Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 5. kötet (1888)

Szerző: Zichy Ferencz, gróf (1811-1900)
Cím: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő : 5. kötet
Megjelenési adatok: Pest : Magyar Történelmi Társulat, 1888. – IX, 616 p. – 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:

A gróf Zichy család okmánytárát boldogult gróf Zichy Károly az eddig megjelent kötetekkel megalapította, azonban a folytatás halála, után több évig szünetelt, mindaddig míg a Történelmi Társulat fölkérésére gróf Zichy Ferencz úr ő kegyelmessége és idősb gróf Zichy Nep. János úr ő méltósága áldozatkészségéből e kötet kiadása lehetővé vált, melynek szerkesztésével a Történelmi Társulat alólirtat bízta meg. A most közölt oklevelek az 1396 évtől az 1409. évig terjednek, a teljes szövegükben közöltek száma ötszáznégy.
Ezek közt a szíves olvasó számos oklevéllel fog találkozni, melyek a köztörténetre is világot vetnek, e részben legyen szabad némi útmutatással szolgálnom, s a kiválóbb érdekűekre a figyelmet felhívnom.


Tartalomjegyzék


»»» Címlap Latinul.
»»» Címlap Magyarul.
»»» Előszó. [V]
»»» 1. 1383. febr. 7. A pécsváradi convent Mária királynénak jelenti, hogy Bolyi Jánost és Andrást a kir. curiára megidézték azért, mert ezek Töttös fia László Kerekegyház és Léta nevű birtokait hatalmasúl elfoglalták. [1]
»»» 2. 1394. aug. 15. A zeleméri, hadházi és böszörményi plebanusok János egri vicariusnak jelentik, hogy Sandria és Dózsa László özvegyét a kisvárdai nemesek ellen megidézték. 2
»»» 3. 1395. Visegrád, febr. 16. Ilsvai Leustach nádor Kis-Dobroni János fiait Eszeni Imre részére bírságolja. 3
»»» 4. 1396. Siklós, jan. 12. Garai Miklós bán megkeresi a szekszárdi conventet, hogy Tötös László érdekében, ki a nádorral a török ellen indúlt, bizonyos határjárást halassza el. 3
»»» 5. 1396. Visegrád, febr. 4. Pásztói János országbíró a Bálint pécsi püspök- és Báthmonostori László közt folyó ügyet elhalasztja. 4
»»» 6. 1396. Visegrád, febr. 9. Pásztói János országbíró halasztása a Báthmonostori László- s János báthai apát és ennek szeremlei tisztje közt folyt perben. 4
»»» 7. 1396. Visegrád, febr. 13. Pásztói János országbíró Kisvárdai Zsigmondnak Daróczi Zsigmond ellen folytatott perét elhalasztja. 5
»»» 8. 1396. Visegrád, febr. 13. Zsigmond király Kisvárdai Zsigmondnak Daróczi László fiai elleni perét elhalasztja. 6
»»» 9. 1396. mart. 1. A garan-szentbenedeki convent jelentése Zsigmond királyhoz a Semberi Egyed és János által Vesszős Tamás jobbágyain elkövetett hatalmaskodás mibenlétének megvizsgálásáról. 6
»»» 10. 1396. mart. 3. A sághi convent jelenti Zsigmond királynak, hogy a Zsemberi Egyed által Zselízi Vesszős Tamás jobbágyain elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 8
»»» 11. 1396. Esztergom, mart. 7. Kanizsai János esztergomi érsek bírdjának Kővágóeörsi Györgynek a Batthyányak ősének ítélő levele, mely által Középtelek nevű pörös föld a Csallóközben, Vagyakarcsa helységhez visszacsatoltatik. 10
»»» 12. 1396. Nagyfalu, mart. 13. Baranya vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy Tornács Gergely fia Miklós, Kozári Uguch egyik jobbágyának házát felgyujtotta s ennek következtében a falu fele leégett. 17
»»» 13. 1396. mart. 16. A garan-szentbenedeki convent előtt Lóczi István László és György, Lóczi Lászlót Lukács fiát, a lóczi birtokrésznek eladásától és elidegenítésétől, Ugróczi Lőrinczet, Baromlaki Cheny Györgyöt, Tamást és másokat pedig annak megvételétől tiltják. 18
»»» 14. 1396. Háj-Szentlőrincz, mart. 20 Bodrog vármegye alispánja és szolgabírái Báthmonostori László egyik szent-györgyi jobbágyának a kalocsai érsek szetn-ivánti birtokára történt megszökése dolgában vizsgálatot rendelnek. 19
»»» 15. 1396. mart. 29. A somogyvári convent Zsigmond királynak jelenti hogy Osztopáni Gált Selizi Vesszős Tamás ellen a kir. curiára megidéztette. 20
»»» 16. 1396. Nagyfalu, máj. 15. Baranya vármegye alispánja és szolgabírái előtt Kozári Uguch, Szellefalvi Fábián vérdíjaúl száz forintnak megfizetésére kötelezi magát. 20
»»» 17. 1396. Esztergom, máj.25. Zsigmond király hadbaszállása következtében törvényszünetet rendel általánosan, különösen pedig Badvai László és Gergely fiainak pereiben. 22
»»» 18. 1396. Visegrád, máj. 27. Zsigmond király Kisvárdai Zsigmond perében Bulcsui Mátyás és Gergely ellen, mivel ezek hadba mennek, halasztást ad. 22
»»» 19. 1396. Visegrád, máj. 28. Ilsvai Leustach nádor a Báthmonostori László és János boszniai püspök és társai közt folyt ügyrt elhalasztja. 23
»»» 20. 1396. Visegrád, máj. 28. Pásztói János országbíró Báthmonostori Lászlónak a fehérvári káptalan és Morkai János elleni perét elhalasztja. 24
»»» 21. 1396. Visegrád, máj. 29. Pásztói János országbíró a Nyári Mihály és Zselízi Vesszős Tamás közt folyt perben teljesített közös nyomozás eredményének megvitatását elhalasztja. 24
»»» 22. 1396, jun. 22. Pásztói János országbíró Zemlyen és Báthmonostor nevű birtokok meghatárolására, János báthai apát és Báthmonostori László között új határnapot tűz kil 25
»»» 23. 1396. Háj-Szentlőrincz, jul. 3. Baranya vármegye alispánjai és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy Bebek Miklós kalocsai érseket a Báthmonostori László egyik jobbágya ingóságainak viszzaadására felszólították. 25
»»» 24. 1396. Valkóvár, sept. 7-21. Valkó vármegye alispánjai és szolgabírái előtt Liszkai Miklós fiai István és Bertalan, előterjesztést tesznek ama több rendebeli hatalmaskodásról, melyet jobbágyaikon Gábrian fia István és Pál bán fia András elkövettek. 27
»»» 25. 1396. Visegrád, nov. 1. Ilsvai Leustach nádor halasztó levele Várdai Zsigmondnak Upori Mihály fia Miklós elleni perében. 28
»»» 26. 1396. Visegrád, nov. 2. Pásztói János országbíró, Kisvárdai Zsigmondnak és Berencsei Jánosnak a váradi püspök ellen folytatott perükben az okiratok felmutatására újabb határnapot tűz ki. 28
»»» 27. 1397. Visegrád, febr. 9. Pásztói János országbíró Várdai Zsigmondnak Daróczi István elleni perében az okiratok felmutatására új határnapot tűz ki. 29
»»» 28. 1397. febr. 9. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy ama hatalmaskodási ügyet, melyet a pécsi káptalan négy helységbeli jobbágyaival Gudán nevű birtokon elkövetett, megvizsgáltatta. 29
»»» 29. 1397. mart. 17. A pécsváradi convent Ilsvai Leustach nádornak jelenti, hogy Tötös Lászlót s ennek laki tisztjét a fehérvári káptalan ellen megidéztette. 31
»»» 30. 1397. Kállós, mart.24. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabírái Kenézi Szaniszló és Kisvárdai János fia Domokos özvegyének és fiainak perét elhalasztják. 31
»»» 31. 1397. Kölesd, apr. 2. Tolna vármegye alispánja és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy Abeli Antal és László fiai, Vesszős Tamás Kisfalu nevű birtokából egy részt elfoglaltak. 32
»»» 32. 1397. apr. 5. A szekszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Ábeli Antalt és érdektársait bizonyos hatalmaskodás ügyében Kisfaludi Vesszős Tamás ellen a király elé idéztette. 33
»»» 33. 1397. Beregszász, apr. 15. Bereg vármegye alispánjai és szolgabírái bizonyítják, hogy Daróczi Bertalan egyik megszökött jobbágyát Kisvárdai Zsigmond visszaadta. 34
»»» 34. 1397. Kálló, apr. 28. Szabolcs vármegye alispánjai és szolgabírái Ilsvai Leustach nádornak jelentik, hogy Kenézi Szaniszlónak Kisvárdai Domokos elleni peres ügyét, miután alperesek a megye tisztviselőit a király előtt gyanus bíráknak jelentették ki, elintézés végett a nádor ítélete alá bocsátják. 35
»»» 35. 1397. Buda, máj. 22. Zsigmond király az ország összes hatóságaival tudatja, hogy a török elleni hadjárat következtében általános törvényszünetet rendelt, különösen pedig Zelizi Vesszős Tamásné és Turóczi Benedekné pereiben. 37
»»» 36. 1397. jun.18. A pécsváradi convent Bubek Detre nádornak jelenti, hogy Báthmonostori Lászlót és ennek laki tisztjét Chepchi Istvánt, Miklós székesfehérvári dékán ellen megidéztette. 38
»»» 37. 1397. jun. 20. A kalocsai káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Töttös Lászlót és ennek tisztjeit Mihály czikadori apát ellen megidéztette. 38
»»» 38. 1397. jul. 8. Baranya vármegye alispánja és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy a pécsi püspök emberei által a pécsváradi apát és convent babarczi jobbágyain elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatták. 39
»»» 39. 1397. Visegrád, jul. 26. Bebek Detre nádor a székesfehérvári káptalan és Báthmonostori László közt folyt ügyet elhalasztja 41
»»» 40. 1397. Rudabánya, sept. 11. Zsigmond király kiváltságlevele, mely által a Perényi Péternek adományozott Vejke és Kerektó nevű Zemplén vármegyei birtokokat Zétényi Makó Jánosnak és utódainak visszaadja. 41
»»» 41. 1397. sept. 12. A pécsváradi convent Baranya vármegye alispánjának jelenti, hogy Gadán nevű birtokon a pécsi káptalan öt helységbeli jobbágyai által elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta és a káptalant a törvényszék elé megidéztette. 42
»»» 42. 1397. sept. 14. A leleszi convent előtt Gigei Jakab fia János osztályos rokonait inti, hogy az Ujlaki Zombok János által az ő nevében akármely hiteles helyen hamisan tett örökbevallásról szóló kiadványt ki ne vegyenek. 44
»»» 43. 1397. sept. 20. A szekszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Maróthi János macsói bán megkeresésére a pécsi káptalan által Gadányon elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 45
»»» 44. 1397. oct. 7. A pécsváradi convent Báthmonostori László esküjének letételére János báthai apát beleegyezésével új határnapot tűz ki. 46
»»» 45. 1397. Temesvár, oct. 26. Zsigmond király kiváltságlevele, mely által Széplaki János és Péter jobbágyai és szolgái mások törvényhatósága alól, kivéve a nyilvános büntetteket, kivétetvén, urai törvényhatósága alá helyeztetnek. 46
»»» 46. 1397. nov. 7. Bebek Detre nádor a fehérvári káptalannak Báthmonostori László- s ennek laki tisztje és jobbágyai ellen folytatott ügyét elhalasztja. 48
»»» 47. 1397. Visegrád, nov. 11. Pásztói János országbíró Töttös László ügyében Szent-salvatori Dénes ellen halasztást ad. 48
»»» 48. 1397. Visegrád, nov. 12. Bebek Detre nádor a szekszárdi conventet Belch és Középfalu nevű birtokok határjárására újabban kiküldi. 49
»»» 49. 1397. dec. 6. A leleszi convent Zsigmond király meghagyásából Charnavodai Mihályt, Bodoló, Papifalu, Molchola, Gulach, Tivadar, Kismuzsaj és Namén nevű Bereg vármegyei zálogos birtokokba ellenmondás nélkül beiktatja. 51
»»» 50. 1397 körül. János zempléni főesperes és egri vivarius, Kisvárdai Domokos fiait: Mihályt, Miklóst és Lászlót (?) a Csabai András által követelt leányai-negyed dolgában maga elé idézteti. 53
»»» 51. 1398. Visegrád, febr. 11. Szécseni Frank országbíró azon határjárás eredményének megvitatását, mely iránt János bátai apát és Báthmonostori László közt per folyt, elhalasztja. 55
»»» 52. 1398. febr. 14. A szekszárdi convent jelenti, hogy Ábeli Antalt és érdektársait Kisfaludi Vesszős Tamás ellen megidézte. 55
»»» 53. 1398. Visegrád, febr. 15. Bebek Detre nádor a Középfalvi Vida fiai és Báthmonostori László között föntforgott határrendezési ügyet elhalasztja. 56
»»» 54. 1398. Zond, mart. 12. Zsigmond király új adománylevele, mely által Kergovai Balázs magszakadása folytán Baranya megyei Kergova nevű helységet Bezweldugh nevű birtok közelében, Báthmonostori Lászlónak és zselízi Vesszős Tamásnak és utódaiknak adományozza. 57
»»» 55. 1398. Eger, mart. 23. János zempléni főesperes és püspöki vicarius, Csabai Andrásnak Kisvárdai Domokos fiai ellen bizonyos leányi negyed iránt folytatott perében nagyanyja nevének bemondására határnapot tűz ki. 58
»»» 56. 1397. Körös, mart. 26. Garai Miklós bán Koronchi Jánosnak Töttös László elleni perét elhalasztja. 59
»»» 57. 1398. Ujlak, apr. 9. Zsigmond király abba, hogy Debrői István és Rozgonyi Simon, Parnó Zemplén vármegyei birtokot Csapi Imrének, Andrásnak és ezek osztályos testvéreinek átengedhessék, királyi beleegyezését adja. 60
»»» 58. 1398. Visegrád, apr. 16. Zsigmond király Kisvárdai Zsigmondnak Daróczi László fiai elleni perét a hadjárat következtében elhalasztja. 61
»»» 59. 1398. május 21. A kalocsai káptalan előtt Mihály czikadori apát a Báthmonostori Lászlónak és tisztjének ítélt esküt elengedi, úgy hogy ezért őt száz forinttal tartoznak kielégíteni. 62
»»» 60. 1398. Visegrád, máj. 30. Szécsenyi Frank országbíró Báthmonostori Lászlónak a fehérvári káptalan és Murkai János elleni perét elhalasztja. 63
»»» 61. 1398. Visegrád, jun. 8. Szécseni Frank országbíró Lukács váradi püspöknek perében Kisvárdai Mihálynka és Berencsei Jánosnak okirataik felmutatására újabb határnapot tűz ki. 64
»»» 62. 1398. Visegrád, jun. 9. Bebek Detre nádor a Semberi Egyed és Vesszős Tamás közt folyt pert elhalasztja és egyszersmind az utóbbira rótt bírságot megkétszerezi. 64
»»» 63. 1398. Nagyfalu. jun. 11. Baranya vármegye alispánja és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy a pécsváradi apát által Kozári Uguch nejének Negven nevű birtokán elkövetett hatalmaskodás ügyét megvizsgáltatták. 65
»»» 64. 1398. Visegrád, jun. 25. Szécseni Frank országbíró a Miklós szekszárdi apát és conventje által panaszolt állítólag Báthmonosori László emberei által Földvár nevű birtokon elkövetett hatalmaskodás ügyében vizsgálatot rendel. 67
»»» 65. 1398. jul. 1. A pécsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Kozári Uguch és neje, Imre pécsváradi apátnak Chimeni Silvester fiának, chimeni és kácsfalvi erdejében jobbágyaikkal a fát levágatták és elhordatták. 70
»»» 66. 1398. Visegrád, jul. 7. Szécseni Frank országbíró a Báthmonostori László és János bátai apát közt folyt perben, Báthmonostor és Szeremlén nevű birtokok meghatárolására, a pécsi káptalant, kiküldi. 72
»»» 67. 1398. Nagyfalu, jul. 15. Baranya vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy Neunai Miklós ketneki jobbágyai Kozári Uguch nejének egy jobbágyát elvitték. 75
»»» 68. 1398. jul. 19. A szekszárdi convent előtt Zuharekai Gerard és társai, Lukács váradi püspököt és unokatestvéreit, Emmel Zemel és Tóthfalu nevű Baranya vármegyei birtokok elfoglalásától tiltják. 76
»»» 69. 1398. Kálló, jul. 20. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy Gégényi Tamás és társai, Gégényi Mihály és János kertjéből egy részt elárkoltak. 76
»»» 70. 1398. aug. 6. A leleszi convent előtt Chapi Miklós fiai beleegyeznek abba, hogy Parnó nevű Zemplén megyei helység a velük egy nemzetségből való Eszeni Imrének és fiainak visszaadassék. 77
»»» 71. 1398. Csenger, aug. 22. Szatmár vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy Mihály fiainak csegei jobbágyai Gigei János malmából egy szekér gabnát elvittek. 79
»»» 72. 1398. Visegrád, aug 29. Bebek Detre nádor a Báthmonostori László és Végfalvi István közt fönforgó ügyet elhalasztja. 80
»»» 73. 1398. Visegrád, aug. 30. Szécseni Frank országbíró a pécsi püspöknek Báthmonostori László és Szekcsői Herczeg Péter ellen Mohács és Kölked nevű birokok határjárása iránt folytatott perében halasztást ad. 80
»»» 74. 1398. sept. 30. A leleszi convent bizonyságlevele az Ezseni Imrét s fiait illető Parnó és Sztankórcz helységek- és Csapi Miklóst s fiait illető Polyánka helység között teljesített határjárásról. 81
»»» 75. 1398. oct. 6. A szekszárdi convent Belch nevű birtok határjárását Báthmonostori László és Községfalvi András között, a király rendeletére elhalasztja. 83
»»» 76. 1398. Ujlak, oct. 15. Zsigmond király a pécsi káptalannak meghagyja, hogy Gudáni Pétert fogságból szabadon eressze és előbbi e tárgyban kiadott rendeletének nem teljesítését tizenkét nap alatt igazolja. 84
»»» 77. 1398. Eger, oct. 30. János zempléni főesperes és püspöki helyettes, Péter alperesnek és semjéni plébánosnak s Fábián karászi plébánosnak meghagyja, hogy Chabai András által Kisvárdai Mihály, Miklós és Pelbárdon követelt leánynegyed iránt a felek által előállítandó tanukat hallgassák ki s az eredményről jelentést tegyenek. 85
»»» 78. 1398. Ujlak, oct. 31. Zsigmond király Báthmonostori Lászlót János bátai apát vádja alól fölmenti. 87
»»» 79. 1398. Visegrád, nov. 2. Szécseni Frank országbíró Daróczi Istvánnak Kisvárdai Mihály elleni perében az okiratok felmutatására új határnapot tűz ki. 88
»»» 80. 1398. Visegrád, nov. 4. Szécseni Frank országbíró Báthmonostori László perében Szentsalvatori Dénes ellen halasztást ad. 89
»»» 81. 1398. Visegrád, nov. 7. Szécseni Frank országbíró özvegy Kozári Miklósnénak Ódi János és Péter elleni ügyét elhalasztja. 90
»»» 82. 1398. Visegrád, nov. 12. Szécseni Frank országbíró Vesszős Tamásnak és fiának Györgynek perét Semberi Egyed- László- és Chako ellen elhalasztja. 90
»»» 83. 1398. Buda, dec. 6. Szécseni Frank országbíró Imre pécsváradi apátnak perét Kozári Uguch és neje ellen elhalasztja. 91
»»» 84. 1398. dec. 17. A jászói convent bizonyítványa Zsigmond király új adománya következtében, Isépi Péternek és Márknak az Abauj vármegyei Kék nevű helység birtokába történt beiktatásáról. 91
»»» 85. 1398. dec. 23. A leleszi convent Bebek Detre nádornak jelenti, hgoy Surányi Sebestyén fiait, kik Várdai Domonkos fiainak Márki nevű Bereg vármegyei birtokán több rendbeli hatalmaskodást követtek el, megidéztette. 93
»»» 86. 1398. dec. 24. A leleszi convent Bebek Detre nádornak jelenti, hogy Várdai Domokos fiait nagyatyjuk adóssága miatt Apáti Imre ellen megidéztette. 95
»»» 87. 1399. Beregszász, jan. 4. Bereg vármegye alispánja és szolgabírái a nádornak jelentik, hogy ama hatalmaskodást, melyet Suráni Sebestyén fiai azelőtt tizenkét évvel, Várdai Domokos fiainak Márk nevű birtokán elkövetett, megvizsgáltatták. 97
»»» 88. 1399. Visegrád, jan. 8. Szécseni Frank országbíró az Abeli László fiai és Tötös László között bizonyos eskü letételének kérdésében folytatott ügyet elhalasztja. 98
»»» 89. 1399. febr. 2. A leleszi convent bozonyságlelele Eszeni Imrének és fiainak a Zemplén vármegyei Parnó helység birtokába történt beiktatásáról. 99
»»» 90. 1399, Visegrád, febr. 7. Szécseni Frank országbíró a Báthmonostori László és Gyurkei Miklós közt fentforgó ügyet elhalasztja. 100
»»» 91. 1399. Visegrád, febr. 14. Szécseni Frank országbíró Vesszős Tamás fiának Györgynek Zsemberi László és társa elleni perében halasztást ad. 101
»»» 92. 1399. Visegrád, febr. 20. Pelsőczi Bebek Detre nádor Hedrichi Bertalan fiának Pálnak Báthmonostori László s ennek két familiárisa, valamint több majsai és beszeldegi jobbágyai ellen folytatott perét elhalasztja. 101
»»» 93. 1399. mart. 7. A pécsváradi convent előtt báthmonostori Tötös László saját és Zselízi Vesszős György és János nevében, Boly Gergelyt és Istvánt Baranya vármegyei Geregegyház nevű birtokuk elidegenítésétől tiltja. 102
»»» 94. 1399. mart. 24. A pécsi káptalan bizonyságlevele, hogy a bátai apátnka Szeremlén nevű és Tötös Lászlónak Báthmonostor nevű birtokaira vonatkozólag az országbíró ítéletének végrehajtása a nagy árvíz miatt elhalasztatott. 103
»»» 95. 1399. Visegrád, apr. 6. Bebek Detre nádor a Tötös László és Végfalvi István közt folyt ügyet elhalasztja. 104
»»» 96. 1399. máj. 3. A szekszárdi a convent Középfalu és Belch helységek között teljesített határjárásról a nádorhoz jelentést tesz. 105
»»» 97. 1399. maj. 8. A pécsi káptalan előtt János bátai apát, annak teljesítésére, a miben Töttös László egy hatalmassági perben elmarasztaltatott, sz. Jakab nyolczadáig halasztást ad. 109
»»» 98. 1399. Visegrád, máj. 30. Szécseni Frank országbíró a Báthmonostori László s János bátai apát és ennek szeremléni tisztje és jobbágyai közt föntforgott ügyet elhalasztja. 109
»»» 99. 1399. Visegrád, máj. 30. Szécseni Frank országbíró a török ellen hadbaszálló Tötös László és Pestenyei Jakab közt folyt pert elhalasztja. 110
»»» 100. 1399. Visegrád, jun. 2. Szécseni Frank országbíró a Kozári Uguch neje Dorottya és Imre pécsváradi apát közt föntforgó ügyet a szent Mihály napi nyolczadokra elhalasztja. 111
»»» 101. 1399. Visegrád, jun, 2. Bebek Detre nádor Apáti Kapolcs fiának Imrének Kisvárdai Domokos fiai elleni perét, mivel Kisvárdai Mihály és Pelbárd a török ellen hadba szálltak, elhalasztja. 111
»»» 102. 1399. jun. 19. A szekszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy zselízi Vesszős Tamást, Abel Jánosnak Batthány, Jánosi, Malafalva, Jóbfalva és Kompoltfalva helységekben történt beiktatásakor tett ellenmondásának igazolása végett megidéztette. 112
»»» 103. 1399. jul. 2. A leleszi convent előtt Eszeni Imre a maga- úgy neje és fiai nevében egy részről, más részről pedig Lónyay Ferencz, Mihály, András szintén maguk- úgy testvéreik nevében, a köztük fönforgott összes peres ügyeket megszüntetik. 113
»»» 104. 1399. Nagyszombat. jul. 4. Zsigmond király Töttös László kérésére átírja és megerősíti Kont Miklós és Opuliai László nádornak Palyporth és Mátyusháza nevű helységekben a Vajas vagy Varjas vizén gyakorolt vérjog iránt 1360. és 1368. években Töttös fiai részére kiadott bizonyságleveleit. 115
»»» 105. 1399. Nyitra, jul. 6. Zsigmond király báthmonostori Töttös Lászlót Baranya- Valkó- Bács- és Bodrog vármegyék törvényhatósága alól felmenti. 117
»»» 106. 1399. Kálló, jul. 23. Kusali Jakch György kir. tárnokmester és Szabolcs vármegye főispánja által tartott közgyűlésen a vármegyei tisztviselők bizonyítják, hogy Rakamaz helységben fekvő és Szokoli Imrével közös Igar nevű halastavat Rakamazi László maga részére elfoglalta és hogy az ahoz tartozó birtokrészt is elpusztította. 118
»»» 107. 1399. Visegrád, jul. 30. Szécseni Frank országbíró a topliczai apát és Töttös László között Sernow nevű birtok tulajdonjoga iránt folytatott és Garai Miklós bán által a Töttös László részéről kért további halasztás kérdésének eldöntése végett a kir. curiára fölterjesztett perben a kért halasztást megadandónak jelenti ki. 119
»»» 108. 1399. Liptó-Nagyvár alatt, aug. 2. Zsigmond király a bátai apátot illető Szeremlyén- és Báthmonostori Töttös Lászlót illető Báthmonostor helységek között elrendelt határjárást elhalasztja. 129
»»» 109. 1399. aug. 3. A somogyvári convent előtt Miklós atádi lelkész és társai, Kéri Jánso egyik atádi jobbágyáért kit Gyaláni Tamás bizonyos hatalmaskodás miatt elzáratott, szavatosságot vállalnak. 130
»»» 110. 1399. Kálló, aug. 15. Szabolcs vármegye négy szolgabírájának bizonyságlevele, hogy Kisvárdai Miklós és Pelbárd, a Kusali Jakch fiától György kir. tárnokmestertől és Szabolcs vármegye főispánjától kölcsön vett ötszáz forintot a kitűzött határnapon nem fizették le. 131
»»» 111. 1399. Szakál, aug. 19. Maróthi János macsói bán, a Tolna vármegye részéről tartott közgyűlésen, Töttös Lászlónka esküt ítél arra, hogy Abeli László fiai Katha nevű zálogos birtokának kiadását meg nem tagadta s hogy az ott levő erdőt el nem pusztította. 132
»»» 112. 1399. Szakál, aug. 19. Maróthi János macsói bán által tartott közgyűlésen Tolna vármegye tisztviselői bizonyítják, hogy Márei Gunya Miklós a Máre vízén levő hídon vámot jogosan szed. 133
»»» 113. 1399. sept. 30. A szekszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy László zágrábi prépost, görcsöni jobbágyai által Gadáni Pétert a pécsi káptalan börtönében elzáratta s hogy ennek birtokán több rendbeli hatalmaskodást követett el. 134
»»» 114. 1399. Kálló, oct. 4. Rátoni Antal hadadi várnagy és Zudwi Tamás Szabolcs vármegye alispánja, mint a tárnokmester bírságszedői, Kisvárdai Domokos özvegyét és fiait, a Gyulaházi László és Kenézi Szaniszló részére járó bírság megfizetéséről nyugtatják. 136
»»» 115. 1399. Szakál, oct. 6. Tolna vármegye alispánja és szolgabírái előtt Végfalvi János és társa előterjesztik, hogy László mester jobbágyait Kanizsai Miklós és István emberei megrohanták és Simontornya várába elzárták. 136
»»» 116. 1399. Chernel, oct. 6. Tolna vármegye alispánjai és szolgabírái bizonyítják, hogy Kanizsai Miklós és István, Töttös Lászlónak három jobbágyát Hodos nevű helységből elvitték. 137
»»» 117. 1399. Szakolcza, oct. 18. Zsigmond király előtt Töttös László továbbá Kanizsai István és Miklós, az ez utóbbiak simonytornyai várnagya által Töttös László jobbágyain és szolgáján elkövetett hatalmaskodás miatt föntforgott ügyet választott bírákra bízzák. 138
»»» 118. 1399. Száva-Szentdemeter, nov. 4. Bebek Ferencz macsói bán a pécsi káptalannak Gadányi Péter és Mihály elleni perében a káptalan okiratai felmutatására új határnapot tűz ki. 140
»»» 119. 1399. Visegrád, nov. 6. Szécseni Frank országbíró halasztó levele Kisvárdai Domokos fiainak Daróczi István elleni pörében. 140
»»» 120. 1399. Visegrád, nov. 8. Bebek Detre nádor halasztólevele Töttös Lászlónak Liszkai János boszniai püspök és testvérei ellen folytatott perében. 141
»»» 121. 1399. Nagyszombat, nov. 8. Zsigmond király Szomszédvári Tóth Lőrincz mesternek mghagyja, hogy az Eberhartd zágrábi püspök hraztovichi várnagyai: Chook Péter és Miklós által Báthmonostori Töttös László blinai jobbágyain és emberein elkövetett hatalmaskodást a pozsgai káptalan közbenjöttével vizsgálja meg. 142
»»» 122. 1399. Visegrád, nov. 9. Szécseni Frank országbíró Báthmonostor Lászlónak a székesfehérvári káptalan és Markai János elleni ügyét azon okból, hogy Proskop morvai határgróf ellen hadba indúl, elhalasztja. 143
»»» 123. 1399. nov. 22. A pozsgai káptalan bizonyítja, hogy Orbovai Tamás a király rendeletéből Töttös László mesternek ezerkétszáz huszonnyolcz forint tartozását nem fizette meg. 143
»»» 124. 1400. Visegrád, jan. 1. Szécseni Frank országbíró halasztólevele Dalmádki Mihálynak Zselízi Vesszős elleni perében. 144
»»» 125. 1400. jan. 4. A szekszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Gadányi Jakab fiait és érdektársaikat a pécsi káptalan ellen Keményfalva nevű birtokukon megidéztette. 145
»»» 126. 1400. jan. 10. A bácsi káptalan Zsigmond király rendeletéből Töttös Lászlót Szentders nevű Bodrog vármegyei birtokba beiktatja. 146
»»» 127. 1400. jan. 22. A pécsi káptalan Bebek Ferencz macsói bánnak jelenti, hogy Zámbó Miklós özvegyének és Zuharekai Miklósnak, Emel Zemel Turfalu és Krakófölde nevű Baranya és Tolna vármegyei birtokaik elfoglalása dolgában Lukács váradi püspök és vérrokonai ellen a vizsgálatot teljesítette. 147
»»» 128. 1400. Izdencz, febr. 1. Garai Miklós horvát-szlavon-dalmát bán s a bosnyákok és a törökök ellen indított hadak kapitánya, a vele hadba szállott Báthmonostori Lászlónak Szeremle és Báthmonostor nevű birtokok határigazítása iránt folyó ügyét az országbíró által elhalasztatni kéri. 149
»»» 129. 1400. Visegrád, febr. 10. Zsigmond király a váradi káptalant megkeresi, hogy Csarnavodai Mihálynak Bodoló nevű birtokán a Keucchei Dénes által elkövetett hatalmaskodást vizsgáltassa meg. 149
»»» 130. 1400. Visegrád, febr. 12. Bebek Detre nádor Várdai Mihály perét Suráni Sebestyén fiai ellen elhalasztja. 150
»»» 131. 1400. Visegrád, febr. 18. Szécsi Frank országbíró halasztólevele azon perben, melyet Serkei Miklós Töttös László ellen azért indított, mert ő a Báthmonostor nevű birtokokba történt iktatásnak ellentmondott. 151
»»» 132. 1400. febr. 21. A leleszi convent a nádornak jelenti, hogy Upori Miklós részére Kisvárdai Domokos fiait megidéztette. 151
»»» 133. 1400. Visegrád, febr. 28. Szécseni Frank országbíró halasztólevele Kéri Sebestyénnek és fiainak, Vesszős- és ennek gunyakéri jobbágyai ellen folytatott perében. 152
»»» 134. 1400. mart. 2. A pécsváradi convent bizonyságlevele arról, hogy a pécsi káptalan s Gadáni Jakab és társai, a köztük föntforgott ügyeiknek választott bírák által való elintézését elhalasztották. 153
»»» 135. 1400. mart. 16. A pozsonyi káptalan előtt Nánasúri Tamás, Pozsony vármegyei nánasúri részbirtokát fivérének Miklós pozsonyi kanonoknak és Sebi nevű anyjának hetven márka dénárért zálogba adja. 154
»»» 136. 1400. mart. 21. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Töttös Lászlót Bolyi Gergely ellen megidéztette és egyszersmind Töttös Lászlónak több lajméri, majsai és laki jobbágyai előállatását kötelességévé tette. 155
»»» 137. 1400. mart. 24. A pécsváradi convent a macsói bánoknak jelenti, hogy a Gadányi Péter és Mihály, s a pécsi káptalan közt föntforgott ügynek választott bíróság útján való elintézése nem sikerült. 156
»»» 138. 1400. mart. 31. A szekszárdi convent előtt Töttös László, Abeli László és Abeli András fiainak huszonöt forintot, mint bizonyos ügyben egyezségileg megállapított összeget megfizet. 158
»»» 139. 1400. apr. 3. A szekszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy a székesfehérvári káptalan perében Töttös Lászlót megidézte és egyszersmind őt több laki jobbágyainak előállítására utasította. 158
»»» 140. 1400. apr. 4. A pozsegai káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy a midőn Orbovai Tamásnak és fiának Pozsega vármegyei birtokaiba Töttös László beiktattatott, ennek Orbovai István ellentmondott. 159
»»» 141. 1400. apr. 7-ike körül. A kalocsai káptalan a nádornak jelenti, hogy Gezthi János özvegyét és Gyulai Mihály özvegyét Baja nevű birtokukon megidéztették, miután Töttös Lászlónak Báthmonostor és Boziás nevű birtokain a nevezett nők által elkövetett hatalmaskodás megvizsgáltatott. 162
»»» 142. 1400. apr. 8. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy ama hatalmaskodást, melyet Sári Bertalan és János fiai majusfalvi jobbágyaikkal Töttös Lászlónak Majsa és Gech nevű birtokán elkövettek, megvizsgáltatta. 164
»»» 143. 1400. apr. 20. A pécsváradi convent előtt Gadáni Mihály ügyvédet vall. 166
»»» 144. 1400. Nagyfalu, apr. 26. Baranya vármegye alispánjai és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy Imre pécsváradi apát, Töttös László egyik majsai jobbágyainak termését erőszakkal elvitette. 166
»»» 145. 1400. máj. 3. A szekszárdi convent bizonyságlevele azon ítéletről, melyet a választott bírák Töttös Lászlónak Kanizsai Miklós és István ellen az ezek által Hodos nevű birtokon elkövetett hatalmaskodás miatt indított perében hoztak, s mely szerint Kanizsai Miklósnak és Istvánnak eskü ítéltetett. 167
»»» 146. 1400. maj. 6. A szekszardi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Boly Bereczk fiai, Töttös Lászlónak egyik lajméri jobbágyát megverették, pénzétől és ruhájától megfosztották, s ugyanannak kerekegyházi szántóföldeit is felszántották. 169
»»» 147. 1400. Háj-Szentlőrincz, máj. 24. Bodrog vármegye alispánjai és szolgabírái a macsói bánoknak jelntik, hogy azon erősséget, melyet Töttös László Zewbech nevű birtokán a báthmonostori kerületben építeni akart, Szekcsői Herczeg Péter lerontatta. 171
»»» 148. 1400. Visegrád, máj. 29. Szécseni Frank országbíró Kisvárdai Mihály perét Daróczi István ellen elhalasztja. 172
»»» 149. 1400. Visegrád, máj. 30. Szécseni Frank országbíró Kozári Ugrin özvegyének Imre pécsváradi apát elleni perét, ki egyszersmind barkadi és kechfalvi jobbágyait is előállítni tartozott, elhalasztja. 172
»»» 150. 1400. Visegrád, jun. 2. Szécseni Frank országbíró János bátai apátnak perét, Töttös László és társai ellen elhalasztja. 173
»»» 151. 1400. jun. 28. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy ama hatalmaskodást, melyet a székesfehérvári káptalan Péter nevű kanonokja a káptalan meghagyásából ennek felszekcsői jobbágyai által Töttös László Zembech nevű birtokán elkövetett, megvizsgáltatta. 174
»»» 152. 1400. jul. 5. A pécsváradi convent bizonyságlevele, hogy Töttös László bizonyos eskü elmulasztása miatt összes javai elvesztésére ítéltetvén, több egyház- és országnagyok közbenjárása, ellenfelével János bátai apáttal akkép egyezett ki, hogy ennek négyszázötven forintot fizet. 175
»»» 153. 1400. Visegrád, jul. 8. Szécseni Frank országbíró halasztó levele Töttös László perében, Zechei Mihály- Tamásfalvi Pál- és Kengyi András ellen. 177
»»» 154. 1400. Visegrád, jul. 8. Szécseni Frank országbíró Töttös Lászlónak Szekcsői Herczeg Péter elleni perét, melyben ez daróczi jobbágyainak előállatására is utasítva volt, elhalasztja. 178
»»» 155. 1400. jul. 9. A pécsváradi convent Gadáni Mihály kérésére 1254-ben kelt oklevelét Janus nevű földtérről átírja. 179
»»» 156. 1400. jul 21. A somogyvári convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Zselízi Vesszős György és Töttös János ellen Kéri Jánost és társait, egy jobbágynak erőszakos rabságba tétele miatt a kir. curiára megidéztette. 180
»»» 157. 1400. Visegrád, jul. 24. Szécseni Frank országbíró azon hatalmaskodási perben, melyet Kéri Sebestyén, Kéri Laczk fia Tamás- és Gunyakéri Vesszős ellen indított, s melyben alperesek a hatalmaskodást tagadásba vették, ezeknek esküt ítél. 182
»»» 158. 1400. Visegrád, jul. 28. Bebek Detre nádor Középfalvi János és Víd fiai, úgy Töttös János között bizonyos határjárási ügyben a tárgyalást elhalasztja. 185
»»» 159. 1400. Visegrád, jul. 29. Szécseni Frank országbíró Töttös Lászlónak Lippói Lőrincz fiai ellen folytatott perét, mivel ezek az ország védelmében az alsó részeken vannak elfoglalva, elhalasztja. 186
»»» 160. 1400. Visegrád, jul. 29. Zsigmond király a garam-szentbenedeki conventet kiküldi, hogy Semberi Egyed és Chako által Zselízi Vesszős Tamás fia János Sember nevű birtokán elkövetett hatalmaskodást vizsgálja meg. 186
»»» 161. 1400. Visegrád, jul. 30. Szécseni Frank országbíró azon perben, melyet a székesfehérvári káptalan Töttös László, Baráti István és Mihály czikadori apát ellen, valmint ezek laki és kerebechi jobbágyai ellen indított, halasztást ad. 187
»»» 162. 1400. Visegrád, aug. 1. Szécseni Frank országbíró Lippói Lőrincz fia Jakabnak esküt ítél arra, hogy Töttös Lászlónak Majsai birtokáról két ökröt és egy lovat el nem hajtatott, s hogy ugyanott két jobbágyon nem hatalmaskodott. 188
»»» 163. 1400. Háj-Szentlőrincz, aug. 2. Bodrog vármegye alispánjainak és szolgabíráinak bizonyságlevele arról, hogy Szekcsői Herczeg Péter a közte és Töttös László között jobbágyaik dolgában föntforgott bizonyos ügy bírói eldöntése végett a kitűzött határnapon nem jelent meg. 190
»»» 164. 1400. Visegrád, aug. 3. Szécseni Frank országbíró azon perben, melyet Töttös László Szekcsői Herczeg Péter fiai s ezek számos helységbeli jobbágyai ellen indított, alperesek ügyvédének kérelmére halasztást ad. 191
»»» 165. 1400. Visegrád, aug. 3. Szécseni Frank országbíró halasztólevele Töttös Lászlónak Beregnyei István, Adorjáni Pobor András, Lippai Lukács és több társaik ellen folyt perében. 193
»»» 166. 1400. aug. 10. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Töttös Lászlót és társait Szekcsői Herczeg Péter ellen a kir. curiára megidézte és egyszersmind Töttös Lászlónak meghagyta, hogy bezeldhi, laki és majsai vád alatt álló jobbágyait is előállassa. 194
»»» 167. 1400. Szentdemeter, aug. 15. Maróthi János macsói bán megkeresi a pécsváradi conventet, hogy a pécsi káptalan a Gadáni Mihálytól és Pétertől elfoglalt birtok visszaadására köteleztetvén, őket mint a káptalan nemes jobbágyait az elfoglalt birtokba iktassa be. 195
»»» 168. 1400. aug. 18. A szekszárdi convent bizonyítja, hogy Kanizsai Miklós barlyadi jobbágyai helyett azon elégtételt, melyre kötelezve volt, Töttös Lászlónak meg nem adta. 203
»»» 169. 1400. aug. 19. A leleszi convent előtt Upori Miklós egyrészről, másrészről Kisvárdai Mihály a maga, úgy anyja s testvérei nevében, egy Papi helységbeli jobbágy két lovainak a kisvárdai piaczról való elhajtása és egyéb erőszakos kártételek dolgában megegyeznek. 204
»»» 170. 1400. Visegrád, aug. 27. Szécseni Frank országbíró Zselízi Vesszős Tamás fiainak Kéri Sebestyén és társai elleni perében halasztást ad. 206
»»» 171. 1400. Visegrád, aug. 27-ike körül. Szécseni Frank országbíró Szekcsői Herczeg Péter fiának Lászlónak Töttös László elleni perét, melyben ez több mátéházi, monostori, tóti, garai és laki jobbágyait is előállatni tartozott, elhalasztja. 207
»»» 172. 1400. sept. A leleszi convent előtt Gyugei János Saralyáni Gált és társait, Gyuge nevű birtokából bizonyos rész elfoglalásától tiltja. 208
»»» 173. 1400. Chernel, sept. 6. Tolna vármegye alispánja és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy Vesszős Tamás fiainak Jánosi nevű birtokán lakó jobbágyai, Gadáni Mihálynak és testvéreinek Keményfalva nevű birtokát elfoglalták és felszántották. 209
»»» 174. 1400. sept. 20. A kalocsai káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Töttös Lászlót János bátai apát ellen a kir. curiára megidézte. 210
»»» 175. 1400. Arky melletti táborból, sept. 23. Bebek Ferencz és Maróthi János macsói bánok Baranya vármegye ispánjait és szolgabíráit megkeresik, hogy az Imre pécsváradi apát által Kozári Uguch özvegyének Negyven nevű birtokán elkövetett hatalmaskodást vizsgáltassák meg. 211
»»» 176. 1400. oct. 6. A szekszárdi convent előtt Zselízi Tamás fia János ügyvédet vall. 212
»»» 177. 1400. oct. 7. A pécsi káptalan bizonyságlevele, hogy Imre pécsváradi apát bizonyos ügyben az esküt nem tette le, mert ellenfelével Töttös Lászlóval abban állapodtak meg, hogy ügyökben fogott bírák ítéljenek. 212
»»» 178. 1400. oct. 9. A leleszi convent bizonyságlevele, hogy ama hatalmaskodás felett, melyet Suráni Sebestyén fiai Kisvárdai Domokos fiainak Márki nevű birtokán még 1388-ban elkövettek, a felek kibékültek, oly módon, hogy Surányi Sebestyén fiai száz kurta forintot obardus nevű régi pénznemben megfizettek. 214
»»» 179. 1400. oct. 27. A pozsonyi káptalan Zsigmond királynak jelnti, hogy Orbovai Tamást és fiát, Töttös László ellen három nyílt piaczon való kikiáltás útján a kir. curiára megidéztette. 216
»»» 180. 1400. Visegrád, nov. 10. Szécseni Frank országbíró azon perben, melyet Töttös László Bolyi András fia Gergely ellen Kerekegyház és Körtvélyes nevű Baranya vármegyei birtokok határjárása dolgában indított, Bolyi Gergely részére okiratai felmutatása végett határnapot tűz ki. 217
»»» 181. 1400. Száva-Szentdemeter, nov. 11. A szekszárdi convent Monostori László macsói al-bánnak jelenti, hogy midőn Gadáni Mihály Farkaslik nevű Tolna vármegyei birtokba beiktattatott, ennek a pécsi káptalan ellent mondott. 219
»»» 182. 1400. nov. 24. A szekszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Zselízi Vesszős Abeli János ellen a kir. curiára megidéztette. 220
»»» 183. 1400. Chernel, dec. 6. Tolna vármegye alispánja és szolgabírái előtt Töttös László Izméni Pétert bevádolja, hogy midőn ennek egyik egregyi jobbágya a panaszlónak battyáni birtokára át akart költözni, Izméni Péter az említett jobbágytól minden ingóságait elvetette. 221
»»» 184. 1400. Oztrow melletti táborban, dec. 9. Zsigmond király Zselízi Tamás fiának Jánosnak ügyeiben, ki urával Kanizsai János érsekkel egy város ostrománál van elfoglalva, törvényszünetet ad. 222
»»» 185. 1400. Visegrád, dec. 13. Szécseni Frank országbíró azon pert, melyet Abeli János, Zselízi Tamás fiai: György és János ellen, ezek battyáni, balázsfalvi és jánosi birtokaikon levő több jobbágyaik előállatása végett indított, elhalasztja. 223
»»» 186. 1400. dec. 18. A szekszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Abeli László fia Jakab perében, Battyáni Tamás fiait: Györgyöt és Jánost, a kir. curiára megidéztette és egyszersmind őket több battyáni malafalvi és jánosi jobbágyaik előálltaására utasította. 224
»»» 187. 1400. dec. 23. A sághi convent előtt Zselízi Tamás fia Vesszős ügyvédet vall. 226
»»» 188. 1400. dec. 29. A szekszárdi convent a nádornak jelenti, hogy Töttös Lászlót Belch nevű birtokán Vígfalvi István ellen megidéztette. 226
»»» 189. 1401. Szekszárd, jan. 1. Maróthi János macsói bán Tolna vármegye alispánjait és a szolgabírákat utasítja, hogy Báthmonostori Töttös László Hodos nevű birtokán a Mesztegnyei Szerecsen János fiainak kölesdi jobbágyai által elkövetett hatalmaskodást vizsgáltassák meg. 227
»»» 190. 1401. Nagyszombat, jan. 13. Zsigmond király Báthmonostori Töttös Lászlónak megengedi, hogy Bodrog vármegyében bármelyik birtokán erősséget emelhessen. 228
»»» 191. 1401. jan. 21. A szekszárdi convent azon esküt, melyet Töttös László Harasztallyai András ellenében a convent előtt letenni tartozott, a király rendeletéből elhalasztja. 229
»»» 192. 1401. Pozsony, jan. 30. Zsigmond király zselízi Vesszős Tamás fiainak pereiben, mivel egyikük Kanizsay János érsekkel együtt a király szorgos ügyeiben van elfogylalva, törvényszünetet rendel. 230
»»» 193. 1401. január havában. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy ama hatalmaskodást, melyet széplaki Kun János és Sztanchi Péter szolgái a széplaki apátnak Kassa város határával ütköző erdejében elkövettek, megviszgáltatta s a panaszoltakat megidéztette. 231
»»» 194. 1401. Visegrád, febr. 12. Szécseni Frank országbíró Töttös Lászlónak Szekcsői Herczeg Péter fiai elleni perét, melyben ezek tizenkét helységbeli jobbágyaikat is előállatni tartoztak, elhalasztja. 232
»»» 195. 1401. Visegrád, febr. 14. Szécseni Frank országbíró Töttös Lászlónak perében Szekcsői Herczeg Péter s ennek danóczi jobbágyai ellen, halasztást ad. 234
»»» 196. 1401. Visegrád, febr. 23. Szécseni Frank országbíró a pécsváradi conventet megkeresi, hogy Boli Gergelyt, ki Töttös László Kerekegyház nevű birtoka határának megjárása alkalmával elleni mondott, idézze meg. 236
»»» 197. 1401. Háj-Szentlőrincz, febr. 28. Bodrog vármegye alispánja és szolgabírái a teljesített vizsgálat alapján bizonyítják, hogy Pat, Darvas, Szentkirály, s más helységekből való hospesek Töttös Lászlónak Valfer nevű birtokát megrohanták és ott több rendbeli hatalmaskodást követtek el. 238
»»» 198. 1401. Háj-Szentlőrincz, febr. 28. Bodrog vármegye alispánjai és szolgabírái előtt Töttös László, az Aranyán és Valfer nevű birtokok között fekvő Halásztelek nevű földterület elfoglalásától a kalocsai érseket tiltja. 239
»»» 199. 1401. Háj-Szentlőrincz, febr. 28. Bodrog vármegye alispánja és szolgabírái bizonyságlevele ama hatalmaskodásról, melyet a pati bíró és társai Töttös László asszonyfalvi halastavában elkövettek. 240
»»» 200. 1401. mart. 6. A szekszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Zselízi Tamás fiait Battyán nevű birtokukon Abeli János ellen megidéztették. 241
»»» 201. 1401. Visegrád, mart. 7. Szécseni Frank országbíró előtt Zselízi Vesszős az Abeli Jánosnak járó bírságot megfizeti. 241
»»» 202. 1401. Buda, apr. 8. Zsigmond király Zselízi Vesszős György pereiben, ki Margit breegai herczegnőnek fogadása végett Stibor erdélyi vajdával útra kelt, törvényszünetet rendel. 242
»»» 203. 1401. Visegrád, apr. 9. Szécseni Frank országbíró Zselízi Vesszős György perét Zsemberi János és Chako ellen elhalasztja, azért mert Vesszős György a király szolgálatában van elfoglalva. 243
»»» 204. 1401. apr. 10. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy a Kisvárdai Domokos fiainak Tatártelke és Kisvárda nevű birtokain Lövei Pál fia Péter s társai- valamint Jékei Lőrincz fia Péter és ennek társai által elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 244
»»» 205. 1401. apr. 15. A kalocsai káptalan Bebek Detre nádornak jelenti, hogy ama hatalmaskodást, melyet Pál bátai apát szeremléni tisztjei és jobbágyai Töttös László laki erdejében elkövettek, Zsigmond király rendelete következtében megvizsgáltatta, és az apátot s ennek tisztjeit a nádor elé megidéztette. 246
»»» 206. 1401. Háj-Szentlőrincz, apr. 18. Bodrog vármegye ispánjai és szolgabírái bizonyítják, hogy János apáti plebános Töttös László Valfer nevű birtokán a plébánost mindenéből kipusztította, egyházi szerelvényeit, ruháját, ingóságait és készpnzét elrabolta. 248
»»» 207. 1401. apr. 20. A pécsi káptalan bizonyságlevele Pomazi Benedek leányának Negyven és Bartafalva birokokba történt beiktatásáról. 249
»»» 208. 1401. apr. 22. A szekszárdi convent Bebek Detre nádornak jelenti, hogy Báthmonostori Lászlót három falu piaczán nyílvános kikiáltással Végfalvi István ellen a nádor elé megidéztette. 251
»»» 209. 1401. Chernel, maj. 9. Tolna vármegye alispánja és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy Kisjánosi Mihály és Jakab fiainak Hollósgödör nevű erdejét, szőllejét és szántóföldjeit még néhai Felsőjánosi Vesszős elfoglalta és azokat fiai még mindig birtokukban tartják. 252
»»» 210. 1401. Háj-Szentlőrincz, máj. 9. Bodrog vármegye ispánja és szolgabírái a fejedelemnek jelentik, hogy a bátai apát által Töttös László laki erdejében elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatták. 253
»»» 211. 1401. Esztergom, máj. 21. Az országos tanács a nádori, országbírói és személynöki ítélőmestereket utasítja, hogy Zselízi Wesszős György és János- továbbá Gyula és Vesszős Tamás özvegyeinek ügyeit a mozgalmas idők miatt a szent Mihály napi nyolczadokra halasszák el. 254
»»» 212. 1401. Visegrád, máj. 29. Szécseni Frank országbíró Báthmonostori Lászlónak Pál bátai apát elleni ügyét az országos tanács rendeletéből elhalasztja. 255
»»» 213. 1401. máj. 29. A pécsváradi convent az országos tanács levelét, melyben Töttös Lászlónak a bátai apátot illető bizonyos pénzösszeg megfizetésére halasztás adatik, átírja. 256
»»» 214. 1401. Visegrád, máj. 29. Kanizsay János esztergomi érsek, szent korona cancellárja és Magyarország primása, Kisvárdai Miháynak Daróczi László fiai ellen a király képe előtt folyt perét az országos tanács határozata következtében elhalasztja. 257
»»» 215. 1401. Visegrád, máj. 30. Szécseni Frank országbíró az országos tanács rendeletéből Báthmonostori Lászlónak Lypói Lukács elleni perét elhalasztja. 258
»»» 216. 1401. Visegrád, máj. 30. Szécseni Frank országbíró Báthmonostori Lászlónak Pesthenyei Jakab elleni ügyében az országos tanács rendeletéből halasztást ad. 258
»»» 217. 1401. Visegrád, máj. 30. Kanizsay János esztergomi érsek, szent korona cancellárja és Magyarország primása, Pazoni Benedeknek Várdai Domokos fiai és Károlyi László fiai ellen a király képe előtt folyt perében az országos tanács határozatából halasztást ad. 259
»»» 218. 1401. Visegrád, máj. 30. Pelsőczi Bebek Detre nádor az országos tanács rendeletéből Jékei Péternek Jékei Gergely elleni ügyében a szent Mihály-napi nyolczadokra új határnapot tűz ki. 260
»»» 219. 1401. Visegrád, máj. 30. Kanizsay János esztergomi érsek, szent korona cancellárja és Magyarország primása az országos tanács határozatából Várdai Domokos fiainak Ráskai Vid fia János ellen folyt perében halasztást ad. 260
»»» 220. 1401. Visegrád, máj. 30. Szécseni Frank országbíró Szekcső Herczeg perét Töttös László és főember szolgái ellen, az országos tanács rendeletéből elhalasztja. 261
»»» 221. 1401. Visegrád, máj. 31. Szécseni Frank országbíró Báthmonostori Lászlónak Sári Bertalan és János elleni perét az országos tanács rendeletéből elhalasztja. 261
»»» 222. 1401. Visegrád, jun. 2. Szécseni Frank országbíró az országos tanács rendeletéből azon perben, melyet Maróthi János macsói bán Boldogaszonfalvi András leányai ellen Wallópoch nevű Baranya vármegyei birtok iránt folytatott, új határnapot tűz ki. 262
»»» 223. 1401. Visegrád, jun. 2. Pelsőczi Bebek Detre nádor az országos tanács meghagyására Hedrehi Lőrincznek Báthmonostori László és ennek két familiarisa és több jobbágya ellen folyó perében halasztást ad. 263
»»» 224. 1401. Visegrád, jun. 3. Szécseni Frank országbíró az országos tanács határozatából Imre pécsváradi apátnak Negyveni János neje Dorottya elleni perét elhalasztja. 264
»»» 225. 1401. Visegrád, jun. 5. Szécseni Frank országbíró azon pert, mely Imre pécsváradi apát és Negyveni János deák neje között folyt, s melyben ez utóbbi jobbágyait is előállítani tartozott, az országos tanács rendeletéből elhalasztja. 264
»»» 226. 1401. Nagyfalu, jun. 27. Baranya vármegye alispánjai előtt Imre pécsváradi apát megbizottjai kötelezik magukat, hogy az apát kachfalvi jobbágyai által János deák nejének Negyven nevű birtokán elkövetett hatalmaskodásért elégtételt fognak adni. 265
»»» 227. 1401. jul. 13. A váradi káptalan előtt Gáthi Péter fia Imre, Zakoli Imrével egy jobbágy és ennek három fia iránt kibékül, s azokat Zakoli Imrének átengedi. 266
»»» 228. 1401. sept. 13. A leleszi convent Bebek Detre nádornak jelenti, hogy Jármi Miklós fia és ennek fiai birtokán, a Jánosi Kántor Péter László és Bálint által elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 268
»»» 229. 1401. Háj-Szentlőrincz, oct. 3. Bodrog vármegye alispánja és szolgabírái, Töttös László panaszára a székesfehévári káptalant Felszekcső nevű birtokon a vámszedés gyakorlatától eltiltják. 269
»»» 230. 1401. oct. 6. A pécsváradi convent azon eskünek letételére, melyre Szekcsői Herczeg Péter Báthmonostori Töttös László neje ellen kötelezve volt, új határnapot tűz ki. 270
»»» 231. 1401. oct. 6. A pécsváradi convent Garai Miklós és Maróthy János bánok s Marczali Miklós temesi főispán megkersésére, Töttös Lászlónak a bátai apátot illető négyszázötven forint megfizetésére újabb határnapot tűz ki. 271
»»» 232. 1401. oct. 10. János zempléni főesperes és püspöki vicarius az országos tanács meghagyásából Surányi Sebestyén özvegyének Várdai Domokos fiai elleni ügyét elhalasztja. 272
»»» 233. 1401. Visegrád. nov. 4. Zsigmond király az országos mozgalmuk miatt Kisvárdai Domokos fiainak Lövei László és Jékei Péter elleni perét elhalasztja. 273
»»» 234. 1401. Visegrád, nov. 4. Zsigmond király az országos mozgalmak miatt Kisvárdai Domokos fiainak Ráskai Víd fia János elleni perében halasztást ad. 274
»»» 235. 1401. Visegrád, nov.l 5. Szécseni Frank országbíró az országos tanács határozata következtében Kisvárdai Domokos fiának Mihálynak Daróczi István elleni perét elhalasztja. 274
»»» 236. 1401. Visegrád, nov. 5. Szécseni Frank országbíró Szekcsői Herczeg Péternek Báthmonostori László, Abolmai Péter, s többek ellen folytatott perében az országos tanács határozatából halasztást ad. 275
»»» 237. 1401. Visegrád, nov. 6. Szécseni Frank országbíró Báthmonostori Lászlónak Zechei Zsoldos Mihály és társai elleni perében az országos tanács végzése következtében halasztást ad. 275
»»» 238. 1401. Visegrád, nov. 8. Szécseni Frank országbíró Pomázi Dorottya Negveni János deák nejének Imre pécsváradi apát s ennek főember szolgái és több jobbágya ellen folytatott perét az országos tanács végzése következtében elhalasztja. 276
»»» 239. 1401. Laskov, dec. 29. Maróthi János macsói bán Baranya megye tisztviselőit utasítja, hogy János deákot és nejét Dorottyát, Negven nevű birtokukban Imre pécsváradi apát ellen megvédjék. 276
»»» 240. 1402. Buda, febr. 19. Zsigmond király a margitszigeti apáczák részére teljesítendő vizsgálatokra és tiltásokra Baranya vármegye alispánjainak és szolgabíráinak általános megbízást ad. 277
»»» 241. 1402. mart. 9. A pécsváradi convent előtt Báthmonostori Töttös László, Pál bátai apátnak négyszáz ötven forintot fizet. 278
»»» 242. 1402. Háj-Szentlőrincz, mart. 13. Bodrog vármegye alispánjai és szolgabírái a Töttös László Side nevű birtokáról Neunai Trentul János Vibal nevű falujában lakó két kan által elhajtott két örökre nézve a kunoknak esküt ítélnek, melyet azonban Töttös László el nem fogadott. 279
»»» 243. 1402. Zimony melletti mezei táborban, apr. 3. Ludányi István macsói bán, Jánosi Péter és testvérei ama panaszára, hogy Tamás fiai, Töttös és Vesszős báthmonostori nemesek, malafalvi, battyáni és kompolthfalvi jobbágyaikkal házukat megrohanták, onnét négy lovat és több ingóságot erőszakkal elvittek, a pécsváradi conventet vizsgálatra küldi ki. 280
»»» 244. 1402. Visegrád, apr. 4. Pelsőczi Bebek Detre nádor halasztó határozata Eszeni Imre fia Tamásnak Kisdobroni Mihály fia Pál ellen indított perében, bizonyos kisdobroni birtokrész iránt, mely perben a felek IV. Béla királynak 1248-ban, V. István királynak 1270-ben, Lampert országbírónak 1321-bne, Szécsy Miklós országbírónak 1384-ben és Zsigmond királynak 1400-ban kiadott okleveleit mutatták fel bizonyítékúl, a nádor azonban, miután az egyház és országnagyok kellő számban nem voltak jelen, ítéletet nem hozott. 282
»»» 245. 1402. Visegrád, apr. 11. Szécseni Frank országbíró Gyulai Mihály özvegyének Báthmonostori Töttös László elleni perét elhalasztja. 286
»»» 246. 1402. Visegrád, apr. 12. Pelsőczi Bebek Detre nádor halasztólevele a fehérvári káptalannak Báthmonostori Töttös László, ennek laki tisztje Csepesi István, és laki jobbágyai ellen indított perében. 287
»»» 247. 1402. Visegrád, apr. 14. Szécseni Frank országbíró a báthai apát és Töttös László közt folyt perben, Szeremlén és Báthmonostor nevű birtokok között a határjárás végrehajtására a pécsi káptalant küldi ki. 287
»»» 248. 1405. máj. 7. A leleszi convent Bebek Detre nádornak jelenti, hogy Csicseri Ferencznek Szabolcs vármegyei Bodon nevű birtokán véghezvitt határjárás alkalmával az ez ellen tiltakozó Kisvárdai Mihályt megidézte. 289
»»» 249. 1402. maj. 11. A leleszi convent előtt Jékei Gergely, Morolyai Tamás, Guthi Ferencz, Miklós és László, Rozvágyi Pétert és Istvánt, Csekei Simont, Anárcsi Jánost és ennek anyját Neste asszonyt, Jéke nevű birtokrészök eladásától. Jékei Jakab fiait és társait pedig azok megszerzésétől tiltják. 291
»»» 250. 1402. máj. 11. A leleszi convent előtt Jékei Gergely és Morolyai Tamás, Jékei Istvánt közös birtokukon az építkezéstől tiltják. 292
»»» 251. 1402. máj. 22. A pécsváradi convent előtt Selizi Vesszős battyáni két jobbágya eláll azon pertől, melyet Gadáni Mihály ellen egy kemenfalvi szőllő iránt indítottak, s azt, miután Gadáni Mihály nekik tizenöt forintot új denárokban kifizetett, ennek örök birtokába bocsátják. 292
»»» 252. 1402. Eger, máj. 24. János zempléni főesperes és egri vicarius Csarodai Jakabnak Kisvárdai Domokos fiai elleni ügyeit elhalasztja. 293
»»» 253. 1402. Csenger, jun. 24. Csáky István fia György székelyek ispánja s Szatmár és Ugocsa vármegyék főispánja, Vithkai András fiait azon panaszokkal, hogy Károlyi Jakab és Várdai Domokos fiai madai jobbágyaikkal a panaszosok Vithka és Kápolna nevű birokát elfoglaltatták, a nádor elé utasítja. 294
»»» 254. 1402. Visegrád, jun. 27. Zsigmond király a pécsi káptalant kiküldi, hogy Nempti János deák panaszára Imre pécsváradi apától és tisztjeit, kik a panaszosnak Negyven nevű birtokán kéméndi és kácsfalvi jobbágyaikkal hatalmaskodtak, idézze meg. 295
»»» 255. 1402. Száva-Szentdemeter, jun. 30. Ludányi István macsói bán a szegszárdi conventet kiküldi, hogy Battyáni Töttöst és Vesszőst Jánosi Péter és testvérei ellen újabban idézze meg. 297
»»» 256. 1402. jul. 1. A pécsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy a báthai apátnak és Báthmonostori Lászlónak Szeremlén és Báthmonostor nevű birtokaik között a Duna és egyéb vizek áradása miatt határt nem járhattak, s azt csak a fagy beálltával tehetik. 299
»»» 257. 1402. jul. 4. Tolna vármegye alispánja és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy ama hatalmaskodást, melyet Vesszős és Töttös battyáni kompolthfalvi és malafalvi jobbágyai a gadányi nemesek birtokán elkövettek, megvizsgáltatták. 300
»»» 258. 1402. jul. 15. A szegszárdi convent jelentése a föntebbi 257. sz. a. körülírt hatalmaskodás megvizsgálásáról. 302
»»» 259. 1402. jul. 25. A pécsi káptalan Bebek Detre nádornak jelenti, hogy Zselizi Vesszős Tamás fiai kérésére a Gadáni Jakab és Mihály fiai által elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 303
»»» 260. 1402. Visegrád, jul. 28. Zsigmond király Szabolcs vármegye ispánjait és szolgabíráit kiküldi, hogy Kisvárdai Domokos fiainak Litke nevű birtokán a Bodon és Komoró nevű birtokokkal ütköző határ elszántása és a rétek lelegeltetése által Ormós Pál és István s Csicseri Domokos és Ferencz részéről elkövetett hatalmaskodást vizsgáltassák meg. 305
»»» 261. 1402. aug. 6. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Csicseri Miklós fiainak és Csicseri Fodor Ferencznek Bodon nevű birtokán a Kisvárdai Domokos fiai által elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta és a panaszoltakat a király személye elé megidéztette. 306
»»» 262. 1402. aug. 20. A pécsváradi convent előtt Töttös László a maga, úgy fia János és Zselizi Vesszős Tamás fiai György és János nevében is, János fiát Andrást és társait, Naboyza nevű birtok elfoglalásától tiltja. 308
»»» 263. 1402. aug. 20. A pécsváradi convent előtt Báthmonostori Töttös László és fia János, Zselízi Vesszős Tamás fiait Györgyöt és Jánost, Jánosi, Kompolthfalva, Battyán, Malatelek és Naboyzafalva nevű birtokok elidegenítésétől, Abeli László fiait és társait pedig azok megszerzésétől tiltja. 308
»»» 264. 1402. Kölesd, aug. 22. Tolna vármegye alispánjai és szolgabírái azon hatalmaskodás felett, melyet Battyáni Töttös és Vesszős, malafalvi, battyáni és kompolthfalvi tisztjeikkel és jobbágyaikkal Gadáni Péter birtokán elkövettek, a nevezett Töttösnek és Vesszősnek az ellenkezőre esküt ítélnek, melyet ők század megukkal tartoznak letenni. 309
»»» 265. 1402. Esztergom, aug. 23. Az esztergomi érsek vicariusa, Péter fia Benedek borfői nemesnek Zselízi Vesszős György és Töttös János elleni ügyét elhalasztja. 311
»»» 266. 1402. aug.29. A szekszárdi convent Tamás egri püspöknek és macsói bánnak jelenti, hogy Battyáni Tamás fiait Vesszőst és Töttöst, Jánosi Péter ellen megidézte. 312
»»» 267. 1402. sept. 13. A váradi convent előtt Jánosi Mihály beleegyez abba, hogy Battyáni Vesszős és Töttös bizonyos esküt később tehessenek le. 313
»»» 268. 1402. Eger, sept. 20. János zempléni főesperes és az egri püspök vicarisa, az alperest s a tarpai és kisvárdai plébánosokat kiküldi, hogy Suráni György anyja Margit asszony leánynegyedi illetősége végett Kisvárdai Domokos fiait beperelvén, tanúkat hallgassanak ki a felett, vajjon a nevezett Margit asszonynak anyja Erzsébet. Fancsikai László neje, Kisvárdai Domokos ősének Aladárnak unokája volt-e? 314
»»» 269. 1402. Pozsony, oct. 12. Zsigmond király az ország bírói hatóságaival tudatja, hogy Kisvárdai Domokos fiainak és Károlyi Jakabnak ügyeiben, kik a király seregét Csehországba fogják kisérni, a jövő vízkereszti nyolczadokig törvényszünetet rendelt. 315
»»» 270. 1402. Maróth, oct. 16. Zsigmond király Tamás fia Vesszős ügyeiben, ki a király seregében Csegország felé készül menni, halasztó rendeletet ad. 316
»»» 271. 1402. oct. 30. A leleszi convent előtt Kisvárdai Domokos fiai és Kisrozvágyi Péter, Csekei Simont Zugh nevű birtok elidegenítésétől, Jejkei Pétert pedig annak megszerzésétől tiltják. 317
»»» 272. 1402. Visegrád, nov. 1. Zsigmond király Pazoni Benedeknek Kisvárdai Domokos fiai elleni ügyében, miután az utóbbiak a király seregével Csehországba indúlnak, halasztást ad. 318
»»» 273. 1402. Visegrád, nov. 7. Szécseni Frank országbíró Báthmonostori Lászlónak Györkönyi Miklós ellen Báthmonostor nevű birtok iránt indított perében, a feleknek okirataik felmutatására újabb határnapot tűz ki. 318
»»» 274. 1402. Visegrád, nov. 8. Zsigmond király Kisvárdai Domokos fiainak Ráskai János elleni ügyében, az utóbbit meg nem jelenése miatt bírságolja. 319
»»» 275. 1402. Visegrád, nov. 10. Szécseni Frank országbíró Abeli László fia Jakab perét Battyáni Tamás fia György ellen, azért mert ez a király szolgálatában van elfoglalva, elhalasztja. 320
»»» 276. 1402. Visegrád, nov. 16. Garai Miklós nádor előtt Jékei Jakab fia Péter, azon pert, mely közte és Jékei Máté fia Gergely között az iránt folyt, hogy ezen Gergely anyjának leánynegyedi illetősége kielégítésére néhai Jékei Jakab annak idejében kelleténél többet adott, ellenfelével letárgyalja, a nádor azonban az egyház- és országnagyok távolléte miatt ítéletet nem hozhatott. 320
»»» 277. 1402. nov. 30. A pécsváradi convent előtt Báthmonostori Töttös László Balhafalvi János deák özvegyét Dorottya asszonyt, Pomázi Benedek leányát, Negyven és Barkfalva nevű birtokainak elidegenítésétől tiltja. 326
»»» 278. 1402. Háj-Szentlőrincz, dec. 11. Bodrog vármegye alispánjai és szolgabírái bizonyítják, hogy Báthmonostori Töttös Lászlónak két garai jobbágyát Haraphki János és a czikadori apát Nyékfaluban elfogatták s azoktól két lovat nyergestől és szerszámostól, úgy több ingóságot erőszakkal elvettek. 327
»»» 279. 1402. Visegrád. Zsigmond király Negyveni János deák és neje panaszára a pécsi káptalant kiküldi, hogy Imre pécsváradi, apát kéméndi és kácsfalvi tisztjei és jobbágyai által a panaszosok negyveni erdejében elkövetett hatalmaskodást vizsgáltassa meg. 328
»»» 280. 1403. Kollin, jan. 6. Zsigmond király Kisvárdai Domokos fia Miklós ügyeiben, ki a király hadseregével Csehországban tartózkodott, törvényszünetet rendel, s ezt az ország összes hatóságaival tudatja. 330
»»» 281. 1403. Kölesd, jan. 11. Maróthy János és Ujlaky László macsói bánok, Battyáni Tamás fiait Töttöst és Vesszőst a Gadáni Mihály által ellenük indított hatalmaskodási perben fej- és jószág-vesztésre itélik, mert az esküt a kitüzött határnapon nem tették le. 330
»»» 282. 1403. Visegrád, febr. 10. Zsigmond király Kisvárdai Domkos fiainak Jékei Péter fia László elleni perét elhalasztja. 333
»»» 283. 1403. febr. 10. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Tuzséri Györgyöt és Dávidot, továbbá Bezdédi Domokost és Komorói Ormós Andrást belső szolgáikkal együtt a Várdai Domokos fiainak egyik kalangai jobágyán elkövetett hatalmaskodás miatt a király személye elé megidéztette. 334
»»» 284. 1403. febr. 11. A pécsváradi convent előtt Pomázi Benedek leánya Dorottya, János deák özvegye, az ő nevében Abolmai Mihály által tett bizonyos örök bevallásokat visszavon. 336
»»» 285. 1403. febr. 12. A pécsi káptalan előtt Báthmonostori László, Neunai Treutul Miklós főtárnokmestert Negyven és Barkfalva nevű birtokok elfolglalásától tiltja. 336
»»» 286. Visegrád, febr. 14. Szécseni Frank országbíró Mesztegnyei Szerecsen Balázsnak és Mihálynak Báthmonostori László elleni ügyét a hadikészületek miatt elhalasztja. 337
»»» 287. 1403. Visegrád, febr. 15. Szécseni Frank országbíró Sztárai Ponya fia Benedeknek Hidvégi Bakos László elleni peres ügyét az országos hadikészületek miatt elhalasztja. 338
»»» 288. 1403. Visegrád, febr. 15. Szécseni Frank országbíró, Imre a curaniai perjelnek Benedek pécsi főesperes- s ennek sztárai, kisfalvi, simonfalvi, madaradi, körtvényesi és markocheli jobbágyai elleni ügyét az országos hadikészületek miatt elhalasztja. 338
»»» 289. 1403. Kálló, febr. 24. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy Tuzséri György, Dávid és társai ellen, kék Várdai Domokos fiainak Kalanya nevű birtokán a köznyelven Veisznek hívott haltartót elpusztították, a vizsgálatot tejesítették. 339
»»» 340. 290. 1403. Visegrád, mart. 6. Szécseni Frank országbíró a hadi készületek miatt halasztást ad Báthmonostori Töttös Lászlónak a czikadori apát és conventje ellen indított perében. 340
»»» 291. 1403. máj. 12. Tamás egri püspök és macsói bán, Báthmonostori Töttös László azon panaszára, hogy az ő megbizottját Miklós pécsváradi szerzetest a báthai apát báthai jobbágyai és tisztjei által Lak nevű birtokon megölte, Bodgrogh vármegye ispánjait és szolgabíráit vizsgálatra küldi ki. 341
»»» 292. 1403. jun. 11. A pécsváradi convent bizonyítja, hogy Szekcsői Herczeg Péter a részére megítéltesküt Báthmonostori Töttös László neje ellen a kitüzött határnapon nem tette le. 343
»»» 293. 1403. Szekcső, jul. 18. Herczeg László elismeri, hogy Töttös Lászlótól öt hordó meszet kölcsön kapott. 343
»»» 294. 1403. Báthor, aug. 21. Báthori János adománylevele bizonyos szántóföldről egyik somlai jobbágya részére. 344
»»» 295. 1403. Székesfehérvár, oct. 28. Garai Miklós nádor meghagyja siklósi várnagyainak és tisztjeinek, hogy a Báthmonostori Töttös Lászlótól elfoglalt jószágokat adják vissza. 344
»»» 296. 1403. Visegrád, nov. 3. Zsigmond király Várday Domokos fiainak Tuszséri György és Dávid, Bezdédi Domokos és Komorói Ormás András elleni perét az országos mozgalmak miatt elhalasztja. 345
»»» 297. 1403. Székesfehérvár, nov. 5. Zsigmond király a magtalanál elhalt Vadászi Imre hűtlensége következtében Vadász és Jánosdi nevű Abauj vármegyei, Balásháza, Ormos, Nyárag, Tövises és Kelecsény nevű Borsod vármegyei, s Németmező nevű Havas vármegyei birtokokat Perényi Imrének adományozza. 346
»»» 298. 1403. Maróth, nov. 19. Maróthy János macsói bán a szegszárdi conventet kiküldi, hogy Battyáni Tamás fiai Töttös és Vesszős, összes javaik elvesztésére ítéletvén, azon javak kétharmadrészét a bán részére, egy harmadrészét pedig Jánosi Mihály részére foglalja le. 347
»»» 299. 1403. dec. 1. A bácsi káptalan Maróthy János macsói bánnak jelenti, hogy Báthmonostori Töttös Lászlót a bán elé megidézte e miatt, hogy Szekcsői Herczeg László panaszára a király oklevelével bizonyítsa azt, hogy Szekcsőnek átellenében Sembech nevű kastélyt építenie szabad volt. 349
»»» 300. 1403. dec. 2. A szegszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Zselízi Vesszős Tamás fia György és Battyáni Töttös fia László ellen e miatt, hogy ők battyáni tisztjükkel, úgy battyáni, kompoltfalvi és jánosi jobbágyaikkal Jánosy Mihály házát megrohanták, felgyujtották, s Jánosy Miklóst és Jánost megölvén a tűzbe dobták a vizsgálatot teljesítették. 350
»»» 301. 1403. dec. 9. Zsigmond király a kisvárdai nemeseket, felszerelt csapataikkal együtt Győrbe rendeli, hogy a hadsereget az ország határain túl követelhessék. 352
»»» 302. 1404. Visegrád, jan. 1. Szécseni Frank országbíró Báthmonostori Töttös László ama panaszára, hogy Zselíz nevű birtokán Lévai Cseh Péter mikolai jobbágyaival hatalmaskodott, a garam-szentbenedeki conventet vizsgálatra küldi ki. 353
»»» 303. 1404. jan. 30. A szegszárdi conventet Maróthy János macsoi bánnak jelenti, hogy Vesszősnek birtokrészét Battyán, Jánosi, Kompolthfalva és Malafalva nevű birtokokban Jánosi Mihály részére lefoglaltatta, Töttös birtokrészére azonban a foglalás kiterjeszthető nem volt, mert ebben az országbíró ítélete következtében Ábeli Jakab, Jánosi Mihályt már megelőzte. 356
»»» 304. 1404. Cserned, febr. 29. Tolna vármegye alispánjai és szolgabírái Battyáni Vesszőst és számos jobbágyait, Gadáni Mihály és György ellen megidézik. 357
»»» 305. 1404. mart. 16. A jászai convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Perényi Imre, Vadász és Jánosdi nevű Abaúj vármegyei, Balásháza, Nyarag, Ormos, Tövises és Kelecsen nevű Borsod vármegyei, és Németmező nevű Heves vármegyei birtokokba beiktattatott. 359
»»» 306. 1404. Zólyom, máj. 5. Zsigmond király a macsói, dalmát- és horvátországi, úgy a slavoniai bánokkal tudatja, hogy Báthmonostori Töttös László embereinek mindenki ellen igazságot szolgáltassanak, miután a király őket ismét kegyelmébe fogadta. 361
»»» 307. 1404. máj. 8. Az egri káptalan előtt Várdai Domokos fiai, Bal, Győr és Zabrak helyslgeknek Zemplén és Szabolcs megyékben, felkérése és adományoztatása dolgában, Perényi Imre, Orosz Jakab s mások ellen tiltakoznak. 362
»»» 308. 1404. Buda, máj. 19. Zsigmond király Garai Miklós nádort mint kánok bíráját s a kúnok felett helyettesét Anthán fiát Jánost utasítja, hogy Töttös Lászlónak Szekcsői Herczeg Péter fiai ellen, kik a két Miklós néhai erdélyi vajdákat és az ország báróival megkötött kibékülés után is Töttös Lászlónak és embereinek több rendbeli kárt okoztak, igazságot szolgáltassanak. 363
»»» 309. 1404. Pozsony, máj. 22. Maróthy János macsói bán Tolna vármegye ispánjait utasítja, hogy Báthmonostori Töttös Lászlótól elfoglalt Hodus és Belch nevű birtokokat bocsássák vissza. 364
»»» 310. 1404. Buda, máj. 30. Szécseni Frank országbíró a leleszi conventet kiküldi, hogy ama hatalmaskodásért, melyet Ráskai Vid fia János Megyesi István fiainak akaratából Várday Domokos fiainak két jobbágyán elkövetett, a panaszolt Ráskai Jánost, ki az első idézésre meg nem jelent, másodszor idézze meg. 365
»»» 311. 1404. Buda. jan. 6. Zsigmond király Maróthy János macsói bánnal tudatja, hogy Báthmonostori Töttös László népével együtt a boszniai hadjáratban fog résztvenni, a bán tehát öt saját szolgálatára az kényszerítse. 367
»»» 312. 1404. Buda, jun. 14. Zsigmond király rendelete, melyben a Perényi Imre által Vadász Imre s több nemesek ellen hűtlenség és magszakadás czímén indított pereknek bevégzését sürgeti. 368
»»» 313. 1404. Buda, jun. 27. Szécseni Kánya bán fia Frank országbíró Báthmonostori László kérésére átírja szent László király 1093. évi adományleveléből azon részt, mely a báthai monostornak adott Naved nevű birtokra s az ezzel szomszédos Majsa és Lajmer nevű birtokok határára vonatkozik. 369
»»» 314. 1404. jul.2. A pécsváradi convent előtt Mihály pécsváradi polgár s ennek neje és napa, Szenterzsébet nevű falu mellett a Varkon vizén levő malomrészüket Jánosi Mihálynak nyolczvan márka denárért eladják. 370
»»» 315. 1404. Zselíz. jul. 13. Vesszős Tamás özvegye Anna, Báthmonostori Töttös Lászlót bizonyos ékszerek és drágaságok visszaadásáról nyugtatja. 371
»»» 316. 1404. Visegrád, aug. 26. Garai Miklós nádor halasztó levele Kisvárdai Domokos fiainak Anárcsi Péter és Tamás ellen Kisanarch nevű birtokba történt beiktatásukkor az utóbbiak ellenmondásának igazolása iránt indított perükben. 372
»»» 317. 1404. sept. 28. A pécsváradi convent előtt Báthmonostori Töttös László az ellen, hogy Ábeli László fiai a Zselízi Vesszős fia Tamás fia Jánostól elfoglalt Battyán, Jánosi, Kompolthfalva, Malafalva nevű birtokok felét magukra átruháztatták, tiltakozik. 372
»»» 318. 1404. oct. 15. Hont vármegye alispánja és szolgabírái Báthmonostori Töttös László kérelmére Szécseni Farkas fia Tamás ellen vizsgálatot teljesíttetnek, ki a panaszos állítása szerint néhai Vesszős György Pezek és Tergenye nevű birtokait elfoglalta. 373
»»» 319. 1404. Visegrád, nov. 9. Szécseni Frank országbíró Báthmonostori Töttös Lászlónak Ábeli János elleni perét, mely Vesszős és János halála következtében reá szállott, elhalasztja. 374
»»» 320. 1404. Visegrád, nov. 10. Szécseni Frank országbíró Pál báthai apátnak és Báthmonostori Lászlónak Szeremlén és Báthmonostor nevű birtokaik között a határjárás véghezvitelére a pécsi káptalant kiküldi. 374
»»» 321. 1404. Visegrád, nov. 12. Zsigmond király Pazoni Dénes és Péter fiainak Várdai Domokos fiai és Károlyi László fia Jakab ellen Mada nevű Szatmár vármegyei birtok elfoglalása iránt indított perében a panaszlottaknak okirataik felmutatására határnapot tűz ki. 377
»»» 322. 1404. Beregszász, dec. 12. Bereg vármegye alispánja és szolgabírái előtt Kisvárdai Domokos fiai Márki nevű birtokuk szomszédjait eme birtokuk elfoglalásától tiltják. 380
»»» 323. 1404. dec. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Károlyi László fiát Jakabot Pazoni Benedek ellen, Szathmár-Németi város, Csenger és Zalka faluk piaczán nyilvános kikiáltás útján megidézték. 380
»»» 324. 1405. Visegrád, jan. 15. Zsigmond király Tuzséri Györgynek esküt ítél arra, hogy Kisvárdai Domokos fiainak Kalonga nevű birtokán a halfogó vejszéket el nem pusztította. 382
»»» 325. 1405. Bodrogh, jan. 21. Bodrogh vármegye alispánja és szolgabírái János szeremlei bírót, azért mert Angos Imre tolvaj részéről Báthmonostori Töttös László jobbágyainak igazságot nem szolgáltatott, három márka fizetésére kötlezik. 384
»»» 326. 1405. Beregszász, jan. 31. Bereg vármegye alispánja és a szolgabírák, Várdai Domokos fiait nyugtatják, hogy Lónyai Mihály elleni ügyökben a bírságot megfizették. 384
»»» 327. 1405. Bodrogh, febr. 19. Bodrogh vármegye alispánjai és szolgabírái a báthai apátot, azért mert Angos Imre tolvajt Báthmonostori Töttös László jobbágyai ellen előállítani nem bírta, a tolvaj vérdíjában marasztalják. 385
»»» 328. 1405. Visegrád, febr. 19. Zsigmond király Kisvárdai Domokos fiai perében Komorói Ormós András ellen halasztást ad. 385
»»» 329. 1405. Visegrád, febr. 19. Zsigmond király személynöki bírósága előtt Pazoni Benedek kijelenteni, hogy őt bizonyos bírság dolgában Kisvárdai Domokos fiai kielégítették. 386
»»» 330. 1405. Bodrogh, febr. 21. Bodrogh vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy a szeremlei bíró Báthmonostori Töttös László kajándi jobbágyai részére Angos Imre tolvaj ellen az igazságszolgáltatást megtagadta. 387
»»» 331. 1405. Bodrogh, febr. 21. Bodrogh vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy a midőn a báthai apát Angos Imre tolvaj jobbágyáért tizenhat ló végett három márka megfizetésében marasztaltatott, az apát a szolgabírónak azt felelte, hogy az alispánt nem tartja ispánjának s nem tiszteli. 388
»»» 332. 1405. Bodrogh, febr. 28. Bodrogh vármegye alispánjának és szolgabíráinak bizonyságlevele hogy a báthai apát Imre tolvaj dolgában Báthmonostori Töttös László jobbágyai részére az igazságszolgáltatást a szolgabíró felhívására megtagadta. 388
»»» 333. 1405. Buda, mart. 14. Zsigmond király a bácsi káptalant kiküldi, hogy Szekcsői Herczeg Péter s fia István, valmint ezek szekcsői várnagya és öt faluból való jobbágyaik ellen Báthmonostori Töttös László, Vajas, Lak és Tóti nevű faluinak felgyújtása, megrablása és többrendbeli hatalmaskodás iránt vizsgálatot teljesítsen. 389
»»» 334. 1405. mart. 23. A váradi káptalan Zsigmond király utasításából Csarodai Miklós és fia Jakab kérésére átírja 1347-ben kelt saját oklevelét, a mely szerint Lázári Tamás negyven márka tartozásáért Darócz nevű Szatmár vármegyei birtokának felét a Szamos folyó között, Atyai Tyba Péternek zálogba adta. 391
»»» 335. 1405. Buda, apr. 29. Szécseni Frank országbíró a kalocsai káptalant kiküldi a végett, hogy Pál bátai apát és Báthmonostori Töttös László még 1401-ben abban állapodtak ugyan meg, hogy a köztük folyt peres ügyben Szekcsői Herczeg Péter mint közösen választott bíró döntsön, minthogy azonban Báthmonostori Töttös László a választott bíró rendeleteit teljesíteni elmulasztotta, őt a káptalan három szomszéd falu piaczain való kikiáltás útján az országbíró elé idézze meg. 393
»»» 336. 1405. Valkóvár, apr. 30. Valkó vármegye alispánja és szolgabírás előtt János boszniai püspök és Liszkai István, Berki Kontra Gergely fiait Pálfalva nevű birtok használatától tiltják. 399
»»» 337. 1405. máj. 1. A pécsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Korogi István bán fia Fülöp, harsányi várnagya s több helységbeli jobbágyai által Báthmonostori Lászlónka Bezeldegh nevű birtokán hatalmaskodott. 400
»»» 338. 1405. máj. 6. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Koroghi István bán fiát Fülöpöst és ennek harsányi várnagyát, a Báthmonostori Töttös László bezeldeghi erdejében elkövetett hatalmaskodásért a kir. curiára megidéztette. 401
»»» 339. 1405. máj. 29. A pécsváradi convent előtt, a conventnek két kékesi jobbágya és Jánosi Mihály a convent familiarisa, malmaik felett csereszerződést kötnek. 403
»»» 340. 1405. Visegrád, jun. 7. Zsigmond király Pazoni Benedeknek Károlyi Jakab elleni perében, alperesnek az okiratok felmutatására halasztást ad. 404
»»» 341. 1405. Buda, jun. 13. Zsigmond király Ezegei Pál és Pécsi Pál Horváth- és Dalmátországi s Slavoniai bánokkal tudatja, hogy legközelebb Slavoniába készül, s hogy Töttös Lászlót oda előre elküldötte, kinek a király megbízásában engedelmeskedjenek s jobbágyait és szolgáit hadi szolgálatra ne kényszerítsék. 405
»»» 342. 1405. Buda, jun. 20. Zsigmond király az ország bírói hatóságaival tudatja, hogy a Boksa nemzetségből való Gálszécsi, Szerdahelyi Bocskai, Sztríttei és Csapi családbelieknek jobbágyaik felett a nagyobb büntények kivételével szabad bíráskodást engedett. 406
»»» 343. 1405. jul. 1. A váradi káptalan előtt Várdai Domokos fiai, atyjukat Öszöd nevű Szabolcs vármegyi birtok elidegenítéstől, Anarcsi Tegzes Jánost és Mátyást pedig annak megszerzésétől tiltják. 407
»»» 344. 1405. Verőcze, jul. 4. Garai Miklós nádor mind azon bírságokat, melyekkel Báthmonostori Töttös László ő általa és nádor elődei által megrovatott, elengedi. 408
»»» 345. 1405. Apagy, jul. 18. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy a Losonczi Zsigmond és emberei által Kisvárdai Mihály, Miklós és Pelbard Papi nevű birtokán elkövetett pusztítások és erőszakoskodások felett a vizsgálatot teljesítették. 409
»»» 346. 1405. aug. 10. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Kisvárdai Domokos fiát Szabolcs vármegyében három vidékbeli piaczon kikiáltás útján, Lukács várdai püspök ellen megidéztette. 410
»»» 347. 1405. Apagy, aug. 15. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabirái Szentmártoni bán fiát Simont, azért mert Kisvárdai Domokos fia Miklós ellen meg nem jelent, bírságolják. 411
»»» 348. 1405. Arad, oct. 4. Ozorai Pipó Temes vármegye és a királyi sókamrák ispánja, a nádori és országbírói hivatalokat megkeresi, hogy a király szolgálatában elfoglalt Várdai Pelbárd és Miklós ügyeit a jövő vizkereszti nyolczadokra halasszák el. 411
»»» 349. 1405. Arad, oct. 4. Ozorai Pipó Temes vármegye és a királyi sókamarák ispánja, megkeresi a nádort és az országbirót s ezek helyetteseit, hogy Vajdafi Jakabnak pereiben, mivel a Temes, Csanád, Arad, Krassó és Keve vármegyék részéről Aradon tartott közgyűlésen van elfoglalva, a jövő vizkereszti nyolczadokig halasztást adjanak. 412
»»» 350. 1405. Visegrád, nov. 13. Zsigmond király Kisvárdai Domokos fiainak, Kisanarcsi Fábián és János ellen Tamás és Péter hútlenek birtoka iránt folytatott perükben halasztást ad. 413
»»» 351. Visegrád, nov. 13. Zsigmond király a Károlyi Jakab és Pazoni Benedek közt folyt perben a leleszi conventnek jelentése átírja, mely szerint Kisvárdai Domokos fiai bizonyos peres ügyben halasztást a mistt vettek igénybe, hogy a boszniai hadjáradtban fognak résztvenni, holott ők Boszniába nem mentek el. 414
»»» 352. 1405. Krapina, Zagoriában, nov. 16. Zsigmond király a budai káptalant Borbála királyné koronázására december 6-ára Székesfehérvárra meghívja. 416
»»» 353. 1405. Visegrád, dec. 13. Szécseni Frank országbíró Csarnavodai Tamás fia Mihály ügyében Kisvárdai Domokos fia ellen halasztást ad. 417
»»» 354. 1405. Szerdahelyi Imre fia György, nővérének Annának, Zichy Benedek nejének, Kakonya, Dezche, Szentháromság és Male nevű Somogy vármegyei birtokok harmadrészét hozományúl adja. 418
»»» 355. 1406. jan. 2. Zsigmond király Telegdi Miklós kérésére Gálospetri birtokokról 1398-ban régibb pecsétje alatt kiadott privilegiumát újabb pecsétje alatt kiadja és megerősíti. 418
»»» 356. 1406. Buda, jan. 12. Zsigmond király a nádornak és az országbírónak meghagyja, hogy Szatmár város polgárainak ügyeiben ne bíráskodjanak, mert ők a királynői tárnokmester hatósága alá tartoznak. 423
»»» 357. 1406. jan. 23. A pécsváradi convent előtt Báthmonostori Töttös László, Lukács váradi püspököt és testvéreit, Krakó nevű Baranya vármegyei birtok elfoglalásától tiltja. 424
»»» 358. 1406. jan. 28. A szegszárdi convent Maróthi macsói bánnak jelenti, hogy a midőn Farkaslyuk nevű Tolna vármegyei birtokot Gadáni Mihály részére visszafoglalni akarták, a pécsi káptalan ellentmondott. 425
»»» 359. 1406. Bodrogh, febr. 6. Bodrogh vármegye alispánjának és szolgabíráinak bizonyságlevele, hogy a madarasi bíró és az odavaló hospesek magukat arra kötelezték, hogy Töttös László szökevény jobbágyai dolgában igazságot fognak szolgáltatni. 426
»»» 360. 1406. Buda, febr. 25. Szécseni Frank országbíró Pál báthai apátnak Töttös László neje ellen indított keresetét megszünteti. 427
»»» 361. 1406. Buda, mart. 8. Szécseni Frank országbíró bizonyságlevele, hogy a tuzséri vám iránt Kisvárdai Pelbárt és Tuzséri Miklós közt folyt perben az utóbbi a kitüzött határnapon nem jelent meg. 428
»»» 362. 1406. Karász, mart. 21. Garai Miklós nádor előtt Pazoni Dénes fiai egy részről, másrészről pedig Péter fia László egymás közt kibékülnek, és Pazon nevű birtokot maguk között felosztják. 429
»»» 363. 1406. Buda, apr. 5. Zsigmond király a kalocsai káptalannak meghagyja, hogy ama esküt, mely Báthmonostori Lászlónak Pál báthai apát ellen megitéltetett, mivel öt Báczországba sürgős követségbe küldte, más határnapon tétesse le. 431
»»» 364. 1406. apr. 7. A leleszi convent előtt Pazoni Dénes fia Benedek, Kisvárdai Domokos fiai és Károlyi Jakab, Mada nevű birtokot Garai Miklós nádor előtt kötött egyességük értelmében három részre maguk között felosztják. 432
»»» 365. 1406. Hidvég, apr. 14. Hont vármegye alispánja és szolgabírái Dahtari Both Mihály és Pataki Ruz János ügyének végrehajtását Báthmonostori Töttös László mint Zselízi Vesszős Tamás örököse ellen, elhalasztják. 434
»»» 366. 1406. apr. 15. Zsigmond király egy vár építését engedélyező 1401-ki levelét Báthmonostori Töttös László kérésére átírja és megerősíti. 435
»»» 367. 1406. Szentdemeter, máj. 13. Maróthi János macsói bán s Gadáni Mihály és a pécsi káptalan között Farkaslyuk nevű birtok iránt folyt perben a káptalannak okiratai felmutatására határnapot tűz ki. 437
»»» 368. 1406. Buda, máj. 13. Garai Miklós nádor a fehérvári káptalannak Báthmonostori Töttös László ellen indított perében azért, mert ez utóbbi a király megbízásából Ráczországba követségbe készül, halasztást ad. 440
»»» 369. 1406. máj. 19. Abauj vármegye alispánja és szolgabírái előtt Peréni Imre, Bebek Imre fiait, Lászlót és Andrást, a Füzérvárához tartozó jobbágyok zsarolásától tiltja. 440
»»» 370. 1406. máj. 21. A pécsváradi convent előtt Báthmonostori Töttös László, Krakó nevű Baranya vármegyei birtokának elfoglalásától Orewi András fiait tiltja. 441
»»» 371. 1406. maj. 26. Az egri káptalan előtt Perényi Imre és fiai, Bebek Andrást, Lászlót és Pétert, az Al-Nemthi nevű birtokhoz tartozó erdőnek Göncz nevű birtokhoz való elfoglalásától és a Hernád folyón egy malom felállításától tiltják. 442
»»» 372. 1406. máj. 26. Az egri káptalan előtt Perényi Imre és fiai, Perényi Pétert a Nagy Ida és Perény nevű birtokok közt fekvő Liter nevű földrésznek elfoglalásától tiltják. 443
»»» 373. 1406. maj. 29. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy a pécsi püspöknek Somogh nevű birtokáról egy jobbágyot Szekcsői Herczeg Péter tisztjei elszöktettek, azonban a pécsi püspök emberei a szökevényt utólérvén, öt Töttös László Vajas nevű falujában elfogták. 443
»»» 374. 1406. maj. 30. Zsigmond király a hadsereg kapitányaival és vezéreivel tudatja, hogy Kisvárdai Pelbardot, Ozorai Pipo temesi főispán familiárisát a hadi szolgálattól felmentette. 445
»»» 375. 1406. Csenger, jun. 1. Garai Miklós nádor előtt Kisvárdai Domokos fia Mihály és Károlyi László fia Jakab, Madai János özvegye Borbála asszony részére Mada nevű birtokból járó hitbére és hozományi követelése kiadására kötelezik magukat. 445
»»» 376. 1406. Buda, jun. 2. Zsigmond király Várdai Domokos fiainak Tuzséri György elleni perét az osztrák herczegek ellen intézett hadjárat miatt elhalasztja. 446
»»» 377. 1406. Csenger, jun. 2. Perényi Péter Máramaros és több vármegyék főispánja, Berendi Ferencz fia Ferencz ama panaszára, hogy nagyanyja Várdai Aladár leánya után Szabolcs, Bereg és Bihar vármegyei több felsorolt birtokokból járó leánynegyedi örökség kiadását Kisvárdai Domokos fiai megtagadták, ezeket meg nem jelenésük miatt bírságolja. 447
»»» 378. 1406. Csernel, jun. 7. Tolna vármegye alispánja és szolgabírái előtt Báthmonostori László, több végfalvi és középfalvi lakosokat Belch nevű birtok használatától tiltat. 448
»»» 379. 1406. Csenger, jun. 8. Perényi Péter főispán által Szatmár és Ugocsa vármegyék részéről tartott közgyűlésen az alispán és szolgabírák bizonyítják, hogy Meggyesi Simon bán fia János fiai, Károlyi Marhard fia András Apáti nevű birtokát kiraboltatták és az elrabolt vagyont Meggyes nevű birtokukra hordatták. 448
»»» 380. 1406. Bodrogh, jun. 12. Bodrogh vármegye alispánja és szolgabírái a pécsi püspök somogyi két jobbágyát, kiket mint szökevényeket és tolvajokat Báthmonostori Töttös László sembechi várnagya Vajas nevű birtokon elfogott, a püspöknek visszaítélik. 449
»»» 381. 1406. jun. 20. A leleszi convent előtt Monaki Orsolya Ceke László özvegye, Perényi Imrét nyugtatja, hogy anyai leánynegyed és nagyanyai hitbér s hozomány fejében tőle százhúsz forintot átvett. 451
»»» 382. 1406. Karász, jun. 30. Perényi Péter Máramaros és több vármegyék főispánja, Szabolcs vármegye közgyűlésén, Kisvárdai Mihálynak, Miklósnak és Pelbardnak Losonczi Zsigmond ellen Pap helységben elkövetett hatalmaskodás miatt indított perüket királyi parancs folytán elhalasztja azon okból, mert Losonczi Zsigmond az osztárkok elleni hadjáratban vett részt. 452
»»» 383. 1406. Karász, jul. 2. Garai Miklós nádor előtt Kisanarcsi Fábián, fiaival és több birtokos társaival, János fiát Antalt é társait, Anarcs nevű birtokban bizonyos résznek elfoglalásától tiltják. 453
»»» 384. 1406. Karász, jul. 4. Perényi Péter Máramaros és több vármegyék főispánja Szabolcs vármegye részéről tartott közgyűlésen Kisvárdai Domokos fiait Zeleméri Péter fia Mihály részére tizenegy forint megfizetésére kötelezi. 454
»»» 385. 1406. Végles, aug. 14. Zsigmond király a Perényi Péter főispán által Szatmár és Szabolcs vármegyék részéről tartott közgyűlésen Kisvárdai Domokos fiaira rótt bírságot elengedi. 455
»»» 386. 1406. aug. 15. A pécsi káptalan előtt Báthmonostori Töttös László és ennek fia János, Abeli László fiait Zselízi Tamás fia János Tolna vármegyei birtokainak használatától tiltják. 456
»»» 387. 1406. aug. 15. A pécsi káptalan előtt Báthmonostori Töttös László és fia János, Máréi Gunya fiát Miklóst Máré vára és tartozékainak elidegenítésétől, Maróthi Jánost pedig azok megszerzésétől tiltják. 457
»»» 388. 1406. aug. 15. A sághi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Damasi István esztergomi olvasó kanonok damasi tisztjével és jobbágyaival Monostori Töttös Lászlónak és nővérének Kathkónak Vezekény nevű birtokát elfoglaltatta. 457
»»» 389. 1406. Csenger, aug. 19. Sári Lőrincz a nádor bírságszedője, Kisvárdai Domokos fiainak a király rendeletéből bizonyos bírságot elenged. 459
»»» 390. 1406. Visegrád, sept. 3. Garai László nádor a kalocsai káptalant kiküldi, hogy Báthmonostori Töttös László laki erdejében még 1401-ben elkövetett hatalmaskodásért, mely végett már Bebek Detre nádor, Pál báthai apátot és szeremlei tisztjeit és jobbágyait maga elé megidéztette, újabban idézze meg. 459
»»» 391. 1406. Visegrád, sept. 5. Szécseni Frank országbíró bizonyságlevele, hogy Báthmonostori Töttös László nejét Orsolya asszonyt Pál báthai apát perbe fogta, az apát azonban a kitüzött határnapon, a végett hogy a kereseiről másolatot adjon, nem jelent meg. 461
»»» 392. 1406. Visegrád, sept. 5. Szécseni Frank országbíró Báthmonostori László perében, melyet Lyppói Lőrincz fiai ellen Majsa nevű birtokon elkövetett hatalmaskodás miatt folytatott, közös vizsgálat és tanukihallgatás végett a pécsi káptalant kiküldi. 461
»»» 393. 1406. Buda, sept. 7. Garai Miklós nádor előtt István fehérvári kanonok Báthmonostori Töttös Lászlót nyugtatja, hogy ő bizonyos bírságot a káptalannak megfizetett. 463
»»» 394. 1406. Zalathna, sept. 10. Zsigmond király Bodrogh vármegye ispánjait és szolgabíráit utasítja, hogy Ozorai Pípó s többek által Báthmonostori Töttös László ellen indított perben hozott ítéleteiket Töttös László kivánatára felülvizsgálat végett a kir. curiára terjeszszék föl. 464
»»» 395. 1406. sept. 16. A kalocsai káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Pál báthai apátot azért, mert elődje János azelőtt tizenhét évvel Báthmonostori Töttös László Arany nevű birtokáról egy jobbágyot Szeremlébe átvitetett, a nádor elé megidéztette. 465
»»» 396. 1406. Bodrogh, sept. 18. Bodrogh vármegye alispánja és szolgabírái ama hatalmaskodást, melyet Pál báthai apát Töttös László Pongorach nevű birtokán elkövetett, megvizsgáltatják. 466
»»» 397. 1406. Kálló, sept. 20. Sári a nádor rovója bizonyítja, hogy Kisvárdai Domokos fiai a reájuk krótt bírságot Darahi Jakab és fiai részére megfizették. 467
»»» 398. 1406. sept. 23. A sághi convent Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Vesszős Tamás özvegyét azért, mert férje vagyonát Báthmonostori Töttös Lászlónak átadni nem akarta, a nádor elé megidézte. 468
»»» 399. 1406. sept. 28. A garam-szentbenedeki convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Zselízi Vesszős Tamás özvegyét megintette, hogy férjének Mindszentmalus, Zselíz és Baka nevű Bars és Hont vármegyei birtokait, valamint egy malmot Vezekényben és a pezeki és teregenyei szőllők kilenczedét Báthmonostori Töttös Lászlónak adja át. 469
»»» 400. 1406. Szikszó, oct. 1. Borbála királyné előtt Henslin János egri kanonok kötelezi magát, hogy ő Várdai Miklósnak kétszáz forinttal adósa levén, ha azt szent Márton napjára meg nem fizetné, Várdai Miklós őt bárhol elfogathatja, s addig, míg a kikötött négyszázharminczkét forint kötbért meg nem fizeti, fogságban tarthatja. 471
»»» 401. 1406. oct. 4. A leleszi convent előtt Kisvárdai Domokos fiai a tuzséri nemeseket Kalonya nevű birtok halastavai haszonélvezésétől tiltják. 472
»»» 402. 1406. oct. 10. A sághi convent Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Vesszős Tamás özvegyét megintette, hogy férjének Mindszentmalusa és Baka nevű birtokait és egy malmot Vezekényben Báthmonostori Töttös Lászlónak adjon át, ki azonban az átadást megtagadván, őt a nádor elé megidézte. 473
»»» 403. 1406. oct. 29. A leleszi convent előtt Bacskai Tamás és Kenecsei Szaniszló fiai egy részről, más részről pedig Kisvárdai Domokos fiai, a köztük folyt pert elhalasztják. 475
»»» 404. 1406. oct. 29. A leleszi convent előtt Berenchi Tamás fia János és Kisvárdai Domokos fiai kijelentik, hogy a köztük folyt pert elhalasztották. 475
»»» 405. 1406. oct. 30. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Tárkányi Miklós az osztrákok ellen lefolyt hadjáratban nem vett részt és így e czímen Várdai Domokos fiai ellen folyt perében álúton nyert halasztást. 476
»»» 406. 1406. nov. 2. A váradi káptalan Zsigmond király rendeletéből Szatmár-Németi város s Darócz és Lázár birtokok között határjárást teljesít. 477
»»» 407. 1406. Bodrogh, nov. 6. Bodrog vármegye alispánja és szolgabírái Báthmonostori Töttös László és Pál báthai apát közt folyt perben az utóbbit hat márkával bírságolják. 481
»»» 408. 1406. Buda, dec. 21. Zsigmond király a pécsváradi conventet kiküldi, hogy Báthmonostori Töttös László Geth nevű birtokán határjárást teljesítsen. 481
»»» 409. 1406. dec. 31. A kalocsai káptalan Garai Miklós nádornak jelenti, hogy ama hatalmaskodást, melyet Pál báthai apát szeremlei tisztjei és jobágyai Báthmonostori Töttös László magtói halastvában Kispáli vagy Pongorach nevű birtokon elkövettek, megvizsgáltatta és panaszlottakat a nádor elé megidézte. 482
»»» 410. 1406. dec. 31. A kalocsai káptalan Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Pál báthai apát szeremlei tisztjei és jobbágyai ellen, kik Báthmonostori Lászlónak tizenkét falujából a bajai vásáron megjelent jobbágyait Szeremle nevű faluba hajtották s ott több időig fogva tartották, a vizsgálatot teljesítette, és a panaszlottakat a nádor elé megidéztette. 485
»»» 411. 1406. dec. 31. A kalocsai káptalan Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Pál báthai apát s ennek szeremlei tisztjei és jobbágyai által Töttös László báthmonostori erdejében elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatták és a panaszlottakat a nádor elé megidézték. 487
»»» 412. 1406. dec. 31. A kalocsai káptalan Garai Miklós nádornak jelenti, hogy ama hatalmaskodást, melyet Pál báthai apát szeremlei tisztjei és jobbágyai Báthmonostori Töttös László kispáli vagy pongráczi jobbágyain negyvenkilencz sertés elhajtása által elkövettek, megviszgáltatta és a panaszlottakat a nádor elé megidézte. 488
»»» 413. 1407. Buda, jan. 1. Garai Miklós nádor Szántói Marhard fiát Miklóst, ki Báthmonostori László s ennek géczi, laki, lajméri és majsai jobbágyai ellen a kitűzött határnapon nem jelent meg, bírságolja. 490
»»» 414. 1407. Kassa, jan. 3. Garai Miklós nádor előtt Kisvárdai Miklós Komorói Ormos Andrást azzal vádolta, hogy egy famulusát Kotormán Pált megölte, melyre a panaszolt azzal védekezett, hogy e végett a kir. curián már per van folyamatban. 491
»»» 415. 1407. Bodrogh, jan. 8. Bodrogh vármegye alispánjai és szolgabírái bizonyítják, hogy Pál apát szeremlei jobbágyai Töttös László báthmonostori erdejét megrohanták, azonban midőn ott fát vágni kezdettek, Töttös László erdőőre által elüzettek, s hat ökrük és egy kocsijuk elvétette. 492
»»» 416. 1407. Visegrád, jan 15. Garai Miklós nádor Gezthi János özvegyét Erzsébetet, és Gyulai Mihály nejét, kik Töttös László egyik báthmonostori jobbágyán hatalmaskodtak, a kalocsai káptalan által megidéztetni rendeli. 492
»»» 417. Reeg, febr. 9. Bodrogh vármegye alispánja a Báthmonstori Lászlóra rótt összes bírságösszegeket elengedi. 495
»»» 418. 1407. Buda, febr. 18. Garai Miklós nádor Báthmonostori Lászlónak Herendi Egyed fia János elleni ügyében halasztást ad. 495
»»» 419. 1407. Buda, febr. 21. Zsigmond király annak a hatalmaskodásnak kinyomozására, melyet Tuzséri György és Dávid s Bezdédi Domokos, tuzséri és bezdédi jobbágyaikkal, Kisvárdai Domokosnak Kalonga nevű birtokán elkövettek, a leleszi conventet kiküldi. 496
»»» 420. 1407. Buda, febr. 25. Garai Miklós nádor előtt Báthmonostori Töttös László magát arra kötelezi, hogy Bory Péter fiának Benedeknek, Ben fia Miklós zselízi nemes neje, mint nagyanyja után járó hitbéri öröksége fejében, negyvenhat forintot fog fizetni. 498
»»» 421. 1407. Buda, febr. 25. Garai Miklós nádor előtt Töttös László Zelízi Vesszős Tamás özvegyét hitbéri és hozományi követelésére nézve kielégítvén, egyszersmind annak özvegysége idejére Baka nevű Hont vármegyei és Mindszentmalas Bars vármegyei birtokokat, két curiát Zelizen és Vezekényben, egy malmot a Garam vizén, s több földeket, harmincz kaszás rétet és a pezegi s tergenyei szőllő-kelenczed két részét, használatúl átadja. 500
»»» 422. 1407. Buda, mart. 1. Szécseni Frank országbíró előtt Báthmonostori László, Máré vára és tartozékainak birtoklásától Máréi Gunya fia István fiát Miklóst tiltja. 502
»»» 423. 1407. mart, 3. A váradi káptalan előtt Illyei Gergely fia István elismeri, hogy nejének és sógornőjének, néhai Kereki Mihály neje Lucia asszony hitbéréből és hozományából járó örökrészét, Kereki Mihály fia László húsz forinttal megfizette. 502
»»» 424. 1407. Buda, mart. 3. Szécseni Frank országbíró a Báthmonostori Töttös Lászlóra kirótt összes bírságokat elengedi. 503
»»» 425. 1407. Csernel, mart. 7. Tolna vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy Máréi Gunya fia Miklós egyik jobbágya, Jánosi Mihály János nevű jobbágyának bizonyos ló iránt elégtételt nem szolgáltatott. 504
»»» 426. 1407. mart. 12. A pécsváradi convent előtt Kozári János és Bertalan egyik jobbágya, és Ellendi Demeter fia Gergely, a convent Perekud nevű birtokán az Őrhegyen levő szőllejüket, Jakab fiának Lászlónak, szomszédjuknak és gyermekeinek, kilencz márka denárért eladják. 505
»»» 427. 1407. Bodrogh, mart. 19. Bodrogh vármegye alispánja és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy Pál báthai apát szeremlei jobbágyai által Báthmonostori Töttös László egyik jobbágán elkövetett hatalmaskodás dolgában a vizsgálatot teljesítették. 505
»»» 428. 1407. Bodrogh, mart. 19. Bodrogh vármegye alispánja és szolgabírái előtt, Báthmonostori Töttös László, a Pál báthai apát három szeremléni jobbágyára rótt bírságot elengedi. 507
»»» 429. 1407. Buda, máj. 3. Zsigmond király Maróthy János macsói bánt és bodrogi főispánt utasítja, hogy Báthmonostori Töttös László nyolcz ménesbeli lovát, melyeket Treutel Miklós kir. főtárnokmester és pozsgai főispán Chente nevű szigeten visszatart, adassa vissza. 508
»»» 430. 1407. máj. 17. A pécsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy a midőn a bácsi káptalan Horpács nevű birtoka- és Konrád a pannonhalmi apátság kormányzója úgy Órévi Demeter és Szántói Marhard fia Miklós Emen és Tóthfalu nevű birtokai között határt járni akartak, a többek között Töttös László, Krakó nevű birtoka felől ellent mondott. 509
»»» 431. 1407. Bodrogh, máj. 21. Bodrogh vármegye alispánja és szolgabírái a báthai apátot azért, mert Tóth János nevű familiarisát a kikűzött határnapon Báthmonostori Töttös László ellen elő nem állatta, bírságolják. 511
»»» 432. 1407. Buda, máj. 31. Zsigmond király Kisvárdai Domokos fiainak, Mihálynak és Pelbárdnak peres ügyeiben, mivel a törökök és bosnyákok elleni hadjáratra készülnek, törvényszünetet rendel. 512
»»» 433. 1407. jun. 3. A pécsváradi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Báthmonostori Töttös Lászlót Lajmér nevű birtokán, Szántói Mihály fia Jakab ellen, megidézte. 512
»»» 434. 1407. Buda, jun. 4. Zsigmond király, Csicseri Miklós fiainak: Istvánnak és Pálnak, s ez utóbbi fiának, Kisvárdai Domokos fiai elleni ügyét elhalasztja. 513
»»» 435. 1407. Bodrogh, jul. 2. Bodrogh vármegye szolgabírái bizonyítják, hogy Pál báthai apát a kitüzött határnapon sem a reá rótt bírságot meg nem fizette, sem Tóth János familiarisát Töttös László ellen elő nem állatta. 514
»»» 436. 1407. jul. 13. A váradi káptalan előtt Mezőtarcsai Mihály deák és rokonai, Gyáni Kethe Miklós Kethetarcsa nevű Bihar vármegyei birtokának elidegenítésétől tiltják. 514
»»» 437. 1407. jul. 18. A zágrábi káptalan Dombai György zágrábi főispánnak jelenti, hogy a teljesített vizsgálat után valónak bizonyúlt, hogy Szomszédvári Tóth Miklós és Lipouchi Rafael fia Muchyn birtokain Töttös László blinai jobbágyai több rendbeli hatalmaskodást követtek el. 515
»»» 438. 1407. Buda, jul. 28. Garai Miklós nádor a kalocsai káptalant kiküldi, hogy arra a hatalmaskodásra vonatkozó ügyben, melyet Pál báthai apát, ennek tisztjei Szemerey Mihály s Csepcsi Salamon, valamint szeremlei jobbágyai, Báthmonostori Töttös László több helységbeli jobbágyain a bajai vásáron elkövettek, a panaszlottakata harmadízben idézze meg. 518
»»» 439. 1407. Buda, aug. 9. Zsigmond király Báthmonostori Töttös László azon panaszára, hogy Konrád pannonhalmi apát meghagyásából Órévi András fia Demeter a panaszos Krakó nevű Baranya vármegyei birtokát négy helységbeli jobbágyaival megtámadta, négy familiarisát megölette, ott még más kegyetlenségeket is elkövetett, és Krakó nevű birtok egy részét Imre pécsváradi apátnak átadt, a kalocsai káptalant kiküldi, hogy a nevezett Konrád apátot, András fiát Demetert és ennek Vörös Mihály nevű familirisát, miután az első idézésre meg nem jelentek, a király személyes elé másodszor idézze meg. 521
»»» 440. 1407. Nagyfalu, sept. 5. Baranya vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy Kornrád, a pannonhalmi apátság kormányzója és testvérje Demeter, Emen helységbeli jobbágyaikkal Báthmonostori Töttös László Krakó nevű birtokán hatalmaskodtak. 524
»»» 441. 1407. körül. Dombó, oct. 13. Dombai Péter fia György ír Töttös Lászlónak, hogy tűzzön ki egy határnapot, amelyen fiaival a királyi udvarban megjelenhessen. 525
»»» 442. 1407. Buda, dec. 4. Garai Miklós nádor bizonyos peres ügyben Szántói Marhard fiát Miklóst, Báthmonostori Töttös László ellen a kalocsai káptalan által megidézteti. 525
»»» 443. 1407. Bodrogh, dec. 17. Bodrogh vármegye alispánja és szolgabírái Pál báthai apátot, ki Töttös László ellen megidéztetése daczára meg nem jelent, bírságolják. 527
»»» 444. 1407. dec. 19. A kalocsai káptalan Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Zemere Mihály és Csepcsi Salamon, Báthmonostori László ellen megidézettek. 527
»»» 445. 1407. dec. 22. A kalocsai káptalan Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Pál báthai apátot Báthmonostori László ellen három vidékbeli piaczon történt kikiáltás útján az országbíró elé megidézte. 528
»»» 446. 1408, Nagyfalu, jan. 22. Baranya vármegye alispánja és szolgabírái előtt Báthmonostori Töttös László baranyai birtokain való vadászattól Bóli Gergelyt és jobbágyait tiltja. 530
»»» 447. 1408. Körös, febr. 21. Zsigmond király Konrád pannonhalmi apátot azon keresetével, hogy Báthmonostori Töttös László a királyi személynök helyettesének Jakabnak egy gyanús ítéleti kiadmányát mutassa fel, elutasítja. 530
»»» 448. 1408. mart. 12. Zsigmond király Mihály fiának Oroz Jakabnak és testvéreinek megengedi, hogy Zemplén vármegyei Boly, Szabolcs vármegyei Győr, Szatmár vármegyei Varsán és Ungh vármegyei Csicser nevű birtokaikon fából vagy kőből erősséget építhessenek. 533
»»» 449. 1408. Buda, apr. 1. Garai Miklós nádor a Garam-szentbenedeki conventet kiküldi, hogy Lóthi János fiát Pétert és nővérét, néhai Knes Tamás kisendrédi birtokába zálogjogon iktassa be. 534
»»» 450. 1408. apr. 28. A leleszi convent előtt Jeykei György elismeri, hogy Peréni Imre anyai és nagyanyai leánynegyed, hitbér és nőhozomány fejében anyjának 60. forintot megfizetett. 535
»»» 451. 1408. máj. 7. A pécsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Lak nevű birtokban, melyet Garai Miklós nádor Báthmonostori Töttös László Baja nevű birtokáért cserébe adott, a határjárást teljesítette. 536
»»» 452. 1408. máj. 18. A pécsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Baja nevű birtokoknak, melyet Báthmonostori Töttös László Garai Miklóssal elcserélt, határát megjáratta. 538
»»» 453. 1408. máj. 26. Bodrog vármegye alispánja és szolgabírái Pál báthai apát ellen azért, mert Báthmonostori Töttös László ellen a király előtt hamis váddal élt, a perpatvarkodást kimondják. 541
»»» 454. 1408. Nagyfalu, maj. 28. Baranya vármegye alispánja és szolgabírái a teljesített vizsgálat után bizonyítják, hogy Bólyi Gergely Báthmonostori Töttös László Kerekegyház nevű birtokát felszántatta és elvettette, Kerekerdő nevű erdejét pedig levágatta. 544
»»» 455. 1408. Buda, jun. 2. Szécseni Frank országbíró Bolyi Gergelynek Báthmonostori Töttös László elleni perét abból az okból, mert felperes a törökök és bosnyákok ellen küldött királyi sereggel indúlni készül, elhalasztja. 545
»»» 456. 1408. Buda, jun. 8. Garai Miklós nádor a kalocsai káptalant újabban kiküldi, hogy a székesfehérvári káptalan Felszekcső nevű birtoka és Töttös László Báthmonostori nevű birtoka között határt járasson. 545
»»» 457. 1408. Buda, jun. 15. Szécseni Frank országbíró emlékezetül adja, hogy Szántai Mihály fia Jakab, Báthmonostori Lászlót, ennek nejét és fiát Jánost, Horváth István deákot és Gergely sembechi várnagyot bizonyos dologért beperelte, de a kitüzött határnapon nem jelent meg. 548
»»» 458. 1408. Debreczen, jun. 17. Téténi Miklós fia András debreczeni kir. sókamarás elismeri, hogy Fülöpházi János szolgája megsebesítéseért Kisvárdai Mihály hatvan forintot megfizetett. 548
»»» 459. 1408. Száva-Szentdemeter, jun. 25. Maróthi János macsói bán előtt Jánosi Mihály fia Mihály ügyvédet vall. 549
»»» 460. 1408. Bodrogh, jun. 30. Bodrog vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy Báthmonostori Töttös Lászlónak monostori volt jobbágya Németh Imre panaszára, a helység volt bírája az esküt arra, hogy három juh akkor vétetett el a panaszosától, mikor még monostori jobbágy volt, letette. 550
»»» 461. 1408. Kálló, jun. 30. Szabolcs vármegye ispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy a váradi püspök ajaki jobbágyai, Kisvárdai Mihály, Miklós és Pelbárd földjét a kisvárdai határban, hatalmasúl felszántották és bevették. 551
»»» 462. 1408. Terebes, jul. 3. Zemplén vármegye alispánjának és szolgabíráinak bizonyságlevele arról, hogy Stanchi Miklós fia Péter tizennegyed magával Csízi Pál jobbágyának Darabos Jakabnak hogy Stanchi Miklós fia Péter tizennegyed magával Csízi Pál jobbágyának Darabos Jakabnak holttestére a törvényszék előtt az esküt arra letette, hogy ő azért öletett meg, mert egy kiskazsui jobbágynak házát megrohanta, mely után a hullának büntetésül feje vétetett. 552
»»» 463. 1408. Bács, jul. 5. Zsigmond király Jánosi Mihály fia Mihály és János fia Lukács Jánosi nevű Tolna vármegyei birtokának határjárására a szegszárdi conventet kiküldi. 553
»»» 464. 1408. Nagyfalu, jul. 23. Baranya vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy Órévi András fia Demeter, Báthmonostori Töttös László Krakó nevű birtokán hatalmaskodott. 554
»»» 465. 1408. Bodrogh, jul. 28. Bodrogh vármegye alispánja és szolgabírái Báthmonostori Töttös Lászlónak Szilágyi Albert és Kupai Elek elleni ügyét azért, mert a király az akkori mozgalmas idők miatt szent Mihály-napig törvényszünetet rendelt, elhalasztják. 555
»»» 466. 1408. Buda, aug. Zsigmond király abban a hatalmaskodási ügyben, melyet Orévi András fia Demeter, Konrád pannonhalmi apát megbizásából Báthmonostori Töttös László Krakó nevű birtokán elkövetett, ítéletet hoz. 555
»»» 467. 1408. Hájszentlőrincz, aug. 13. Pelsőczi István macsói bán bizonyságlevele, hogy Tapolcsáni János apáti tiszt a kitűzött határnapon az esküt Monostori Töttös László ellen le nem tette. 561
»»» 468. 1408. Bars, aug. 23. Bars vármegye ispánja és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy Báthmonostori László vezekényi jobbágyain Vezekényi Remethe János Nagysarló mellett hatalmaskodást követett el. 562
»»» 469. 1408. sept. 10. A leleszi convent előtt Kissuráni Miklós-deák és testvérei, bizonyos kissuráni birtokrész használatától Bench Lőrincz leányait s társaikat tiltják. 563
»»» 470. 1408. Bodrogh, oct. 27. Bodrogh vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy az Ezther nevű faluból való népek és jobbágyok, Töttös László Bodrogh nevű birtokáról egy jobbágyot összes marháival és javaival együtt elhurczoltak. 564
»»» 471. 1408. Buda, nov. 13. Garai Miklós nádor a Báthmonostori Töttös László által beperelt Bolyi Gergelynek okiratai felmutatására, azért mert ő a bosnyák földön a király táborában tartózkodik, halasztást ad. 564
»»» 472. 1408. Buda, nov. 12. Zsigmond király, az országbírói tisztség üresedésben lévén, a bosnyák hadjáratban elfoglalt Bolyi Gergelynek halasztást ad. 565
»»» 473. 1408. Pécs, nov. 13. Zsigmond király meghagyja a szegszárdi conventnek, hogy Farkaslyuk nevű birtok iránt a pécsi káptalan és Gadáni Mihály között folyt perben Maróthi János macsói bán ítéletét ne hajtsa végre, hanem az ügyet felülvizsgálat végett a király elé terjessze. 566
»»» 474. 1408. Pécs, nov. 14. Zsigmond király Jánosi Mihály, Lukács és Miklós panaszára a pécsváradi káptalant kiküldi, hogy az iránt vizsgálódjék, hogy Zselízi Vesszős Tamás fia György és Töttös László battyányi, kompoltfalvi és jánosi jobbágyai nyolcz év előtt a panaszosok Jánosi házát felgyújtották és ugyanakkor két testvérüket megölték. 567
»»» 475. 1408. Pécsvárad, nov. 16. Zsigmond király a pécsváradi conventet kiküldi, hogy a pécsi káptalant intse meg a végett, hogy Gadáni Mihálynak Jánosd nevű birtokára vonatkozó okiratait adja ki. 568
»»» 476. 1409. Buda, jan. 7. Zsigmond király Imre apát sáfárjának úti levelet ad. 569
»»» 477. 1409. jan. 14. Az egri káptalan Ábrámi Péter fia Balázs kérésére Ábrám nevű birtokra vonatkozó, 1384. és 1386. években kelt két oklevelét átírja. 570
»»» 478. 1409. jan.17. A kalocsai káptalan Garai Miklós nádornak jelenti, hogy annak a határjárásnak, melyet a kiküldöttek a fehérvári káptalan Felszekcsői nevű birtoka és Báthmonostor nevű birtok között a III. Béla király levelében átírt István király-féle határjárt levél értelmében teljesítettek, Báthmonostori László ellent mondott. 574
»»» 479. 1409. Buda, febr. 15. Garai Miklós nádor, a Bolyi András fia Gergely és Báthmonostori László közt fönforgott ügyet, azért, mert az utóbbi a törökök elleni hadjáratban fog résztvenni, elhalasztja. 577
»»» 480. 1409. apr. 1. A pécsi káptalan Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Báthmonostori Töttös Lászlót a székesfehérvári káptalan ellen Emul nevű birtokán megidéztette, s neki meghagyta, hogy Benedek fiait, továbbá Bertalan nevű familiárisát és az illető jobbágyokat a nádor elé állítsa. 578
»»» 481. 1409. körűl apr. 3. A leleszi convent bizonyságlevele Mada nevű birtoknak Pazoni Benedek, Kisvárdai Domokos fiai és Károlyi Jakab között három részre történt felosztásáról. 579
»»» 482. 1409. apr. 4. A jászai convent Zsigmond királynak jelenti, hogy azt a hatalmaskodást, melyet Csizi Jakab fia Pál, Stanchi Miklós fia Péter és Széplaki Fülöp fia János ellen elkövetett, megvizsgáltatta. 580
»»» 483. 1409. apr. 23. A pécsváradi convent bizonyságlevele, hogy Farkaslyk nevű birtok iránt a pécsi káptalan és Gadáni Mihály közt fönforgott peres ügyben a felek választott bírái Pécsett a szentferencziek kolostorában összeültek ugyan, azonban a végső elhatározást későbbre halasztották. 582
»»» 484. 1409. Buda, máj. 16-ika körül. Rozgonyi Simon országbíró abban a perben, mely Báthmonostori László és Ormándi László közt folyt, a pécsváradi convent 1330. évi határjáró levelét átírja. 583
»»» 485. 1409. Buda, jun. 9. Zsigmond király előtt Báthmonostori Töttös László, a Duna sziegetén fekvő Penthelemonostor nevű Fehér vármegyei birtokoknak elfoglalásától Almási Mihályt tiltja. 585
»»» 486. 1409. Buda, jun. 19. Buda város három polgára és a nádor ítélőmestere mint választott bírák, annak a vitás ügynek elintézésére, mely a boroszlói kereskedők és Töttös László vezekényi jobbágyai között felmerült, határnapot tűznek ki. 586
»»» 487. 1409. Buda, jun. 25. Zsigmond király előtt Báthmonostori Töttös László fiai János és István, Abeli László fiait Jobfalva nevű birtok elfoglalásától tiltatják. 586
»»» 488. 1409. jun. 25. A szegszárdi convent előtt Töttös László kijelenti, hogy Emel nevű Baranya vármegyei birtokot, mely bírói úton jutott birtokába, Órévi András fiának Demeternek vagy bárkinek is, ha követelését kielégítik, visszaadja. 587
»»» 489. 1409. Buda, jul. 11. Rozgonyi Simon országbíró a kalocsai káptalant kiküldi, hogy abban a perben, mely a Duna-Pentele és Szalk-Szentmárton nevű birtokok mentén lévő halásztanyák iránt Almási Mihály és Báthmonostori László között folyt, határt járjon, és állapítsa meg, hogy a halásztanyák hová tartoznak. 588
»»» 490. 1409. Karász, jul. 17. Rozgonyi Simon országbíró Losonczi Bánfi Zsigmondnak esküt ítél arra, hogy Maday Péter fiai, István és László, kik Litkei Ádám és Boda László megölésével vádoltattak, nem az ő Palcha nevű helységéből való jobbágyok. 593
»»» 1409. jul. 23. Zsigmond király Izsépi Máté fia Márk kérésére átírja és megerősíti 1397-ben kelt privilegiumát, melyben Szécsi Miklós nádornak és fiainak 1385-ik évben, majd a nádornak elhaltával fiainak 1387-ik évben, Izsépi Máté fiai részére Kék nevű Abaúj vármegyei birtokokról kiadott adományleveleik már előbb átírattak és megerősíttettek, átírja továbbá és megerősíti a jászai conventnek a beiktatásról szóló jelentését is 1398. évről. 595
»»» 492. 1409. Karász, jul. 15. Rozgonyi Simon országbíró felhívására Szabolcs vármegye közgyűlésén az alispán és a szolgabírák bizonyítják, hogy Gúthi Boldizsár Csapi Tamásnak egy lovát erőszakkal eltulajdonította. 600
»»» 493. 1409. Karász, jul. 15. Rozgonyi Simon országbíró Szabolcs vármegye közgyűlésén, Kapitán fia András által a Kisvárdai Domokos fiai jobbágyain Ajak nevű helységben elkövetett hatalmaskodás dolgában a vármegye alispánját, szolgabíráit és eskütteit kihallgatja. 601
»»» 494. 1409. Karász, jul. 17. Rozgonyi Simon országbíró, Szabolcs vármegye közgyűlésen, Csapi Tamás egyik jobbágyának két ökörhöz való tulajdon jogára nézve Panyolai János fia Frank ellen esküt ítél. 602
»»» 495. 1409. Buda, aug. 10. Zsigmond király az ország összes hatóságainak meghagyja, hogy Báthmonostori Töttös Lászlónak, ki a király dolgában Ráczországban van elfoglalava, a következő vizkereszti nyolczadokra halasztást adjanak. 604
»»» 496. 1409. Csernel, aug. 12. Tolna vármegye alispánjának és szolgabíráinak jelentése Garai Miklós nádorhoz, arról a hatalmaskodásról, melyet a pécsi káptalan egyházas-jánosi jobbágyai Gadáni Mihály Keménfalva nevű birtokán elkövettek. 604
»»» 497. 1409. Kölesd, sept. 3. Nassis János mester a király fősáfárja előtt Jánosi János fia Lukács, atyjának megöléseért Báthmonostori Lázslót bevádolván, Tolna vármegye közgyűlésén a felek abban állapodtak meg, hogy közöttük a panaszos ügyet választott bírák intézzék el. 606
»»» 498. 1409. Kölesd, sept. 4. Nassis János mester a király fősáfárja Tolna vármegye közgyűlésén ítéletet hoz, hogy a pécsi káptalan őr vagy olvasó kanonokja ötvened magával megesküdni tartozik arra, hogy a káptalan abban hatalmaskodásban, melyet annak egyházasjánosi jobbágyai Gadáni Mihály kemenfalvi birtokán elkövettek, ártatlan. 607
»»» 499. 1409. Blina, sept. 8. Báthmonostori Töttös László, Ostoich Péter nejének Ilona asszonynak Gradischa nevű birtokáért életjáradékot biztosít. 609
»»» 500. 1409. Kölesd, sept. 9. Nassis János kir. fősáfár Tolna vármegyében tartott közgyűlésen Báthmonostori Lászlónak esküt ítél arra, hogy Zembech nevű birtokán tartozkodó jobbágyaival Miklós fián Tamáson, felszekcsői tiszten, hatalmaskodást nem követett el. 610
»»» 501. 1409. sept. 15. A pécsváradi convent bizonyítja, hogy Gadani Jánosi Mihály az esküt arra, hogy a pécsi káptalan egyik Jánosi helységbeli jobbágyának rétjét Farkaslyk nevű birtokban el nem foglalta, huszonötöd magával letette. 611
»»» 502. 1409. sept. 27. A leleszi convent előtt a Daróczy családbeliek Syd nevű Bereg vármegyei birtokban a maguk részét Kisvárdai Domokos fiainak eladják. 612
»»» 503. 1409. Csenger, oct. 8. Peréni Péter a székelyek volt ispánja és Marmaros vármegye főispánja, Szatmár és Ugocsa vármegyék közgyűléséből a leleszi conventet kiküldi, hogy a Madai Miklós fiai által kisvárdai Domokos fiainak Kismada nevű birtokán elkövetett hatalmaskodás dolgában, közös vizsgálatot és tanukihallgatást teljesítsen. 614
»»» 504. 1409. Nagyfalu, dec. 30. Baranya vármegye alispánja és szolgabírái bizonyságlevele arról a hatalmaskodásról, melyet Boly Gergely Töttös László majsai jobbágyain elkövetett. 615
»»» 1. kötet
»»» 2. kötet
»»» 3. kötet
»»» 4. kötet
»»» 6. kötet
»»» 7/1. kötet
»»» 7/2. kötet
»»» 8. kötet
»»» 9. kötet
»»» 10. kötet
»»» 11. kötet
»»» 12. kötet


Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat