Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 10. kötet (1907)

Szerző: Zichy Ferencz, gróf (1811-1900)
Cím: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő : 10. kötet
Megjelenési adatok: Pest : Magyar Történelmi Társulat, 1907. – XXXIV, 513 p., 1 t. – 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:

A gróf Zichy-család körében századok során összegyűlt okmányok mesés száma mutatja, hogy a sok összevonás és rövidítés daczára csak most, a X-ik kötettel jutottunk el Mátyás király korához, és hogy ezen érdekes időszaknak, Mátyás uralkodásának iratait egy kötetbe bele nem foglalhattuk.
Fényes mult tanui lépnek itt a nyilvánosság elé és vetnek új világot legnemzetibb királyunk és kora küzdelmeire. “De tanúi a gróf Zichy-család seniorai, ezek közt id. Zichy Nep. János gróf kegyeletének és áldozatkészségének is, aki már előbb támogatta e nagyarányú vállalatot, most pedig rövid idő alatt két kötetet bocsátott közre, és a Mátyás király korát kimerítő XI-ik kötet közeli megjelenését is biztosította.


Tartalomjegyzék


»»» Címlap Latinul.
»»» Címlap Magyarul.
»»» Előszó. [V]
»»» Tartalom. [XI]
»»» Kép.
»»» 1. 1458. jan. 30, A budai káptalan előtt Tornai István, Telegdi Miklós és társaik a Tornai Szilveszterné-féle örökség ügyében egyezségre lépnek. [1]
»»» 2. 1458. Palota, febr. 24. Ujlaki Miklós ötszáz forintért és hűséges szolgálatai jutalmául is lepsényi részbirtokait Paczman Tamásnak adja. 3
»»» 3. 1458. Futtak, febr. 25. Mátyás király parancsa a budai káptalanhoz, a melyben Bálványos várának és tartozékainak elfoglalása miatt Geréb Jánost Várdai István kalocsai érsek és fivére ellen idéztetni rendeli. 5
»»» 4. 1458. Buda, márcz. 23. Mátyás király rendelete Szilágyi Mihály kormányzóhoz a kalocsai érsekség birtokainak bizonyos adói tárgyában. 6
»»» 5. 1458. ápr. 6. A pécsi káptalan előtt Töttös László ügyvédeket vall. 7
»»» 6. 1458. ápr. 9. A pozsonyi káptalan Bíró János szóbeli végrendelkezéséről tanusítványt ad. 8
»»» 7. 1458. Buda, máj. 6. Mátyás királyi értesíti Töttös Lászlót a Pestre Szt. György napjára hirdetett gyűlés elhalasztásáról. 9
»»» 8. 1458. Kisvárda máj. 21. Várdai Miklós Szabolcs megye főispánja utasítja megyéje nemességét, hogy a tiszai átjárásnál, a csehek ellen, fegyveres népükkel megjelenjenek. 10
»»» 9. 1458. máj. 24. A somogyvári konvent előtt Szerdahelyi György bizonyos kakonyai, szenttrinitási, málii és derezei részeket nővérének, Zichy Benedeknének ad át. 10
»»» 10. 1458. máj. 30. Balázs leleszi prépost Várdai Miklóst, az őrizetére bizott értékek visszaadásáról nyugtatja. 12
»»» 11. 1458. máj. 31. A budai káptalan előtt Töttös Lászlóné Csáki Anna, fiát és férjét Köszvényes birtok Kőfő Izdencz, Racha és Meszes puszták elidegenítésétől tilalmazza. 12
»»» 12. 1458. Kalocsa, jun. 14. Várdai István kalocsai érsek levele fivéreihez magán ügyeikről. 13
»»» 13. 1458. Buda, jun. 26. Mátyás király Zakoli Péternek és társainak meghagyja, hogy Zapolyai Imrének, a nagybányai kamara grófjának elégtételt szerezzenek a Nomeni Imre és társai által okozott károkért. 14
»»» 14. 1458. Buda, jun. vége felé. Mátyás király Kamonyai Miklósnak Zakoli Bálint által tartott árvái ügyében intézkedik. 15
»»» 15. 1458. Buda, jul. 1. Mátyás király meghagyja Rozgonyi Sebestyénnek, hogy a Thalafúztól visszafoglalt Szécs városát és tartozékait Széchi Miklósnak, Simonnak és birtokos társaiknak adja vissza. 16
»»» 16. 1458. jul. 7. A somogyvári convent előtt Zichy Bendekné és rokonai Dombai Miklóst, Szerdahelyi Györgyöt és családjaikat Alsó-Zákány és Felső-Zákány birtokok ügyében tilalmazzák. 17
»»» 17. 1458. jul. 15. A budai káptalan privilegialisa arról, hogy Keczer Lukács több zarándmegyei részbirtokát bizonyos feltételek mellett Zakoli Bálintnak és családjának adta át. 18
»»» 18. 1458. Hájszentlőrincz, jul. 17. Bodroghmegye birái a Szentlászlói Miklós által Töttös László kárára Katymáron elkövetett hatalmaskodásról tanusítványt adnak. 20
»»» 19. 1458. Buda, jul. 22. Mátyás király Pethneházi Jánost és atyját Gyulaházi Bálint és fiai panaszára bizonyos hatalmaskodások ügyében a leleszi konvent közbenjöttével idéztetni rendeli. 21
»»» 20. 1458. Buda, jul. 30. Mátyás király Várdai István kalocsai érsek panaszára Töttös László és társai ellen bizonyos darvazi hatalmaskodás ügyében a macsói bánok utján vizsgálatot rendel. 22
»»» 21. 1458. Buda, jul. 30. Mátyás király Zakoli Bálintot és családját néhai Varsányi László zarándmegyei javaiba az aradi káptalan utján iktattatni rendeli. 25
»»» 22. 1458. Buda, aug. 1. Mátyás király a Várdai János kalocsai érsek megbizottai és népei által Töttös László birtokain okozott sérelmek ügyében a macsói bánok utján vizsgálatot rendel. 27
»»» 23. 1458. Buda, aug. 2. Mátyás király meghagyja az egri káptalannak, hogy Várdai Lászlót, Várdai Miklós és Aladár panaszára bizonyos hatalmaskodások miatt idézztesse meg. 31
»»» 24. 1458. Buda, aug. 3. Mátyás király Várdai Miklós és Aladár kérésére Szabolcsmegye biráit Koncz Osvald foglalásai ügyében eljárásra utasítja. 32
»»» 25. 1458. Buda, aug. 3. Mátyás király Várdai Miklós és Aladár panaszára a zalkani vásáron elkövetett hatalmaskodás miatt Csaholyi Pált és társait a leleszi konvent utján idéztetni rendeli. 34
»»» 26. 1458. Buda, aug. 3. Mátyás király Várdai király Várdai Miklós és Aladár panaszára Panyi Benedeket egy jobbágy megölése miatt az egri káptalan utján idéztetni rendeli. 35
»»» 27. 1458. Buda, aug. 3. Mátyás király Keczer Istvánt és társait megszakadt Káplár György egy abaujmegyei birtokába az egri káptalan utján iktattatni rendeli. 36
»»» 28. 1458. Buda, aug. 7. Pálóczi László, országbíró Zakoli Bálintnét és gyermekeit néhai Bekényi Miklós zaránd- és békésmegyei birtokaiba az aradi káptalan utján iktattatni rendeli. 38
»»» 29. 1458. Szeged, aug. 30. Mátyás király Töttös Lászlót a törökök ellen háborúra szólítja. 39
»»» 30. 1458. Szeged, szept. 4. Mátyás király Bodroghmegye bíráit és a kői káptalant Töttös László panaszára perbe idéztetni rendeli, mivel a Várdai János kalocsai érsekkel fennforgó ügyben a közreműködést megtagadták. 40
»»» 31. 1458. Apáthi, nov. 22. Várdai István kalocsai érsek a báthmonostori plébánosnak és több társának meghagyja, hogy Töttös Lászlót és jobbágyait a papi tized megfizetésére intsék. 42
»»» 32. 1458. Hájszentlőrincz. nov. 27. Bodroghmegye bíráinak tanusítványa arról, hogy Geszti Lászlót bizonyos bírság ügyében megintették. 44
»»» 33. 1458. Báthmonostora, decz, 8. László, báthmonostori plebánosnak és társainak jelentése a kalocsai érsekhez, Töttös László ellen a papi tized ügyében történt eljárásról. 44
»»» 34. 1458. Szeged, decz. 23. Mátyás király Várdai Miklós panaszára ifjabb Kállai János embereinek hatalmaskodásai ügyében a leleszi konvent utján eljárást rendel. 46
»»» 35. 1459. elején, Szeged, Mátyás király a Várdai János kalocsai érsek és Töttös László és több tisztje közt fennforgó ügyben halasztást ad. 47
»»» 36. 1459. Helmecz, jan. 17. Pálóczi László országbiró levele Várdai Miklós kincstartóhoz a Várdai Lászlóval fennforgó ügye békés kiegyenlítése tárgyában. 48
»»» 37. 1459. Szeged, jan. 29. Mátyás király Várdai Miklóst felkéri, hogy Nádorfehérvár várának építésére 2000 darab gerendát szolgáltasson. 49
»»» 38. 1459. Buda, jan. végén (?) Mátyás király Várdai Miklós perének tárgyalását Upori László és János ellen a Szt. György napi határidőre halasztja. 49
»»» 39. 1459. Buda, jan. végén (?) Mátyás király Várdai Miklós perének tárgyalását Nagy István és Bilkei Mihály ellen a Szt. György napi határidőre halasztja. 50
»»» 40. 1459. Buda, febr. Pálóczi László orszgábiró a Várdai István és Kátai Fülöp és társai közt bizonyos kőrösi részek miatt folyó per tárgyalását Szt. György nap nyolczadára halasztja. 51
»»» 41. 1459. Buda, febr. Pálóczi László országbiró a Várdai Miklós, Dobó János és társaik által magvaszakadt Csabai Mihály birtokai miatt folytatott ügyet Szt. György nyolczadára halasztja. 51
»»» 42. 1459. febr. 18. A csázmai káptalan jelentése Pósa Istvánnak Töttös László ellen történt idézéséről és a törvényes eljárskor történt hatalmaskodásról. 52
»»» 43. 1459. Buda, febr. 20. Országh Mihály Koroghi János macsói bánt a Töttös Lászlóval fenforgó perében megbirságolja. 54
»»» 44. 1459. Buda, febr. 21. Pálóczi László országbíró Gyulai László és Ferencz perében Máré vára miatt Töttös Lászlót három piaczon idéztetni rendeli. 55
»»» 45. 1459. Buda, febr. 21. Pálóczi László országbíró a Várdai Miklós, Csaholyi János és érdektársaik közt folyó per tárgyalását Szt. György nyolczadára halasztja. 60
»»» 46. 1459. Buda, febr. 24. Mátyás király Carnavodai Egyed panaszára bizonyos levelek átszolgáltatása és Csarnavodai Miklós árvájának kiadása miatt a mostoha anyát és Ujhelyi Pétert megintetni, illetve perbe idéztetni rendeli. 61
»»» 47. 1459. Buda, febr. 26. Országh Mihály nádor a Várdai Miklós és Kállai János közt folyó birtokper tárgyalását Szt. György nap nyolczadára halasztja. 63
»»» 48. 1459. Buda, nárcz. 1. Pálóczi László országbiró a Thuzséri Tamás és Várdai Miklós közt folyó per tárgyalását Szt. György nyolczadára halasztja. 63
»»» 49. 1459. Buda, márcz. 3. Mátyás király Várdai Miklós panasza ügyében Csaholyi Pál ellen a nagyváradi káptalan utján vizsgálatot rendel. 64
»»» 50. 1459. Buda, márcz. 5. Országh Mihály nádor a Töttös László és Doroszlai János közt fennforgó ügy tárgyalását Szt. György nyolczadára halasztja. 65
»»» 51. 1459. Buda, márcz. 5. Országh Mihály nádor a Töttös László, Töttös Péter és társaik közt folyó perben halasztást ad. 66
»»» 52. 1459. Buda, márcz. 24. Mátyás király parancsa Lábatlani János székelyek grófjához, melyben Szt. Lőrincz-teleke pusztát Töttös Lászlónak visszaadni rendeli. 66
»»» 53. 1459. ápr. 3. A leleszi konvent jelentése arról, hogy Gyulaházai Bálintnak Petneházi Mártonnal fennforgó ügyét a választott bírák el nem intézték. 67
»»» 54. 1459. ápr. 7. A nagváradi káptalan jelentése arról, hogy Zakoli Miklós és neje Klára, bizonyos kártételek miatt, Telegdi Miklós ellen a királyi személynök elé idéztettek. 68
»»» 55. 1459. Buda, ápr. 14. Mátyás király Csornai István és Keleedi Gálnak adományozza Aranyad, Zalaszeg és Szentpéter zalamegyei birtokokat. 70
»»» 56. 1459. Kassa, ápr. 24. Kassa város tanácsainak tanusítványa arról, hogy Perényi István tartozásának fele, 537 forint Gurman Miklós polgárnak megfizettetett. 71
»»» 57. 1459. ápr. 26. A nagyváradi káptalan privilegialisa a Zakoli Miklós és Rakamazi Mihály közt, bizonyos zakoli és miskei részek ügyében létre jött cseréről. 73
»»» 58. 1459. Buda, máj. 29. Várdai Aladár kir. főpinczemester levele Várdai Miklóshoz, Csicseri Zsigmond okmányai ügyében. 75
»»» 59. 1459. Helmecz, jún. 18. Pálóczi László országbiró előtt Pálóczi János ügyvédeket vall. 76
»»» 60. 1459. Buda, jún. 21. Várdai István kalocsai érsek az Ács Dénes és neje által Töttös László és több jobbágya ellen folytatott ügyet saját ítélő széke elé vonja. 77
»»» 61. 1459. Buda, mún. 29. Mátyás király Töttös László panaszára bizonyos katymári részek elfoglalása miatt Geszthi Jánost perbe idéztetni rendeli. 78
»»» 62. 1459. Buda, júl. 5. Mátyás király Pálóczi László országbíró és hozzátartozói panaszára Pálóczi Simont a családi oklevelek ki nem adása miatt perbe idéztetni rendeli. 79
»»» 63. 1459. Buda, jul. 7. Mátyás király Várdai Aladár kir. pinczemester panasza ügyében Kállai Lőkös János ellen Szabolcsmegye bírái útján vizsgálatot rendel. 82
»»» 64. 1459. Hájszentlőrincz, jul. 30. Bodroghmegye közönségének jelentése Mátyás királyhoz Thuz Jánosnak és társának Töttös László kárára Borsod nevű birtokon elkövetett hatalmaskodásairól. 83
»»» 65. 1459. Hájszentlőrincz, jul. 30. Bodroghmegye bírái Töttös Lászlónak egy jobbágya ügyében Csipcsi István ellen esküt ítélnek. 83
»»» 66. 1459. Buda, jul. 31. Mátyás király Pálóczi János panaszára Szerdahelyi Ferenczet bizonyos hatalmaskodások miatt perbe idéztetni rendeli. 85
»»» 67. 1459. Buda, aug. 5. Mátyás király közölvén a macsói bánokkal, hogy a Zapolyai Imre kincstartó és Töttös László közt fennforgó ügy elintéztetett, őket Töttös javainak károsításától tilalmazza. 86
»»» 68. 1459. aug. 20. A leleszi konvent előtt Pálóczi János és Simon egymás ellen folytatott perük tárgyalását Szt. Mihály nyolczadára halasztják. 87
»»» 69. 1459. Buda, aug. 27. Országh Mihály nádor előtt tiltakozik Töttös László az ellen, hogy Thúz János és Zapolyai Imre kincstartó, noha őket kielégítette, néki menedékelevelet nem adnak. 88
»»» 70. 1459. Buda, aug. 30. Mátyás király előtt Zapolyai Imre kincstartó Töttös Lászlót és Pétert 239 forintnak és egyéb javaknak visszaadásáról nyugtatja. 89
»»» 71. 1459. Hájszentlőrincz, szept. 24. Bodroghmegye bírái a Csentei Miklós által Töttös László kárára elkövetett hatalmaskodások ügyében jelentenek. 90
»»» 72. 1459. Buda, okt. 1. Mátyás király meghagyja Várdai Miklósnak, hogy Munkács vára bizonyos jövedelmeit Gyulafi Györgynek engedje át. 91
»»» 73. 1459. Hájszentlőrincz, okt. 1. Bodroghmegye bíráinak tanusítványa arról, hogy Töttös László egy jobbágya engedelem nélkül Szeremlére költözött. 92
»»» 74. 1459. Buda, okt. 20. Mátyás király a Várdai Miklós és Kállai Lőkös János közt folyó per tárgyalását a vizkereszti időszakra halasztja. 93
»»» 75. 1459. Bács, okt. 21. Lukács lugosi plebános levele arról, hogy Várdai István kalocsai érseknek fizetett 200 forintot visszakövetelni nem fogja. 93
»»» 76. 1459. nov. 6. Az esztergomi káptalan tanusítványa arról, hogy Szilágyi Mihály besztercei gróf és Koroghi Gáspár bizonyos Valkó- és bácsmegyei birtokok iránt csere-egyezségre léptek. 94
»»» 77. 1459. Buda, decz. 9. Várdai Miklós levele nejéhez. Szilágyi Gergely nevű szolgája részére. 97
»»» 78. 1459. decz. 10. A pécsváradi konvent előtt Csépáni Benedek csépáni birtokrészeit Töttös Lászlótól visszaváltja. 97
»»» 79. 1459. Hájszentlőrincz, decz. 12. Bodroghmegye bírái tanusítják, hogy Geszthi Jánost egy elfogott fuvaros szabadon bocsátása ügyében megintették. 98
»»» 80. 1459. Buda, decz. 18. Mátyás király Csapi Jánost a sztancsi, kiskazsui, széplaki és kárlói birtokokba iktattatni rendeli. 99
»»» 81. 1459. decz. 21. A pécsváradi konvent előtt Gadányi Mihály özvegye férje javait Töttös Lászlóra visszaszállóknak ismeri el. 100
»»» 82. 1459. Buda, decz. 27. Mátyás király értesíti Szabolcsmegye adószedőit, hogy a jövő évi kamarai hasznot Várdai István érsek és Várdai Miklós birtokairól élengedte. 102
»»» 83. 1460. Buda, jan. 23. Mátyás király a Bathkai János által Kántor Imre és társai ellen folytatott per tárgyalását Szt. György nyolczadára halasztja. 103
»»» 84. 1460. Keled, febr. 6. Geszti László és Mihály levele Töttös Lászlóhoz magán ügyeikről. 104
»»» 85. 1460. Buda, ápr. 5. Mátyás király Várdai István kalocsai érsek és rokonai szentgyörgyi jobbágyait a debreczeni és böszörményi vám fizetése alól felmenti. 105
»»» 86. 1460. Apagh, máj. 19. Szabolcsmegye bírái Várdai Miklós szabolcsmegyei főispán panaszára Pap László rakamazi bíró ellen törvénykeznek. 106
»»» 87. 1460. jún. 17. A somogyvári konvent előtt Kereszturi Istvánné szennai részbirtokát Disznósíi Lászlónak és nejének adja zálogba. 107
»»» 88. 1460. Diósgyőr, aug. 1. Mátyás király meghagyja Várdai Miklós és Lászlónak, hogy őt seregükkel az ellenség ellen kövessék. 108
»»» 89. 1460. Diósgyőr, aug. 1. Mátyás király rendelete Várdai Miklós szabolcsmegye főispánhoz, melylyel meghagyja, hogy öcscse a szabolcsmegyei nemességgel a táborba vonuljon. 109
»»» 90. 1460. Kalocsa, aug, 10. Várdai István kalocsai érsek levele Várdai Miklóshoz, melyben magán ügyeit intézvén, vele egyuttal híreket is közöl. 110
»»» 91. 1460. Diósgyőr, aug. 15. Mátyás király Tuskanigh Györgyöt a sárkány-renddel díszítvén, úgy őt mint fivérét Jánost a rendes bíróságok hatósága alól kivonja. 111
»»» 92. 1460. Buda, aug. 18. Hunyadi János özvegyének levele Madaras városához, egy Töttös László fogságában volt gonosztevő ügyében. 113
»»» 93. 1460. Berki, aug. 27. Pálóczi László országbiró Szécsi Dénes esztergomi érseket Komárom várába és tartozékaiba iktattatni rendeli. 114
»»» 94. 1460. szept. 17. A leleszi konvent előtt Gégényi Mátyás édes anyját és Megyeri Lászlót bizonyos gégényi birtokrész ügyében tilalmazza. 116
»»» 95. 1460. szept. 17. A leleszi konvent előtt Thepes Miklós özvegye ügyvédeket vall. 116
»»» 96. 1460. Serke, szept. 25. Mátyás király Várdai Miklóst, Szabolcsmegye főispánját utasítja, hogy az egy arany forint adó behajtása körül segédkezzék. 117
»»» 97. 1460. Csernyéd, okt. 13. Tolnamegye bírái a Velkeni Blaskó által Töttös Lászlónak Racsa birtokon okozott kártételről bizonyítványt adnak. 118
»»» 98. 1460. Kassa, okt. 14. Mátyás király utasítja Szabolcsmegye bíráit, hogy Kállai Lőkös János által Várdai Miklósnak és rokonainak okozott károk ügyében intézkedjenek. 120
»»» 99. 1460. Kassa, okt. 20. Pálóczi László országbiró a Kereszturi György és Eszeni (Csapi) János közt Sztancsi András hagyatéka miatt fennforgó ügy elintézésének módját megállapítja. 122
»»» 100. 1460. okt. 25. A somogyvári konvent előtt Kovácsi Miklós szennai részeit Perneszi Pálnál zálogosítja el. 124
»»» 101. 1460. okt.28. A leleszi konvent előtt Csapi János és Kereszturi György Kárló birtokok bizonyos ideig Sztancsi Miklós özvegyének használatába bocsátják. 125
»»» 102. 1460. Eperjes, nov. 5. Mátyás király Kereszturi Györgyöt Széplak, Kolbása, Kiskazsu és Kárló birtokokba iktattatni rendeli. 126
»»» 103. Eperjes, nov. 11. Mátyás király parancsa Várdai Miklós Szabolcsmegye főispánjához a Losonczi Albertnek elengedett 150 frt adótartozás ügyében. 127
»»» 104. 1460. Eperjes, nov. 11. Mátyás király Mezőgyáni Mihályt és társát, Várdai István kalocsai érsek szentgyörgyi erdejének rongálásától tilalmazza. 128
»»» 105. 1460. Kassa, nov. 25. Pálóczi László országbiró előtt Szécsi Simon és társai Csapi Jánossal egyezségre lépnek. 129
»»» 106. 1460. Bátaszék, nov. 26. Debrentei Tamás zágrábi püspök levele Töttös Lászlóhoz magánügyeiről. 130
»»» 107. 1460. Csenger, decz. 5. Szatmármegye bírái tanusítják, hogy Gigei Antal harmadmagával az esküt letette arról, miszerint Csarnavodai Domokosnak Gáspár János nevű jobbágyát a sárközi vásáron meg nem károsította. 131
»»» 108. 1461. Kalocsa, jan. 1. János kalocsai érseki helynök-helyettes rendelete a bodroghmegyei lelkészekhez a hátralékos tizedfizetők megidéztetése tárgyában. 132
»»» 109. 1461. Csúza, jan. 16. Maróthi Lajos, Herczegh Pál és társai törvénytelennek tartott adószedés ellen szövetségre lépnek. 133
»»» 110. 1461. Báthmonostra, jan. 26. Töttös László levele Thirinai Józsefhez Sargy Miklós megbizatása ügyében. 134
»»» 111. 1461. jan. 30. A somogyvári konvent előtt Zichy Benedekné rokonai nevében is Szerdahelyi Györgyöt és érdektársait Zákány város részének használatától tilalmazza. 135
»»» 112. 1461. Szekcső, febr. 6. Herczegh Pál levele Töttös Lászlóhoz a törvénytelen adószedések ügyében eszközöltekről. A levélben Töttös László Garán kelt tudósítása. 136
»»» 113. 1461. Apagh, febr. 28. Szabolcsmegye birái megyéjük több községét birságolják a kamara hasznának meg nem fizetése miatt. 137
»»» 114. 1461. Buda, márcz. 9. Mátyás király előtt Töttös László ügyvédeket vall. 138
»»» 115. 1461. Seer, márcz. 9. (?) Zakoli Péter főkapitány levele Töttös Lászlóhoz az adófizetés megtagadása tárgyában. 139
»»» 116. 1461. Buda, márcz. 26. Mátyás király meghagyja Várdai István kalocsai érseknek, hogy Balai Györgynek tiz lovas tartására egy havi zsoldot fizessen. 140
»»» 117. 1461. Kalocsa, ápr. 9. Várdai István kalocsai érsek levele Jakcsi Péterhez, Jakcsi János beregmegyei birtokai ügyében. 140
»»» 118. 1461. ápr. 11. A nagyváradi káptalan előtt Zakoli Miklós és Péter Zapolyai Imre kincstartót macsi, szoboszlói és egyébe birtokrészeik megszerzésétől tilalmazzák. 142
»»» 119. 1461. Hájszentlőrincz, ápr. 12. Várdai István kalocsai érsek Töttös László és társai ellen a lengyeli templom kirablása és elégetése miatt eljárást rendel. 143
»»» 120. 1461. Buda, ápr. 19. Mátyás király meghagyja Várdai Miklós szabolcsmegyei főispánnak, hogy a budai országgyűlésen megajánlott egy arany forint adót birtokai után megfizesse és az adószedés körül segítségül legyen. 144
»»» 121. 1461. Apagh, ápr. 27. Szabolcsmegye biráinak jelentése a Báthori Mátyás által Várdai Miklós kárára elkövetett hatalmaskodásról. 145
»»» 122. 1461. Buda, máj. 11. Mátyás király Kereki Lászlót Péter nagyváradi kanonok ellen bizonyos kerekíi részekbe a leleszi konvent útján iktattatni rendeli. 146
»»» 123. 1461. Buda, máj. 15. Mátyás király a Gyulaházi Bálint és fiai által Petneházi Márton ellen folytatott pert Szt. Mihály nyolczadára halasztja. 148
»»» 124. 1461. Buda, máj. 19. Mátyás király Keménfalva birtoknak a pécsi káptalan által panaszolt elfoglalása ügyében Töttös László és társai ellen a szekszárdi konvent közreműködésével közvizsgálatot rendel. 149
»»» 125. 1461. Buda, máj. 22. Mátyás király Várdai István kalocsai érseket és társait a budai káptalan útján Bálványos várába Geréb János ellen újból iktattatni rendeli. 152
»»» 126. 1461. Sasvár, máj. 26. Ugocsa megye bíráinak jelentése arról, hogy a Pást határában a Túr vízén keresztül vezető és Csarnavodai Domokos által panasz tárgyává tett hídat nem Perényi János és Kenderesi János pusztították el. 159
»»» 127. 1461. Buda, jún. 8. Pálóczi László országbíró előtt Zakoli Miklós a budai káptalan ellen panaszt emel, a miért Zapolyai Imre kincstartó beiktatásáról több szabolcsmegyei birtokba néki az okmányt ki nem adja. 160
»»» 128. 1461. Buda, jún. 24. Mátyás király előtt Várdai István és rokonai Telegdi Miklós- és Zakoli Miklóssal Hímesteleke nevű zálogos birtok ügyében rendezkednek. 161
»»» 129. 1461. jún. 27. A bácsi káptalan Bancsai Zsigmond és érdektársai Töttös Lászlót és hozzátartozóit mindennemű kártételeik iránt nyugtatják. 162
»»» 130. 1461. Bathia, jún. 30. Drághfi Tamás macsói albán, Bancsai Zsigmond és társai részére Töttös Lászlótól nyugtató levelet és kártérítést kér. 163
»»» 131. 1461. Buda, júl. 2. Mátyás király meghagyja a pécsváradi konventnek, hogy a Töttös László és a pécsi káptalan közt, Keményfalva birtok ügyében elrendelt közvizsgálatról a szekszárdi konventet állítassa le. 164
»»» 132. 1461. Pécs, júl. 8. Mátyás király parancsa a szekszárdi konventhez, hogy a Velkeni Blaskó és családja részéről Töttös László és hozzátartozói ellen emelt panaszok ügyében vizsgálatot tartson. 167
»»» 133. 1461. Szekszárd, júl. 8. Zsigmond szekszárdi apát levele Töttös Lászlóhoz, földvári birtokán fölmerült károk ügyében. 169
»»» 134. júl. A szekszárdi konvent előtt Theslai Benedekné keményfalvai részbirtokát Töttös Lászlónak adja el. 170
»»» 135. 1461. júl. 11. A szekszárdi konvent előtt Gadányi Péter keményfalvai részbirtokát Töttös Lászlónak adja el. 171
»»» 136. 1461. júl. 14. A nagváradi káptalan előtt Telegdi Miklós és László Szoboszló, Hatház és egyéb birtokok ügyében Zakoli Pétert és Miklóst tilalmazzák. 172
»»» 137. 1461. Diósgyőr, júl. 27. Mátyás király Töttös László és Péter panaszára Várdai János kalocsai érsek tisztjei által Szent-Márton birtokon elkövetett hatalmaskodás ügyében vizsgálatot rendel. 172
»»» 138. 1461. Hájszentlőrincz, aug. 10. Bodroghmegye közönségének tanusítványa arról, hogy Nagyvölgyi László, Töttös László Balfer nevű birtokáról 24 darab barmot jogtalanul hajtatott el. 173
»»» 139. 1461. Diósgyőr, aug. 22. Pálóczi László országbíró Tegzes Pétert a leleszi konvent útján egy csarnavodai részbirtokba iktattatni rendeli. 174
»»» 140. 1461. Buda, szept. 12. Mátyás király meghagyja a szekszárdi konventnek, hogy a Töttös László és a pécsi káptalan közt Keményfalva birtok ügyében tartott közvizsgálatról Töttös Lászlónak oklevelet adjon. 175
»»» 141. 1461. Buda, szept. 13. Mátyás király meghagyja a bácsi káptalannak, hogy a Nagyvölgyi László ügyében tartott vizsgálat okmányát Töttös Lászlónak adja ki. 176
»»» 142. 1461. Szécseny, szept. 27. Mátyás király közölvén a béke helyreállítása érdekében Sárosban és Szepesben eszközölteket, a III. Frigyes császárral fennforgó ügyek rendezésére Töttös Lászlót a közelebbi budai tanácskozásra hívja. 177
»»» 143. 1461. Buda,……Mátyás király Surányi Jánosnak és rokonainak Surány, Papifalu és Balase birtokokról ujított adománylevelet ad. 179
»»» 144. 1461. okt. 8. A pécsváradi konvent bizonyítvány arról, hogy Trőtöl Miklós a Töttös László irányában fennállott fizetési kötelezettségének eleget nem tett. 181
»»» 145. 1461. Esztergom, okt. 12. Szécsi Dénes esztergomi érsek a pécsi káptalannak okozott károk ügyében Székely Tamás vránai perjel, Töttös László és társaik ellen több baranyamegyei plebános útján eljárást rendel. 182
»»» 146. 1461. okt. 24. A kalocsai káptalan jelentése arról, hogy bizonyos vecsei hatalmaskodás miatt Töttös Lászlót és fiát Tetétleni Mihály és társai ellen perbe idézte. 185
»»» 147. 1461. Csernyéd, nov. 2. Tolnamegye bírái előtt Kelemen Tamás Baracsi Pállal bizonyos fegyverek és lovak ügyében egyezségre lép. 191
»»» 148. 1461. Buda, nov. 6. Mátyás király Telegdi Miklós ellen Szoboszló, Hatház és egyébe birtokok miatt Szepesi Pétert és Dömötört perbe idézi. 192
»»» 149. 1461. Buda, nov. 22. Pálóczi László országbíró Makó Jakab ellen Helmeczi Osvaldot három szomszédos piaczon idéztetni rendeli. 193
»»» 150. 1461. Buda, nov. 29. Pálóczi László országbiró Várdai Miklós és társai perének tárgyalását Geszti János ellen vizkereszt nyolczadára halasztja. 197
»»» 151. 1461. Buda, dec. 7. Mátyás király a Töttös László és Trőtöl Miklós köz fennforgó ügyben az eskütételt jövő évi vizkereszt nyolczadára halasztja. 197
»»» 152. 1461. Buda, decz, 8. Országh Mihály nádor előtt Várdai Istváán érsek és rokonai Bálványos vára ügyében Geréb Jánossal és társaival kiegyeznek. 198
»»» 153. 1461. Buda, decz. 8. Országh Mihály nádor Töttös László ügyének tárgyalását Maróthi Lajos és Mátyás ellen vízkereszt nyolczadára halasztja. 201
»»» 154. 1461. Buda, decz. 11. Országh Mihály nádor a Töttös László és Cseh László közt fennforgó ügy tárgyalását jövő évi vizkereszt nyolczadára halasztja. 201
»»» 155. 1461. Várdai István kalocsai érsek és fivérei peres iratainak jegyzéke. 202
»»» 156. 1462. Buda, jan. 3. Országh Mihály nádor Bathkai Istvánt Ábrány birtok bizonyos részeibe iktattatni rendeli. 203
»»» 157. 1462. Kisvárda, jan. 11. Pálóczi László országbíró előtt Várdai László néhai Várdai Miklós fiaival egyezségre lép. 204
»»» 158. 1462. jan. 15. A kalocsai káptalan jelentése arról, hogy Töttös László érdekében a szekszárdi konvent előtt egy királyi meghagyást mutatott fel. 205
»»» 159. 1462. Ajak, jan. 20. Ajak község előljáróságának levele Nagy halász községhez a Várdai Miklós által Révész Páltól elszedett ingóságok ügyében. 206
»»» 160. 1462. Buda, febr. 14. Mátyás király meghagyja Töttös Lászlónak, hogy a török ellen fegyvereseivel Szegedre vonuljon. 207
»»» 161. 1462. febr. 26. A somogvári konvent jelentése arról, hogy Zichy Benedekné panaszára Zákány birtok miatt Dombai Miklós és Szerdahelyi György perbe idéztettek. 209
»»» 162. 1462. Csernyéd, márcz. 1. Tolnamegye főispánjainak és biráinak jelentése a pécsi káptalan jobbágyai által Keménfalván és Jánosiban Töttös László kárára elkövetett hatalmaskodásokról. 211
»»» 163. 1462. Bács, márcz. 11. Várdai István kalocsai érsek levele Várdai Miklós özvegyéhez jobbágyai és némely magán ügyei tárgyában. 213
»»» 164. 1462. Buda, márcz. 13. Mátyás király Töttös László panaszára a pécsi káptalan népei által Keménfalván és Jánosiban elkövetett kártételek miatt a szekszárdi konvent utján vizsgálatot és perbe idézést rendel. 214
»»» 165. 1462. márcz. 14. A somogyvári konvent előtt Kovácsi Miklós három szennai jobbágytelkét Perneszi Pálnál elzálogosítja. 216
»»» 166. 1462. Buda, márcz. 29. Erzsébet, Mátyás király anyja meghagyja debreczeni tisztjeinek, hogy Várdai István kalocsai érsek szentgyörgyi népeitől vámot ne szedjenek. 217
»»» 167. 1462. Pozsony, márcz. 29. Pozsonymegye biráinak tanusítvány arról, hogy Borsai Péter bizonyos értékei Récsei Gergelyné házánál elvesztek. 218
»»» 168. 1462. Hájszentlőrincz, ápr. 19. Bodroghmegye bíráinak jelentése arról, hogy Lengyeli Mihály patalai és borsodi kártételei ügyében Töttös László panaszára vizsgálatot tartottak. 219
»»» 169. 1462. Kenderes, ápr. 21. község esküdtjeinek levele Telegdi Miklóshoz, két letartóztatott kenderesi lakos ügyében. 220
»»» 170. 1462. Vácz, ápr. 25. Mátyás király Töttös Lászlót a közelébb Budán vagy Pesten tartandó gyűlésre hívja. 221
»»» 171. 1462. Csernyéd, ápr. 26. Tolnamegye főispánjainak és biráinak jelentése a pécsi káptalan széki jobbágyai által Töttös László kárára a keménfalvai szőllőben okozott károkról. 222
»»» 172. 1462. máj. 27. A szekszárdi konvent jelentése Mátyás királyhoz arról, hogy Töttös László és a pécsi káptalan között a Keménfalva birtok miatt folyó perben mily intézkedések történtek. 223
»»» 173. 1462. jún. 1. A leleszi konvent előtt Gigei Antal és társai bizonyos gigei részek adományozása ügyében a királyt, Bekényi Miklóst és Ujlaki Dénest tilalmazzák. 228
»»» 174. 1462. Buda, jún. 13. Maróthi Lajos és Mátyás Zakoli Bálint gyulai várnagyot 2000 forint ügyében nyugtatják. 228
»»» 175. 1462. Buda, júl.11. Mátyás király Töttös Lászlónak fia lakodalma miatt hadbavonulásra halasztást enged és értesíti arról, hogy Hédervári Imre a lakodalomra udvari szolgálata miatt nem mehet. 229
»»» 176. 1462. aug. 16. A leleszi konvent előtt Tornai Szilveszter örökösei, szoboszlói, hatházi és egyéb részeiket Telegdi Miklósnak és Lászlónak adják át. 230
»»» 177. 1462. aug. 30. A leleszi konvent jelentése Várdai Miklós, Simon és Mátyásnak bizonyos belgégényi és külsőgégényi részekbe történt iktatásáról. 232
»»» 178. 1462. Kolozsvár, szept. 11. Mátyás király parancsa Közép-Szolnok megye bíráihoz, Jakcsi György elköltözött jobbágyai ügyében. 234
»»» 179. 1462. Solt, okt. 4. Fehérmegye solti székének bírái tanusítják, hogy Töttös Péter, lakodalma idején, Várdai István kalocsai érsek egy solti jobbágyát szolgái által megkárosítatta. 236
»»» 180. 1462. Buda, okt. 7. Mátyás király Zakoli Miklóst és Pétert bizonyos nameni részbirtokba a leleszi konvent utján iktattatni rendeli. 237
»»» 181. 1462. nov. 18. A leleszi konvent privilegiálisa Zakoli Miklósnak és gyermekeinek egy hosszúmacsi részbe történt iktatásáról. 238
»»» 182. 1462. Buda, decz. 15. Mátyás király Töttös László panaszára a pécsi káptalan széki jobbágyai által a keményfalvai réteken és szőlőhegyeken okozott károk ügyében vizsgálatot rendel. 240
»»» 183. 1462. Béltek, decz. 15. Kereszti Benedek egri egyházmegyei pap és közjegyző előtt Valkai Osvald és neje ügyvédeket vallanak. 241
»»» 184. 1462. Buda, decz. 16. Mátyás király a Töttös László által Lábatlani János ellen folytatott perben Fehérmegye soltszéki biráit megidéztetni rendeli. 243
»»» 185. 1463. Buda, jan. 6. Mátyás király a pécsi káptalan panaszára Töttös László máréi várnagyai, sok jobbágya és fegyveres által a keményfalvai réten és szántóföldeken okozott károk és foglalások ügyében a szekszárdi konvent utján vizsgálatot és perbe idézést rendel. 244
»»» 186. 1463. Buda, jun. 6. Mátyás királys a pécsi káptalan panaszára a Töttös László máréi várnagyai és több mint 700 főből álló jobbágyai és zsoldosm, cseh hadai által Keményfalván és Jánosin elkövetett hatalmaskodások ügyében vizsgálatot rendel. 247
»»» 187. 1463. Honthoka, jan. 10. Várdai István kalocsai érsek levele Szilágyi Gergelyhez bizonyos somma megfizetése ügyében. 250
»»» 188. 1463. Buda, jan. 22. Mátyás király meghagyja debreczeni tisztjének, hogy néhai Várdai Miklós örököseinek jobbágyait Török Mihály ügye miatt ne háborgassa. 250
»»» 189. 1463. Csernyéd, jan. 24. Tolnamegye főispánjai és bírái Töttös László panaszára a pécsi káptalan széki népei által Keménfalván és Jánosiban okozott károkról tesznek jelentést. 251
»»» 190. 1463. Buda, jan. 28. Mátyás király rendelete Csarnavodai Egyed-, Nagybegányi Miklós-, Lónyai András- és a beregmegyei szolgabirákhoz, a Munkácshoz tartozó erdők miatt Hunyadi János özvegye és Perényi István között fölmerült viszályra vonatkozólag. 253
»»» 119. (191) 1463. Tasnád, febr. 8. Gergely szolnoki esperes és tasnádi vicarius előtt Valkai Osvald és Sarmasági Elek egyezségre lépnek. 256
»»» 192. 1463. Buda, febr. 28. Mátyás király Adony várost és tartozékait Zakoli Péter temesi grófnak adja mindaddig, amíg Halász nevű birtokot nékik meg nem szerezheti. 258
»»» 193. 1463. Buda, febr. 28. Pálóczi László országbiró tanusítja, hogy Zapolyai Imre kincstartó, fivére István nevében is, a macsi és téglási iktatásból Zakoli Péter és Miklóssal eredett ügyét békésen intézte el. 259
»»» 194. 1463. márcz. 12. A somogvári konvent jelentése arról, hogy Zichy Benedekné panaszára a kakonyai és egyéb birtokrészeknek elfoglalása miatt Dombai Miklós és társai perbe idéztettek. 260
»»» 195. 1463. Somogyvár, marcz. 14. Somogy vármegye bíráinak jelentése arról, hogy Dombai Miklós Zichy Benedekné kárára bizonyos kakonyai, szentrinitási és málíi részeket elfoglalt. 262
»»» 196. 1463. Buda, márcz. 15. Mátyás király a pécsi káptalan és Töttös László és társai közt fennforgó hatalmaskodási ügyben ez utóbbiaknak 300-ad magukkal leteendő esküt ítél. 264
»»» 197. 1463. Tolna, márcz. 28. Pálóczi László országbíró előtt Nagyvölgyi László, Töttös László, Geszti János és társaik egymásnak perhalasztást engedélyeznek. 268
»»» 198. 1463. Tolnavár, márcz. 30. Mátyás király utasítja Bodroghmegye rendeit, hogy Töttös Lászlónak a hadak elől elköltözött jobbágyait vissza bocsássák. 269
»»» 199. 1463. Tolna, márcz. 30. Mátyás király a Pongrácz András által Töttös László szentgyörgyi és mátyusházai birtokain okozott károkról bizonyságlevelet ad. 270
»»» 200. 1463. Tolnavár. ápr. 1. Pálóczi László országbíró előtt mindkét Losonczi László Bálványos vára és tartozékaiban bírt jogaikról Várdai István érsek és rokonai javára lemondanak. 272
»»» 201. 1463. Dunaszekcső, ápr. 11. Herczegh Péter levele Töttös Lászlóhoz három vég szürke posztó (?) visszaadása ügyében. 274
»»» 202. 1463. Buda, ápr. 24. Mátyás király meghagyja Töttös Lászlónak, hogy fegyvereseivel a török ellen Bács városába siessen. 275
»»» 203. 1463. Csernyéd, máj. 16. Tolnamegye főispánjai és bírái a pécsi káptalan széki népei által Töttös László keménfalvai birtokán elkövetett hatalmaskodásokról tanuskodnak. 275
»»» 204. 1463. Bács, máj. 26. Mátyás király a háború miatt Töttös László, Péter és Szentiváni János deák perceiben halasztást ad. 277
»»» 205. 1463. Bács, máj. 30. Mátyás király a fehérvári káptalan panaszára több eéli jobbágy elfogatása miatt Töttös Lászlót és fiát megintetni és perbe idéztetni rendeli. 278
»»» 206. 1463. Futtak, jún. 6. Mátyás király Zakoli Péter temesi grófot, fivérét Miklóst és népeiket, mivel Ibrány várát védik, a hadba vonulás kötelezettsége alól felmenti. 280
»»» 207. 1463. Szentmárton, jún. 11. Losonczi Albert az eszenyi pálos monostornak adományozza a szentmártoni tiszai révjog felét. 281
»»» 208. 1463. Futtak, jún. 23. Mátyás király rendelete Zakoli Péter temesi gróf csanádmegyei bíráihoz az Alapi Ágostontól Fodor Gergely és több szolgája által elvett értékek ügyében. 282
»»» 209. 1463. szept. 5. A pozsonyi káptalan előtt Ilkai Ulrik és Mihály nánássúri részeiket Szeli Jánosnál és feleségénél elzálogosítják. 283
»»» 210. 1463. Csernyéd, szept. 19. Tolnamegye főispánjai és bírái a pécsi káptalan széki népei által a keménfalvai szőllőkben Töttös Lászlónak okozott károkról adnak bizonyítványt. 284
»»» 211. 1463. Szent-Erzsébet, nov. 25. Újlaki Miklós macsói bán a Peéri Mihály birtokából bírság czimén a bánt megillető részt Töttös Lászlónak rendeli átadatni. 285
»»» 212. 1463. Apagh, decz. 12. Szabolcsmegye bíráinak tanusítványa két Kisvárdáról elköltözött jobbágy ügyében, és az ifjabb Kállai Jánosné által Várdai Miklós özvegyének és fiának okozott károkról. 286
»»» 213. 1464. febr. 5. A zalavári konvent előtt Dombai Miklós, csládja nevében is, bizonyos kakonyai, szentrinitási, málíi és derzei részeket Zichy Benedeknek és nejének ad át. 287
»»» 214. 1464. Buda, márcz. 4. Pálóczi László országbiró Várdai István kalocsai érsek és rokonai peres ügyét Geszti János és társai ellen Szt. György nyolczadára halasztja. 288
»»» 215. 1464. Buda, márcz. 15. Mátyás király előtt Zichy Benedek Dáró vára ügyében Majos Mihálylyal fennforgó perét választott bírák itélete alá bocsátja. 289
»»» 216. 1464. márcz. 16. A veszprémi káptalan jelentése Szőllős birtoknak Veseni László kir. főlovászmester érdekében történt körülhatárolásáról. 290
»»» 217. 1464. Székesfehérvár, márcz. 31. Mátyás király Tétegyház pusztát Várdai István érseknek és rokonainak adományozza. 293
»»» 218. 1464. Buda, ápr. 10. Mátyás király megengedi Töttös Lászlónak, hogy báthmonostori kastélyát kőfalakkal, tornyokat és árkokkal erősítse. 294
»»» 219. 1464. ápr. 16. A leleszi konvent néhai Várdai Miklós özvegyét és fiait egy vasláda visszaadásáról nyugtatja. 296
»»» 220. 1464. ápr. 26. Mátyás király megerősti az anyja, Erzsébet által a szentgyörgyi lakosoknak adott azon kiváltságlevelet, mely által ezek a debreczeni vám fizetésétől felmentettek. 296
»»» 221. 1464. máj. 6. A pozsonyi káptalan előtt Illyés Miklós, rokonai nevében is, Pető Imrét és érdektársait egy részbirtok ügyében tilalmazza. 301
»»» 222. 1464. Buda, jún. 8. Pálóczi László és Töttös László között Máré vára és tartozékai miatt folyó perben ez utóbbinak okmányai felmutatására határidőt tűz ki. 302
»»» 223. 1464. Buda, jún. 21. Pálóczi László országbíró a Gyulai László és Töttös László között Máré vára és tartozékai miatt folyó perben ez utóbbinak okmányai felmutatására határidőt tűz ki. 302
»»» 224. 1464. Buda, jún. 29. Mátyás király Macza birtoknak Zakoli Bálint által történt birtokba vétele ügyében Keczer István özvegyének panaszára az aradi káptalan utján közvizsgálatot rendel. 309
»»» 225. 1464. Buda, jún. 30. Mátyás király Zakoli Miklós panaszára a Tégláson Várdai László és társai által okozott károk ügyében a leleszi konvent útján vizsgálatot és perbe idézést rendel. 311
»»» 226. 1464. Buda, jún. 30. Országh Mihály nádor Pethő Miklós és társai panaszára Keczer István özvegye és fiai ellen többrendű hatalmaskodások miatt az aradi káptalan útján vizsgálatot rendel. 313
»»» 227. 1464. Buda, júl. 2. Országh Mihály nádor a László bátai apát által Geszti János, Töttös László és társaik ellen emelt panaszok ügyében vizsgálatot rendel. 314
»»» 228. 1464. Buda, júl. 9. Országh Mihály nádor meghagyja Bodroghmegye bíráinak, hogy a Töttös László által László bátai apát ellen emelt panasz ügyében vízsgálatot tartsanak. 316
»»» 229. 1464. Buda, júl. 18. Mátyás király parancsa Töttös Lászlóhoz, hogy a László bátai apát által ellene emelt panaszok ügyében intézkedjék. 318
»»» 230. 1464. Aug. 16. Mátyás király Magyar Balázs és fivére Kelemen részére Adony birtokról és tartozékairól privilegiális levelet ad. 320
»»» 231. 1464. okt. 8. A somogyvári konvent tanusítja, hogy Zichy Benedek ügyében Dáró vára miatt a választott birák Majos Mihály hadba vonulása okából össze nem jöttek. 326
»»» 232. 1464. Buda, nov. 20. Pálóczi László országbiró előtt Zichy Benedek tiltakozik Majos Mihály ellen, a miért a Dáró vára miatt folyó perben választott bíráit meg nem nevezte. 327
»»» 233. 1464. nov. 24. A pozsonyi káptalan előtt Alborsai Péter és Alborsai András bizonyos részbirtokaik ügyében megállapodásokra jutnak. 328
»»» 234. 1464. Buda, nov. 26. Pálóczi László országbiró Hunyadi János özvegyének panaszára Zakoli Miklóst és társait Macs, Téglás, Hegyes, és egyéb birtokok visszabocsátása iránt az aradi káptalan útján meginteti, illetve perbe idézi. 329
»»» 235. 1465. Szeged, jan. 5. Mátyás király Perneszi Pál slavoniai elbánnak adományozza néhai Kelemfalvai Osvald somogymegyei birtokait. 331
»»» 236. 1465. jan. 31. A nagyváradi káptalan jelentése aVárdai László és fivérei kárára Thuzséri Tamás által okozott károk ügyében tartott vizsgálatról. 332
»»» 237. 1465. Buda, ápr. 6. Országh Mihály nádor Albert csanádi püspök panaszára Zakoli Bálint ellen, mivel egy kovácsi-i jobbágyon hatalmaskodott, az aradi káptalan útján vizsgálatot és perbe hivást rendel. 334
»»» 238. 1465. ápr. 24. A somogyvári konvent jelentése arról, hogy Zichy Benedek panaszára Zákány város és tartozékai bizonyos részeinek visszatartása miatt Szerdahelyi Györgyöt perbe idézte. 335
»»» 239. 1465. máj. 6. Fehérmegye bíráinak jelentése az Ujlaky Miklós vajda által Ősi birtokon elkövetett, Albert veszprémi püspök által panaszolt hatalmaskodások ügyében tartott vizsgálatról. 337
»»» 240. 1465. Buda, máj. 11. Várdai István kalocsai érsek levele Várdai Miklós özvegyéhez bizonyos okmányok, okmányos háza, és építési készületek tárgyában. 339
»»» 241. 1465. Buda, jún. 7. Mátyás király kiváltságlevele, mely által Gárdony helység lakosait a dézsma és kir. kamarai haszon fizetése alul mentesíti. 340
»»» 242. 1465. Buda, jún. 24. Mátyás király a Welkeni Blaskó és rokonai által Töttös László és társai ellen bizonyos köszvényesi és kőfői részek miatt folyó perben alpereseknek esküt ítél. 342
»»» 243. 1465. Buda, júl. 9. Pálóczi László országbíró a Tuzséri Tamás pervesztése következtében reá szállott tuzséri részeket Várdai István kalocsai érseknek adja át. 345
»»» 244. 1465. aug. 5. A szekszárdi konvent jelentése arról, hogy Töttös László és hozzátartozói századmagukkal Welkeni Blaskó és családja ellen az esküt letették. 346
»»» 245. 1465. Buda, szept. 1. Várdai István kalocsai érsek levele Várdai Miklós özvegyéhez családi ügyeikről. 347
»»» 246. 1465. Buda, szept. 2. Várdai István kalocsai érsek levele Várdai László és Várdai Miklós özvegyeihez a hadba szállásról, várépítésről és egyéb ügyekről. 347
»»» 247. 1465. Pécs, szept. 29. Mátyás király Töttös Lászlót a hadba vonulás kötelezettsége alól agg kora miatt felmenti. 348
»»» 248. 1465. nov. A kői káptalan előtt Bodó Gáspár Tolnamegye főispánja bodroghmegyei birtokait Várdai István kalocsai érseknél elzálogosítja. 350
»»» 249. 1465. Bács, decz. 4. Várdai István kalocsai érsek levele Várdai Miklós özvegyéhez Perényi Miklós birtokairól, a kisvárdai várépítésről és egyéb ügyekről. 351
»»» 250. 1466. Szentistván, jan. 14. Várdai István kalocsai érsek levele Várdai Miklós özvegyéhez a Perényi Miklós-féle javakról és egyéb megánügyekről. 352
»»» 251. 1466. Buda, márcz. 9. Pálóczi László országbiró előtt Zichy Benedek és Majos Mihály Dáró vára miatt folyó ügyük tárgylásának rendjét megállapítják. 354
»»» 252. 1466. Buda, márcz. 13. Mátyás király a Mohostelek és Szentmihályteleke közötti határok ügyében Várdai Miklós és Kállai János közt újabb határjárást rendel, és Várdai Miklósnak esküt ítél. 355
»»» 253. 1466. Buda, márcz. 21. Mátyás király előtt Csarnavodai Egyed és néhai Csarnavodai Domokos fiai Megyesalljai Móricz örököseivel a közöttük folyamatban volt perekre nézve kiegyeznek. 361
»»» 254. 1466. Buda, márcz. 21. Mátyás király előtt Töttös László és Várdai István kalocsai érsek összes peres ügyeik tárgyalását Szt. György nap legközelebbi nyolczadára halasztják. 362
»»» 255. 1466. Buda, márcz. 27. Országh Mihály nádor a Handó Miklós pécsi polgár örökösei által Zákány és Pata némely tartozékai miatt Garai Jób és a toldi pálosok ellen folytatott ügyet intézi el. 363
»»» 256. 1466. Buda, ápr. 3. Mátyás király Telegdi Miklós és Földeáki János szabolcsmegyei birtokain Upori László és mások által okozott károk ügyében a leleszi konvent útján vizsgálatot és perbe idézést rendel. 366
»»» 257. 1466. ápr.18. Pálóczi László országbíró Niczki Benedekné és fiai panaszára Tárnok birtok ügyében Töttös Lászlót perbe idéztetni rendeli. 368
»»» 258. 1466. Garadna, ápr. 30. Abaujvármegye birái az Erdélyi György és a széplaki apát közt fennforgott tiltakozás és egyezségről bizonylatot adnak. 369
»»» 259. 1466. ápr. 30. A somogyvári konvent tanusítja, hogy a Zichy Benedek és Majos Mihály között Dáró vára miatt folyó ügyet a kérdés nehézségei miatt a választott bírák el nem intézték. 370
»»» 260. 1466. Buda, máj. 11. Mátyás király a közeli hadviselés miatt Várdai István kalocsai érsek minden népeinek perhalasztást ad. 371
»»» 261. 1466. Buda, máj. 28. Mátyás király Dobarcsicsi Ukazint, Jánost és társait az ozterniczai várhoz tartozó egy forint fizetése alól felmenti. 372
»»» 262. 1466. Buda, jún. 3. Pálóczi László országbíró Szécs város és tartozékai hatodrészét Szécsi Miklós és Simon ellenében Soós István, Simon, Miklós és Jánosnak ítélvén, meghagyja a leleszi konventnek, hogy a nyertes feleket a birtokrészekbe iktassa be és a felszaporodott bírságok ügyében is intézkedjék. 373
»»» 263. 1466. jún. 12. Országh Mihály nádor a Zichy Benedek és Majos Mihály között Dáró vára miatt folyó ügy tárgyalási rendjét meghatározza. 381
»»» 264. 1466. Székesfehérvár, júl 15. Mátyás király megerősíti a Várdai István kalocsai érsek és Töttös László és nemzetségeik közt létrejött örökösődési egyezséget. 382
»»» 265. 1466. Prodavíz, júl. 30. Országh Mihály nádor Svampek Györgyné Marczali Katalin kérésére a somogyvári konventnek Szerdahelyi György fizetési kötelezettségére, s illetve Zákány város és tartozékaira vonatkozó több okmányát írja át. 390
»»» 266. 1466. Kőrös, aug. 10. Országh Mihály nádor elrendeli, hogy Szerdahelyi Ders, fiával és feleségével együtt Precluchie és egyéb körösmegyei birtokokba a csázmai káptalan útján iktattassék be. 393
»»» 267. 1466. Zágráb, aug. 16. Mátyás király parancsa a csázmai káptalanhoz, hogy Töttös László panasza ügyében Frangepán Márton ellen járjon el. 394
»»» 268. 1466. Zágráb, aug. 16. Mátyás király Töttös László panaszára Roh Lászlót többrendbeli kártételek miatt a csázmai káptalan útján perbe idéztetni rendeli. 396
»»» 269. 1466. Buda, szept. 18. Pálócz László országbíró Szerdahelyi Györgyöt a Zichy Benedekkel és nejével folytatott perben megbírságolja. 368
»»» 270. 1466. Buda, szept. 28. Mátyás király a pervesztes Csentei (Trőtöl) Miklós javaiba a törvényes bírságok erejéig a királyi bírákat és Töttös Lászlót iktattatni rendeli. 368
»»» 271. 1466. Buda, okt. 1. Országh Mihály nádor a Töttös László és Vadasi András és Ágoston között Szalk, Szentmárton és Vadas birtokok határai miatt folyó perben ez utóbbiaknak esküt ítél. 403
»»» 272. 1466. Buda, okt. 8. Mátyás király Várdai István kalocsai érsek perét Geszti János és rokonai ellen vízkereszt nyolczadára halasztja. 408
»»» 273. 1466. Esztergom, okt. 28. Mátyás király Kereki Lászlót és édes anyját bizonyos okmányok miatt Kőrösi István ellen a nagyváradi káptalan utján idéztetni rendeli. 409
»»» 274. 1466. okt. 30. A nagyváradi káptalan tanusítja, hogy azon esküt, melyet Zólyomi Tamásnak Zakoli Bálint ellen a tarcsai és más zálogos birtokok miatt folyó perében kellett volna letennie, a felek az egyezség reményében későbbre halasztották. 410
»»» 275. 1466. Hájszentlőrincz, nov. 17. Bodroghmegye bíráinak tanusítványa arról, hogy Pongrácz Jánost Töttös László egy jobbágyának kiadása miatt Madamonostora nevű birtokán megintették. 411
»»» 276. 1466. decz. 8. A fehérvári káptalan előtt Zichy Benedek tiltakozik Majos Mihály és Országh Mihály nádor ellen, a miért Dáró várát illető kötelezettségüknek eleget nem tettek. 412
»»» 277. 1466. Nagyszombat, dec. 20. I. Mátyás király a Komáromhoz tartozó Nagymegyer és Izsap királyi falvak adózási ügyeit rendezi. 413
»»» 278. 1466. Nagyszombat, decz. 20. Mátyás király Töttös Lászlót január 30-ára Budára országgyűlésre hívja. 415
»»» 279. 1467. Pécs mellett, jan. 4. Bessenyei Mihály alnádor Töttös Lászlót bizonyos bírság lefizetéséről nyugtatja. 416
»»» 280. 1467. Pécs, jan. 6. Országh Mihály nádor előtt Zichy Benedek és Majos Mihály Dáró várát illető ügyükben egyezségre lépnek. 416
»»» 281. 1467. Pécs, jan. 6. Országh Mihály nádor előtt Töttös László és érdektársai ügyvédeket vallanak. 418
»»» 282. 1467. Pécs mellett, jan. 10. Ország Mihály nádor előtt Kápolnai Pál Töttös Lászlót egy eskü tárgyában nyugtatja. 419
»»» 283. 1467. Pécs mellett, jan. 14. Országh Mihály nádor János pécsi püspök panaszára Töttös Lászlót a Tárnok birtokokra vonatkozó okmányok felmutatására kötelezi. 420
»»» 284. 1467. Hájszentlőrincz, jan. 26. Bodroghmegye biráinak tanusítványa arról, hogy Pongrácz János Töttös László egyik jobbágyának visszabocsátása ügyében megintetett. 421
»»» 285. 1467. febr. 1. A somogyvári konvent előtt tiltakozik Zichy Benedek Ország Mihály nádor és itélő mestere Korothnai János ellen a miatt, hogy Dáró vára felének vissza ítéléséről szóló oklevelet néki ki nem adják. 421
»»» 286. 1467. febr. 1.A somogyvári konvent előtt Zichy Benedeket gyermekei a Majos Mihálylyal Dáró vára ügyében kötött egyezségtől tilalmazzák. 423
»»» 287. 1467. febr. 12. A fehérvári káptalan tanusítja, hogy Töttös László és Tamás mester, a pécsi templom egyik oltárának rectora közt peres ügyeiket illetőleg megegyezés jött létre. 424
»»» 288. 1467. Apáthi, febr. 16. Várdai István kalocsai érsek levele Várdai Miklós özvegyéhez a néki küldött értékekről. 425
»»» 289. 1467. febr. 27. A nagyváradi káptalan előtt tiltakozik Zakoli Boldizsár az ellen, hogy fivére Gáspár a Varsányi-féle ingatlan és ingó javakat mostoha anyjának és nővéreinek idegenítse el. 425
»»» 290. 1467. Báthmonostor, ápr. 1. György mester, csanádszentgyörgyi plebános levele a Várdai Miklós özvegyével fennforgott ügyéről. 427
»»» 291. 1467. máj. 1. A zalavári konvent előtt Zichy Benedek Dombai Miklóssal mindennémű perei iránt egyezségre lép. 427
»»» 292. 1467. máj. 19. A somogyvári konvent előtt Kovácsi Miklós, két szennai jobbágy telkét Perneszi Pálnál újból elzálogosítja. 429
»»» 293. 1467. Szenttrínitás, jún. 22. Baranyamegye bírái a pécsi püspök mohácsi népei által Töttös László Majsa nevű birtokán okozott károkról bizonyítványt adnak. 430
»»» 294. 1467. Buda, júl. 11. Pálóczi László országbíró a Zichy Benedek és neje által Szerdahelyi György ellen folytatott perben halasztást engedélyez. 431
»»» 295. 1467. júl. 22. A csanádi káptalan előtt Zakoli Gáspár és Menyhért nővérükkel Izsákai Istvánnéval örökségét illetőleg megállapodásra jutnak. 431
»»» 296. 1467. júl. 28. A pécsi káptalan előtt Barochi Pál baranyamegyei alispán és érdektársai Derecskei Istvánt izményi, szerdahelyi és egyéb birtokai elidegenítésétől tilalmazzák. 433
»»» 297. 1467. aug. 18. A budai káptalan jelentése arról, hogy Bessenyei Mihály alnádor és társait bizonyos zubogyi és uzbogyi részekbe beiktatta. 434
»»» 298. 1467. aug. 19. Az aradi káptalan jelentése arról, hogy Zakoli Gáspár az esküt Pető Jakab és társai ellen bizonyos varsányi hatalmaskodások ügyében ötvened magával letette. 436
»»» 299. 1467. aug. 24. A pécsváradi konvent előtt Töttös Lászlóné leánya Orsolya nevében is, férje javainak elidegenítése miatt tiltakozik. 438
»»» 300. 1468. Szakál, jan. 9. Mátyás király a Mohostelek birtok határai iránt Várdai István kalocsai érsek és Kállai János és rokonaik közt létrejött egyezséget adja ki. 439
»»» 301. 1468. Csernyéd, jan. 25. Tolnamegye bíráinak tanusítványa arról, hogy Thúz János pécsváradi gubernátor Töttös László egy jánosiíi jobbágyát Szobok birtokra költöztette. 441
»»» 302. 1468. Debreczen, febr. 4. Mátyás király Peleske várát és tartozékait, melyek Ördög Miklós büntette miatt a koronára szállottak, alsólendvai Bánffi Miklós pozsonyi grófnak adományozza. 442
»»» 303. 1468. Buda, márcz. 22. Mátyás király a Pali Miklós által néhai Csarnavodai Domokos gyermekei ellen, némely kökényesi és váralljai részek elfoglalása miatt indított perben ez utóbbiak részére esküt itél. 444
»»» 304. 1468. Bács, márcz. 26. Várdai István kalocsai bíboros érsek Kisvárda város lakosainak szabadalom-levelet ad. 445
»»» 305. 1468. ápr. 8. A szekszárdi konvent jelentése arról, hogy Baranyamegye bírái ellen Töttös László által ökrök elhajtása miatt emelt panasz ügyében vizsgálat tartatott. 448
»»» 306. 1468. ápr. 9. A pécsváradi konvent jelentése arról, hogy Herczegh Pál és László Bezeldegen elkövetett hatalmaskodások miatt Töttös László ellen perbe idéztettek. 450
»»» 307. 1468. Ujlak, ápr. 20. Ujlak város esküdt polgárai előtt Velyre Miklós egy szőllejét Pachmann Tamás újlaki várnagynak adja el. 452
»»» 308. 1468. Szenttrinitás, máj. 9. Baranyamegye bíráinak jelentése Töttös László Bezeldeg nevű birtokán szekcsői Herczegh Pál által okozott károkról. 453
»»» 309. 1468. máj. 9. A szekszárdi konvent tanusítványa arról, hogy Töttös László Derecskei István részére 100 forintot lefizetett. 455
»»» 310. 1468. máj. 20. A leleszi konvent tanusítja, hogy Csarnavodai Egyed, Pali Miklóssal fennforgó ügyében az esküt letette. 456
»»» 311. 1468. máj. 27. A bácsi káptalan jelentése arról, hogy Maróthi Mátyás és társai által Asszonyfalván okozott károk ügyében Töttös László érdekében vizsgálat tartatott. 456
»»» 312. 1468. jún. 18. Pálóczi László országbíró a Várdai István kalocsai érsek és fivérei által Csarnavodai Egyed ellen folytatott per tárgyalását Szt. Jakab nyolczadára halasztja. 458
»»» 313. 1468. Kalocsa, július 16. Várdai István kalocsai bíboros érsek levele Várdai Miklós özvegyéhez a Gárdony birtokot illető okmányok, bor-fuvarok, várépítés és a Kállai Jánossal fennforgó viszály ügyében. 459
»»» 314. 1468. Hradistye alatt, júl. 20. Mátyás király Szentlőrinczteleke pusztát Töttös Lászlónak és hozzátartozóinak adományozza. 460
»»» 315. 1468. aug. 21. A leleszi convent privilegiálisa a Csarnavodai Egyed és rokonai által Surányi János, György és Pállal kötött egyességről. 461
»»» 316. 1468. Székesfehérvár, szept. 4. Várdai István kalocsai bíboros érsek levele Várdai Miklós özvegyéhez, hugának Borbálának Losonczi Lászlónak leendő egybekeléséről és más családi és gazdasági ügyeiről. 463
»»» 317. 1468. Patak, szeptember 9. Pálóczi László országbíró Thuzséri Tamást és családját Várdai Miklós özvegye ellen bizonyos hatalmaskodások miatt perbe idéztetni rendeli. 464
»»» 318. 1468. Szent-Trinitás okt. 3. Baranyamegye bírái előtt tanusítja Osvald zágrábi püspök, hogy Töttös László bizonyos tartozást megfizetett. 465
»»» 319. 1468. nov. 1. A leleszi konvent előtt Deésházi Kelemen bizonyos csögi részek elidegenítésétől Csögi Albertest és társait tilalmazza. 466
»»» 320. 1468. Szenttrinitás, nov. 28. Baranya megye bíráinak levele a Porkoláb Péter és Töttös László geethi jobbágyai közt történt hatalmaskodásról. 467
»»» 321. 1468. Kalocsa, deczember 28. Várdai István kalocsai bíboros érsek levele Várdai Miklós özvegyéhez huga lakodalmáról és egyéb családi és gazdasági ügyekről. 468
»»» Tárgymutató. 473
»»» 1. kötet
»»» 2. kötet
»»» 3. kötet
»»» 4. kötet
»»» 5. kötet
»»» 6. kötet
»»» 7/1. kötet
»»» 7/2. kötet
»»» 8. kötet
»»» 9. kötet
»»» 11. kötet
»»» 12. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat