Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 11. kötet (1915)

Szerző: Zichy Ferencz, gróf (1811-1900)
Cím: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő : 11. kötet
Megjelenési adatok: Pest : Magyar Történelmi Társulat, 1915. – XXXII, 579 p., 1 t. – 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:

Kedvezőtlen körülmények összetalálkozása okozta, hogy a gróf Zichy család okmánytárá-nak XI. kötete, melynek közeli megjelenését az 1907-ben kiadott, megelőző kötet előszava kilátásba helyezte, csak most lát napvilágot. A kötet anyagát tevő oklevelek ugyan már akkor le voltak másolva, s az első ívek még 1907-ben sajtó alá is kerültek, sőt három ív teljesen ki is lett nyomva; a további ívek korrigálásában, illetőleg sajtó alá rendezésében azonban a kötet szerkesztőjét, dr. Kammerer Ernőt előbb más irányú elfoglaltsága gátolta meg, majd pedig súlyos, hosszú betegség csavarta ki munkás kezéből a tollat, melylyel kezdetben mint munkatárs, később mint szerkesztő két évtizednél hosszabb időn át annyi buzgalommal és áldozatkészséggel szolgálta az Okmánytár ügyét. Ily körülmények között szólított lel két évvel ezelőtt, hogy vegyem át és juttassam befejezéshez a félbenmaradt kötetet. A megtisztelő felhívást kész örömmel fogadva vállalkoztam a munkára.


Tartalomjegyzék


»»» Címlap 1. magyarul.
»»» Címlap Latinul.
»»» Címlap 2. magyarul.
»»» ELŐSZÓ. [v]
»»» TARTALOM. [XI]
»»» Gróf Zichy Kép
»»» 1. 1469. Nagyszombat, jan. 5. Mátyás király felkéri Várdai István bíbornokot, hogy számára néhány hordó szerémi bort küldjön. [1]
»»» 2. 1469. jan. 25. A nagyváradi káptalan előtt Zakoli Miklós és érdektársai Mátyás királyt Szoboszló és egyéb Telegdi-féle birtokok adományozásától tilalmazzák. 2
»»» 3. 1469. jan. 31. A lelszi konvent bizonyítványa arról, hogy Eszeni János Bezdédi István és érdektársai ellen az esküt letette. 2
»»» 4. 1469. Buda, márcz. 13. Várdai István bíbornok levele Várdai Miklós özvegyéhez a kisvárdai vár építési költségekről, születési idejének kipuhatolásáról és némely keresett iratokról. 3
»»» 5. 1469. Buda, márcz. 14. Országh Mihály nádor előtt Daróczi János és Brictius gúthi, gáthi, gellyenesi és egyébb részeiket Várdai István bíbornoknak és rokonaiknak vallják be. 4
»»» 6. 1469. Buda, márcz. 15. Országh Mihály nádor Tiszai Imrét és sógornőjét Kanizsai László és Miklós ellenében Surd, Őr, Bogárd és egyéb somogymegyei birtokokba iktattatni rendeli. 5
»»» 7. 1469. Buda, márcz. 24. Páloczi László országbíró előtt Erdélyi György két kolbásai telkét Orosz Jánosnál 4 forintért ekzálogosítja. 10
»»» 8. 1469. Buda, márcz. 26. Mátyás király Várdai István bíbornok részére Tóthi bodroghmegyei birtokon vásárokat engedélyez. 11
»»» 9. 1469. márcz. 26. A pécsváradi konvent előtt Balasei Péter Várdai István kalocsai érseket 30 forint lefizetéséről nyugtatja. 12
»»» 10. 1469. márcz. 27. Várdai István bíbornak levele Várdai Miklós özvegyéhez, melyben kéri, hogy Kissurányi birtok felét Surányi Antalnak adja át. 13
»»» 11. 1469. Buda, márcz. 27. Várdai István bíbornok kéri Várdai Miklós özvegyét, hogy a Csicseri-családot illető iratokat az érdekelteknek adja vissza. 13
»»» 12. 1469. máj. 8. A leleszi konvent előtt Prokoláb Miklósné a madai rész visszaváltásáról Várdai István kalocsai érseket és rokonait 14
»»» 13. 1469. Pest, máj. 21. Ujlaki Miklós és Maróthi Mátyus macsói bánok a Gyulai Gáspár, Barcsi János és társaik közt folyó perben felmutatott, Máré várára vonatkozó okmányokat hiteles másolatban Várdai István bíbornoknak adják ki. 15
»»» 14. 1469. máj. 25. A nagyváradi káptalan előtt Zakoli László bizonyos szabolcsmegyei birtokrészeit 600 forintért Zakoli Mikósnál zálogosítja el. 33
»»» 15. 1469. jún. 10. A pozsonyi káptalan tanúsítánya arról, hogy a borsai nemesek bitokviszonyai választott birák által rendeztettek. 34
»»» 16. 1469. jún. 19. A szekszárdi konvent jelentése arról, hogy Várdai Miklós és Simon Hodos és Belcz bitrokokban Czéli György ellentmondása miatt be nem iktathatta. 35
»»» 17. 1469. júl. 4. A fehérvári keresztes konvent előtt Zakoli Miklós és fia Mátyás királyt és édesapját tilalmazzák Téglás, Hatház és egyéb Telegdi-féle birtokok miatt. 37
»»» 18. 1469. Szakácsi, szept. 11. Középszolnokmegye birái előtt Füstös Ágoston özvegye 4 ekényi földjét néhai Deésházi Sebestyén fiainak adja el. 38
»»» 19. 1469. Buda, szept. 24. Mátyás király Várdai István bíbornok gárdonyi jobbágyai ügyében rendelkezik. 39
»»» 20. 1469. Buda, nov. 23. Mátyás király a pécsi káptalant és több baranyamegyei nemest Várdai Miklóst és Simonelleni ügyükben meg nem jelenésük miatt birságolja. 40
»»» 21. 1469, Buda, nov. 23. Országh Mihály nádor a Zákányi LÁszló és ösei, közöttük Korbáviai Gergely által Velenczébe elhelyezett tőkék miatt Szerdahelyi János és Dombai Miklósné között folyó perben ez ez utóbbinak egy okmány felmutatására határidőt engedélyez. 41
»»» 22. 1469. Buda, nov. 24. Palóczi László országbíró Károlyi Bertalan és Csomaközi Miklós jogutódait 35 évi előtt történt miskei hatamaskodás miatt Zakoli Miklós panaszára három szomszédos piaczon a szentjogi konvent útján perbe intéztetni rendeli. 44
»»» 23. 1470. Buda, márcz. 27. Mátyás király Bodor Lőrincz., Antal és Demeter újfalui halászoknak bizonyos szolgatátok 47
»»» 24. 1470. márcz. 28. A jászói konvent előtt Tornai Benedek rokonai nevében is, Kovácsi birtoknak Tarasztenyi Pál és Albert részére történt elidegenítéséhez hozzájárult. 48
»»» 25. 1470. Apagy, ápr. 9. Szabolcsmegye biráinak bizonyságlevele Rozgonyi János és Rajnald által Ajak és Pátroh birtokokon Várdai Miklósnak és fivéreinek okozott károkról. 49
»»» 26. 1470. ápr. 9. A szentjogi konvent jelentése azon vizsgálatról, amely Szakolyi Miklós panaszára Palágyi Simon ibrányi várnagy többrendú hatalmaskodásai ügyében tartatott. 50
»»» 27. 1470. Hájszentlőrincz, ápr. 12. Várdai István bíbornok értesíti Várdai Miklós özvegyét, hogy Gara és több más bodrogmegyei birtokának tisztségét Oláh Lászlóra és társaira bízta. 51
»»» 28. 1470. máj. 3. A pozsonyi káptalan előtt Alszegborsai Mihály Borsai Péterrel bizonyos gyilkosság ügyében egyezségre lép. 54
»»» 29. 1470. május 7. Szabolcsmegye birái a Palágyi Simon ibrányi várnagy által Szakolyi Miklós kárára elkövetett hatalmaskodásokról jelentenek. 55
»»» 30. 1470. Sásvár, máj. 8. Ugocsamegye biráinak bizonyságlevele arról, hogy Bélteki Mihály a Csarnovodai Lászlót és érdektársait illető okleveleket rőszakkal magához vette. 57
»»» 31. 1470. máj. 27. A nagyváradi káptalan előtt Erdőhegyi János és társai bizonyos birságok és peres ügyekben Szakolyi Gáspárral egyezségre lépnek. 58
»»» 32. 1470. júl. 16. A somogyvári konvent előtt Kovácsi János szennai jobbágy-telkét Perneszi Zsigmondnak és Imrének elzálogosítja. 60
»»» 33. 1470. júl. 25. A székesfehérvári keresztes konvent előtt néhai Töttös László özvegye és leánya a Töttös javak ügyében Várdai István bibornok és Várdai Miklós örökösei ellen tiltakoznak. 61
»»» 34. 1470. Ó-Buda, aug. 29. Mátyás király anyja Szilágyi Erzsébet a csobacsüdiek által Szakolyi Gáspár bozosi jobbágyaitól elvett lovakat visszaadni rendeli. 63
»»» 35. 1470. szept. 11. A budai káptalan előtt Tiszai Zsigmond özvegye a sógora Tisza Imre által néki okozott károk ügyében tiltakozván, a nevezettől mendennemű meghatalmazásait visszavonja. 61
»»» 36. 147. körül. A Várdai István biboros által Várdai Miklós özvegyének küldött ingoságok jegyzéke. 65
»»» 37. 1470-71. Jegyzetek Kisvárda és tartozkéainak jövedelmeiről és kiadásairól. 67
»»» 38. 1470-1471.(?) Feljegyzések a Várdai család taksás, bormérési és egyéb jövedelmeiről és az ezekből födözött kiadásokról a kisvárdai uradalmoból. 75
»»» 39. 1471. (Diósgyör), jan. 7-12 között. Mátyáskirály utasítja hadainak kapitányát, hogy Várdai Simon, Miklós és Aladár javait kíméljék. 79
»»» 40. 1471. márcz. 8. A garamszentbenedeki konvent előtt Geche Mihály nivigyi birokosrészeit László papnak és fivérének, Gazdag Miklósnak adja zálogba. 80
»»» 41. 1470. ápr. 9. A szentjogi konvent jelentése arról, hogy Károlyi Mihály és társai Zakoli Miklós ellen három piaczon tárgyalásra idéztettek. 81
»»» 42. 1471. ápr. 22. A leleszi konvent előtt Kissurányi Antal kalocsai érseket és érdektársait Kissurány birtok negyedrészének visszaadásáról és bizonyos kártételekről nyugtatja. 83
»»» 43. 1471. máj. 15. A leleszi konvent előtt Surányi Pál Bereg-Ugocsa- és Szatmármegyei birtokai használatától Csornavodai Egyedet és társait tilalmazza. 84
»»» 44. 1471. máj. 19. A leleszi konvent előtt Várdai László hátrahagyottai KIsvárda és tartozékainak, továbbá a néhai Várdai István érsek hagyatéka őket illető részének használatától Várdai Miklós örököseit eltiltják. 84
»»» 45. 1471. Hájszentlőrincz, jún. 3. Bodrogmegye alispánja és szolgabirái tanusítják, hogy Mátyusháza mezőváros elüljárói Tatár Balást törvényszerűen ítélték el és végeztették ki. 86
»»» 46. 1471. Aug. 6. A nyitrai káptalan előtt Bucsányi Mihály bizonyos bucsányi részeit Kis Miklós bolondóczi várnagynak zálogosítja el. 86
»»» 47. 1471. Apagy, aug. 26. Szabolcsmegye alispánjai és szolgabirái a Várdai Lástló özvegye és fiai által Várdai Miklós örökösei és Thegzes Péter kárára Domrádon és a kécskei rdőben okozott károk ügyében vizsgálatot tartanak. 88
»»» 48. 1471. Buda, okt. 3. Mátyás király Neszmély városának adózási kedvezményt ad. 89
»»» 49. 1471. Buda, okt.19. Mátyás király Várdai Simon fivéreit a hadba vinulás kötelezettsége alól fölmenti. 90
»»» 50. 1471. decz. 3. A nyitrai káptalan átírja 1470. máj. 20-án kelt oklevelét arról, hogy Balog Jakab és társai bizonyos hogyi, hetményi és attraki részekbe iktattattak. 91
»»» 51. 1471 körül. Némely Várdai-féle szabolcsmegyei birtokok bormérési számadásának töredéke. 93
»»» 52. 1471 után. Hézagos feljegyzések a Várdai Miklós és János közt foganasított osztályról. 94
»»» 53. 1472. jan. 4. A leleszi konvent jelenti, hogy Várdai László örököseinek panaszára Várdai Miklós örökösei és több alkalmazottja néhai Várdai István bíbornok hagyatékának magkárosítása miatt perbe idéztettek. 98
»»» 54. 1472. máj. 15. A leleszi konvent jelentése arról, hogy Várdai Simon panaszára Rozgonyi Rajnald bizonyos pátrohi hatalmaskodás miatt perbe idéztetett. 101
»»» 55. 1472. Buda, jún. 4. Mátyás király megerősíti a Magyar Balázs dalmát-horváth bán és Kinizsi Pál közt létre jött örökbefogadási, illetve kölcsönös örökösödési szerződést. 103
»»» 56. 1472. jún. 21. A leleszi konvent előtt Ninai Miklós Várdai Miklós és fiait mindennemű kártételeik iránt nyugtatja. 108
»»» 57. 1472. jún. 25. A leleszi konvent előtt Várdai Simon Várdai László örökösei ellenében magát, anyját és testvéreit fizetésre kötelezi. 108
»»» 58. 1472. szept. 11. A leleszi konvent előtt Várdai László örökösei a megtörtént osztály és egyezség ügyében Várdai Miklós örököseit nyugtatják. 109
»»» 59. 1472. Visegrád, szept. 18. Országh Mihály nádor a Hegyes Szoboszló és egyéb birtokok ügyében Mátyás király által Szakolyi Miklós ellen indított pert megszünteti, mert alperes nem volt törvényesen idézve. 110
»»» 60. 1472. Esztergom, szept. 25. Mátyás király a néhai Csarnavodai Domonkos örökösei és Pálii Jakab között a váraljai és kökényesdi részek miatt folyó perben az elöbbiek kérelmére újabb tárgyalást engedélyez. 112
»»» 61. 1472. Kisvárda, szept. 29. Várdai László özvegyének és fiai Várdai MIklós özvegyét és fiait 75 frt lefizetéséről nyugtatják. 114
»»» 62. 1472. okt. 24. A leleszi konvent előtt Kercsi Albert Várdai Miklós örököseit mindennemü kártételeik iránt nyugtatja. 115
»»» 63. 1472. Szentgyörgy, okt. 28. A macsói bánok a Miklós zebegényi apát és Várdai Miklós örökösei közt fennforgó per elbirálását választott birákra bizzák. 116
»»» 64. 1472. Sopron, nov. 11. Mátyás király megsemmisíti a macsói bánok birái által a Forgoláni ügyben hozott itéletet. 117
»»» 65. 1472. Kalocsa, decz. 19. Mátyás király Várdai Miklós és Török Albert panaszára Herczegh Miklós embereinek több hatalmaskodása ügyében vizsgálatot rendel. 119
»»» 66. 1472. Kalocsa, decz. 21. Mátyás király Várdai Miklós és társai panaszára Geszti János bodroghmegyei hatalmaskodásai ügyében vizsgálatot rendel. 120
»»» 67. 1473. jan. 8. Mátyás király megerősíti és privilegiális alakban adja ki a néhai Vezsenyi Miklós megszakadása következtében Vásonkő, Abony , Vezseny és tarozékairól Kinizsi Pálnak tett adománylevelet, továbbá a Kinizs Pál és Vezsenyi Miklós özvegye és leányai közt létrejött egyezség figyelembe vétele mellett történt iktatást. 122
»»» 68. 1473. Buda, febr. 26. Mátyás király Perényi Pál és Várdai Simon nagykörösi népeinek törvénykezési kiváltsága ügyében intézkedik. 130
»»» 69. 1473. Brünn, máj. 2. Mátyás király Szakolyi Gáspárnak és Boldizsárnak Varsányban vagy más birtokukon várépítési engedély ad. 131
»»» 70. 1473. Brünn, máj. 12. Mátyás király a szolgálatában álló Várdai Simon ellen Barsmegye birái által hozott itéletet felfüggeszti. 132
»»» 71. 1473. jún. 26. A jászói konvent előtt Erdélyi György széplaki, kiskasuhi és kolbásai részbirtokait Csapi Jánosnak zálogosítja el. 133
»»» 72. 1473. júl. 23. A leleszi konvent előtt Surányi Pál osztályos atyafisága nevében is Csarnavodai Egyedet és társait némely okmányok és birtokrészek ügyében ismételten tilalmazza. 134
»»» 73. 1473. aug. 30. A pozsonyi káptalan bizonyitja, hogy Körtvélyesi János deák és csládja bizonyos körtvélyesi részekbe ellentmindás nélkül iktatatott. 136
»»» 74. 1473. Nagyfalu, szept. 27. Baranyamegye biráinak tanusítványa a Kápolnai Mihály embere által Bezeldeg birtokon Várdai Miklós és társai kárára elkövetett hatalmaskodásról. 139
»»» 75. 1473. Nagyfalu, okt. 11. Baranyamegye bírái utsítják Kápolnai Mihályt, hogy Várdai Miklós és társainak bizonyos bezeldegi hatalmaskodás ügyében elégtételt adjon. 140
»»» 76. 1473. Buda, nov. 26. Mátyás király a Maráthy Mátyás által Vári bitokon elkövetett hatalmaskodások miatt Szakolyi Gáspár és Boldizsár ellen folytatott perben alpereseknek esküt ítélt. 141
»»» 77. 1473. Buda, decz. 7. Báthori István országbiró előtt Várdai Miklós és Daróczi Miklós fennforgó ügyeik tekintetében egyessére lépnek. 143
»»» 78. 1474. márcz. 7. A leleszi konvent előtt Surányi János és Pál Daróczi Miklóst és Mártont némely beregmegyei részeik foglalásától tilalmazzák. 146
»»» 79. 1474. márcz. 24. A leleszi konvent jelentése arról, hogy Várdai Miklós, Daróczi Miklós és társaik közt egy daróczi részbirtok miatt folyó ügyben a választott bírák el nem jártak. 147
»»» 80. 1474. Buda, máj. 6. Mátyás király meghagyja Várdai Simonnak, hogy Pap András ügyét Szalk község bíráival felülvizsgálat alá vegye. 148
»»» 81. 1474. Hájszentlőrincz, máj. 23. Bodrogmegye bíráinak tanusítványa arról, hogy a fehérvári káptalan több felszekcsői és éldi jobbágya Várdai Miklós egy baracskai jobbágyát megverte. 150
»»» 82. 1474. Buda, jún.15. Mátyás király Szakolyi Gáspárt Zaránd és Tótfalu birtokokba a csanádi káptalan útján beiktatja. 151
»»» 83. 1474. Buda, júl. 11. Mátyás király Várdai Miklós és Simon panaszára Aranyáni István bácsi kanonok és társainak garai hatalmaskodása ügyében Bodrogmegye bírái útján vizsgálatot rendel. 152
»»» 84. 1474. Olmücz, aug. 8. Mátyás király átírja és megerősíti a Magyar Balázs és Kinizsi Pál közt 1472. máj. 20-án létre jött fiúsítás, illetve kölcsönös örökösödési szerződést. 154
»»» 85. 1474. aug. 17. A leleszi konvent előtt Csarnadovai Egyed a vásári és kézi birtokok ügyében Szepesy Péter és Miklóssal folytatott perben egyességre lép. 156
»»» 86. 1474. Pécs, szept. 7. János pécsi püspöki helynök Várdai Miklóst és Simont feloldja az Óvári Egyed ellen lefolytatott per következményei alól. 157
»»» 87. 1474. Székesfehérvár, decz. 5. Fehérvármegye bíráinak jelentése arról, hogy a fehérvári káptalan pákozdi jobbágyai által Várdai Miklós és Simon kárára Gárdonyon elkövetett hatalmaskodást ügyében vizsgálat tartatott. 160
»»» 88. 1475. Kárász, márcz. 9. Perényi Pál növérét, Várdai Miklós özvegyét 97 forint lefizetéséről nyugtatja. 162
»»» 89. 1475. márcz. 13. A budai káptalan előtt Tiszai Zsigmond özvegye tiltakozik a Surd birtok tárgyában Tiszai Imre és Döbröntei Tamás nyitrai püspök közt létrejött egyezség ellen. 162
»»» 90. 1475. márcz. 31. A leleszi konvent jelentése arról, hogy Sándor Mihály, Csarnnavodai Egyed és György társaik bizonyos gyulai és aklii hatalmaskodás miatt Perényi János panaszára perbe idéztettek. 164
»»» 91. 1475. ápr. 9. Asomogyvári konvent jelentése arról, hogy Dombai László és Zichy Balázs a Szerdahelyi György és Zichy Benedekné kárára Szentmártonban, Megyeren és Zicsen történt hatalmaskodások miatt perbe idéztettek. 167
»»» 92. 1475. aug. 11. A leleszi konvent előtt Csarnavodai Egyed és társai váraljai és kökényesdi részeik elidegenítésétől Pályi Miklóst és fivéreit, illetve azok megszerzésétől Báthori István orszábírót és rokonait tilalmazzák. 170
»»» 93. 1475. Buda, szept. 25. Báthori István országbíró előtt Várdai Simon ügyvédeket vall. 171
»»» 94. 1475. Báta, nov. 9. Demeter pécsi prépost, mint Gábor erdélyi püspök és az apostoli szentszék követének megbizottja Várdai Miklós, Simon, Katalin és Fruzinának megengedi, hogy magukat szabadon választandó pap által mindennemű egyházi fenyítékek alól feloldoztassák. 172
»»» 95. 1476. jan. 5. A székesfehérvári keresztesi konvent jelentése arról, hogy Pakosi Pál és László panaszára Várdai Simon és fivérei bizonyos apostagi hatalmaskodás és néhai Várdai István bíbornok tartozása miatt perbe idéztettek. 173
»»» 96. 1476. Báta, jan. 18. Demeter pécs prépost, mint Gábor erdélyi püspök és az apostoli szentszék követének megbizottja Várdai Miklósnak és nejének megengedi, hogy magukat szabadon választandó pap által bárminémü egyházi fenyiteték alól feloldoztassák. 176
»»» 97. 1476. máj. 6. A pozsonyi káptalan előtt az óbudai apáczák apátnője Pénzes Pétrrel és rokonaival Egyházhozmeőföld nevű részbirtok ügyébenegyezségre lép. 177
»»» 98. 1476. máj. 15 A nagyváradi káptalan előtt Pályi Jakab és fivérei váralljai és kökényesi elzálogosított birtokaik ügyében Báthori Andrással egyezkednek. 179
»»» 99. 1476. Eger, jún. 21. Ciailfis Angelus egri püspöki helynök az egri egyházmegye több plébánosát utasítja, hogy a püspöknek járó bortizedet e jövedelem bérlőjének Csapi Albertnek fizettessék. 180
»»» 100. 1476. Buda, jún. 22. Mátyás király előtt Aranyvári István bácsi kanonok és Várdai Miklós egymásközt fennforgó ügyeik intézését Báthori István országbíróra, mint választott bíróra bízzák. 182
»»» 101. 1476.Buda, jún. 29. Mátyás király a pécs káptalan által Egyházas-Jánosi birtokon szenvedett károk ügyében Várdai Miklósnak esküz itél. 183
»»» 102. 1476. aug. 24. A nagyváradi káptalan Komádi Dénes és Baranya Jánosné érdekében néhai Kolthi László bogyiszlóházai birtoka ügyében közvizsgálatot tart. 185
»»» 103. 1476. aug. 24. A somogyvári konvent előtt Zichy Benedek özvegye és Szerdahelyi Mártha ügyvédeket vallanak. 188
»»» 104. 1476. aug. 27. A nagyváradi káptalan előtt Szepesi Demeter a Csarnavodai Egyed ellen folytatott perét bizonyos feltételek mellett megszünteti. 189
»»» 105. 1476. Buda, szept. 9. Báthori István országbíró előtt Tiszai Zsigmind özvegye Tiszai Simont bizonyos hamis bevallás miatt tilalmazza. 190
»»» 106. 1476. szept. 17. A leleszi konvent előtt Várdai Miklós a maga és rokonai nevében Dombrád nevű zálogos birtok miatt a királyi és a Nagy Ambrus temesi gróf ellen tiktakozik. 191
»»» 107. 1476. Buda, szept. 20. Országh Mihály nádor előtt Tiszai Zsigmond özvegye Surdra vonatkozó jogai érdekében Tiszai Imre fiai ellen tiltakozik. 192
»»» 108. 1476. okt. 9. A leleszi konvent jelentése arról, hogy Losonczi László és István az Ispán tava nevű réten történt hatalmaskodás miatt Upori László és társai panaszára perbe idéztettek. 193
»»» 109. 1477. jan. 30. István, szatmárnémeti plébános közjegyzői oklevele arról, hogy Csarnavodai Egyed és György János szatmárnémetii plébánostól bizonyos föltételek mellett kétszáz arany forintot vettek kölcsön. 197
»»» 110. 1477. máj. 20. A nagyváradi káptalan előtt Tóth István egy kisgyaraki jobbágytelkét Kornis Amrusnak elzálogosítja. 199
»»» 111. 1477. szept. 8. Nagy váradi káptalan előtt Pályi Jakab és Miklós Csarnavodai Egyedet és Györgyöt ötven arany forint lefizetéséről és egy okmány átadásáról nyugtatják. 200
»»» 112. 1477.okt. 3. A leleszi konvent jelenti, hogy Vetési Miklós és fiai panaszára több rendbeli kártételek miatt Csarnavodai Egyed és társai perbe intéztettek. 201
»»» 113. 1477. okt. 14. A nagyváradi káptalan írásba foglalja a Csarnavodaiak és Pályiak között Pelsőczhegye nevű birtokrész ügyében hozott ítéletet. 206
»»» 114. 1477. Veszprém, okt. 27. Veszprémmegye bíráinak tanusítványa az ősii réten Albert veszprémi püspök kárára Ujlaki Miklós bosnyák király palotai népei által elkövetett hatalmaskodásról. 207
»»» 115. 1477. Bács, nov 1. A macsói bánok Várdai Miklóst és fivéreit azon 3 márkáról nyugtatják, a melyeket ezek a macsói bánok hatósága alól való mentesítésért fizettek. 208
»»» 116. 1477. decz. 17. A kalocsai káptalan tanusítja, hogy Várdai András ötvened magával Várdai Miklós ellen az esküt letette. 209
»»» 117. 1478. Buda, márcz. 9. Mátyás király utasítja a nagyváradi káptalant, hogy arról, miszerint Károly János és társai a Miklós váczi püspök és erdektársai iránt fennálló kötelezettségüknek eleget nem tettek, bizonylatot adjon. 210
»»» 118. 1478. Buda, márcz. 26. Mátyás király utasítja az ország bíráit, hogy Upori László ellen a Margitfalván okozott károk miatt, mivel királyi megbiízásból intézkedett, el ne járjanak. 211
»»» 119. 1478. Buda, aug. 10. Mátyás király Kinizsi Pálnak Vázsony város javára adókedvezményeket ad. 213
»»» 120. 1478. Eger, aug. 26. Az egri püspök jövedelmeinek collectora Csapi János a liszkai tizedből fizetett 37 forintról nyugtatja. 214
»»» 121. 1478. Eger, szept. 5. Az egri püspök jövedelmeinek collectora Csapi Albertet a 215
»»» 122. 1478. Buda, nov. 14. A szt. Ágoston-rendüek magyarországi provincialista a báthmonostori rendházat Várdai Miklós özvegye és fiainak üdveért szt. misék mondására kötelezi. 215
»»» 123. 1478. Buda, decz. 4. Mátyás király Csarnavodai Egyedet és Györgyöt bizonyos váraljai és kökényesdi birtokrészekben zálog czímén beiktattatja. 216
»»» 124. 1478. Buda, decz. 4. Mátyás király a kalocsai érsekség, a pécsi káptalan és a szekszárdi apátság közt Merse birtok határai miatt keletkezett ügyben oklevelek felmutatását rendeli el. 220
»»» 125. 1478. Sásvár, decz. 22. Ugocsamegye alispánjainak és szolgabíráinak jelentése a királyhoz a Perényi János batarcsi és alsógérczei birtokain Csarnavodai Egyed és György által elkövetett hatalmaskodások ügyében tartott vizsgálatról. 222
»»» 126. 1478. Buda, decz. 23. Szerdahelyi György Felső- és Alsózákány, Tótfalu, Földvár, Gyékényes, Intó és Almakert nevű birtokok, az alsózákányi kastély s a felsőzákányi vám őt illető felerészének egyharmadát az elődeik által Velenczében elhelyezett pénzösszegből járó rész fejében a király előtt átadja növérének, özv. Zichy Benedekné Szerdahelyi Annának és fiának Zichy Benedeknek. 224
»»» 127. 1478. decz. 28. A leleszi konvent jelentése a Csarnavodai Egyed és György által Perényi János terebesi erdeiben elkövetett hatalmaskodások ügyében tartott közvizsgálatról. 226
»»» 128. 1478. Buda ….. Mátyás király Csarnavodai György kérésére átírja a nagyváradi káptalannak a Csarnavodai Egyed és György s másrészről Pályi Jakab és Mikós között Váralja, Kökényesd és ősi birtokok és Pelsőczhegye nevű szőllőhegy iránt folyó ügyben kelt két oklevelét. 233
»»» 129. 1479. jan. 22. A leleszi konvent jelenti a királynak, hogy Csarnavodai Egyed, György és társaik a Perényi János batarcsi és alsó-gérczei birtokain elkövetett hatalmaskodások miatt megidéztettek. 238
»»» 130. 1479. febr. 12. A garamszentbenedeki konvent jelenti, hogy Várdai Miklóst és Nagykálnai Lászlót a Háró puszta miatt folyó perben a nyitrai káptalan és dereslyéni Farkas Imre fiai ellen megidézte. 240
»»» 131. 1479. márcz. 22. Kempedi Péter és János a pécsváradi konvent előtt Várdai Miklóst a nekik okozott mindennemű károk ügyében nyugtatják. 243
»»» 132. 1479. Buda, május 25. Nagylucsei (Dóczi) Orbán kir. kincstartó rendelete a baja só-kamarához, hogy Várdai Aladárt a királytól kapott só eladásában ne gátolja. 244
»»» 133. 1479. jún. 7. Teresztenyei Pál és Látrándfalvai András az egri káptalan előtt egyezségre lépnek Szuhai Lázárral, kinek szuhai és csabai birtokrészeire királyi adományt nyertek. 244
»»» 134. 1479. jun. 15. A leleszi konvent Várdai András és fivéreit János és László a kisvárdai vár fenntartásai költségei ügyében Várdai Miklós és Mátyás ellen perbe idézi. 246
»»» 135. 1479. júl. 17. Néhai özv. Bodoki Jánosné Ilona hitbére és hozományának kifizetéséről örökösei a nyitrai káptalan előtt Bodoki Osvaldot és Mihályt nyugtatják. 249
»»» 136. 1479. jul. 28. A szenjogi konvent jelenti a királynak, hogy Rakamazi Benedeket anyjával és testvéreivel együtt a Szakolyi Miklós és János miskei birtokrészének elfoglaltsága miatt megidézte. 251
»»» 137. 1479. aug. 2. A kalocsai káptalan bizonyítja, hogy Várdai Miklós a Döbrentei Tamás nyitrai püspökkel fennforgó ügyében az esküt letette. 253
»»» 138. 1479. aug. 21. A kalocsai káptalan jelentése a királyhoz a szekszárdi apátság földvári udvarbirája és népei által Vizlakon és az Ormándi Péter által Bátán Várdai Miklós és Báthmonostori Imre fehérvári kanonok sérelmére elkövetett hatalmaskodások ügyében tartott vizsgálatról. 254
»»» 139. 1479 Buda, aug. 24. Mátyás király Szakolyi Jánost és Miklóst Hosszúmacs nevü birtokba a szentjogi konvent utján beiktattatja. 256
»»» 140. 1479. szept. 24. A garamszentbenedeki konvent jelenti a királynak, hogy néhai Csepeni Mihály jogutódai Nyir birtok ügyében Várdai Miklós ellen idéztettek. 257
»»» 141. 1479. okt. 1. A leleszi konvent bizonyítja, hogy péterfalvi másként oroszi Beke Kelement és Szirmai Forist néhai Oroszi Dömötör és Beke oroszii, borsvai, kismuzsaji, hegyi és helmeczi birtokrészeibe beiktatta. 259
»»» 142. 1479. Buda, decz. 6. Mátyás király a Várdai Miklósnak Döbrentei Tamás nyitrai püspök ellen többrenbeli hatalmaskodás miatt folyó perében a felperesnek esküt itél meg. 261
»»» 143. 1479. decz. 13. Aranyáni Péter huszti plébános mint kirendelt biró a Dömötör és György testvéreknek eszenyi Csapi Albrt elleni pereiben halasztást ad. 265
»»» 144. 1479. decz. 29 Semsei János bizonyos bazzai zálogos birtokrészekat a leleszi konvent előtt visszabocsát eszenyi Csapi Albert és Ferencz kezeihez. 265
»»» 145. 1479. decz. 29. Eszenyi Csapy Albert a leleszi konvent előtt ügyvédeket vall. 266
»»» 146. 1480. máj. 6. után A csanádi káptalan biztosítja, hogy Szakolyi András és fivéreit Babató, Wnywk, Tarros és Tótfalu torontálmegyei birtokokba királyi adomány czimén beiktatta. 267
»»» 147. 1480. máj. 15. Boglári Bozonyi Pálné Csaby Mihály fiait a veszprémi káptalan előtti hitbére és jegyajándéka átvételéről nyugtatja. 270
»»» 148. 1480. Gyula, május 17. Gyula város birája és esküdtjei bizonyítványt adnak arról, hogy Szakolyi Boldizsárnak lopáson ért Gyárfás Miklós nevü bozosi jobbágya az egyezség utján megállapított öt forintott megfizette. 270
»»» 149. 1480. Perugia, julius 7. Leonaedus de Mansvetis, a dominicanusok fönöke Várdai Miklóst anyjával, feleségével, gyermekeivel és testvéreivel együtt a rend confraternitásába befogadja. 271
»»» 150. 1480. jul. 13. Czekei János az egri káptalan előtt a maga és rokonai nevében néhai Upori László és Ambrus sárosi, zempléni és biharmegyei birtokainak Laki Kis Tamás részére való adományozása ellen tiltakozik. 272
»»» 151. 1480. jul. 28. A leleszi konvent jelenti a királynak, hogy Palóczi Imre és István néhai Palóczi Imréné hitbére és jegyajándéka kifizetésének megtagadása miatt perbe idéztettek. 274
»»» 152. 1480. szept. 9. Nagytárkányi László, Mihály, János és István leleszi konvent előtt bizonyos szászárdói, derczeni és ignéczi birtokrészeket visszaadnak Palóczi Istvánnak. 276
»»» 153. 1480. okt. 3. A leleszi konvent jelenti, hogy Csarnavodai György és János a Csarnavodai Egyed által kivánt osztály megtagadása miatt perbe idéztettek. 277
»»» 154. 1480. decz. 2. Lipóczi Keczer László ábrnyi birtokrészeit az egri káptalan előtt eladja Radosi Zsigmondnak és nejének Katalinnak. 279
»»» 155. 1480. Zágráb, decz. 30. Mátyás király özv. Várdai Miklósnét hajlott kora miatt mindennemü perrel való megtámadás alól mentesíti, elrendelve, hogy panasza esetén helyette fiai idéztessenek prebe. 281
»»» 156. 1480. körül. Az egri káptalan előtt Jonhas István és Balázs Szentpéterteleke nevü pusztájukat eladják Szakolyi János és Szakolyi Albertnek és Andrásnak. 282
»»» 157. 1480. Nagyfalu, jan. 8. Baranyamegye alispánjainak és szolgabíráinak bizonzitványa arról, hogy Szekcsői Herczeg Pál Várdai Miklós panaszára többrendbeli hatalmaskodás miatt megintett. 283
»»» 158. 1481. Zágráb, jan. 22. Mátyás király rendelete Várdai Aladár és Miklós hűtlen tisztjének, Farkas Pálnak elfogatása ügyében. 284
»»» 159. 1481. jan. 28. Perényi Pál özvegye a leleszi konvent előtt a saját fiai nevében a Madai család több tagjával egyezségre lép. 285
»»» 160. 1481. Zágráb, febr. 21. Mátyás király meghagyja Tass község lakosainak, hogy a Várdai Aladártól elfoglalt pátrohi és ajaki birtokrészeket bocsássák vissza. 287
»»» 161. 1481. febr. 24. A fehérvári keresztes konvent jelentia királynak, hogy a Vinyola birtok határai iránt folyó perben a fehérvári káptalan ellen Albert veszprémi püspök, a veszprémi káptalan, Sáry Barlam és István, Péter fehérvári örkanonok s a pannonhalmi konvent tárgyalásra megidéztettek. 288
»»» 162. 1481. Reedege, ápr. 8. Kinizsi Pál főkapitány Váradi Miklóst a hadba vonulás kötelezettsége alól testi alkalmatlansága miatt felmenti. 291
»»» 163. 1481. Buda, juni. 18. Petneházi György nagyváradi kanonok Váradi Miklóst bizonyos eljárási költségek felének megfizetéséről nyugtatja. 292
»»» 164. 1481. Buda, júl. 11. Csapi György, Zsigmond és Pál birtokaik tárgyában a király előtt Csapi Jánossal egyezséget kötnek. 293
»»» 165. 1481. aug. 3. Tornai Benedek és János az Ungor Jánostól kölcsönvett, egyenkint negyven arany forint megfizetésére magukat a váczi káptalan előtt kötelezik. 294
»»» 166. 1481. szept. 26. A leleszi konvent jelenti, hogy Várdai Miklós és András Révbács és Ujtelek birtokok miatt naményi Pocsaji Antal, István és Gergely s Lónyai Antal és András ellen a királyi személyes jelenlét birósága elé három piaczon megidéztettek. 295
»»» 167. 1481. Szécsény, nov. 5. Nagyemőkei Porkoláb Bertalan a nádor előtt a maga és osztályos atyafiai nevében tiltakozik néhai Ludányi Péter és néhai Nagyudvari Bereczk javainak eladományozása ellen. 297
»»» 168. 1481. Buda, febr. 5. Mátyás király Szakolyi Albert és Andrásnak Kerchi Gergely elleni perében ez utóbbit meg nem jelenés miatt megbirságolja. 298
»»» 169. 1482. Buda, febr. 20, Mátyás király anyjának, Szilágyi Erzsébetnek Szakolyi Miklós és János ellen a debreczeni erdőben és Téglás birtokon elkövetett hatalmaskodások miatt folyó perében az alperesnek esküt itél. 299
»»» 170. 1482. Buda, márcz. 26. Tiszay Zsigmond özvegye Országh Mihály nádor előtt tiltakozik bizonyos okleveleknek Tiszay Imre fiai által egyes hiteles helyekről csalárd módon történt kieszközlése ellen. 301
»»» 171. 1482. ápr. 22. A somogyvári konvent jelenti a akirálynak, hogy özv. Zichy Benekné Szerdahelyi Annát és fiát Feső- és Alsó- zákány, Tótfalu, Földvár, Gyékényes, Into és Almakert birtokoks tartozékaik öket illető részének birtokába Szerdahelyi György és fia Mihály erőszakos fellépése miatt nem iktathatta be. 302
»»» 172. 1482. ápr. 28. A fehérvári keresztes konvent jelenti a nádornak, hogy Várdai Miklós a fehérvári káptalan felszekcsői birtokán elkövetett hatalmaskodás miatt perbe idéztetett. 304
»»» 173. 1482. máj. 8. Szabolcsvármegye törványszéke jelenti a királynak, hogy a Szakolyi Miklós és János által muronyi Wér András ellen kivánt közvizsgálat ez utóbbinak tiltakozása miatt nem volt megtartható. 307
»»» 174. 1482. máj. 14. A pécsváradi konvent jelenti a királynak, hogy Várdai Miklós Bezöldek nevü birtoka elhatárolásának Ormándi Péter, Lippói Benedek és Borjádi János ellenmondanak. 309
»»» 175. 1482. máj. 29. A leleszi konvent jelenti a királynak, hogy a Várdai Jánosnak Várdai Miklós és Aladár elleni ügyében pünkösd vasárnapjára kitüzött egyezkedés az alperesek meg nem jelenése miatt nem volt megtarható. 314
»»» 176. 1482. júl. 4. A leleszi konvent tanusítványa arról, hogy Várdai Miklóstól és Aladártól bizonyos szalmár- és szabolcs- megyei birtokrészeket a válaszztott birák által kitüzött időben nem vett át. 315
»»» 177. 1482. Apagy, jul. 29. Szabolcsmegye alispánjai és szolgabirái Szakolyai Miklós hét macsi jobbágyának három rendbeli vallomásáról bizonyságlevelet adnak. 316
»»» 178. 1482. aug. 30. A sági konvent jelenti a nádornak, hogy a Fegyverneki Miklós sérelme elkövetett hatalmaskodások miatt Horváthy Péter, László és János, valamint Várday Miklós és Aladár tisztjeikkel együtt perbe idéztettek. 317
»»» 179. 1482. Hainburg előtti tábor, szept. 10. Mátyás király felszólítja Várdai Milkóst, hogy a német csáazár ellen hadba néki egy hónapra 32 felfegyverzett lovast küldjön. 321
»»» 180. 1482. szept. 19. A saági konvent jelenti a nádornak, hogy Fegyverneki Miklós és felesége a Várdai Miklós peszeki jobbágyain elkövetett hatalmaskodás miatt perbe idéztettek 322
»»» 181. 1482. okt. 18. A pécsi káptalan jelenti a királynak, hogy Lippói Benedek és érdektársai panaszára Várdai Miklós a bezöldeklaki és majsai határjárásból kifolyólag perbe idéztetett. 325
»»» 182. 1482. Eger, nov. 29. Bertalan egri püspöki vicarius Eszenyi Jánosnak és nejének egy évre engedélyt ad arra, hogy családjával és háznépével akadályoztatás esetén házi oltárnál hallgathasson sz. misét. 328
»»» 183. 1483. Buda, január 29. Mátyás király Lippói Benedeket és társait bezöldeki és lajméri határjárásból kifolyólag Várdai Miklóssal folyó perükben távolmaradásuk miatt megbirságolja. 329
»»» 184. 1483. Buda, febr. 20. Mátyás király Szerdahelyi Györgyöt és fiát Mihályt a Zichy Benedek özvegyével és fiával fennforgó perében meg nem jelenésük miatt megbirságolja. 329
»»» 185. 1483. Buda, feb….. Mátyás király Muronyi Wér Andrásnak egy debreczeni erdőőr megöletése miatt Szakoli Miklós és János ellen folytatott perében az alperesnek halasztást ad. 330
»»» 186. 1483. Buda, ápr. 28. Mátyás király meghagyja Várdai Miklósnak és Aladárnak, hogy a török ellen 30 fegyveres lovassal ugyanannyi huszárral készüljenek. 336
»»» 187. 1483. Buda, ápril 28. Mátyás király meghagyja Zichy Benedeknek, hogy a török ellen 15 fegyveres lovassal készüljön. 337
»»» 188. 1483. ápr. 28. A kalocsai káptalan jelenti a királynak, hogy györgyi Bodó Gáspárnak Csente, Tótfalu, Negyven, Belküllőd, Avató, Vanna, Keresztes, Battyán és Szentfalva nevü birtokai a Várdai Miklóssal folyó ügyében, birság fejében, becslés mellett zálogképen lefoglaltattak. 337
»»» 189. 1483. máj. 5. A kalocsai érseki helynök Imre bátmonostori várnagyot a nagybesenyői és davoti plébánosok ellen elkövetett büntettei miatt kiközösíti. 342
»»» 190. 1483. máj. 13. A pécsi káptalan jelentése a királyhoz, a bezöldeki határjárásból kifolyólag egyrészről Várdai Miklós, másrészről Lippói Benedek és társai közt folyó perben az előbbi érdekében tartott közvizsgálatról. 344
»»» 191. 1483. máj. 13. A pécsi káptalan jelentése a királyhoz, a bezöldeki határjárásból kifolyólag egyrészről Várdai Miklós, másrészről Lippói Benedek és társai közt folyó perben az utóbbiak érdekében tartott közvizsgálatról. 347
»»» 192. 1483. máj. 16. A Somogyvári konvent jelenti a királynak, hogy özv. Zichy Benedekné Szerdahelyi Annát és fiát Benedek Felső- és Alsózákány, Tótfalu, Földvár, Gyékényes, Into és Almakert birtokok és tartozékaik őket illető részének birtokába Szerdahelyi György és fia Mihály ellenmondása miatt nem iktathatta be. 351
»»» 193. 1483. Buda, máj. 27. Mátyás király meghagyja Várdai Miklósnak és Aladárnak, hogy fegyvereseikkel Futakra vonuljanak. 353
»»» 194. 1483. Buda, jun. 8. Mátyás király meghagyja Várdai Miklósnak és Aladárnak, hogy fegyvereseikkel Futak helyett Szegeden gyülekezzenek. 354
»»» 195. 1483. Buda, junius 19. Báthori István országbiró Várdai Miklós panaszára, több battyáni jobbágyának megöletése miatt Nyiresi Fejér Miklós ellen vizsgálatot rendel. 355
»»» 196. 1483. júl. 13. A pécsváradi konvent jelenti a királynak, hogy Bezöldek és Lajmér birtokoknak Várdai Miklós érdekében elrendelt körülhatárolása Lippói Benedeknek és társának ellentmondása miatt meg nem történhetett. 356
»»» 197. 1483. aug. 17. A budai káptalan jelneti a királynak, hogy Várdai Miklóst, mivel az esztergomi káptalan Damas nevű birtoka határjárásának ellenmondott, perben idézte. 358
»»» 198. 1483. Buda, szept. 12. Mátyás király Várdai Aladár hontmegyei és barsi Jobbágyait az átvonuló hadak elszállásolása és élelmezése alól felmenti. 360
»»» 199. 1483. szept. 28. A pécsi káptalan jelenti a királynak, hogy Lippói Benedek és érdektársai panaszára Várdai Miklós és társai bizonyos lippói birtokfoglalások és egyéb hatalmaskodások miatt perbe idéztettek. 361
»»» 200. 1483. okt. 25. Bátyai Gergely, Versendi János és társaik a pécsváradi konvent előtt ügyvédeket vallanak. 366
»»» 201. 1483. Buda, nov. 13. Mátyás király Lippói Benedeket és társait Várdai Miklósnak a bezöldeki és lajméri határjárásból folyólag ellenük indított perében meg nem jelenésük miatt megbirságolja. 367
»»» 202. 1483. nov. 25. Csarnavodai Egyed a maga és fia Móricz s fivére jános nevében Pályi Jakabot és Miklóst, Reszegi Pált és néhai Vetési Péter fiait váraljai és kökényesdi birtokrészük s egy malomrészük elidegenítésétől a szentjogi konvent előtt eltiltja. 367
»»» 203. 1483. Buda, decz. 2. Szerdahelyi Mihály és Zichy Benedek Báthori István országbiró előtt a velenczei követelésből származó örökségre nézve egyességre lépnek. 368
»»» 204. 1483. Buda, decz. 3. Báthori István országbiró az esztergomi káptalannak Damas birtok határai miatt Várdai Aladár ellen folyó perében oklevelek felmutatására ujabb határnapot tüz ki. 370
»»» 205. 1484. jan. 12. A pécsváradi konvent jelenti a királynak, hogy Lippói Bendek Várdai Miklós bezöldeki birtokai határjárásának ellenmondván, megidéztetett. 374
»»» 206. 1484. Buda, jan. 14. Mátyás király Várdai Mátyást váczi préposttá és kanonokká kinevezvén, a váczi püspök és káptalan útján javadalmába kánonilag beiktattatja. 376
»»» 207. 1484. Vácz, jan. 18. Báthori Miklós váczi püspök Várdai Mátyást a neki adományozott váczi prépostságba és kanonokságba a káptalan utján beiktattatja. 377
»»» 208. 1484. febr. 4. Czibak Ferencné és Szakolyi Miklós és Bálint a világosvári és gyulai várnagyokat az aradi káptalan előtt Zaránd vára és tartozékai elfoglalásától eltiltják. 378
»»» 209. 1484. Buda, márcz. 8. Báthori Miklós váczi püspök a boldogságos Szüz otthoni oltárának rectorságát Várdai Mátyás váczi prépostnak adományozza. 379
»»» 210. 1484. Chernel, márcz. 8. Tolnamegye alispánjai és szolgabiráit a Fejér Miklósnénak Várdai Miklós és Aladár ellen folytatott ügyeit döntése végett a királyhoz felterjesztik. 380
»»» 211. 1484. Buda, ápr. 3. Erdődi (Bakócz) Tamás titeli prépost levele Várdai Aladárhoz mész égetéshez alkalmas kövek ügyében. 382
»»» 212. 1484. ápr. 11. A szentjogi konvent jelentése a királyhoz a Várdai Miklós és András panaszára a Surányi Pál, Majthesi Mihály és László által elkövetett hatalmaskodások ügyében tartott vizsgálatról. 383
»»» 213. 1484. ápr. 22. A leleszi konvent jelenti a királynak, hogy Várdai János panaszára Várdai Miklós özvegyét és fiait többrendű kisvárdai hatalmaskodás miatt perbe idézte. 385
»»» 214. 1484. máj. 18. Daróczi János özvegye egy zálogos daróczi birtokrészt a leleszi konvent előtt visszabocsát Daróczi István kezeihez. 389
»»» 215. 1484. Buda, szeptember 29. Zichy Benedek Szerdahelyi Mihályt Báthori István országbíró előtt 500 arany forint lefizetéséről nyugtatja. 390
»»» 216. 1484. Hájszentlőrincz, okt. 4. Bodrog megye alispánjának és szolgabiráinak jelentése a Várdai Miklós panaszára egy szecsei jobbágya ügyében Pacz Mihály ellen tartott vizsgálatról. 391
»»» 217. 1484. decz. 23. A leleszi konvent jelenti a királynak, hogy decz. 7-én kelt parancsára Várdai János és László, Kerepeczi Imre, Anyárcsi Gellért és Borsovai Péter a Várdai Miklós, Thegzes László és Madai László sérelmére elkövetett hatalmaskodások miatt perbe idéztettek. 392
»»» 218. 1484. Lippa, decz. 29. Kinizsi Pál levele Várdai Miklós bodroghmegyei főispánhoz, melyben felszólítja, hogy különféle kártételek ügyében szolgáltasson elégtételt. 399
»»» 219. 1485. Nagyfalu, febr. 21. Baranyamegye biráinak bizonyítványa arról, hogy szekcsői Herczeg Bernát a Várdai Miklós egyik báthmonostori jobbágyától elfoglalt szőllő visszaadását megtagadta. 400
»»» 220. 1485. Buda, szept. 3. Mátyás király az Ujhelyi Péter megöletése ügyében Csarnavodai Egyed részére kiadott királyi kegyelmilevelet és leleszi konvent előtt létrejött egyezséget Csarnavodai Egyed részére átirja. 401
»»» 221. 1485. okt. 3. A sági konvent előtt Csapi Albert a saját, valamint fivére Ferencz, és leánya Zsófia nevébenCsapi Jánost birtokainak elidegenítéséről tilalmazza. 404
»»» 222. 1485. okt. 5. Csapi Albret a sját és fivére Ferencz, és leánya Zsófia nevében Csapi Jánost a garamszentbenedeki konvent előtt birtokainak elidegenítésétől eltiltja. 404
»»» 223. 1485. Hájszentlőrincz, okt. 10. Bodrogmegye alispánja és szolgabirái tanusítják, hogy a fehérvári káptalan éli jobbágyai két társukat Várdai Miklós baracskai fogságából erőszakkal kiszabadították. 405
»»» 224. 1485. Hájszentlőrincz, okt. 10. Bodrogmegye alispánja és szolgabirái tanusítják, hogy a fehérvári káptalan a Várdai Miklós részére megállapított kötelezettségének nem tett eleget. 406
»»» 225. 1485. okt. 11. A leleszi konvent jelenti a királynak, hogy Várdai Miklóst, Aladárt és társaikat a Várdai János sérelmére elkövetett hatalmaskodások miatt perbe idézte. 407
»»» 226. 1485. Gömör, okt. 24. Gömörmegye bírái a Mátéfy Benedek és Marczali Othfy Korárd közt ez utóbbiaknak lökösházi jobbágyai által elkövetett hatalmaskodás miatt folyamatban lévő pert eldöntés végett a királyi személyes jelenlét felterjesztik. 412
»»» 227. 1485. Buda, nov. 15. Mátyás király Imre fiait a Tiszay Zsigmond özvegyével folyó perükben meg nem jelenésük miatt birsággal sujtja. 416
»»» 228. 1485 körül. Tiszai Zsigmond özvegyének kérvénye Mátyás királyhoz. 416
»»» 229. 1486. febr. 11. Szakolyi Albert és András a Pazonyi Sebestyéntől szerzett darahi és óvári birtokrészeket és Vizsoly pusztát a csanádi káptalan előtt Szárd nevű halastó és Belcsúr puszta egy részéért egykori tulajdonosainak., Darahi Kristófnak és rokonainak kezébe visszabocsátják. 417
»»» 230. 1486. Buda, febr. 16. Szunyogi András és rokonai Báthori István országbiró előtt Várdai Aladárt és rokonai Báthori István orsazágbirói előtt Várdai Aladár birtokuk és egyéb jószágaik visszaadásáról nyugtatják. 420
»»» 231. 1486. Buda, márcz. 1. Szapolyai Imre nádor Várdai Miklós és Aladár kérésére átírja Palóczi László országbirói oklevelét Bálványos vára egyharmad részének Várdai László részére történt átengedésére vonatkozólag. 421
»»» 232. 1486. Buda, márcz. 1. Szapolyai Imre nádor a Töttös László féle javak miatt folyó perben Várdai Mátyást, Miklóst és Aladárt arra kötelezi, hogy a hont, illetőleg barsmegyei Zseliz, Vezekény, Ágó, Kerekudvar, Mindszentmálosa, Peszeg, Tergenye, Kissarló, Baka birtokokat és Szék pusztát, valamint a fejérmegyei soltszéki Szalk, Csabonya és Szentmárton birtokokat adják át Töttös Orsolyának és jegyesének Várdai Jánosnak. 423
»»» 233. 1486. Buda, márcz.16. Szapolyai Imre nádor a Várdai Jánosnak Várdai Mátyás, Miklós és Aladár elleni perében kiszabott birságnak őt megillető részét az utóbbinak elengedi. 429
»»» 234. 1486. ápr. 11. A budai káptalan jelenti a nádornak, hogy néhai báthmonostori Töttös László leányát Orsolyát és Várdai Jánost, a hont-, illetőleg barsmegyei Zselicz, Vezekény, Ágó, Kerekudvar, Mindszentmálosa, Peszeg, Tergenye, Kissarló és Baka birtokok és Székpuszta, valamint a fejérmegyei soltszéki Szalk, Csabony és Szentmárton birtokába beiktatta. 430
»»» 235. 1486. május 15. Somlyai Péter pósteleki birtokrészeit a somogyvári konvent előtt elzálogosítja Korothnai Jánosnak. 432
»»» 236. 1486. máj. 18. A budai káptalan bizonylata arról, hogy Bodó Gáspár és Lévai János bodrogmegyei birtokaik ügyében Várdai Miklós és Aladár ellen a nádor előtt nem jelentek meg 433
»»» 237. 1486. Buda, jún. 25 . Mátyás király Várdai János panaszára Várdai Aladár többrendű hatalmaskodása ügyében a budai káptalan útján vizsgálatot rendel el. 434
»»» 238. 1486. jul. 7. Csapi Albert a nagyváradi káptalan előtt fia és fivére nevében is eltiltja Csapi Jánost javai elidegenítésétől. 436
»»» 239. 1486. szept. 6. A budai káptalan jelentése a királyhoz a Váradi János által Ajakon és Pátrohon Várdai Aladár sérelmére elkövetett hatalmaskodások ügyében tartott tanukihallgatásokról. 437
»»» 240. 1486. Retz, okt. 4. Mátyás király meghagyja az ország biráinak, hogy a Töttös-örökség miatt Várdai Mátyás, Miklós és Aladár s másrészről Várdai János közt folyó ügyében ne itélkezzenek, mert hazaérkezése után a feleket ki fogja egyeztetni. 442
»»» 241. 1486. Buda, november 14. Mátyás király a Várdai Miklós másrészről Lippói Benedek és társai között Bezeldeg és Lajmér határai miatt folyó ügyben okmányok felmutatását rendeli el. 443
»»» 242. 1486. Buda, nov. 17. Báthori István országbiró a Gyulai Gáspár által Máré vára miatt Várdai Miklós és Aladár ellen folytatott per tárgyalását az alperesek kérelmére elhalasztja. 444
»»» 243. 1486. Buda, nov. 20. Mátyás király meghagyja Valkó megye biráinak, hogy dabasi Isthy Péternek Várdai Mátyás boszniai választott püspök elleni ügyekben szolgáltassanak igazszágot. 445
»»» 244. 1486. Buda, nov. 23. Szapolyai Imre nádor a Várdai János által Várdai Mátyás, Miklós és Aladár ellen folytatott perben átirja a leleszi konvent ugyanezen évi jelentését, mely szerint Várdai János Mátyás boszniai püspöknek és fivéreinek ajaki és patrohi birtokrészeibe zálog czimén beiktatta. 447
»»» 245. 1486. nov. 23. A kolozsmonostori kinvent előtt Sándor András kisdobai birtokrészét 50 arany forintért eladja Kádár Péternek. 451
»»» 246. 1486. Buda, decz. 13. Várdai Miklós fiai, Miklós és Aladár Szerdahelyi Dersfi Istvánnal a Töttös László hagyatéka iránt támasztott követeléseire nézve az országbíró előtt kiegyeznek. 452
»»» 247. 1486. Buda, decz. 19. Várdai Miklós s másfelől nyiresi Porkoláb Péter és nyirsei Fehér Miklós özvegyei ügyük elintézését a király előtt szt. György nyolczadára halasztják. 455
»»» 248. 1486. A kői káptalan Báthori István orszábiró parancsára átírja egy régebbi kiadványát, amely a Töttös László és Várdai István kalocsai érsek közt létre jött örökbefogadási szerződésre vonatkozik. 456
»»» 249. 1487. jan. 31. Mátyás király meghagyja Valkómegye biráinak, hogy dabasi Isthy Péternek Várdai Mátyás választott boszniai püspök elleni ügyében, melyet szabálytalanul intéztek el, tartsanak uj tárgyalást. 458
»»» 250. 1487. Buda, jan. 31. Mátyás király parancsa Valkómegyéhez Dabasi Péternek egy, Várdai Mátyás boszniai püspökhöz Gradaczra szökött jobbágya ügyében. 459
»»» 251. 1487. Buda, febr. 3. Mátyás király meghagyja Valkómegye biráinak, hogy Várdai Mátyás boszniai választott püspöknek dabasi Isthy Péter elleni ügyében szolgáltassanak igazságot. 460
»»» 252. 1487. Buda, márcz. 1. Mátyás király meghagyja Szabolcsmegye biráinak, hogy Eszenyi Csapi Albert által Csapi János szolgáiról a vármegye törvényszékén mondott becsmérlő szavak felől tanusítványt adjanak. 461
»»» 253. 1487. Buda, márcz. 18. Várdai Miklós levele fivéréhez Várdai Aladárhoz különféle magánügyekben. 462
»»» 254. 1487. Buda, márcz. 22. Dersfi István Várdai Miklóst és fivérét a Töttősevina birtokra és tartozékaira vonatkozó oklevelek átadásáról Báthory István országbiró előtt nyugtatja. 464
»»» 255. 1487. ápr. 12. A leleszi konvent tanusítja, hogy Szakolyi András és Albert a szárdi halastó és Bolcsur puszta egy részének birtokába ellenmondás nélkül beiktattattak. 465
»»» 256. 1487. ápr. 22. A szekszárdi konvent jelentése a királyhoz az özv. Fejér Miklósné nyiresi birtokának elfoglalása ügyében Várdai Miklós és várnagya Sárogi Mihály ellen tartott vizsgálatról. 467
»»» 257. 1487. Buda, máj. 3. Várdai Aladár levele fivéréhez Miklóshoz, a királynői jobbágyok részéről szenvedett sérelmek s a török hadjárat ügyében 472
»»» 258. 1487. Sopron, jun. 4. Mátyás király Várdai Mátyásnak, Miklósnak és Aladárnak a Töttös-féle hont-, bars- és fejérmegyei birtokok miatt Várdai János és felesége Töttös Orsolya ellen folyó perben uj tárgyalást rendelvén el, az alpereseket a kalocsai káptalan utján megidéztati. 473
»»» 259. 1487. Apagy, jun. 18. Eszenyi Csapi János és Albert Szabolcsmegyei birái előtt összes peres ügyeik, valamint közös halászatuk tárgyában egyességet kötnek. 476
»»» 260. 1487. Buda, aug. 13. Mátyás király meghagyja a választott biráknak, hogy a Várdai Milós és özv. nyirsesi Fejér Miklósné közt végzettekről a pécsváradi konvent előtt tegyenek vallomást. 478
»»» 261. 1487. szept. 26. A pécsváradi konvent bizonyítványa a Várdai Miklós özv. nyiresi Fejér Miklósné között bizonyos kölcsönös kártételek ügyében választott birák által hozott itéletről. 479
»»» 262. 1487. nov. 8. Báthory István országbiró a Várdai Aladárnak, Mátyásnak és Miklósnak Várdai János elleni zálogváltási ügyében ez utóbi részére oklevél felmutatására határidőt tűz ki. 480
»»» 263. 1487. nov. 11. A pécsváradi konvent előtt Szerdahelyi Dersfi István Várdai Miklóst és fivéreit a Töttös-örökség czímén lefizetett 1000 aranyforintról nyugtatja. 481
»»» 264. 1487. Buda, decz. 14. Várdai Miklós továbbá özv. Fejér Miklósné és érdektársai pereik elbírálását Mátyás király előtt választott birákra bízzák. 482
»»» 265. 1487. Jenő. Lossonczi Lászlóné Várdai Katalin levele fivéréhez Várdai Miklóshoz családi ügyekben. 483
»»» 266. 1487 körül. Mátyás király a kisasszonyfalvi Istvánffy István által Várdai Miklós és Aladár és Szalánczy László kárára elkövetett hatalmaskodások ügyében Baranyamegya bírái útján vizsgálatot rendel. 484
»»» 267. 1488. máj. 28. A budai káptalan jelentése a királyhoz a Várdai Jánosné Töttős Orsolya fiusítása tárgyában Bars vármegye törvényszékén tartott tanukihallgatásról. 486
»»» 268. 1488. Buda, jún. 14. Mátyás király a Barochi Pál és családja s másrészről Morgai Gáspár, András és Miklós közt az iváni apátság kegyuri joga, a Baglyas nevű erdő s bizonyos tamásszerdahelyi, szentdemeteri, bohnyáni, honti és kakucsi birtokrészek ügyében létrejött egyezségből folyólag a szekszárdi konventet beiktatásra utasítja. 490
»»» 269. 1488. aug. 11. A leleszi konvent jelenti a királynak, hogy Csarnavodai Egyed Balázsé birtok határjáró oklevelének ügyében Surányi János és György ellen perbe idéz tetett. 494
»»» 270. 1488. Bécs, aug. 18. Várdai Aladár levele fivéréhez Várdai Miklóshoz. 496
»»» 271. 1488. Bécs (okt. 6 előtt). Mátyás király szenterzsébeti Forster György és Tejedi Sebestyénné Tiszay Orsolya között Surd birtok és tartozékai iránt folyó per újrafelvételét megengedvén, a peres feleket a pozsonyi káptalan utján megidézteti. 497
»»» 272. 1488. okt. 6. Eszenyi István Csapi Albertet ötven forint lekizetéséről nyugtatja. 499
»»» 273. 1488. november 19. Tarjáni István a Várdai Mátyástól és Miklóstól 200 forintért zálogban birt Mezőlak és Gét nevű bitokokat a zálogos összeg lefizetése ellenében a pécsváradi konvent előtt nekik visszaadja. 500
»»» 274. 1488. Buda, nov. 24. Mátyás király a Tejedi Sebestyénné Tiszay Orsolya és másrészről szenterzsébeti Forster György és neje Ilona között több somogymegyei birtok miatt folyó perben okiratok felmutatására ujabb határidőt tüz ki. 501
»»» 275. 1489. január 11. Zichy Benedek özvegye és fia, Benedek a somogyvárai konvent előtt ügyvédeket vallanak. 503
»»» 276. 1489. jan. 21. Báthori István országbíró előtt Szirmai Fóris kis- és nagybulcsui és asztélyi (Bereg m.) birtokrészeit bizonyos feltételek mellett Bulcsui György gyermekeinek ajándékozza. 503
»»» 277. 1489. Terbes, febr. 13. Perényi Imre levele Csapi Albrthez és társaihoz egy Füzér várára vonatkozó oklevél iránti és egyéb ügyekben. 505
»»» 278. 1489. Buda, február 28. A fehérvári káptalan és Várdai Miklós bizonyos peres ügyükben nagylucsei Dóczi Orbán kincstartó és kirendelt biró előtt egyességre lépnek. 506
»»» 279. 1489. Buda, ápr. 4. Gyulai Gáspár és Várdai Miklós Márévára ügyében fennforgó pérüket Báthori István országbiró előtt választott birák döntése alá bocsátják. 507
»»» 280. 1489. Buda, máj. 22. Mátyás király parancsa a királyi kuria itélőmestereihez a Tiszay Zsigmond özvegye és Himffy Imre közt folyó pernek a legközelebbi nyolczad alatt való elintézése iránt. 508
»»» 281. 1489. Buda, jun. 1. Mátyás király Várdai Miklós és Aladár kérésére átiratban kiadja a fehérvári keresztes konventnek1476. jan. 5-én, Paksi Pál és László ügyében kiállított perbehívó oklevelét. 509
»»» 282. 1489. Apagy, aug. 3. Szakolyi Miklós és János Szabolcsmegyetörvényszéke előtt szakolyi birtokrészüknek bárki által leendő használata ellen tiltakoznak. 510
»»» 283. 1489. Eger, aug. 8. Jenei Ambrus egri olvasó kanonok mint püspöki helynöki helyettes biró Nagy Pál – Várdai Aladár udvarbírája – és Álcs Benedek adósait tartózásaik. teljesítésére több egri egyházmegyei pélbános útján kiközösítés terhe alatt megiteti. 511
»»» 284. 1489. szept. 5. Menyői János egy menyői jobbágytelkét a kolozsmonostori konvent előtt ötven arany forintért eladja Kádár Illésnek. 513
»»» 285. 1489. Buda, szept. 25. Várdai Miklós és Aladár levele anyjukhoz különböző oklevelek és lószerszám ügyében. 515
»»» 286. 1489. okt. 6. A kalocsai káptalan jelenti a királynak, hogy a fehérvári káptalan Báthori István országbiró meghagyása folytán Váradi Miklós és Tárnoki Péter panaszára több régibb hatalmaskodás miatt perbe idéztetett. 515
»»» 287. 1489. Buda, nov. 9. Báthori István országbiró Szakolyi Albert és Ikladi Istvánnak guthi Ország László, Zsigmond és János továbbá Kállai András és Apagyi Tamás ellen bizonyos birtok foglalások miatt folytatott perbébe Szabolcsmegye és a leleszi konvent utján közvizsgálatot rendel el. 519
»»» 288. 1490. Komárom, jan. 26. Mátyás király Tóth Balázs almási jobbágy házát és szöllőit a közterhek alól fölmenti. 523
»»» 289. 1490. Apagy, febr. 8. Szabolcsvármegye törvényszéke a Váradi Miklós által dögei udvarbírájának megöletése miatt Várdai János ellen folytatott pert az alperes fellebezése folytán a királyi kuriába felterjeszti. 524
»»» 290. 1490. Beregszász, márcz. 29. Beregvármegye biráinak jelentése a királyhoz a gelyénesi Kis Máté és mikaji Pani Illés által Csarnavodai János ellen elkövetett hatalmaskodásokról. 529
»»» PÓTLÉK. 532
»»» 291. 1470. decz. 6. Mátyás király Várdai István bíboros kalocsai érsek és rokon kérésére átírja Lak, Lajmér, Majsa és Kerekegyház birtokok. 1394. évi határjáró levelét. 532
»»» 292. 1478. Buda, febr. 17. Tiszai Zsigmond özvegye Margit Szentpál nevű birtokát és egyéb somogymegyei birtokrészeit Báthori István országbíró előtt 400 forintért eladja Szenterzsébeti Forster Györgynek és nejének Ilonának. 534
»»» NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 537
»»» Helyreigazítandók. 575
»»» 1. kötet
»»» 2. kötet
»»» 3. kötet
»»» 4. kötet
»»» 5. kötet
»»» 6. kötet
»»» 7/1. kötet
»»» 7/2. kötet
»»» 8. kötet
»»» 9. kötet
»»» 10. kötet
»»» 12. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat