Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 4. kötet (1878)

Szerző: Zichy Ferencz, gróf (1811-1900)
Cím: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő : 4. kötet
Megjelenési adatok: Pest : Magyar Történelmi Társulat, 1878. – VIII, 645 p. – 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:

E sorokat mindenek előtt a két évvel ezelőtt elhalt lelkes főúr: id. gróf Zichy Károly emlőkének szenteljük; nyolcz éve, hogy ő mint a gróf Zichy család, legidősbje elhatározta, családja levéltárának okleveleit nyomtatásban közrebocsátani.
Történetíróink máris egyhangúlag nyilatkoztatják, hogy az eddig- megjelent kötetek hazánknak köz- és mívelődési történelmére s az egyes családok egykori birtokviszonyaira nézve minő bő adatforrást tartalmaznak, valamint hogy mennyi helynév támadt fel újra e kötetekkel.


Tartalomjegyzék


»»» Címlap Latinul.
»»» Címlap Magyarul.
»»» Impresszum.
»»» Előszó. [VII]
»»» 1. 1377. Beregszász birája és tanácsa előtt Miklós, Laczk fia, beregszászi polgár és családja, egy szőlőt Muzsaj falu fölött Csernavodai Istvánnak elörökít. [1]
»»» 2. 1377, Diósgyőr. I. Lajos király utasítja Patak város tanácsát, hogy bizonyos élelmiszerek felől, János polgártársuknak felelni tartoznak. 2
»»» 3. 1377. Bereg vármegye alispánja és biró-társai előtt Várday Domokos, Surányi Sebestyén ellen bizonyos hatalmaskodás miatt panaszt emel. 2
»»» 4. 1377. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Dögei Jánost Timóttelek birtokába beiktatta. 3
»»» 5. 1377, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró előtt Tötös László, a bátai apátot bizonyos bírságra nézve kielégíti. 4
»»» 6. 1377, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Várday Domokosnak Daróczi László és érdektársai elleni perében halasztást ad. 5
»»» 7. 1377. Bereg vármegye alispánja és birótársai, Surányi Sebestyénnek Várday Domokos elleni perében, uj határidőt tűznek ki. 6
»»» 8. 1377, Keme. Szolnok vármegye alispánja és birótársai, sarmasági Igaz Miklós panaszára, sarmasági Kopaszfi László ellen, bizonyos hatalmaskodás miatt, vizsgálatot tétetnek. 6
»»» 9. 1377. A zágrábi káptalan, Seelchi Péter kérésére átírja 1353-ban kiadott saját okmányát, melyben Blinai Máté, egyik birtokostársát, Blina helységbeli birtokrész elidegenitésétől tilalmazza. 7
»»» 10. 1377, Visegrád. Garay Miklós nádor előtt Kumchegh comes fiai, Tötös Lászlót, az ennek birtokain elkövetett hatalmaskodásért, kielégítik. 8
»»» 11. 1377, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Várday Jánosnak, bizonyos bírság megfizetését elengedi. 10
»»» 12. 1377. A nagyváradi káptalan, Zakuli János fiait, bizonyos bírságnak lefizetéséről Zudor István részére nyugtatja. 11
»»» 13. 1377, Kálló. Szabolcsvármegye alispánja és birótársai előtt Várday Domokos, jobbágyának elvétele miatt, Ormos Pál ellen tiltakozik. 12
»»» 14. 1377. A pécsváradi convent Garay Miklós nádornak jelenti, hogy Tötös László részére, Pál bán fiának Pálnak, Othk és Gyugh helységbeli birtokai állapotát megvizsgáltatta. 13
»»» 15. 1377. A leleszi convent előtt Dögei János, rokonait, szekeresi birtokuknak a Kölcsei nemzetség timóthteleki birtokáért czélba vett elcserélésétől tilalmazza. 14
»»» 16. 1377. A leleszi convent előtt Várday Domokos, Szőke Péter fiát Jánost, a Kisajak helységben való tartozkodástól tilalmazza. 15
»»» 17. 1377, Bács. István kalocsai érsek, Volfiry Miklósnak egy kápolnak építésére engedélyt ad. 15
»»» 18. 1377, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Várday Domokosnak Csicsery János elleni ügyében halasztást enged. 16
»»» 19. 1377, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Várday Domokosnak Csicsery Pál elleni ügyében halasztást ad. 16
»»» 20. 1377. A zágrábi káptalan, Csirke Péter tótországi albán s Körös vármegyei főispánnak jelenti, hogy a Zeleki helységbeliek között fönnforgó hatalmaskodási ügyet megvizsgáltatta. 17
»»» 21. 1377. A leleszi convent előtt Dögei János, bizonyos birtokelidegenítés miatt másik Dögei János ellen tiltakozik. 19
»»» 22. 1377. A pécsváradi convent I. Lajos királyhoz jelenti, hogy a Szigeti István baranyai alispán által Tötös László ellen elkövetett hatalmaskodás iránt a vizsgálatot teljesítette. 20
»»» 23. 1377, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és birótársai, Várdai Domokos részére bizonyítják, hogy elszökött jobbbágyait Kenézi Szaniszló visszabocsátani vonakodik. 21
»»» 24. 1377, Patak. Zemplény vármegye alispánja, bizonyos szerpénz lefizetéséről Patak nyugtatja. 21
»»» 25. 1377. A csázmai káptalan előtt, a Blina kerületbeli Dedich helységből való Iván fiát Miklóst és Osztoja fiát Jánost, Luban fia Miklós és gyermekei, bizonyos pénzbeli tartozásukra nézve kielégítik. 22
»»» 26. 1377, Tolnavár. Tolnavármegye alispánja és birótársai, Keczdi Domokos jobbágyát, bizonyos ábeli szőlő haszonvételétől tilalmazzák. 23
»»» 27. 1377. Zágráb. Zágráb vármegye alispánja és bírótársai, Zudar Péter tótországi bánnak jelentik, hogy a Zelchi helységbeliek között fennforgó hatalmaskodás iránt a vizsgálatot eszközöltették. 24
»»» 28. 1377. Terebes. Zemplény vármegye alispánja és bírótársai bizonyítják, hogy zigani Kis Tamás, bizonyos hatalmaskodásáért zigani Kándor Mihálynak elégtételt adandó, a kitüzött határnapon a bíróság előtt meg nem jelent. 25
»»» 29. 1377, Visegrád. Garai Miklós nádor, a Kaluzi családbelieknek Pomázi Benedek leányai ellen való ügyét elhalasztja. 26
»»» 30. 1377, Visegrád. Szepesi Pál országbiró, Kenézi Szaniszlónak Szalóki Domokos és Várdai Domokos elleni ügyében halasztást enged. 27
»»» 31. 1377, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, a Várdai Domokos és homonnai Drugeth János között folyamatban volt ügyet elhalasztja. 28
»»» 32. 1377. A kalocsai káptalan Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Tötös László panaszára, a Szekcsői Péter által elkövetett hatalmaskodásra vonatkozó ügy mibenlétét megvizsgáltatta. 28
»»» 33. 1377, Visegrád. I. Lajos király, az ország hatóságaival tudatja, hogy Volpheri Miklósnak jobbágyai felett, kivevén a bünügyeket, szabad bíráskodást engedett. 30
»»» 34. 1377, Visegrád. Garai Miklós nádor, Pál bán fiát, ki a birói idézésre meg nem jelent, Tötös László részére bírságolja. 31
»»» 35. 1378, Kálló. Szabolcs vármegye főispánja és birótársai előtt Várdai Domokos, Apagyi János fiai ellen, birtokrészük elzálogosítása miatt tiltakozik. 32
»»» 36. 1378, Diósgyőr. I. Lajos király, az ország hatóságait utasítja, hogy Báthori Szaniszlónak és Györgynek két megszökött jobbágya elfogásában segédkezet nyujtsanak. 33
»»» 37. 1378, Kálló. Szabolcsvármegye alispánja és bírótársai bizonyítják, hogy csícseri Ormos Pál által Várdai Domokosnak Litke birtokán elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatták. 33
»»» 38. 1378, Szilvás-Várad. I. Lajos király, Zeged birtokot Abaujvármegyében, Perényi Péter regéczi várnagynak és fiainak adományozza. 34
»»» 39. 1378. A leleszi convent előtt Várdai Domokos, Apagyi János fiait birtokrészük elidegenítésétől tilalmazza. 35
»»» 40. 1378, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és birótársai előtt Várdai Domokos, szomszédai ellen, Mohostelek birtok elfoglalása miatt tiltakozik. 36
»»» 41. 1378. A jászai convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Vadászi János részére, a rudabányai polgárokat, Nyereg és Ormos birtokok elfoglalásától letiltatta. 37
»»» 42. 1378, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és a szolgabirák előtt Várdai Domokos az ellen tiltakozik, hogy Panalyai Lökös, az Apagyi János birtokába igaztalan uton mmagát beiktattatta. 38
»»» 43. 1378. A nagyváradi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Szepesi Jakab országbirónak ítéletét, Darócz birtoknak Daróczi Istvánt és Kisvárdai Domokos között való felosztására nézve, az erdő és rétek kivételével végrehajtatta. 39
»»» 44. 1378, Visegrád. Garai Miklós nádor, Tötös Lászlónak Maróthi Pál elleni ügyében halasztást ad. 41
»»» 45. 1378, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, a nagyváradi káptalant, Darócz birtoknak Daróczi István és Kisvárdai Domokos között való további felosztásának teljesítésére kiküldi. 41
»»» 46. 1378. A leleszi convent bizonyítja, hogy I. Lajos király meghagyására Kölcsei Jakab és Dénes fiait Szekeres birtokba beiktatta. 44
»»» 47. 1378, Zágráb. Csirke Péter albán és körösi főispán, a Zelchi családbeliek között fennforgó ügyben halasztást ad. 46
»»» 48. 1378. A pécsváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy a János macsói bán Baranya vármegyei alispánja által, Tötös László Boya nevü birtokán elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 46
»»» 49. 1378. A pécsi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy a székesfehérvári káptalan által Tötös László Gara és Aranyán nevű birtokain elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 48
»»» 50. 1378. A pécsi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy a János macsói bán emberei által Tötös Lászlónak Boya nevű birtokán elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 49
»»» 51. 1378. A pécsváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Tötös fia Lászlónak garai és aranyáni jobbágyain a Szekcsőiek által elkövetett hatlamaskodást megvizsgáltatta. 52
»»» 52. 1378. Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Kemészi Szaniszló részére, Szalóki Domokos és Várdai Domokost bírságolja. 53
»»» 53.1378, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, Szalóki Domokost Kenészi Szaniszló részére birságolja. 53
»»» 54. 1378, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, Kulyudi Pétert Báthmonostori Tamás: (ki máskép Tötösnek hivatott) fia László részére bírságolja. 54
»»» 55. 1378, Sarmaság. Szolnok vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy Odi Gergely részére, több odavaló lakost a macsalai, odi és cheretevei birtokrészek elfoglalásától tilalmaztak. 55
»»» 56. 1378. Szepesi Jakab országbíró megkeresi a pécsváradi conventet, hogy Tötös fia: László, ugy a czikadori apát, és a Simontornyi család között Lota birtok iránt folyamatban volt perben Simontornyai Istvánt idéztesse meg. 56
»»» 57. 1378. A zágrábi káptalan Zudar Péter tótországi bánnak jelenti, hogy Csirke Péter albán megkeresésére, Blinaki Tamás és Mihály-részére Gredai Pált és társait megidéztette. 60
»»» 58. 1378. A szalavári convent, Széchi Miklós és Zajki Gál fia: Paska s ennek testvérei birtokat között eszközlendő határjárása uj határnapot tűz ki. 61
»»» 59. 1378. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Csicseri Pál részére, Várdai Domokos megidéztetett. 63
»»» 60. 1378, Kisvárda. Lukács borsvai alesperes itélete folytán, Gegeni Mihály és társa, Gegeni Tamást, az ennek végrendeletileg hagyot lovak értékére nézve kielégítik. 64
»»» 61. 1378. A váradi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Várdai Domokos részére Debreczeni Gergelyt és Jánost megidéztette. 65
»»» 62. 1378. Szathmár vármegye alispánja és szolgabírái I. Lajos királynak jelentik, hogy Gigei János és társai részére a serelyáni nemeseket, Timatius birtokelfoglalásától tilalmaztatták. 66
»»» 63. 1378, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, Csicseri Pál részére Várdai Domokost fokozott bírság-büntetésben marasztalja. 67
»»» 64. 1378, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, Csarnavodai Miklóst és érdektársait a csaszlói birtokban, a teljesített beiktatás folyamatán, itéletig megerősiti. 68
»»» 65. 1378, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Daróczi Istvánt itéletileg arra kötelezi, hogy Darócz birtok felének becsértékét Kisvárdai Domokosnak a kitüzött határnapon lefizesse. 70
»»» 66. 1378. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy a midőn Várdai Domokost, a tuzséri határban levő több halastó birtokába beiktatta, annak Tuzséri Miklós ellenmondott. 78
»»» 67. 1378. A leleszi convent jelentése I. Lajos királyhoz, hogy Várdai Domokos panaszára, Darócz helység negyed részének elfoglalása miatt Daróczi Lászlót s fiait megintették. 80
»»» 68. 1378. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Várdai Domokos Kis-Ajak birtokába beiktattatott. 82
»»» 69. 1378, Déda. Pál, Beregh vármegye comese bizonyítja, hogy a közgyülés előtt Várdai Domokos, Daróczi László ellen birtokháborítás miatt tiltakozott. 83
»»» 70. 1378. A zágrábi káptalan Czudar Péter tótországi bánnak jelenti, hogy küldöttjei, Chirke Péter albán megkeresésére, a Zelchi Varis fiai részéről Zelchi Peterke fiainak kikötött birtokrészek átadásánál közbenjártak. 84
»»» 71. 1378. Pál, Beregh vármegye comese bizonyítja, hogy Várdai Domokos, Ardói István ellen, a neki odaítélt esküt a közgyülés előtt letette. 86
»»» 72. 1379. A nagyváradi káptalan, I. Lajos király rendelete folytán, a Csernavodai György és Lázári Miklós által felmutatott és 1284-ben kelt saját oklevelét, miután annak hitelességéről meggyőzödött, átirja. 86
»»» 73. 1370, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró előtt a Káta nemzetségből származott vasvári Fekech Miklós, az ugyanazon nemzetségből származott Csernavodai, Lázári és Surányi családbeliektől, az ősi javakból osztályt kiván, azonban ezen keresetével az országbiró által itéletileg elutasíttatik. 87
»»» 74. 1379. Az egri káptalan előtt szinnyei Spank Benedek, széplaki Jeszenei Péter fiainak, Gerenye birtokot Sáros vármegyében elzálogosítja. 91
»»» 75. 1379. a váczi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy báthmonostori Tötös Lászlót Nyir, Mindszentmalos és Kerekudvarhely Bars vármegyei birtokba beiktatta. 92
»»» 76. 1379. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Várdai Domokos részére, Daróczi Lászlót a királyi curiára megidéztette. 93
»»» 77. 1379, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró bizonyítja, hogy Várdai Domokos, Csicseri Pál részére bizonyos bírságot lefizetett 94
»»» 78. 1379. A leleszi convent bizonyítja, hogy Szalóki Domokos deák, azon bírságot, melyben Kenészi Szaniszló részére elmarasztatott, a kitüzött határnapon nem fizetett le. 95
»»» 79. 1379. A pécsváradi convent előtt Baksai László és Tötös László, a közöttük fentforgó többrendbeli viszályokat kiegyenlítik. 96
»»» 80. 1379, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Várdai Domokosnak Drugeth Miklós elleni ügyében halasztást enged. 97
»»» 81. 1379, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, Tötös Lászlónak a bátai apát ellen folytatott perében, az okiratok felmutatására ujabbi határnapot tűz ki. 97
»»» 82. 1379, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Várdai Domokosnak, homonai Drugeth János elleni ügyében, halasztást ad. 98
»»» 83. 1379. A kalocsai káptalan, Tötös fia: László részére, az 1323-ban kelt s Becsei Imrének Báthmonostor birtokába való iktatásáról szólló saját jelentést átírja. 99
»»» 84. 1379, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, Várdai Domokosnak a kisajaki birtok iránt Kisajkai János ellen folytatott perében, az okiratok felmutatására határnapot tűz ki. 100
»»» 85. 1379, Visegrád. Garai Miklós nádor, Várdai Domokosnak a Debreczeni családbeliek ellen Kismocs birtok iránt lefolyt peres ügyében, az okiratok felmutatására határnapot tűz ki. 101
»»» 86. 1379, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, Szécsi Imre részére, IV. László királynak 1282-ben Chepan földéről kiadott oklevelét, átírja. 103
»»» 87. 1379: A leleszi convent Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Apagyi Jánost Apagyi Vincze részére megidéztette. 104
»»» 88. 1379, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, Lázári Miklós és Csarnavodai Jánosnak, a Vasvári János ellen folytatott ügyében halasztást ad. 104
»»» 89. 1379, Visegrád. Szepesi Pál országbíró, Várdai Domokos részére Kisajaki Jánost bírságban marasztalja. 105
»»» 90. 1379. A leleszi convent előtt Daróczi István és vérrokonai, Darócz birtok egy negyedrészének és Syd birtoknak Várdai Domokos által való birtokba vétele ellen tiltakoznak. 106
»»» 91. 1379. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Várdai Domokos részére Daróczi Lászlót, az ujabban kitüzött határnapra megidéztette. 107
»»» 92. 1379. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy a midőn Várdai Domokos részére Kisajak birtokot visszafoglalni akarták, annak Kisajkai János, testvére Bereczk nevében ellene mondott. 108
»»» 93. 1379. A leleszi convent előtt Várdai Domokos annak, hogy Kisajaki Bereczk és Jánism birtokukat László nagyváradi püspöknek elörökíthessék, ellene mond. 109
»»» 94. 1379, Visegrád. Szepesi Jakab orszábíró, Kisajaki Bereczket, Várdai Domokos részére bírságolja. 110
»»» 95. 1379. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy a midőn Kisvárdai Domokost, Kisajak birtokba beiktatni akarták, annak Kisajaki Bereczk ellene mondott. 111
»»» 96. 1379. A csázmai káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Tötös László részére, több dolai lakost bizonyos birtokrészek elfoglalása miatt megintette és a kir. curiára megidéztette. 112
»»» 97. 1379. A bácsi káptalan Garai Miklós nádornak jelenti, hogy a Bergendyei Pál által Tötös László kajándi birtokána elkövetett hatalmaskodás iránt a vizsgálatot teljesíttette. 114
»»» 98. 1379. A bácsi káptalan Garai Miklós nádornak jelenti, hogy a pécsi püspöknek mohácsi tisztje által Tötös László majsai jobbágyán elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 116
»»» 99. 1379, Zágráb. Zudar Péter tót-országi bán, Zelchi Benedeknek Tötös László elleni perében a tárgyalást elhalasztja. 117
»»» 100. 1379, Visegrád. Garai Miklós nádor előtt Pomázi Benedek leányai, a Zerendi Mihály és társai ellen Bodmér birtok iránt folytatott perükben, az okiratok felmutatását továbbra halasztják. 118
»»» 101. 1379. Garai Miklós nádor, Tötös Lászlónak henchei Vörös Miklós elleni ügyében halasztást ad. 119
»»» 102. 1379, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és birótársai, Guth Péter részére, az ez ellen Zudar István által elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatják. 119
»»» 103. 1379, Kálló. Szabolcsvármegye alispánja és birótársai előtt Jekei Máté, több odavaló lakost, bírtokának haszonvételétől tilalmazza. 120
»»» 104. 1379, Visegrád. I. Lajos király a péterváradi apátot utasítja, hogy a convent sekrestyéjéből Karum és Herbarhida birtokokra vonatkozó okiratokat, a kői káptalan átiratában, Várdai Domokosnak szolgáltassa ki. 121
»»» 105. 1379, Buda. Erzsébet királyné Bodrog vármegye tisztviselőit utasítja, hogy Tötös fiának Lászlónak, adósa Chepchi Miklós ellen igazságot szolgáltassanak. 121
»»» 106.1379. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Várdai Domokos részére Kisajaki Jánost a kir. curiára megidéztette. 122
»»» 107. 1379. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Daróczi Istvánt Várdai Domokos részére megidéztette. 123
»»» 108. 1379, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és birótársai bizonyítják, hogy Várdai Domokos, Kisanarcsi Miklós és Fábián ellen a részére megitélt esküt letette. 124
»»» 109. 1380, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Gugei János részére, Guge és Timatheus birtokok megvizsgálására, megbecsülésére a a határok ujabbi kijelölésére, valamint a beiktatásra Saralyání János és társai ellen, a leleszi conventet kiküldi. 125
»»» 110. 1380, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, a részére járó bírságot, Tötös Lászlónak, a bátai apáttal fennforgott ügyében, elengedi. 129
»»» 111. 1380. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy midőn a Szepesi Jakab országbírótól nyert kiküldetés folytán, Daróczi László fia Bereg vármegyei Syd birtokba beiktattatott, ennek Várdai Domokos ellenmondott. 129
»»» 112. 1380. A pécsi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Tötös Lászlónak lajméri birtokán, a nyul-szigeti apáczák jenői jobbágyai által elkövetett hatalmaskodás iránt a vizsgálatot teljesítette. 131
»»» 113. 1380, Visegrád. Garai László nádor, a Tötös fia: László és Pál bán utódai között fennforgó ügyet elhalasztja. 133
»»» 114. 1380, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, a Tötös László által, Bathydai Péter ellen lefolytatott ügyben, halasztást ad. 134
»»» 115. 1380, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, Várdai Domokosnak Daróczi István elleni perében halasztást ad. 134
»»» 116. 1380, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, Daróczi László fiainak Várdai Domokos elleni ügyökben halasztást ad. 135
»»» 117. 1380, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, Várdai Domokosnak Daróczi László fiai ellen folytatott hatalmaskodási perében határidőhalasztást ad. 136
»»» 118. 1380. Az egri káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Várdai Domokosnak Márki nevű Bereg vármegyei birtokában Surányi Sebestyén által történt foglalás iránt a vizsgálatot teljesíttette. 136
»»» 119. 1380. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Dögei János részére, a saralyáni nemesek ellen a szomszédok meghallgatásával, Döge és Tymatheus helységek között a határjárást teljesíttette, a felek közötti vitás tért kijeleltette és megbecsültette. 138
»»» 120. 1380. Bereg vármegye alispánja és birótársai I. Lajos királynak jelentik, hogy Várdai Domokos részére, Surányi Gábor ellen, bizonyos hatalmaskodási ügyben, a vizsgálatot teljesítették. 141
»»» 121. 1380, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Várdai Domokos részére Kisajaki Jánost fokozott bírságban marasztalja el. 142
»»» 122. 1380. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Várdai Domokos részére, Zuthi Pál fiát: Mihályt, birtokrészének elidegenítésétől tilalmaztatta. 143
»»» 123. 1380. Bereg vármegye alispánja és szolgabírái, Surányi Sebestyénnek, Várdai Domokos elleni ügyét, későbbi határnapra elhalasztják. 144
»»» 124. 1380, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, a Tötös László és Szekcsői Péter között föntforgó ügyben halasztást ad. 145
»»» 125. 1380. A leleszi convent előtt apátii Kopolchfi László és testvérje a mislei prépost, azon két márka és tizenegy s fél nehezék aranyból álló követelésének két részét, melylyel nékik Várdai Domokos tartozott, ennek elengedik. 145
»»» 126. 1380. Báthmonostori Tötös László Csötörtökhely birtokán a lelki ügyek ellátása iránt rendelkezik és plebánosnak Máté nevü káplányát jeleli ki. 146
»»» 127. 1380, Visegrád. Szepesi Jakab országbiró, Daróczi Istvánnak és Lőrincznek Várdai Domokos ellen, Syd birtok iránt folyamatban volt ügyében, ujabb tárgyalási határidőt tűz ki. 147
»»» 128. 1380, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró, Várdai Domokosnak, Daróczi László fiai elleni ügyét elhalasztja. 148
»»» 129. 1380, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és birótársai, Várdai Domokosnak a Csicseri nemesek ellen folytatott ügyében a tárgylást elhalasztják. 148
»»» 130. 1380, Nagyfalu. Garai Miklós nádor által Baranya vármegye részéről tartott közgyűlésen az alispán és bíró-társai bizonyítják, hogy a harsányi várnagynak Dávidnak baranyavári tisztje, Tötös Lászlónak egyik geechi jobbágyától egy lovat hatalmasul eltulajdonított. 149
»»» 131. 1380, Nagyfalu. Ugyanazon közgyűlésen az alispán és bírótársai bizonyítják, hogy Tötös László krakói jobbágyának, Dombi Demeternek fiát, Liskói Pál Emen helységbeli tisztje megölte. 150
»»» 132. 1380, Nagyfalu. Hasonló bizonyítvány arról, hogy a pécsi püspök mohácsi tisztje, Tötös László laki jobbágyaitól négy ekét erőszakkal elvett, s hogy csak három márka denér lefizetése után adta azokat vissza. 151
»»» 133. 1380, Nagyfalu. Ugyanazon közgyűlésen az alispán és bírótársai bizonyítják, hogy a pécsi várnagy a pécsi püspök mohácsi tisztjével, Tötös Lászlónak kerekegyházi és majsai birokain a határjeleket szétromboltatták. 152
»»» 134. 1380, Nagyfalu. Ugyanazon közgyülésen az alispán és bírótársai bizonyítják, hogy Horváti János macsói bánnak harsányi várnagya, több társával, Tötös László bolyi jobbágyain minő hatalmaskodást követtek el. 153
»»» 135. 1380, Nagyfalu. Ugyanazon közgyülésen az alispán és bírótársai bizonyítják, hogy Tötös Lászlónak egy Krakó helységbeli jobbágyát, több emeni jobbágy megölte. 154
»»» 136. 1380, Nagyfalu. Garai Miklós nádor, ugyanazon közgyülésen, Gynnyei Miklós laki jobbágyait, Tötös Lászlónak Buzuldegh helységéből visszaköltöztetni rendeli. 155
»»» 137. 1380. A jászói convent előtt Tolcsvai Imre özvegye és több birtokos társa, Sára birtok felét, Perényi Péternek elzálogosítják. 157
»»» 138. 1380. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Percsi Mike, Horváth János bánnal a király hadjáratában nem vett részt és hogy e miatt a Várdai Domokossal fentforgott ügyben, a kitüzött határnapon megjelenhetett volna. 158
»»» 140. 1380. A pécsváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Szepesi Jakab országbíró ítélete folytán, a pécsi püspöknek Narad birtoka és Tötös Lászlónak Loka, Kerekegyház és Majsa birtokai között a határ mi módon jeleltetett ki. 160
»»» 141. 1380, Eger. Az egri püspök helyettese Levey Lászlót Gegeni Mihály fia részére bírságolja. 165
»»» 142. 1380, Visegrád. I. Lajos király, az országbírói szék üresedésben léte miatt, Daróczi László fiainak, Várdai Domokos ellen Syd birtok iránt folyamatban volt ügyét elhalasztja. 166
»»» 143. 1380, Visegrád. Garai Miklós nádor, Várdai Domokosnak Debreczeni Gergely és érdektársai elleni ügyében halasztást ad. 167
»»» 144. 1380, Visegrád. I. Lajos király, Várdai Domokosnak homomai Drugeth János elleni ügyét elhalasztja. 168
»»» 145. 1380, Visegrád. Garai Miklós nádor bizonyítja, miszerint Perényi Péter és fia, Monay Pál és nőrokonaival, a Zegeed és Monay Abauj vármegyei birtokok iránt folytatott perben úgy egyeztek ki, hogy a monaii birtokrészt az utóbbiak hitbér és hozomány fejében megtartandják. 169
»»» 146. 1380. A csázmai káptalan Zudar Péter tótországi bánnak jelenti, hogy Sarnovi András fiait Cheter Domokos özvegye részére megidéztette. 171
»»» 147. 1380. A somogyvári convent előtt Darói Majos, Daró vára tartozmányaiból, a leányát Dorottyát, Zichy Domokos nejét, illető részt visszabocsátja. 172
»»» 148. 1380, Visegrád. I. Lajos király, Saralyáni Jánosnak Gyugei János elleni ügyében, ez utóbbinak, egy mellékkérdése iránt, esküt ítél. 172
»»» 149. 1380, Visegrád. I. Lajos király, a Gyugei János és Saralyáni Miklós között Gyuge helység határjárása iránt fentforgó ellenmondási ügyben, Gyugei János fölperesnek okiratai felmutatására határnapot tűz ki. 174
»»» 150. 1380. A fehérvári káptalan előtt Váli Demeter özvegye és leánya, a Malusbirtokból nekik járó hitbér és leánynegyedért, Zselizi Vesszős fia: Tamás által való kielégíttetésüket nyilvánítják. 176
»»» 151. 1381, Bars. Bars vármegye alispánja és szolgabírái I. Lajos királynak jelentik, hogy a Simonyi Frank által mostoha anyja és testvére ellen elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatták. 177
»»» 152. 1381. A leleszi convent Garai Miklós nádorhoz jelenti, hogy Várdai Domokos részére Döge birtoknak Pethlend birtokoktól való elkülönítéskor a határjárás a szomszédok meghallgatásával mi módon eszközöltetett. 178
»»» 153. 1381. A leleszi convent előtt Kisanarcsi István Várdai Domokost Döge és Petlend birtokok elidegenítéstól tilalmazza. 185
»»» 154. 1381, Zágráb. Zudar Péter tótországi bán, zelchi Chetel Domokos özvegyének Sarnói János ellen folyamatban volt ügyében, ezen utóbbi felet bírságolja. 186
»»» 155. 1381, Buda. I. Lajos király, a Baranya vármegyei Harsán várához tartozó jobbágyait inti, hogy Tötös László bajai birtokának elfoglalásától tartózkodjanak. 187
»»» 156. 1381, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, Várdai Domokosnak, Barlabási György az idősb királyné egykori kanczellára és testvére Barnabás elleni ügyében uj határnapot tűz ki. 188
»»» 157. 1381. A szegszárdi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Tötös Lászlót Pongráczon, Mikola fiát Jánost pedig Lekcsén, Laki Péter leányra részére megidéztette. 189
»»» 158. 1381, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, Várdai Domokosnak homonai Drugeth János elleni ügyében halasztást ad. 190
»»» 159. 1381, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, Várdai Domokosnak Daróczi István és Lőrincz elleni ügyében határidő-halasztást enged. 190
»»» 160. 1381, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, Barlabási Györgynek és Barnabásnak Várdai Domokos elleni peres ügyében, az okleelőmutatásraa ujabb határidőt tűz ki. 191
»»» 161. 1381, Buda. Erzsébet királyné, Tötös László krakói birtokának határjárására a bácsi káptalant kiküldi. 192
»»» 162. 1381, Zágráb. Lindvai István és János tótországi bánok, Rohfi János fiait blinai Tötös László részére bírságolják. 193
»»» 163. 1381. A pécsváradi convent I. Lajos királyhoz jelentést tesz azon hatalmaskodás megvizsgálásáról, melyet Szentendrei János fiai, Pomázi Klára és Dorottya Negyen birtokán elkövettek. 193
»»» 164. 1381, Bodrog. Bodrog vármegye alispánja és bírótársai I. Lajos királynak jelentik, hogy Szent-szalvatori Simon fia János deák ellen Tötös László birtokainak hatalmasúl történt lelegeltetése miatt, a vizsgálatot teljesíttették. 194
»»» 165. 1381, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, Pomázi Klára és Dorottyának Szentdemeteri János fiai elleni ügyét elhalasztja. 195
»»» 166. 1381, Kassa mellett. Garai Miklós nádor által Abauj és Sáros vármegyék részéről tartott közgyűlésen Vadászi János fiai, Laki Sinkát és Beke fiát Jánost Gyanda birtok elfoglalásától tilalmazzák. 196
»»» 167. 1381, Kisvárda. Péter kászonyi alesperes, Várdai Domokos részére, tartozásáról adós-levelet állít ki. 197
»»» 168. 1381. A leleszi convent Garai Miklós nádornak jelentést ad azon határjárásáról, melyet a Kisanarcsi István és Kisvárdai Domokos között föntforgott ügyben, Döge helységben s az azzal szomszédos birtokon teljesíttetette. 197
»»» 169. 1381, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, a bácsi káptalant megkeresi, hogy Tötös László részére Szentszalvatori Jánost másod ízben bírói széke elé idéztesse meg. 203
»»» 170. 1381, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, a bácsi káptalant megkeresi a végett, hogy Dávid harsáni várnagyot Tötös László részére bírói széke elé másodízben idéztesse meg. 205
»»» 171. 1381, Sáros-Patak. Garai Miklós nádor Zemplén és Ung vármegyék részéről közgyülést tartván, bizonyítja, hogy Kisvárdai Domokos, egy jobbágyának Szerdahelyi Miklós birtokára engedelem és a földváltság lefizetése nélkül történt eltávozása tárgyában, a neki odaítélt esküt letette. 207
»»» 172. 1381, Kárász mellett. Garai Miklós nádor, a Szabolcs és Bereg vármegyék részéről tartott közgyűlésen, Várdai Domokosnak az iránt, hogy Bathyányi János ungteleki jobbágyát a várdai vásáron meg nem verette, tagad esküt ítél. 208
»»» 173. 1381, Karász mellett. Garai Miklós nádor, Szabolcs és Bereg vármegyék részéről tartott közgyűlésen, Várdai Domokos részére arra nézve, hogy Dögei Egyed özvegyének egyik szolgálóját Kis-Várdán meg nem verette, s rajta erőszak el nem követtetett, tagadó esküt ítél. 209
»»» 174. 1381, Karász mellett. Garai Miklós nádor, ugyanazon közgyűlésen Várdai Domokosnak tagadó esküt ítél arra, hogy Dögei András jobbágyait meg nem verette, és Döge helységét el nem pusztíttatta. 210
»»» 175. 1381, Karász mellett. Garai Miklós nádor, ugyanazon közgyűlésen Várdai Domokosnak arra, hogy Dögei András 14 jobbágyát el nem hajtatta, erdejét el nem pusztíttatta, s hogy magának a panaszlónak élete ellen nem tört, tagadó esküt ítél. 212
»»» 176. 1381, Karász mellett. A Garai Miklós nádor által Szabolcs és Bereg vármegyék részéről tartott közgyűlésen, Szabolcs vármegye alispánja és bírótársai bizonyítják, hogy János fiánka Domokosnak kisvárdai birtokát Péresi Mike a király rendeletéből foglalta el, abban azonban az elfoglaláskor megszmíthatatlan kárt okozott. 213
»»» 177. 1381. A bácsi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Szentszalvatori János deákot tárnokmonostori birtokán, Tötös László részére megidéztette. 214
»»» 178. 1381. A leleszi convent bizonyítja, hogy Várdai Domokos, Dögei András panaszának tárgyában, a neki oda ítélt esküt letette. 215
»»» 179. 1381, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, Várdai Domokosnak Barlabási György és Barnabás elleni ügyében a tárgyalást elhalasztja. 216
»»» 180. 1381, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, Várdai Domokosnak Daróczi István elleni ügyében halasztást ad. 217
»»» 181. 1381, Diós-Győr. I. Lajos király, az uralkodó pestis miatt, Várdai Domokos, Szalóki Domokos deák, Károlyi László és többek peres ügyeit elhalasztani rendeli. 217
»»» 182. 1381. A jászói convent bizonyítja, hogy I. Lajos király rendelete folytán, Perényi Pétert Zomhad birtokába beiktatta. 218
»»» 183. 1382, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, a leleszi conventet Pércsi Mikének, Balázs kisvárdai telepítvényes részére leendő másodszori megidéztetése végett megkeresi. 219
»»» 184. 1382, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró és pozsonyi főispán Pércsi Mikét, Balázs kisvárdai telepítvényes részére bírságolja. 221
»»» 185. 1382, Buda. I. Lajos király, a szegszárdi conventnek meghagyja, hogy ha a nyúlszigeti apáczák részéről akárminő, a convent hatásköréhez tartozó eljárásra felhivatnék, ezt a kijelölt királyi emberek jelenlétében azonnal teljesítse. 222
»»» 186. 1382. A leleszi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Pércsi Mikét, Balázs kisvárdai telepítvényes részére megidéztette. 223
»»» 187. 1382. A csanádi káptalan előtt Tötös László mindenekit, különösen pedig GezthiJánost Dús birtok elfoglalásától tilalmazza. 223
»»» 188. 1382, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, Várdai Domokosnak, Daróczi István elleni ügyében halasztást ad. 224
»»» 189. 1382, Visegrád. Garai Miklós nádor, a Várdai Domokos és homonnai Druget János között föntforgott ügyet elhalasztja. 225
»»» 190. 1382. A pécsváradi convent I. Lajos királynak jelenti, hogy ennek meghagyására az iránt, hogy szekcsői Herczeg Péter, Tötös Lászlónak több helységében és birtokán minő hatalmaskodást követett el, a vizsgálatot teljesítette. 225
»»» 191. 1382. A kalocsai káptalan, I. Lajos királynak, a föntebbihez hasontárgyú meghagyására jelenti, hogy a vizsgálatot szintén teljesíttette. 228
»»» 192. 1382. A kalocsai káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy a pécsi püspök Mihály nevü várnagya által Tötös Lászlónak Lucha, Kerekegyház és Majsa birtokain elkövetett hatalmaskodás iránt a vizsgálatot teljesítette. 230
»»» 193. 1382. A kalocsai káptalan, Tötös László kérésére, a Thoty birtok eladásáról 1301-ben kelt oklevelét átírja. 231
»»» 194. 1382, Visegrád. I. Lajos király, Szekeresi Ferencz és Miklós részére, Bátori János megidéztetése végett, a leleszi conventhez parancsot intéz. 232
»»» 195. 1382, Bodrog. Bodrog vármegye alispánja és bírótársai, a teljesített vizsgálat folytán I. Lajos királynak jelentik, hogy a székesfehérvári káptalan, felszekcsői, bari és monaki jobbágyai által, Tötös László tótszigeti birtokát elpusztította. 232
»»» 196. 1382, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, Pércsi Mikét, Balázs kisvárdai telepítvényes részére ujabban bírságolja. 234
»»» 197. 1382, Nagyfalu. Baranya vármegye alispánja és bírótársai, I. Lajos királynak jelentik, hogy a vizsgálatot az iránt teljesítették, miszerint mezőlaki Zámbó Miklós báthmonostori Tötös Lászlót azzal, hogy ez Krakkó helységbeli jobbágyaival amannak emuli birtokát hatalmasul felszántatta volna, alaptalanúl vádolta. 234
»»» 198. 1382, Visegrád. A pécsváradi convent, I. Lajos királynak jelenti, hogy a székesfehérvári káptalan jobbágyai által Tötös László tótsziegeti birtokán elkövetett hatalmaskodás iránt, a vizsgálatot teljesíttette. 236
»»» 199. 1382, Visegrád. Garai Miklós nádor, Debreczeni Gergelynek és társainak, a Kisvárdai Domokos ellen Kismecs vagy Egyházasszentgyörgyi birtok iránt folyamatban volt ügyében halasztást ad. 238
»»» 200. 1382, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, Pércsi Mikét, Balázs kisvárdai telepítvényes részére, több ízbeli meg nem jelenése miatt, fokozott bírságban marasztalja. 238
»»» 201. 1382, Visegrád. Garai Miklós nádor, Debreczeni Gergelynek és társainak okirataik felmutatására, a Kisvárdai Domokossal Kismocs máskép Egyházas-Szentgyörgy helység iránt föntforgó ügyben, ujabb halasztást ad. 239
»»» 202. 1382, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, a Pomázi Benedek leányai, és Szentendrei János fiai között föntforgó ügyet elhalasztja. 240
»»» 203. 1382, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, Várdai Domokosnak, Daróczi László fiai ellen bizonyos hatalmaskodást iránt indított ügyének tárgyalását a felek kívánatára elhalasztja. 241
»»» 204. 1382, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, Daróczi Lászlónak Várdai Domokos ellen Zsid birtok iránt fennforgó ellenmondási ügyét elhalasztja. 241
»»» 205. 1382, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, Péresi Mikének, azon bírság megfizetésére, melyben Balázs kisvárdai telepítvényes részére elmarasztatott, halasztást enged. 242
»»» 206. 1383, Kálló. Tholdi Miklós Szabolcs vármegye alispánja és bírótársai Mári királynénak jelentik, hogy Dögei János özvegye által Várdai János birtokán elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatták. 243
»»» 207. 1383. A leleszi convent bizonyítja, hogy Garai Miklós nádor ítéletének értelmében Várdai Domokos, a nagydögei birtok iránt Anarcsi István ellen folytatott perben, a határra nézve neki odaítélt esküt letelte, s annak folytán számos szomszéd-birtokos jelenlétében,a nyolcz ekényi körülhatárolt birtokba a nevezett Várdai Domokos beiktattatott. 244
»»» 208. 1383. A pécsváradi convent I. Mária királynénak jelenti, hogy a Zámbó Miklós által Tötös László krakói birtokán elkövetelt hatalmaskodás iránt a vizsgálatot teljesítette. 247
»»» 209. 1383, Nagyfalu. Baranya vármegye alispánja I. Mária királynénak jelenti, hogy Tötös László krakói birtokán a Zámbó Miklós által elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 248
»»» 210. 1383. A pécsi káptalan I. Mária királynénak jelenti, hogy Tötös László krakói birtokán a további hatalmaskodástól és foglalástól Zámbó Miklóst tilalmaztatták. 249
»»» 211. 1383. A leleszi convent előtt Károlyi Simon fia Mihály, I. Mária királyné nevében az ellen, hogy a jékei nemesek a királyné ottani birtokjogát elfoglalni és maguk részére megörökíteni akarják, tiltakozik. 251
»»» 212. 1383. Szolnok vármegye alispánja és bírótársai bizonyítják, hogy a midőn Igaz Miklós fia János, bizonyos oláh fogoly iránt Sarmasági János fiának: Egyedeknek, elégtételt akart adni, ez utóbbi nem jelent meg. 252
»»» 213. 1383. A leleszi convent előtt Kisvárdai Domokos, a jékei nemeseket kisvárdai birtokának haszonélvezésétől eltiltja. 252
»»» 214. 1383. A leleszi convent Erzsébet királynénak jelenti, hogy a Bátori Péter fia János által Várdai Domokos ellen, ennek várdai birtokán elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 253
»»» 215. 1383, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró a pécsváradi conventet megkeresi, hogy a czikadori apát és Tötös László között Laucha helység iránt föntforgó ügy eligazítására Istvánt, a volt vajdát idézze meg. 255
»»» 216. 1383. Az egri káptalan Peréni István fia, Péter kérésére átírja saját, 1351-ben kelt azon oklevelét, mely szerint Lédi Csorba Miklós fia, Domokos és yermekei, zonhodi Borsod vármegyei birtokukat Perweni (Peréni) Andrással ennek deeki Abauj vármegyei birtokával elcserélik. 256
»»» 217. 1383, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, a Pomázi Benedek leányai és Szentdemeteri János fiai között föntforgott ügyben halasztást ad. 258
»»» 218. 1383, Visegrád. Garai Miklós nádor, Iskei Miklós fiát, István deákot, őt bizonyos leánynegyedi jogon Bazza vagy Boziya (ma Bosnicza) birtokból illető rész iránt Bazzai Imre ellen folyamatba tett keresetétől ítéletileg elmozdítja. 259
»»» 219. 1383. Az esztergomi érseki egyház helytartója, azon ügyben, mely Simonyi Miklós özvegye és mostoha fia Frank ellen, a saját fia által végrendeletileg neki hagyott három ló és két csikó iránt föntforgott, az özvegy keresetének bebizonyítására új határnapot tűz ki. 262
»»» 220. 1383, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, a pécsi káptalant felhívja, hogy Istvánt, a volt vajdát, ki Locha birtok iránt a czikadori apát és Tötös László között föntforgott ügyben, másodszori megidéztetése daczáre sem jelent meg, harmadízben bírói széke elé idézze meg. 263
»»» 221. 1383. Az esztergomi káptalan az esztergomi érsekség helytartójának jelenti, hogy a midőn zselizi Beenfi Miklós elhalt nejének, a zselizi, agói, martondi és nyíri birtokokból hitbér és hozomány fejében járó illetőséget Dalmadi Gergely részére küldöttje által megbecsültetni akarta, ennek Zselizi Wesszős fia Tamás ellenmondott. 265
»»» 222. 1383. A pécsi káptalan előtt Bodméri Egyed özvegye kijelenti, hogy a Baranya vármegyei karakói birtokból járó leánynegyedi illetőségére nézve, báthmonostori Tötös László által kielégíttetett. 267
»»» 223. 1383. A nagyváradi káptalan előtt Szatmár vármegyei Gigei Mihály fia János, Bihari Györgyöt és Istvánt gigei birtokrészüknek eladásától, Gigei Jakab fiát Jánost és Ujlaki Lászlót, Jánost s Györgyöt pedig azok megvételétől tilalmazza. 268
»»» 224. 1383, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, a Várdai Domokos és Daróczi Miklós között föntforgó ügyet elhalasztja. 269
»»» 225. 1383, Eger. Az egri püspök helynöke, a Csabai Ferenczné és Kisvárdai Domokos között bizonyos hitbér, hozomány és leánynegyed iránt föntforgó ügyet elhalasztja. 269
»»» 226. 1383, Visegrád. Garai Miklós nádor, Várdai Domokosnak homonnai Drugeth János ellen folytatott ügyében halasztást ad. 270
»»» 227. 1383, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, Kisdebrői Mihályt Ecseni Imre részére bírságolja. 271
»»» 228. 1383, Esztergom. Az esztergomi érseki egyház helytartója megparancsolja a zselizi lelkésznek, hogy Simonyi Miklós özvegyének perében, melyet ez a nevezett Miklós fia Frank ellen folyamatba tett, Simonyi Lököst idézze meg. 271
»»» 229. 1384, Pozsegvár. I. Mária királyné a kői káptalant utasítja, hogy Tötös László részére ennek Tóti bodrogvármegyei, Bezulduk baranyavármegyei és Zelchi zágrábvármegyei birtokait illető s a káptalan sekrestyéjében párban meglevő okleveleit, hiteles átiratban szolgáltassa ki. 272
»»» 230. 1384. A pécsi káptalan I. Mária királynénak jelenti, hogy a szekcsői Herczeg Péter által Tötös László szigeti és garai birtokain elkövetett hatalmaskodás iránt a vizsgálatot teljesítette. 273
»»» 231. 1384. Erzsébet királyné, a Barrabási Csépán fiai: György ás Barnabás részére, Kis-Surány birtokról 1382-ben kiadott adománylevelét átírja és megerősíti. 275
»»» 232. 1384, Buda. Erzsébet királyné, Tötös Lászlónak azon bűntényeért, hogy a szekcsői Herczeg Péter ellen folytatott bizonyos perében hamis okleveleket használt, megbocsát, s az ország hatóságait utasítja, hogy ezért őt ne üldözzék. 276
»»» 233. 1384, Buda. Szécsi Miklós országbíró előtt Tötös László azon egyesség folytán, mely közte és szekcsői Herczeg Péter között a Szántó és Dauch helységek határai miatt föntforgott perben köttetett, 600 finak lefizetésére magát kötelezi. 277
»»» 234. 1384. A pécsváradi convent, I. Mária királynénak jelenti, hogy Istvánt a volt vajdát, három nyilvános piaczon való kikiáltás által, Tötös László részére megidéztette. 278
»»» 235. 1384. A pécsi káptalan I. Mária királynénak jelenti, hogy Szécsi Miklós országbíró iktató parancsa folytán, szekcsői Herczeg Péter Baranya vármegyei több birtokának, a Tötös László birtokaival ütköző határát, a felek közös megállapodásához képest megjáratta, és a határok vonalát kijeleltette. 279
»»» 236. 1384. A pécsi káptalan előtt János báthmonostori apát, az ellen, hogy szekcsői Herczeg Péter, Tötös László engedelmével az apátságnak Benye, Zeremlyén és Laki birtokaiból bizonyos részt elhatároltatott, tiltakozik. 287
»»» 237. 1384, Visegrád. Garai Miklós nádor, Pomázi Benedek leányainak, a Herendi családbeliek ellen folytatott perében az oklevelek felmutatására ujabb határnapot tűz ki. 288
»»» 238. 1384, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró, Várdai Domokosnak, a Daróczi László fiai ellen, hatalmaskodás miatt indított perében halasztást ad. 288
»»» 239. 1384, Nagyfalu. Baranya vármegye alispánja és bírótársai I. Mária királynénak jelentik, hogy Tötös Lászlónak Krakó helységében Zámbó Miklós által ujabban elkövetett hatalmaskodás iránt a vizsgálatot teljesítették. 289
»»» 240. 1384. Az esztergomi káptalan előtt Tötös László és fiai, Vesszős fiát Lászlót és ennek fiait, birtokaik eladásától, másokat pedig azok megszerzésétől tilalmazzák. 290
»»» 241. 1384. A leleszi convent Mária királynénak jelenti, hogy Várdai Domokosnak a nagyváradi püspök ellen, határsértés miatt fennforgó panaszos ügyében a vizsgálatot teljesíttette. 291
»»» 242. 1384, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabírái Erzsébet királynénak jelentik, hogy Várdai Domokosnak a nagyváradi püspök ellen határsértés miatt támasztott panaszos ügyében, a vizsgálatot teljesítették. 293
»»» 243. 1385, Visegrád. Mária királyné, Pomázi Benedek leányainak, Szent-Demeteri János fiai ellen folytatott perökben halasztást ad. 294
»»» 244. 1385, Visegrád. Garai Miklós nádor, Várdai Domokosnak, homonai Drugeth János elleni ügyében halasztást ad. 295
»»» 245. 1385, Pécs. Garai Miklós nádor, az Iványi Mihály özvegyének Tötös László elleni pereiben megítélt bírság bírói részét ezen utóbbinak elengedi. 295
»»» 246. 1385, Visegrád. Mária királyné meghagyja a pécsi káptalannak, hogy István urat, a volt vajdát, Mihály czikadori apátnak Lontha birtok miatt Tötös fia László ellen indított perében, bizonyos oklevelek előmutatására, az alperes részére, idéztesse meg. 296
»»» 247. 1385. A pécsi káptalan Mária királynénak jelenti, hogy Istvánt, a volt vajdát, Tötös fia László részére, Bikay nevű birtokán megidéztette. 298
»»» 248. 1385, Visegrád. Szentgyörgyi Tamás országbírónak Halmi és több Ugocsa vármegyei birtokról Vasvári János ellen Csornavodai János részére hozott ítélete. 299
»»» 249. 1385, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és a szolgabírák előtt, ezek egyik bírótársa, Czigándi László előterjeszti, hogy a székelyek ispánjának Miklósnak szent-mártoni jobbágyai által, Eszényi Imre egyik jobbágya ellen elkövetett hatalmaskodás iránt a vizsgálatot teljesítette. 304
»»» 250. 1385, Visegrád. Szentgyörgyi Tamás országbíró, Várdai Domokosnak Daróczi István elleni ügyét elhalasztja. 305
»»» 251. 1385, Visegrád. Szentgyörgyi Tamás országbíró, Várdai Domokosnak, Daróczi István és Lőrincz elleni ügyében, halasztást ad. 305
»»» 252. 1385, Visegrád. Garai Miklós nádor, Várdai Domokosnak homonnai Druget János elleni ügyében további halasztást ad. 306
»»» 253. 1385, Eger. András egri és szepesi kanonok, s az egri püspök helytartója, a kassai, eperjcsi és sárosi lelkészeknek, meghagyja hogy a Sztáncsi Miklóssal perbe keveredett s makascság miatt egyházi átok alá vetett Somosi Péter ellen, a kiközösítés tárgyában járjanak el. 307
»»» 254. 1385, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és bírótársai előtt gegeni Vörös János özvegye, a Gegeni István által rajta elkövetett hatalmaskodás iránt, panaszos előterjesztést tesz. 308
»»» 255. 1385, Buda. Kaplai János országbíró, a Várdai Domokos és Daróczi László fiai között föntforgó ügyet elhalsztja. 309
»»» 256. 1385, Buda. Kaplai János országbíró, Szeniszalvátori Jánosnénak, Tötös László és Lekcsei Mikola fia János perét elhalasztja. 309
»»» 257. 1385. Bachiai Márton bán unokája Benedek végrendeletet tesz. 310
»»» 258. 1386, Buda. Szécsi Miklós nádor, Várdai Domokosnak homonnai Druget János elleni perében halasztást ad. 311
»»» 259. 1386, Buda. Bebek Imre országbíró, Várdai Domokosnak Daróczi István és Lőrincz elleni ügyét elhalasztja. 312
»»» 260. 1386, Buda. Szécsi Miklós nádor, Várdai Domokosnak homonnai Druget János elleni ügyét elhalasztja. 313
»»» 261. 1386, Buda. Bebek Imre országbíró, Daróczi Istvánnak és Lőrincznek, Várdai Domokos elleni ügyében halasztást ad. 313
»»» 262. 1386. A zágráb káptalan bizonyítja, hogy Tötös László részéről, bizonyos sertéseknek Gyurgeviczi Iván és Pál által történt erőszakos elvételére nézve, óvás tétetett. 314
»»» 263. 1386, Buda. Bebek Imre országbíró, Szalóki Domokosnak, Anarcsi László elleni ügyében halasztást ad. 315
»»» 264. 1386, Buda. Bebek Imre országbíró, Várdai Domokosnak, Daróczi Lőrincz, Tamás és Bertalan elleni ügyét elhalasztja. 315
»»» 265. 1386, Buda. Mária királyné a leleszi conventnek meghagyja, hogy a néhai Mádai András által bírt és Szatmár vármegyei Chakal helység birtokába Karul László mestert, Mihályt és Kisvárdai Domokost iktassa be. 316
»»» 266. 1386. Az egri káptalan, I. Mária királyné rendeletére, Ozdubag birtokról szóló 1281-ki okiratát átírja. 317
»»» 267. 1386, Buda. Erzsébet királyné Bereg vármegye alispánjának és bírótársainak meghagyja, hogy Kissurányi Miklóst, a Barlabási György és Barnabás által elfoglalt birtokba helyezzék vissza. 318
»»» 268. 1386, Eger. András egri és szepesi kanonok, s az egri püspök helynöke, Barta litkei plebánosnak Thuséri István elleni ügyét elhalasztja. 319
»»» 269. 1386. Az esztergomi káptalan előtt Vesszős Tamás, Kisfalud Bars vármegyei birtokát, Kővágóőrsi Györgynek 50 arany forintért elzálogosítja. 320
»»» 270. 1386, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és bírótársai I. Mária királynénak jelentik, hogy kerecseni Szalók Domokosnak Ódon helységében és egyébe birtokain a Péter bán, zamosszegi Zudar György és István tisztjei és jobbágyai által elkövetett gyujtogatás és egyéb hatalmaskodás tárgyában a vizsgálatot teljesíttették. 321
»»» 271. 1386, Buda. Bebek Imre országbíró, Várdai Domokosnak Tusíri István, Gál György és Kilián elleni perét elhalasztja. 322
»»» 272. 1386, Dubicza. Tamás dubiczai alispán és bírótársa bizonyítják, hogy a Tholztov nemzetségbeli Balázsnak, bizonyos hatalmaskodás iránt, Dyanko fia András ellen emelt panaszos ügyében, ezen utóbbi az esküt letévén, a vád alól fölmentetett. 323
»»» 273. 1387, Dombró. Zsigmond király, Várdai Domokosnak és Hygged Jánosnak, a tisza-rosáli és leánvári vám- s révjogot adományozza. 324
»»» 274. 1387. A leleszi convent jelentése István nádorhoz, Tusér, Szabolcs vármegyei helységben fekvő Budahomoka földrész, valamint Előtó, Katató és Pattava halastavak fele iránt Várdai Domokos részére Radnold-tusíri Miklós és társai megidéztetéséről. 325
»»» 275. 1387, Buda. Zsigmond király, homonnai Drugeth Jánosnak Ferencznek és Miklósnak, valamint Geren Jánosnak és fiának Lászlónak meghagyja, hogy nagy-tárkányi Hyggeth Jánosnak s testvéreinek, és Várdai Domokosnak, a Tiszán levő leánvári vámjuk helyreállítását ne gátolják. 327
»»» 276. 1387, Nagyfalu. Baranya vármegye alispánja és bírótársai Zsigmond királynak jelentik, hogy Kazari Miklós és Gyula panaszára, az ezeknek cseri birtokán a nagyfalvi lakosok által elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatták. 328
»»» 277. 1387, Terebes. Zemplén vármegye alispánja és szolgabírái, Chapy Imrének, Mihály, János, Sandrin és Zaz János monaki nemesek elleni ügyében, az utóbbiakat bírságolják. 329
»»» 278. 1387. A csázmai káptalan előtt Tötös László és társai, ügyvédet vallanak. 330
»»» 279. 1387, Terebes. Perényi Péter Zemplén vármegye főispánja és a szolgabírák, monaki Záz Mihályt és társait, Chapy Imre részére bírságolják. 331
»»» 280. 1387. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Várdai Domokos részére, Darócz birtok egy negyed része iránt, Daróczi Istvánt, a beiktatáskor történt ellentmondásának igazolására megidéztette. 332
»»» 281. 1387. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Várdai Domokos mádai birtokrészének elfoglalása miatt, Mádai Miklóst megidéztette. 333
»»» 282. 1387. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy a Daróczi László fiai által, Várdai Domokosnak daróczi Bereg vármegyei birtokrészén elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 335
»»» 283. 1387, Diósgyőr. Zsigmond király a Perényi családbeliek részére, Trochan, Kistrochan, Kohan, Alsonch, Chaplyan és Kizil Sáros vármegyei birtokokról új adománylevelet ad ki. 336
»»» 284. 1387, Visegrád. István nádor, Várdai Domokosnak Homonnai Drugeth János elleni perét elhalasztja. 338
»»» 285. 1387, Visegrád. István nádor, Anarcsi Tamásnak Őszöd birtok iránt Károli Jakab ellen folyamatba tett perében, az utóbbinak, okiratai felmutatására határnapot tűz ki. 339
»»» 286. 1387, Visegrád. István nádor előtt Vadász Zsigmond, Imre és Péter, Laki Jánost Gyanda helység elfoglalásától és haszonélvezetétől tllalmazzák. 340
»»» 287. 1387, Buda. Zsigmond király, Peréni Pétert utasítja, hogy a hűtlenek ellen indítandó sereg költségeire 2000 frtot Zudar Györgynek kézbesítsen. 341
»»» 288. 1387, Buda. Zsigmond király, Peréni Pétert diósgyőri várnagyát utasítja, hogy a föntebbi czélra György mesternek 2500 ftot kézbesítsen. 342
»»» 289. 1387, Buda. Zsigmond király, hasonló czélból, 2000 frtot János váradi püspöknek rendel adatni. 342
»»» 290. 1387, Buda. Zsigmond király, hasonló czélból, István korogi bánnak 4000 frtot rendel adatni. 343
»»» 291. 1387, Buda. Zsigmond király, Peréni Péterrel és Tarkői Lászlóval, mint a hetedadó kivetésére és beszedésére kiküldött biztosaival tudatja, hogy a gönczi polgárokra kivetett 500 hordó bor kiszolgáltatását elengedte, s tőlük csak 1000 frt készpénz hajtandó be. 344
»»» 292. 1387, Buda. Zsigmond király, Peréni Pétert utasítja, hogy Losonczi László tótországi bánnak, a hűtlenek ellen indítandó sereg költségeire 2334 frtot kézbesítsen. 345
»»» 329. [293] 1387, Ónod. Zudar Péter volt bán, Peréni Péter diósgyőri várnagytól 200 frtot kölcsön vesz. 345
»»» 294. 1387, Ónod. Zudar Péter volt bán, 2000 frt átvételéről, Peréni Péter diósgyőri várnagyot nyugtatja. 346
»»» 295. 1387. Az egri káptalan előtt Anarcsi Péter özvegyének, Themeházi Ilonának, az anarcsi és dögei birtokrészekből járó hitbérét és nászhozományát Anarcsi Jakab fiai lefizetik. 346
»»» 296. 1388, Terebes. Zemplén vármegye alispánja és szolgabírái több monaki nemest Ezeni Imre részére, bírságban marasztalnak. 347
»»» 297. 1388, Buda. Zsigmond király, Peréni Péter diósgyőri várnagyot arról, hogy 1050 frtot a kamarai pénztárba befizetett, megnyugtatja. 348
»»» 298. 1388, Terebes. Zemplén vármegye alispánja és szolgabírái, Chapy Imre mesternek a monaki nemesek elleni ügyében, ezen utóbbiakat, meg nem jelenésük folytán, bírságban marasztalják. 349
»»» 299. 1388, Buda. Zsigmond király, Peréni Péter diósgyőri várnagynak azon 200 frt beszedett adót, mely ennél elveszett, elengedi. 350
»»» 300. 1388 körül, Hékut. Zsigmond király, Peréni Péter diósgyőri várnagyot utasítja, hogy Oláh János udvari ifjunak, a király számadására 200 frtot kezére szolgáltasson. 350
»»» 301. 1388, Terebes. Zemplén vármegye alispánja és szolgabírái, Mihály, János, Sandrin és Zaz János monaki nemeseket, Chapy Imre részére bírságban marasztalják. 351
»»» 302. 1388. A pozsonyi káptalan előtt Nagyilkai Jakab és Ferencz, anyai hozományukat, és az andaborsai birtokból őket illető nagyanyai leánynegyedet, Chefalvai Pál fiának, Lászlónak, zálogba adják. 352
»»» 303. 1388, Diósgyőr. Zsigmond király, Peréni Péter diósgyőri várnagyot arról, hogy a miskolczi vendég-népek által lefizetett 300 frtot Oláh János udvari tisztjének lefizette, nyugtatja. 353
»»» 304. 1388, Diósgyőr. Mária királyné, Perémi Imrét 472 frtnak lefizetéséről nyugtatja. 353
»»» 305. 1388, Buda. Zsigmond király meghagyja a Peréni Miklós diósgyőri várnagynak, hogy Jakchfi Andrásnak, a királyné részére, 1000 frtot kifizessen. 354
»»» 306. 1388, Diósgyőr. Jachk András főkincstárnok, Peréni Miklóst 1000 frt beszedett adó lefizetéséről nyugtatja. 354
»»» 307. 1388, Egyik hiteles hely előtt Vesszős Tamás és Rusinth apácza fönöknő s társai, Zyld birtok iránt cser-szerződést kötnek. 355
»»» 308. 1388, Visegrád. Zsigmond király, Tötös Lászlónak ismételve meghagyja, hogy néhai György marchiai alesperesnek, a pécsi egyháznál hátrahagyott, s általa lefoglalt több rendbeli ingóságait, Bálint pécsi püspöknek és cardinálnak adja át. 356
»»» 309. 1388. A sághi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy zelizi Vesszős Tamásnak semberi birtokrészén Semberi János által elkövetett erőszakos betörés iránt a vizsgálatot teljesítette és a panaszlottat megidéztette. 357
»»» 310. 1388. Visegrád. Bebek Imre országbíró, Kozári Uguch és Hale István közötti ügyben, ezen utóbbit bírságban marasztalja. 359
»»» 311. 1388, Buda. Zsigmond király, Chetniki Mihálynak, Perént Imre által, 100 frtot a király számára kifizetettni rendel. 360
»»» 312. 1388. Buda város tanácsa előtt Brasiador Ulrik, a budai hegyen fekvő szőllejét, Institor Cristiánnak és utódainak örökösen eladja. 360
»»» 313. 1388 körül, Gyarmat. István nádor, Selizi Vesszős leányának Margitnak, az atyai silizi szerzett birtokokból járó leánynegyedi illetősége iránt Vesszős Tamás ellen folyamatba tett perében halasztást ad. 362
»»» 314. 1388. A pécsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Tötös László kachmári két jobbágyának, Gezthi János szolgája által történt megraboltatása, s az elfogott szolgának a fogságból való erőszakos kiszabadítása iránt elrendelt vizsgálatot teljesíttette. 363
»»» 315. 1388, Ó-Buda, Zsigmond király Taar Lászlónak meghagyja, hogy Peréné Miklósnak, ki a király hadjáratra indul, 1000 frtot kezére szolgáltasson. 365
»»» 316. 1388, Visegrád. Bebek Imre országbíró, Geszthi Jánost, meg nem jelenése folytán Tötös László részére bírságolja. 366
»»» 317. 1388, Visegrád. Bebek Imre országbíró, keresztesi Mosó Tamást, mint meg nem jelenőt, Tötös László részére bírságban marasztalja. 366
»»» 318. 1388, Visegrád. Bebek Imre országbíró, Endusi Lászlónak Daróczi István és Guthi Péter elleni ügyét elhalasztja. 367
»»» 319. 1388, Visegrád. István nádor, Szeretvai Jakabot Szécsi Péter jobbágyai: András és Tamásr részére bírságolja. 368
»»» 320. 1388, Visegrád. István nádor, Wechkouchi Miklóst és társait, Chapi Imre részére bírságban marasztalja. 368
»»» 321. 1388, Visegrád. István nádor, Marchali Och Mihályt, Sowi Bertalan és Miklós részére, ezeknek Márk testvérén és jobbágyain elkövetett hatalmaskodás miatt, összes javainak elvesztésében elmarasztalja. 369
»»» 322. 1388, Nagyfalu. Baranya vármegye alispánja és bírótársai Zsigmond királynak jelentik, hogy Garai Miklós macsói bán szolgája és kasvári várnagya által Csenerévén elkövetett hatalmaskodást Tötös László részére megvizsgáltatták. 376
»»» 323. 1388, Beregszász. Bebek Imre országbíró és Bereg vármegye főispánja, Ezeni Imrének azon panaszára, hogy Chazlouchi Péter a Latorczán levő hidját elrontotta, a meg nem jelent panaszlott felet bírságban marasztalja. 378
»»» 324. 1388, Beregszász. Bebek Imre országbíró és Bereg vármegye főispánja, a Kisvárdai Domokos egyik jobbágyától az athyai vámnál elvett íjj miatt folyamatban volt ügyben, Athyai Pált bírságolja. 378
»»» 325. 1389. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy a Garai Miklós várnagya és Pestényi Dénes által Tötös Lászlónak csenerévi birtokán elkövetett hatalmaskodás miatt, a panaszlottakat megidéztette. 379
»»» 326. 1389, Nagyfalu. Baranya vármegye alispánja és a szolgabírák Zsigmond királynak jelentik, hogy a pécsi püspök mohácsi és nyárádi jobbágyai által Tötös László majsai birtokán elkövetett több rendbeli hatalmaskodást megvizsgáltatták. 381
»»» 327. 1389, Nagyfalu. Baranya vármegye alispánja és a szolgabírák Zsigmond királynak jelentik, hogy a pécsi püspök mohácsi tisztje által Lakon elkövetett hatalmaskodás iránt a vizsgálatot teljesítették. 383
»»» 328. 1389. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Batyai Benedek özvegye részére ennek mostoha fiát. Istvánt megidéztette. 385
»»» 329. 1389. A szekszárdi convent jelentése Zsigmond királyhoz, hogy Tötös Lászlónak a pécsi püspök mohácsi tisztje ellen folyamatban volt panaszos ügyében a vizsgálatot teljesítette. 386
»»» 330. 1389, Várad. Zsigmond király, az ország hatóságait utasítja, hogy Debreczeni István jobbágyainak fenyítő ügyeiben ne bíráskodjanak. 387
»»» 331. 1389, Szent-Lőrincz. Bodrog vármegye alispánja és bírótársai, a Tötös Lászlótól, chepsi Beke János, Káli Jakab és Boroch István által ellopott negyven darab ménesló iránt teljesített vizsgálatról, bizonyítványt adnak. 389
»»» 332. 1389, Visegrád. Bebek Imre országbíró, Tötös Lászlónak Pathochi Tamás és társai elleni ügyében, a panaszlottakat, meg nem jelenésük miatt, a szokott bírságban marasztalja. 390
»»» 333. 1389, Óvár. Szatmár vármegye alispánja és bírótársai, Zekeres Miklóstól Mikula Pál és Miklós jobbágyai által ellopott 70 sertvés iránt vizsgálatot eszközöltetnek. 390
»»» 334. 1389. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Várdai Domokos és Berenchi Miklós, a Losonczi Dénes, palchai és szentmártoni birtokán elkövetett hatalmaskodásáért a, királyi curiára megidéztettek. 391
»»» 335. 1389. A csázmai káptalan, Dávidnak: Körös vármegye főispánjának jelenti, hogy Báthmonostori László részére Bikszádi Mikocs fia: Imre ellen a vizsgálatot teljesítette. 393
»»» 336. 1389. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Várdai Domokosnak szentgyörgyi jobbágyától Bilgezi János által erőszakkal elvitt két ló miatt a vizsgálatot teljesítette. 395
»»» 337. 1389. A váradi convent előtt a Kemen nemzetségbeli Mihály fia: Mihály, több társa nevében is, a Tolna vármegyében fekvő Farkaslyuk helységnek a pécsi egyház és káptalan részére történt eladományozása ellen tiltakozik. 396
»»» 338. 1389, Visegrád. Bebek György királynői tárnokmester, Kisvárdai Domokos egyik jobbágyának, a pataki bírák elleni ügyében, ezen utóbbiakat bírságolja. 397
»»» 339. 1389, Visegrád. Bebek Imre országbíró, Várdai Domokosnak Bilgczi János elleni ügyében, ezen utóbbit, meg nem jelenés miatt, a szokásos bírságban elmarasztalja. 398
»»» 340. 1389, Visegrád. Bebek György tárnokmester, a leleszi convent által a pataki bírót és esküdteket, azért ezek a Kisvárdai Domokosnak Jakab nevű jobbágyától, ennek mostoha anyja által elvitt atyai ingóságok miatt elégtételt nem szolgáltattak, megidézteti. 398
»»» 341. 1389. A szegszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Báthmonostori László részére, Majsai Lőrincz és István ellen, a vizsgálatot teljesítette s ezen utóbbiakat megidéztette. 401
»»» 342. 1389. A szegszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Báthmonostori László részére, Bachyai Miklós ellen, a vizsgálatot teljesítette s ezen utóbbit megidéztette. 402
»»» 343. 1389, Vaja. Baranya vármegye alispánja és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy Báthmonostori László részére, Bálint pécsi cardinál püspök ellen a vizsgálatot teljesítették. 404
»»» 344. 1389. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Báthmonostori László részére, Bachy János ellen a vizsgálatot teljesítette. 405
»»» 345. 1389. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Báthmonostori László részére, Majsai Lőrincz és István ellen a vizsgálatot teljesítette. 406
»»» 346. 1389, Visegrád. Bebek Imre országbíró, Pomázi Benedek leányainak: Klárának és Dorottyának, Szentdemeteri László és Miklós elleni ügyét elhalasztja. 408
»»» 347. 1380, Visegrád. Bebek Imre országbíró, Daróczi Istvánnak Kisvárdai Domokos ellen, Syd birtok iránt, folyamatban volt ügyét elhalasztja. 409
»»» 348. 1389. A pécsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy, Bebek Imre országbíró meghagyása szerint, Bachyai Miklóst és Istvánt Báthmonostori László részére megidéztette. 409
»»» 349. 1389, Visegrád. Bebek Imre országbíró, a pécsváradi conventnek meghagyja, hogy Bachyai Miklóst és fiát Istvánt, Báthmonostori László részére, mivel kétszeri megidézésre sem jelentek meg, harmadízben idéztesse meg. 411
»»» 350. 1389. A leleszi convent Mária királynénak jelenti, hogy a pataki bírót és eskütteket, Kisvárdai Domokos Jakab nevű jobbágyának ügyében megidéztette. 414
»»» 351. 1390, Vajad. Bodrog vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy Báthmonostori Lászlót, Bajai Benedek, a kitűűzött határnapon tartozására nézve nem elégítette ki. 415
»»» 352. 1390, Visegrád. István nádor, Tuséri Györgynek Várdai Zsigmond ellen, Bodogmoka földrész s a Kis-Tusér helségben fekvő Előtó, Katató és Popatava halastavak iránt folytatott ügyét elhalasztja. 416
»»» 353. 1390, Varjad. Bodrog vármegye alispánja és bírótársai, a teljesített vizsgálat után bizonyítják, hogy Haraszti Benedek, Bátmonstori Lász katymári és garai jobbágyain minő hatalmaskodást követett el. 416
»»» 354. 1390. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Tötös László részére Bachyai Miklóst és ennek fiát megidéztette. 417
»»» 355. 1390, Visegrád. Bebek Imre országbíró, Bachyai Benedek özvegyének mostoha fia: István ellen, bizonyos ingóságok letartóztatása miatt folyamatban volt ügyében, nevezett Istvánnak időközben történt elhalálozása folytán, annak örököseit, Liszkai János bosnia püspököt s ennek testvéreit, a pécsváradi convent által megidéztetni rendeli. 419
»»» 356. 1390. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy rendeletére, a báthai apát Zeremlyén nevü helységben Tötös László által elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 421
»»» 357. 1390. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Liszkei János bosniai püspököt és testvéreit Bachyai Benedek özvegye részére megidéztette. 423
»»» 358. 1390, Buda. Bebek Imre országbíró, báthmonostori Tötös Lászlónak, Patolcsi Tamás és Pestenyei Dénes ellen, a Cseneréven elkövetett hatalmaskodás iránt folyamatban volt perében, a pécsváradi conventet megkeresi, hogy az alperesek harmad ízben idéztesse meg. 424
»»» 359. 1390, Buda. Bebek Imre országbíró, a Bachiai vagy Bachkai János által Tötös László majsai birtokán elkövetett hatalmaskodás iránt folyamatban volt ügyben, panaszlottatt a pécsváradi convent által harmad ízben megidéztetni rendeli. 428
»»» 360. 1390, Buda. Bebek Imre országbíró meghagyja a pécsváradi conventnek, hogy a Horváthy Péter fia: János bán tisztjét, mivel már kétszeri idézésre meg nem jelent, Tötös László részére, harmad ízben idéztesse meg. 431
»»» 361. 1390, Visegrád. Bebek Imre országbíró, a jászói convent által, Stanch Fülöpöt, Kosuch Jakab ellen megidézteti. 434
»»» 362. 1390, Visegrád. Bebek Imre országbíró, Báthmonostori László részére, vajonchai Patolcsi Tamást, meg nem jelenése miatt bírságban marasztalja. 436
»»» 363. 1390, Varjad. Bodrog vármegye alispánja és bírótársai, Báthmonostori Lászlónak Baranya vármegyei Prich helségében Chusai Dezső, Lews János s György, Beregenyei István és balásfalvi Per Balázs által fegyveres kézzel tett erőszakos betörés és 200 holdnyi búzaföldnek elvétele által elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatják. 436
»»» 364. 1390, Hídas. Bálint bíbornok, a pécsi püspökség kormányzója, Tötös Lászlót, miután ez húsz méneslovat visszaadott, erről nyugtatja és biztosítja, hogy öt egyéb lovak végett perbe nem fogja. 437
»»» 365. 1390. A pécsváradi convent előtt báthmonostori Tötös László, Kozári Miklósnak tartozott 115 frtot lefizetvén, erről ez és fiai a nevezett Lászlót nyugtatják. 438
»»» 366. 1390. A pécsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Bebek Imre országbíró parancsára, a Laki Klárát illető Tárnok helység Gara, Boob, Arany, Kökényes, Báthmonostor, Eel és Thóti határos helységek felé szándékolt határjárásának Tötös László ellentmondván, ezt megidéztette. 439
»»» 367. 1390, Visegrád. Zsigmond királynak, Losonczi Dénes kérelmére, ennek Várdai Domokos és Zsigmondt által erőszakkal elhajtott palcsai jobbágya: Balázs végett elrendelt s Visegrádon az ott megjelent Szabolcs vármegyei más peres felek kikérdezésével teljesített vizsgálatról szóló bizonyságlevele. 440
»»» 368. 1390, Visegrád. Bebek Imre országbíró, losonczi Bánfi Dénesnek palchai jobbágyán elkövetett hatalmaskodás miatt Várdai Zsigmondot a leleszi convent által megidéztetni rendeli. 441
»»» 369. 1390. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy a midőn a nagyváradi püspök részére Ajak és Patroh helységek határát megjáratni akarta, Várdai Zsigmond ellenmondott, kit ezért a király elé megidéztetett. 443
»»» 370. 1391. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy losonczi Bánfi Dénes részére Várdai Zsigmondot megidéztette. 445
»»» 371. 1391, Bodrog. Bodrog vármegye alispánja és bírótársai, Mária királynőnek jelentik, hogy a Tötös László szeremlei birtokán, János bátai apát által elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatták. 446
»»» 372. 1391. A pécsváradi convent előtt Tötös László magát kötelezi, hogy Iváni Antalnak, Jánosnak, Ilonának és Aniechnak, Mileyad és Buzuldegh Baranya vármegyei helységekért 200 forintot és egy lovat adni tartozik. 447
»»» 373. 1391. A garan-szent-benedeki convent előtt Disznósi Mihály fiai, zselizi Vesszős Tamást 30 márka lefizetéséről nyugtatják. 449
»»» 374. 1391. A bácsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Mária királyné parancsára, báthmonostori Tötös László néhai ügyvédjének: Kozári Miklósnak özvegye és fiai ellen, a nálok maradt oklevelek dolgában a vizsgálatot teljesítette. 449
»»» 375. 1391. A bácsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Mária királyné rendeletére, a Tötös Lászlónak bezeldeki birtokán Majsai Lőrincz által elkövetett hatalmaskodás iránt a vizsgálatot teljesítette. 451
»»» 376. 1391. A pécsváradi convent Zsigmond királynka jelenti, hogy Ugali Györgyöt: a pécsi püspök várnagyát, a Tötös László lajméri és laki birtokain elkövetett hatalmaskodás miatt a király elé megidéztette. 452
»»» 377. 1391, Visegrád. Bebek Imre országbíró, a pécsváradi convent által Ugali György pécsi várnagyot, Tötös László ellen másodszor megidéztetni rendeli. 454
»»» 378. 1391, Visegrád. István nádor, a Laki Péter özvegye és Tötös László között. Tárnok és Tóti helység közötti határvillongási perben, a tényállás kifejtése, az összes vizsgálati eljárás és a felek védekezésének felsorolása után, az ítélethozást elhalasztja. 455
»»» 379. 1391, Bodrog. Losonczi István macsói bán, Bodrog vármegye főispánja és a megye közönsége alább megnevezett számos tolvaj, rabló, órgazda és gonosztevő fölött ítél. 467
»»» 380. 1391, Bodrog. Losonczi István macsói bán és bodrogi főispán, a Bodrog vármegye részéről tartott közgyűlésen, Báthmonostori Mihály papnak Tötös László elleni ügyében, az utóbbi részére esküt ítél. 471
»»» 381. 1391. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Bebek Imre rendelete folytán, a pécsi püspök tisztje és várnagya által Tötös László lajméri birtokán elkövetett hatalmaskodás iránt a vizsgálatot teljesítette. 472
»»» 382. 1391. Baranya vármegye alispánja és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy Báthmonostori Lászlónak a fehérvári káptalan elleni ügyében a vizsgálatot teljesítették. 474
»»» 383. 1391, Buda. Bebek Imre országbíró, azon ügyet, mely Mihály széki vagy czikadori apát és Tötös László között egy részről, más részről István nádor között folyamatban volt, Zsigmond király rendelete folytán elhalasztja. 475
»»» 384. 1391. Buda . Zsigmond király, az Abauj vármegyei Sukta helységet Saly Tamásnak és Jánosnak s Geszteli Jánosnak adományozza. 477
»»» 385. 1391. A pécsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Bebek Imre országbíróitéletlevele folytán, Tötös Lászlónak Belch és Hodus helységekbe való beiktatásakor, a király és a káptalan embereit Iván fia Dezső onnét elüzzette. 479
»»» 386. 1391, Visegrád. Bebek Imre országbíró, a pécsi káptalannak meghagyja, hogy Tötös Lászlót és örököseit, Belch és Hodus helységekbe, honnét Iván fia Dezső által kiüzettek, ujabban iktassa be, a hatalmskodókat pedig a király elé idézze meg. 480
»»» 387. 1391, Visegrád. Bebek Imre országbíró, bátmonostori Tötös Lászlónak a fehérvári káptala elleni ügyét elhalasztja. 482
»»» 388. 1391, Visegrád. István nádor, báthmonostori Tötös Lászlónak laki Sólyom Benedek elleni ügyét elhalasztja. 483
»»» 389. 1391, Visegrád. István nádor Tötös Lászlónak a király úr ellen való ügyét elhalasztja. 483
»»» 390. 1391. A somogyvári convent előtt mezőlaki Zámbó Miklós, Baranya vármegyében fekvő Emel, Zemel, Tótfalu, és Krakoföld helységeket, melyeket néhai Ádám Miklós megszakadása folytán Lajos király és Márta királyné Vasvár helységeért cserében, végrendelkezési joggal neki adományoztak, saját nejének Erzsébetnek, és ennek testvéreinek: Zuharekai Egyednek és Lászlónak ajándékozza. 484
»»» 391. 1391. A leleszi convent előtt Várdai Domokos fiai, János nagyváradi püspököt Ajak és Patroha Szabolcs vármegyei birtokoknak losonczi Bánfi Lászlóval való elcserélésétől tilalmazzák. 485
»»» 392. 1391. A pécsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Tötös Lászlót Hodus és Belch helységek birtokába beiktatta, és Iván fiát Dezsőt, Konya nevű tisztjével együtt a király elé megidéztette. 487
»»» 393. 1392, Visegrád. Bebek Imre országbíró, báthmonostori Tötös Lászlónak Zámbó Miklós elleni ügyét elhalasztja. 488
»»» 394. 1392, Visegrád. Bebek Imre országbíró, báthmonostori Tötös Lászlónak Zámbó Miklós ellen, Zemel birtok miatt, fentforgó ügyét elhalasztja. 489
»»» 395. 1392, Visegrád. Bebek Imre országbíró, Endesi Lászlónak Daróczi István, és Gúthy Péter elleni peres ügyét elhalasztja. 489
»»» 396. 1392, Visegrád. Bebek Imre országbíró, Tötös Lászlónak Geszti János elleni ügyét elhalasztja. 490
»»» 397. 1392. A somogyvári convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Zámbó Miklós nejét Erzsébetet, Gormonoki Miklóst és társait, a Baranya vármegyei Emul, Zemel, Tótfalu és Katatófölde helységekbe beiktatta. 491
»»» 398. 1392. Visegrád. Bebek Imre országbíró, Eszényi Imre részére a meg nem jelent Naményi Szaniszlót bírságban marasztalja. 492
»»» 399. 1392. A pécsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Ugali György pécsi várnagy részére, Báthmonostori Lászlót, három nyilvános piaczon kikiáltás által megidéztette. 493
»»» 400. 1392, Visegrád. Kaplai János országbíró, Báthmonostori László részére, a báthai apát ellen való ügyében, az okiratok felmutatására halasztást engedélyez. 494
»»» 401. 1392. A jászói convent előtt Felvadászi Zsigmond, Imre és Péter, Laki Jánost és Ferenczet Gyanda helység eladásától s elidegenítésétől eltiltják. 495
»»» 402. 1392, Végles. Mária királyné, Szabolcs vármegye alispánjának és szolgabíráinak meghagyja, hogy Kis-Várdai Zsigmondot birtokjogaiban megvédjék. 496
»»» 403. 1392, A budai káptalan előtt Tötös László, budai kuriáját és épületeit, 31 lóval együtt, a fehérvári káptalan Bodrog vármegyei Eel helységével elcseréli. 496
»»» 404. 1392. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy zselizi Vesszős Tamásnak Ábeli Antal elleni ügyében a vizsgálatot teljesítette. 498
»»» 405. 1392, Kölesd. Tolna vármegye Zsigmond királynak jelenti, hogy zselizi Vesszős Tamás részére Máréi Gunya Miklós és ennek anyja ellen a Máré és Bathyán helységekben elkövetett hatalmaskodás iránt a vizsgálatot teljesítette. 499
»»» 406. 1392, Szentlőrincz. Bodrog vármegye alispánja és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy Báthmonostori Lászlónak Káli Jakab, Barocsi István, Kardos Mihály, s többek ellen harmincz darab ménesbeli lovának elhajtása miatt indított ügyében a vizsgálatot teljesítették. 501
»»» 407. 1392. A szegszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Bachyai Benedek özvegyének azon panaszára, miszerint Liszkai János boszniai püspök és rokonai a panaszló férje házánál levő hozományát lopva elvitték, a vizsgálatot teljesítette. 502
»»» 408. 1392. A szegszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy báthmonostori Tötös László részére Káli Jakab ellen a vizsgálatot teljesítette. 504
»»» 409. 1392. A szegszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Báthmonostori Lászlónak Balásfalvi Simon fiai ellen indított ügyében a vizsgálatot teljesítette, s az utóbbiakat megidéztette. 505
»»» 410. 1393. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Zeremlyén és báthmonostor helységek között a határjárás az illető birtokosok ellenkezése folytán meghiúsult. 506
»»» 411. 1393, Buda. Zsigmond király előtt zselízi Wesszős Tamás és fia, Máré várát s tartozmányait Gunya Miklóssal és fiával, ezeknek Somogy vármegyei Kér helységeért elcserélik. 508
»»» 412. 1393. A székesfehérvári káptalan előtt báthmonostori Tötös László, a máréi Gunya Miklós és Vesszős Tamás között a Tolna vármegyei Máré vár iránt létrejött csere ellen tiltakozik. 511
»»» 413. 1393. A nagyváradi káptalan, János nagyváradi püspök kérésére átírja 1373-ban kelt azon oklevelét, mely szerint Miklós fia János, ivánkaházi birtokrészét bulchi Zudar János és Miklós fiainak elzálogosította. 512
»»» 414. 1393. A pécsváradi convent előtt Tötös László, Dersfi Mártont, ennek egy szolgájától erőszakkal elvett két ló és egyéb holmi értékére nézve, kielégíti. 514
»»» 415. 1393, Buda. Mária királynő, Kis-Várdai Zsigmond, Mihály, Miklós és Pelbártnak Kis-Várdán Szabolcs vármegyében heti vásár tartást engedélyez. 515
»»» 416. 1393, Visegrád. Zsigmond király, Kölcsei Jakab részére, Kölcsei István s Miklós és Filedi Vid s társai ellen a nagyváradi káptalant vizsgálatra kiküldi. 516
»»» 417. 1393. A pécsváradi convent Mária királynénak jelenti, hogy Tötös László Lák helységében a pécsi püspök részéről elkövetett hatalmaskodás iránt a vizsgálatot teljesítette. 517
»»» 418. 1393. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Báthmonostori László részére a báthai apát apát és több szeremlényi lakos ellen a vizsgálatot teljesítette s a panaszlottakat a kir. Curiára megidéztette. 519
»»» 419. 1393. A szegszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy a föntebbi ügyben szintén vizsgálatot teljesíttetett. 521
»»» 420. 1393, Patak. Ilsvai Leusták nádor előtt a Zemplén és Ungh vármegyék részéről tartott közgyűlésen Széplaki Fülöp és társa, Kazsui Jakab ellen, bizonyos Polyanka nevű birtokrész erőszakos elfoglalása miatt tiltakoznak. 522
»»» 421. 1393, Karász. Ilsvai Leusták nádor, Szabolcs és Bereg vármegyék részéről közgyűlést tartván, az Upori Miklós és Várdai Zsigmond között föntforgó hatalmaskodási ügy folytatólagos tárgyalását elhalasztja. 523
»»» 422. 1393, Karász. Ilsvai Leusták nádornak ugyanazon közgyűlésen a Bákai Bálint és Várdai Zsigmond között föntforgott ügyben kiadott halasztó rendelete. 524
»»» 423. 1393, Karász. Ilsvai Leusták nádor, ugyancsak a föntebbi közgyűlésen a Buthkai János által Várdai Zsigmond ellen emelt panaszos ügyben a tárgyalásnak a kir. Curián való folytatását elrendeli. 525
»»» 424. 1393, Karász. Ilsvai Leusták nádornak a Batthyáni Benedek és Várdai Zsigmond között föntforgott hatalmaskodási ügyben a föntebbihez hasonló rendelete. 526
»»» 425. 1393, Visegrád. Kaplai János országbíró, Báthmonstori Lászónak a báthai apát és több szeremlényi lakos elleni ügyében halasztást ad. 527
»»» 426. 1393. Csenger. Ilsvai Leusták nádor, a Szatmár és Ugocsa vármegyék részéről tartott közgyűlésen, Gulácsi András kérésére, a nagyváradi káptalannak 1368-ban kelt oklevelét átírja. 528
»»» 427. 1393, Háj-Szent-Lőrincz. Bodrog vármegye alispánja és bírótársai, a Tötös László ménesből való ló eltolvajlásával vádolt Oltuk Miklós kunnak ügyében ítéletet hoznak. 529
»»» 428. 1393, Visegrád. Ilsvai Leustách nádor, Eszényi Imre és társai részére Zerdaheli Lászlót és társait meg nem jelenésük miatt bírságban marasztalja. 530
»»» 429. 1393. A szegszárdi convent Ilsvai Leustách nádornak jelenti, hogy Középfaluban a Vyda fiai részére czélba vett határjárás ellen Tötös László tiltakozott. 531
»»» 430. 1393, Hidvég. Hont vármegye alispánja és bírótársai bizonyítják, hogy zselizi Vesszős Tamás épületfáit Semberi János és Jakab elhordatták. 532
»»» 431. 1394, Visegrád. Ilsvai Leustách nádor, Bakai Bálintnak Várdai Zsigmond ellen bizonyos bírságolás iránt indított ügyében halasztást ad. 533
»»» 432. 1394. A leleszi convent előtt Kissurányi László, saját és rokonai nevében a Barabási János, László és Ferencz által Kis Surány helységben elkövetett hatalmaskodás miatt tiltakozik. 533
»»» 433. 1394. Az egri káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Mária királyné meghagyásából Kisvárdai Zsigmond és fivérei részére, az ezek Bereg vármegyei márki jobbágyainak okozott kár iránt Palágyi János és társai ellen a vizsgálatot teljesítette. 534
»»» 434. 1394. A nagyváradi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy a föntebbi ügyben a vizsgálatot teljesítette. 536
»»» 435. 1394, Hídvég. Hont vármegye alispánja és bírótársai Zsigmond királynak jelentik, hogy zselízi Vesszős Tamásnak Semberi Balázs és Dénes elleni panaszos ügyében a vizsgálatot teljesítették. 537
»»» 436. 1394, Balassa-Gyarmat. Ilsvai Leustách nádor, a Nógrád és Hont vármegyék részéről tartott közgyűlésen Semberi Balázs és Dénes fiainak zselízi Vesszős Tamás elleni panaszos ügyét elhalasztja. 538
»»» 437. 1394. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Mária királyné meghagyása folytán a Mihály fiának: Mihálynak gadányi Baranya vármegyei jobbágyain Nekchei Zsigmond által elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 539
»»» 438. 1394, Visegrád. Kaplai János országbíró, a Báthmonostori László katymári jobbágyain Geszti János által elkövetett hatalmaskodás tárgyában ezen utóbbinak tisztító esküt ítél. 540
»»» 439. 1394, Visegrádl. Kaplai János országbíró, a báthmonostori Tötös László és Zámbó Miklós között folyamatban volt ügyet elhalasztja. 542
»»» 440. 1394, Mohács. Bálint pécsi bíbornok-püspök és Tötös László, a Lák, Lajmér, Majsa és Kerekegyház nevű Baranya vármegyei birtokok miatt föntforgott viszályt kiegyenlítik. 543
»»» 441. 1394. A leleszi convent Ilsvai Leusták nádornak jelenti, hogy Upori Miklóst Várdai Zsigmond részére megidéztette. 545
»»» 442. 1394, Kálló. Szabolcs vármegye alispánja és bírótársai Ilsvai Leusták nádornak jelentik, hogy Kisvárdai Zsigmond részére Zeleméri László és Mihály ellen bizonyos birtokfoglalás miatt a vizsgálatot teljesítették. 546
»»» 443. 1394, Visegrád. Ilsvai Leusták nádor, zselízi Vesszős Tamás és a pécsváradi apát között föntforgott ügyben halasztást ad. 547
»»» 444. 1394. A szegszárdi convent bizonyságlevele arról, hogy Zsigmond király rendelete folytán a választott bírák összeülvén, báthmonostori Tötös László három helységének elpusztítása tárgyában a pécsi püspöknek a tagadó esküt ítélték oda. 548
»»» 445. 1394. A szegszárdi convent bizonyítványa arról, hogy Zsigmond király rendeletére Tötös Lászlónak Lák, Lajmér, Majsa és Kerekegyháza, s Bálint pécsi bibornok-püspöknek Kölked, Barfalva és Narad nevű Baranya vármegyei birtokaik között a határjárás teljesíttetett. 558
»»» 446. 1394. A szegszárdi convent bizonyságot tesz arról, hogy a pécsi püspök mohácsi és kölkedi jobbágyai által Báthmonostori László láki jobbágyain elkövetett hatalmaskodás iránt a választott bírák a tagadó esküt a püspök pécsi várnagyának ítélték oda. 561
»»» 447. 1394. A szegszárdi convent által a pécsi püspök és Báthmonostori László között föntforgott ügynek választott bírák által való eldöntésére újabb határidő tűzetik ki. 563
»»» 448. 1394, Visegrád. Ilsvai Leustách nádor Várdai Zsigmondnak Upori Miklós elleni ügyében halasztást ad. 564
»»» 449. 1394. A pécsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Báthmonostori Tötös Lászlót Szekcsői Herczeg Péter részére megidéztette. 565
»»» 450. 1394. A szegszárdi convent előtt a pécsi püspök és Báthmonostori László között folyamatban volt ügynek választott bírák által való elintézésére a felek egy újabb határnapot tűznek ki. 566
»»» 451. 1394. A pécsváradi convent Kaplai János országbíró megkeresésére Tötös László Baranya vármegyei Lajmér helységének határjárásáról bizonyítványt ad. 567
»»» 452. 1394. Kaplai János országbíró Várdai Zsigmondnak és Berenési Lászlónak János váradi püspök elleni ügyét elhalasztja. 569
»»» 453. 1394, Visegrád. Ilsvai Leustách nádor a Báthmonostori Tötös László s János boszniai püspök és rokonai között folyamatban volt ügyben halasztást ad. 570
»»» 454. 1394. Visegrád. Kaplai János országbíró Madarasi Tompa Lászlót Báthmonostori Tötös László részére bírsággal bünteti. 571
»»» 455. 1394, Visegrád. Kaplai János országbíró a báthai apát szeremlei és Tötös László báthmonostori birtokának határjárására a pécsváradi conventet újabban kiküldi. 572
»»» 456. 1394, Visegrád. Kaplai János országbíró a Bodrog vármegyei Bokor nevű birtokot Báthmonostori Tötös László ellenében a czikadori (szék) apátságot visszaítéli. 575
»»» 457. 1395, Visegrád. Kaplai János országbíró Tötös Lászlónak Zámbó Miklós elleni ügyét elhalasztja. 583
»»» 458. 1395, Visegrád. Kaplai János országbíró a báthai apátnak szeremlei birtokán elkövetett hatalmaskodás tárgyában Báthmonostori Lászlónak esküt ítél. 584
»»» 459. 1395, Kaproncza. Mária királyné Blinai Tötös Lászlónak azon bírságot, melyben András tapolczai apát és Kozuchi Chemer részére elmarasztatott, elengedi. 586
»»» 460. 1395, Visegrád. Kaplai János országbíró a czikadori apát bokodi birtokán elkövetett hatalmaskodás tárgyában Báthmonostori Lászlónak esküt ítél. 587
»»» 461. 1395, Visegrád. Kaplai János országbíró Zselízi Vesszős Tamás részére Osztopáni Gálnak másodízben való megidéztetése végett a somogyvári conventet megkeresi. 589
»»» 462. 1395, Visegrád. Kaplai János országbíró a Nyéri Mihály birtokán Zselízi Tamás által elkövetett hatalmaskodás megvizsgálására a nyitrai káptalant kiküldi. 591
»»» 463. 1395. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Mária királyné rendeletére Kisvárdai Zsigmond részére Bulcsú Mátyás és György ellen a vízsgálatot teljesítette. 593
»»» 464. 1395, Visegrád. Ilsvai Leustách nádor Ezeni Imre részére Kisdobroni Tamást bírságolja. 595
»»» 465. 1395, Visegrád. Kaplai János országbíró János báthai apátnak Báthmonostori László elleni ügyét elhalasztja. 595
»»» 466. 1395, Visegrád. Konyafi Simon országbíró Tötös Lászlónak Mezőlaki János ellen lefolyt ügyében halasztást ad. 596
»»» 467. 1395, Visegrád. Konyafi Simon országbíró Báthmonostori Lászlónak a báthai apát s ennek szeremlei jobbágyai ellen folyamatban volt ügyét elhalasztja. 597
»»» 468. 1395, Visegrád. Konyafi Simon országbíró Tötös Lászlónak Mezőlaki János elleni ügyében halasztást ad. 598
»»» 469. 1395. A pécsi káptalan előtt Ohagi Margit Andocsi György pécsi várnagy neje, Veperd Tolna vármegyei birtokát férjének ajándékozza. 598
»»» 470. 1395. A pécsváradi convent Tötös László kérésére a közötte egy részről, már részről Bálint pécsi bíbornok-püspök között több Baranya vármegye birtokok iránt 1394-ben létrejött egyezséget átírja. 600
»»» 471. 1395, az Eperjes melletti táborban. Ilsvai Leustách nádor előtt Kozári Vgoch magát Miháli Mátyás részére 100 frttal adósul elismeri. 602
»»» 472. 1395. A szegszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy a pécsi püspök nyárádi jobbágyai által Tötös László lajméri és kerekegyházi birtokán elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 603
»»» 473. 1395. A spalátói káptalan a dalmát- és horvátországi albánnak Smechoro birtokokról tulajdonosok részér kiadott oklevelét jeles alakban átírja. 605
»»» 474. 1395. A pécsi káptalan előtt ennek két gadányi jobbágya a keményfalui határban lévő szőlőjüket Vesszős Tamás feljánosi jobbágyainak eladják. 607
»»» 475. 1395. A garam-szentbenedeki convent Zsigmond királynak jelenti, hogy a SemberiEgyed és társai által Zselízi Vesszős fiának Tamásnak semberi birtokán elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 608
»»» 476. 1305. A sági convent Zsigmond királynak jelenti, hogy a Vesszős fiának Tamásnak semberi birtokán hatalmaskodókat megidéztette. 610
»»» 477. 1395, Visegrád. Konyafi Simon országbíró Báthmonostori Lászlónak Pestenyei Jakab ellen lefolyt ügyében halasztást ad. 611
»»» 478. 1395, Visegrád. Zsigmond király táborba szállása miatt a topliczai apátnak Tötös László elleni ügyét elhalasztja. 612
»»» 479. 1395, Visegrád. Konyafi Simon országbíró Mezőlaki Jánost Tötös László részére bírságban marasztalja. 613
»»» 480. 1395, Visegrád. Zsigmond király Kisvárdai Zsigmondnak Daróczi László fiai elleni ügyét elhalasztja. 613
»»» 481. 1395, Visegrád. Zsigmond király Kisvárdai Zsigmondnak Bulcsui Mátyás és György elleni ügyét elhalasztja. 614
»»» 482. 1395, Visegrád. Konyafi Simon országbíró a Kisvárdai Zsigmond és Daróczi László fiai között fenforgott ügyet elhalasztja. 615
»»» 483. 1395, Visegrád. Konyafi Simon országbíró Bálint pécsi püspöknek Báthmonostori László elleni ügyét elhalasztja. 616
»»» 484. 1395, Visegrád. Ilsvai Leustách nádor a szegszárdi conventet Belch és Középfalu nevű birtokok között való határjárásra kiküldi. 616
»»» 485. 1395, Nagyfalu. Baranya vármegye alispánja és bírótársaik a Kozári Uguch nejének borokfalvi jobbágyai által Abolmai Leustáchon elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatják. 619
»»» 486. 1395, Visegrád. Konyafi Simon országbíró a Semberi Egyed, Disznósi Péter és társaik által Zselízi Vesszős Tamásnak és fiainak semberi birtokrészén elkövetett pusztítást megvizsgáltatja. 620
»»» 487. 1395. A jászói convent Ilsvai Leustách nádornak jelenti, hogy Gadnai Jakabot egy bizonyos birtokrészbe beiktatta. 621
»»» 488. 1395. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Báthmonostori Lászlót a pécsi püspök részére megidéztette. 622
»»» Pótlék. 489. 1304, Sárospatak. Omode országbíró előtt Boli Péter özvegye Chala, hozományára és hitbérére nézve sógorai Pelbart és Miklós által magát kielégítettnek nyílvánítja. 623
»»» 490. 1329. Az egri káptalan bizonyítja, hogy Makranczai János fiai és Lökös fia László a Miklósfalva és Iványostelke nevű birtokaik közt fölmerült határkérdést eligazították. 624
»»» 491. 1330. A veszprémi káptalan bizonyságlevele, mely szerint Pál országbírónak 1330-ki átírt oklevele értelmében a Rátholth nemzetségből való János Kaba Demeter fiait atyjuk megöletéseért bizonyos kikötött pénzösszeggel kielégíti. 626
»»» 492. 1334, Záhon. A Drugeth Vilmos nádor által Szabolcs és Beregh vármegyék részéről tartott közgyűlésen Várdai László fiai s ezek több rokonai, Ithem Miklós fiát Lászlót birtokainak elidegenítésétől tilalmazzák. 629
»»» 493. 1336, Eger. János borsodi főesperes és az egri püspök helytartója előtt Kenézi Pethő, nejének Chalának hitbérére és hozományára nézve Ithum Miklós fia László által magát kielélégítettnek nyilvánítja. 630
»»» 494. 1364, Diósgyőr. I. Lajos király Kún János birtokrészét Gálospetri Szatmár vármegyei helységben Telegdi Györgynek és Miklósnak adományozza. 631
»»» 495. 1369. A nagyváradi káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Telegdi Miklós és György Gálospetri Szatmár vármegyei birtokba beiktattattak. 632
»»» 496. 1369, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró Tötös mesternek a székesfehérvári káptalan olvasó kanonoka Márton ellen folyamatban volt ügyét elhalasztja. 634
»»» 497. 1378, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró Csarodai István fiának Székel Péter fia Tamás ellen folytatott perében Chazlou birtok felét az előbbinek ítéli. 634
»»» 498. 1383, Bodrog. Bodrog vármegye alispánja és bírótársai bizonyítják, hogy Tötös László pongráczi és báthmonostori két jobbágya, mint szökevények, a bátai apát szeremlei birtokán tartózkodnak. 641
»»» 499. 1383. A leleszi convent előtt Eszeni Imre és László Papi Miklós leányát leánynegyedi illetőségére nézve kielégítik. 642
»»» 500. 1383, Visegrád. Szécsi Miklós országbíró Eszeni Imre részére Kisdebrői Rajnald fiát Mihályt a királyné személyes elé megidéztetni. 643
»»» 501. 1384, Buda. Szécsi Miklós országbíró Agtelek és Kisdabron határjárása iránt föntforgott ügyben Szécsi Imre kérésére István ifjabb királynak 1270-ben kelt oklevelét átírja. 644
»»» 1. kötet
»»» 2. kötet
»»» 3. kötet
»»» 5. kötet
»»» 6. kötet
»»» 7/1. kötet
»»» 7/2. kötet
»»» 8. kötet
»»» 9. kötet
»»» 10. kötet
»»» 11. kötet
»»» 12. kötet


Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat