Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 8. kötet (1895)

Szerző: Zichy Ferencz, gróf (1811-1900)
Cím: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő : 8. kötet
Megjelenési adatok: Pest : Magyar Történelmi Társulat, 1895. – XXXIII, 724 p. – 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:

Az előző kötet bevezető sorok nélkül jelent meg, mutatva ez által is, hogy a gondos kéz, mely évekig annyi szeretettel, szakavatott pontossággal vezetett: nincs többé… Pótolhatatlan a veszteség, mely Nagy Imre halálával okmány-editióink ügyét érte. Oly nagy tudomány, tapasztalat, annyi közlékeny nyájasság, mely az ügynek mindig új munkásokat szerzett, pótolhatatlan és feledhetetlen marad…
Aggodalommal vettem át Nagy Imre örökét, bizalmamat a mellettem álló szakértő-bizottság támogatásába s azon reménybe helyeztem, hogy első ilynemű munkám jóakaratu elnézésre inkább számíthat.
Mindenben nagynevű elődöm útját követtem. Egyetlen eltérés, hogy az anyag nagysága az egz ügyre vonatkozó okmányok összevonására kényszerített, ami azonban a tartalom pontos kivonatolásával történvén, senkit károsítani nem fog


Tartalomjegyzék


»»» Címlap Latinul.
»»» Címlap Magyarul.
»»» Előszó. [V]
»»» Tartalom. [XIII]
»»» Sajtóhibák. [XXXIV]
»»» 1. 1421. jan. 25. A pécsváradi convent Garai Miklós nádornak jelenti, hogy Töttös Jánosnak Kerekegyház és Bóli Gergelynek Körtvélyes nevű birtokán azon vonalakon, melyeket a felek egymással eltérőleg jeleltek ki. a határt megjáratta. [1]
»»» 2. 1421. Nagyfalu, febr. 6. Baranya vármegye bírái bizonyítják, hogy Töttös László özvegye Bóli Gergely ellen elöttük perben nem állott. 5
»»» 3. 1421. Lythomericz. febr. 8. Zsigmond király Csögi Simonnak adja Prága védelme körül szerzett érdemeiért Csög szolnokmegyei részbirtokot uj adomány czímén. 6
»»» 4. 1421. Buda, febr. 15. Perényi Péter országbíró Galantai Péternek és társainak, Thurosmeli Demeter és társai ellen folyó perében halasztást ad. 7
»»» 5. 1421. Zrín, február 28. Zrinyi Péter Töttös László utódait biztosítja, hogy Blyna nevű birtokukon őket károsítani nem fogja. 8
»»» 6. 1421. Buda, febr. 29. Perényi Péter országbiró a Töttös János és Pál bátai apát közt fennforgó peres ügyben Pál apátot elmaradása miatt birságolja. 9
»»» 7. 1421. Buda, apr. 5. Perényi Péter a kalocsai káptalant utasítja, hogy azon hatalmaskodást, melyet Imre czikadori apát Töttös László utódainak félegyházi birtokán elkövettetett, vizsgáltassa meg. 9
»»» 8. 1421.Csernyéd ápr. 14. Tolnavármegye bírái a néhai Töttös László fiainak batthiányi jobbágyai által Gadányi Gergelynek elkövetett hatalmaskodásokról jelentenek. 11
»»» 9. 1421. Hradistya, apr. 20. Zsigmond király Marczadi Dénes szlavon bánt utasítja, hogy Töttös Jánosnak Zanai Miklós ellen hozott ítéletét hajtsa végre. 11
»»» 10. 1421. máj. 3. A kalocsai káptalan jelenti, hogy Töttös László özvegyét és érdektársait Imre czikadori apát és conventje ellen pünkösd nyolczadára a király elé idézte. 13
»»» 11. 1421. Buda, jun. 1. Zsigmond király a leleszi conventet utasítja, hogy Begani Gergelyt, ki Várdai Domokos fiainak egyik daróczi jobbágyán hatalmaskodott, idézze meg. 14
»»» 12. 1421. Buda. jun. 1. Zsigmond király utasítja Bereghmegye bíráit, hogy az Oroszi László által Márki nevű birtokon elkövetett, Várdai Domokos fiai által panaszolt hatalmaskodást vizsgálja meg. 15
»»» 13. 1421. Buda, jun. 3. Perényi Péter országbíró a Várdai Mihály és Pelbárd által Daróczi Bertalan és érdektársai ellen folytatott per tárgyalását aug.1-re halasztja. 16
»»» 14. 1421. Buda, jun. 5. Garai Miklós nádor a Töttös János és a fehérvári káptalan közt fennforgó ügyben halasztást engedélyez. 19
»»» 15. 1421. Buda, jun. 7. Zsigmond király utasítja a szekszárdi conventet, hogy az Imre czikadori apát és társai által Töttös László ügyvédjén és több jobbágyán elkövetett hatalmaskodást vizsgálja meg. 20
»»» 16. 1421. Buda, jun. 8. Zsigmond király a pécsváradi conventet utasítja, hogy Rozgonyi István bodolai tisztje által Töttös László fiai kárára Lakon elkövetett hatalmaskodásokat vizsgálja meg. 21
»»» 17. 1421. Pozsony, jun. 13. Zsigmond király Maroczali Dénes szlavon bánnak meghagyja, hogy Töttös László fiát Jánost, udvari emberét mindenki ellen ótalmába vegye. 23
»»» 18. 1421. jul. 15. A zalavári convent bizonyságlevele arról, hogy János zágrábi püspököt és fivérét Rudolfot Rezi és Piliske nevű várak fele birtokába beiktatta. 23
»»» 19. 1421. jul. 18. A leleszi convent előtt Dengelegi László leánya Zuzsánna kijelenti, hogy őt sógorai, Zakol, Rakamaz, Bőd, Mikse, Geren, Adony, Mihálytelek, Derstelek és Baromlak nevű birtokból hitbéri és hozományi követeléseire nézve kielégítették. 26
»»» 20. 1421. Pozsony, jul. 24. Zsigmond király utasítja a slavon bánt, hogy Sernow, Grandya és Gradicza nevű birtokokat Töttös László fiai részére foglalja vissza, és őket oda iktassa be. 27
»»» 21. 1421. Pozsony. jul. 23. Zsigmond király elrendeli, hogy a vármegyék ispánjai és alispánjai magán kereszteiket a király, nádor vagy országbíró előtt tartoznak érvényesíteni, s ez irányban Fehérvármegye Solt széke bíráinak Czobor Jakab és neje érdekében külön utasítást ad. 28
»»» 22. 1421. Pozsony, jul. 23. Zsigmond király az ország összes biróságainak meghagyja, hogy Töttös László özvegyét néhai férje ügyeiben perbe ne vonják. 30
»»» 23. 1421. Pozsony, jul. 24. Zsigmond király az aradi káptalant utasítja, hogy Valfer és Asszonyfalva nevű birtokokra vonatkozó oklevelek párját Töttös László fiának hiteles másolatban adj ki. 31
»»» 24. 1421. jul. 24. Zsigmond király rendelete Garai Dezső macsói bánhoz és bodroghmegyei biráihoz arról ,hogy a czikadori apát által néhai Töttös László örököseinek birtokain elkövetett erőszakoskodásokért igazságot szolgáltassanak. 32
»»» 25. 1421. Buda, jul. 24. Zsigmond király utasítja a macsói bánt és ennek bodroghmegyei bíráit, hogy az Imre czikadori apát által Töttös László fiai kárára Félegyháza, Szentgyörgy, Matyusháza és Borsod birtokokon elkövetett hatalmaskodásokat vizsgálják meg. 33
»»» 26. 1421. Pozsony, jul. 25. Zsigmond király Töttös László özvegyének megengedi, hogy az ország bármely bírája által neki itélt esküt saját egyházában tehesse le. 35
»»» 27. 1421. aug. 27. Perényi Péter országbíró perhalasztása, melylyel a Töttös László özvegye által Imre czikadori apát ellen indított ügy tárgyalását a csehek elleni hadjárat okából vizkereszt nyolczadára halasztja. 36
»»» 28. 1421. Buda, sept. 4. Perényi Péter országbíró halasztó levele, Töttös Jánosnak Bóli Gergely ellen folyó perében. 39
»»» 29. 1421. Buda. sept. 9. Garai Miklós nádor a Zsigmond király, továbbá Töttös János és Gunya Miklós fiai közt folyó perben az oklevelek felmutatására okt. 6-ára újabb halasztást ad. 41
»»» 30. 1421. Buda. sept. 9. Perényi Péter országbíró a veszprémvölgyi apáczáknak Töttös János és ennek báthmonostori és szentgyörgyi huszonhat jobbágya ellen folyt perét elhalasztja. 42
»»» 31. 1421. 1421. Nagyfalu. sept. 13. Baranya vármegye bíróinak bizonyságlevele azon hatalmaskodásról, melyet Bodolai (Maróthi) János özvegyének és fiának Jánosnak bodolai várnagyai, Töttös László fiainak vejki és laki birtokán elkövettek. 43
»»» 32. 1421. Buda, sept. 17. Perényi Péter országbiróinak halasztólevele Töttös László fiainak Majsai János fia István elleni ügyében. 44
»»» 33. 1421. Buda, nov. 12. Perényi Péter országbíró. Mocsolai László ellen Mocsolai Andrást és Dorottyát makacsság miatt bírságban marasztalja el. 45
»»» 34. 1421. Buda, decz. 6. Zsigmond király a váradi káptalant kiküldi, hogy Rakamazi Domokos fiainak Zakol nevű birtokán Zakoli János és társai által elkövetett hatalmaskodást vizsgáltassa meg. 46
»»» 35. 1422. Pozsony, jan. 24. Sós László pozsonyi prépost Ilkai Lőrinczet és társait bizonyos hozomány tárgyában folyó ügyben megidézteti. 47
»»» 36. 1422. Buda, febr. 21. Perényi Péter országbíró Zokoli Jánost Rakamazi Balázs ellen meg nem jelenése miatt bírságolja. 47
»»» 37. 1422. Zatha ápr. 9. Garai Dezső macsói bán utasítja Bodrogh megyét, hogy a Pál bátai apát és Töttös László özvegye közt több jobbágy elfogatása miatt felmerült panaszt vizsgálja meg. 48
»»» 38. 1422. Buda, apr. 19. Zsigmond király a pécsváradi conventet kiküldi, hogy azt a hatalmaskodást, melyet Bóli Gergely és fia Mihály, Töttös László fiainak Lajmér és Kerekegyházfölde nevű birtokán elkövettek, vizsgáltassa meg. 49
»»» 39. 1422. apr. 25. A leleszi convent Zsigmond királynak jelenti, hogy Várdai Pelbárt és Bulocsai István panasza tárgyában Surányi Zsigmond ellen a közös vizsgálatot megtartotta, s a felek által előállított tanukat kihallgatta. 50
»»» 40. 1422. Siklós, máj. 4. Zsigmond király utasítja Bodroghmegye bíráit, hogy a Pál bátai apát által Tóti, Vajas és Geth birtokon Töttös László fiainak okozott károkat vizsgálja meg. 53
»»» 41. 1422. jun. 1. A bácsi káptalan bizonyságlevele arról, hogy Töttös János tótii jobbágyai a kalocsai érsek apátii jobbágyának megöléseért elégtételt szolgáltattak. 55
»»» 42. 1422. Bodrog. jun. 6. Bodrogvármegye bírái, alispánjaik panaszos ügyeit Töttös János ellen, további intézés végett a kir. curiára terjesztik. 56
»»» 43. 1422. Eger, jun. 7. Svataslaw egri püspöki helynök Pili István kisvárdai plébános ügyét több hive ellen későbbre halasztja. 57
»»» 44. 1422. Buda, jun. 14. Zsigmond király utasítja a leleszi conventet, hogy Várdai Domokos fiainak azon panaszát, mintha osztályrészüket Darócz birtokon Daróczi Bertalan és társai elfoglalták volna, vizsgálja meg és panaszlottakat a király elé idézze. 57
»»» 45. 1422. Buda, jun. 17. Garai Miklós nádor a Töttös János és László hájszentlőrinczi prépost között folyó per tárgyalását aug. 1-re halasztja. 59
»»» 46. 1422. jun. 24. A szekszárdi convent előtt Bessenyei Fábián Bertalan és Gergely egy bessenyői részbirtok elidegenítésétől és megszerzésétől Bessenyei Mátét és leányait tilalmazzák. 59
»»» 47. 1422. Vácz, jun. 25. Perényi Péter országbíró a György passaui püspök és az esztergomi érsekség gubernatora és Töttös Miklós és János közt fennforgó határrendezési ügyben halasztást ad. 60
»»» 48. 1422. Zatha, jul. 2. Garai Dezső macsói bán utasítja Bodroghmegye bíráit, hogy az Alsani János jobbágyai által néhai Töttös László fiai kárára Lakon elkövetett hatalmaskodást vizsgálják meg. 61
»»» 49. 1422. Zatha, jul. 5. Garai Dezső macsói bán, Ujvári János özvegyét és fiát Lászlót, Töttös János által ellenök indított perben a pécsváradi convent útján ujabban idézteti. 62
»»» 50. 1422. jul. 21. Alszeged város bírója és esküttjei, Szeremle város bíráját az innen Szeremlére költözött, Márton kovács nejének magaviseletéről értesítik. 64
»»» 51. 1422. Buda, sept. 4. Perényi Péter országbíró a György passaui püspök és az esztergomi érsekség gubernatora által Töttös János és tíz agai és kerekudvari jobbágya ellen indított perben halasztást ad. 64
»»» 52. 1422. Buda, sept. 5. Perényi Péter halasztást ad a Fridrik püspök szekszárdi apátsági commendator és Töttös László özvegye és fia László közt fennforgó perben. 65
»»» 53. 1422. sept. 14. A leleszi convent előtt Várdai Domokos fiai és Suráni Zsigmond kibékülnek s mindennemű hatalmaskodást, kártételeket stb. egymásnak elengednek. 66
»»» 54. 1422. Bodrogh, sept. 17. Zsigmond király Bodroghmegye bíráit kiküldi, hogy Töttös László fiainak bátmonostori és pongoráczi birtokain Geszthi László és Zanai Miklós által elkövetett hatalmaskodást vizsgáltassák meg. 68
»»» 55. 1422. Buda, nov. 5. Perényi Péter országbíró a Tetéleni Mihály által Czobor Jakabné ellen indított perben alperes kérelmére vízkereszt nyolczadáig halasztást ad. 69
»»» 56. 1422. Buda, nov. 9. Perényi Péter országbíró a Töttös János által Izméni Péter fia Miklós ellen folytatott per tárgyalását alperes életkorának meghatározhatása czéljából 1423. jan. 13-ra halasztja. 69
»»» 57. 1422. Nagyfalu, nov. 16. Baranyamegye biróinak bizonyságlevele arról, hogy Madarus István fiai elismerték, miszerint Chenew Benedeknek egy ló ára fejében huszonkét forinttal tartoznak, de tartozásuknak eleget nem tettek. 70
»»» 58. 1422. Nagyfalu, nov. 16. Baranyamegye bíráinak bizonyságlevele arról, hogy Sárogi Péter és Dénes özvegyei Chenew Benedektől visszaadás terhe mellett két lovat vettek át, de azokat időközben eladták. 71
»»» 59. 1422. Buda, nov. 28. Zsigmond király utasítja Bodroghmegye bíráit, hogy a kalocsai érsek chayal-i tisztjei, Szentgáli Gál és Jakab által néhai Töttös László fiai kárára Szentgyörgyön elkövetett hatalmaskodásokat vizsgálják meg. 72
»»» 60. 1422. Pozsony, dec. 13. Zsigmond király meghagyja Garai Dezső macsói bán, Bodroghmegye főispánjának, hogy Töttös László özvegye és fia Jánosnak Carnianus kalocsai érsek és Imre czikadori apát ellen kik a panaszosok Szentgyörgy, Félegyház és Borsod nevű birtokain hatalmaskodtak, igazságot szolgáltasson. 73
»»» 61. 1422. decz. 15. A kalocsai káptalan bizonyítja, hogy Czobor Jakab Tetétleni Kelemen ellen az országbíró által néki megítélt esküt letette. 75
»»» 62. 1423. Pozsony. jan. 7. Zsigmond király előtt Ramaz Gábor Bírizló Istvánt és nejét a Szilágyi Zsuzsannát illető javak tékozlásától tilalmazza. 75
»»» 63. 1423. jan. 24. A kalocsai káptalan jelentése azon közös tanuvallatásról, melyet a Pál bátai apát és Töttös János között bizonyos elrabolt barmok miatt fennforgó ügyben Kakucson tartott. 76
»»» 64. 1423. Visegrád, febr. 13. Zsigmond király utlevele a Róbába és a szent földre utazó Várdai Mihály részére. 80
»»» 65. 1423. Buda, febr. 20. Perényi Péter országbíró a Töttös László és Pál bátai apát közt rendelt bajvívást királyi parancsból ez évi junius 6-ára halasztja. 81
»»» 66. 1423. Buda, febr. 26. Zsigmond király Töttös János peres ügyeinek tárgyalását, mivel királyi szolgálatban Szepességbe kell utaznia, május elsejére halasztja. 83
»»» 67. 1423. ápr. 13. A kalocsai káptalan jelenti, hogy Töttös László özvegyét és fiait egy a czikadori hegyen fekvő szőlő míveltetése tárgyában megintette. 84
»»» 68. 1423. apr. 18. A leleszi convent jelenti, hogy Várdai Mihályt és Berencsi Jánost András nagyváradi püspök ellen kikiáltás utján máj. 1-re a király elé idézte. 86
»»» 69. 1423. Kassa, ápr. 24. Zsigmond király utasítja Bodroghmegye bíráit, hogy a Pál bátai apát által Töttös László fiainak Lak nevű birtokán elkövetett hatalmaskodásokat vizsgálják meg. 87
»»» 70. 1423. Kassa, ápr. 24. Zsigmond király utasítja az ország bíráit, hogy Várdai Pelbárt pereit, mivel Ozorai Pipoval hadba vonul, november 8-ig ne tárgyalják. 88
»»» 71. 1423. Buda, máj. 25. Zsigmond király utasítja Barsmegyét, hogy a Marsalf esztergomi várnagy által Kisfaludon Töttös László fiai kárára elkövetett foglalások tárgyában vizsgálatot tartson. 89
»»» 72. 1423. máj. 27. A leleszi convent jelentése azon határrendezésről, melyet Rakamazi Pál és Zokoli János közt Zokol és Mikse birtokokon eszközölt. 90
»»» 73. 1423. jun. 3. Miklós torontáli esperes és tasnádi vicarius Károlyi Bertalant és társait néhai Meggyesi Margit hozománya és hitbére vonatkozó levél fel nem mutatása miatt bírságolja. 93
»»» 74. 1423. Gömör, jun. 18. Garai Miklós nádor előtt Teresztenyei György és rokonai Lengyel Jánossal és nővéreivel Teresztenyei Ilona leány-negyede iránt egyességre lépnek. 93
»»» 75. 1423. Buda, jun. 18. Perényi Péter országbíró a Töttös János és Koroghi Fülöp közt fenforgó perben aug. 1-ig halasztást engedélyez. 95
»»» 76. 1423. Buda, jun. 18. Garai Miklós nádor a fehérvári káptalan és Töttös János közt folyó határigazitási per tárgyalását elhalasztja. 96
»»» 77. 1423. Buda, junius 20. Zsigmond király meghagyja a pécsváradi conventnek, hogy Maróthi János macsói bán tisztjei által néhai Töttös László fiai birtokain elkövetett hatalmaskodásokat vizsgálja meg. 98
»»» 78. 1423. jul. 4. A nagyváradi káptalan előtt András nagyváradi püspök Várdai Pelbártnak és társainak okmányaik felmutatására és bizonyos bírságok fizetésére 1424. jan. 13-ig halasztást ad. 99
»»» 79. 1423. Nagyfalu, jul. 19. Baranyamegye jelentése azon vizsgálatról, melyet Pál bátai apát ellen teljesített a miatt, hogy Töttös János Cseléről visszaindult embereire támadt és közülők nehányat megölt vagy megsebesített. 100
»»» 80. 1423. Buda, sept. 2. Zsigmond király a Töttös János által az esztergomi érsekség és az esztergomi várnagy ellen indított perben halasztást ad, mert György érsek elődje után az iratokat oly rendetlenségben találta, hogy perbe nem állhat. 104
»»» 81. 1423. sept. 6. Kompolth István országbíró a Pál bátai apát és Töttös László közt ítélt perdöntő bajvívási királyi parancsból november 11-ére halasztja. 106
»»» 82. 1423. Buda sept. 7. Zsigmond király a Várdai Mihály és Miklós által egy jobbágyuk megverése miatt Daróczi Bertalan és társai ellen folytatott perben ez utóbbiaknak esküt ítél. 107
»»» 83. 1423. Buda, sept. 20. Garai Miklós nádor utasítja Szabolcs megye bíráit, hogy a Pazoni György által Pazoni Mátyás és társai egy jobbágyán elkövetett hatalmaskodásokat vizsgálják meg. 109
»»» 84. 1423. oct. 29. A leleszi convent előtt Daróczi László és testvérei daróczi negyedrész illetőségüket 200 ftért eladják Várdai Mihály, Miklós és Pelbártnak. 110
»»» 85. 1423. oct. 30. A leleszi convent jelentése arról, hogy Várdai Mihály, Miklós és Pelbártnak Márki birtokba történt iktatásánál Ungi Albert uránai perjel ellentmondott és ezért nov. S-ra a király elé idéztetett. 111
»»» 86. 1423. Buda, nov. 10. Kompolth István országbíró Bóli Gergelynek Töttös János és 22. jobbágya ellen folytatott pere tárgylását kir. parancsból 1424. jan. 14-ra halasztja. 114
»»» 87. 1423. Kálló, nov. 20. Szabolcsmegyei bírái előtt Várdai Mihály panaszolja, hogy egy papi jobbágyának földjén Kisanarcsi Mihály lovai kárt okoztak, s ezért a jobbágy tőle elköltözött. 115
»»» 88. 1423. nov. 20. Kálló, Szabolcsmegye bírái az Ormós János özvegye és Ormós István közötti ügyben ez utóbbinak esküt ítélnek. 116
»»» 89. 1423. nov. 22. A kalocsai káptalan jelentése azon szabálytalan eljárásról, melyet Barachkai Imre kir. adószedő és emberei Töttös Jánossal szemben tanusítottak. 116
»»» 90. 1423. Kálló, decz. 4. Szabolcsmegye bíráinak bizonyságlevele arról, hogy Kisanarcsi Mihály és Péter Kisvárdai Mihálynak kisvárdai erdejét és zálogos szántóföldjét hatalmasul élik. 121
»»» 91. 1423. Tata, deczember 11. Zsigmond király néhai Töttös László özvegyének és fiainak panaszára eltiltja a hájszentlőrinczi prépostot a bíráskodástól és öt a kalocsai érseki szék elé utalja. 121
»»» 92. 1423. Tata, decz. 14. Zsigmond király rendelete István kalocsai olvasó kanonok és érseki helynökhöz a hájszentlőrinczi prépost által igényelt baracskai és thimaki tizedek tárgyában. 123
»»» 93. 1424. Buda, jan. 1. Zsigmond király utasítja Bodroghmegye bíráit, hogy a Geszti László által Csordás Antal pongoráczi jobbágyon néhai Töttös László fiai kárára elkövetett hatalmaskodást vizsgálják meg. 124
»»» 94. 1424. Bodrogh, jan. 8. Bodroghmegye bírái előtt néhai Töttös László özvegye és fiai Csepcsi Ágostont és társait bizonyos tárnoki részek foglalásától tilalmazzák. 125
»»» 95. 1424. Zágráb, febr. 3. Cillei Frigyes slavon bán utasítja a zágrábi káptalant, hogy Töttös Jánost bizonyos ztruminai, komogainai és pokraiei kártételek miatt Tóth László ellenében máj. 1-re perbe idézze. 126
»»» 96. 1424. febr. 7. A kalocsai káptalan előtt Czobor Jakab ügyvédeket vall. 129
»»» 97. 1424. febr. 10. A kalocsai káptalan bizonyságlevele arról, hogy Zubor Jakab Tetétleni Domokos ellen ötvened magával az esküt letette. 130
»»» 98. 1424. Buda, febr. 13. Garai Miklós nádor Madai László ellen Cseres Lászlót, továbbá Pazoni Gergelyt, Mátyást és Barnabást máj. 1-re ujból idéztetni rendeli. 130
»»» 99. 1424. febr. 14. A kalocsai káptalan előtt Czobor Jakab és társai Tetétleni Mihálylyal és érdektársaival bizonyos peres ügyeik iránt egyezségre lépnek. 146
»»» 100. 1424. Buda, márcz. 10. Zsigmond király a Töttös János által a fehérvári káptalan ellen leteendő esküjét, és egy több szolgáját és jobbágyát illető ügyben az itélet végrehajtását május 1-re halasztja. 148
»»» 101. 1424. Buda. márcz. 21. Zsigmond király utasítja Középszolnok vármegye bíráit, hogy az Igaz Tamás és Miklós közt folyó pert királyi elbirálás alá bocsássák. 149
»»» 102. 1424. márcz. 23. A csanádi káptalan jelentése az Oszlávi Péter és Bobal Mihály között eszközölt birtok-becsük foganatosításáró. 150
»»» 103. 1424. Késmárk, márcz. 25. Zsigmond király Töttös János kérésére Vásárosboya birtok körülhatárolására utasítja a pécsi káptalant. 153
»»» 104. 1424. april. 1. A kalocsai káptalan előtt Töttös János, László és György Ozorai Pipot bizonyos borsodi és katymári részek foglalásától tilalmazzák. 154
»»» 105. 1424. Bodrog, apr. 1. Bodrogmegye bíráinak bizonyságlevele arról, hogy Borothi András Töttös János egy lopáson ért matisházai jobbágya felett törvénykezett. 154
»»» 106. 1424. apr. 3. A zágrábi káptalan jelentése arról, hogy Töttös Jánost Tóth László ellen egy báni itélet végrehajtása ügyében máj. 1-re Czillei Fridrik slavon bán elé idézte. 155
»»» 107. 1424. Zágráb, april. 7. Zágrábmegye bíráinak tanusítványa azon kártételekről, melyeket Tóth László népei Henchich Jakab és társai részéről szenvedtek. 156
»»» 108. 1424. Zágráb, april 11. Zágrábmegye birái tanusítják azon hatalmaskodásokat, melyeket Tóth László Zrínyi Péter alkalmazottjai részéről szenvedett. 157
»»» 109. 1424. Zágráb, apr. 23. Czillei Fridrik slavon bán Genechai Kelement Tóth László és anyja elleni ügyében makacsság miatt bírságolja. 158
»»» 110. 1424. Buda, máj. 5. Garai Miklós nádor a szekszárdi conventet néhai Töttös László fiai érdekében a Szentgáli Jakab mester tisztje által Szentgyörgy birtokon elkövetett hatalmaskodás megvizsgálására küldi. 159
»»» 111. 1424. Buda, máj. 6. Zsigmond király a Báthmonostori János és Bodroghmegye közt adószedési szabálytalanságok miatt felmerült ügyben, mivel a megye közegei a tényállásról nem egyformán vallottak, a szolgabírák ellen esküt ítél. 160
»»» 112. 1424. Buda, máj. 7. Garai Miklós nádor utasítja a szekszárdi conventet, hogy a Töttös János és Zeeri György és Márk közt fenforgó ügyben Emel és Tótfalu birtokokat becsülje meg. 162
»»» 113. 1424. Zágráb, máj. 8. Czillei Fridrik slavon bán utasítja a zágrábi káptalant, hogy a Tóth László kosztaniczai várnagyai által néhai Töttös László fiai kárára elkövetett hatalmaskodásokat vizsgálja meg. 171
»»» 114. 1424. Visegrád, máj. 10.Zsigmond király Bessenyő Pál slavon bánt Egerszeg tornamegyei birtokba a jászói convent utján iktattatni rendeli. 172
»»» 115. 1424. Buda, máj. 10. Garai Miklós nádor kiküldi a kalocsai káptalant, hogy a szegedi várnagyok és társaik által Töttös János és fivérei kárára Matheshaza és Szentgyörgy birtokokon elkövetett hatalmaskodást vizsgálja meg. 173
»»» 116. 1424. Buda, máj. 14. Garai Miklós nádor utasítja a kalocsai káptalant, hogy Zanai Miklóst, Geszti Lászlót és érdektársaikat a macsói bánok ítéletének végrehajthatása czéljából Töttös János ellen idézze meg. 175
»»» 117. 1424. Buda, jun. 2. Garai Miklós nádor a Feledi János vajda fiai és Basthi Vidor Balázs és társaik közt fenforgó ügy tárgyalását oct. 6-ára halasztja. 176
»»» 118. 1424. Buda, jun. 9. Zsigmond király utasítja az ország bíróságait, hogy a huszsziták ellen hadba vonuló Báthori Barlának és rokonainak pereit oct. 6-ára halaszszák. 177
»»» 119. 1424. Buda, jun. 12. Zsigmond király utasítja Ozorai Pipót, hogy a hadba vonuló Töttös János részére zsoldot fizessen. 178
»»» 120. 1424. Eger, jun. 21. Miklós egri vicarius, Lukács néhai kisvárdai pap hagyatéka tárgyában a Tamás káplán, János kisvárdai plébános és érdektársaik közt keletkezett ügyben alpereseknek esküt ítél. 179
»»» 121. 1424. Buda, jun. 26. Garai Miklós nádor László hájszentlőrinczi prépostot a Paliport birtokra vonatkozó Róbert Károly féle oklevél felmutatása iránt Töttös János ellen idéztetni rendeli. 180
»»» 122. 1424. jul. 1. A kalocsai káptalan előtt Töttös János anyja és fivérei nevében is, Borothi Istvánnal és érdektársaival a megitélt eskü letétele előtt egyezségre lép. 182
»»» 123. 1424. július. 13. A kalocsai káptalan előtt Csutak Lőrincz Töttös Jánossal perbeli egyezségre lép. 183
»»» 124. 1424. jul. 23. A leleszi convent előtt Milai László és érdektársai Milaj és Jand részbirtokok foglalása és haszonélvezésétől a Barrabásiakat és Perényi Jánost tilalmazzák. 184
»»» 125. 1424. aug. 11. A leleszi convent előtt Tamás ladányi plebinus Várdai Mihályt és fivéreit néhai Lukács kisvárdai plebános hagyatéka tárgyában nyugtatja. 185
»»» 126. 1424. aug. 22. A kapornaki convent privilegialisa arról, hogy Csabi Balázst a csabi, renneki és görbői részbirtokokba beiktatta. 186
»»» 127. 1424. aug. 28. A kalocsai káptalan előtt Imre czikadori apát és conventje Töttös László özvegye és gyermekeinek a több birtokukról Ozorai Pipo által elhajtott ökrökért kártérítést szolgáltatnak. 187
»»» 128. 1424. aug. 30. A leleszi convent előtt Rakamazi Balázs a Zokoli Mártonféle rakamuzi, zokoli és adoni részbirtokait 50 frtért Losonczi Dénesnek adja zálogba. 188
»»» 129. 1424. szept. 6. A bácsi káptalan előtt Ördög István bodroghmegyei alispán néhai Töttös László özvegye és fia Jánossal bizonyos adószedési ügyben okozott kár iránt kiegyezik. 190
»»» 130. 1424. szept. 11. A leleszi convent előtt Zokoli Imre fiai Rakamazi Balázs deákot és Lossonczi Dénest a Zakol, Bőd, Mikse, Adon és Mihályi nevű birtokokon fekvő részek zálogosításától tilalmazzák. 191
»»» 131. 1424. szept. 15. A leleszi convent előtt Rakamazi Balázs deák radváni részét 44 forintért Guthi Péter fiainál zálogosítja el. 191
»»» 132. 1424. oct. 5. A nagyváradi káptalan előtt Csőgi Simon, Csőgi Fábián özvegye és Vírvölgyi Simon utódai egyezségre lépvén Csőg birtokot egymás közt felosztják. 192
»»» 133. 1424. oct. 20. A bácsi káptalan előtt Töttös László özvegye és fiai tilalmazzák Thimak bodrogmegyei birtoktól Geszti Lászlót, Zanai Miklóst és társaikat. 193
»»» 134. 1424. oct. 30. A fehérvári káptalan előtt Czobor Jakabné Vesszős Katalin néhai Töttös László fiait a Vesszős-féle birtokok használatától tilalmazza. 194
»»» 135. 1424. oct. 30. A leleszi convent jelenti, hogy midőn Várdai Domokos fiait egy daróczi telekbe iktatni akarta, Daróczi Miklós és társai ellentmondottak és 1425. jan. 13-ra a nádor elé idéztettek. 195
»»» 136. 1424. nov. 4. A kalocsai káptalan jelenti, hogy a Töttös János birtokain Ozorai Pipó hadai által okozott károk ügyében vizsgálatot tartott. 197
»»» 137. 1424. Buda, nov. 29. Zsigmond király utasítja Szabolcsmegye bíráit, hogy a Szilágyi Mihály és társai által Zokoli Imre fiai kárára elkövetett hatalmaskodásokat vizsgálják meg. 199
»»» 138. 1424. Buda, nov. 29. Kompolth István országbíró a Czobor Jakab által Garázda Miklós tisztje Ethei Balázs ellen folytatott per tárgylását 1425. jan. 13-ra halasztja. 200
»»» 139. 1424. Zsigmond király néhai Töttös László özvegyét és fiát Jánost Thasi Barnabás és érdektársai ellen bizonyos tassi hatalmaskodások miatt decz. 7-ére perbe idézteti. 201
»»» 140. 1424. Buda. decz. 5. Zsigmond király meghagyja Zeechi Péternek, hogy a szerencsi apátság elfoglalásakor birtokába került értékeket Jakab apátnak adja vissza. 202
»»» 141. 1424. Buda, decz. 5. Garai Miklós nádor előtt Benedek fehérvári prépost és káptalana Töttös László özvegyével és fia Jánossal bizonyos eskü és kártérítés tárgyában megegyeznek. 203
»»» 142. 1424. decz. 6. Zsigmond király a Bakamazi Balázs deák, Zokoli János és Zokoli Imre fiai közt Mihályi birtokot és Ders pusztát illetőleg létrejött egyezséget írásba foglalja. 205
»»» 143. 1424. Buda, decz. 10. Zsigmond király a Várdai Miklós és Pelbárd által Moch birtokoknak, melyik egyházközséghez való tartozása ügyében Debreczeni László leányai ellen folytatott ügy intézésével György esztergomi érseket bizza meg. 207
»»» 144. 1424. Buda, decz. 10. Zsigmond király utasítja a leleszi conventet, hogy a Várdai Miklós és Pelbárd által Moch birtoknak, melyik egyházközséghez való tartozása ügyében Debreczeni László leányai ellen folytatott perben ez utóbbiakat az esztergomi érsek elé idézze. 208
»»» 145. 1424. Buda, decz. 13. Zsigmond király a kivégzett Baak János kisanarcsi részbirtokát Várdai Pelbártnak és rokonainak adományozza. 209
»»» 146. 1425. jan. 2. A leleszi convent jelenti, hogy Rakamaz Balázs deákot és Pált Zokoli György és érdektársai ellen bizonyos okmányok felmutatása ügyében jan. 13-ra az országbiró elé idézte. 211
»»» 147. 1425. Buda, febr. 16. Zsigmond király utasítja Beregmegye bíráit, hogy Várdai Domokos fiainak és Daróczi Mihály és Gergelynek panaszát Daróczi Bertalan és társai ellen disznó-tizedek visszatartása miatt vizsgálja meg. 212
»»» 148. 1425. Bodrog, febr. 24. Bodroghmegye bírái tanusítják, hogy Töttös János kérelmére Mathisházára küldöttek s ott egy gonosztevőt kerékbe törettek. 213
»»» 149. 1425. Buda, márcz. 3. Zsigmond király az András nagyváradi püspök és Várdai Mihály és társai közt folyó perben Ajak, Pátró, Kisvárda, Berencs és Anarcs birtokok közt a leleszi conventet határok megállapítására utasítja. 214
»»» 150. 1425. Buda, márcz. 3. Garai Miklós nádor a Pazoni Miklós által erdei károk miatt Pazoni Barnabás és Gergely ellen folytatott perben ez utóbbiaknak esküt ítél. 229
»»» 151. 1425. Buda, márcz. 3. Kompolt István országbiró a Töttös János és Izméni Péter közt fenforgó per tárgyalását bizonyos okmányok felmutatása czéljából oct. 6-ára halasztja. 230
»»» 152. 1425. Buda, márcz. 14. Garai Miklós nádor Daróczi Lászlót és Istvánt bizonyos daróczi részek iktatásánál történt ellentmondás miatt Várdai Mihály, Miklós és Pelbárd ellen máj. 1-re megidéztetni rendeli. 233
»»» 153. 1425. Terebes, mart. 20. Zemplénmegye bírái Izsipi Mátyás mint adós és Sztancsi Péter mint hitelező részére 17 frtról adóslevele állítanak ki. 235
»»» 154. 1425. mart. 22. A székesfehérvári káptalan privilegialisa arról, hogy Margit asszonyt Daab birtokba ellentmondás nélkül beiktatta. 236
»»» 155. 1425. mart. 22. A kalocsai káptalan jelenti, hogy néhai Töttös László özvegyét Thasi Barnabás és Benedek ellen apr. 15-ére a király elé idézte. 237
»»» 156. 1425. mart. 29. A bácsi káptalan előtt Uki Leusták bodrogmegyei alispán néhai Töttös László özvegye és fiaival kiegyezik azon kár iránt, amelyet nékik a kir. adók beszedése alkalmából okozott. 240
»»» 157. 1425. Bodrogh, apr. 9. Bodroghmegye biráinak jelentése azon vizsgálatról, melyet néhai Töttös László özvegye és fiai kérelmére a kalocsai érsekség darvazi jobbágyainak valferi hatalmaskodásai tárgyában tartottak. 241
»»» 158. 1425. apr. 25. A kalocsai káptalan előtt Halomi Jakab és fiai Maróthi János macsói bánt és fiát Lászlót Nagka és Dusnok birtokok használatától tilalmazzák. 242
»»» 159. 1425. máj. 5. A kalocsai káptalan jelentése arról, hogy Tolnai Mátyás özvegyét Dorottyát Baja, Zaka, Pető és Kajánd bodrogmegyei birtokokba többek ellentmondása miatt be nem iktathatta. 242
»»» 160. 1425. Buda, máj. 21. Zsigmond király utasítja Baranyavármegyét, hogy a Hainffay pécsi polgár által Töttös László özvegye ellen indított ügyet felülbirálása alá bocsássa. 244
»»» 161. 1425. Buda, máj. 22. Zsigmond király előtt Töttös László és János ügyvédeket vallanak. 245
»»» 162. 1425. jun. 21. A pécsváradi convent jelenti, hogy a Merse birtok határai miatt folyó perben Peer Györgyöt és társait a pécsi káptalan ellen aug. 1-re perbe idézte. 245
»»» 163. 1425. Buda, jun. 26. Zsigmond király a Várdai Miklós és Pelbárd által Thuzséri Miklós özvegye és korkorú fia Miklós ellen folytatott pert, ez utobbinak korát megállapítván, 1427. máj. 1-re halasztja. 246
»»» 164. 1425. jul. 17. A leleszi convent jelentése arról, hogy Kisvárdai Pelbártot és társait egy kisanarcsi részbirtokba iktatván, az ellentmondó Kisanarcsi Mihályt és Dögei Tamást perbe idézte. 249
»»» 165. 1425. Kálló,jul. 21. Szabolcsmegye bírái tanusítják, hogy Pazoni Miklós és László Pazoni Mátyásnak és érdektársainak egy jobbágyát bántalmazták. 251
»»» 166. 1425. jul. 23. A kalocsai káptalan jelenti, hogy Bessenyei Miklós és társai kérelmére a Bessenyei-családbeliek osztály foganatosítására hivattak fel, de ennek többen ellentmondottak és ezért perbe idéztettek. 252
»»» 167. 1424. Nagyfalu, aug. 20. Baranyamegye bírái Töttös László fiainak kérelmére igazolják, hogy a pécsi káptalan Geth, Bezeldeg és Merse birtokok közt egy kettős határhalmot leromboltatott. 254
»»» 168. 1424. Tasnád, aug. 25. Miklós torontáli esperes és erdélyi püspöki helynök a Meggyesi Zsigmond és Csernavodai Jakab és társai közt Csernavodai Mihályné hozománya miatt folyó pert Zsigmond király elbirálása alá bocsátja. 254
»»» 169. 1425. Tata, sept. 16. Zsigmond király utasítja Bodrogmegye biráit, hogy a Geszti László által néhai Töttös László fiai kárára Pathalán elkövetett hátalmaskodásokat vizsgálják meg. 257
»»» 170. 1425. Zatha, szept. 22. Garai Dezső macsói bán értesítése arról, hogy Fodor Pál és György a hadba vonulás kötelezettsége alól felmentettek. 258
»»» 171. 1425. Godon melletti tábor, november 13. Zsigmond király Maróthi Jánost utasítja, hogy a Töttös János pathalai birtokából elfoglalt részeket a károsultnak adja vissza. 259
»»» 172. 1426. Pataj, jan. 10. Prednatovichi Tamás Czobor Jakabot egy általa őrizett ládácska visszaadása tárgyában nyugtatja. 260
»»» 173. 1426. Buda, jan. 17. Zsigmond király utasítja Bodroghmegye bíráit, hogy a Bessenyei családbeliek panaszát Bessenyei Mátyás ellen vizsgálja meg. 261
»»» 174. 1426. Buda, jan. 17. Zsigmond király utasítja a szekszárdi conventet, hogy Miskei Pált Bessenyei István felesége és leánya ellen a leánynegyedükre vonatkozó okmány kiadására szólítsa fel, illetve perbe idézze. 262
»»» 175. 1426. Buda, febr. 18. Palóczi Máté országbiró a Töttös János, Csipcsi István és érdektársai közt Kajánd birtok határai miatt folyó per tárgyalását máj. 1-re halasztja. 263
»»» 176. 1426. Buda, febr. 23. Garai Miklós nádor Gunya Andrást és Mihályt a szekszárdi convent utján Töttös János ellenében máj. 1-re megidéztetni rendeli. 264
»»» 177. 1426. Buda, febr, 26. Zsigmond király Menyői László és Moni Tamás érdekében a kolozsmonostori conventet Romocha István erőszakoskodásai tárgyában vizsgálat megejtésére utasítja. 265
»»» 178. 1426. Buda, mart. 1. Zsigmond király utasítja a nagyváradi káptalant, hogy a Pazoni Mátyás és társainak Faher Máté nevű jobbágyán Pazoni Miklós által elkövetett hatalmaskodást vizsgálja meg. 266
»»» 179. 1426. mart. 7. A jászói convent jelenti, hogy a Bachkai János Szécs birtokhoz tartozó malmot és szőlőket foglalt el. 267
»»» 180. 1426. Buda, mart. 18. Palócz Máté országbiró utasítja a leleszi conventet, hogy Unghi Albert uránai perjelt és érdektársait Várdai Mihály és Pelbárd bizonyos földjeinek és sertéseinek elvétele miatt máj. 1-re harmadizben idézze meg. 268
»»» 181. 1426. Buda, mart. 21. Zsigmond király utasítja a pécsváradi conventet, hogy Szeri Pósa utódait és társaikat a Töttös János elleni perükben terhükre rótt birságok miatt idézze meg. 273
»»» 182. 1426. Buda, apr. 1. Zsigmond király a Csarnavodai Péter és társai kárára Medgyesaljai Simon által Vasvamon elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatni rendeli. 275
»»» 183. 1426. apr. 10. A pécsváradi convent a néhai Töttös László fiai és Maróthi János macsói bán közt Lippó és Bezeldeg határai miatt felmerült ügyben tartott közös vizsgálatról jelent. 277
»»» 184. 1426. Buda, jun. 9. Garai Miklós nádor a Pogány Dénesné és érdektársa által Meggyesi Zsigmond ellen folytatott bortok perben ez utóbbinak bizonyítékai előterjesztésére határnapot ad. 283
»»» 185. 1426. Buda, jun. 10. Palócz Máté országbiró néhai Töttös László és fiai tartozását képező azon bírságokat, amelyek a tolnamegyei birtokokat illetik, a nevezetteknek elengedi. 285
»»» 186. 1426. Buda, jun. 14. Palócz Máté országbiró a Meggyesi Zsigmond által Csernavodai Mihályné hozománya miatt Csernavodai Jakab és társai ellen folyó perben alpereseket kikiáltás utján idéztetni rendeli. 286
»»» 187. 1426. Buda, junius 16. Zsigmond király utasítja a szekszárdi conventet, hogy Maróthi János kormosi tisztje által néhai Töttös László fiai kárára elkövetett hatalmaskodást vizsgálja meg. 289
»»» 188. 1426. Buda, jul. 7. Garai Miklós nádor a Barachka körülhatárolása alkalmával emelt ellentmondás miatt Bathidai Illést és Mihályt Töttös János mellett kikiáltás utján idéztetni rendeli. 290
»»» 189. 1426. jul. 30. A váczi káptalan jelentése arról, hogy a királynő és Perényi Péter kókai, almási és szecsői tisztjei és jobbágyai között történt erőszakoskodások tárgyában közvizsgálatot tartott. 296
»»» 190. 1426. Buda, aug. 3. Garai Miklós nádor a Töttös János és György szebegényi apát közt fenforgó ügy tárgyalását oct. 6-ára halasztja. 302
»»» 191. 1426. Buda, aug. 30. Zsigmond király utasítja az ország biráit, hogy Sztanczi András és hozzátartozói perét jövő évi vizkereszt nyolczadáig ne tárgyalja. 303
»»» 192. 1426. Nyitra, szept. 12. Nyitramegye birái jelentik, hogy a György esztergomi érsek és Töttös János közt felmerült ügyben Maloson és Eszteren 280 embernek esküt kell tennie. 304
»»» 193. 1426. Lippa, nov. 7. Zsigmond király Töttös János és Lászlónak és két blinai tisztjének, mind határok védelmére Erdélybe fognak utazni, perhalasztást engedélyez. 306
»»» 194. 1426. Buda, nov. 16. Palócz Máté országbiró utasítja a leleszi conventet, hogy Kállai Zsigmond ellen Károlyi Jakabot és társait ujból idézze meg. 307
»»» 195. 1426. Buda, nov. 23. Zsigmond király utasítja a szekszárdi conventet, hogy a Maróthi János macsói bán tisztjei által néhai Töttös László fiai kárára Pathala nevű birtokon elkövetett hatalmaskodásokat vizsgálja meg. 308
»»» 196. 1426. nov. 26. A pécsváradi convent előtt Keménfalvai Lukács, Bálint és érdektársaik egyezsége lévén, birtokaik egy részét maguk közt felosztják. 309
»»» 197. 1427. Rozsnyó. január 25. Rozgonyi István győri főispán magán levele Töttös László özvegyéhez a király körül történtekről. 310
»»» 198. 1427. Brassó, jan. 30. Zsigmond király értesít több dunántúli törvényhatóságot arról, hogy a királyi adók beszedése körül előfordult visszaélések megszüntetése iránt intézkedett, és Vincze Bálint mellé e czélból Jakcsi Lászlót és Töttös Jánost nevezte ki. 312
»»» 199. 1427. Csáktornya. jan. 30. Czillei Herman slavon bán néhai Töttös László fiainak pereit, mivel Töttös János és László a királylyal Erdélyben vannak, máj. 1-re halasztja. 314
»»» 200. 1427. Zrin. mart. 2. Zrínyi Péter néhai Töttös László fiainak blinai jobbágyait ótalmába fogadja. 315
»»» 201. 1427. mart. 12. A pécsváradi convent előtt Gunya Mihály, fivére András esztergomi kanonok nevében is, Töttös László fiait bizonyos kártételek dolgában nyugtatja. 316
»»» 202. 1427. Bodrog mart. 22. Bodroghmegye bíráinak jelentése a kalocsai érsek tisztjei által Töttös János apátii házában elkövetett hatalmaskodásokról. 316
»»» 203. 1427. Buda, mart. 23. Zsigmond király utasítja Barsmegye biráit, hogy a Fakó János esztergomi várnagy emberei által Töttös László fiai kárára elkövetett hatalmaskodásokat vizsgálják meg. 317
»»» 204. 1427. Krapina, mart. 28. Czillei Herman slavon bán Töttös Jánost, Lászlót, Miklóst, Györgyöt javaikban ótalmaztatni rendeli. 319
»»» 205. 1427. Krapina, mart. 28. Czillei Herman slavon bán Kőrösmegye és Zágrábmegye főispánjait egy Zsigmond király által Töttös János és fivérei érdekében kiadott parancsnak foganatosítására utasítja. 320
»»» 206. 1427. Buda, máj. 1. Zsigmond király meghagyja Barsmegye biráinak, hogy az esztergomi érsek fornádi tisztje Réthesi Jakab emberei által Töttös László fiainak kárára Kerekudvaron elkövetett hatalmaskodásokat vizsgálják meg. 320
»»» 207. 1427. Várallja, május 4. Jaksai László és Töttös János az általuk beszedett királyi adókért minden eshetőséggel szemben felelősséget vállalnak. 322
»»» 208. 1427. máj. 8. A jászói convent bizonyítja, hogy Ábrányi Balázs az egri káptalan ellen bizonyos hatalmaskodás ügyben a részére megitélt esküt letette. 322
»»» 209. 1427. Bodrogh, május 11. Jakcsi László tanusítványa azon összegekről, melyek királyi adó czimerén Töttös Jánosnak fizettettek . 323
»»» 210. 1427. Buda, máj. 21. Zsigmond király utasítja a fehérvári káptalant, hogy a kalocsai érsek ordasi jobbágyai által Czobor Jakab kárára Patajona halastó halainak összefogdosása és elvitele által elkövetett hatalmaskodást vizsgálja meg. 323
»»» 211. 1427. Földvár, máj. 23. Zsigmond király utasítja a nagyváradi káptalant, hogy Kőrösi Jánost és társait Kőrös közép-szolnokmegyei birtokba uj adomány czimén iktassa be. 325
»»» 212. 1427. máj. 28. A kalocsai káptalan előtt Töttös János, Miklós és György ügyvédeket vallanak. 326
»»» 213. 1427. Monyorós, junius 1. Zsigmond király Sáronyi Istvánnak és több társának, mivel urukkal Töttös Jánossal a török ellen hadba készülnek, sz. Mihály nyolczadáig perhalasztást ad. 327
»»» 214. 1427. Szávaszentdemeter, jun. 5. Jakcsi László tanusítja, hogy Töttös Jánosnak Szerémmegye kir. adói czimén mily összegek adattak át. 328
»»» 215. 1427. Buda, jun. 6. Zsigmond király meghagyja a leleszi conventnek, hogy Várdai Mihályt, Miklóst és Pelbárdot Backhai János berencsi részbirtokaiba zálog czimén iktassa be. 328
»»» 216. 1427. Zágráb, jun. 9. Cillei Herman slavon bán utasítja a zágrábi káptalant, hogy a Tóth László alkalmazottjai által néhai Töttös László fiai kárára Blína és Pozonya birtokokon elkövetett hatalmaskodásokat vizsgálják meg. 329
»»» 217. 1427. julius 6. Ujlak, Garai János Báthmonostori Jánost a sószállító jobbágyaitól elvett némely értékek visszaadásáról nyugtatja. 330
»»» 218. 1427. Buda, jul. 27. Zsigmond király utasítja Szabolcsmegye bíráit, hogy a Zokoli János által Pazoni Dénes fiainak egy jobbágyán elkövetett hatalmaskodást vizsgálják meg. 331
»»» 219. 1427. Báthmonostor, jul. 31. Jakcsi Lázsló tanusítja, hogy megbízottja Perjemesi Péter Töttös Jánosnak a bácsmegyei királyi adókból míly összegeket adott át. 332
»»» 220. 1427. Báthmonostor, jul. 31. Jakcsi László tanusítja, hogy Perjemesi Péter Töttös Jánosnak a valkómegyei kir. adókból míly összegeket adott át. 333
»»» 221. 1427. aug. 13. A kalocsai káptalan jelenti, hogy a Töttös János által kivégeztetett Garazda Jakab-féle szolgák ügyében vizsgálatot tartott. 333
»»» 222. 1427. Patak, sept. 11. Perényi Miklós Zemplénmegye főispánjának neje Hedvig asszony utasítja Zemplénmegye alispánját, hogy Rigalchi Pétert a hadba nem vonulás miatt ne háborgassa. 338
»»» 223. 1427. september 20. A szekszárdi convent előtt Középfalvi Jakab és társai Töttös László örököseit perköltségek megfizetéséről nyugtatják. 338
»»» 224. 1427. sept. 22. A zágrábi káptalan előtt néhai Töttös László fiai János zágrábi püspököt az általuk használt Seerno, Grangya, Gradicza és Ztresich nevű topliczai apátsági birtokok idegenítésétől tilalmazzák. 339
»»» 225. 1427. Buda. oct. 9. Palóczi Máté országbiró a Csapi Andrásné által Endrédi József és szavatossági perbe vont társai ellen folytatott ügy tárgyalását 1428. jan. 13-ára halasztja. 340
»»» 226. 1427. Buda, nov. 9. Palócz Máté országbiró a Tóth László által néhai Töttös László fiai ellen folytatott per tártgyalását a háboru miatt 1428. jan. 13-ra halasztja. 341
»»» 227. 1427. decz. 21. A pécsváradi convent előtt Ábeli János és társai Töttös László fiait birságok tárgyában nyugtatják. 342
»»» 228. 1428. Nándorfehérvár, jan. 25. Töttös János kéri az ország bíráit, hogy Saroghi Lőrincz peres ügyeinek tárgyalását, ki vele Nándorfehérváron van elfoglalva, szent György nyolczadára halasszák. 343
»»» 229. 1428. jan. 26. A leleszi convent előtt Szaniszló fia István ügyvédi megbizást ad. 343
»»» 230. 1428. Marmankő, mart. 1. Pethő László Zala- és Vasmegyék főispánja Töttös János királyi adószedő megbizottját Kiscsalamiai Miklóst bizonyos fizetések tárgyában nyugtatja. 344
»»» 231. 1428. mart. 6. A leleszi convent előtt Báthori Antal özvegye és leányai tiltakoznak Báthori Barla ellen javaik pusztítása és haszonvétele. 345
»»» 232. 1428. Nagyfalu mart. 8. Baranyamegye bíráinak tanusítványa azon hatalmaskodásról, melyet Töttös János bezeldeki népei Torma András egy abolmai jobbágyán elkövettek. 346
»»» 233. 1428. Possen, mart. 16. Zsigmond király Zalamegye nemességét birságot terhe mellett az adók pontos befizetésére serkenti. 347
»»» 234. 1428. Nagyfalu, apr. 12. Baranyamegye bírái Abolmai Farkas és Torma András ellen Töttös Jánost távol maradása miatt birságolják. 348
»»» 235. 1428. apr. 12. A leleszi convent jelenti, hogy Várdai Mihályt és fivéreit Daróczi Miklós és társai panaszára Darócz Zsid és Kirva birtokokra vonatkozó okmányok visszatartása miatt máj. 1-re király elé idézte. 349
»»» 236. 1428. Terebes, apr. 13. Zemplénmegye birái Izsipi Mátét Stancsi Miklós ellen 11 frt megfizetésében marasztalják el. 350
»»» 237. 1428. Esztergom, apr. 14. György esztergomi érsek Töttös Jánost azon tizedrész kifizetéséről nyugtatja, mely néki a szerémi kincstári kamarából járt. 351
»»» 238. 1428. Buda, máj. 18. Zsimond király utasítja a fehérvári keresztes conventet, hogy a Marczali György és István szemesi és polchai jobbágyai által Zichy Zsigmond fiai kárára elkövetett zalai, köpi és szőlősi hatalmaskodást vizsgálja meg. 351
»»» 239. 1428. Galambócz, máj. 24. Zsigmond király tudatja, hogy Várdai Miklóst és fivéreit egyéb szolgálatok miatt a hadban való részvétel alól felmentette. 353
»»» 240. 1428. Galambócz, jun. 3. Zsigmond király közli Töttös Jánossal, hogy a törökök urával egyezségre lépett. 354
»»» 241. 1428. Buda, jun. 4. Zsigmond király Várdai Mihályt, Miklóst és Pelbárdot Szabolcsmegyében fekvő dögei és lővői birtokrészekbe iktattatni rendeli. 354
»»» 242. 1428. Kewi, jul. 17. Zsigmond király rendelete az ország biráihoz arról, hogy Töttös László özvegye helyett fiait vonják perbe. 355
»»» 243. 1428. Ilyed, aug. 15. Zsigmond király a macsói bánokat utasítja, hogy a Zanai Miklós özvegye és Geszti László jobbágyai által Töttös János, László, Miklós és György kárára elkövetett hatalmaskodásokat vizsgálják meg. 356
»»» 244. 1428. Ilyed, aug. 31. Zsigmond király Várdai Miklósnak, Csanádmegye főispánjának meghagyja, hogy a Galambóczig előnyomult török ellen mielőbb hozzá csatlakozzék. 360
»»» 245. 1428. Miháld, oct. 27 Zsigmond király rendelete Maróthi János és Cseh Péter macsói bánokhoz a királyi adók pontos befizetése tárgyában. 361
»»» 246. 1428. Ó-Buda, oct. 27. Borbála királyné a Fábián tolnavári biró által Czubor Jakab ellen emelt panasz tárgyában ez utóbbinak esküt itél. 362
»»» 247. 1428. decz. 17. A kalocsai káptalan jelenti, hogy a szabadkaiakat a Töttös László birtokain okozott károk tárgyában megintette. 363
»»» 248. 1429. Buda, jan. 16. Palóczi Máté országbiró a Dénes nagyváradi püspök és Várdai Mihály és társai közt Ajak, Pátró, Kisvárda, Berencs és Anarcs birtokok határai miatt folyó perben ismételten a határok megállapítását rendeli el. 365
»»» 249. 1429. Buda, febr. 3. Palóczi Máté országbiró egy akasztói jobbágy elköltöztetése miatt a fehérvári káptalan és Czobor Jakab közt felmerült ügyben ez utóbbinak esküt itél. 369
»»» 250. 1429. Buda, febr. 27. Garai Miklós nádor előtt Rakamazi Domokos Hodos Györgyöt, mivel Zokoli Briccius helyette elégséget tett, némely tartozásai iránt nyugtatja. 370
»»» 251. 1429. Szeged, mart. 4. Szeged város tanusítja, hogy a Bezeldeg birtok mellett megrabolt Theperch György és társai szegedi polgárokat Töttös László özvegye kárpótolta. 371
»»» 252. 1429. Tata, mart. 20. Zsigmond király parancsolja Vincze Bálint és társainak, mint a kamarai haszon grófjainak, hogy Töttös László nándorfehérvári várnagynak hadai tartására 12,400 frtot fizessenek. 372
»»» 253. 1429. apr. 14. A nagyváradi káptalan jelenti a nádornak, hogy Kamarás Lászlót Zakoli János ellen máj. 1-re perbe idézte. 373
»»» 254. 1429. Apáti, máj. 1. János kaloczai érsek néhai Töttös László özvegyét és fiait mindennemű kértételeik iránt nyugtatja. 373
»»» 255. 1429. Apáti, máj. 1. János kalocsai érsek és néhai Töttös László özvegye Orsolya és fia László bizonyos kártételek és határjárás iránt egyezségre lépnek. 374
»»» 256. 1429. Pécs, máj. 4. Nyári Péter és társa baranyai adószedők bizonyítják, hogy Töttös László részére a baranyamegyei adópénzekből 2600 frtot fizettek. 376
»»» 257. 1429. Pozsony, máj. 8. Zsigmond király utasítja a pécsváradi conventet, hogy Töttös László ellen Baranyamegye bíráit, mivel birságban marasztalták el, holott perbe állania nándorfehérvári tisztsége miatt nem kellett, aug. 1-re a király elé idézze. 377
»»» 258. 1429. Kosztajnicza, máj. 22. Tóth László kosztajnicszai és komogoinai castellánjai Töttös László blínai népeivel egyezségre lépnek. 379
»»» 259. 1429. jul. 1. A székesfehérvári keresztes convent előtt Adonyi Tamás, Soroksári Miklós és érdektársaik peres ügyeiket választott birák elhatározása alá bocsátják. 380
»»» 260. 1429. Pozsony, jul. 8. Zsigmond király Debreczen város közözségét Várdai Miklós Szentpáltelke nevű pusztájának károsításától tilalmazza. 382
»»» 261. 1429. Székesfehérvár, jul. 8. Zsigmond király a fehérmegyei és soltszéki gonosztevők ügyében törvénykezik. 383
»»» 262. 1429. Pozsony, jul. 10. Zsigmond király Várdai Miklóst a szegedi sókamra és vámjövedelmek egy, illetve két évi bevételek tekintetében nyugtatja. 387
»»» 263. 1429. jul. 25. Klára az óbudai apáczák főnöknője Töttös Lászlót a szondi rév haszonbére fejében fizetett 100 frtról nyugtatja. 388
»»» 264. 1429. Báthmonostor, jul. 25. Töttös László özvegyének mizsilis levele fiához Lászlóhoz a pécsváradi apátnak adandó bizonyos kártérítés ügyében. 389
»»» 265. 1429. Buda, jul. 26. Zsigmond király Csaholyi Jánosnak és Lászlónak adományozván Panit, Felső Csaholy és több más középszolnokmegyei birtokot, a nagyváradi káptalant iktatás foganatosítására utasítja. 390
»»» 266. 1429. Buda, jul. 30. Zsigmond király utasítja Szabolcsmegye bíráit, hogy Kisvárdai Miklós és Pelbárd kárára a szentgyörgyi erdőn Rohodi Simon által okozott kártételt vizsgálják meg. 391
»»» 267. 1429. aug. 5. A leleszi convent jelenti, hogy Márki és Tarna birtokok között Kisvárdai Milós, Pelbárt és Nagymihályi Albert uránai perjel érdekében a határokat kijelölte. 392
»»» 268. 1429. Tard, aug. 6. A valkómegyei kir. adószedők tanusítják, hogy Töttös Lászlónak a nándorfehérvári felső vár várnagyának 8000 arany forintot fizettek. 397
»»» 269. 1420. Solth, aug. 29. Mérai László deák Czobor Jakabot a Bakó Máté részére lefizetett 28 frt tárgyában nyugtatja. 398
»»» 270. 1429. szept. 3. A fehérvári káptalan Czobor Jakabot egy néki ítélt eskü letétele alól feloldja. 398
»»» 271. 1429. Nándorfehérvár, szept. 3. Raguzai Frank elismervénye a néki Töttös László által átadott nándorfehérvári kincstári szerelvényekről. 399
»»» 272. 1429. nov. 7. Nagyfalu. A macsói bánok Baranyamegye tisztviselőinek bevallása alapján Bezeldeg birtok határainak Töttös László kárára Maróthi János által történt megháborítását tanusítja. 400
»»» 273. 1429. Nagyfalu, nov. 7. A macsói bánok Gunya Mihályt egy hordó bor elvétele miatt Töttös László ellen elmarasztalják. 401
»»» 274. 1429. Pozsony, nov. 30. Zsigmond király utasítja a macsói bánokat, hogy a Bírófi János pécsváradi polgártól néhai Töttös János által elvett ingókért Töttös Lászlót perbe vonni ne engedjék. 402
»»» 275. 1429. decz. A székesfehárvári káptalan jelnti, hogy Soroksári Ágoston és Adonyi Tamás ellen Soroksári György fiait 1430 jan. 13-ra a király elé idézte. 403
»»» 276. 1429. Pécs, decz. 13. Orbonás András az országbírói bírságpénzek beszedője tanusítja, hogy Boóli Gergely és Mihály azon 11 márka birságpénzt, melylyel Töttös László ellenében elmarasztaltattak, lefizették. 404
»»» 277. 1429. Pécs, decz. 16. A baranyamegyei kir. bírságszedők Töttös Lászlót a kir. bírák részére a fizetett bírságokról nyugtatják. 405
»»» 278. 1429. Pécs, decz. 19. Orbonás András birságszedő Töttös Lászlót az országbirói birságok tárgyában nyugtatja. 405
»»» 279. 1429. decz. 20. A pécsi káptalan előtt Töttös László, Bóli Gergely és Mihály bizonyos birságpénzek tárgyában egymást nyugtatják. 406
»»» 280. 1429. Pécs, decz. 20. Thapan Kelemen a nándori birságok beszedője nyugtatja Töttös Lászlót a maga és hozzátartozói részéről fizetett bírságpénzekről. 407
»»» 281. 1429. deczember 27. A pécsi káptalan előít Maróthi János volt macsói bán és Töttös László kölcsönös bírság-tartozásaikról egymást nyugtatják. 407
»»» 282. 1430. Buda. mart. 3. Garai Miklós nádro a czikadori apát ügyében Töttös László ellen bizonyos bwkedi ökrök tárgyában az utóbbinak esküt itél. 408
»»» 283. 1430. Buda, mart. 10. Zsigmond király meghagyja Bodroghmegye bíráinak, hogy a kalocsai érsek apáthi tisztjei által Töttös László Valfer nevű birtokán okozott károkról jelentsenek. 409
»»» 284. 1430. Zágráb, mart. 16. Ornolczi Gergely Zágráb város egyik birája a Töttös László által Vissaaci György részére lefizetett összeget nyugtatja. 410
»»» 285. 1430. apr. 12. A leleszi convent jelenti, hogy Kisvárdai Miklóst és Pelbardot egy kis-surányi részbirtokba iktatta és az ellentmondó Csögi Sebestyént és társait máj. 1-re perbe idézte. 411
»»» 286. 1430. apr. 13. A pécsváradi convent jelntése arról, hogy Pósa Katalin asszonyt bizonyos emeli és tótfalvi részbirtokba Töttös László ellentmondása miatt be nem iktathatta. 412
»»» 287. 1430. apr. 13. körül, Razochatheh. A szávarévi jobbágyak panasza Töttös Lászlóhoz Demeter várnagy ellen. 413
»»» 288. 1430. Nagyszombat, apr. 18. Zsigmond király utasítja a macsói bánokat, hogy Töttös László több tisztjét a husziták és taboriták ellen induló hadban való megjelenésre ne kényszerítsék. 414
»»» 289. 1430. apr. 30. A nagyváradi káptalan előtt Dabai Sandrin Kakas Illés fiaival és érdektársukkal Kisdoba birtokot illetőleg egyezségre lép. 415
»»» 290. 1430. Sempte, máj. 5. Zsigmond király megtiltja, hogy Töttös László a néhai Töttös János által a davoti kincstári só-kamaráról elhordott ingókért pereltessék. 417
»»» 291. 1430. jul. 14. A zágrábi káptalan előtt tilalmazza Töttös László Zudar Jánost, Blagai Lászlót és társait Zelch birtok idegenítése- illetve megszerzésétől. 418
»»» 292. 1430. aug. 16. A pécsváradi convent tanusítja, hogy a Gunya Mihály és András által Márévára miatt Töttös László ellen folytatott perben az egyesség nem sikerülvén a tárgyalás oct. 6-ára maradt. 419
»»» 293. 1430. aug. 23. A leleszi convent a Dénes nagyváradi püspök, Várdai Mihály és társa között Ajak, Pátró, Kisvárda, Berzencz és András birtokokat illetőleg tartott határjelölés és becsüről jelent. 419
»»» 294. 1430. szept. 5. A pécsváradi convent Töttös Lászlónak Zeeri Gábor és László elleni ügyében Emel, Tótfalu és Krakó birtokokat körülhatárolja és megbecsüli. 426
»»» 295. 1430. szept. 22. A kalocsai káptalan jelenti, hogy Csepcsi Istvánt és érdektársait Disznósi Jakab ellen oct. 6-ra perbe idézte. 429
»»» 296. 1430. szept. 24. A leleszi convent jelentése arról, hogy Zakoli Jánost Pazoni Mátyás ellen kikiáltás utján megidéztette. 429
»»» 297. 1430. Buda, nov. 12. Garai Miklós nádor utasítja a pécsváradi conventet, hogy Haroszthi Dénest, Ozorai Pipo csanádi tisztjét, bizonyos Mayusházán elkövetett hatalmaskodás miatt Töttös László ellen jan. 13-ára idézze meg. 431
»»» 298. 1430. nov. 14. Az egri káptalan előtt Benedek kácsi apát Ábrányi Balázszsal bizonyos szántóföldek és perek iránt egyezségre lép. 432
»»» 299. 1430. Bodrogh, decz. 9. Bodroghmegyebíráinak jelentése a kalocsai érsek apátii tisztje által Töttös László kárára Valfer birtokon elkövetett hatalmaskodásokról. 433
»»» 300.1430. decz. 9. Bodroghmegye bírái Töttös Lászlót egy elfogott tolvaj szabadon bocsátása miatt emelt panasz tárgyában eskütételre kötelezik. 434
»»» 301. 1430. decz. 20. A kalocsai káptalan jelnti, hogy Töttös Lászlót János bátai apát ellen perbe idézte. 435
»»» 302. 1430. decz. 23. A kalocsai káptalan jelenti, hogy Töttös Lászlót a bátai convent ellen, több jobbágyának előállítását rendelvén, perbe idézte. 436
»»» 303. 1430. decz. A kalocsai káptalan jelenti, hogy Csepcsi Istvánt és társait Csepcsi Miklós ellen vizkereszt nyolczadára perbe idézte. 438
»»» 304. 1430. körül. A blínai polgárok és jobbágyok panasza Töttös Lászlóhoz várnagyaik és Zrini Péter ellen. 439
»»» 305. 1430. körül. A blínai polgárok és jobbágyak panaszlevele Töttös Lászlóhoz Zrini Péter és a kir. adószedők részéről szenvedett sérelmeik tárgyában. 441
»»» 306. 1431. Bodrogh, január 13. Bodroghmegye bíráinak tanusítványa arról, hogy Töttös László Bodroghmegye alispánjai ellen az esküt letette. 441
»»» 307. 1431. Bodrog, jan. 15. Bodroghmegye biráinak jelntése a János bátai apát népei által Lakon Töttös László kárára elkövetett hatalmaskodásról. 442
»»» 302. [308] 1431. Solth, jan. 15. A soltszéki nemesség panasza a nádor és országbiróihoz a kalocsai érsek várnagyainak hatalmaskodása miatt. 443
»»» 309. 1431. Bodrog, febr. 10. Bodroghmegye biráinak tanusítványa arról, hogy Töttös László tóti-i népei a Herczegh László szénáját illető panasz tárgyában az esküt letették. 444
»»» 310. 1431. Buda, febr. 17. Garai Miklós nádor a Benedek fehérvári prépost és káptalana által a nyndszigeti apáczák és védnökük Töttös László ellen indított per tárgyalását elhalasztja. 445
»»» 311. 1431. Buda, febr. 20. Zsigmond király utasítja Fehérmegye bíráit, hogy a Czabor Jakabtól Tarcsai Dömötör által elvett 4 ökör ügyében jelentést tegyenek. 446
»»» 312. 1431. Buda, febr. 20. Zsigmond király utasítja Fejérmegye bíráit, hogy a Tarcsai Dömötör által Csaba Kelemen szolgabiráinak átadott két Czobor Jakab-féle ökör ügyében jelentsenek. 447
»»» 313. 1431. apr. 5. A leleszi convent előtt Upori János Baach nevű szabolcsmegyei birtokát 205 frtért Kisvárdai Miklós és Pelbártnál ujból zálogosítja. 448
»»» 314. 1431. Buda, jun. 3. Zsigmond király tiltja Bodroghmegye biráit attól, hogy saját ügyükben Töttös László ellen törvénykezzenek. 448
»»» 315. 1431. Buda, jun. 4. Zsigmond király utasítja Bodroghmegye biráit, hogy a János bátai apát által Töttös László kárára Lakon elkövetett hatalmaskodást vizsgálják meg. 449
»»» 316. 1431. Bodrog, jun. 25. Bodroghmegye biráinak tanusítványa azon kárról, melyet Töttős László okozott Tót Jakab előbb garai most tatárrévi jobbágynak. 451
»»» 317. 1431. Buda, jul. 2. Garai Miklós nádor a Kállai János özvegye és Pazoni Mátyás között két jobágy miatt felmerült ügyben vizsgálatot rendel. 452
»»» 318. 1431. jul. 11. Az egri káptalan előtt János éneklő kanonok Ábrányi Balázszsal perüket illetőleg egyezségre lép. 454
»»» 319. 1431. jul. 15. A pécsváradi convent jelenti, hogy Töttös Lászlót geethi jobbágyainak mersei hatalmaskodása miatt a pécsi káptalan ellen aug. 1-re a macsói bán elé idézte. 455
»»» 320. 1431. jul. 16. A pécsváradi convent jelenti, hogy Töttös Lászlót és érdektársait bizonyos határjáró levél felmutatása czéljából a pécsi káptalan ellen aug. 1-re a macsói bán elé idézte. 456
»»» 321. 1431. aug. 31. A kolosmonostori convent előtt Ardi Mihály Possa máskép Bodola nevű pusztáját Sándorházai János fiainál zálogosítja el. 457
»»» 322. 1431. Milano (?) aug. 31. Bethleni Gergely levele Töttös Lászlóhoz magánügyeiről. 458
»»» 323. 1431. Buda, szept. 4. Zsigmond király utasítja a macsói bánokat, hogy a Töttös László által egy tótii malmának elpusztítása miatt Cseh Péter ellen emelt panaszt vizsgálják meg. 458
»»» 324. 1431. Ignecz, szept. 26. Palóczi Máté országbiró utasítja Szabolcsmegye bíráit, hogy az Olmodi Jakab bán özvegye által Várdai Miklós és Pelbárt kárára a tassi erdőn elkövetett hatalmaskodást vizsgálják meg. 461
»»» 325. 1431. Buda, nov. 18. Palóczi Máté országbiró a Szentiványi Ágoston által Szentiványi Antal és Turek Gergely özvegyei ellen folytatott per tárgyalását 1432. jan. 13-ra halasztja. 462
»»» 326. 1431. Milano, decz. 5. Zsigmond király utasítja a macsói bánokat, hogy Töttös Lászlónak a kalocsai érsek hadba vonuló népei által okozott károkért elégtételt szolgáltassanak. 463
»»» 327. 1431. Milano, decz. 16. Zsigmond király értesíti a macsói bánokat, hogy a János bátai apát által Töttös László ellen folytatott perben hozott határozatokat hatályon kivűl helyezte. 464
»»» 328. 1431. Milano, decz. 18. Várdai Miklós levele atyjához a Zsigmond király körül történtekről. 466
»»» 329. 1431. Buda, decz. 20. Garai Miklós nádor Haraszthi Dénest a Töttös László szentgyörgyi birtokán kilencz év előtt elkövetett hatalmaskodás miatt idéztetni rendeli. 467
»»» 330. 1431. Katymár, decz. 31. Töttös László Geszthi Lászlóval kölcsönös kereseteik és pereik tárgyában egyezségre lép. 470
»»» 331. 1432. Báta, mart. 23. János bátai apát Töttös Lászlót és édesanyját Tómester János nevű jobbágy ügyében nyugtatja. 473
»»» 332. 1432. apr. 24. A szepesi káptalan előtt Perényi János a királyt és Rozgoni Istvánt és Györgyöt Györke birtok adományozásától illetve birtokba vételétől tilalmazza. 474
»»» 333. 1432. Bodrogh, apr. 28. Bodroghmegye bizonyítványa arról, hogy Cheh Péter belkylwdi tisztje és jobbágyai Töttös László részére az itéletileg megállapított összegeket le nem fizették. 474
»»» 334. 1432. jun. 18. A pécsváradi convent jelenti a macsói bánoknak, hog Töttös László özvegyét, Bathyai Pált, Jakabot és Saroghi Mihályt és Lőrinczet a bátai convent ellen perbe idézte. 476
»»» 335. 1432. Buda, aug. 6. Zsigmond király előtt Gunya Mihály és családja márévári részüket 600 frtért Henrik pécsi püspöknek zálogosítják el. 477
»»» 336. 1432. Zatha, szept. 1. A macsói bánoknak a János bátai apát és Töttös Lázsló közötti ügyben adott halasztása, és a bátai conventet és apátot illető nehány más halasztás. 480
»»» 337. 1432. Buda, szept. 7. György esztergomi érsek, Kelemen győri püspök, Garai Miklós nádor, Palóczi Máté országbiró és Herrici Péter tárnokmester Várdai Miklóst és társait utasítják, hogy népeikkel Sempte körül a király seregéhez csatlakozzanak. 482
»»» 338. 1432. oct. 19. A pécsváradi convent előtt Bathyai Pál, Jakab, továbbá Saroghi Lőrincz és Mihály közösen ügyvédeket vallanak. 483
»»» 339. 1432. Buda, nov. 9. Garai Miklós nádor a Báthmonostori László által György esztergomi érsek ellen indított per tárgyalását a királyi hadak felkelése miatt elhalasztja. 484
»»» 340. 1432. év vége felé. János topliczai apát Töttös Lászlót mint gernawi predialisát a szent mártoni cenzus megfizetéséről nyugtatja. 485
»»» 341. 1433. Buda, jan. 25. Zsigmond király utasítja a kalocsai káptalant, hogy Töttös Lászlónak Szalk, Csaban, Fütő, Szentmárton, Belánülése és Szentlőrinczteleke nevű birtokait határoltassa körül. 485
»»» 342. 1433. Buda, febr. 24. Garai Miklós nádor Szentgáli Jakabot bizonyos hatalmaskodások miatt Töttös László ellen harmadizben idéztetni rendeli. 486
»»» 343. 1433. Buda, febr. 28. Garai Miklós nádor utasítja a pécsváradi conventet, hogy Geszti Lászlót és Bólyi Mihályt Töttös László ellen a Lámér birtokról elhajtott barmok, disznók és kecskék ügyében kikiáltás utján idézze meg. 490
»»» 344. 1433. Buda, mart. 1. Garai Miklós nádor Haraszthi Dénest Töttös László ellen kikiáltás utján máj. 1-re idéztetni rendeli. 494
»»» 345. 1433. Buda, mart. 13. Palócz Máté országbíró Darócz birtok negyedrészét és Sid birtokot Daróczi István és Miklós ellenében Várdai Miklós és Pelbárdnak itéli. 499
»»» 346. 1433. Udvarhely, apr. 2. Garai Dezső macsói bán utasítja Bodroghvármegye bíráit, hogy Párisi László és Bertók által Töttös László kárára elkövetett hatalmaskodásokat vizsgálják meg. 510
»»» 347. 1433. Buda, apr. 6. Zsigmond király megparancsolja a macsói bánoknak, hogy Töttös Lászlónak Maróthi János ellen elégtételt szolgáltassanak. 511
»»» 348. 1433. Siena, apr. 25. Várdai Miklós levele atyjához, melyben a király dolgairól értesíti és segélyt kér. 512
»»» 349. 1433. Bodrogh, apr. vége felé. Bodroghmegye bírái jelentése azon erdei károkról, melyeket a kalocsai érsek apátii és aposaranyai népei Töttös László kárára a valferi határban elkövettek. 513
»»» 350. 1433, máj. 1. Tasnád, Csarnavodai Grisogonus tasnádi vicarius a Zakoli János özvegye Zsuzsanna és Kapolcsi László közt fennforgó perben ez utóbbinak bizonyítékai bemutathatására határidőt ad. 514
»»» 351. 1433. máj. 7. A kalocsai káptalan előtt Töttös László és Gunya Mihály és András egyezségre lépnek. 515
»»» 352. 1433. máj. 10. A kalocsai káptalan privilegialisa azon egyességről, mely Töttös László és Gunya Mihály és András közt Márévárat és tartozékait illetőleg létrejött és végre is hajtatott. 516
»»» 353. 1433. jun. 3. A pécsi káptalan azon esküt, melyet ellenében Töttös Lászlónak le kell tennie, jul. 1-re halasztja. 523
»»» 354. 1433. Buda, jun. 15. Zsigmond király utasítja a macsói bánokat, hogy a pécsi káptalan által Töttös László és anyja Orsolya ellen indított perben hozandó határokat, – mivel alperesek által érdekelt bíráknak tartatnak, – a király elé terjesszék. 523
»»» 355. 1433. jun. 19. A fehérvári káptalan jelenti, hogy a Maróthi János panasza tárgyában elrendelt vizsgálat megtartását Töttös László, Geszti László és társaik fegyveres haddal megakadályozták. 524
»»» 356. 1433. aug. 15. A leleszi convent előtt Kistárkányi András Csernavodai Jakabot és társait néhai Csernavodai Györgyné hozománya tárgyában nyugtatja. 526
»»» 357. 1433. Buda, decz. 6. Palóczi Máté országbiró a szalkszentmártoni határolásnál Töttös László és Tetétleni Kelemen és társai közt felmerült perben Tetétleni Pétert vízkereszt nyolczadára idéztetni rendeli. 527
»»» 358. 1433. Buda, decz. 31. Zsigmond király utasítja a macsói bánokat, hogy a Garázda Jakab által Töttös László özvegye és fia László ellen indított ügyet, ha alperesek kívánják, felülbírálása alá bocsássák. 529
»»» 359. 1434. jan. 5. A kalocsai káptalan előtt Töttös László és János bátai apát peres ügyük intézéset május 3-ára halasztván, választott bírákra bizzák. 530
»»» 360. 1434. Zágráb, febr. 6. Czillei Herman slavon bán Töttös Lászlónak a zágrábi káptalannal Petrek nevű jobbágy miatt fennforgó ügyét a kir. elbírálása alá bocsátja. 531
»»» 361. 1434. Buda, febr. 21. Zsigmond király utasítja Fehérmegye bíráit, hogy Töttös László és Tetétleni Mihály között Török János jobbágy ügyében igazságot szolgáltassanak. 533
»»» 362. 1434. Nándorfehérvár, mart. 24. Thallóczi Matkó, több sókamara grófja, utasítja az apáthii tiszteket, hogy Töttös László birtokait ne háborgassák és néki elégtételt szolgáltassanak. 534
»»» 363. 1434. Kabold, mart. 29. Fraknói Vilmosné levele Orsolyához Töttös László özvegyéhez, melyben hogylétét tudakolja. 535
»»» 364. 1434. Buda, máj. 24. Töttös László Henrik pécsi püspöktől 400 frtot vesz kölcsön, zálogul Geeth nevű birtokát kötvén le. 536
»»» 365. 1434. Pozsony, jul. 14. Zsigmond király utasítja a nagyváradi püspökség területén lakókat, hogy jövedelmük huszad részét az eretnekek ellen viselendő háborura Thallóczi Mathkónak a nagyváradi püspökség gubernatorának fizessék. 537
»»» 366. 1434. jul. 28. A pozsonyi káptalan előtt Egyházassúri Péter és társai Ilkai Gált és rokonait Egyházassúri Erzsébet hitbére és hozománya fejében kielégítik. 539
»»» 367. 1434. aug. 30. A kolosmonostori convent előtt Zeechi Osvald bizonyos szécsi részbirtok foglalásától Zeechi Miklóst és társait tilalmazza. 541
»»» 368. 1434. Pécs, szept. 11. Töttös László levele anyjához Gunya Mihály részére teljesítendő fizetés tárgyában. 542
»»» 369. 1434. Zágráb, oct. 26. Cillei Herman slavon bán a Roh István és Báthmonostori László közt több Blina-vidéki birtok határai miatt folyó pert 1435. január 13-ára halasztja. 542
»»» 370. 1434. Csernyéd, nov. 1. Tolnamegye bírái tanusítják, hogy Borus István egyházasjánosi jobbágy bizonyos értékei Besnevei Bertalan márévári várnagyra szálltak. 543
»»» 371. 1434. Buda, nov. 25. Zsigmond király utasítja a szekszárdi conventet, hogy Czóbor Jakabnak az akasztói vámszedő ellen emelt panaszát vizsgálja meg. 545
»»» 372. 1434. Buda, decz. 3. Palóczi Máté országbíró Bolondóczi Katalint és érdektársait György esztergomi érsek ellen makacsság miatt elmarasztalja. 546
»»» 373. 1435. Apagh, január 24. Szabolcsmegye birái Miskei Kristófot esküje alapján Nomyeni Miklós követelése alól fölmentik. 546
»»» 374. 1435. Bodrogh, febr. 25. Bodroghmegye bírái Koroghi Jánost bírságolják, mivel a Töttös László ellen folyó ügyében előttük meg nem jelent. 547
»»» 375. 1435. mart. 9. A kalocsai káptalan előtt Czobor Jakab özvegye többek részére ügyvédi meghatalmazást állíttat ki. 548
»»» 376. 1435. Buda, mart. 17. Palóczi Máté nádor a fehérvári káptalan vámszedője által Jakb pataji jobbágyon Czobor Jakab özvegye kárára elkövetett hatalmaskodás ügyében Lóránt fehérvári kanonokot és tisztjét máj. 1-re idéztetni rendeli. 548
»»» 377. 1435. Pataj, apr. 1. Néhai Czobor Jakab ingóságainak jegyzéke. 551
»»» 378. 1435. Solth, apr. 18. Fehérmegye Soltszékének bírái tanusítják, hogy Töttös László Török János ellen esküt tett. 553
»»» 379. 1435. Nagyszombat, jun. 3. Zsigmond király utasítja a garammelléki conventet, hogy Kisendrédi Lászlót Kisendréd és Pohoban barsmegyei birtokokba iktassa be. 554
»»» 380. 1435. Buda, jun. 4. Palóczi Máté országbíró a Töttös László és Egecsei Miklós és érdektársai közt Szalk, Szentmárton, Billyen, Szentlőrincz és Csaban határjárása miatt felmerült ügyben halasztást ad. 555
»»» 381. 1435. Kárász, jun. 11. Báthori István országbiró előtt Csaholi János és Darahi Istvántól zálogban birt csúri részeket Ibrányi András és Gergelynek adja át. 556
»»» 382. 1435. Kárász, jun. 17. Palóczi Máté nádor előtt Szabolcsi Péter és társai ügyvédeket vallanak. 557
»»» 383. 1435. Kárász, jun. 23. Palóczi Máté nádor Zakoli Jánosnak Báthori István részéről bizonyos erőszakoskodás miatt emelt panasz tárgyában esküt itél. 558
»»» 384. 1435. Kárász, jul. 28. Palóczi Máté országbiró Kazon birtok körülhatárolásánál történt ellentmondás miatt Jakch László ellenében Várdai Miklóst és Pelbárdot, továbbá Daróczi Miklóst és társait october 6-ára perbe idéztetni rendeli. 559
»»» 385. 1435. Erdőd, aug. 19. Thallóczi Frank kevei főispán thorankuti népeinek Töttös László szentgyörgyi népeivel támadt ügyét választott birák itélete alá bocsátja. 561
»»» 386. 1435. Buda, szept. 5. Palóczi Máté nádor a Töttös János és Zsigmond hájszentlőrinczi prépost közt fennforgó per tárgylását oct. 6-ára halasztja. 562
»»» 387. 1435. Dunaszekcső, szept. 14. Herczegh István és neje kötelezik magukat, hogy Töttös László özvegyének 26 akó mustot adnak. 563
»»» 388. 1435. Buda, nov. 19. Báthori István országbíró a Győrkei János és Töttös László közt fenforgó per tárgyalását 1436. jan. 13-ra halasztja. 563
»»» 389. 1435. Csernyéd, november. Tolnamegye biráinak bizonyság-levele a Györkei János által Töttös László és Czikó János kárára elkövetett hatalmaskodásról. 564
»»» 390. 1435. Tata, decz. 9. Zsigmond király utasítja Thallóczy Matkó slavon bánt mint a szegedi kir. sókamara grófját, hogy Töttös Lászlónak lakodalmi költségeire 500 arany forint áru sót szolgáltasson ki. 565
»»» 391. 1435. (?) Apagh, Szabolcsmegye bírái előtt Fekete Tamás Byz nevű pusztája használatától a kemecsei és ibroni nemeseket tilalmazza. 566
»»» 392. 1436. jan. 7. A kalocsai káptalan előtt Töttös László özvegye Pető Tamásnak és társainak ügyvédi megbizást ad. 566
»»» 393. 1436. Buda, febr. 21. Palóczi Máté nádor Várdai Miklós és Pelbárdnak bizonyos bírságokat enged el. 567
»»» 394. 1436. Buda, febr. 26. Báthori István országbiró Pohárnok István ügyének tárgyalását Ábrányi Damasa fiai és Ábrányi Péter leánya Margit ellen máj. 1-re halasztja. 568
»»» 395. 1436. Buda, mart. 2. Palóczi Miklós nádor perhalasztó levele Czobor István özvegye perében Herczegh László fiai ellen. 568
»»» 396. 1436. Vácz, mart. 12. Péter váczi püspöki helynök a Vörös Bálint és társai által adott ügyvédi megbízásokról okiratot állít ki. 569
»»» 397. 1436. máj. 13. A kalocsai káptalan jelentése arról, hogy Felszekcső, Lak és Paliport közt a magas vizállás miatt a határokat meg nem állapíthatta. 570
»»» 398. Kosztaniczam máj. 24. Tóth László Rochfi Istvánt és társait Töttös László ellen közös eljárásra hívja fel. 571
»»» 399. 1436. Buda, jun. 19. Palóczi Máté nádor utasítja a leleszi conventet, hogy Mohostelek körülhatárolásából eredt ügyben Várdai Pelbárd ellen Apaghi Gergelyt, rokonait és Kállay Istvánt aug. 1-re három piaczon idézze meg. 572
»»» 400. 1436. Buda, jun. 29. Palóczi Máté nádor a Várdai Miklós és Pelbárd által Darócz és Sid iránt Daróczi Miklós és István ellen folytatott perben közvizsgálatot rendel. 580
»»» 401. 1436. Csernyéd, jul. 9. Tolnamegye bíráinak bizonyságlevele arról, hogy Tamás máréi várnagy Izméni Mihály egy egrenyi jobbágya ellen az esküt le nem tette. 584
»»» 402. 1436. Igló, jul. 9. Várdai Miklós levele Várdai Miklós és Pelbárdhoz, amelyben híreket közölvén, anyagi tármogatást kér. 584
»»» 403. 1436. Kisvárda, aug. 20. Vincze László marmarosi főispán és kamara gróf azon feltétleket, melyekkel Várdai Miklós és Pelbárdtól fizetési halasztást nyert, irásba foglalja. 585
»»» 404. 1436. aug. 29. A zágrábi káptalan jelenti, hogy Töttös Lászlót Tóth László ellen oct. 6-ra perbe idézte. 586
»»» 405. 1436. Zágráb, aug. 30, Zágrábmegye bírái ama közös vizsgálatról és idézésről jelentenek, melyet Tóth László panaszára Töttös László ellen teljesítettek. 587
»»» 406. 1436. Patak, szept. 24. Palóczi Máté nádor Makó Péternek a Pike Balázs által ellene folytatott ügyben esküt ítél. 591
»»» 407. 1436. Prága, oct. 20. Várdai Miklós levele atyjához, melyben híreket közöl és anyagi segélyt kér. 592
»»» 408. 1436. october 24. A bécsi káptlan előtt Csipesi István ügyvédeket vall. 593
»»» 409. 1436. Prága, november 4. Zsigmond király Makó Györgynek Aba Miklós megölése miatt kegyelmet adván, meghagyja neki, hogy a megölt jogutódainak elégtételt szolgáltasson. 593
»»» 410. 1436. Buda, november 30. Palóczi Máté nádor a Vajai Jánosné és Gegeni Vincze közt folyó per tárgyalását 1437. január 13-ra halasztja. 595
»»» 411. 1437. Buda, febr. 25. Zsigmond király Hedrahelyi János és Töttös László özvegye és fia közt folyó perben a török elleni hadjárat okából halasztást ad. 595
»»» 412. 1437. Buda, mart. 3. György esztergomi érsek, mint a nádor helyettese, a fehérvári káptalan és Töttös László közt folyó pert a török betörése miatt május 1-re halasztja. 596
»»» 413. 1437. Buda, apr. 12. A budai káptalan jelenti, hogy Maróthi László és társai Czikó Sandrinus ellen május 1-jére perbe idéztettek. 597
»»» 414. 1437. apr. 18. A leleszi convent jelenti, hogy Várdai Miklóst és Pelbárdot Göszhuser nevű pusztába Tuzséri Mihály és fivérei ellentmondása miatt be nem iktathatta, amiért az ellentmondók máj. 1-re perbe idéztettek. 598
»»» 415. 1437. Buda, jun. 19. Hedervári Lőrincz nádor a fehérvári káptalan és a nyulszigeti apáczák között folyó perben a monstor védnökének, Töttös Lászlónak esküt itél. 600
»»» 416. 1437. jul. 14. A leleszi convent jelentése arról, hogy Kállai Istvánt és Jánost sz. Jakab nyolczadára Várdai Miklós ellen perbe idézte. 602
»»» 417. 1437. aug. 8. A kalocsai káptalan bizonyítja, hogy Töttös László néhai fivére János helyett a fehérvári káptalan ellen a megitélt esküt letette. 603
»»» 418. 1437. Bodrogh, aug. 19. Bodroghmegye biráinak tanusítványa azon hatalmaskodásról, melyet a bátai apátság szeremlei vámszedője Töttös László egy jobbágyán elkövetett. 604
»»» 419. 1437. Buda, szept. 25. Hedervári Lőrincz nádor Zsigmond hájszentlőrinczi prépostot mint a fehérvári káptalan szavatosát Töttös László ellen a kalocsai káptalan által kikiáltás utján idéztetni rendeli. 604
»»» 420. 1437. Bars, nov. 2. Hedervári Lőrincz nádor a Peleni Gergely által Töttös János ellen indított perben ez utóbbi jogutódjának Töttös Lászlónak esküt itél. 609
»»» 421. 1437. Prága, nov. 9. Zsigmond király utasítja a nyitrai káptalant, hogy Bornemisza Miklóst és fivéreit Vendégi birtokba iktassa be. 610
»»» 422. 1437. decz. 4. Zsigmond király Szécsi György és rokonai részére Szécs birtokon vásártartási jogot engedélyez. 611
»»» 423. 1437. Znaim, decz. 6. Zsigmond király utasítja kusali Jakcs Mihályt, hogy Radna várat Bethleni Miklós és Gergelynek adja át. 612
»»» 424. 1438. Nagyvárad, mart. 2. János nagváradi püspök engedélyt ad Kereky-i Benedeknek arra, hogy Kereki nevű birtokán plebánitemplomot építsen. 613
»»» 425. 1438. Bodrogh, apr. 7. Bodroghvármegye bírái előtt Gibárti László Töttös Lászlót 3 ló átadása iránt nyugtatja. 614
»»» 426. 1438. Velike, apr. 14. Velikei György levele Palóczi László és Várdai Miklóshoz egy pozsegai polgár adómentessége ügyében. 615
»»» 427. 1438. máj. 1. A kapornaki convent előtt Ivánczi Györgyné Salamonvári Katalin, salamonvári és harkályi részbirtokait Bwchai Jánosnak 14 magyar arany forintért zálogba adja. 616
»»» 428. 1438. máj. 27. A kalocsai káptalan jelenti, hogy Felszekcső, Lak és Paliporth határait a fehérvári káptalan és Töttös László közti vitás területeken megjáratta. 617
»»» 429. 1438. Bodrogh, jun. 2. Bodroghmegye bírái tanusítják, hogy Töttös László pathalai jobbágya ügyében Gáspár pesti polgár ellen eskü tétetett le. 619
»»» 430. 1438. Bodrogh, jun. 2. Bodroghmegye biráinak bizonyságlevele a Lengyeli Balázs és Várnagy Domokos csentei tisztek által Töttös László kárára Asszonyfalván elkövetett hatalmaskodásról. 620
»»» 431. 1438. Buda, jun. 23. Hedervári Lőrincz nádor utasítja a leleszi conventet, hogy a Szerdahelyi István által Sós György és társainak Kőves nevű birtokán okozott kárt vizsgálja meg és idézést teljesítsen. 621
»»» 432. 1438. jun. 23. A zágrábi káptalan Töttös Lászlót a cserneki jobbágyai által okozott kártételekről nyugtatja. 622
»»» 433. 1438. Buda, jul. 13. Albert király Valfer birtok részeinek foglalása miatt Töttös László érdekében a macsói bánokat János kalocsai érsek ellen törvényes eljárásra utasítja. 622
»»» 434. 1438. Buda, jul. 13. Albert király a Cseh Péter által Asszonyfalván Töttös László kárára elfoglalt határrész tárgyában a macsói bánokat eljárásra utasítja. 625
»»» 435. 1438. Buda, jul. 13. Albert király utasítja Bodroghmegye bíráit, hogy a János kalocsai érsek darvazi jobbágyai által Töttös Lászlón elkövetett erőszakoskodás ügyében vizsgálatot tartsanak. 628
»»» 436. 1438. aug. 1. A zágrábi káptalan előtt Töttös László Tót Lászlóval kártételeik tárgyában egyezségre lép. 629
»»» 437. 1438. aug. 1. A zágrábi káptalan előtt Töttös László Bikszádi Miklóstól és Tót Lászlótól 100 forintot vesz kölcsön. 630
»»» 438. 1438. aug. 1. A zágrábi káptalan előtt Töttös László kezesének Bychkele Lászlónak nem fizetés esetén Csütörtökhely nevű birtokát köti le. 631
»»» 439. 1438. sept. 19. A csornai convent előtt Kelemen győri püspök a hozzátartozói és Fraknói Pál és Vilmos közt létre jött örökösödési szerződést vissza vonja. 632
»»» 440. 1438. Buda, nov. 16. Albert király a Makófi György és fivérei kárára Helmeczi Adorján és Gál által elfoglalt Véke birtok ügyében Zemplénmegye bíráit eljárásra utasítja. 634
»»» 441. 1438. nov. 23. A zágrábi káptalan előtt tanusítja Tóth László, hogy Töttös László részéről teljes kártérítést nyert. 636
»»» 442. 1438. decz. 13. A leleszi convent jelentése azon közös vizsgálatról, melyet Zakoli Miklós és Péter által Mihálydi birtokon Zakoli Briccius és társai kárára elkövetett hatalmaskodás ügyében tartott. 638
»»» 443. 1438. decz. 21. A kalocsai káptalan jelenti, hogy Geszti Lászlót és hozzátartozóit Hagymásegyház és Temerdekegyház nevű birtokokba Töttös László ellentmondása miatt be nem iktathatta. 643
»»» 444. 1439. jan. 2. A kalocsai káptalan előtt Töttös László perei vitelére ügyvédeket vall. 644
»»» 445. 1439. Buda, jan. 10. Albert király a Zrínyi Péter által Serno birtokon elkövetett, Tötös László által panaszolt hatalmoskodás ügyében Zágrábmegye biráit törvényes eljárásra utasítja. 645
»»» 446. 1439. jan. 27. A pozsonyi káptalan előtt Dezső Péter és érdektársai Szentandrássúri Pétert és Istvánt Gálházai Tamásné értékeinek idegenítésétől tilalmazzák. 646
»»» 447. 1439. Buda, febr. 11. Albert király a Cheh Péter és tisztje Erdősi Péter által Töttös László kárára Walfer és Asszonyfalva birtokokon elkövetett hatalmaskodás ügyében vizsgálatot és perbe hívást rendel. 647
»»» 448. 1439. Buda, febr. 19. Albert király Vadasi Péter és társai és Töttös László közt folyó perben máj. 1-ig halasztást engedélyez. 648
»»» 449. 1439. febr. 25. A szekszárdi convent előtt Szilágyi Dömötör rokonai nevében is Töttös Lászlót néhai Szilágyi Mihályné értékei tárgyában nyugtatja. 649
»»» 450. 1439. mart. 12. A kalocsai káptalan előtt Töttös László Hagymásegyház és Temerdekegyház nevű birtokok miatt Peeri Lászlót és Geszti Lászlót tilalmazza. 649
»»» 451. 1439. máj. 12. A kalocsai káptalan előtt Töttös László Gunya Mihálynak adja Valfer és Asszonyfalva nevű bodroghmegyei birtokait. 650
»»» 452. 1439. Zágráb, máj. 18. Zágrábmegye bírái tanusítják azon kártételeket, melyeket Zríni Péter Töttös László több birtokán okozott. 652
»»» 453. 1439. Buda, máj. 28. Albert király utasítja Tolnamegye bíráit, hogy a Henrik pécsi püspök szászvári és egyéb népei által Töttös Lászlónak okozott károk tárgyában felmerült panaszát vizsgálják meg. 653
»»» 454. 1439. Buda máj. 28. Albert király utasítja Tolnamegye bíráit, hogy a Henrik pécsi püspök emberei által Jánosi birtokon Töttös László jobbágyainak okozott károkat vizsgálják meg. 654
»»» 455. 1439. Buda, máj. 28. Albert király a bátai apátság nyárádi jobbágyai által Töttös László kárára Lajméron elkövetett hatalmaskodások tárgyában a pécsi káptalant vizsgálat megejtésére utasítja. 656
»»» 456. 1439. Buda, jun. 6. Albert király Egerszeg birtokot az alsómérai részszel és somogyi vámmal együtt Sáfár Istvánnak és fiainak adományozza. 657
»»» 457. 1439. Buda, jun. 11. Albert király Csapi Ákosnak szabolcsmegyei és zempléni birtokain révjogokat adományoz. 659
»»» 458. 1439. Buda, junius 24. Töttös László levele Bodroghmegyéhez több alkalmazottjának a hadba vonulás alól való mentessége tárgyában. 660
»»» 459. 1430. Buda, jul. 1. Albert király Esztergom várost hátralékos adóinak megfizetésére utasítja. 661
»»» 460. 1439. Báthmonostor, jul. 16. Töttös László közli Bodroghmegyével, hogy alispánjaik öt kötelmei teljesítésében akadályozni akarják. 661
»»» 461. 1439. Báthor, jul. 24. Báthori István országbíró utasítja a leleszi conventet, hogy Várdai Miklóst és hozzátartozóit Tarpa helység felébe, Gellyénes helység és vámja egyharmadába és némely papifalui birtokrészekbe iktassa be. 662
»»» 462. 1439. aug. 5. A pécsváradi convent privilegialisa arról, hogy Töttös Lászlót csere czímén Gunya Mihály sátorkői, fonyászói és egyéb máréi részeibe beiktatta. 664
»»» 463. 1439. aug. 12. Az egri káptalan jelentése arról, hogy Sáfár Istvánt és fiait Egerszeg birtokba ellentmondás nélkül beiktatta. 666
»»» 464. 1439. Kisdy, aug. 21. Marczadi György királyi étekfogó Töttös László kincstartót 24 ólomtál tárgyában nyugtatja. 668
»»» 465. 1439. Báthmonostor, szept. 5. Töttös Lászlóné levele férjéhez, melyben a kúnok panaszait közli Erdei Péter ellen. 668
»»» 466. 1439. Zond, oct. 9. Albert király utasítja Töttös László kincstartót, hogy a kúnok és jászok adóiból Chalapia Dávid török császár és Thallóczi Matkó részére fizetéseket teljesítsen. 670
»»» 467. 1439. Zond, oct. 9. Albert király utasítja Töttös László kincstartót, hogy a kúnok és jászok adóiból Bazarad havasföldi vajdának 600 arany forintot fizessen. 670
»»» 468. 1439. Óbuda, nov. 4. Erzsébet özvegy királyné Töttös László kincstartót utasítja, hogy Chalapia Dávid török császár részére fizetést teljesítsen. 671
»»» 469. 1439. Rezke, nov. 5. Chalapia Dávid török császár levele Töttös László kincstartóhoz hátralékos követelései tárgyában. 671
»»» 470. 1439. nov. 9. A nagyváradi káptalan bizonyítja, hogy Kereky-i Benedek Kerekeiben plebánia-templomot emelt és azt felszenteltetvén, annak senki ellent nem mondott. 672
»»» 471. 1439. Óbuda, decz. 11. Erzsébet özvegy királyné Szakolcza várost az ujévi ajándéknak Töttös László kincstártó részére leendő átadására utasítja. 673
»»» Tárgymutató. 675
»»» 1. kötet
»»» 2. kötet
»»» 3. kötet
»»» 4. kötet
»»» 5. kötet
»»» 6. kötet
»»» 7/1. kötet
»»» 7/2. kötet
»»» 9. kötet
»»» 10. kötet
»»» 11. kötet
»»» 12. kötet


Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat