szalóki Domokos közt lefolyt ügyben halasztást ad. 474
»»» 365. 1372, Visegrád. Imre nádor, a Kisvárdai Domokos és Somogyi Miklós közötti ügyet elhalasztja. 475
»»» 366. 1372, Visegrád. Imre nádor, a Siklósi Miklós és László mester között fennforgó birtok-perben halasztást ad. 475
»»» 367. 1372. Az egri káptalan I. Lajos királynak 1363-ban kelt okmányát, melyben ez több Beregh- és Szatmár vármegyei falut, Kölcsei János és Jakab Veszprém vármegye volt főispánjainak adományozott, átírja. 476
»»» 368. 1372. A jászói convent bizonyságlevele, hogy Tereztenyei Fábián özvegye s fiai, Jánossal, Fábián gyilkosának: Mihálynak testvérével, kiegyeztek. 478
»»» 369. 1372. A zágrábi káptalan, Blinai István kértére és részére, egy 1334-ik évben kelt okmányát hiteles alakban átírja. 479
»»» 370. 1372. A leleszi convent előtt Szalóki Domokos, Egri Tere fiait, bizonyos szalóki és hani birtokrészek elfoglalásától tilalmazza. 480
»»» 371. 1372, Eger. Gyögy egri püspöki helyettes, Kisvárdai János fiai jobbágyainak elitélésére az illető alperest utasítja. 482
»»» 372. 1372 körül. A kalocsai káptalan előtt Margit: Gunyafi István özvegye, Máre vára negyed részét leendő vejének birtokába bocsátja. 483
»»» 373. 1373, Damas. Erzsébet királynő, több Blina családbelit különös védelme alá vesz. 484
»»» 374. 1373, Bodrog. Bodrog vármegye alispánja és szolgabirái Imre nádornak jelentik, hogy a Hölgytelek és Dús birtokokban, Herczeg Péter által elkövetett hatalmaskodásokat megvizsgáltatták. 485
»»» 375. 1373. A pécsváradi convent, I. Lajos királyhoz, a László mester s a czikadori apát között fennforgó hatalmaskodási ügyben teljesített vizsgálatról, jelentést ad. 486
»»» 376. 1373. A bácsi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy a czikadori apát ellen, László mester részére a vizsgálat teljesíttetett. 488
»»» 377. 1373. A bácsi káptalan, Imre nádornak jelenti, hogy László mester részére, a Herczeg Péter által elkövetett hatalmaskodásokat illetőleg, a vizsgálat teljesíttetett. 490
»»» 378. 1373, Bodrogh. Bodrog vármegye alispánja és szolgabirái, I. Lajos királynak jelentik, hogy a fejérvári káptalan, László mester birtokain hatalmaskodásokat követtetett el. 492
»»» 379. 1373, Visegrád. Imre nádor, Várdai Miklósnak Daróczi László elleni ügyében halasztást ad. 494
»»» 380. 1373, Visegrád. Imre nádor, Csicseri János és érdektársainak Várdai János elleni ügyökben halasztást enged. 494
»»» 381. 1373, Visegrád. Imre nádor, a nagyváradi püspök és Várdai Domokos között folyamatban levő ügyben halasztást ad. 495
»»» 382. 1373, Visegrád. Imre nádor, Domokos váradi püspöknek Várdai Domokos elleni ügyében halasztást enged. 496
»»» 383. 1373, Visegrád. Imre nádor, Várdai Jánosnak Anarcsi Jakab fiai és Dugei János elleni ügyében halasztást enged. 497
»»» 384. 1373, Visegrád. Imre nádor, Várdai Jánosnak Borsovai György elleni ügyében halasztást ad. 497
»»» 385. 1373, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, a László mester és Pomázi Benedek leányai között fennforgó peres ügyben halasztást ad. 498
»»» 386. 1373, Visegrád. Imre nádor, a Laki Klára és László mester között fennforgó peres ügyben halasztást ad. 499
»»» 387. 1373, Visegrád. Imre nádor, a Szécsiek között fennforgó, s az Ásván és Ezen helységek között fekvő bizonyos földeket illető perben ujabbi határidőt tűz ki. 500
»»» 388. 1373, Visegrád. Imre nádor, Kisvárdai Domokosnak Somogyi Miklós elleni perében halasztást ad. 500
»»» 389. 1373, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, a leleszi conventet, a Szécsi Mihály és fia Péter között létrejött osztály végrehajtása végett felhívja. 501
»»» 390. 1373, Kisvárda. Lukács plébános és alperes előtt Kisvárdai Domokos és Báthori György, bizonyos leánynegyed iránt kiegyeznek. 503
»»» 391. 1373, Patak. Bebek Miklós pataki várnagy és Miklós lelkész jelentése Erzsébet ifjabb királynéhoz, Antal két növérnek egy pataki szőlő birtokába történt beiktatásáról. 504
»»» 392. 1373. A bácsi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy a Kajánd birtokban elkövetett hatalmaskodásra nézve, László mester részére s kértére a vizsgálat teljesíttetett. 506
»»» 393. 1373, Visegrád. Imre nádor, a nagyváradi püspök és Várdai Domokos között bizonyos határjárás iránt folyamatban levő perben, a tárgyalásra uj határnapot tűz ki. 507
»»» 394. 1373. Bereg vármegye alispánja és birótársai előtt Kenészi Szaniszló, Kerencséni Domokos deák hatalmaskodása ellen tiltakozik. 508
»»» 395. 1373, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, a Daróczi István és Kisvárdai Domokos között, Darócz birtok iránt fennforgó ügyet elhalasztja. 509
»»» 396. 1373, Visegrád. Imre nádor, a Pomázi Benedek leányai és a Herendi családbeliek közöttt fennforgó peres ügyben halasztást ad. 509
»»» 397. 1373, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, a László mester és Ádám Miklós között fennforgó peres ügyben halasztást ad. 510
»»» 398. 1373, Visegrád. Imre nádor, Várdai Domokosnak Borosvai György elleni ügyét elhalasztja. 511
»»» 399. 1373, Patak. Bebek Miklós, Sárospatak bíráját bizonyos összeg lefizetéséről nyugtatja. 511
»»» 400. 1373. A leleszi convent jelentése I. Lajos királyhoz, Seryche, Raach, Asswan, Kereple, Tehna, Zeech és Geuden jószágoknak Szécsi Mihály és fia Péter között történt felosztásáról. 512
»»» 401. 1373. A leleszi convent előtt Szécsi Mihály, az öt és fiait illető földeknek fia Péter által történt elfoglalása ellen, óvást tesz. 513
»»» 402. 1373. A pécsi káptalan, Imre nádornak jelenti, hogy a László mester részére elrendelt végrehajtást, Pál mester ellen bizonyos tekintetben nem foganatosíthatták. 514
»»» 403. 1373. A leleszi convent jelentése I. Lajos királyhoz Bodon birtok határjárásáról. 516
»»» 404. 1374 körül, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, Kilyudi Pétert, Kajándi Mihályt és Tamást, meg nem jelenésük miatt, László és Tamás részére bírságban marasztalja el. 517
»»» 405. 1374, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Csicseri Pál és Jánosnak, Várdai Domokos elleni perében, Bodon birtok ujabbi határjárására, a leleszi conventet kiküldi. 518
»»» 406. 1374, Visegrád. Imre nádor, a pécsi káptalannak meghagyja, hogy László mestert bizonyos tótfalui részbirtokba iktassa be és eljárása eredményéről adjon jelentést. 521
»»» 407. 1374. A leleszi convent előtt Csicseri István, Bodon helységbeli birtokának határjárás által történt megcsonkitása miatt tiltakozik. 532
»»» 408. 1374. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Kisvárdai Domokos, a Csicseriek bodoni birtokát nem erőszakosan foglalta el, hanem tőlük haszonbérben bírta. 533
»»» 409. 1374. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy a bodoni és litkei határok között levő, és Csicseri Pál s Jánosnak Kisvárdai Domokos ellen indított perük folytán vitássá vált terület határjárása s megbecsülése megtörtént. 534
»»» 410. 1374, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabirái előtt Várdai Domokos, az egyik jobbágyán csicseri Ormos Pál emberei által elkövetett hatalmaskodás miatt tiltakozik. 537
»»» 411. 1374, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, jejkei Nemes Máténak és társainak, a Csicseri Pál elleni ügyökben esküt ítél. 538
»»» 412. 1374. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Adony és Galgon birtokoknak Kerecséni János részére történendő iktatásánál Zakolyi Domokos ellenmondott és megidéztetett. 540
»»» 413. 1374, Visegrád. Imre nádor, a pécsi káptalan jelentésének alapján s az ügy elintézésének folytán, bizonyos závai és chornakai birtokokat, László mesternek oda ítél. 542
»»» 414. 1374, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és bírótársai, a Csicseriek és Kisvárdai Domokos között fennforgó ügy elítélését I. Lajos király elé terjesztik. 554
»»» 415. 1374. A leleszi convent bizonyítja, hogy jekei Nemes Máté és társai, a Csicseri Pál ellen elkövetett hatalmaskodási ügyben, a nekik odaítélt esküt letették. 555
»»» 416. 1374, Buda. Szepesi Jakab országbiró, László mesternek bizonyos bírságokat elenged. 556
»»» 417. 1374, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, a Bálint esztergomi kanonok és Tamás között fennforgott hatalmaskodási ügyet, a letett eskü alapján, befejezettnek jelenti ki. 557
»»» 418. 1374, Léva. I. Lajos király, Imre nádornak és helyetteseinek meghagyja, hogy Zselizi Tamás és László részére vizsgálatot teljesítsenek. 559
»»» 419. 1374. A leleszi convent I. Lajos királyhoz jelenti, hogy Daróczi Istvánt Darócz birtok felébe beiktatni akarván, annak Kisvárdai Domokos részéről ellenmondatott. 560
»»» 420. 1374. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Kisvárdai Domokos kalongyai jobbágyát, Kenészi Szaniszló nem elégítette ki. 561
»»» 421. 1374, Bodrog. Bodrog vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy a Gesthi János és Báthmonostori László mester között fennforgó ügyben az eskütétel megtörtént. 563
»»» 422. 1374. A nagyváradi káptalan I. Lajos királyhoz jelenti, hogy Csicseri Pál és Jánosnak, Várdai Domokos ellen Bodon birtok iránt indított perében a tanukihallgatás megtörtént. 564
»»» 423. 1374. A nagyváradi káptalan Imre nádornak jelenti, hogy a várdai Hormos Pál és érdektársainak jobbágyai által Várdai Domokos jobbágyán elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 567
»»» 424. 1374, Bodrog. Bodrog vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy László mester részéről a Gesthi Jánossal fennforgó ügyében tiltakozás történt. 569
»»» 425. 1374, Bodrog. Bodrog vármegye alispánja és szolgabírái előtt László mester és Gesthi János, bizonyos jobbágyok visszaállítása iránt intézkednek. 570
»»» 426. 1374, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Csicseri Pált és társait Kisvárdai Domokos részére bírságolja. 571
»»» 427. 1374. A leleszi convent I. Lajos királyhoz, a Várdai Domokos részére Czigány László ellen teljesített vizsgálatról, jelentést tesz. 571
»»» 428. 1374, Bodrog. Bodrog vármegye alispánja és szolgabirái előtt László mester, a Gesthi Jánossal fennforgó hatalmaskodási ügyében tiltakozik. 573
»»» 429. 1374, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Kisvárdai Domokosnak, ellenmondása igazolására, Daróczi István ellenében halasztást ad. 574
»»» 430. 1374, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Csicseri Jánost Várdai Domokos részére, meg nem jelenése miatt bírságban elmarasztalja. 575
»»» 431. 1374. A leleszi convent I. Lajos királyhoz jelenti, hogy Várdai Domokos részére Csicseri Jánost megidéztette. 576
»»» 432. 1374. A pécsi káptalan Imre nádornak jelenti, hogy László mester részére, a szekcsői Herczeg Péter mester által a geechi határban levő halastó iránt elkövetett hatalmaskodásokat megvizsgáltatta. 577
»»» 433. 1374. A pécsváradi convent, Imre nádorhoz jelenti, hogy a pécsi püspök és mohácsi Treutul János mester emberei, László mester birtokain hatalmaskodásokat követtek el. 579
»»» 434. 1374. A pécsváradi convent Imre nádornak jelenti, hogy szekcsői Herceg Péter, László mester geechi birtokán hatalmaskodásokat kovettetett el. 580
»»» 435. 1374. A pécsváradi convent, teljesitett vizsgálat alapján Imre nádornak jelenti, hogy Lewsi Miklós és János, László mester egy jobbágyát megverték s mindenétől megfosztották. 581
»»» 436. 1374, Bodrog. Bodrog vármegye alispánja és szolgabirái, Imre nádornak jelentik, hogy László mesternek Lewsi János és Miklós ellen emelt panaszos ügyét megvizsgálták s a panaszt valónak találták. 582
»»» 437. 1374, Kálló. Szabolcsvármegye alispánja és birótársai I. Lajos királyhoz jelentik, hogy Kisvárdai Domokosnak litkei birtokán, csicseri Ormos Pál által elkövetett hatalmaskodást megvizsgálták. 583
»»» 438. 1374, Nagyfalu. Bodrog vármegye alispánja és szolgabirái Imre nádornak jelentik, hogy a László mester és szekcsői Herczeg Péter mester között fennforgó hatalmaskodási ügyben, a vizsgálat teljesíttetett. 584
»»» 439. 1374, Eger. György egri püspöki helyettes, Kelecséni Domokos és Várdai Domokosnak Upori Gál fiai elleni ügyében halasztást ad. 586
»»» 440. 1374, Buda. Imre nádor ítélet levele, a Debreczeni István által Vidaföldi Mátén elkövetett hatalmaskodásáért, ezen utóbbinak kielégítéséről. 587
»»» 441. 1374. A leleszi convent bizonyítja, hogy Jekei Jakab fiai, Kisvárdai Domokost az ellene elkövetett hatalmaskodásáért kielégitették. 593
»»» 442. 1375, Visegrád. I. Lajos király meghagyja az ország tanácsának és főbb tisztviselőinek, hogy a Várdai Domokos birtokairól eltávozott jobbágyokat visszaszerezzék. 595
»»» 443. 1375, Visegrád. I. Lajos király, egy a hevesi és bihari főispánnak szóló meghagyását az egri káptalan által kézbesíteni rendeli. 596
»»» 444. 1375, Visegrád. I. Lajos király utasítja Heves és Bihar vármegyék főispánját, hogy Várdai Domokos és főemberszolgáinak lefoglalt birtokait visszaadassa. 596
»»» 445. 1375. Visegrád. I. Lajos király, a leleszi convent által, Várdai Domokos részére, Sáfár Miklós regéczi várnagynak, jelentéstétel mellett egy királyi levelet kézbesíttetni rendel. 597
»»» 446. 1375. A szegszárdi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Tötös László panaszára, Garai Miklós macsói bánt, bizonyos Bodrogh vármegyei birtokok elfoglalásától letiltotta. 598
»»» 447. 1375. A bácsi káptalan jelenti Garai Miklós macsói bánnak, hogy Tötös Lászlót Gezthi János részére megidéztette. 599
»»» 448. 1375, Visegrád. Imre nádor Tötös Lászlónak hencsei Vörös Miklós és társa elleni ügyében halasztást ad 600
»»» 449. 1375, Visegrád. Imre nádor megkeresi a kői káptalant, hogy Kemendi István fiait, Volferi Miklós részére, Jobbágytlek és Chimor birtokok elfoglalása miatt bizonyítékaik előmutatása végett, a kitűzött határnapra idéztesse meg. 601
»»» 450. 1375, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, Kanézi Szaniszlónak, Szalóki Domokos és Várdai Domokos elleni ügyében uj határnapot tűz ki. 603
»»» 451. 1375, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, a szent Gergelyről nevezett szeréni monostor apátjának, a nagy-olasziak ellen folyamatban volt ügyében halasztást ad. 604
»»» 452. 1375, Kálló. Szabocsvármegye alispánja és birótársai I. Lajos királyhoz jelentik, hogy Várdai Domokos panaszára, Daróczi Máté fiai ellen, bizonyos hatalmaskodás miatt, a vizsgálatot teljesitették. 605
»»» 453. 1375. A leleszi convent I. Lajos királyhoz jelenti, hogy Várdai Domokos részére homonnai Drugeth Jánost megidéztette. 606
»»» 454. 1375. A jászói convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Várdai Domokos részére, Daróczi Máté fiai ellen vizsgálatot teljesített. 607
»»» 455. 1375. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Várdai Domokos részére, Daróczi Máté fiai ellen vizsgálatot teljesíttetett. 608
»»» 456. 1375, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, a Kenézi Szaniszló és Várdai Domokos között lefolyt ügyet elhalasztja. 609
»»» 457. 1375, Terebes. A terebesi és ujlaki lelkészek az egri püspöki helytartóhoz jelentik, hogy Kisvárdai és Kelecsényi Domokosnak Upori Gál fiai ellen folytatott ügyökben a tanukat a helytartó elé berendelték. 610
»»» 458. 1375. A zágrábi káptalan előtt Szeleki Benedek és Péter, Scelehi Tamást tilalmazzák, hogy birtok-részét Tötös Lászlónak el ne adhassa. 612
»»» 459. 1375, Visegrád. Garai Miklós nádor, Káloczi György és a Pomázi családbeliek között folyamatban levő perben uj határidőt tűz ki. 613
»»» 460. 1375, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, Kenézi Szaniszlónak, Várdai Domokos és Szalóki Domokos elleni ügyében ujabb halasztást ad. 614
»»» 461. 1375, Visegrád. Garai Miklós nádor, a Kisanarcsi István és Várdai Domokos között lefolyt ügyet elhalasztja. 615
»»» 462. 1375, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, Szalóki Domokos deáknak Kenézi Szaniszló elleni ügyében halasztást ad. 615
»»» 463. 1375, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, Wezeni Imre részére Tusai Bálintot bírságolja. 616
»»» 464. 1375. A zágrábi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Scelehi Péter panaszára Tötös László ellen, a blinai kerületben feküdt birtokrészek elfoglalásáról, a vizsgálatot teljesítette. 617
»»» 465. 1376, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Kalochi Imrét és társait meg nem jelenésük miatt László és Tamás részükre birságolja. 618
»»» 466. 1376. A pécsváradi convent előtt az Abeli családbeliek, Radcha és Mezes falukban levő birtokaikat 125 arany forintért László és Tamás mestereknek elzálogosítják. 619
»»» 467. 1376. A kalocsai káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy a László mester és Weikard czikadori apát között fennforgó hatalmaskodási ügyben a vizsgálat teljesíttetett. 620
»»» 468. 1376. A kalocsai káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy László mesternek Imre volt nádor és István erdélyi vajda ellen fennforgó hatalmaskodási ügyében, a vizsgálat teljesíttetett. 622
»»» 469. 1376. A kalocsai káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy a László mester és Gesthi János között fennforgó hatalmaskodási ügyben a vizsgálat teljesíttetett. 625
»»» 470. 1376. A kalocsai káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy a László mester és szekcsői Herczet Péter mester között fennforgó hatalmaskodási ügyben, a vizsgálat teljesíttetett. 627
»»» 471. 1376. A pécsi káptalan Garai Miklós nádornak jelenti, hogy László mesternek Pál mester ellen fennforgó ügyében, eredményrevezető eljárás nem történhetett. 629
»»» 472. 1376, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, a Csicseri Miklós és Várdai Domokos között fennforgó bizonyos vizsgálati ügy megvitatását elhalasztja. 631
»»» 473. 1376, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Kisvárdai Domokosnak Daróczi László ellen való ügyében halasztást enged. 631
»»» 474. 1376, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Kenézi Szaniszlónak, Szalóki Domokos és Várdai Domokos elleni ügyében halasztást enged. 632
»»» 475. 1376, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Kisvárdai Domokosnak, Daróczi László és érdektársai elleni ügye tárgyalását elhalasztja. 633
»»» 476. 1376, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Szalóki Domokos deáknak, Kenészi Szaniszló elleni ügyében halasztást ad. 633
»»» 477. 1376, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Kenészi Szaniszlónak, Szalóki Domokos és Várdai Domokos elleni ügyében halasztást ad. 634
»»» 478. 1376, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Besenyői Miklóst meg nem jelenése miatt László, Tamás és Márk részére bírságolja. 635
»»» 479. 1376, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Kalochi Imrét és társait, meg nem jelenésük miatt, Lászó és Tamás részére bírságolja. 636
»»» 480. 1376. A bácsi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy a László mester és Geszti János között fennforgó hatalmaskodási ügyben a vizsgálat teljesíttetett. 636
»»» 481. 1376, Visegrád. Garai Miklós nádor, Szécsi Lászlót meg nem jelenése miatt bírságolja. 638
»»» 482. 1376, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Eszenyi Imre és László részére, Syuki Bálintot meg nem jelenése miatt bírságolja. 639
»»» 483. 1376, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, a pécsi káptalannak meghagyja, hogy László mester részére a fehérvári káptalant idézze meg. 640
»»» 484. 1376, Kálló. Szabolcsvármegye alispánja és birótársai I. Lajos királynak jelentik, hogy bizonyos hatalmaskodási ügyben, Kenészi Szaniszló részére, kerecsényi Szalók Domokos ellen a vizsgálatot teljesítették. 641
»»» 485. 1376, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és birótársai I. Lajos királynak jelntik, hogy Várdai Domokos részére Dögei János ellen, bizonyos hatalmaskodás tárgyában, a vizsgálatot eszközöltették. 642
»»» 486. 1376. A pécsi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy László mester részére a fehérvári káptalant megidézte. 644
»»» 487. 1376. A pécsi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy a Bácsmonostori László mester és Szigethi István baranyai alispán között fennforgó hatalmaskodási ügyben a vizsgálat teljesíttetett. 645
»»» 488. 1376. A zágrábi káptalan Zudar Péter tótországi bánnak jelenti, hogy a Blynai családbeliek és László mester között fennforgó hatalmaskodási ügyben a vizsgálat teljesíttetett. 646
»»» 489. 1376, Szentmárton. I. Lajos király, Radarfi István panaszára, Szabolcs vármegye alispánját és birótársait, a Czudar Péter szamosszegi jobbágyai által elkövetett hatalmaskodás megvizsgálására utasítja. 648
»»» 490. 1376, Terebes. Zemplén vármegye alispánja és bírótársai előtt Egyházasczigándi Domokos, egyik birtoktársa ellen, bizonyos hatalmaskodási ügyben panaszt emel. 649
»»» 491. 1376, Patak. Kozdra pataki várnagy, Patak községet a részére lefizetett földbérről nyugtatja. 650
»»» 492. Pótlólag az 1365. évhez. 1365. Az egri káptalannak bizonyítványa arról, hogy Daróczi János elzálogosított birtokát a kitüzött határnapon nem váltotta ki. 650
»»» 1. kötet
»»» 2. kötet
»»» 4. kötet
»»» 5. kötet
»»» 6. kötet
»»» 7/1. kötet
»»» 7/2. kötet
»»» 8. kötet
»»» 9. kötet
»»» 10. kötet
»»» 11. kötet
»»» 12. kötet


Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat