Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 6. kötet (1894)

Szerző: Zichy Ferencz, gróf (1811-1900)
Cím: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő : 6. kötet
Megjelenési adatok: Pest : Magyar Történelmi Társulat, 1894. – [5], 640 p. – 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:

A gróf Zichy család okmánytárát boldogult gróf Zichy Károly az eddig megjelent kötetekkel megalapította, azonban a folytatás halála, után több évig szünetelt, mindaddig míg a Történelmi Társulat fölkérésére gróf Zichy Ferencz úr ő kegyelmessége és idősb gróf Zichy Nep. János úr ő méltósága áldozatkészségéből e kötet kiadása lehetővé vált, melynek szerkesztésével a Történelmi Társulat alólirtat bízta meg. A most közölt oklevelek az 1396 évtől az 1409. évig terjednek, a teljes szövegükben közöltek száma ötszáznégy.
Ezek közt a szíves olvasó számos oklevéllel fog találkozni, melyek a köztörténetre is világot vetnek, e részben legyen szabad némi útmutatással szolgálnom, s a kiválóbb érdekűekre a figyelmet felhívnom.


Tartalomjegyzék


»»» Széljegyzet.
»»» Címlap Latinul.
»»» Címlap Magyarul.
»»» Impresszum. [IX]
»»» 1. 1336. körül. Vizsoly, febr. 9. Bírói bizonyságlevél arról, hogy Monaki László kijelentette, hogy egy szolgájáért, Lőrincz fia Miklós ellen, ki a szolgát letartóztatta, pert fog állani. [1]
»»» 2. 1337. Középnémeti, máj. 31. Druget Villermus nádor, Abauj, Sáros és Zemplén vármegyék közgyűlésen, Jezeney Péter nevű szolgájának, ki a nádorral egy rét miatt perben állott, esküt ítél. [1]
»»» 3. 1350. jul. 15. A pécsváradi convent előtt Salamon fia Pál, Pécsvárad városa felső részében egy telek felét Dénes fiának Andrásnak négy márka denárért eladja. 2
»»» 4. 1354. apr. 25. A vasvári káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Tolmács nevű birtok határvonalait, mely birtok iránt Alsólendvai Miklós bán és Zajki Paska között per folyt, megjelelni akarták, azonban a felek a határra nézve megegyezni nem birtak. 3
»»» 5. 1356. febr. 5: A somogyvári convent bizonyságlevele, hogy I. Lajos királynak Eustach szlavonországi vicarius s Somogy, Fehér és Tolna vármegyék főispánjához intézett rendeletéből, a Puska fiai Jakab és László által elfoglalt Atád, Kér és Ecseny nevű Somogy vármegyei birtokokba Kéri György özvegyét és fiát Sebestyént s ezeknek két rokonát beiktatták. 5
»»» 6. 1360. nov 27. A zalvári convent Kont Miklós nádornak jelenti, hogy Alsólendvai Miklós bán fiai István és János kérésére, zajki Paska fiai László és Jakab, valamint zajki Gál fia Paska attól, hogy vörcsöki jobbágyaikkal a Bánfiak birtokait ne bitoroltassák, tiltattak. 7
»»» 7. 1361. Visegrád, jun. 20. Kont Miklós nádor abban a perben, mely alsólindvai Bánfi János és Paska fiai László s Jakab- úgy Gál fia Paska közt folyt, halasztást ad. 8
»»» 8. 1364. aug. 14. A vasvári káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy azon hatalmaskodás dolgában, melyet Zajki Gál fia Paska, unokatestvéreinek Paska fiainak Lászlónak és Jakabnak segítségével, Alsólindvai Bánfi István és János oltárczi és csörnyeföldi tisztjeinek megölése által elkövetett, a vizsgálatot teljesítette, 9
»»» 9. 1372. Visegrád, máj. 28. Szécsi Miklós országbíró halasztást ad abban a perben, melyet Zajki Paska fia Miklós, Bánfi István és fivérei ellen, Jakabfalva és Alsórátk nevű birtokok iránt folytatott. 10
»»» 10. 1375. Visegrád, máj. 20. Szepesi Jakab országbíró Budafölde nevű birtokot a Zala folyó mellett Zala vármegyében, melyre mint várföldre Salamonvári Vörös Salamon fia János adományt nyert, Budaföldi Péter fiának Tamásnak ítéli, azon az alapon, mert ő megesküdött, hogy az soha sem volt várföld, hanem ezt ő és elei mindég mint nemes várjobbágyok birták. 11
»»» 11. 1375. Visegrád, oct. 13. Szepesi Jakab országbíró, Zajki Paska s Bánfi János, Miklós és László közt Jakusfelde és Alsómocholch nevű birtokok iránt folyt perben halasztást ad. 22
»»» 12. 1380. apr. 24. A zalavári convent I. Lajos királynak jelenti, hogy Zajki Paska és Elek által Bánfi István, János és Miklós birtokán elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 22
»»» 13. 1380. jul. 16. A vasvári káptalan jelentése azon hatalmaskodás megvizsgálásáró, melyet Zajki Paska és Elek s Rezneki Domokos fia János, Alsólendvei Miklós bán fiai, István, János és Miklcós birtokain elkövettek. 24
»»» 14. 1381. Visegrád, oct. 13. Szécsi Miklós országbíró és Pest vármegye főispánja, Zichi Paska és Lendvai Miklós bán fiai, János, Miklós és László közt Jakusföldre és Jalsoch nevű birtokok iránt folyt perben halasztást ad. 26
»»» 15. 1383. Visegrád, máj. 8. Szécsi Miklós országbíró, a Zichy Paska s Bánfi István és János slavoniai bánok és testvérük Miklós közt folyt bizonyos pert elhalasztja. 27
»»» 16. 1394. ápril 12. A vasvári káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy azt a hatalmaskodást, melyet Bánfi István fiának Lászlónak Merota vagy Merocu nevű birtokán Zajki Jakab fia Elek, Dobronak s Ujfalu nevű birtokain pedig Kolgyári György és Goztolyai Her Mihály és Jakab elkövettek, megvizsgáltatta s a panaszoltakat a király elé megidéztette. 27
»»» 17. 1394. körül. Hadház, husvét utáni csütörtökön. A zeleméri és hadházi plebánosok János hevesi főesperesnek és egri vicariusnak jelentik, hogy a midőn Moch nevű falu biráját és másokat a Tochzón innét megidézték, ők a megjelenést Sandrin özvegyének tanácsára megtagadták. 29
»»» 18. 1394. Visegrád, nov. 12. Kaplai János országbíró, miután a föntebb 16. sz. a közölt oklevélben körülírt perben Goztolyai Her Mihály és Jakab a másodszori idézésre meg nem jelentek, őket a vasvári káptalan által harmadszor megidézteti. 30
»»» 19. Visegrád, nov. 4. Kónya bán fia Simon országbiró, abban a perben, mely Bánfi László és Zichi Jakab fia Elek közt folyt, a feleknek halasztást ad. 32
»»» 20. 1395. Visegrád, nov. 4. Konya fia Simon országbiró a Lendvai Bánfi István és Zichi Paska fia István közt folyt pert abból az okból, hogy a király hadseregével távol vallának, elhalasztja. 32
»»» 21. 1396. Visegrád, febr. 9. Pásztói János országbiró Lindvai Bánfi Istvánnak és Lászlónak Zichi Paska fia Elek ellen folytatott perét miután a felek a király szolgálatában valának elfoglalva, elhalasztja. 33
»»» 22. 1396. Visegrád, nov. 2. Ilsvai Leustách nádor Zichi Paska fiának Istvánnak és Jakab fiának Eleknek, Bánfi István és László ellen folytatott perében, a Bánfyak három nyilvános piaczon történt kikiálltás utján való megidéztetésének és a reájok rótt birság megfizetésének megvitatása dolgában, halasztást ad. 34
»»» 23. 1397. Visegrád, febr. 8. Ilsvai Leustách nádor a föntebbi 22. alatti ügy tárgyalását továbbra halasztja. 34
»»» 24. 1398. Visegrád, máj. 28. Szécseni Frank országbíró Zichi Paska fia István fiának Zsigmondnak, Bánfi István és László elleni ügyét elhalasztja. 35
»»» 25. 1399. Visegrád, máj. 30. Pelsőczi Bebek Detre nádor Zichi Elek fia Zsigmondnak Bánfi László elleni perét, abból az okból, mert Zichi Zsigmond a királylyal Prágába elutazni készült, elhalasztja. 36
»»» 26.1405. Bodrog, febr. 14. Bodrog vármegye alispánja és szolgabirái a báthai apátot Báthmonostori Töttös László ellen birságban. 36
»»» 27. 1409. jul. 19. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Kistárkáni Miklós deákot bizonyos okiratok kiadása végett Kisvárdai Domokos fiai ellen megidézte. 37
»»» 28. 1409. nov. 19. A szegszárdi convent előtt Pécsváradi Kelemen deák, Báthmonostori Töttös Lászlót és Besenyei Miklóst azon vád alól, hogy unokabátyját Miklós pécsváradi barátot megölték, fölmenti. 38
»»» 29. 1410. Eperjes, jan. 3. Borbála királyné a szegszárdi conventnek meghagyja, hogy Töttös László Garai János megyegzőjén a királyné kíséretében távollévén, a közte és Jánosi Lukács közt választott bírák előtt kötendő egyezkedést halaszsza el. 38
»»» 30. 1410. Buda febr. 5. Rozgonyi Simon országbíró, Kisvárdai Domokos fiainak Kistárkányi Miklós-deák ellen folyt perükben, Bél és Zabrag nevű Zemplén vármegyei- és Győr nevű Szabolcs vármegyei birtokokra vonatkozó oklevelek visszatartása dolgában ítéletet hoz. 39
»»» 31. 1410. Vácz, febr. 6. Zsigmond király Szabolcs vármegye törvényszékét megbízza, hogy Kisvárdai Domokos részére Bacskai Szaniszló fiai ellen bizonyos hatalmaskodás dolgában igazságot szolgáltasson. 43
»»» 32. 1410. Beregszász, febr. 18. Rozgonyi Simon országbíró, Bereg vármegye közgyűlésén Csapi Tamás panaszára Kisdobroni Gergely deák nejének esküt ítél. 44
»»» 33. 1410. Esztergom, mart. 21. Kanizsai János esztergomi érsek. Zselízi Lászlónak és nejének megengedi, hogy gyóntató atyául maguknak külön lelkészt választhassanak és tarthassanak. 45
»»» 34. 1410. ápr. 7. A szegszárdi convent Gadáni Mihály és Jánosi János fiai részére, ez utóbbiak atyjának és szolgáinak megölése és egyéb kártételek dolgában, a Báthmonostori Lászlóval való kiegyezésre újabb határnapot tűz ki. 46
»»» 35. 1410. apr. 22. A pécsváradi convent bizonyságlevele Töttös László Bezeldegh nevű birtokán történt határjárásról. 47
»»» 36. 1410. Buda, apr. 29. Zsigmond király a pécsváradi conventet kiküldi, hogy Kemenfalvi Lukácsot, Miklóst és ezek társait idéztesse meg, kiket Töttös László beperelt azért, mert unokatestvérének Zselízi Veszős Györgynek, Battyán, Jánosi, Kompoltfalva és Malafalva nevű birtokait öt évvel azelőtt elfoglalták. 49
»»» 37. 1410. máj. 7. Az aradi káptalan előtt Bukumi Miklós és fia bizonyos Szilvaszeg nevű telkükhöz tartozó részt Bukun nevű birtokban, Eleki László nejének Annának, Sasi Beke Miklós leányának, elzálogosítanak. 51
»»» 38. 1410. Csernel, máj. 19. Tolna vármegye alispánjai és szolgabírái bizonyítják, hogy máréi Gunya Miklós özvegye egyik jobbágyát Báthmonostori László battyáni birtokára átköltözni nem engedte. 52
»»» 39. 1410. máj. 22. A szegszárdi convent bizonyságlevele, hogy a választott bírák Báthmonostori László és Gadáni Mihály s János fiai között békét kötni nem bírtak, hanem az ügyet a király elbírálása alá terjesztették. 52
»»» 40. 1410. Buda, jun. 8. Rozgonyi Simon országbíró a Báthmonostori László és Boli Gergely közt folyt ügyet abból az okból, mert ez utóbbi a király hadával Boszniába készült indulni, elhalasztja. 53
»»» 41. 1410. Buda, jun. 8. Zsigmond király abban a perben, mely Töttös László és Máréi Miklós s utóbb ennek elhaltával András fia közt Márévár feléért folyt, az utóbbinak oklevelei felmutatására határnapot tűz ki. 54
»»» 42. 1410. Buda, jun. 11. Zsigmond király a pécsváradi conventet kiküldi, hogy Gadáni Mihály és társai panaszára Gadáni Jakab fia Péter megöletése dolgában, Báthmonostori László és ennek kompoltfalvi és gadányi jobbágyai ellen vizsgálatot teljesítsen. 58
»»» 43. 1410. Buda, jun. 14. Zsigmond király a váradi káptalant vizsgálatra kiküldi, Kisvárdai Mihály Miklós és Pelbárt azon panasza felett, hogy Anarcsi Fábián és társai Kisvárda határából egy részt anarcsi birtokukhoz elfoglaltak. 59
»»» 44. 1410. Nagyfalu, jul. 7. Baranya vármegye törvényszékének birságoló végzése Töttös László ellen, ki Boli Gergely Körtvéles nevű birtokából háromszáz holdat elfoglalt. 60
»»» 45. 1410. Cserned, jul. 14. Tolna vármegye alispánja és szolgabírái előtt Jánosi Sáfár Mihály és társai, Töttös Lászlót birtokaik elfoglalásától tiltják. 61
»»» 46. 1410. Visegrád, jul. 17. Zsigmond király Baranya vármegye törvényszékének meghagyja, hogy a Báthmonstori Töttös László és Bolyi Gergely közt Körtvélyes nevű birtokban történt foglalás iránt folyt ügyet, Jakab személynöki helyettes elé, megbírálás végett terjesszék föl. 62
»»» 47. 1410. Buda, jul. 27. Zsigmond király, Abalmi Leustáchnak Gersei Pető fia Tamás neje Anna elleni perét elhalasztja. 63
»»» 48. 1410. Eger, aug. 1. János hevesi főesperes és püspöki vicarius a mocsi és szentgyörgyi egyházak iránt Kisvárdai Mihály és Pelbárd s Mocsi Sandrin özvegye között folyt pert elhalasztja. 64
»»» 49. 1410. aug. 20. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Baranya vármegye alispánjai és szolgabírái Töttös László bizonyos perének fölterjesztését megtagadván, őket a király elé megidéztette. 64
»»» 50. 1410. Mayza, aug. 21. Borbála királyné Töttös László összes pereiben, különösen abban a perben, mely Báthmonostor nevű birtok iránt Györkei Miklós ellen volt folyamatban, miután Töttös László a királynét utjaiban személyesen kíséri és szolgálja, általános halasztást rendel. 66
»»» 51. 1410. A pécsváradi convent előtt Keménfalvi Mihály és Lukács ügyvédet vallanak. 67
»»» 52. 1410. Verőcze aug. 29. Borbála királyné kemleki várnagyának, mint a nyestadó szedőjének meghagyja, hogy Töttös Lászlót bizonyos ideig a nyestadó végett ne zaklassa. 68
»»» 53. 1410. Blina, sept. 11. Töttös László Osztoja fia Péter nejének Gradiha nevű pusztáját átvevén, ezért bizonyos évi járadék kiszolgáltatására kötelezi magát. 69
»»» 54. 1410. Buda, oct. 9. Zsigmond király Tolna vármegye alispánjainak és szolgabíráinak meghagyja, hogy Gadányi Mihály és társai Panaszára Töttös László ellen vizsgálatot teljesítsen, ki jánosi és battyáni jobbágyaival a panaszosok jánosi birtokán termett bort elfoglaltatta és más hatalmaskodást is követtek el. 69
»»» 55. 1410. Buda, oct. 12. Zsigmond király előtt Jánosi János fia Tamás ügyvédet vall. 70
»»» 56. 1410. Buda, oct. 12. Garai Miklós nádor Báthmonostori László panaszára Kemendfalvi Mihály fiának Mihálynak arra, hogy a panaszt tárgyát képező hatalmaskodást ő és társai nem jövették el, esküt ítél. 71
»»» 57. 1410. Csernel, oct. 18. Tolna vármegye alispánajai és szolgabírái bizonyítják, hogy Márei Gunya fia Miklós özvegye, a Töttös László birtokaira való átköltözést jobbágyaitól megtagadta. 73
»»» 58. 1410. oct. 29. A garam-szentbenedeki convent Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Kistapolcsáni Gergelyt és Valkuvchi Lászlót Báthmonostori László ellen megidéztette. 73
»»» 59. 1410. Buda, nov. 8. Rozgonyi Simon országbíró, a Báthmonostori László és Szekcsői Herczeg Péter fia László között folyt ügyet elhalasztja. 74
»»» 60. 1410. Háj-Szentlőrincz, nov. 22. Péter hájszentlőrinczi prépost, a Báthmonostori Töttös László által újabban benépesített Baraczka nevű birtok lakosaival tudatja, hogy a tizedet oly módon tartoznak szolgáltatni, mint azt Tymak nevű birtok lakosai szolgáltatják. 75
»»» 61. 1410. Csernel, dec. 15. Tolna vármegye alispánjai és szolgabírái bizonyítják, hogy Báthmonostori László Gadáni Mihálynak és Jánosi Lukácsnak hat hold földjét elfoglaltatta. 76
»»» 62. 1410. Diákó dec. 19. Borbála királyné András spalatói érseket és az egri püspök vicariusát felhívja, hogy a Várdai Miklósra és testvéreire rótt birságot engedje el. 76
»»» 63. 1411. jan. 1. Bodrog vármegye alispánjai és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy a Bodméri Benedek és Miklós által Báthmonostori Töttös László Szentgyörgy nevű birtokán elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatták. 77
»»» 64. 1411. Buda, jan. 4. Rozgonyi Simon országbíró, Báthmonostori Töttös László és Almási Mihály között a Pentelemonostor és Szalkszentmárton nevű birtokokhoz tartozó három halásztanyahely iránt folyt perben, a fehérvári keresztesek conventjét az ítélet végrehajtására kiküldi. 79
»»» 65. 1411. jan. 19. A kalocsai káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy a Pál báthai apát- és Báthmonostori László fia László közt folyt perben, a Szeremlén és Báthmonostora közt fekvő vitás föld ügyében, a határjárást teljesítette. 83
»»» 66. 1411. Nagyfalu, jan. 26. Baranya vármegye alispánjai és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy a Csöméni István birtokait érdeklő okleveleket Byka János visszatartja. 87
»»» 67. 1411. Buda, jan. 26. Zsigmond király új adománylevele, Lökösháza, Bekeháza és Omlás nevű Gömör vármegye birtokokról, Lökösházi Miklós részére. 88
»»» 68. 1411. Bodrog, febr. 7. Bodrog vármegye alispánjai és szolgabírái bizonyítják, hogy Kontra Balázs és Regenyei István előbbi alispánok, Töttös Lászlónak egyik báthmonostori jobbágyától Pál bátai apát tartozásának törlesztésére négy ökröt végrehajtásilag lefoglaltak. 89
»»» 69. 1411. Buda, febr. 8. A pécsváradi convent előtt Báthmonostori László s Kisjánosi Gadányi Mihály és György, peres ügyeik elintézését választott bírák alá bocsátják. 90
»»» 70. 1411. febr. 20. A pécsváradi convent bizonyságlevele, Buzuldegh nevű birtok határának megjárásáról. 92
»»» 71. 1411. mart. 14. A zágrábi káptalan Monoszlai Csupor Pál főispánnak jelenti, hogy Blinai Töttös Lászlót és Chermoznychai Istvánt Szomszédvári Tóth Miklós és társai ellen megidéztette. 97
»»» 72. 1411. mart. 29. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Csöméni István panaszára Baxai Miklóst, ki Imre néhai pécsváradi apát ingóságait és egyéb javait visszatartja, megidéztette. 98
»»» 73. 1411. Zágráb, apr. 1. Monoszlai Csupor Pál Zágráb és Körös vármegye főispánja, Szomszédvári Tóth Miklósnak és társainak Blinai Töttös László elleni ügyében azért, mert ez utóbbi a lengyel királylyal kötendő békekötésnél volt elfoglalva, halasztást ad. 99
»»» 74. 1411. apr. 7. A pécsváradi convent előtt Abolmai János fiai és Benedek fia András, a köztük folyt peres ügy eldöntését választott bírákra bízzák. 100
»»» 75. 1411. Kassa, ápril 12. Zsigmond király Rozgonyi Simon országbíróit utasítja, hogy Báthmonostor és Szeremlén nevű birtokok között, bármely ellenkező rendelet figyelembe vétele nélkül, a határ megjárását teljesíttesse. 101
»»» 76. 1411. Csernel, máj. 7. Tolnamegye alispánjai és szolgabírái, a Gadányi Mihály által Töttös László ellen bizonyos kártétel miatt indított ügyet, az országbíró elbírálása alá bocsátják. 102
»»» 77. 1411. Bodrogh, máj. 9. Bodrogh vármegye alispánjai és szolgabíái Zsigmond királynak jelentik, hogy azt a hatalmaskodást, melyet Zanai Miklós geszti jobbágyai Báthmonostori Töttös László arani jobbágyain elkövettek, megvizsgáltatta. 104
»»» 78. 1411. Csernel, maj. 22. Tolnavármegye alispánjai Zsigmond királynak jelentik, hogy Töttös László panaszára Izméni Péter ellen, ki egy jobbágyot minden javaiból kifosztott, a vizsgálatot teljesítették. 105
»»» 79. 1411. Buda, jun. 7. Zsigmond király előtt Ákosi Dénes fia Tamás, unokaöcscseinek Kisfaludi Jakabnak és Péternek, anyjuk után őket megillető leánynegyedi örökrészük kielégítésére, Ákosfalu egyik utczáját átadja. 107
»»» 80. 1411. Buda, jun. 9. Rozgony Simon országbíró, Boli Gergelynek Báthmonostori László és ennek majsai lajmérlaki jobbágyai ellen folyt perében halasztást ad. 108
»»» 81. 1411. Buda, jun. 13. Garai Miklós nádor, a Gadányi Mihály és társai által jánosii házuk felégetése és többrendű kegyetllenség és gyilkosság miatt. Báthmonostori László mint Vesszős Tamás jogutóda ellen indított perben, ez utóbbinak esküt itél. 109
»»» 82. 1411. Buda, jun. 16. Rozgonyi Simon országbíró Báthmonostori Töttös László és a bátai apátság közt, Báthmonostor és Szeremlén között fekvő vitás földterület iránt ítéletet hoz, s Báthmonostori Töttös Lászlónak a felett, hogy az ő általa kijelelt határvonal a valódi, esküt ítél. 111
»»» 83. 1411. Buda, jun. 17. Rozgonyi Simon országbíró, a Báthmonostori Töttös László és Gurkei Miklós közt folyt perben, az utóbbit bírságolja. 125
»»» 84. 1411. jul. 10. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy azt a hatalmaskodást, melyet Bocskai János s Kinizsi Péter és András, Kisvárdai Domokos fiainak kisvárdai, dögei és vörösmarti birtokán elkövettek, megvizsgáltatta. 125
»»» 85. 1411. Buda, jul. 17. Zsigmond király a pécsváradi conventet kiküldi, hogy Csöméni Istvánt, ki Gersei Pető Tamás nejének Annának Kers és Keskend nevű birtokait elfoglalta, idézze meg. 127
»»» 86. 1411. Visegrád, jul. 29. Zsigmond király Tolna vármegyét utasítja, hogy Töttös Lászlónak Izményi Péter ellen igazságot szolgáltasson. 128
»»» 87. 1411. aug. 1. A vasvári káptalan előtt Telekesi Bazsó fia Miklós, Boldogasszonyfalva és Szentjakabfalva nevű birtokokban a maga részét Nádasdi Darabos Jánosnak zálogba adja. 129
»»» 88. 1411. augusztus 3. A leleszi convent előtt Zeleméri László az általa kétszáz forintért zálogban bírt Szentgyörgy nevű birtokot Kisvárdai Domokos fiainak százötven forintért visszabocsátja. 130
»»» 89. 1411. Valkóvár, aug. 13. Valkó vármegye alispánjai és szolgabírái bizonyítják, hogy a midőn Pálfalva nevű birtokba, melyből bizonyos részt Maróti János Lovász nevű birtokához elfoglalt, a négy szolgabíró Liszko Istvánt visszahelyezte, Maróti János igérete daczára a birtokot továbbra is bitorolta. 132
»»» 90. 1411. Pest, sept, 2. Rozgonyi Simon országbíró, Szántói András fia Demeter és Báthmonostori Töttös László s ennek gencsi, lajméri és majsai jobbágyai közt folyt ügyet elhalasztja. 133
»»» 91. 1411. Pest, sept. 8. Zsigmond király Báthmonostori Töttös László és Máréi Gunya unokája Miklós, majd ennek elhaltával fia András között, Márévár fele birtokáért folyt perben, a felek meghallgatására és végső ítélet hozatalára újabb határnapot tűz ki. 134
»»» 92. 1411. sept. 24. A váradi káptalan Zsigmond királytól nyert kiküldetése következtében bizonyítja, hogy a rácz despotát Debreczen várod s az ahoz tartozó faluk és puszták birtokába beiktatta. 146
»»» 93. 1411. Kálló, sept. 26. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabírái Kisvárdai Mihály, Pelbárt és Miklósnak Debreczeni László özvegye ellen folyt perét, a királyi hadbaszállás befejezésének tizenötödik napjára elhalasztják. 148
»»» 94. 1411. sept. 29. A kalocsai káptalan bizonyságlevele arról, hogy Báthmonostori László és Pál bátai apát közt, Báthmonostor és Szeremlén nevű birtokok határvonalai iránt folyt per végeldöntését, a felek első sorban választott bírákra bízták. 148
»»» 95. 1411. Kálló, oct. 10. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabírái a Kisvárdai Domokos fiai s Fekete Péter és Kis Péter szentmártoni tiszt között folyt peres ügyet a nádor felülvizsgálata alá terjesztik. 151
»»» 96. 1411. Csernel, oct. 12. Tolna vármegye alispánja és szolgabírái Báthmonostori László kérésére, Gunyafi Miklós özvegyét és érdektársait, Márévár és tartozékai birlalásától tiltják. 152
»»» 97. 1411. oct. 15. A pécsváradi convent Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Báthmonostori Töttös Lászlónak Keményfalvi György elleni azon panasza felett, hogy ez utóbbi panaszos két jobbágyát megtámadta s őket minden vagyonukból kifosztotta, a közös nyomozást és tanukihallgatást teljesítette. 152
»»» 98. 1411. oct. 19. A pécsváradi convent előtt, Jánosi Mihály ügyvédet vall. 154
»»» 99. 1411. Buda, nov. 6. Garai Miklós nádor a Báthmonostori László és Bóli Gergely közt folyt ügyet, azért mert az utóbbi Eberhard püspökkel Sebenico felé útban van, elhalasztja. 155
»»» 100. 1411. Somogyvár, nov. 6. Garai Miklós nádor Somogy vármegye közgyűlésén, Oroszi László özvegye panaszának tárgylására, Szerdahelyi Márton bán ellen, új határnapot tűz ki. 156
»»» 101. 1411. Buda, nov. 7. Rozgonyi Simon országbíró Vassani Péter fia László és Nadáni László közt, egy Békes vármegyei birtok iránt folyt perben, az alperest bírságolja. 157
»»» 102. 1411. Buda, nov. 8. Garai Miklós nádor Charnavadai György ügyét Barrabási János ellen elhalasztja. 157
»»» 103. 1411. Buda, nov. 10. Rozgonyi Simon, a Gadányi Mihály és a pécsi káptalan közt Farkaslyuk nevű birtok iránt fenforgó perben, halasztást ad. 158
»»» 104. 1411. Bodrog falu mellett, dec. 12. Ujlaki László és Imre machói bánok s Tamási Henrik fia János kir. főajtónálló mester előtt, Bodrog vármegye közgyűlésén az alispánok és szolgabírák bizonyítják, hogy Báthmonostori Töttös László Sembech nevű birtokán, a fehérvári káptalan felszekcsői jobbágyai, több rendbeli hatalmaskodást követtek el. 158
»»» 105. 1411. Bodrog falu mellett, dec. 15. Ujlaki László és bán-társai előtt a Bodrog vármegyei közgyűlésen az alispán és szolgabírák arról a hatalmaskodásról tanuskodnak, melyet 1407-ben Orévi Demeter és Konrád pannonhalmi apát Emel, Zengel és Tótfalu nevű birtokain lakó jobbágyok, Báthmonostori Töttös Lászlónak Krakó nevű birtokán elkövettek. 160
»»» 106. 1411. Bodrogfalu mellett, dec. 15. Ujlaki László s bántársai előtt Bodrog vármegye közgyűlésén az alispán és szolgabírák bizonyítják, hogy Bodméri Benedek és Miklós csanádi tisztek Báthmonostori Töttös László szentgyörgyi két jobbágyát elvitték. 161
»»» 107. 1411. Tata, dec. 17. Zsigmond király a pécsváradi conventet kiküldi, hogy Garai Miklós nádort és ennek testvérét Jánost, néhai temesi főispánt, intse meg, hogy a Csöméni Salap Istvántól zálogban bírt javakat bocsássák ki. 162
»»» 108. 1411. Csenger, dec. 17. Garai Miklós nádor Meggyesi Zsigmondot Károlyi László ellen intézett panaszával, ki elhalt neje hitbérének és hozományának kiadását megtagadta, az egyházi bírósághoz utasítja. 163
»»» 109. 1411. Bodrogfalu mellett, dec. 18. Ujlaki László s társai előtt a Bodrog vármegyei közgyűlésen az alispán és szolgabírák bizonyítják, hogy Kormosi Vámos Tamás, Maróti János megbízásából, Báthmonostori Töttös László asszonyfalvi jobbágyaitól harminczöt ökröt és egy lovat erőszakkal elvitelt. 164
»»» 110. 1411. Bodrogfalu mellett, dec. 18. Ujlaki László és bántársai Bodrog vármegye közgyűlésén, Ozorai Pipó madarasi tisztjeit Báthmonostori László részére bírságolják. 165
»»» 111. 1411. Bodrogfalu mellett, dec. 18. Ujlaki László és bántársai a Bodrog vármegyei közgyűlés alkalmával Báthmonostori Töttös László kérésére átírják saját bizonyságlevelüket 1411. dec. 13-ról, mely szerint Szekcsői Herczeg László panaszára a vármegye alispánjai és szolgabírái bizonyították, hogy Pál bátai apát a Bátatő és Szeremlén közötti réven a panaszos hajói után vámot szedet. 166
»»» 112. 1411. Tata, dec. 18. Zsigmond király Báthmonostori Töttös László kiküldi, hogy Tamási Jánost és Ujlaki Lászlót s Imrét, macsói bánokat, kik cheuzapai Péter és János királyi kunok javait a Bodrogvármegyei közgyűlésen lefoglaltatták, e dolog felől hallgassa meg. 168
»»» 113. 1411. Bodrogfalu mellett, dec. 20. Ujlaki László és bántársai Bodrog vármegye közgyűlésén Báthmonostori Töttös László följelentésére a fehérvári káptalannak meghagyják, hogy a vajasi réven Szekcső mellett a vámszedés jogosultságának bebizonyítására okleveleit a jövő közgyűlésen mutassa fel. 169
»»» 114. 1412. Kárász, jan. 16. Garai Miklós nádor előtt, Szabolcs és Bereg vármegyék közgyűlésén, Várdai Domokos fiai a királyt Boly, Győr és Zabragh nevű birtokok adományozásától, Miklós leleszi prépostot és társait pedig azok megszerzésétől tiltják. 170
»»» 115. 1412. Kárász, jan. 22. Garai Miklós nádor előtt, Szabolcs és Bereg vármegyék részéről tartott közgyűlésen, Várdai Domokos fiai az atyjuk által Bachkai Jánosnak és társainak elidegenített Euzed nevű birtok elfoglalalásától az utóbbiakat tiltják. 171
»»» 116. 1412. Bodrogh, jan. 23. Bodrogh vármegye alispánajai és szolgabíráinak bizonyságlevele, Báthmonostori Töttös László részére, Vámos Tamás ellen Kormoson teljesített vizsgálatról. 172
»»» 117. 1412. febr. 7. A kalocsai káptalan bizonyítja, hogy a Pál bátai apát és Báthmonostori László közt fenforgó ügyben, az apát távolmaradás miatt intézkedés nem történt. 172
»»» 118. 1412. Buda, febr. 14. Rozgonyi Simon országbíró Boli Gergely ügyét, Báthmonostori László s ennek majsai és lajmérlaki jobbágyai ellen, elhalasztja. 173
»»» 119. 1412. Buda, febr. 15. Rozgonyi Simon országbíró, Báthmonostori László és Chedrechi László közt Bezeldegh nevű birtok iránt folyt pert, elhalasztja. 174
»»» 120. 1412. Buda, febr. 16. Garai Miklós nádor a Báthmonostori László és Keménfalvai György közt folyt per tárgyalását a husvételi nyolczadokra halasztja, azért mert fölperes Lengyelországba utra készült. 175
»»» 121. 1412. Löcse, febr. 28. Zsigmond király Perényi Péter kérelmére Pazoni Mátyást, Barnabást és Gergelyt bizonyos bírság alól felmenti. 175
»»» 122. 1412. Bars, mart. 7. Serki Mihály királyi bírságszedő, továbbá Bars vármegye alispánja s négy szolgabírája bizonyítják, hogy Báthmonostori Töttös László, a Vesszős Tamásra és nejére kirótt birságot megfizette. 176
»»» 123. 1412. apr. 7. A kalocsai káptalan a bátai apát ellen Báthmonostori László által leteendő esküt királyi parncsból elhalasztja. 177
»»» 124. 1412. Debreczen, apr. 20. Zsigmond király a Várdai Miklóstól, Pelbardtól és Miháltól bírság fejében elvett javakat, és a Márk helységbeli jobbágyoktól elhajtott szarvasmarhákat visszaadatni rendeli. 178
»»» 125. 1412. apr. 29. Az esztergomi káptalan bizonyságlevele, hogy Máréi Gunya Miklós özvegye Dorottya asszony és Báthmonostori Töttös László, a köztük folyt pert elhalasztották. 179
»»» 126. 1412. Buda, máj. 5. Rozgonyi Simon országbíró, a Gadányi Mihály és Báthmonostori Lász közt fönforgó ügy tárgyalását, a felek akaratából későbbre halasztja. 180
»»» 127. 1412. máj. 6. Az egri káptalan bizonyságlevele, Ormos és Horváth helységek között, a határ megjárásáról. 180
»»» 128. 1412. Buda, jun. 15. Zsigmond király a pécsváradi conventet kiküldi, hogy a Báthmonostori László malafalvi, battyányi és jánosi jobbágyai által, Gadányi Mihály és Keménfalvi Lukács Jánosi nevű birtokán elkövetett hatalmaskodást, vizsgáltassa meg. 182
»»» 129. 1412. Buda, aug. 8. Zsigmond király, Marczadi Miklós erdélyi vajda, Csupor Pál szlavon bán és Blagay László szolgáit és népeit, kik a velencziek ellen hadba szálltak, addig is mig a király közzéjek érkezik, kitartásra inti. 183
»»» 130. 1412. Zágráb, aug. 8. Csupor Pál szlavon bán, szomszédvári Tóth Lászlónak és társainak Báthmonostori Töttös László elleni ügyét elhalasztja. 185
»»» 131. 1412. Buda, aug. 10. Zsigmond király néhai Liszkói István anyja részére Liszkói István özvegyét, ki férjének több rendbeli s alább felsorolt ékszereiből és ingóságaiból osztályt adni nem akar, megidézteti. 186
»»» 132. 1412. Bodrog, sept. 3. Bodrog vármegye alispánja és szolgabírái előtt Lechesei Pál, bizonyos gabonára nézve Töttös László által magát kielégítettnek nyilvánítja. 187
»»» 133. 1412. sept. 12. A leleszi convent előtt Kissurányi Bereczk fia János és társai, Kissurányi Lőrincz fia János leányát Erzsébetet, Adon Mihály nejét, birtokainak elidegenítésétől, Chegi Lászlót és nejét pedig azok megszerzésétől tiltják. 188
»»» 134. 1412. oct. 6. A csanádi káptalan Vassáni Lászlót, Vassán birtokba és Bük nevű pusztába beiktatja. 189
»»» 135. 1412. oct. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy azt a hatalmaskodást, melyet Pazoni Gergely és társai Madai László fivérén Jánoson elkövettek, megvizsgáltatta. 191
»»» 136. 1412. Kálló, oct. 8. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabírái Gegeni Dezső Mátyás ügyét, Gegeni János özvegye ellen elhalasztják. 192
»»» 137. 1412. Buda, oct. 11. Zsigmond király abban a perben, mely Serki Dezső királynői főtárnokmester neje Margit asszony, és Garai Pál bán fia László közt folyt, alperesnek harmadszor való megidéztetése végett a pozsegai káptalant megkeresi. 193
»»» 138. 1412. oct. 29. A pécsváradi convent előtt Maysyni Benedek és fia ügyvédet vallanak. 196
»»» 139. 1412. Visegrád, nov. 9. Garai Miklós nádor Orozi László özvegyének Ders Márton bán elleni ügyét, azért mert ez utóbbi a királylyal a római birodalom elnyerése végett Németországba utazott, elhalasztja. 196
»»» 140. 1412. Visegrád, nov. 18. Zsigmond király halasztó levele Báthmonostori Töttös László és Szántói András fia Demeter közt folyt perben. 197
»»» 141. 1412. Visegrád, nov. 19. Garai Miklós nádor abban a perben, mely a fehérvári káptalan és Báthmonostori Töttös László között Paliport és Lak nevű birtok iránt folyt, s mely perben a káptalan szent István királynak III. Béla király aranybullás levelében átírt adománylevelét, Töttös László pedig a többek közt Kálmán herczeg 1226 évi oklevelét mutatták fel, hosszabb tárgyalás után a végítélet hozatalára újabb határnapot rendel. 198
»»» 142. 1412. nov. 24. Garai Miklós nádor Báthmonostori Lászlót, Keménfalvai Mihály és Lukács ellenében, a Vesszős György hagyatékához tartozó birtokban a szegszárdi convent által beiktattatni rendeli. 210
»»» 143. 1412. Buda, nov. 28. Garai Miklós nádor a Báthmonostori László ellenében elmarasztalt Keménfalvai Mihály és Lukács összes javait, lefoglaltatni rendeli. 214
»»» 144. 1412. Csenger, dec. 16. Szatmár vármegye alispánjának és szolgabíráinak bizonyságlevele, hogy Pazoni Barnabás és Gergely az esküt arra, hogy Kisvárdai Mihály ellen nem hatalmaskodtak, letették. 216
»»» 145. 1412. dec. 19. Az egri káptalan előtt Peréni Imre és fiai, Peréni Péter és fia Simon ellen, Abauj vármegyei Jánosdi helységüknek erőszakos elfoglalása és Vadász helységhez való csatolása dolgában tiltakoznak. 216
»»» 146. 1412. dec. 19. Az egri káptalan előtt Peréni Imre és társai, Peréni Péter és fiai ellen, Középnémeti helységben felállított vámon a vámszedésben való meggátoltatás dolgában tiltakoznak. 217
»»» 147. 1412. dec. 19. Az egri káptalan előtt Peréni Imre és társai, Peréni Pétert és társait, Abauj vármegyében fekvő Liter földe nevű birtok elfoglalásától tiltják. 218
»»» 148. 1412. dec. 29. A szegszárdi convent Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Keménfalvai Mihály és Lukács összes javai lefoglaltattak. 219
»»» 149. 1413. Visegrád, febr. 15. Zsigmond király a leleszi conventet kiküldi, hogy Kisvárdai Miklóst, Pelbárdot és Mihályt, Szepesi Lászlónak kisanarcsi zálogos birtokrészébe iktassa be. 220
»»» 150. 1413. Visegrád, febr. 15. Zsigmond király a leleszi conventet kiküldi, hogy Kisvárdai Domokos fiainak azt a panaszát, mely szerint Csebi Oroz László nádori bírságszedő Márkifalva nevű birtokban a panaszosoktól lefoglalt szarvasmarhák visszaadását megtagadta, vizsgáltassa meg. 221
»»» 151. 1413. febr. 20. Garai Miklós nádor Borbála királyné kegyelemlevele értelmében a Báthmonostori László részére elmarsztalt Keményfalvai Mihály és Lukács által fizetendő összeg mennyiségét meghatározza. 222
»»» 152. 1413. Visegrád, mart. 1. Garai Miklós nádor Báthmonostori Töttös Lászlót, Acsaegyház, Timak, Gara és Kajánd nevű birtokokban azon határok között, a mint azokat a kalocsai káptalan megjáratta, Kajándi Miklós fia Pál özvegye ellenmondásának figyelmen kívül hagyásával, itéletileg megerősíti. 225
»»» 153. 1413. mart. 13. A pécsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Pál bátai apátot és conventjét a bátai és szeremlei vámokon tapasztalt visszaélés miatt Báthmonostori László ellenében megidézte. 233
»»» 154. 1413. mart. 21. A szekszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Izményi Péter Báthmonostori László ellen perbe idéztetett. 235
»»» 155. 1413. Tasnád, mart. 23. János pankotai főesperes és tasnádi Vicarius előtt Nagyfalvi János leányai, a nagyanyjuk jogán őket megillető leánynegyedet hitbért és hozományt tárgyló követeléseiket, rokonaiknak, Charnarodai István fiainak átengedik. 235
»»» 156. 1413. apr. 16. A jászai convent Zsigmond királynak jelenti, hogy azt a hatalmaskodást, melyet Atyai Boldizsár Csapi Imre fiainak és társainak kelecsényi birtokán elkövetett, megvizsgáltatta. 236
»»» 157. 1413. april 26. A pécsi káptalalan előtt Cseményi Lőrincz leánya Klára, ügyvédet vall. 238
»»» 158. 1413. Bodrog, apr. 29. Bodrog vármegye alispánjai és szolgabírái Zsigmond királynak jelntik, hogy azt a hatalmaskodást, melyet Beletynczi Miklós apáti tisztjei és jobbágyai, Báthmonostori Töttös László Valfer nevű birtokán elkövettek, megvizstori Töttös László Valfer nevű birtokán elkövettek, megvizsgáltatták. 239
»»» 159. 1413. Visegrád, máj. 2. Garai Miklós nádor, abban a perben mely Báthmonostori László Bolyi Gergely és István között Kerekegyház és Körtvélyes nevű birtokok határai iránt folyt, a feleket a pécsváradi convent által ujabb határnapra idézteti meg. 242
»»» 160. 1413. Visegrád, máj. 2. Rozgonyi Simon országbíró Pál bátai apátot Báthmonostori László részére bírságolja. 245
»»» 161. 1413. máj. 3. Zsigmond király a Báthmonostori László által bizonyos szőlő elfoglalása miatt Keményfalvai Mihály és Lukács ellen indított ügy tárgyalását, pünkösd nyolczadára halasztja. 246
»»» 162. 1413. máj. 3. A szegszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Báthmonostori Lászlót s ennek battyányi és jánosi jobbágyait Máréi András ellen megidézte. 247
»»» 163. 1413. Visegrád, máj. 4. Zsigmond király Garai Pál fiát Lászlót, meg nem jelenése miatt, Margit asszony Serki Dezső királynői tárnokmester neje részére bírságolja. 248
»»» 164. 1413. máj. 8. A jászai convent bizonyságlevele, Vadász, Jánosd és Dedych nevű birtokok határjárásról. 249
»»» 165. 1413. máj. 11. A pécsváradi convent bizonyítja, hogy a Töttös László és Bolyi Gergely közt folyt perben elrendelt közös vizsgálatra, a Nyárád nevű faluba kitüzött határnapon Bolyi Gergely nem jelent meg. 253
»»» 166. 1413. Ujlak, máj. 13. Ujlaki László macsói bán bizonyságlevele, arról a hatalmaskodásról, melyet a bácsi érsekség apáti és darrazi jobbágyai Báthmonostori Töttös László Valfer nevű birtokán elkövettek. 254
»»» 167. 1413. máj. 30. A szegszárdi convent jelenti, hogy Báthmonostori Lászlót Máréi Miklós özvegye ellen perbe idézte. 255
»»» 168. 1413. jun. 1. Borbála királyné Gadáni Mihály és Jánosi Lukács kérelmére, Jánosi nevű birtokban öt telek iránt folyt perüket megujíttatni, s abban Töttös Lászlót a pécsváradi convent által megidéztetni rendeli. 256
»»» 169. 1413. jun. 8. Borbála királynő utasítja a macsói bánokat és ezek Tolna vármegyei ispánjait, hogy Gadányi Mihályt Báthmonostori László ellenében ótalmazzák. 258
»»» 170. 1413. Visegrád, jun. 14. Rozgonyi Simon országbíró Báthmonostori László kérelmére tanusítja, hogy Máréi Miklós özvegye és fiai a kitüzött határnapon nem jelentek meg. 259
»»» 171. 1413. Csernyéd, jan. 21. Tolna vármegye alispánjai és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy a Báthmonostori László és jobbágyai által Gadányi Mihályon és Lukácson s ezek nejein elkövetelt hatalmaskodást megvizsgáltatták. 259
»»» 172. 1413. jul. 2. A pécsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Máré várába Báthmonostori Lászlót Borbála királyné tiltó parancsára nem iktatta be, s a per újabb tárgyalására a feleket megidézte. 261
»»» 173. 1413. jul. 3. A szekszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Báthmonostori Lászlónak egy szőlő birtokába való iktatása ellen Keménfalvai Mihály és Lukács tiltakoztak. 263
»»» 174. 1413. Hídvég, jul. 5. Hont vármegye alispánja és szolgabírái, Berki Mihály azon panaszát, hogy őt azelőtt nyolcz évvel Selízi Vesszős György Pezek nevű birtokban mindenéből kifosztotta, felülvizsgálat végett a király személye elé terjesztik. 264
»»» 175. 1413. jul. 10. A pécsváradi convent előtt Báthmonostori László és fiai, Órévi András fiát Demetert s ennek nejét és leányát, Karakó nevű birtok elfoglalásától tiltják. 265
»»» 176. 1413. jul. 16. A leleszi convent Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Pazonyi Gergelyt Mádai László ellen megidéztette. 266
»»» 177. 1413. jul. 18. A leleszi convent előt Kisvárdai Mihály és Pazoni Mátyás saját és testvéreik nevében, a köztük folyt peres kérdésekben s mindennemű kártételekre nézve egymással kibékülnek. 267
»»» 178. 1413. jul. 18. A leleszi convent előtt Kisvárdai Domokos fiai. Pazoni Mátyással, Gergelylyel és Barnabással akkép egyeznek ki, hogy az utóbbiak egy madai jobbágy dolgában esküt tegyenek. 268
»»» 179. 1413. jul. 20. A pécsi káptalan Zsigond királynak jelenti, hogy Pál bátai apátot és conventjét Báthmonostori László ellen megidézték. 269
»»» 180. 1413. Visegrád. jul. 27. Zsigond király előtt Madai László, Pazoni Mátyást és társait bizonyos bírság megfizetéséről nyugtatja. 270
»»» 181. 1413. aug. 5. Az egri káptalan előtt Peréni Imre és fiai, Peréni Pétert Középnemptiben a vámszedés mggátlásától, és Litér helységben egy földnek elfoglalásától, tiltják. 271
»»» 182. 1413. Visegrád, sept. 7. Rozgonyi Simon országbíró Gordorm Imrének Zichi Zsigmond ellen Zich, Tátony, Kechye, Gyalad, Kup, Zala, Szőlős, Lesthe, Jára, Tisvantelke és Megyer helységek, s az ezkehez tartozó egyéb birtokrészek iránt folytatott örökösödési perében, az okiratok bemutatására Zichi Zsigmondnak határidőt tűz ki. 272
»»» 183. 1413. Visegrád, sept. 8. Rozgonyi Simon országbíró, Kisanarcs nevű birtokban bizonyos zálogos résznek Kisvárdai Domokos fiaitól való kiválthatására, Kisanarcsi István fiát Lászlót, illetve Kisanarcsi Fábián fiát Mihályt itéletileg feljogosítja. 273
»»» 184. 1413. Valkóvár, sept. 14. Valkó vármegye alispánjai és szolgabírái bizonyítják, hogy egyik kiküldöt szolgabíró előtt Hangoni Torma András oda nyilatkozott, hogy Liszkói Miklós és fia özvegyeitől Erdőszád nevű birtokot azért foglalta el, mert az őt illeti. 277
»»» 185. 1413. Visegrád, sept. 20. Garai Miklós nádor a Márévára és tartozékai iránt Gunya fiai, Báthmonostori László és a király közt folyt ügyet a király hazaérkeztéig elhalasztja. 277
»»» 186. 1413. oct. 27. A kalocsai káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy azt a hatalmaskodást, melyet Geszti Zana László és Miklós, Báthmonostori Töttös László és fia János borsodi, kajándi és aranyáni birtokain elkövettek, megvizsgáltatta. 282
»»» 187. 1413. Visegrád, nov. 8. Rozgonyi Simon országbíró Chemem Lőrincz fiának Istvánnak, Monostori Miklós fia Péter ellen Monostor nevű birtokba történt beiktatáskor használt ellenmondás iránt folyt perében, a feleknek halasztást ad. 285
»»» 188. 1413. Visegrád, nov. 14. Zsigmond király Berki Mihály panaszára Töttös Lászlónak esküt ítél, hogy azelőtt nyolcz évvel Selízi Vesszős György Pezek nevű birtokban a panaszára Töttös Lászlónak esküt ítél, hogy azelőtt nyolcz évvel Selízi Vesszős György Pezek nevű birtokban a pasnaszost minden vagyonából ki nem fosztatta. 286
»»» 189. 1413. nov. 15. Garai Miklós nádor Báthmonostori László végrehajtási ügyét Keménfalvai MIhály és Lukács ellen, mivel ezek fizetés helyett birtoukat ajánlaták fel, s azt felperes ügyvédje el nem fogadta, későbbre halasztja. 288
»»» 190. 1413. dec. 5. Zsigmond király a Báthmonostori László és Keménflavai Mihály és Lukács közt folyó pert a felek akaratából a jövő évi bőjtközépi nyolczadokra elhalasztja. 289
»»» 191. 1413. dec. 24. A pécsváaradi káptalan Garai Miklós nádornak jelenti, hogy a fehérvári káptalant Töttös László ellen, Felszekcső nevű birtokán megidézte. 290
»»» 192. 1414. Visegrád, febr. 16. Garai Miklós nádor a Keménfalvai Mihály és Lukács s Báthmonostori László között föntforgó ügyet elhalasztja. 291
»»» 193. 1414. mart. 21. A leleszi convent előtt Kisvárdai Mihály. Zeleméri Lászlót Szentgyörgy nevű birtokon, Szabolcs vármegyében, bizonyos építkezésektől tiltja. 291
»»» 194. 1414. mart. 21. A leleszi convent előtt Kisvárdai Mihály, Debreczeni László özvegyét és leányait, a fele részben Szabolcs vármegyében, fele részben pedig Bihar vármegyében fekvő Macs nevű birtok elfoglalásától tiltja. 292
»»» 195. 1414. apr. 4. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Kazsúi Lászlót és Pétert, Zemplén vármegye három nyilvános piaczán kikiáltás utjain, Geudeni László ellen mégidéztette. 293
»»» 196. 1414. Visegrád, apr. 18. Zsigmond király a Báthmonostori László és Izményi Péter közt folyt pert elhalasztja. 294
»»» 197. 1414. Visegrád, apr. 22. Garai Miklós nádor Szeri Pása fiait és társait, Báthmonostori László ellen. Krakó nevű Baranya vármegyei birtok elfoglalásáért, a pécsváradi convent által másodízben maga elé idézteti. 295
»»» 198. 1414. Kálló, apr. 28. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabírái előtt Kisvárdai Mihály és testvérei, Magyi Lászlót és társait Mohostelek nevű birtok elfoglalásától tiltják. 297
»»» 199. 1414. máj. 1. A leleszi convent előtt Kisanarcsi László és fiai, Kisdöge nevű birtokukat Kisvárdai Domokos fiainak elzálogosítják. 298
»»» 200. 1414. Háj-Szentlőrincz, máj. 4. Péter hájszentlőrincz prépost, a Báthmonostori Töttös László által újabban megtelepített s a káptalannak átadott Timach nevű birtok után járó tized megváltására nézve, Töttös László rendelkezését elfogadja. 299
»»» 201. 1414. Visegrád, jun. 13. Zsigmond király a szegszárdi conventet kiküldi, hogy a váczi káptalan és Báthmonostori Töttös László közt Horpács és Krakó nevű Baranya vármegyei birtokok iránt folyt perben végrehajtást teljesítsen, s a feleket alább kijelelt illetőségeikbe iktassa be. 300
»»» 202. 1414. Visegrád, junius 18. Zsigmond király a váradi káptalant kiküldi, hogy Bátori Jánosnak és rokonainak azt a panaszát, hogy Rakamazi Imre és társai Rakamaz birtokkal a tiszai révet és átkelő helyet is elfoglalták, vizsgáltassa meg. 304
»»» 203. 1414. Buda, jun. 19. Garai Miklós nádor a szegszárdi conventet megkeresi, hogy a Keménfalvai Mihálytól és Lukácstól Báthmonostori László részére lefoglalt javak értékét becsültesse meg. 305
»»» 204. 1414. Buda, jun. 27. Garai Miklós nádor előtt Pomázi Chiko Ferencz fia István, Zenthe nevű birtokban a maga részét Báthmonostori Lászlónak százkilencz forintért zálogba adja. 308
»»» 205. 1414. jul. 16. A szegszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy a veszprémvölgyi apáczáknak Szigetfő és Zyld nevű, Báthmonostori Töttös Lászlónak Szalk nevű és Almási Mihálynak Pentele nevű birtokaik között, Töttös László ellenmondása daczára, a határt megjáratta. 309
»»» 206. 1414. Buda, jul. 26. Zsigmond király Zechei Somogy Györgyöt Báthmonostori László és fia János részére bírságolja. 311
»»» 207. 1414. Kálló, aug. 4. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabírái a Várdai Mihály és Zeleméri László közt Szentgyörgy birtokban történt foglalás iránt folyt pert, elbírálás végett a király elé terjesztik. 312
»»» 208. 1414. aug. 15. A szegszárdi convent Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Báthmonostori László beiktatását keménfalvai részbirtokába, Keménfalvai Miklós és Lukács ellenkezése miatt nem eszközölhette. 313
»»» 209. 1414. Erdőd, aug. 17. Ozorai Pipo temesi gróf az ország összes bíráit megkeresi, hogy Keménfalvai Lukács ügyeinek tárgyalását, mivel ő a török ellen hadba száll, mindenszentek nyolczadára halaszszák el. 314
»»» 210. 1414. sept. 5. Garai Miklós nádor a pécsváradi conventet megkeresei, hogy Báthmonostori Lászlót Keménfalvai Mihály és Lukács birtokaiba vezesse be. 315
»»» 211. 1414. Eger, oct. 6. János hercsi főesperes és egri vicarius Kisvárdai Mihály és Pelbárd kérelmére a zeleméri, kállai és monostori plebánosokat kiküldi, hogy az iránt tartsanak vizsgálatot, hogy Debreczeni Sandria és László özvegyei, hosszumacsi jobbágyaik papi adózását a szentgyörgyi anyaegyháztól jogtalanul vonják-e meg? 318
»»» 212. 1414. okt. 17. A pécsváradi convent Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Báthmonostori Lászlót Keménfalvai Mihály és Lukács birtokaiba bevezette. 319
»»» 213. 1414. oct. 26. A csanádi káptalan bizonyságlevele arról, hogy az aradi káptalan és Eleki László Vassán nevű birtokban az erdőt, a határjelek megjelölésével, hogyan osztották fel. 321
»»» 214. 1414. Visegrád, nov. 9. Garai Miklós nádor a Kisvárdai Mihály és Rozgonyi Simon fiai közt Tuzsér nevű birtok iránt folyt pert elhalasztja. 323
»»» 215. 1414. Visegrád. nov. 11. Zsigmond király a Báthmonostori László és Csepesi János közt folyt perben, az alperest meg nem jelenése miatt bírságolja. 324
»»» 216. 1414. Hosszumacs, nov. 11. A Kállai és zeleméri plébánososk János egri vicariusnak jelentik, hogy a hosszumacsi lakosoktól a szentgyörgyi anyaegyháznak járó jövedelem iránt a vizsgálatot Debreczeni Sandrin özvegyének fenyegetései miatt nem tlejesíthették, őt azonban a vicarius elé megidézték. 325
»»» 217. 1414. nov. 12. Zsigmond király Báthmonostori László panaszára Pál bátai apátot és conventjét, azért mert Szeremlénben jogtalan vámot szedet, a pécsi káptalan által harmadízben maga elé idézteti. 326
»»» 218. 1414. Visegrád, nov. 25. Garai Miklós nádor a Márévára és tartozékai iránt a király, Báthmonostori László és Gunya utódai közt folyt per tárgyalását részleteseb királyi utasítás szerezhetése czéljából elhalasztja. 329
»»» 219. 1414. Eger, dec. 7. János hevesi főesperes és egri vicarius a Kisvárdai Mihály és Pelbárt, valamint Macsi Sandrin özvegyeközt folyt ügyben halasztást ad. 330
»»» 220. 1414. dec. 16. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Báthmonostori Töttös László a pécsi káptalan ellen megidézte. 331
»»» 221. 1414. dec. 24. A boszniai káptalan Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Hangoni Mihály özvegyét és fiát, három nyilvános piaczon történt kikiáltás utján, Lizkói Miklós özvegye ellen megidézte. 332
»»» 222. 1415. Beregszász, febr. 8. Bereg vármegye alispánjának és szolgabíráinak jelentése Garai Miklós nádorhoz, arról a hatalmaskodásról, melyet Athyai Boldizsár Csapi Imrének és társainak Kelecsen nevű birtokán elkövetett. 333
»»» 223. 1415. Serke, febr. 18. Kapolai Dezső fia László, elhalt anyjáról reászállott ingóságait atyjának engedi át. 335
»»» 224. 1415. Visegrád. febr. 19. Zsigmond király a szegszárdi conventnek Chemeni Salap István és jobbágyai ellen folyó perében halasztást ad. 336
»»» 225. 1415. Visegrád. febr. 20. Garai Miklós nádor Kemendi Benedeknek és Jánosnak, Gyulai Frank és társai ellen folytatott perükben halasztást ad. 336
»»» 226. 1415. Visegrád. febr. 21. Zsigmond király, albban a perben, mely Pentele és Szalk nevű birtokok iránt Báthmonostori Töttös László és Almási Mihály közt folyt, s melybe szigetfői birtokuk miatt a veszprémvölgyi apáczák is beavatkoztak, a szegszárdi conventet újabb határjárásra küldi ki. 337
»»» 227. 1415. Visegrád, febr. 28. Garai Miklós nádor Péter háj-szent-lőrinczi apátot a kalocsai káptalan által másodízben megidézteti azért, hogy Pauliport nevű birtokról I. Károly király adománylevelét Báthmonostori László részére mutassa fel. 347
»»» 228. 1415. Visegrád, febr. 28. Zsigmond király Gadányi Mihály és Lukács azon panaszára, hogy ügyvédjük Abolmai Leusták, Báthmonostori László elleni ügyükben az ellenfél által megvesztegettetett, a pécsi káptalant vizsgálatra küldi ki. 349
»»» 229. 1415. Bodrog, mart. 9. Bodrog vármegye alispánjai és szolgabírái bizonyítják, hogy Báthmonostori Töttös László csikósát György deákot, ki Madarasra átszökött, az odavaló lakosok vissza nem eresztik. 350
»»» 230. 1415. mart. 14. Az egri káptalan jelentése Garai Miklós nádorhoz. Jánosd és Arka nevű birtokok határjárásáról. 351
»»» 231. 1415. mart. 26. A váradi káptalan előtt Zakoli Imre saját és fiai nevében, a Kölcsei Lászlótól zálogban bírt Rakamaz. Vencsellő és Monostoros-Adony nevű birtokokat Bátori Jánosnak és Istvánnak alzálogba adja. 353
»»» 232. 1415. apr. 10. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Boli Gergely Báthmonostori Töttös László kerekegyházi birtokán a határjeleket széthányatta és egy erdőt a naradi útban levágatott. 354
»»» 233. 1415. apr. 20. A garam-szentbenedeki convent Zsigmond királynak jelenti, hogy az István esztergomi éneklő kanonok damasi jobbágyai által Báthmonostori Töttös László vezekényi birtokán elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta, s a kanonokat damasi birtokáról a nádor elé megidéztette. 355
»»» 234. 1415. apr. 22. A váradi káptalan bizonyságlevele a Debreczeni László leányai részére Debreczen. Macs. Derecske, Szoboszló, Hegyes, Hatház, Sámson, s több más birtokokból járó leányi negyed kiadásáról. 357
»»» 235. 1415. Eger, máj. 5. János hevesi főesperes és az egri püspök vicariusa, a kállai, böszörményi, bolcsi, zeleméri és hadházi plébánosokat kiküldi, hogy Hosszumacsi Sandrin özvegyét, különbeni excommunicálás terhe alatt annak elismerésére utasítsák, hogy Macs nevű birtoknak a Tothzou patakon innen fekvő része az egri egyházmegyékhez tartozik. 359
»»» 236. 1415. Beremen, máj. 17. Zsigmond király Gadáni Mihályt, hogy pereiben eljárhasson, a török elleni hadjáradtban való részvételtől fölmenti. 361
»»» 237. 1415. Visegrád, jun. 1. Garai Miklós nádor a Liszkai Miklós özvegye s Bathyai István és társai közt folyt perben halasztást ad. 362
»»» 238. 1415. jul. 26. A szegszárdi convent Báthmonostori Lászlónak és Almási Mihálynak Szalk és Pentele nevű birtokaik közt a határ megjárását Zsigmond király rendeletéből azért, mert Báthmonostori László Bosniában a törökök elleni hadjáradtban vesz részt, elhalasztja. 363
»»» 239. 1415. Kálló, aug. 3. Szabolcs vármegye főispánja, alispánja és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy azt a hatalmaskodást, melyet Losonczi Bánfi Zsigmond szentmártoni tisztjei Várdai Mihály. Miklós és Pelbárd birtokain elkövettek, megvizsgáltatták. 364
»»» 240. 1415. Báthmonostor, aug. 26. Tapolcsáni János a szent Ágostonról nevezett remeték provincialisa, Sana Gergely zembeczi várnagyot és családját a rend confraternitásába fogadja. 365
»»» 241. 1415. Zágráb, aug. 29. Zágráb vármegye alispánja és szolgabirái Szomszédvári Tóth Miklósnak és társainak Báthmonostori Töttös László és jobbágyai ellen folytatott perében halasztást adnak. 367
»»» 242. 1415. Visegrád, sept. 1. Perényi Péter országbíró a Gadányi Mihályné és Báthmonostori László közt folyt pert azért, mert az utóbbi hír szerint török fogságba esett, elhalasztja. 368
»»» 243. 1415. Visegrád, sept. 2. Garai Miklós nádor Rozgonyi István és György perét Tuzsér birtok iránt, Tuzséri György ellen, elhalasztja. 368
»»» 244. 1415. Visegrád, sept. 2. Zsigmond király Báthmonostori Töttös Lászlónak és fiának Jánosnak perét Boli Gergely ellen azért mert Töttös László a törökökkel legközelebb történt összeütközés alkalmával szerencsétlenül járt, elhalasztja. 369
»»» 245. 1415. Eger, sept. 15. János szabolcsi főesperes és egri vicarius Kisvárdai Mihálynak és fivéreinek a hosszumacsi templomok dolgában Debreczeni Dandrin és László özvegyei ellen folytatott ügyöket a király rendeletéből elhalasztja. 370
»»» 246. 1415. oct. 6. Tamás báthmonostori plébános kijelenti, hogy évi fizetésére és a szent Lászlóról nevezett egyház föntartására nézve, Töttös László özvegyének és hozzártartozóinak semmiféle nehézséget nem fog okozni. 372
»»» 247. 1415. Csernyéden, oct. 8. Tolna vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy előttük báthmonostori Töttös László ellen panaszszal senki sem lépett föl. 373
»»» 248. 1415. oct. 31. A kalocsai káptalan előtt Vezekényi Farkas Miklós özvegye Katalin ügyvédet vall. 373
»»» 249. 1415. Zágráb, nov. 5. Eberhard zágrábi püspök János esztergomi érsek által a király nevében s parancsa következtében Monoszlai Zsigmondot utasítja, hogy a néhai Töttös László blinai jobbágyaitól elhajtott sertéseket adja vissza. 374
»»» 250. 1415. Visegrád. nov. 11. Garai Miklós nádor abban a perben, melyet Bátori György fia Antal Meggyesi Simon bán fia János és fiai ellen Meggyes nevű birtok iránt folytatott, az egyik alperest a leleszi convent által másodszor megidézteti. 375
»»» 251. 1415. Visegrád, nov. 13. Garai Miklós nádor Kusali Jakch fiainak, Györgynek és Istvánnak, Odi Mihály fia János ellen Od, Arthal és Harakyan birtokok iránt folytatott perét elhalasztja. 376
»»» 252. 1415. Visegrád, nov. 13. Perényi Péter országbiró Gúthi Boldizsárt Csapi Péter ellen, a leleszi convent által újabban megidézteti. 377
»»» 254. 1415. nov. 29. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy a midőn Mihállaka és Szentgyörgy nevű birtokok határait, Várdai Domokos fiai részére megjárták, Zeleméri László a határjelek megújításának ellentmondott. 380
»»» 255. 1415. Csernyéd, dec. 16. Tolna vármegye alispánja és szolgabirái kijelentik, hogy a Báthmonostori László özvegye és Máréi Miklós özvegye közt folyt ügyben az utóbinak elmaradása miatt igazságot nem szolgáltathatták. 383
»»» 256. 1415. dec. 22. A leleszi convent Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Pazoni Gergelyt madai birtokáról. Madai László ellen megidézték. 384
»»» 257. 1415 . Avignon. dec. 27. Zsigmond király az egyház és ország nagyjait utasítjak, hogy Töttös László nejét gyermekeit javaikban megvédelmezzék. 385
»»» 258. 1415. dec. 30. A pécsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Pál bátai apátot és conventjét, Hay nevű birtokról, Báthmonostori László ellen megidézte. 386
»»» 259. 1415. Fehérvár. A szentágoston-szerzetbeli remeték provincialisa Báthmonostori Töttös László részére ennek saját és ősei lelki üdvéért miséket szolgáltatni rendel. 387
»»» 260. 1416. A blinai uradalom összes jövedelmeinek jegyzéke az 1414. és 1415. években. 388
»»» 261. 1416. Avignon, jan. 7. Zsigmond király az ország hatóságaival tudatja, hogy Báthmonostori Töttös László a boszniai hadjáratban megöletvén, kiskorú fiainak jobbágyai csak az özvegy engedelmével költözhetnek máshová. 392
»»» 262. 1416. Kálló, jan. 11. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabírái Pazoni Barnabásnak Cseres László ellen folyt perét elhalasztják. 394
»»» 263. 1416. január 11. A váradi káptalan bizonyítja, hogy Zsigmond király új adománya következtében Olnodi Zudar Péter bán és István fiait Szabolcs vármegyei Devecser, Macsuszeg, Inha, Borsüs, Kék, Bajnokfölde, Laktelke, Tas, Masa, Diósdoboka, Temehaza, másként Miskouch, Domrad, Kuren, Védegyház, Béltek, Páli, Őr birtokba, úgy a kocsrodi és keréli vám birtokába beiktatta. 394
»»» 264. 1416. január 21. A leleszi convent előtt Csicseri Orosz János és fiai komorói birtokukon Kisvárdai Domokos fiai által elkövetett hatalmaskodás dolgában az utóbbiakkal kibékülnek. 396
»»» 265. 1416. Buda. febr. 14. Garai Miklós nádor a fehérvári káptalan és Báthmonostori László közt folyt bizonyos peres ügy megvitatására újabb határnapot tűz ki. 398
»»» 266. 1416. Buda, február 15. Garai Miklós nádor Kemenfalvai Mihálynak és Lukúcsnak Báthmonostori László ellen folyt perökben halasztást ad. 398
»»» 267. 1416. Buda, február 16. Garai Miklós nádor. Báthmonostori Lászlónak Pál bátai apát ellen folyt perét, azért mert felperes a boszniai hadjáradtban megöletett. elhalasztja. 399
»»» 268. 1416. Buda, február 16. Garai Miklós nádor Báthmonostori Lászlónak Gezthi János neje és Gyulai Mihály neje ellen folyt perét elhalasztja. 400
»»» 269. 1416. Buda, febr. 16. Garai Miklós nádor Kanizsai János esztergomi érseknek és rokonainak Hodos és Belch nevű Tolnavármegyei birtokuk iránt Ábeli Jakab ellen folyt perét elhalasztja. 401
»»» 270. 1416. Buda. febr. 20. Perényi Péter országbíró Kazsui Péter deákot és Lászlót, kik megidéztetésük daczára Gudeni Tamás fia László ellen meg nem jelentek, birságolja, s az eddig rájuk rótt birságokat megkétszerezi. 401
»»» 271. 1416. február 26. A leleszi convent előtt Zalmadi Albert Zalmad és Gelse nevű Szatmár és Szabolcs vármegyei birtokokban a maga részét Pazoni Dénes és Benedek fiainak zálogba adja. 402
»»» 272. 1416. mart. 19. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti hogy a midőn Várdai Miklós é Pelbárt kérésére ezeknek Miállaka és Szentgyörgy nevű birtokain a határjárást megkezdték Zeleméri László és Mihály ellentálltak. 404
»»» 273. 1416. Buda, apr. 11. Zsigmond király a kalocsai káptalant kiküldi, hogy azt a hatalmaskodást, melyet Farki György madarasi tiszt Báthmonostori Töttös László özvegyének Szentgyörgy és Katymár nevű birtokain elkövetett, vizsgáltassa meg. 406
»»» 274. 1416. apr. 16. A leleszi convent Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Csapi Imre fiát Istvánt Csetneki János neje Klára asszony ellen, három nyilvános piaczon kikiáltás útján megidézte. 407
»»» 275. 1416. máj. 27. A pécsváradi convent előtt Gadányi Mihályné ügyvédet vall. 408
»»» 276. 1416. Buda, jun. 1. Garai Miklós nádor Csepcsi Jánosnak Szántai Jakab ellen folytatott perét elhalasztja. 408
»»» 277. 1416. Buda, jun. 1. Perényi Péter országbíró Zanai Gergely fiainak Báthmonostori László ellen folyt perét, minthogy ez utóbbi a boszniai hadjáratban szerencsétlenül járt, elhalasztja. 409
»»» 278. 1416. Buda, jun. 2. Garai Miklós nádor Báthmonostori László közt egy részről, másik részről Pósa fiai István és György fiai, Szeri Good fia Sándor és Szent-Salvatori Albert közt folyt bizonyos ügy megvitatására újabb határnapot tűz ki. 410
»»» 279. 1416. jun. 2. Zsigmond király Keménfalvai Mihálynak és Lukácsnak Báthmonostori László ellen folyt perökben az okiratok felmutatására halasztást ad. 410
»»» 280. 1416. jun. 2. Zsigmond király a Báthmonostori László által Keményfalvai Mihály és Lukács ellen indított ügyet elhalasztja. 411
»»» 281. 1416. jun. Perényi Péter országbíró a Gadányi Mihályné és Báthmonostori László közt folyt pert elhalasztja. 412
»»» 282. 1416. Buda, jun. 4. Perényi Péter országbíró az az ügyet, mely Báthmonostori László és Koroghi Fülpös közt Boya nevű birtok határának megjárása iránt folyt, azért mert Töttös László Boszniában a török ellen csatát vesztett s legyőzetett, elhalasztja. 413
»»» 283. 1416. Buda, jun. 4. Perényi Péter országbíró levele, melyben István esztergomi olvasó kanonoknak Töttös László és ennek Sandrin nevű tisztje ellen folytatott perében, minthogy az utóbbiakat a boszniai hadjáratban veszedelem érte, halasztást ad. 414
»»» 284. 1416. Buda, jun. 5. Garai Miklós nádor a fehárvári káptalannak Báthmonostori László s ennek laki jobbágyai ellen folyt ügyében halasztást ad. 415
»»» 285. 1416. Buda, jun. 5. Perényi Péter országbíró Báthmonostori Lászlónak és fiának Jánosnak Aranyáni Pál ellen folytatott perét, mivel fölperest a boszniai hadjáratban veszedelem érte, elhalasztja. 416
»»» 286. 1416. Tasnád. jun. 7-e. György régeni plébános és István erdélyi püspök tasnádi vicariusa, Mihály előbbi püspöki vicariusnak bizonyos leánynegyedi ügyben 1401-ben kiadott levelét átirja. 416
»»» 287. 1416. Buda. jun. 9. Zsigmond király abban a perben, mely Várdai Mihály. Miklós és Pelbárt s Zeleméri László és Mihály közt Mihállaka és Szentgyörgy nevű birtokok iránt folyt, a Zelemérieknek okirataik felmutatására határnapot tűz ki. 418
»»» 288. 1416. Bodrog. jun. 27. Bodrog vármegye alispánjai és szolgabirái bizonyítják, hogy Báthmonostori László özvegye ellen Farki György madarasi tisztje, a részére megítélt esküt nem tette le. 420
»»» 289. 1416. Bodrog, jun. 27. Bodrog vármegye alispánjai és szolgabírái bizonyítják, hogy a midőn Báthmonostori Töttös László özvegyének szentgyörgyi birája és társa esküjöket le akarták tenni az ellenfél Balog András nem jelent meg. 421
»»» 290. 1416. Bodrog, julius 25. Bodrog vármegye szolgabírái Farki György madarasi birót, Töttös László ellen bírságolják. 421
»»» 291. 1416. Bodrog, jul. 25. Bodrog vármegye alispánajai és szolgabírái bizonyítják, hogy Báthmonostori Töttös László özvegyének három szentgyörgyi jobbágya, arra, hogy Balog András jobbágy Madarasra váltságdíjának megfizetése nélkül alattomban távozott el, az esküt letették. 422
»»» 292. 1416. Buda, aug. 11. Zsigmond király a kalocsai káptalant kiküldi, hogy azt a hatalmaskodást, melyet Báthmonostori Töttös László baracskai birtokán a fehérvári káptalan El helységbeli jobbágyaival elkövetett, vizsgáltassa meg. 423
»»» 293. 1416. sept. 22. A leleszi convent Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Pazoni Mátyást Madai László ellen három nyilvános piaczon kikiáltás utján megidéztette. 424
»»» 294. 1416. oct. 22. A csázmai káptalan előtt Báthmonostori Töttös László fiai az iránt, hogy sem ők, sem atyjuk a Száva folyón innét fekvő birtokaikat Dechluzi Roh Jánosnak s leszármazóinak el nem zálogosítottak, órásukat kijelentik. 425
»»» 295. 1416. Pécs, oct. 26. Medvei János pécsi püspök levele nővéréhez Töttös László nejéhez, melyben öt azon örömhír felől értesíti, hogy férje a törökök földjéről szabadon visszajöhet. 426
»»» 296. 1416. Buda, nov. 6. Zsigmond király Báthmonostori Töttös Lászlónak és fiának Jánosnak, Bólyi Gergely és ennek Körtvélyesi Imre nevű jobbágya ellen folyt perét elhalasztja. 427
»»» 297. 1416. Esztergom, nov. 9. Az esztergomi érsek vicariusa a Kisvárdaiak és Hosszumacsi Sandrin közt egyháziak dolgában folyt és a föszentszékhez fölebbezett ügyben, a kiküldött plébánosok által az özvegyet megidézteti. 428
»»» 298. 1416. Buda, dec. 5. Garai Miklós Gúthi Boldizsárt fej- és jószágvesztésre ítéli abban a perben, melyet Chapi Péter egy száz forint értékű ló elvitele miatt ellene indított, mivel nevezett Gúthi Boldizsár háromszori megidéztetése s három nyilvános piaczon történt kikiáltatása után sem jelent meg. 430
»»» 299. 1417. febr. 23. Buda. Perényi Péter országbiró a Máréi András és Báthmonostori László közt folyt pert elhalasztja. 436
»»» 300. 1417. mart. 20. A pécsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Báthmonostori Töttös László özvegyének tisztjét, Jakab fiát Jánost, a fehérvári káptalan ellen Vayas nevű birtokban megidézte. 436
»»» 301. 1417. mart. 29. A szegszárdi convent előtt Juthai Márton fia Jakab elismeri, hogy Kelemen nevű testvérének pénzét és ruháit, melyeket akkor, midőn Töttös Lászlóvel a török ellen eltávozott, ennek Aranyadi Imre nevű jobbágya őrizetül átvett, Töttös László özvegye visszaadta. 437
»»» 302. 1417. apr. 8. A leleszi convent előtt Barrabási Erne fia Mihály és társai, Erne fiát Jakabot Papus nevű Szatmár vármegyei birtokuknak elidegenítésétől tiltják. 438
»»» 303. 1417. apr. 14. A leleszi convent Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Pazoni Gergelyt Madai László ellen három nyilvános piaczon kikiáltás utján megidézte. 439
»»» 304. 1417. Kálló, apr. 17. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabirái előtt Megyesi Zsigmond egyik laskodi jobbágya magát kötelezi, hogy Kisvárdai Mihálynak a kitűzött határnapon nyolcz forintot megfizet. 440
»»» 305. 1417. Esztergom, május 1. Kanizsay János esztergomi érsek vicariusa, Monaki Sandrin és Debreczeni László özvegyeinek Kisvárdai Miklós és társai ellen a hosszumacsi templom iránt folyt perében halasztást ad. 441
»»» 306. 1417. május 2. A leleszi convent Zsigmond király meghagyásából Csapi Imre fiait, Kerecseni Jánosnak és társainak Eszterjen és Kerecsen nevű birtokaiba zálogjogon beiktatja. 443
»»» 307. 1417. Buda, május 14. Garai Miklós nádor Báthmonostori Töttös László özvegyének Orsolya asszonynak Farki György és ennek familiárisa Miklós ellen folyt perét elhalasztja. 444
»»» 308. 1417. Constanz, május 30. Zsigmond király Garai Miklós nádort és társait utasítja, hogy Töttös László özvegyének és fiainak három tótországi falu elpusztításáért, Szántai Laczk Dávid bán és várnagyai ellen elégtételt szolgáltassanak. 445
»»» 309. 1417. Constanz, május 30. Zsigmond király Szántai Laczk Dávid szlavon bánnak meghagyja, hogy Töttös László özvegyének a fiainak három falujából a bán várnagyai által elvitt ingókat adassa vissza. 447
»»» 310. 1417. Constanz, jun. 3. Zsigmond király Báthmonostori László özvegyét és árváit az Ozorai Pipó hadai által okozott károkért kárpótoltatni rendeli. 448
»»» 311. 1417. Constanz, jun. 4. Zsigmond király a fehérvári káptalant utasítja, hogy Gel nevű pusztát Töttös László özvegyének és fiainak haszonbérleti jogon visszaadassa. 450
»»» 312. 1417. Consztanz, jun. 6. Zsigmond király Bodrogh vármegye alispánjának és szolgabíráinak meghagyja, hogy István rácz deszpót arnathi tisztjei által, Töttös László özvegyének és fiainak asszonyfalvi birtokán elkövetett hatalmaskodás dolgában a károsultaknak elégtételt szolgáltassanak. 451
»»» 313. 1417. Buda, jun. 6. Garai Miklós nádor a király, Báthmonostori László s Máréi Gunya fiai közt Máré vára iránt folyt per tárgyalását elhalasztja. 453
»»» 314. 1417. Constanz, jun. 13. Zsigmond király utasítja az ország fő bíráit, hogy a Máréi András és Mihály ellen Márévár fele része és tartozékai iránt Báthmonostori László által indított ügyet, a nevezett Máréinak és Báthmonstori László örökösei közt tárgyalás alá vegyék. 454
»»» 315. 1417. Buda, jun. 14. Zsigmond király Bodrogh vármegye alispánját és szolgabiráit kiküldi, hogy a Farki György madarasi tiszt és ennek familiárisai által Töttös László utódainak Mathesháza nevű birtokán elkövetett hatalmaskodást vizsgáltassák meg. 457
»»» 316. 1417. körül, Várallja, apostolok napja után szombaton jul. 17. Alsáni János néhai temesi főispán és kir. főpinczemester neje levele testvéréhez Báthmonostori Töttös Lászlóhoz, melyben őt értesít, hogy a mikor megérkezését tudtul adja, hajósait számára ki fogja rendelni. 458
»»» 317. 1417. Bodrogh, aug. 7. Bodrogh vármegye alispánjai és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik ,hogy azt a hatalmaskodást, melyet a fehérvári káptalanbeli tisztje és felszekcsői jobbágyai Töttös László utódainak baracskai bitokán a holt-dunában levő halastavak elrontása által elkövettek, megvizsgáltatták. 458
»»» 318. 1417. Kálló, aug. 7. Szabolcsvármegye alispánja és szolgabirái jelentik, hogy azt a hatalmaskodást, melyet Zeleméri László deák zeleméri birtokán, Kisvárdai Mihály, Miklós és Pelbárd egyik monostori jobbágyán elkövetett, megvizsgáltatták. 460
»»» 319. 1417. aug. 22. A leleszi convent előtt Bátori György fia Antal ügyvédet vall. 462
»»» 320. 1417. Buda, aug. 31. Zsigmond király a kalocsai káptalant kiküldi, hogy a rácz despota apáti tisztje ellen, ki Töttös László özvegyének és fiainak Valfer nevű birtokán a Halásztelek nevű földet és Verester nevű erdőt elfoglalta, vizsgálatot teljesítsen. 463
»»» 321. 1417. Buda, aug. 31. Garai Miklós nádor Lizkói Miklós özvegyének Bathyai István és társai ellen folyt perét elhalasztja. 464
»»» 322. 1417. Buda, sept. 1. Zsigmond király a kalocsai káptalant kiküldi, hogy azt a hatalmaskodást, melyet Peretnich Miklós apáti tiszt Töttös László utódai birtokán két haltartó hely elpusztítása által elkövetett, vizsgáltassa meg. 464
»»» 323. 1417. Bodrogh, sept. 13. Bodrogh vármegye alispánja és szolgabirái Zsigmond királynak jelentik, hogy Töttös László özvegyének és fiainak Valfer nevű birtokán két halastó elfoglalásával a rácz despota által elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatták. 466
»»» 324. 1417. Zágráb, oct. 13. Szántai Laczk Dávid szlavon bán Szomszédvári Tóth Miklósnak és társainak, Báthmonostori Töttös László elen folyt pörét elhalasztja. 467
»»» 325. 1417. Nekche, oct. 24. Garai Miklós nádor utasítja Héthársi Jánost a nyest adó dicatorát, hogy a király parancsát vegye figyelembe és Báthmonostori László jogutódainak birtokain az említett adót be ne hajtsa. 468
»»» 326. Nekche, oct. 25. Garai Miklós nádor Kovári Pál nádor helytartót, a Báthmonostori László özvegye és fiai ügyében Máré vára iránt leérkezett királyi meghagyás foganatosítására utasítja. 469
»»» 327. 1417. Buda, nov. 10. Garai Miklós nádor Báthmonostori Lászlónak a háj-szentlőrinczi káptalan ellen folyt perében halasztást ad. 470
»»» 328. 1417. Buda, nov. 10. Perényi Péter országbíró Almási Mihálynak Báthmonostori Töttös László ellen folyt perét, azért mert ezt a boszniai hadjáratban veszély érte, elhalasztja. 471
»»» 329. 1417. Buda, nov. 12. Zsigmond király abban a perben, mely Várdai Mihály, Miklós és Pelbárt, úgy Zeleméri Mihály közt Szentgyörgy és Mihállaka birtokok határai iránt folyt, Zeleméri Mihályt a leleszi convent által proclamálás utján megidézteti. 471
»»» 330. 1417. Buda, nov. 14. Garai Miklós nádor előtt Gordovai Franch bán fiának Lászlónak fiait, kiknek anyjuk Zichi Paska fia Jakab leánya volt, Zichi Paska fia Jakab unokájának Zsigmondnak utódai, anyai örökségükre nézve, Csanád, Temes, Fehér, Kolos vármegyékben fekvő több birtokokból kielégítik, s az Erdélyben fekvő birtokokba a beiktatás teljesítésére a kolozsmonostori convent a nádor által kiküldetik. 474
»»» 331. 1417. Buda, nov. 18. Perényi Péter országbíró a Máréi András és Báthmonostori László közt folyamatban volt a pert a jövő évi sz. György octaváira halasztja. 481
»»» 332. 1417. dec. 19. A pécsváradi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Bathai Pált és Jakabot Fridrik szegszárdi apát és conventje ellen megidézte. 482
»»» 333. 1418. Tasnád, jan. 13. János pankotai főesperes és tasnádi vicarius előtt, Laskodi László és Megyesi Zsigmond bizonyos tartozásukra nézve Károlyi Marhard fiát Andrást kielégítik. 482
»»» 334. 1418. mart. 17. A leleszi convent előtt Daróczi Ferencz tizennyolcz hold földet és egy rétet Darócz nevű birtokban Beregvármegyében, Kisvárdai Domokos fiainak zálogba ad. 483
»»» 335. 1418. apr. 4. A szegszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Báthmonostori Töttös László fiát Jánost Máréi Miklós özvegye ellen három vidékbeli piaczon kikiáltás útján megidézte. 484
»»» 336. 1418. Buda, apr. 4. Zsigmond király a kisvárdaiak monostori birtokán Zeleméri László által elkövetett hatalmaskodásért, ez utóbbit a leleszi convent által másodszor a kir. curiára idézteti. 485
»»» 337. 1418. apr. 5. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy a midőn Várdai Mihály, Miklós és Pelbárd részére Kerva nevű Bereg vármegyei pusztát visszafoglalni akarták, néhai Theodol podoliai herczeg és beregi főispán özvegyének és leányainak dedai birája ellenmondott. 487
»»» 338. 1418. apr. 11. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy a midőn Zalmad és Gelse nevű birtokokban, Pazoni Albert birtokából Pazoni Mátyásnak megitélt részt kihasítani akarták, Pazoni Benedek ennek ellene mondott. 489
»»» 339. 1418. Buda, jun. 4. Perényi Péter országbíró halasztó levele Barki Bagar Péter özvegyének Barki András és társai ellen folyt ügyében. 490
»»» 340. 1418. Szeged, jun. 15. Ozorai Pipó temesi főispán levele Töttös László özvegyéhez, hogy bizonyos lopásért fogságában tartott Tompor nevű chortyanszéki királyi kunt bocsássa szabadon. 491
»»» 341. 1418. Argentina, jun. 19. Zsigmond király az ország összes bíráit utasítja, hogy Báthmonostori Töttös László kiskorú árvái felett, azon ügyek kivételével, melyek már atyjuk életében folytak, ne biráskodjanak. 492
»»» 342. 1418. Kálló, jun. 25. Szabolcs vármegye alispánja és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy a Pazoni Cheres János által Pazoni Mátyáson elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatták. 493
»»» 343. 1418. aug. 6. A kalocsai káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy a teljesített vizsgálat és több tanuk kihallgatása után a báthai apát által Pongorach nevű birtokból elfoglalt azon rész birtokába, melyen az apát házakat is épittetett, Báthmonostori Töttös László fiait beiktatta. 494
»»» 344. 1418. aug. 10. A zágrábi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy a Monoszlai Zsigmond és Farkas által Báthmonostori Töttös László fiainak Felsőbudusovi birtokán elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 497
»»» 345. 1418. aug. 17. A csázmai káptalan Szántói Laczk Dávid szlavon bánnak jelenti, hogy Zrínyi Péter által Töttös László fiainak Blyna nevű birtokán elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatták. 499
»»» 346. 1418. aug. 27. A pécsi káptalan Báthmonostori Töttös László özvegyének kérelmére átírja János prépost esztergomi érseki helytartónak 1408. oct. 1-én kelt levelét, melyben Pál bátai apátot, mivel az alsó-bátai plébánossal, Dénessel, 1408. jul. 5-én közjegyző előtt kötött egyezséget meg nem tartotta, újból büntetéssel sujtja. 501
»»» 347. 1418. aug. 27. A pécsi káptalan Báthmonostori László özvegye részére kiadja János prépost esztergomi érseki helytartónak 1408. junius 20-án kelt itéletét, melylyel Pál bátai apát javadalmától megfosztatott és kiközösíttetett. 505
»»» 348. 1418. aug. 31. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy a midőn Bereg vármegyében Daróczi Bertalant és társait Daróczon bizonyos birtokrészbe és Syd nevű birtokba beiktatni akarták, Várdai Miklós és Pelbard ellentmondtak. 509
»»» 349. 1418. Nagyfalu, sept. 19. Baranya vármegye alispánjának és szolgabíráinak jelentése a királyhoz, a Thapazi László laskói tiszt és a szegszárdi apátság jobbágyai által Báthmonostori Töttös László utódainak majsai birtokán elkövetett hatalmaskodásról. 511
»»» 350. 1418. Bodrog, sept. 24. Bodrog vármegye alispánjai és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy azt a hatalmaskodást, melyet a fehérvári káptalan El nevű helységbeli jobbágyai Báthmonostori Töttös László özvegyének és fiainak baracskai birtokán elkövettek, megvizsgáltatták. 513
»»» 351. 1418. Bodrog, oct. 22. Bodrog vármegye alispánjának és szolgabíráinak bizonyságlevele, hogy a midőn Pál bátai apátot, ennek szeremlényi tisztjét és jobbágyait Báthmonostori Töttös László fiai megbizottjain Pongorach nevű birtokon elkövetett hatalmaskodásért megidéztették, Pál bátai apát és társai nem jelentek meg. 515
»»» 352. 1418. oct. 22. A kalocsai káptalan Zsigmond királynak jelenti hogy azt a hatalmaskodást, melyet a báthai szeremléni tisztjei és jobbágyai Töttös László fiainak megbizottjain, Pangarach nevű birtokokban elkövettek, megvizsgáltatta. 517
»»» 353. 1418. oct. 26. A kalocsai káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Báthmonostori Töttös László özvegyét, fiait s ezek jobbágyait Pangarach, Borsod, Aranyan, Mathiashaza, Bachkuta, Gara és Báthmonostor helységekből, Pál bátai apát ellen megidézte. 520
»»» 354. 1418. oct. 27. A szegszárdi convent jelentése Zsigmond királyhoz, a Farki László madarasi tiszt és társai által Báthmonostori Töttös László özvegyének és fiainak Mátyusházi birtokán elkövetett hatalmaskodás megvizsgálásáról. 522
»»» 355. 1418. Buda, nov. 8. Perényi Péter országbíró, Fridrik szegszárdi apátnak Báthmonostori Töttös László özvegye, fiai és ezek marosai jobbágyai ellen folyt ügyében halasztást ad. 523
»»» 356. 1418. Buda, nov. 9. Garai Miklós nádor a leleszi conventet kiküldi, hogy Borsvai Jakab fiainak Kismusaj nevű Bereg vármegyei birtokába Kusali Jakab fiát és társait iktassa be. 524
»»» 357. 1419. Bodrog, jan. 7. Bodrog vármegye alispánja és szolgabírái ítéletileg kimondják, hogy Báthmonostori Töttös László özvegye egyik báthmonostori jobbágyát, a Herczeg László dávothi birtokára való átköltözéstől jogosan tartja vissza. 526
»»» 358. 1419. Székesfehérvár, mart. 7. Zsigmond király Keményfalvai Mihályt és Lukácsot a Báthmonostori János által ellenük folytatott perben elmaradásuk miatt birságolja. 527
»»» 359. 1419. mart. A szegszárdi convent előtt Gadányi Mihály és neje ügyvédet vallanak. 528
»»» 360. 1419. Székesfehérvár márt. 15. Garai Miklós nádor Márévára iránt a király, Báthmonostori János és Gunya Miklós fiai közt folyt pert elhalasztja. 529
»»» 361. 1419. Székesfehérvár, mart. 20. Perényi Péter országbíró Fridrik szegszárdi apátnak Báthmonostori László özvegye és ennek fia János, továbbá Bathiai Pál és hatvannyolcz majsai jobbágy ellen folyt ügyében halasztást ad. 530
»»» 362. 1419. Fehérvár, mart. 23. Garai Miklós nádor a fehérvári káptalannak perét Báthmonostori Töttös László fia Oldalas János s ennek kilencz sembechi jobbágya ellen elhalasztja. 531
»»» 363. 1419. Eger, mart. 29. János szabolcsi főesperes és egri vicárius, Toronyai Langus leányát Orsolát, ki Eszeni Imre fiai ellen folyt perében a kitüzött határnapon nem jelent meg, birságban marasztja. 532
»»» 364. 1419. Székesfehérvár, mart. 31. Perényi Péter országbíró a Báthmonostori János ellen Pál bátai apát által leteendő esküre kitüzött határnapot elhalasztja. 533
»»» 365. 1419. Visegrád, apr. 12. Zsigmond király új adománylevele Vámosujfalu, Toronya, Csergő, Gerchel és Keleznő nevű Zemplén vármegyei falukról Upori István erdélyi püspök s ennek testvére László s többi rokonai részére. 534
»»» 366. 1419. apr. 18. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Monaki Sandrin és Debreczeni László özvegyeit, a két hosszumacsi templom dolgában keresetük újabbi tárgyalására, Kisvárdai Mihály, Miklós és Pelbárt ellen a király személye elé megidézte. 537
»»» 367. 1419. apr. 22. A leleszi convent előtt Bocskai János saját és gyermekei, úgy Szerdahelyi László neje és leánya, valamint Nagymihályi Pongrácz gyermekei nevében, a szepesi karthausiakat az alább felsorolt Szepes és Abauj vármegyei birtokok elfoglalásától tiltja. 538
»»» 368. 1419. apr. 23. A leleszi convent előtt Kisanarcsi Fábián fiai, Kisanarcsi István fiát Lászlót és társait a nagyarnarcsi birtokban per útján megnyert részük elfoglalásától tiltják. 539
»»» 369. 1419. apr. 25. A kalocsai káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy a fehérvári káptalan eli tisztjét Farki Györgyöt és több felszekcsői jobbágyát, kik Báthmonostori Töttös László Tóti nevű birtokán hatalmaskodtak, a király elé megidéztette. 540
»»» 370. 1419. apr. 28. A kalocsai káptalan Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Pál bátai apátot és érdektársait a báthmonostoriak pongorachi birtokán elkövetett hatalmaskodásért perbe idézte. 542
»»» 371. 1419. máj. 1. A leleszi convent előtt Gegeni Vincze fia Miklós, gegeni birtokrészének elfoglalásától Lövei Lászlót és fiait tiltja. 544
»»» 372. 1419. Beregszász, máj. 6. Bereg vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy Daróczi Ferencz Kisvárdai Mihály daróczi jobbágyainak vetését lelegeltette. 545
»»» 373. 1419. Fehérvár, jun. 2. Perényi Péter országbíró Izsépi Mátyust meg nem jelenése miatt Csapi Imre fiai részére birságolja. 545
»»» 374. Fehérvár, jun. 4. Garai Miklós nádor Madai Lászlónak Pazoni Lukács fia Miklós ellen folyt ügyét a szentgyörgynapi nyolczadokról, melyen alperesek a reájuk rótt birságot is megfizetni tartoztak, a szentmihályi nyolczadokra elhalasztja. 546
»»» 375. 1419 körül, Pozsony. Zsigmond király Báthmonostori Töttös László özvegyét levélben értesíti, hogy Szentgyörgyi Vincze Bálintot és Lászlót utasította, hogy a nándorfehérvári vár föntartására rendelt tizenkétezer négyszáz forintot az özvegy kezéhez fizessék meg, s a midőn az özvegy a pénzt fölveszi, azt fiának Lászlónak, nándorfehérvári várnagynak, minden haladék nélkül szolgáltassa át. 547
»»» 376. 1419. jul. 13. Az egri kápatalan bizonyítja, hogy Fornasi Péter özvegyét Klárát, ennek leányait és unokáit Nagygele és Telek máskép Bik nevű Borsod vármegyei birtokokba Zsigmond király rendeletéből beiktatta. 548
»»» 377. 1419. Fejéregyház, aug. 3. Lőrincz fejéregyházi plébános és János pécsváradi apátnak fehéregyházi tisztje Márk, Báthmonostori Töttös László özvegyével közlik azt az itéletet, mely szerint Tamás bátmonostori plébános, Pongráczi Kovács Benedek nejének letartoztatásáért száz forint vérdíj megfizetésére köteleztetett. 550
»»» 378. 1419. Zágráb, aug. 8. Marezdi Dénes slavoniai bán. Heréni Pál fiának Péternek Blinai Töttös László fiai ellen folyt ügyében halasztást ad. 551
»»» 379. 1419. aug. 12. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Tuzséri Miklós özvegyét és fiát attól, hogy Várdai Pelbard és fivérei leányvári révjogának megsértésével a kereskedőket és egyéb utasokat tuzséri révükön szállítassák át, eltiltották. 552
»»» 380. 1419. aug. 24. A kalocsai káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy a Gezthi László jobbágyai által Báthmonostori Töttös László fia János egyik jobbágyától lefoglalt négy ökör visszaadása iránt Zeche Domokost megintette. 554
»»» 381. 1419. sept. 17. A szegszárdi convent előtt Laki Garázda Miklós özvegye, Tárnok nevű birtokát Báthmonostori László özvegyének és fiainak zálogba adja. 556
»»» 382. 1419. sept. 19. A csanádi káptalan Garai Miklós nádornak jelenti, hogy abban a perben, mely El és Baracska nevű birtokok határai iránt Báthmonostori Töttös László fia János és a fehérvári káptalan közt folyt, Lukács fiát Illést és Bálint fiát Mihályt, mint szavatosokat megidézte. 557
»»» 383. 1419. Zágráb, oct. 2. Marczadi Dénes slavoniai bán, Zágráb vármegye ispánjainak és szolgabíráinak meghagyja, hogy a török elleni hadjárat következtében elrendelt általános törvényszünet alatt Töttös László özvegyének és fiainak minden peres ügyét a jövő vízkereszti nyolczadokra halasszák el. 559
»»» 384. 1419. Udvarhely, nov. 3. Garai Dezső macsói bán a szegszárdi conventet megkeresi, hogy a Báthmonostori László örököseinek Pathala nevű birtokán Zanai, máskép Csezmiczei Miklós és ennek geszti, boziási, miskei, zekfelei, echewi és lászlófalvai jobbágyai által elkövetett hatalmaskodást vizsgáltassa meg. 560
»»» 385. 1419. A Brassó melletti mezei táborban, nov. 8. Csáki Miklós erdélyi vajda Szatmár és Szabolcs vármegyék ispánjait értesíti, hogy Báthori Antal hadviselő belső szolgáival, valamint Bánházi György a véghelyek megvédése végett vele együtt táborba szálltak. 562
»»» 386. 1419. Buda, nov. 10. Perényi Péter országbíró a Báthmonostori János és Koroghi Fülpös közt Baksa birtok határa iránt folyt per tárgyalását elhalasztja. 563
»»» 387. 1419. nov. 12. A kalocsai káptalan Garai Dezső macsói bánnak jelenti, hogy a Gezthi Mihály fia Lázsló, Báthmonostori Töttös László utódainak Pathala nevű birtokát felszántotta és bevetette. 563
»»» 388. 1419. Buda, dec. 19. Zsigmond király Garai Dezső macsói bánt és Bodrog vármegye főispánját vagy ennek alispánját és a vármegye szolgabíráit utasítja, hogy Báthmonostori Töttös László utódai részére Zanai Miklós és Gezthi László ellen, kik a panaszosok pathalai birtokán hatalmaskodtak, igazságot szolgáltassanak. 565
»»» 389. 1419. Buda, dec. 21. Zsigmond király Garai Dezső macsói bánnak és bodrogi főispánnak meghagyja, hogy Báthmonostori Töttös László özvegye és fiai részére, az ezek pathalai birtokán Geszti László tisztjei és jobbágyai által elkövetett többrendbeli hatalmaskodás dolgában igazságot szolgáltasson. 567
»»» 390. 1419. Háj-Szentlőrincz. Péter háj-szentlőrinczi prépost Fábián presbitert ki a báthmonostori plebániát Tamás plebánostól erőszakkal elfoglalta, excommunicálja. 569
»»» 391. 1420. Buda, jan. 5. Zsigmond király a kalocsai káptalant kiküldi, hogy azt a hatalmaskodást, melyet Gezti Mihály fia László és emberei Báthmonostori Töttös László özvegyének és fiainak patalai birtokán az által követtek el, hogy öt embert a kutba dobtak s a plebánost elkergették, vizsgáltassa meg. 573
»»» 392. 1420. Bátor, jan. 8. Bátori György fia Antal a krasznai kerületben birtokai megtelepítésére nézve a föltételeket megszabja. 574
»»» 393. 1420. jan. 15. A bácsi káptalan Zsigmond királynak jelenti hogy Gezti Mihály fia Lászlónak, Zanai Miklósnak és nejének azt a panaszát, hogy Bozyas és Bozbokor nevű birtokaikon Báthmonostori Töttös László özvegye és fia János hatalmaskodtak, megvizsgáltatták s Bodrog vármegye gyűlésén számos tanuk kihallgatásával a panaszt valónak találták. 575
»»» 394. 1420. Buda, jan. 16. Perényi Péter országbíró meghagyja a szekszárdi conventnek, hogy a Báthmonostori János ellen hatalmaskodás miatt elmarasztalt Izméni Pétert a király elé idézze. 579
»»» 395. 1420. jan. 31. A kalocsai káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Gezti Mihály fia László és Zanai Miklós által Báthmonostori László özvegyének és fiainak Patala nevű birtokán elkövetett hatalmaskodás felől, Garai Dezső macsói bán és Bodrog vármegye szolgabírái jelenlétében számos tanukat kihallgatván, ezek a panaszt valónak bizonyították. 580
»»» 396. 1420. Buda, febr. 17. Perényi Péter országbíró a Báthmonostori János és Koroghi Fülöp közt fenforgó ügyet sz. Mihály octaváira elhalasztja. 583
»»» 397. 1420. Buda, febr. 21. Zsigmond király a leleszi conventet kiküldi, hogy Várdai Mihály és testvérei, Agárdi Tőke György és Péter Tárkonyi Péter, Miklós és János ellen a Tisza folyón a leányvári révjog feléért pert indítván, minthogy alperesek a kitüzött határnapon meg nem jelentek, a convent őket másodszor idézze meg. 583
»»» 398. 1420. Bodrog, február 24. Bodrog vármegye szolgabírái Baali Pál szolgabírót, ki az alispánok tudta nélkül s nem törvényszabta módon Zanai Miklós részére közgyűlést hirdetett, megbüntetés végett Garai Dezső macsói bánnak kiszolgáltatják. 586
»»» 399. 1420. Buda, febr. 24. Perényi Péter országbíró Athyai Boldizsárt a Várdai Domokos fiai által ellene indított perben meg nem jelenése miatt bírságolja. 587
»»» 400. 1420. Buda, mart. 2. Garai Miklós nádor a pécsváradi conventet kiküldi, hogy Báthmonostori László fia János kerekegyházi birtokán s Boli Gergely és István Körtvélyes nevű birtokán az I. Károly király 1317. évi levelében leírt határvonalat járassa meg. 587
»»» 401. 1420. Buda, mart. 2. Garai Miklós nádor Báthmonostori Töttös János ügyét Zanai Miklós özvegye és Gyulai Mihály neje ellen elhalasztja. 592
»»» 402. 1420. mart. 3. A szegszárdi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Báthmonostori László utódait bizonyos kártételek miatt Pál bátai apát és conventje ellen perbe idézte. 593
»»» 403. 1420. Rednek, mart. 25. Garai Dezső macsói bán abban a hatalmaskodási perben, mely Báthmonostori Töttös László fia János s Zanai Miklós és társai közt folyt, Töttös Lászlónak vádja bizonyítására esküt ítél. 595
»»» 404. 1420. mart. 28. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Bégányi Miklóst és Kissurányi Mártont Kissurány nevű Bereg vármegyei birtokba nem iktathatták be, mert Kissurányi Miklós ellentmondott. 597
»»» 405. 1420. apr. 22. A kalocsai káptalan előtt Báthmonostori Töttös János arra, hogy Cseznichei Zana Miklós ellen emelt vádja igaz ötvened magával az esküt leteszi. 599
»»» 406. 1420. máj. 9. A kalocsai káptalan bizonyságlevele arról, hogy Báthmonostori Töttös László fia János azt az esküt, melyet Garai Dezső macsói bán az ő részére megitélt, Gezthi Mihály fia László ellen letette. 600
»»» 407. 1420. Buda, máj. 10. Garai Miklós nádor a pécsváradi conventet kiküldi, hogy Szeri Pósa utódait és társaikat Báthmonostori László fia ellen három vidékbeli piaczon kikiáltás útján idézze meg. 601
»»» 408. 1420. Bodrog, máj. 15. Bodrog vármegye alispánjai és szolgabírái Zsigmond királynak jelentik, hogy azt a hatalmaskodást, melyet Ozorai Pipó gróf csanádi tisztje Báthmonostori Töttös László özvegyének és fiainak mátésházi birtokáról harmincznégy ökör és négy ló elvitelével elkövetett, megvizsgáltatta. 605
»»» 409. 1420. máj. 17. A kalocsai káptalan előtt Almási Mihály és társai egy részről, más részről Báthmonostori Töttös László fiai, a köztük folyt peres ügyekben kibékülnek. 607
»»» 410. 1420. Bodrog, máj. 18. Bodrog vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy Pál apát Báthmonostori Töttös János két pangarachi jobbágyát elfogatta, őket ítélet nélkül felakasztatta s testüket a Dunába dobatta. 608
»»» 411. 1420. máj. 24. A váradi káptalan előtt Pathay Péter Thurthen nevű Szolnok vármegyei birtokának felét László fiára, másik felét Dorottya leányára hagyja. 609
»»» 412. 1420. jun. 4. Az aradi káptalan előtt Zarándi Péter fia László elismeri, hogy Zokoli György fiai és társai Zokol nevű s más, alább felsorolt birtokokból a Zokoli László leányát Katalint megillető leányi negyedet kiadták. 610
»»» 413. 1420. jun. 7. A váradi káptalan előtt Sarmasági Igaz Tamás beleegyezését adja, hogy Moni Bartha fia Dömjén, Menyő nevű helységben egy udvartelket élte fogytáig kárpótlásúl megtarthasson. 611
»»» 414. 1420. Buda, jun 23. Garai Miklós nádor Báthmonostori Töttös László fiának Jánosnak, László hájszentlőrinczi prépost elleni ügyében halasztást ad. 612
»»» 415. 1420. Buda, jun.25. Zsigmond király a szegszárdi conventet kiküldi, hogy azt a hatalmaskodást, melyet Haraszti Dénes Ozorai Pipó csanádi tisztje Báthmonostori Töttös László fiainak mátyusházi birtokán elkövetett, vizsgáltassa meg. 613
»»» 416. 1420. Buda, jun. 30. Perényi Péter országbíró Hedrchi Istvánt és érdektársait Báthmonostori László özvegye és fia ellen egy majsai iktatásból kifolyó ügyben másodízben perbe idéztetni rendeli. 614
»»» 417. 1420. Csernyéd, jul. 15. Tolna vármegye közönsége Gadányi Gergely alispán és Gadányi Lukács sógornője közt fönforgó becsületsértési ügyben ez utóbbinak eskütételéről bizonyítványt ad. 616
»»» 418. 1420. Beregszász, jul. 20. Bereg vármegye alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy annak a birtokrésznek kiadását, mely Kisvárdai Domokos fiait Darócz nevű birtokból megilleti, a daróczi nemesek, Máté fiai kivételével, megtagadták. 617
»»» 419. 1420. Prága, jul. 26. Zsigmond király Töttös János fiainak Lajméri és Kerekegyházi birtokára, valamint Bolyi Gergelynek körtvélyesi birtokán a határ megjárására azért, mert Bolyi Gergely Ozorai Pipó temesi főispán szolgálatában a király udvarában bartózkodik, a pécsváradi conventnek uj határnapot tűz ki. 618
»»» 420. 1420. aug. 7. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Daróczi László fiait Bertalant és Lőrinczet s ezek társait azért, mert a daróczi határban Kisvárdai Mihály, Miklós és Pelbárt huszonnégy hold földjén a vetést szétrombolták a király elé megidéztette. 619
»»» 421. 1420. aug. 10. A garam-szentbenedeki convent Zsigmond királynak jelent, hogy a midőn az esztergomi érsekség Keth nevű birtokának határát megjárták, ennek Zselizi Töttös László fia Miklós ellentmondott. 621
»»» 422. 1420. aug. 14. A pécsváradi convent jelentése arról, hogy Hederehi Istvánt és Tamásy János vajda fiait Alsó-Majzán, Báthmonostori László utódai ellen perbe idézte. 625
»»» 423. 1420. Bodrog, sept. 7. Bodrog vármegye alispánjai és szolgabírái bizonyítják, hogy Ozorai Pipo temesi főispánnak egyik kecskési jobbágya, Báthmonostori Töttös János egyik katymári jobbágyától négy ökröt jogtalanul elfoglalt. 626
»»» 424. 1420. Buda, sept. 11. Perényi Péter országbíró a bátai convent és Báthmonostori János közt fenforgó ügyet vízkereszt nyolczadára halasztja. 627
»»» 425. 1420. Buda, sept. 14. Zsigmond király a szegszárdi conventet kiküldi, hogy az Ozorai Pipó csanádi tisztje és társai által Báthmonostori Töttös László özvegyének és fiainak Szentgyörgy nevű birtokán elkövetett hatalmaskodást vizsgáltassa meg. 628
»»» 426. 1420. Buda, sept. 14. Zsigmond király a szegszárdi conventet kiküldi, hogy azt a hatalmaskodást, melyet Haraszti Dénes csanádi tiszt emberei Báthmonostori Töttös László özvegyének és fiainak mátésházi egyik jobbágyán és nején, akkor mikor ezek a szeremlei vásárra mentek, a bajai erdőkben elkövettek, vizsgáltassa meg. 629
»»» 427. 1420. Buda, sept. 16. Garai Miklós nádor a pécsi káptalant kiküldi, hogy Szeri Pósa utódait és társaikat, Báthmonostori László fia János ellen harmad ízben idézze meg. 630
»»» 428. 1420. Czikador, sept. 19. Zsigmond király a pécsváradi conventet utasítja, hogy Bolyi Gergely és fia Mihály körtvélyesi birtokán s Báthmonostori Töttös László fia János kerekegyházi birtokán a határ megjárását halassza el azért, mert Bolyi Mihály Ozorai Pipó temesi főispán seregében a török ellen hadba szállni készül. 632
»»» 429. 1420. Beraun, oct. 29. Zsigmond király Nyárádtő, három Teremi és Udvarhely nevű Küküllő vármegyei birtokokat, Borosjenő Pilis vármegyei, Ilbew Pest vármegyei. Egerszeg Torna vármegyei és Csatárszeg Csongrád vármegyei birtokokért Szántai Laczkfi Jakabnak, Dávidnak és Benedek boszniai püspöknek cserébe adja. 633
»»» 430. 1420. Buda, nov. 11. Zsigmond király a pécsváradi conventet kiküldi, hogy Bolyi Gergely ellen, ki Báthmonostori Töttös László fiainak lajméri birtokáról több ökröt erőszakkal elhajtatott, vizsgálatot teljesítsen. 636
»»» 431. 1420. Buda, nov. 25. Zsigmond király előtt Fizesdi Péter fiai István és Mihály elismerik, hogy Báthmonostori Töttös László özvegyének és fiainak ötven forinttal tartoznak s biztositékúl Fizesd nevű Baranya vármegyei birtokukat kötik le. 637
»»» 432. 1420. Udvarhely. dec. 19. Garai Dezső macsói bán a bánsága alá tartozó birtokosokat utasítja, hogy azoknak az ökröknek fölkeresésében, melyeket Töttös László özvegyének és fiainak matésházi jobbágyaitól Pál bátai apát a szeremléni vásáron eltulajdonított, a nevezett özvegyet és fiait ne akadályozzák. 639
»»» 433. 1420 körül. Pozsony. Zanai István levele Báthmonostori László özvegyéhez, hogy fiainak szlavoniai birtokaiért Zanai Miklós és Gezthi László magyarországi birtokaival a cserét mozdítsa elő. 640
»»» 1. kötet
»»» 2. kötet
»»» 3. kötet
»»» 4. kötet
»»» 5. kötet
»»» 7/1. kötet
»»» 7/2. kötet
»»» 8. kötet
»»» 9. kötet
»»» 10. kötet
»»» 11. kötet
»»» 12. kötet


Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat