Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 9. kötet (1899)

Szerző: Zichy Ferencz, gróf (1811-1900)
Cím: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő : 9. kötet
Megjelenési adatok: Pest : Magyar Történelmi Társulat, 1899. – XXXIX, 647 p. – 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:

A jelen kötettel vállalatunk Mátyás király trónra-lépésének évéig jutott.
Büszkeséggel utalhatunk az eredményekre, mert évek sora óta középkorunkról jelentősebb munka meg nem jelent a nélkül, hogy ne idézte volna e gyűjteményt és ne nyert volna kincseinkből gazdagodást.
A zsélyi levéltár terjedelmét mutatja, hogy eddig már mintegy 6000 darab okmányt bocsátottunk közre, a család áldozatkész kegyeletét pedig az, hogy sorozatunkban immár a kilenczedik kötethez jutottunk.
Néhai gróf Zichy Károly, Zichy Nep. János gróf és főkép Zichy Ferencz gróf, a nemzetség seniora, kik a kiadás költségeit viselték, az ősök emléke, a haza multjának tett ideális szolgálataikért a történetirás kedvelőinek nem muló hálájában leljék nagy áldozataikért a neveiket megörökítő elismerést.


Tartalomjegyzék


»»» Címlap Magyarul.
»»» Címlap Latinul.
»»»
»»» Előszó. [V]
»»» Tartalom. [XIII]
»»» Sajtóhibák. [XL]
»»» 1. 1440. Báthmonostor, febr. 1. Dávid török császár Töttös Lászlót 1000 forint zsold kifizetéséről nyugtatja. [1]
»»» 2. 1440. febr. 3. A leleszi convent előtt Pálóczi László királyi udvarmester fivérei nevében is Csomonya és Ardó nevű birtokait 400 forintért Várdai Miklósnál zálogosítja el. [1]
»»» 3. 1440. Buda, febr. 14. Erzsébet királyné néhai Zsigmond és Albert király 2000 forint tartozása fejében Bethleni Gergelynek több Besztercéhez tartozó birtokot ad zálogba. 3
»»» 4. 1440. Bodrog. márcz. 8. Bodroghmegye bírái előtt Töttös László tiltakozik Máréi Mihály özvegye ellen, amiért a Valfer és Aszszonyfalva nevű birtokuk visszaadásáért kikötött 100 forintot föl nem vette. 5
»»» 5. 1440. Gyula, márcz. 29. Geszti László magánlevele Töttös Lászlóhoz egy peres ügye tárgyában. 6
»»» 6. 1440. márcz. 29. A leleszi convent előtt Bachkai András fiai monostori részüket 90 forintért Várdai Miklósnak és rokonainak zálogosítják el. 6
»»» 7. 1440. ápr. 4. A kalocsai káptalan előtt Töttös László Tetétleni Mihályt és rokonait Szentlőrincztelke és Billyen nevű pusztái megszerzésétől tilalmazza. 8
»»» 8. 1440. Komárom, ápr. 8. Erzsébet királyné meghagyja Demetri, Terpen és Péntek. Beszterczéhez tartozó községek lakóinak, hogy a királyi adózásokat Bethleni Gergelynek fizessék. 9
»»» 9. 1440. Siklós, május 3. Garai László levele Töttös Lászlóhoz, melyben értesíti, hogy Thallóczi Matkó bán a fogságból kiszabadúlt s hogy Marczadi Imre vajda kiszabadítása érdekében a királynéhoz követet küldött. 9
»»» 10. 1440. Siklós, máj. 24. Garai László levele Töttös Lászlóhoz, melyben hívja, hogy vele együtt I. Ulászló királyhoz menjen. 10
»»» 11. 1440. Hájszentlőrincz, jún. 6. Bodroghmegye birái előtt Töttös László Szentlászlói Fülöpöt és társait Kökényes nevű birtok birlalásától tilalmazza. 11
»»» 12. 1440. Győr, jún. 7. Erzsébet özvegy királyné utasítja Bothos András temesi főispánt, hogy a kúnok adóinak beszedése körül kincstartójának, Töttös Lászlónak segélyére legyen. 12
»»» 13. 1440. Győr. jún. 7. Erzsébet özvegy királyné utasítja a kolbászszéki kúnok kapitányait, hogy a szentgyörgynapi adókat kincstartója. Töttös László kezeihez fizessék. 13
»»» 14. 1440. jún. 16. A kalocsai káptalan előtt Töttös László Kökényes birtok adományozásától és birtokba vételétől néhai Zsigmond királyt és Szentlászlói Fülöpöt tilalmazza. 13
»»» 15. 1440. jún. 16. A kalocsai káptalan előtt Töttös László Temerdekegyház és Hagymásegyház birtokoktl Nagikai Lászlót és Geszti Lászlót tilalmazza. 14
»»» 16. 1440. Buda, júl. 15. I. Ulászló király Töttös László kincstartót több, a budai kir. kincstárból átvett értéktárgy felől nyugtatja. 15
»»» 17. 1440. aug. 5. A leleszi convent előtt Kapolcs László néhai Zakoli Jánost és fiait mindennemű kártételeiket illetőleg nyugtatja. 15
»»» 18. 1440. aug. 14. Perényi Pál missilise Várdai Miklóshoz, Gyulaházai Bálintot fennforgó ügyében. 16
»»» 19. 1440. Buda, aug. 15. Ulászló király utasítja a bácsi káptalant, hogy Várdai Miklósnak és rokonainak a perleki birtok- és vámba leendő iktatásánál segédkezzék. 17
»»» 20. 1440. Szentpéter, aug. 25. Borsodmegye bírái Abrani Miklós azon károsodása tárgyában intézkednek, amelyet akkor szenvedett, mikor a megye megbizásából Ulászló királynál járt. 18
»»» 21. 1440. Buda, okt. 20. I. Ulászló király Töttös Lászlót az Erzsébet özvegy királynéval való ügyek tárgyalására Mindenszentek napjára Budára hívja. 20
»»» 22. 1440. Buda, decz. 7. Hédervári Lőrincz nádor Töttös László ellenében Bathidai Mihályt és Illést meg nem jelenésük miatt birságolja. 21
»»» 23. 1441. Szombathelyi tábor, ápr. 17. I. Ulászló király néhai Rohman Miklós javaiba a fehérvári káptalan segélyével Szebenyei Ferenczet és Lesi Jánost iktattatni rendeli. 22
»»» 24. 1441. Ugod, ápr. 29. I. Ulászló király a hűtelen Tamási Henrik birtokait Csapi Ákosnak. Kisvárdai Miklósnak és rokonaiknak adományozza. 24
»»» 25. 1441. Buda, május 17. I. Ulászló király levele Szabolcsmegye lakosaihoz a gonosztevők megfizetése tárgyában. 26
»»» 26. 1441. Buda, máj. 17. Töttös László levele Zubor Jakab özvegyéhez és nővéreihez egy küldöncze. Tegzes Simon ügyében. 27
»»» 27. 1441. Buda, jún. 8. I. Ulászló király utasítja János nagyváradi püspököt, hogy Várdai Istvánt kanonokságra alkalmazza. 27
»»» 28. 1441. Buda, jún. 16. Hédervári Lőrincz nádor levele fiához Istvánhoz, melyben Töttös Lászlót védelmébe ajánlja. 28
»»» 29. 1441. Buda, jún. 23. I. Ulászló Bábony borsodmegyei birtokot Jánosi Istvánnak, Soldos Gergelynek és rokonainak adományozza. 29
»»» 30. 1441. Pápa, júl. 31. I. Ulászló király utasítja Hunyadi János erdélyi vajdát, hogy Várdai Miklóst Pezer és Perlek nevű birtokaiban ótalmazza meg. 31
»»» 31. 1441. Buda, szept. 8. I. Ulászló király rendelete Thallóczi Matkó horvát-szlavon-dalmát bánhoz, hogy Töttös Lászlót Zríni Péter ellen Blína és Csütörtökhely birtokokban ótalmazza meg. 32
»»» 32. 1441. Buda, szept. 9. I. Ulászló király a hűtelen Tamássi Henrik javai miatt Csapi Ákos és Tamássi Henrik nemzetsége közt folyó pert szent Mihály nyolczadára halasztja. 33
»»» 33. 1441. Buda, szept. 12. Ujlaki Miklós erdélyi vajda és macsói bán parancsa alkalmazottaihoz a hűtlenségben volt Töttös László vagyonának visszaadása iránti. 34
»»» 34. 1441. Buda, okt. 6. I. Ulászló király Töttös László érdekében Tolna vármegye lakosait Máré vára ostromától eltiltja. 35
»»» 35. 1441. Buda, okt. 11. I. Ulászló király rendelete Tapsoni Anthimi Miklós és társaihoz, hogy Máré várát ostromolni ne merészeljék. 37
»»» 36. 1441. Buda, nov. 10. Hédervári Lőrincz nádor a Pazoni Brictius és Kállai János fiai és társaik között folyó pert szent György nyolczadára halasztják. 38
»»» 37. 1442. Garigh, febr. 5. Thallóczi Mathkó, horvát-szlavon-dalmát bán levele Töttös Lászlóhoz, ennek Szlavóniában fekvő birtokai ügyében. 39
»»» 38. 1442. Kálmáncsehi, febr. 22. Marczali Imre somogyi főispán levele Töttös Lászlóhoz Pozsony ostromáról és egyéb eseményekről. 40
»»» 39. 1442. Kaposvár márcz. 14. Tamássi Henrik vajda levele Töttös Lászlóhoz a politikai eseményekről. 40
»»» 40. 1442. Szentmárton, márcz. 25. Losonczi János szabolcsi és ugocsai főispánnak, Várdai Miklós-, Csapi Ákos- és társaiknak szövetséglevele. 42
»»» 41. 1442. Máré, május 9. Frank és Mihoch Chepeth szigetről Lengyeli Demeternek Máré birtokról történt elbocsáttatásuk ügyében levelet adnak. 43
»»» 42. 1442. Nagyhatvan, aug. 28. I. Ulászló király a hűtlenség bűntetése alól feloldott Töttös Lászlót birtokaiba újból iktattatni rendeli. 44
»»» 43. 1442. Nov. 14. Töttös László levele nejéhez és hugához a béketárgyalásokról. 45
»»» 44. 1442. Győr, decz. 17. Ujlaki Miklós, erdélyi vajda és macsói bán, levele szekcsői Herczeg Ráfáelhez Töttös László birtokainak visszaadása tárgyában. 46
»»» 45. 1442. Győr, decz. 17. Ujlaki Miklós erdélyi vajda és macsói bán parancsa a lefolyt zavaros időkben Töttös Lászlótól elvett lovak visszaadása ügyében. 48
»»» 46. 1442. Mór, decz. 18. I. Ulászló király rendelete a lezajlott időkben Töttös Lászlótól elvett lovak visszaadása tárgyában. 48
»»» 47. 1442. Garigh, decz. 20. Thallóczi Matkó horvát-szlavon-dalmát bán Töttös Lászlót tanácskozásra hívja. 49
»»» 48. 1443. Buda, márcz. 22. Hédervári Lőrincz nádor Zakoli Miklóst Telegdi Frank özvegyének és leányának Bihar megyei és Szabolcs megyei részbirtokaiba zálog czímén a nagyváradi káptalan utján iktattatni rendeli. 50
»»» 49. 1443. Odon, ápr. 8. Ujlaki Miklós levele Czillei Frigyeshez, melyben néki Töttös Lászlót ajánlja. 51
»»» 50. 1443. Eger, május 8. Rozgonyi Simon egri püspök Kisvárda határában ültetendő szőlők részére tiz esztendőre tizedmentességet ad. 51
»»» 51. 1443. Segesd, máj. 14. Marczali Imre és János a törökök ellen indítandó háború czéljaira Verőczemegye rendeit az adó pontos befizetésére serkentik. 52
»»» 52. 1443. Izdencz, máj. 21. Töttös László útlevele egy Máré várába küldött szolgája számára. 53
»»» 53. 1443. Szerdahely, máj. 24. Pohárnok Detrik és Töttös László levele György deákhoz, hogy az adószedés körül segédkezzék. 54
»»» 54. 1443. Szerdahely, május 26. Pohárnok Detrik és Töttös László slavoniai diktátorok levele a beszedendő adók ügyében. 54
»»» 55. 1443. Sanekg, máj. 27. Czillei Frigyes levele a birtokain szedendő adók ügyében Pohárnok Detrikhez é Töttös Lászlóhoz. 55
»»» 56. 1443. Bahonin, máj. 31. Berzeviczi Detrik levele Töttös Lászlóhoz Roizai Márton ivaniczi scolasticus adómentessége ügyében. 56
»»» 57. 1443. Herczova, jún. 2. Töttös László levele nővére ügyében Marczali Jánoshoz. 57
»»» 58. 1443. Hozterch, jún. 2. Berzeviczi Detriket és Töttös Lászlót alkalmazottjaik a Czillei-birtokokon folyamatban levő adószedésről értesítik. 57
»»» 59. 1443. Szt.-Benedek, jún. 4. Thallóczi Matkó horvát-slavon-dalmát bán Töttös Lászlót Czillei Frigyessel az adó ügyében tárgyalásra hívja. 58
»»» 60. 1443. Temerjén, jún. 5. Jakab kalocsai kanonok és társa az adószedés ügyében Töttös Lászlótól utasítást kérnek. 59
»»» 61. 1443. Buda, jún. 28. Ulászló király meghagyja Várdai Miklósnak és testvérének, hogy öt Nándorfehérvárra fogadott seregükkel kövessék. 60
»»» 62. 1443. Prodaviz, júl. 28. Töttös László egyik Márévárra küldött megbizottjának menedék-levele. 62
»»» 63. 1443. Nagyvárad. aug. 7. Zeleméri László Várdai Miklóst 19. forint megfizetéséről nyugtatja. 61
»»» 64. 1443. Buda. aug. I. Ulászló király Csaba birtokon Borsodmegyében Tiszai Imrének és Szuhai Vinczének 12 jobbágytelket adományoz. 61
»»» 65. 1443. aug. 9. A csázmai káptalan előtt Töttös László Blína birtok adományozásától és birtokba vételétől a királyt, illetve Zríni Pétert és fiait tilalmazza. 63
»»» 66. 1443. Prodlaviz, aug. 12. Gercheni Herman bizonyítványa arról, hogy Töttös Lászlótól a verőczei dicából 640 forintot vett át. 64
»»» 67. 1443. szept. 3. A nagyváradi káptalan előtt Kereki György, Kereki Benedek özvegye és társaik a nagykereki parochialis templom és kiskereki kápolna kegyúri joga iránt egyezségre lépnek. 64
»»» 68. 1443. Buda, decz. Hédervári László nádor utasítja az aradi káptalant, hogy Varsányi Lászlónak és nejének Méhes és Süvölthin birtokokba leendő iktatásánál segédkezzék. 65
»»» 69. 1444. Nándorfehérvár, jan. 25. I. Ulászló király Zakoli Pétert és Pált a gyulafehérvári káptalán útján Vesszős küküllőmegyei birtokba iktattatni rendeli. 66
»»» 70. 1454. Simontornya, ápr. 2. Garai László nádor Tiszai Zsigmond özvegyének panaszára Surd birtok elfoglalása miatt Debrenthei Tamást idéztetni rendeli. 67
»»» 71. 1444. Pest, ápr. 24. Hunyadi János erdélyi vajda és temesi gróf parancs alkalmazottaihoz, hogy a Töttös László birtokaira költöző jobbágyakat ne akadályozzák. 68
»»» 72. 1444. ápr. 28. A leleszi convent előtt Zakoli Brictius, testvérei nevében is, Zakoli János fiait bizonyos közös birtokok részeinek elidegenítésétől tilalmazza. 69
»»» 73. 1444. Somogyvár, jún. 10. Ujlaki Miklós és Tamássi Henrik somogymegyei és verőczei főispánok tanúsítványa Alsólendvai János bán özvegye részére a Surd birtokon Zákányi László által elkövetett hatalmaskodásról. 70
»»» 74. 1444. Nagyfalu, jún. 39. Baranyamegye bírái intézkednek a Töttös László geethi és majsai jobbágyaitól elvett ökrök, lovak és kecskék tárgyában. 71
»»» 75. 1444. Barthan, jún. 29. Nagyvölgyi László levele I. Ulászló királyhoz a Töttös- és Cseh-féle bodrogmegyei birtokok adója tárgyában. 72
»»» 76. 1444. Buda, júl. I. Ulászló király utasítja a nagyváradi káptalant, hogy Szepesi László és társai által Papucs birtokon elkövetett hatalmaskodás ügyében Várdai Miklós és társai megintetés, illetve perbe hívása körül segédkezzék. 73
»»» 77. 1444. Buda, júl. 9. I. Ulászló parancsa Töttös Lászlóhoz az adók pontos fizetése tárgyában. 75
»»» 78. 1444. Solth, júl. 20. Fehérmegye Soltszékének birái előtt Szalk, Szentmárton és Chabon nevű birtokai foglalása miatt Töttös László tiltakozik. 76
»»» 79. 1444. Vásárhely, júl. vége felé. Zemplénmegye biráinak tanusítványa a Szécsi Simon, Jakab és társaik által Csapi Ákos és rokonai kárára elkövetett hatalmaskodásokról. 76
»»» 80.1444. aug. 22. A leleszi convent kiüldöttjei előtt Tornai Szilveszterné Zudar Zsuzsanna birtokait 150 frtért Zakoli György fiainál elzálogosítja. 78
»»» 81. 1444. Buda, szept. 15. Hédervári László nádor a Várdai Miklós és Kállai János között folyó per tárgyalását vízkereszt nyolczadára halasztja. 79
»»» 82. 1444. Buda, szept. 17. Rozgonyi György országbíró a Várdai Miklós és társai által Geszti László és társai ellen folytatott perben halasztást ad. 80
»»» 83. 1444. Buda, szept. 19. Hédervári Lőrincz nádor Töttös László ellen Haraszthi Dénest makacssági itélettel elmarasztalja. 82
»»» 84. 1444. Buda, szept. 29. I. Ulászló Makó Jakab és társai ellen Szentes, Véke és Kerektó birtokok miatt Pike Balázst újból perbe idéztetni rendeli. 83
»»» 85. 1444. Buda, okt. 7. I. Ulászló király bazáni Gróf György özvegyét Telegdi Miklós özvegyének surdi, szentpáli és egyéb somogymegyei részbirtokaiba iktatattni rendeli. 85
»»» 86. 1444. okt. 8. A leleszi convent jelentése arról, hogy Apati György és Bálint Várdai Miklós ellen bizonyos határjárás ügyben a nádor elé idéztettek. 86
»»» 87. 1444. nov. 6. A leleszi convent jelentése Várdai Miklósnak és Domonkosnak Gözthusér puszta, továbbá Elötó, Katinatava és Paptava nevű halastavakba történt iktatásáról. 87
»»» 88. 1444. Prodavíz. nov. 20. Thallóczi Mathko horvát-slavon-dalmát bán utasítja a zágrábi káptalant, hogy a Blína birtokon Töttös László kárára Zrini Péter és fia által elkövetett hatalmaskodás ügyében tartson vizsgálatot. 89
»»» 89. 1444. Buda, decz. 22. Hédervári Lőrincz levele Perényi Jánoshoz a Pálóczi Simonnal létrehozandó egyezség és a csehek pusztítása ügyében. 90
»»» 90. 1444. Valpó, 22. Maróthi László macsói bán levele Töttös Lászlóhoz Zríni Péterrel fennforgó ügye tárgyában. 91
»»» 91. 1445. Székesfehérvár, febr. 8. Dénes esztergomi érsek, Hédervári Lőrincz nádor és társaik Töttös Lászlót az ország ügyeiben Budára tanácskozásra hívják. 91
»»» 92. 1445. Palota. márcz. 19. Nagyvölgyi László fehérvári kapitány utasítása Töttös László bogroghmegyei birtokainak adói tárgyában. 93
»»» 93. 1445. máj. 7. A pécsváradi convent előtt Ábeli János Mekenyes nevű birtoka használatától tilalmazza Móori Bertalant. 93
»»» 94. 1445. máj. 28. A nagyváradi káptalan Varsányi László végrendelkezéséről okmányt állít ki. 94
»»» 95. 1445. Kőrös, jún. 18. Czillei Ulriknak hrasztorviczai kapitányaihoz intézett és Töttös László részére kiállított ótalom-levele. 95
»»» 96. 1445. Buda, jún. 27. Az ország rendei Thuzséri Tamás perét Várdai Miklós és Domokos ellen Gösthuzsér puszta és halastavai miatt újból felvétetni rendelik. 96
»»» 97. 1445. júl. 26. A leleszi convent előtt Várdai Miklósné ügyvédeket vall. 99
»»» 98. 1445. Buda, szept. 9. Rozgonyi György országbiró a Várdai Miklós által Lónyai István és társai ellen folytatott pert szent Mihály nyolczadára halasztja. 99
»»» 99. 1446. márcz. 9. Az aradi káptalan a kiküldöttei előtt Varsányi László által tett végrendelkezést privilegialis alakban adja ki. 100
»»» 100. 1446. Vácz, márcz. 26. Magyarország rendei Zakoli Lászlót zálog czímén Ságh, Elek, Zyntheegyház és Varsány zarándokmegyei és Méhes és Süvölthin békésmegyei birtokokba az aradi káptalan utján iktattatni rendelik. 102
»»» 101. 1446. júl. 10. A leleszi convent előtt Várdai Miklós és nemzetsége Zudar Jakabbal és társaival különféle kártételek iránt egyezségre lép. 103
»»» 102. 1446. júl. 13. Jegyzék azon ingóságokról, a melyekről Várdai Miklós végrendelkezett. 105
»»» 103. 1446. júl. 16. A leleszi convent előtt Zudar Jakab és Simon Dombrád nevű birtokukat 600 forintért Várdai Miklósnak és társainak zálogosítják el. 105
»»» 104. 1446. Nagyfalu, aug. 1. Baranyamegye birái előtt Herczeg Ráfáel boszniai választott püspök fivére nevében is Töttös Jánost bizonyos jobbágyak ügyében nyugtatja. 107
»»» 105. 1446. Temesvár, aug. 8. Hunyadi János kormányzó parancsa debreczeni tisztjeihez Zakoli Miklós boldogasszonyfalvai jobbágyainak vámmentessége tárgyában. 108
»»» 106. 1446. aug. 22. A pécsváradi convent előtt Macedoniai László Nyires nevű birtokát Töttös Lászlónál újból elzálogosítja. 108
»»» 107. 1446. Buda, szept. 27. Hunyadi János kormányzó felkéri Várdai Miklóst, hogy Telegdi Miklósnak bizonyos somma pénzt engedjen el. 110
»»» 108. 1446. Beregszász, okt. 3. Malomvizi Kende beregmegyei főispán a Várdai Miklós érdekében Csarnavodai Miklós ellen teljesített vizsgálatról jelent. 110
»»» 109. 1446. Buda, okt. 7. Az ország Derenchéni Péter és társai perét Zobi János ellen vízkereszt nyolczadára halasztják. 111
»»» 110. 1446. Buda, okt. 9. (?) Hédervári Lőrincz nádor a fehérvári káptalan által két kanonok megveretése és elfoglalása miatt indított ügyben Töttős Lászlónak esküt ítél. 112
»»» 111. 1446. Buda, okt. 11. Hédervári Lőrincz nádor utasítja a kalocsai káptalant, hogy a fehérvári káptalan és Töttös László érdekében Felszekcső, Lak és Paliport birtokok közt eszközlendő határrendezéshez tanuit küldje ki. 113
»»» 112. 1446. okt. 11. A budai káptalan jelentése arról, hogy Perényi Pált és rokonait Kőrös birtokrészbe és tartozékaiba beiktatta. 118
»»» 113. 1446. okt. 13. Az aradi káptalan előtt Varsányi László özvegye vejét Zakoli Bálintot és nejét hozományáról és örökrészről nyugtatja. 119
»»» 114. 1446. okt. 28. A leleszi convent privilegialisa Mohostelek pusztának Várdai Miklós, László és Mihály kérésére történt körülhatárolásáról. 120
»»» 115. 1446. Buda, nov. 1. Pálóczi László országbiró Makó Jakab és társai által Szentes, Véke és Kerektó zemplénmegyei birtokok iránt Pike Balázs ellen folytatott perben iktatást és vizsgálatot rendel. 123
»»» 116. 1446. nov. 9. A leleszi convent előtt Kisfaludi Mihály deák hozománya tárgyában Fuló Péter özvegyével egyezkedik. 148
»»» 117. 1446. Nempti, nov. 12. Lindvai Pál kötelezvénye a Monthor Miklóstól kölcsönvett 36 arany forintról. 149
»»» 118. 1446. nov. 25. A somogyvári convent privilegialisa arról, hogy Marczali Imre, János, György és Istvánt, továbbá Zákányi István özvegye és leányai között Zákány kastélyt és tartozékait megosztotta. 150
»»» 119. 1447. jan. 4. A nyitrai káptalan előtt Bucsányi Osvald özvegye Bucsányi Andrást és fiait hozománya tárgyában nyugtatja. 152
»»» 120. 1447. Buda, márcz. 13. Hédervári Lőrincz nádor utasítja a pécsváradi conventet, hogy a Töttös László kárára Majsa birtokon elkövetett hatalmaskodás ügyében Herczeg Pál ellen elrendelt közvizsgálatnál közreműködjék. 153
»»» 121. 1447. Buda, márcz. 23. Pálóczi László országbiró Bárczai György perét Tornai Szilveszter és társai ellen szt. Mihály nyolczadára halasztja. 154
»»» 122. Az 1447. évben Pesten márczius 25-én tartott országgyűlés végzeményei. 155
»»» 123. 1447. Buda, márcz. 26. Hédervári Lőrincz nádor előtt bazíni Gróf György-, Ozorai Lóránt- és Lindvai János özvegyei kisszentpáli részbirtokukat 300 forintért Pándi Zsigmond és Anzelmnél zálogosítják el. 159
»»» 124. 1447. Buda, márcz. 29. Hunyadi János kormányzó utasítja a Geszti János birtokainak elfoglalására kiküldötteket, hogy a Töttös László jobbágyától elvett lovakat adják vissza. 160
»»» 125. 1447. Buda, ápril 1. Pálóczi László országbíró utasítja a leleszi conventet, hogy Kende munkácsi várnagynak és társainak Várdai Miklós és László panasza következtében szükséges megintetése, illetve perbe hívása körül segédkezzék. 161
»»» 126. 1447. júl. 8. A leleszi conventet jelentése Hédervári Lőrincz nádorhoz arról, hogy Sós István, Simon és Miklós és társaik ellen Cseke nevű vár elfoglalása miatt Csekei Márton és Imregi László és István perbe idéztettek. 163
»»» 127. 1447. Esztergom, máj. 2. Miklós esztergomi érseki helynök a Debreczeni János, Miklós és Csetneki László nyitrai v. püspök és fivére közt folyó ügyben a tárgyalást elhalasztja. 165
»»» 128. 1447. máj. 19. A pécsváradi convent jelenti, hogy Töttös László és Herczeg Pál Baranyamegye bírái előtt egyezségre lépvén. Herczeg Pál magát 60 forint fizetésére kötelezte. 167
»»» 129. 1447. Rimaszombat, júl. 21. A Hunyadi János kormányzó és Giskra János közt megállapított béke-pontozatok szövege. 169
»»» 130. 1447. Buda, szept. 14. Hunyadi János kormányzó rendelete Zakoli Miklóshoz, Szentmiklósi János és szolgái gyilkosainak megbüntetése tárgyában. 171
»»» 131. 1447. okt. 4. A pozsonyi káptalan privilegiálisa arról, hogy Kondórosi Jánost Kondoros nevű birtokba ellenmondás nélkül beiktatta. 173
»»» 132. 1447. okt. 26. A leleszi convent előtt Surányi Antal Surányi Jánost tilalmazza a Surányi Zsigmond megöletése miatt Csarnavodai Miklóssal és társaival kötött egyezségtől. 175
»»» 133. 1447. nov. 25. Az aradi káptalan előtt a Pethevarsányi családbeliek Maróthi László bán fiait, továbbá Pénzes Benedeket és társait pethevarsányi részbirtokuk használatától tilalmazzák. 176
»»» 134. 1447. Hájszentlőrincz, decz. 11. Bodrogmegye biráinak levele a Töttös László érdekében Herczeg Fülöp ellen eszközölt vizsgálatról. 176
»»» 135. 1447. decz. 29. A szegszárdi convent jelenti, hogy Töttös László és Péter máréi várnagy Bodó Gergely és András ellen vízkereszt nyolczadára perbe idéztettek. 178
»»» 136. 1448. Csenger, jan. 6. Csaholi János és László csengeri birák Homonnai István egy jobbágy ügyében törvénykeznek. 179
»»» 137. 1448. Újlak, febr. 9. Ujlaki Miklós macsói bán megparancsolja Baranyamegye biráinak, hogy Töttös Lászlónak egy szökevény jobbágya ügyében igazságot szolgáltassanak. 180
»»» 138. 1448. febr. 11. A somogyvári convent előtt Töttös László nevében Máréi Péter, Nyires, Vaszar, Felső- és Alsó-Bágyon birtokoktól Maczedóniai Lászlót és Bodó Gergelyt és Andrást tilalmazza. 181
»»» 139. 1448. Buda, febr. 19. Garai László nádor a Várdai László és Csáki György közt folyó pert szent György nyolczadára halasztja. 182
»»» 140. 1448. Buda, febr. 22. Garai László, nádor utasítja Szabolcsmegye biráit, hogy Pazoni Brictius- és Jánosnak Madai András ellen emelt panasza tárgyában tartsanak vizsgálatot. 182
»»» 141. 1448. Hájszentlőrincz, febr. 22. Bodroghmegye birái elrendelik, hogy Töttös László jobbágyai a Nagyvölgyi László és Peres György idejében esett kártételek miatt ne háborgattassanak. 183
»»» 142. 1448. Haraszt, febr. 24. Guthori Nagy László és birtokos társai Berki, Érd és Szászhalom nevű birtokaikat megszálló jobbágyaknak szabadságot adnak. 184
»»» 143. 1448. Beröcze, ápr. 12. Hunyadi János kormányzó Várdai Miklóst a Pesten szent György napján tartandó országgyűlésre hívja. 184
»»» 144. 1448. Berzethei tábor, ápr. 12. Garai László nádor Bodó Gergelyt és Andrást egy nyiresi jobbágy megöletése miatt Töttös László ellen szent György nyolczadára idéztetni rendeli. 185
»»» 145. 1448. Hájszentlőrincz, ápr. 22. Bodrogmegye biráinak tanusítványa arról, hogy az András pécsi püspök mohácsi népei által Töttös László laki birtokán elkövetett hatalmaskodás ügyében vizsgálat tartatott. 186
»»» 146. 1448. Buda, máj. 30. Az ország rendei Thelegdi Frank özvegye által fia Miklós ellen emelt panasz ügyében Szabolcsmegye bíráit törvényes eljárásra utasítják. 188
»»» 147. 1448. jún. 10. A nagyváradi káptalan jelenti Hunyadi János kormányzónak, hogy Zokoli Miklóst és érdektársait a szoboszlói, hegyesi, téglási és mocsi részbirtokokba Telegdi Ferencz örököseinek Csaholi Jánosnak, György herczeg, rácz despota és fia Lázárnak ellenmondása miatt nem iktathatta. 190
»»» 148. 1448. jún. 20. körül. A nagyváradi káptalan előtt Telegdi Frank és László Szoboszló, Hegyes, Macs é Hadház birtokok ügyében Hunyadi János kormányzót, továbbá Zakoli Miklóst és társait tilalmazzák. 193
»»» 149. 1448. jún. vége felé. Fehérmegye biráinak jelentése a Töttös László és Szentkirályi Miklós jobbágyai által Almási Péternek és fiainak okozott kártételről. 193
»»» 150. 1448. Temesvár, júl. 13. Hunyadi János kormányzó elrendeli, hogy Csapi István özvegyének perében Csapi Ákos ellen intézkedés ne tétessék. 196
»»» 151. 1448. júl. 15. Bodrogmegye biráinak jelentése arról, hogy Keczer István hadba vonuló népei Töttös László aranyani birtokán több mint 100 forintnyi kárt okoztak. 196
»»» 152. 1448. júl. 15. A tinnini káptalan jelentése arról, hogy Dancsics Ivánczot egy clissai házba és szőlőbe beiktatta. 197
»»» 153. 1448. Buda, szept. 5. Magyarország rendei a Töttös László és Szentmihályi János között fennforgó ügy tárgyalását vizkereszt nyolczadára halasztják. 199
»»» 154. 1448. Hájszentlőrincz, okt. 8. Bodroghmegye bíráinak jelentése arról, hogy a kalocsai érsekség átvételére kiküldöttek Töttös László birtokaiból bizonyos részeket elfoglaltak. 199
»»» 155. 1448. Solth, okt. 13. Fehérmegye soltszéki bírái tanusítják, hogy Töttös László Thassi Miklós elleni ügyében az esküt letette. 203
»»» 156. 1448. Szécseny, okt. 28. Nógrádmegye biráinak tanusítványa arról, hogy Derenchéni János fiai érdekében Kisfalud birtok használatától Liptai Miklós és társai tilalmaztattak. 203
»»» 157. 1448. Temesvár, nov. 29. Erzsébet, Hunyadi János kormányzó neje, Szegedi Máté és Olasz Odoard kamarásoknak meghagyja, hogy Várdai Miklósnak 200 forint értékű rónai sót adjanak. 204
»»» 158. 1448. Pétervárad, nov. 29. Az ország rendei a Hunyadi János kormányzó és György rácz despota közt fenforgó ügy rendezésére Töttös Lászlót és Bucsányi Osvaldot küldik ki. 205
»»» 159. 1449. Nagyfalu, jan. 27. Baranyamegye biráinak tanusítvány a Zsigmond szekszárdi apát által Töttös László Balase nevű birtokáról elhordatott jobbágy ügyében. 206
»»» 160. 1449. Szabadka, febr. 14. Hunyadi János kormányzó Töttös Lászlót 52 forintról nyugtatja. 206
»»» 161. 1449. Apag, febr. 24. Szabolcsmegye birái Várdai Miklós kérésére tanusítják, hogy több dadai lakos bizonyos várdai jobbágyaktól 3 lovat vett el. 207
»»» 162. 1449. Buda, márcz. 3. Pálóczi László országbiró a szekszárdi convent útján Töttös Lászlót Gadányi Bálint ellen három szomszédos piaczon idéztetni rendeli. 208
»»» 163. 1449. Buda, marcz. 20. Garai László nádor Zeeri Mártont és Istvánt Töttös László ellen makacssága miatt birságolja. 210
»»» 164. 1449. márcz. 23. A pozsonyi káptalan előtt Kanczaházai Zsigmond özvegye Madarász és Hodi nevű birtokokra vonatkozó jogait Kanczaházai Egyednek engedi át. 211
»»» 165. 1449. Buda, ápr. 1. Az ország rendei Szécsi Simon és László ügyét Csapi Ákos és társai ellen Pálóczi László országbíró mint választott biró elbirálása alá bocsátják. 211
»»» 166. 1449. Buda, ápr. 11. Pálóczi László országbíró Várdai Miklós és társai perét Guthi András és Kún Jakab ellen szent Jakab nyolczadára halasztják. 213
»»» 167. 1449. Buda, ápr. 15. Garai László nádor Kántor László perét Őri János és Ambrus ellen szent Jakab nyolczadára halasztja. 213
»»» 168. 1449. máj. 17. A leleszi convent Telegdi Miklós és testvérei kérésére kiadja Pálóczi László országbirónak Egyházas Macs birtokra vonatkozó régibb határozatát. 214
»»» 169. 1449. máj. 18. A szekszárdi convent jelentése a Gadányi Bálint és Töttös László között fenforgó pernek a pesti pünkösdi országgyűlésig történt elhalasztásáról. 221
»»» 170. 1449. máj. 28. A leleszi convent előtt Várdai Aladár Thuséri Tamást Gösthusér puszta és tartozékai használatától tilalmazza. 222
»»» 171. 1449. Hájszentlőrincz, jún. 2. Bodrogmegye biráinak jelentése arról, hogy Töttös László több borsodi és szentgyörgyi jobbágya engedély nélkül a czikadori apát Beked nevű birtokára költözött. 223
»»» 172. 1449. Buda, jún. 12. Hunyadi János kormányzó Lengyeli Péter és fiai elfogatása miatt Töttös László ellen vizsgálatot rendel. 223
»»» 173. 1449. Hájszentlőrincz, júl. 14. Bodrogmegye bíráinak jelentése arról, hogy Töttös László szeremlei népeitől a bátai réven László bátai apát vámot szedetett. 225
»»» 174. 1449. Kövesd, júl. 22. Hunyadi János kormányzó Csabaj helységet a luki és mátyusi birtokrészekkel Várdai Miklósnak, Dobó Domokosnak és társaiknak adományozza. 226
»»» 175. 1449. Apag, aug. 15. Szabolcsmegye birái Várdai Miklósnak Madai István által Mada birtokon elkövetett hatalmaskodás ügyében tartott vizsgálatról tanusítványt adnak. 227
»»» 176. Siklós, szept. 24. Garai László nádor levele, melyet Töttös Lászlóhoz küldött megbizottja, Porkoláb Tamás részére állított ki. 228
»»» 177. 1449. Nándorfejérvár, okt. 24. Zakoli Péter nándorfejérvári várnagy Várdai Istvánt tanulmányaiban 100 forinttal segíti. 229
»»» 178. 1449. nov. 5. A zalavári convent előtt Barla Benedek keretyei részbirtokát Zichy Balázsnak adja el. 229
»»» 179. 1449. Gáld, nov. 17. Hunyadi János kormányzó utasítja Zakoli Miklós tokaji várnagyot, hogy a szepesi nagyprépost és káptalan lefoglalt borait szolgáltassa ki. 230
»»» 180. 1449. nov. 18. A nagyváradi káptalan előtt Várdai Miklós és társai Kalonga nevű birtokuk részeinek elfoglalása miatt Thuzséri Tamás ellen tiltakoznak. 231
»»» 181. 1449. Apgh, decz. 8. Zakoli Miklós főispán és Szabolcsmegye biráinak bizonyságlevele a Kisfaludi Mihály által Semsei Frank ellen emelt panasz tárgyában. 232
»»» 182. 1450. Kárász, jan. 8. Bálint kárászi plebános és társai Lónyai István végrendelkezése ügyében tanukat hallgatnak ki. 233
»»» 183. 1450. jan. 21. A leleszi convent előtt Atyai Boldizsár özvegye Csarnavodai Domonkosnak és Lászlónak elengedi leánynegyedét s az anyjáról rá szálott egyéb jogokat. 234
»»» 184. 1450. Buda, febr. 22. Pálóczi László országbiró Bolchói Pált Várdai Miklós, László és Mihály ellen meg nem jelenése miatt birságolja. 235
»»» 185. 1450. Buda, márcz. 3. Garai László nádor a Felszekcső. Lak és Paliport határai miatt Töttös László és a fehérvári káptalan közt folyó perben ez utóbbinak esküt itél. 235
»»» 186. 1450. márcz. 8. A pécsi káptalan jelentese Maróthi János özvegyének bodolai várnagyai által Töttös László kárára Egyházaslakon történt foglalások ügyében eszközöltekről. 242
»»» 187. 1450. Buda, márcz. 13. Garai László nádor Töttös Lászlónak Gadányi Bálint ellen esküt itél. 247
»»» 188. 1450. Buda, márcz. 18. Pálóczi László országbiró a leleszi convent és Csapi Ákos közt a szalokai rétről elhordott széna miatt folyó perben ez utóbbinak esküt ítél. 249
»»» 189. 1450. ápr. 20. A leleszi convent jelenti, hogy a Thuzséri Tamás és Várdai Miklós közt folyó határigazítási ügyben a választott birák, mivel birtokjogról is van szó, az ügyet a rendes biróság elé utalták. 251
»»» 190. 1450. Ferrara, ápr. 20. Várdai István levele anyjához Várdai Miklós özvegyéhez különféle ajándékok és tanulmányai tárgyában. 252
»»» 191. 1450. Helmecz, május 3. Pálóczi László országbiró utasítja Szabolcsmegye bíráit, hogy Zakoli Miklós által zakoli birtokrészének elfoglalása miatt Perkedi Ambrus és társai ellen emelt panasz ügyében tartsanak vizsgálatot. 253
»»» 192. 1450. Siklós, júl. 9. Garai László nádor Gyulai Ferencz és László panasza ügyében Máré vár és tartozékainak elfoglalása miatt Töttös Lászlót perbe idéztetni rendeli. 254
»»» 193. 1450. Dédes, júl. 20. Pálóczi László országbiró Makó Jaka és Pike Balázs között Szentes határai miatt folyó ügyben a királyi ember elmaradása miatt újabb eljárást rendel. 255
»»» 194. 1450. Szenttamás, júl. 22. Pálóczi László országbiró előtt Marczali György Marczali Jánost Zákány város felének használatától tilalmazza. 256
»»» 195. 1450. Eger, aug. 1. Gathali Fülöp egri vicarius a Szepesi Péter által Csarnavodai Péter és társai ellen folytatott pert Kisasszonynap nyolczadára halasztja. 257
»»» 196. 1450. Kalocsa, aug. 10. Garai László nádor bizonylata arról, hogy Felszekcső, Lak és Paliport határai ügyében Töttös László ellen a fehérvári káptalan az esküt le nem tette. 258
»»» 197. 1450. aug. 25. A nagyváradi káptalan előtt Várdai Miklós és néhai Várdai Miklós özvegye ügyvédeket vallanak. 259
»»» 198. 1450. aug. 27. A kalocsai káptalan előtt Gadányi Bálint és rokonai Töttös Lászlóval egyezségre lépnek. 259
»»» 199. 1450. Helmecz, aug. 31. Pálóczi László országbiró Csapi Ákost és Eszeni Jánost bizonyos kerecseni, eszterjéni és galagai részbirtokokba iktattatni rendeli. 262
»»» 200. 1450. Buda, szept. 1. Garai László nádor utasítja a szekszárdi conventet, hogy Keményfalvahegye nevű részbirtoknak Gadányi Bálint és rokonai részére leendő iktatásánál segédkezzék. 263
»»» 201. 1450. Buda, szept. 2. Magyarország rendei Farkas László perében Töttös László ellen vízkereszt nyolczadáig halasztást adnak. 264
»»» 202. 1450. Davoth, szept. 6. Herczegh Ráfáel kalocsai érsek utasítása Töttös László bodroghmegyei jobbágyainak papi tizedei tárgyában. 264
»»» 203. 1550. nov. 2. A leleszi convent előtt Várdai Miklós, László, István és Aladár felosztott közös ingóik tárgyában egymást nyugtatják. 266
»»» 204. 1450. Esztergom, decz. 1. Az ország rendei nevében az esztergomi érsek Várdai Miklóst az 1451. febr. 24-re Budára hirdetett országgyülésre hívja. 267
»»» 205. 1450. decz. 2. A budai káptalan jelentése Paladich és Tószeg birtokoknak Veseni László érdekében történt körülhatárolásáról. 268
»»» 206. 1450. Cilli, decz. 21. Czillei Fridrik slavon bánnak Töttös László részére kiállított ótalom-levele. 272
»»» 207. 1450. Pálócz, decz. 27. Pálóczi László országbiró Strithei Mártont nyolcz rádi és strihei zálogos telek ügyében Csapi Ákos ellen perbe idéztetni rendeli. 272
»»» 208. 1451. jan. 5. A leleszi convent előtt Knol János és Kelemen János kassai polgárok Pálóczi László országbirót és rokonát Szépbánya birtok váltsága fejében kétszázötven arany forintról nyugtatják. 274
»»» 209. 1451. jan. 23. A szekszárdi convent tanusítványa arról, hogy Gadányi Bálint, Gergely, János és Töttös László között a jánosii részbirtok iránt az egyezség nem sikerült. 275
»»» 210. 1451. febr. 1. A leleszi convent előtt Báthori István özvegye és Csapi János ügyvédeket vallanak. 276
»»» 211. 1451. Eger, febr. 10. Kompolthi János Debrői István levele Várdai István, Miklós és Lászlóhoz az egri püspöknek járó tizedik tárgyában. 278
»»» 212. 1451. Buda, márcz. 2. Pálóczi László orszábiró a somogyvári convent utján Dárói Imrét Zichy Benedek ellen három szomszédos piaczon idéztetni rendeli. 278
»»» 213. 1451. Buda, márcz. 16. Pálóczi László országbíró előtt Zeleméri László deák Himes nevű pusztáját Várdai Miklósnál és rokonainál elzálogosítja. 284
»»» 214. 1451. Ligeth, márcz. 21. Koroghi János macsói bán utasítja a szerkszárdi conventet, hogy bizonyos eskü dolgában Ábeli Jánost Kulcsár András és Köszvényesi Gál ellen idézze meg. 285
»»» 215. 1451. Ápr. 12. A kői káptalan jelentése arról, hogy Töttös László Herczegh Ráfael kalocsai érsek ellen szent György nyolczadára perbe idéztetett. 286
»»» 216. 1451. Eszék, máj. 18. Ujlaki Miklós és Koroghi János macsói macsói bánok a Dersanóczi Gergely deák és Töttös László közt Tárnok birtok miatt folyó ügy tárgyalását egyezség létesíthetése czéljából junius 6-ra halasztják. 287
»»» 217. 1451. jul. 12. A tinnini káptalan előtt Tverthkonich Tamás Thallóczi Péter horvát-dalmát bánnal egyezségre lép. 288
»»» 218. 1451. Jul. 17. A leleszi convent jelentése arról, hogy Macs, Szoboszló, Hadház és egyéb birtokok miatt Tornai Silvester neje Csaholi János és társai ellen tárgyalásra idéztetett. 290
»»» 219. 1451. Deda, juli 23. Demeter dedai plébános tanusítja, hogy az ardói polgárok néhai Majthényi Mihály harangöntő iránt fenálló tartozásukat kiegyenlítették. 292
»»» 220. 1451. Szeged, jul. 24. Hunyadi János kormányzó Töttös Lászlónak birtokai adóiból 150 frtot rendel fizettetni. 292
»»» 221. 1451. Karmos, jul. 26. Bodroghmegye bíráinak jelentése arról, hogy Dersanóczi Gergely deák Töttös Lászlótól a tárnoki részbirtokokat elfoglalta. 293
»»» 222. 1451. Kecskemét, jul. 26. Hunyadi János kormányzó Várdai Miklósnak meghagyja, hogy Szilágyi Márton és Csanak István debreczeni polgárok megvetéseért elégtételt szolgáltasson. 294
»»» 223. 1451. Szentkirályi tábor, aug. 12. Hunyadi János kormányzó közli Szabolcsmegye biráival, hogy Várdai Miklóst a hadviselés alól fölmentette. 295
»»» 224. 1451. Eszék, aug. 17. Koroghi János macsói bán Köszvényesi András és Gál érdekében Ábeli Jánost és Czéli Mihályt az ábeli, köszvényesi, rachiai, küfői, izdenczi és meszesi részbirtokok elfoglalása miatt perbe idéztetni rendeli. 296
»»» 225. 1451. Pécs, aug. 25. Basthonyai János pécsi püspöki helynök helyettese Garai Pál, Töttös Lászlót Dersanóczi Gergelylyel fennforgó ügyében az egyházi biróság illetékessége alól mentesíti. 297
»»» 226. 1451. Hájszentlőrincz, aug. 27. Bodroghmegye biráinak jelentése arról, hogy Töttös Lászlót és családját a tárnoki zálogos részbirtokba bevezették s Dersanóczi Gergely deákot perbe idézték. 299
»»» 227. 1451. Szentkirályi tábor, szept. 1. Hunyadi János kormányzó rendelete a leleszi conventhez a Várdai Miklós, István és Várdai László közt foganatosítandó osztály ügyében. 303
»»» 228. 1451. Kesztölcz, szept. 14. A sigríi, bátai, kesztölczi és laki plébánosok jelentése arról, hogy Töttös László, Dersanóczi Gergely elleni ügyében az esztergomi érseki helynök elé idéztetett. 305
»»» 229. 1451. Buda, oct. 2. Garai László nádor előtt András pécsi püspök Töttös László több alkalmazottjának szabadon bocsátásáról bizonylatot ad. 306
»»» 230. 1451. okt. 4. Széchi Dénes esztergomi érsek a Dersanóczi Gergely által Töttös László és társai ellen indított ügyet elbirálás végett a kalocsai érsekhez teszi át. 306
»»» 231. 1451. Holmecz, okt. 30. Pálóczi László országbiró utasítja a leleszi conventet, hogy Várdai Lászlót s Kisvárda, Kalonga, Litke, Pap és Döge birtokokon Várdai Miklós és István által kívánt osztály ügyében intse meg. 308
»»» 232. 1451. Hájszentlőrincz, decz. 6. Bodroghmegye biráinak bizonyítványa Töttös László Tótiról Davothra költözött jobbágya ügyében. 309
»»» 233. 1451. Kisvárda, decz. 20. Pálóczi László országbíró előtt Várdai Miklós és társai Várdai Lászlót több közös erdőrész használatától tilalmazzák. 309
»»» 234. 1452. jan. 7. A nagyváradi káptalan előtt Zenthelsebze István és Várdai István kanonok perük tárgyalását febr. 14-ikére halasztják. 310
»»» 235. 1452. jan. 28. A leleszi convent előtt Várdai Miklós és László rokonaik nevében is bizonyos osztályos ügyüket választott birák elbirálására bizzák. 311
»»» 236. 1452. jan. 29. A leleszi convent előtt Várdai Miklós és Lászlo ügyvédeket vallanak. 312
»»» 237. 1452. Kene, február 7. Középszolnok megye birái jelentik Garai László nádornak, hogy Valkan Osvaldot és nejét Igaz Miklós és János ellen tartott vizsgálat után Sarmaságh birtokba behelyezték. 313
»»» 238. 1452. Várda febr. 20. Várdai László özvegye Várdai Simont bizonyos összeg tárgyában nyugtatja. 317
»»» 239. 1452. Buda, márcz. 4. Pálóczi László országbiró Töttös László perét Tetétleni Mihály és érdektársai ellen szent György-nap nyolczadára halasztja. 318
»»» 240. 1452. Buda, márcz. 6. Garai László nádor Csiko Sandrin és János perét Sulyok György ellen szent György nyolczadára halasztja. 319
»»» 241. 1452. Pozsony, márcz. 11. Hunyadi János kormányzó Töttös Lászlónak sót rendel kiadatni. 319
»»» 242. 1451. Buda, márcz. 13. Garai László nádor Gechei Etre ügyének tárgyalását Töttös László ellen szent Mihály nyolczadára halasztja. 320
»»» 243. 1451. Buda, márcz. 18. Garai László nádor Niczki Benedek perében Töttös László ellen szent Mihály nyolczadáig halasztást ad. 320
»»» 244. 1452. márcz. 27. A leleszi convent tanúsítványa arról, hogy Várdai László Várdai Miklósnak és társainak a megejtett osztály alapján adandó értékeket ki nem szolgáltatta. 321
»»» 245. 1452. Dömös, ápr. 17. Az ország rendei Töttös László összes pereiben, visszatértéig, halasztást adnak. 322
»»» 246. 1452. Eger, ápr. 28. Barius Miklós egri püspöki vicarius, Mátyás várdai plébánost hivatala gyakorlására jogosítja. 323
»»» 247. 1452. Derencsényi tábor, máj. 2. Hunyadi János kormányzó rendelete Koroghi János macsói bánhoz Töttös László birtokainak adói tárgyában. 323
»»» 248. 1452. Eszék, máj. 16. Ujlaki Miklós és Koroghi János macsói bánok Dersanóczi Gergely deák ügyét a titeli káptalan és Töttös László ellen szent Jakab nyolczadára halasztják. 324
»»» 249. 1452. Lelesz, jun. 1. Balázs leleszi prépost levele Várdai Miklóshoz, melyben conventje Kisvárdán őrizett értékeiből némely dolgokat István priornak kér kiadatni. 325
»»» 250. 1452. Kisvárda, jun. 9. Pálóczi László országbiró előtt Várdai László az édesanyjáról maradt lovak tárgyában nyugtatja Várdai Miklóst, Istvánt és Aladárt. 325
»»» 251. 1452. Kisvárda, jun. 9. Pálóczi László országbiró előtt Pacsai István Rezege és Egyed birtokoktól Pelbárthidai Lászlót és Pacsai Lászlót tilalmazza. 326
»»» 252. 1452. jun. 13. Beregszász város birái itélnek az Ardó község és Majtényi Mihály munkácsi harangöntő örökösei között fölmerült ügyben. 327
»»» 253. 1452. jul. 6. Az egri káptalan előtt Várdai István és társai és Várdai László bizonyos fizetések tárgyában egymást kölcsönösen nyugtatják. 328
»»» 254. 1452. Szécsény, jul. 29. Hunyadi János kormányzó a Koroghi János macsói bán által Töttös Lászlónak az adószedés alkalmával okozott károsodásai ügyében kárpótlást rendel. 329
»»» 255. 1452. jul. 23. A leleszi convent a lefolyt békétlen időkben Kisvárda várban elhelyezve volt értékei visszaadásáról Várdai Miklóst és fivéreit nyugtatja. 330
»»» 256. 1452. Apag. szept. 4. Szabolcsmegye birái előtt Temesközi Péter ügyvédeket vall. 331
»»» 257. 1452. Buda, szept. 11. Hunyadi János kormányzó Várdai Miklós és rokonai érdekében a debreczeni polgárokat tilalmazza a monostori határ részeinek használatától. 332
»»» 258. 1452. Buda, szept. 12. Pálóczi László országbiró előtt Perényi János és érdektársai Modrar Jánost a nagyidai várkastélynak, és Szikszó városnak foglalása miatt tilalmazzák. 332
»»» 259. 1452. Buda, szept. 12. Pálóczi László országbiró Várdai István és társai érdekében Bereghmegye biráit a Daróczi Márton és társai ellen folyó perben itélet hozatalára, illetve az ügynek felülbirálat alá bocsátására utasítja. 333
»»» 260. 1452. Hájszentlőrincz, szept. 25. Bodroghmegye birái a Koroghi János macsói bán által Töttös Lászlónak okozott károkról jelentenek. 334
»»» 261. 1452. szept. 29. A kalocsai káptalan előtt Töttös László Dersanóczai Gergely deákkal egyezségre lép. 335
»»» 262. 1452. Nagyhatvan, okt. 30. Hunyadi János kormányzó elrendeli, hogy Töttös Lászlónak só-járandósága kiadassék. 336
»»» 263. 1452. Apagh, nov. 27. Szabolcsmegye birái Losonczi Albertet és népeit Csapi Ákos ellen meg nem jelenésük miatt birságolják. 336
»»» 264. 1452. Buda, nov. 29. Hunyadi János kormányzó utasítja a nagyváradi káptalant, hogy a Szepesi László által Ohát és Egyek birtokok elfoglalása miatt Várdai Miklós és László ellen emelt panasz ügyében tartson vizsgálatot. 337
»»» 265. 1452. Apagh, decz. 18. Szabolcsmegye birái Várdai Miklós és László kárára Ormos Sándor és Pál által elkövetett hatalmaskodásokról bizonyítványt adnak. 338
»»» 266. 1452. A Várdai-birtokok földesuri adózási lajstromának és számadási könyvének töredéke. 339
»»» 267. 1453. Bécs, jan. 9. László király értesíti Szabolcsmegye rendeit, hogy Várdai Miklóst főispánjukká nevezte ki. 343
»»» 268. 1453. Pozsony, jan. 31. V. László király Terpen és Misefalva birtokokat Unyani Miklósnak, Biki Dávidnak és Botka Péternek adományozza. 344
»»» 269. 1453. Pozsony, jan. 31. V. László király Macs, Szoboszló, Hegyes, Téglás, Hadház és Sámson részbirtokokat Zakoli Miklósnénak és Thelegdi Miklós és Lászlónak adományozza. 345
»»» 270. 1453. Pozsony, febr. 5. V. László király Várdai István patai esperes kérésére Várda város Szent László külvárosára, máskép Kápolna-utczájára vásárjogokat engedélyez. 346
»»» 271. 1453. Pozsony, febr. 6. V. László király Chobai birtokba és a lőki részbirtokba Várdai Miklóst és Dobó Jánost iktattatni rendeli. 347
»»» 272. 1453. Pozsony, febr. 8. V. László király Zinteegyház, Cserépegyház birtokokba és a bekeni részbirtokba Szentiváni Pétert és társait iktattatni rendeli. 349
»»» 273. 1453. Pozsony, febr. 8. V. László király Elek, Petri, Olcslaka, Ság és Varsány birtokba Szentiváni Pétert és társait iktatatni rendeli. 351
»»» 274. 1453. Bécs, febr. 24. Hunyadi János besztercei gróf Debreczen városnak meghagyja, hogy a Várdai Miklós, László és Aladár monostori birtokából elfoglalt szántóföldeket adja vissza. 352
»»» 275. 1453. márcz. 19. Az aradi káptalan előtt Zakoli Bálint, neje és gyermekei nevében is, Ság, Elek, Zintegyház és Varsány adományozása miatt tiltakozik. 353
»»» 276. 1453. ápr. 17. A leleszi convent jelentése arról, hogy Szabolcsmegye főispánjai és birái a király elé idéztettek, mivel Agárdi Mihály és társai ügyében el nem jártak. 354
»»» 277. 1453. ápr. 25. Szepesi János és Csarnavodai Egyed peres ügyeikben egyezségre lépnek. 356
»»» 278. 1453. Patak, máj. 16. Pálóczi László országbiró előtt Várdai Miklós magát bizonyos okmányoknak Daróczi Márton és János részére leendő kiszolgáltatására kötelezi. 357
»»» 279. 1453. Nagyfalu, máj. 21. Baranyamegye rendeinek tanusítványa Töttös László egy jobbágya, Thimati Jánosnak lova ügyében. 358
»»» 280. 1453. máj. 21. A leleszi convent előtt Rakamazi Fóris özvegye férje rokonait hozománya és hitbére iránt nyugtatja. 359
»»» 281. 1453. Eger, jun. 14. Hédervári László egri püspök Beregmegyéből járó tizedei bizonyos részét Várdai Miklósnak rendeli kiadatni. 360
»»» 282. 1453. Bécs, jul. 1. V. László király parancsa az ország biráihoz, hogy Ábeli Jakabot és László kiskorúságuk tartana alatt perbe vonatni ne engedjék. 360
»»» 283. Eger, jul. 3. Hédervári László egri püspök, Pálóczi László országbiró és társaik Várdai Miklóst julius 15-re Macs faluba tanácskozásra hívják. 361
»»» 284. 1453. Apag, jul. 30. Szabolcsmegye birái előtt Sinevi Antal és testvérei belgégéni részbirtokukat nyolcz forintért Thepes Miklósnál zálogosítják el. 362
»»» 285. 1453. aug. 14. A pozsonyi káptalan előtt az Egyházassúri családbeliek nőrokonaikat vagyonukból jogaikat illetőleg kielégítik. 363
»»» 286. 1453. Bács, aug. 22. Pankotai János bácsi vicarius Töttös László perének tárgyalását elhalasztja. 365
»»» 287. 1453. Hájszentlőrincz, szept. 10. Bodroghmegye biráinak tanúsítványa arról, hogy Töttös László asszonyfalvai jobbágyai Ujlaki Miklós és Péter bán özvegye ellen az esküt letették. 365
»»» 288. 1453. Pozsony, szept. 11. V. László király Szilas nevű fehérmegyei birtokot új adomány czimén Szilasi Lászlónak és rokonainak adományozza. 366
»»» 289. 1453. Pozsony, szept. 11. V. László király Herczegh Ráfael kalocsai érseket és alkalmazottait Töttös László Valfer nevű birtokán elkövetett hatalmaskodások miatt perbe idéztetni rendeli. 368
»»» 290. 1453. Buda, szept. 24. Pálóczi László országbiró előtt Várdai István ügyvédeket vall. 373
»»» 291. 1453. Apáti, okt. 1. Herczegh Ráfáel kalocsai érsek Töttös Lászlot és társait a papi tizedek visszatartása miatt egyházi átokkal sújtja. 373
»»» 292. 1453. Helmecz, okt. 17. Pálóczi László országbiró Várdai Miklósnak Várdai László ellen kertek pusztítása és foglalása miatt emelt panaszát Szabolcsmegye bírái útján megvizsgáltatni rendeli. 375
»»» 293. 1453. okt. 21. A somogyvári convent jelenti, hogy Marczali Vajdafi János és Marczali Bánfi György panaszára Zákány és tartozékai birlalásától Zákányi György özvegye és leányai tilalmaztattak. 376
»»» 294. 1453. Eszék, okt. 26. Ujlaki Miklós és Koroghi János macsói bánok a Herczegh Ráfael kalocsai érsek által egy jobbágynak elfogatása és apátii curiájának elfoglalása miatt Töttös László ellen indított ügyet a király elbírálása alá bocsátják. 379
»»» 295. 1453. okt. 31. A leleszi convent előtt Felsőnemptii Bálint özvegye leánynegyedét illetőleg Madai Lászlót és társait nyugtatja. 382
»»» 296. 1453. Buda, nov. 15. V. László király előtt Gadányi Bálint és Gergely ügyvédeket vallanak. 383
»»» 297. 1453. Buda, nov. 17. Pálóczi László országbiró Dolhai Ambrust és társait Várdai Miklós és László ellen meg nem jelenésük miatt birságolja. 384
»»» 298. 1453. Prága, november 23. V. László király Barius Miklós egri préposnak, Várdai István pathai esperesnek és társaiknak adja néhai Poch Mihály zsegrai és egyéb birtokait. 384
»»» 299. 1453. Esztergom, nov. 25. Dénes esztergomi érsek Herczegh Ráfáel kalocsai érseket Töttös László kiközösítése miatt idéztetni rendeli. 386
»»» 300. 1453. Buda, decz. 4. Garai László nádor Töttös László ügyét Bajoni István, Zákáni Miklós és társaik ellen Vízkereszt nyolczadára halasztja. 388
»»» 301. 1453. Báta, decz. 8. László bátai apát jelenti, hogy Herczegh Ráfáel kalocsai érseket Töttös László kiközösítése miatt az esztergomi érsek elé idézte. 389
»»» 302. 1453. Buda, decz. 10. Pálóczi László országbiró s Csicseri Zsigmond, neje és Csapi Ákos közt folyó perben bizonyos feltételek mellett halasztást ad. 391
»»» 303. 1453. Buda, decz. 11. Pálóczi László országbiró Surányi János ügyében a papifalui részbirtok miatt Csarnavodai Miklós ellen a leleszi convent útján vizsgálatot és perbe hívást rendel. 393
»»» 304. 1453. Buda, decz. 11. Pálóczi László országbiró Várdai Miklós, László és Istvánnak hímesi iktatásból eredett pereit szent György nyolczadára halasztja. 394
»»» 305. 1453. Buda, decz. 16. Pálóczi László országbiró Zakoli Péter és Miklós perét Tornai Szilveszter és társai ellen Marcs, Szoboszló, Hegyes, Téglás és egyéb birtokok miatt szent György nyolczadára halasztja. 395
»»» 306. 1453. Buda, decz. 16. Pálóczi László országbiró Várdai Miklós és társai ügyét Chobai birtokon történt ellenmondás miatt Jonhos Mihály és érdektársai ellen szent György nyolczadára halasztja. 395
»»» 307. 1453. A Várdai-birtokokon lakó jobbágyak nevei és fizetett adók följegyzése, továbbá a sertések és némely kiadások jegyzéke. 396
»»» 308. 1453. A Várdai-birtokok jobbágyainak névsora az általuk fizetett földesuri adózások sommás följegyzéseivel. 407
»»» 309. 1454. Buda, jan. 7. V. László király előtt Tetétleni Albert Máré vára birtokától Töttös Lászlót tilalmazza. 418
»»» 310. 1454. Buda, jan. 7. V. László király előtt Tetétleni Albert Nak és Merse birtokoktól Bodó Gergely budai várnagyot tilalmazza. 418
»»» 311. 1454. Buda, január 9. Széchi Dénes esztergomi érsek Herczegh Ráfael kalocsai érseket Töttös László ellen perbe idézi. 419
»»» 312. 1454. Kőrös, jan. 14. Czillei Ulrik horvát-slavon-dalmát bán Csupor Dömötör tinnini püspök perében Töttös László ellen halasztást ad. 420
»»» 313. 1454. Buda, jan. 21. V. László király utasítja a sogogyvári conventet, hogy Debrenthei Tamásnak a pannonhalmi apátság gubernátorának Tiszai Zsigmond özvegye ellen történt idézéséről az elmaradt jelentést terjeszsze fel. 421
»»» 314. 1454. Prága, febr. 15. V. László király Várdai Miklóst és Lászlót a hadbavonulás kötelezettsége alól egy évre fölmenti. 422
»»» 315. 1454. Buda, márcz. 3. V. László király Kamonyai Miklóst bizonyos lépesvarsányi és tamányi részekbe zálog czímén iktatatni rendeli. 423
»»» 316. 1454. martius 20. Az egri káptalan előtt Pálóczi László országbiró Rozgoni György és Osvalddal és Széchenyi Lászlóval Gyanda puszta határait illetőleg megállapodásra jut. 425
»»» 317. 1454. Eger, márcz. 22. Hethy Benedek egri püspöki helynök utasítja a bereghi esperesség papjait, hogy Várdai István egri kanonoknak és pathai esperesnek követelései beszedésében segélyére legyenek. 427
»»» 318. 1454. márcz. 22. A pozsonyi káptalan előtt Borsainé Egyházassuri Margit asszony férje rokonait gyermekei nevében is az alhorsaszegi részektől tilalmazza. 428
»»» 319. 1454. Eger, ápr. 8. Hethy Benedek egri püspöki helynök a Várdai Miklós királyi kincsetartó ellen kiadott kiközösítő itélet végrehajtását felfüggeszti. 429
»»» 320. 1454. Pécs, ápr. 9. V. László király utasítja Ujlaki Miklós macsói bánt, hogy a Herczegh Ráfael kalocsai érsek, Koroghi János macsói bán és Töttös László között fennforgó ügy elbírálását eléje terjeszsze. 430
»»» 321. 1454. ápr. 18. A kalocsai káptalan privilegialisa arról, hogy Töttös László a Niczki- és Dersanóczi-féle tárnoki részbirtokokba iktattatott. 431
»»» 322. 1454. ápr. 24. A somogyvári convent előtt Ipoltfalvai László szennai részbirtokát Perneszi Pál alnádornál zálogosítja el. 433
»»» 323. 1454. ápr. 26. A pécsváradi convent jelentése arról, hogy Töttös László a csépánfalvai zálogos birtok miatt Nyakatlan Miklós ellen perbe idéztetett. 434
»»» 324. 1454. Siklós, május 6. V. László király utasítja a macsói bánokat, hogy a Czikó Sándrinus és János, továbbá Kelemen bőrzsönyi várnagy között folyó pert királyi elbirálás alá terjeszszék. 436
»»» 325. 1454. Herczegh Ráfael kalocsai érsek és Töttös László közt fennforgó ügy elbirálását eléje terjeszszék. 437
»»» 326. 1454. Apag, máj. 20. Szabolcsmegye biráinak tanusítványa Guthi István által Várdai Miklós papi jobbágyainak okozott kárról. 438
»»» 327. 1454. Eszék, máj. 21. Ujlaki Miklós és Koroghi János macsói bánok Herczegh Ráfael kalocsai érsek ügyét egy danóczi erdőrész és az ottani vám miatt Töttös László ellen a király elbirálása alá terjesztik. 438
»»» 328. 1454. Nagy-Várad, május 23. Péter, nagyváradi olvasókanonok Várdai Miklós királyi kincstartót 150 forintról nyugtatja. 442
»»» 329. 1454. Hájszentlőrincz, máj. 27. Bodroghmegye birái Herczegh Ráfael kalocsai érsek perét bizonyos gabnaneműek ügyében Töttös László ellen a király elbirálása alá terjesztik. 442
»»» 330. 1455. Bécs, máj. 28. V. László király Thobai Jánosnak és társainak uj adomány czimén adja a honthorszéki kún kapitányságot. 444
»»» 331. 1454. juni 11. A leleszi convent előtt Zakoli Miklós Szárd nevű halastó és tartozékaitól Darahi Lászlót és Zakoli Péternét tilalmazza. 445
»»» 332. 1454. jun. 23. A leleszi convent előtt Nomyni László bizonyos nagy- és kirslányai birtokrészektől Lónyai Lászlót és Andrást tilalmazza. 446
»»» 333. 1454. Prága, julius 2. V. László király a Várdaiakat, Báthoriakat és szabolcsmegyei birtokos társaikat értesíti, hoggy a kemera haszna beszedésével Zudar Simont és Jakabot bizta meg. 447
»»» 334. 1454. Apag, julius 15. Szabolcs megye biráinak levele Várdai Miklós, királyi kincstartó által több böszörményi lakos ellen emelt panasz tárgyában. 448
»»» 335. 1454. jul. 19. A kalocsai káptalan jelentése arról, hogy lévai Cheh Péter özvegyét és társait Töttös László kárára Asszonyfalván elkövetett hatalmaskodásokért perbe idézte. 449
»»» 336. 1454. juli 24. A leleszi convent jelentése arról, hogy Várdai István királyi kincstartót a Csicseri család leveles ládája ügyében Csapi Ákos ellen perbe idézte. 459
»»» 337. 1454. Kisvárd, augusztus 9. Várdai Miklós levele Várdai István egri kanonokhoz családi ügyekről és közérdekű hírek- és eseményekről. 461
»»» 338. 1454. aug. 19. A somogyvári convent előtt Tiszai Zsigmond özvegye Korotnai János mesterektől 10 arany forintot vesz kölcsön. 463
»»» 339. 1454. Nándorfehérvár, szept. 9. Hunyadi János beszterczei gróf levele Hédervári László egri püspökhöz a tarczali plébános és Zakoli Miklós közt folyó ügy tárgyában. 464
»»» 340. 1454. szept. 25. A pozsonyi káptalan előtt Fodor Miklós és Körtvélyesi Miklós rokonaik helyett is körtvélyesi és középcsepeni birtokrészeik iránt egyezségre lépnek. 465
»»» 341. 1454. Eger, október 10. Hédervári László egri püspök levele Várdai Miklós királyi kincstartóhoz, melyben őt az egyházi átok alól történt feloldatásról értesíti. 466
»»» 342. 1454. Dada. nov. 10. Benedek dadai plébános előtt Zakoli Miklós és Barnabás tarczali plébános egyezségre lépnek. 467
»»» 343. 1454. Prága, nov. 11. V. László király Szentkirály birtokot Barius Miklósnak, Várda Istvánnak, Vethési Albertnek és rokonaiknak adományozza. 468
»»» 344. 1454. Prága, nov. 14. V. László király Szabolcsmegye rendeit Budára vízkeresztre országgyűlésre hívja. 470
»»» 345. 1454. Prága, nov. 14. V. László király Töttös Lászlót a török háboru ügyében tartandó tanácskozásra Budára hívja. 472
»»» 346. 1454. Prága, nov. 17. V. László király bizonyos gyóni és pázmánteleki részbirtokokat Várdai Aladárnak, Dabosi János deáknak és társaiknak adományoz. 473
»»» 347. 1454. Pétervárad, decz. 19. Herczegh Ráfáel kalocsai érsek, Hunyadi János beszterczei gróf, Garai László nádor és társaik Szabolcsmegye rendeit 1455. január 20-ára Budára tanácskozásra hívják. 475
»»» 348. 1454.. Hájszentlőrincz, decz. 23. (?) Bodrogmegye birái tanusítják, hogy Töttös László Herczegh Ráfáel kalocsai érseket és apáthii jobbágyait 54 forinttal kielégítette. 476
»»» 349. 1454. Számadás a Várdai-birtokok adójövedelmeiről. 477
»»» 350. 1454. körül. A Velkeni András által elvitt ingóságok jegyzéke. 479
»»» 351. 1455. Kőrös, jan. 27. Czillei Ulrik horvát-slavon-dalmát bán előtt Töttös László Székely Tamás és Csupor György ellen bizonyos fenyegetések miatt tiltakozik. 480
»»» 352. 1455. Zágráb, febr. 1. Czillei Ulrik horvát-slavon-dalmát bán a zágrábi káptalan ügyét Töttös László ellen szt. György nyolczadára halasztja. 480
»»» 353. 1455. Buda, febr. 15. V. László király meghagyja Hethy Benedek egri püspöki helynöknek, hogy Zakoli Miklós perét Tornai Szilveszterné ellen az országbiró elbírálása alá bocsássa. 481
»»» 354. 1455. Eger, márczius 7. Hethy Benedek egri püspöki helynök Tornai Szilveszterné hozománya ügyében Thelegdi Miklóst és Zakoli Miklóst pebe hivatni rendeli. 483
»»» 355. 1455. Bécs, márcz. 12. V. László király Zakoli Bálintot és nejét Elek és Ság zarándmegyei birtokokba és tartozékaiba iktatni rendeli. 486
»»» 356. 1455. Bécs, márcz. 12. V. László király a Várdaiakat, Báthoriakat és keresztruri, lőki, kárászi birtokos társaikat utasítja, hogy Zudar Simon és Jakab királyi pinczemestereknek háromszáz forintot fizessenek. 487
»»» 357. 1455. márczius 16. A leleszi convent előtt Upori Pongrác néhai nagyanyja után járó leánynegyedét illetőleg Rakamazi Mihályt nyugtatja. 489
»»» 358. 1455. Bécs, ápr. 14. V. László király Dombrád birtok kárositása miatt Paksi Imrét és Szemerét, továbbá Perényi János kincstartót Szabolcsmegye birái utján Várdai Miklós és Aladár ellen perbe hivatni rendeli. 490
»»» 359. 1455. Nagyfalu, ápr. 28. Baranyamegye bírái jelentenek Herczegh Ráfáel kalocsai érsek egy jobbágya által Töttös László kárára Danócz és Geth között elkövetett határ-rongálásról. 493
»»» 360. 1455. Bécs, május 8. V. László király Zthrythei László és társai kérelmére Ásvány birtokot Szabolcsmegyétől Ungmegyéhez kapcsolja. 494
»»» 361. 1455. május 15. A pozsgai káptalan előtt Tiszai Imre szerzett birtokaiból Tiszai Miklóst részelteti. 496
»»» 362. 1455. Eger, május 24. Hédervári László, egri püspök közli Várdai Miklós királyi kincstartóval és Várdai István préposttal, hogy Dobi Lászlóval fenforgó ügyének elbirálását Zudar Jakabra és Drágfi Miklósra bízta. 496
»»» 363. 1455. máj. 24. A nagyváradi káptalan előtt Szécsi Gál a csekeknek fizetett váltságdíj fejében Csetfalva és Szelemencz nevű birtokait Csapi Ákosnak és Migléczi Mártonnak köti le. 497
»»» 364. 1455. Buda, máj. 26. Az ország rendei Töttös Lászlót V. László jövetele felől tartandó tanácskozásra Győrbe hívják. 498
»»» 365. 1455. Buda, május 26. Az ország rendei Várdai Miklós királyi kincstartót Győrbe országgyűlésre hívják. 499
»»» 366. 1455. Buda, május 30. V. László király Zakoli János fiait Szárd nevű halastóba és Belcsur nevű pusztába iktattatni rendeli. 500
»»» 367. 1455. Szeremle, máj. 30. Garai László nádor Töttös Lászlót a győri tanácskozásról értesíti. 501
»»» 368. 1455. Buda, jun. 11. V. László király Dobi Lászlót és társait Szentgyörgyön történt hatalmaskodás miatt Várdai Miklós és Aladár ellen perbe hivatni rendeli. 501
»»» 369. 1455. Gyulafehérvár, febr. 23. Máté erdélyi püspök Várdai Istvánt káptalanához préposttá és kanonokká nevezi ki. 504
»»» 370. 1455. Nagyfalu, jul. 21. Baranya megye biráinak tanusítványa azon vizsgálatról, melyet Töttös László érdekében András pécsí püspök kölkedi jobbágyainak hatalmaskodása ügyében tartottak. 505
»»» 371. 1455. Buda, okt. 4. Pálóczi Simon királyfi fővadászmester levele Várdai Miklós királyi kincstartóhoz bizonyos összeg megfizetésének módozatai iránt. 506
»»» 372. 1455. Pozsony, okt. 9. V. László király utasítja a fehérvári káptalant, hogy Töttös Lászlót Ábel, Köszvényes részbirtokokba, továbbá Racha, Izdencz, Mekenyes, Kewfew és Mezes nevű birtokokba iktassa be. 507
»»» 373. 1455. okt. 27. A csázmai káptalan jelentése a Töttös László birái illetősége ügyében eszközöltekről. 508
»»» 374. 1455. Bécs, nov. 23. V. László király néhai Csorna László leányát Mártát fiusítás czímén nagyatyja Bajoni Frank tolnamegyei és somogyi javaiba iktattatni rendeli. 510
»»» 375. 1455. decz. 1. A somogyvári conventet előtt Kovácsíi János egy szennai jobbágytelkét Perneszi Pál alnádornál zálogosítja el. 512
»»» 376. 1456. Ibrány, február 9. Zakoli Miklós Várdai Miklóst és társait értesíti, hogy a csehek Kereszturon vannak, Nemen Antal tokaji várnagyot és a váradi püspök csapatait megszalasztották, és kéri társait, hogy Tokaj felé törekednének. 513
»»» 377. 1456. Buda, ápr. 18. Losonczi Albert utasítja szentmártoni népeit, hogy Várdai Miklós és István parancsait teljesíteni készek legyenek. 514
»»» 378. 1456. Buda, május 1. V. László király Várdai István egri prépostot királyi alkancellárrá nevezi ki. 514
»»» 379. 1456. Eger, máj. 15. (?) László egri püspök értesíti az érdekelt plébánosokat, hogy a tisza-bodrogközi és zempléni kerületből járó tizedek szedését Perényi Pálnak engedi át. 515
»»» 380. 1456. Buda, máj. 18. V. László király parancs az ország biráihoz Töttös László kir. kincstartó jobbágyainak perbevonása tárgyában. 516
»»» 381. 1456. máj. 18. A budai káptalan előtt Töttös László és társai érdekében Velkeni András és Köszvényesi Pál bizonyos Ábel, Köszvényes, Hodos és Belchre vonatkozó okmányok használatától tilalmaztatnak. 517
»»» 382. 1456. máj. 27. A szekszárdi convent jelentése arról, hogy Köszvényesi András és Gál Töttös László ellen perbe idéztettek. 518
»»» 383. 1456. Csernyéd, jun. 12. Tolnamegye bírái Velkeni András ábeli és köszvényesi birtokai ügyében közvizsgálatot tartanak. 520
»»» 384. 1456. Buda, jun. 15. Pálóczi László országbiró ifjabb Kállai János ellen bizonyos okmányok ügyében Zakoli Pétert perbe idéztetni rendeli. 524
»»» 385. 1456. Dömös, aug. 17. László király Baranyamegye bíráit az Ujfalvi Simon által Töttös László és Péter kárára Csépán birtokokon elkövetettek ügyében eljárásra utasítja. 526
»»» 386. 1456. Buda, okt. 24. Jungk Péter, a budai királyi pénzerő kanarása Várdai István egri préposnak 300 forintról kötelezvényt ad. 528
»»» 387. 1456. Futak (?) okt. 30. V. László király Zakoli Miklós, Péter és Pelbártnak javaikban a büntető hatóság jogosítványát adja. 529
»»» 388. 1456. Nándorfehérvár, nov. 12. V. László király Várdai István egri prépostnak, továbbá Losonczi László királyi étekfogómesternek és Várdai Aladárnak Bálványos várát és tartozékait adományozza. 530
»»» 389. 1456. Nándorfehérvár, nov. 15. Wagioi Miklós a sókamrák grófja utasítja közegeit a Várdai István királyi alkancellár részére adott kedvezmények ügyében. 533
»»» 390. 1456. decz. 22. A kalocsai káptalan jelentése Töttös László és Péter által Maróthi Lajos és Mátyás gergerii tisztje ellen emelt panaszok tárgyában eszközöltekről. 534
»»» 391. 1457. január 7. Az aradi káptalan előtt Zakoli Bálint és társai Bekényi Imrét zaránd- és békésmegyei bizonyos birtokrészek idegenítésétől tilalmazzák. 538
»»» 392. 1457. Sarló, jan. 27. Nyitramegye biráinak tanusítvány arról, hogy Dawsy Tamás lévai várnagy Töttös Lászlónak Agó és Kerekudvar nevű birtokait megrabolta. 539
»»» 393. 1457. Buda, jan. 31. V. László király Nagyvölgyi László királyi fővadászmesternek és Várdai Aladárnak Kenthlelki, Árczhalya, Scereth és Saphana Doboka megyei birtokokat adományozza. 539
»»» 394. 1457. febr. 1. Az aradi káptalan előtt Zakoli Bálint és nemzetsége egy bekényi curia elidegenítésétől Bekényi Imrét tilalmazza. 541
»»» 395. 1457. Buda, febr. 9. Várdai István kalocsai érsek levele Várdai Miklóshoz családi ügyeikről. 542
»»» 396. 1457. Eger, febr. 22. Körtvélyesi András egri püspöki helynök több plébánost Tornai Szilveszterné ügyében Thelegdi Miklós és társai ellen a törvényes eljárásra utasítja. 544
»»» 397. 1457. Mohács, ápr. 25. V. László király előtt Miklós pécsi püspök a Töttös László ellen nyert bírói ítélet végrehajtásáról lemond. 552
»»» 398. 1457. Mohács, ápr. 25. V. László király előtt Miklós pécsi püspök és Töttös László az egymásnak okozott kártételek iránt kiegyeznek. 553
»»» 399. 1457. Mohács, ápr. 25. V. László király előtt kötelezi magát Miklós, pécsi püspök arra, hogy Velkeni András vérdíját Töttös László helyett esetleg fizetni fogja. 554
»»» 400. 1457. Báthmonostor, máj. 13. Töttös László szabadalomlevele a máréi vásárt látogatók számára. 555
»»» 401. 1457. Tasnád, május 18. Gergely tasnádi vicarius intézkedése a girálti, csögi, keresztruri és mindszenti templomok részére történt némely hagyományok tárgyában. 556
»»» 402. 1457. Buda, máj. 20. Várdai István kalocsai érsek levele, melyben kéri fivérét Várdai Miklóst, hogy kint levő pénzeit beszedvén küldje el, s esetleg néki kölcsönt eszközöljön. 558
»»» 403. 1457. máj. 26. A zalavári convent előtt Marczali János rokonai nevében is zákáni részeit Zichy Benedeknek és nejének engedi át. 559
»»» 404. 1457. Buda, junius 1. Garai László nádor Bálványos várának és tartozékainak felét Várdai István, Miklós és Aladárnak itélvén, a kolosmonostori convent közbejöttével iktatást rendel. 560
»»» 405. 1457. julius 1. A zalavári convent előtt Marczali Vajdafi János és rokonai Zákány birtok némely részeit Zichy Benedeknek és Szerdahelyi Györgynek vallják be. 581
»»» 406. 1457. Apáti, julius 5. Várdai István kalocsai érsek rendelete Töttös László bodroghmegyei birtokairól szedendő adók ügyében. 582
»»» 407. 1457. Szász, juli 19. Péter szászi és Domokos nagymuzsaji plébánosok, mint az esztergomi érsek kirendelt birái tanusítják, hogy Ujhelyi Péter Csarnavodai Egyed elleni ügyében előttük meg nem jelent. 583
»»» 408. 1457. Szakácsi, augusztus 1. Középszolnok megye bírái tanusítják, hogy Drágfi Miklósnak egy Kaza Albert által letartóztatott jobbágyát (Bényei Balázs) önhatalmulag szabadon bocsátotta. 584
»»» 409. 1457. Buda, aug. 15. Garai László nádor Zakoli Bálintot bökényi, thamazi, belzeréndi és cserépegyházi részbirtokaiba iktatattatni rendeli. 584
»»» 410. 1457. Kálmánd, aug. 28. Szilágyi Mihály macsói bán és nándorfehérvári kapitány utasítja közegeit, hogy Várdai Miklós birtokait seregeikkel meg ne szállják. 586
»»» 411. 1457. Bécs, szept. 14. V. László király Iklódi Benedek bálványosi várnagyot Szombatteleke birtokba iktattatni rendeli. 586
»»» 412. 1457. Bécs, szept. 14. V. László király parancsa, hogy a jövő évi kamarai nyereség Várdai Aladárnak fizettesék. 587
»»» 413. 1457. szept. 14. Az aradi káptalan privilegiálisa arról, hogy Zakoli Bálint, Kamonyai Miklós és fiai, Nadabi Miklós zarándmegyei részbirtokaiba zálog czímén iktattattak. 589
»»» 414. 1457. Prága, okt. 9. V. László király Várdai Aladár és Fraunenhoffer Reinpertnek adományozza a fehérmegyei gárdonyi, Helczler Konrád-féle részbirtokot. 590
»»» 415. 1456. Futtak, november elején. V. László király az egri egyházi biróságot utasítja, hogy a Thornai Szilveszter, neje, gyermekei és társai közt folyó pert királyi biróság elbirálása alá bocsássa. 592
»»» 416. 1457. Compos Pálné sérelmei ügyében az esztergomi érseki helynökhöz benyujtott keresetlevél Eszeni Ákos ellen. 595
»»» Tárgymutató. 597
»»» 1. kötet
»»» 2. kötet
»»» 3. kötet
»»» 4. kötet
»»» 5. kötet
»»» 6. kötet
»»» 7/1. kötet
»»» 7/2. kötet
»»» 8. kötet
»»» 10. kötet
»»» 11. kötet
»»» 12. kötet


Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat