Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 12. kötet (1931)

Szerző: Zichy Ferencz, gróf (1811-1900)
Cím: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő : 12. kötet
Megjelenési adatok: Pest : Magyar Történelmi Társulat, 1931. – XXXII, 579., 1 t. – 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:

Három egymásután következő év vakációját töltöttem el Podluzsányban, a zsélyi uradalom egyik pusztáján, mely idő alatt gróf Zichy István engedélyével betekintési nyerhettem nemzetségének zsélyi gazdag levéltárába. Ottani kutatásom egyik eredménye az alábbi kötet, mely a levéltár mindazon középkori oklevelét és számadási jegyzékét foglalja magában, melyek eddig a család bőkezűségéből kiadótt Zichy-Codex szerkesztőinek figyelmét elkerülték, vagy amelyekre a missilis anyag rendezése közben ráakadtam. Kötetünk, mely az Árpád-korból 5. a XIV. századból 51 és végül a XV.-ből Mátyás király halálozási évével bezárólag 216 oklevelet és iratot tesz ismeretessé, tulajdonképen nem egyéb), mint a kiadott I—XI. kötet pótkötete és mivel az általunk közölt anyag a már kiadottnak integráns része, kötetünket a Zichy-Okmánytár sorozatába kellett beillesztenünk.


Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» Impresszum
»»» ELŐSZÓ. [V]
»»» AZ ANYAG SZÁRMAZÁSA ÉS KIADÁSI MÓDJA. [VII]
»»» A LEVÉLTÁR TÖRTÉNETÉHEZ. [XI]
»»» 1. 1268 körül. Zala, Pünkösd utáni pénteken. Mihály nyitrai ispánnak és a királynői udvar birájának itéletlevele, mely szerint a tárnoki királynői jobbágyok és Csom fia Mihály ispán közt folyó perben a vitás földet ez utóbbinak ítélti. [1]
»»» 2. 1280 körül. A leleszi konvent előtt a Guthkeled nemzetségből származó (Kisváradi) Aladár rokonával, Andrással abban egyezett meg, hogy a kérdéses 5 márkát később fizeti meg. 2
»»» 3. 1285 körül. Tiba fia, István ispán és László között folyó perben az előbbi meg nem jelenése miatt a biróság elítéli. 2
»»» 4. 1293. Buda. Birói perhalasztó levél, mely szerint Berki Tamás mesternek a (Diódi) Jeska fia, Péter és társai ellen indított pereelhalasztatott. 3
»»» 5. 1294 körül. Az egri püspöki helynök ítélete Leuka fia, István özvegye és leánya által Váradi Lászlótól követelt hozomány és leánynegyed kiadása ügyében. 4
»»» 6. 1319 eleje. az aradi káptalan jelenti a királynak, hogy az 1318. nov. 19-ke körül kelt parancsára (Becsei) Töltős és Veszős panaszát, hogy Benedek nevű rokonukat Komán fiainak, Györgynek és Miklósnak szolgái félholtra verték, megvizsgáltatta. 4
»»» 7. 1320. jún. 27. A váradhegyfoki kersztes konvent bizonyságlevele, hogy Daróczi János petei birtokát a Káta nemzetségbeli Gábor fia Tamás fia Jánosnak eladta. 5
»»» 8. 1329. május 11. A hévizi keresztesek konventje jelenti a nádornak, hogy Jekumin óbudai várnagy és nádori albiró máj. 5-iki parancsa értelmében Zamto falu határait megjáratta és annak birtokába Becsei Imrét beiktatta. 7
»»» 9. 1332. márc. 29-e körül. A bácsi káptalan jelenti a királynak, hogy a vett parancs értelmében, melyet Károly kirély a Csanád nemzetségbeli Dénes fia Pál (,,Paulus filius Dijonisii de genere Chanad”) kérésére adott ki, Tárnok (,,Tarukij”) királyi falúnak Makófalva (,,a parte possessionis Makoufoula”) felé eső határait megjáratta és a vizsgálat eredményét, melyet Imre karpapja Jaza.i László és Figud-i László kir. emberek egyikének jelenlétébe végzett, leírja. 9
»»» 10. 1332. Visegrád, máj. 23. Erzsébet királyné bizonyságlevele, mely szerint az általa kiküldött biróság előtt Péter budai polgár özvegye és Becsei Imre lévai várnagy között egy hévizi mészárszék birtoklásáért folyó perben fogott bírák közbenjöttével békés megegyezés létesült. 9
»»» 11. 1334. ápr. 9. Az esztergomi káptalan Károly királynak jelenti, hogy a vett parancs értelmében, melyet a király ,,Gregorius Gaytias ” kérésére ,,Datum in alto Castro secundo die octavarum festi Pasce, anno Domini M-o CCC-o XXX-o quatro” adott ki, a hontmegyei ,,Mortund” falu határait megjáratta. A határjárást ,,Laurencius” kir. ember jelenlétében ápr. 7-én (,,feria quinta proxime preterita”) János esztergomi javadalmas karpap végezte. A határ leírásban szerepel: Kysfolud mint szomszédos falú; aqua Schicnice a határon belül . Továbbá jelenti a káptalan, hogy a határjárásnak ellentmondó Becsei Imre fiait, Töttös mestert és Veszőst, ,,Tergunie” falú urait ápr. 7.-én, Corard mestert pedig, akinek nevében famulusa, Menolt mondott ellen, ápr. 8-án a király színe elé idézte. A kápt. kiadvány kelte: ,,sabbato proximo ante quindenasfesti Pasce Domini”. 10
»»» 12. 1338. nov. 4. A nagyváradi kersztesek konventjének bizonyságlevele arról, hogy komorói Loránd fia Tamás és János és Jakab nevű gyermekei a Szabolcs vármegyei Komoró községben lévő birtokuk dél felé eső fele-részét Váradi László fia Jánosnak továbbra is zálogba adják 18 márkáért avval a afeltétellel, hogy bármikor visszaválthatják, eladás esetén azonban csak a zálog-birtokosnak adhatják el. 11
»»» 13. 1343. Buda, január 13. A pestújhegyi város előljárósága igazolja, hogy Veydner János és Domonkos szőlőjüket Tamás királyi tárnokmesternek 300 ezüst márkáért eladták. 11
»»» 14. 1343. Visegrád, márc. 2. I. Lajos király megrősíti Erzsébet királynénak febr. 11-én kelt oklevelét, mely átírva közölte Máriafolye-nek, Drugeth Vellermes nádor özvegyének jan. 28-án adománylevelét, mely szerint ez utóbbi, a nádor írásába nem foglalt kívánságának megfelelően, visegrádi kuriáját egy sessio földdel János ottani plébánosnak és testvérének ajándékozta. 12
»»» 15. 1343. Visegrád, márc. 12. Tamás kir. tárnokmester bizonyságlevele, mely szerint András fia Miklós mester országbiró (Becsei) Töttös kir. főajtónállónak ajándékozta azon visegrádi házhelyet, mely Sánta István telepes testvérének, Jakabnak után reá szállott. 15
»»» 16. 1343. Visegrád, jún. 3. I. Lajos király a boldogult Drugeth Vellermes nádor visegrádi kuriáját özvegyének Mária asszonynak, adományozza. 17
»»» 17. 1343. Pilis, aug. 20. A pilisi konvent (Becsei) Töttös kir. főajtónálló mesternek és barsi ispánnak, mint egyháza protektorának visegrádi kuriáját 20 márkáért eladta. 18
»»» 18. 1343. Visegrád, szept. 26. I Lajos király bizonyságlevele, mely szerint Barnabás fiai, Kopasz Pető és Berec visegrádi kuriájukat 2 márkáért (Becsei) Töttös kir. főajtónállónak és barsi ispánnak eladták. 19
»»» 19. 1343. Visegrád, szept. 26. I Lajos király bizonyságlevele, hogy Tamás fia János és testvérei visegrádi kuriájukat (Becsei) Töttös kir. főajtónállónak és barsi ispánnak 3 márkáért eladták. 20
»»» 20. 1344. Visegrád, jan. 13. Vid nyitrai püspök és királyi titkos kancellár bizonyságlevele, mely szerint Füzesi Mihály és fia Domonkos visegrádi kuriájukat (Becsei) Töttös királyi főajtónállónak és barsi ispánnak 5 márkáért eladták. 21
»»» 21. 1346. Pétervárad, okt. 4. I Lajos király megparancsolja Barsmegsének, hogy (Becsei) Wesszős udvari lovagjának Szék községben lévő birtokrészét, melyet a lukaikak elfoglalva tartanak, adják vissza. 22
»»» 22. 1347. márc. 13. Zemplén vármegye hatósága bizonyítja, hogy egyrészről Pap István, Detre fia, másrészről Tamás fia János az egymásnak okozott jogtalanságok megszüntetésére fogott bírák ítélete alá bocsátják magukat. 23
»»» 23. 1347. Buda, ápr. 5. A budahévizi ispitályosok káptalanja Pazzanduk nevű birtokuk nagy részét 10 évre (Becsei) Töttösnek engedik át azon kötelezettséggel, hogy a birtokot régi határaival szolgáltassa vissza. 24
»»» 24. 1348. márc. 23. A hévizi keresztesek konventjének bizonyságlevele, mely szerint Drugeht Vellermes nádor özvegye visegrádi fundusát (Becsei) Töttös királyi főajtónállónak adományozta. 25
»»» 25. 1349. Buda, jan. 21. I. Lajos király (Becsei) Töttös kir. főajtónálló kérésére Drugeth Vellermes nádor özvegyének és a hévizikeresztesének 1348. márc. 23-án kelt okleveleit, melyek szerint az előbbi visegrádi kúriáját nevezett Töttösnek adományozta, átírja és az adományozást megerősíti. 26
»»» 26. 1350. körül. Zsoldjegyzék kifizetett pénzekről. 28
»»» 27. 1354. szept. 1. A leleszi konvent jelenti Erzsébet királynénak, hogy a jún. 29-én kelt parancsa értelmében a vári királynői jobbágyokat István fia Istvánnak járó pénzösszeg megfizetésére felszólította és miután nem fizettek. őket a királyné színe elé megidézte. 28
»»» 28. 1355. jan. 2. A leleszi konvent előtti Ajaki Péter és fia János Pederajak nevű szabolcsmegyei birtoknak elidegenitése miatt Ajaki Miklós és Berec ellen tiltakoznak. 30
»»» 29. 1356. jún. 29. A leleszi konvent I Lajos királynak jelenti, hogy a vett parancs értelmében, melyet a király ezeni Tamás fia János a maga, valamint Simon, László és Imre testvéreinek nevében előterjesztett kérésére ,,Datum Wissegrad in festo beati … … quinquagesimo sexto”….. 31
»»» 30. 1357. Patak, júl. 3. Kelemen fráter, a magyarországi minorita szerzeteseknek provinciális Márton fia Miklós pataki polgárt nejével és gyermekeivel együtt a szerzetbe confraternek beveszi. 31
»»» 31. 1358. Visegrád, ápr. 30. I. Lajos király megparancsolja (Becsei) Töttös fiainak, Miklósnak és Lászlónak, hogy a Pomáz falú birtokcseréjére vonatkozó leveleket Leutsák tótországi helytartónak mutassák be. 32
»»» 32. 1358. Eger, nov. 22. Miklós egri püspöki helynök egyrészről a Váradi Miklós felperes, másrészről a Hanvai László és Farkas alperesek közt bizonyos leánynegyed kiadása ügyében folyó pert elhalasztja. 33
»»» 33. 1360. Avigon, aug. 15. Ferenc bibornok, a penitenciária hivatal főnöke Bágyai Pál fia Benedeknek és feleségének gyóntató szabad választására ad engedélyt. 34
»»» 34.1365. márc. 16. (D. Oculi) után. Szabolcs vármegye (,,Nos magister Pous vicecomes et quatour iudices nobilium de Zabolch”) bizonyságlevele, mely szerint Gégényi Belijd fia Péter (,,Petrus filius Belijd de Gegen”) Gégényi Mihálynak Péter nevű jobbágyát az országúton félholtra verette. Az ügy megvizsgálását ,,[Johannes] filius Thome de Zonuk” szolgabiró végezte. 34
»»» 35. 1396. jún. 30. A lelszi konvent bizonyságlevele, mely szerint Laczk fiai Pál mester beregi ispán és János mester lelszi prépost, mint királynői kiküldöttek az Eszényi család és az eszényi pálos kolostor (,,Jacobus prior et fraters sui ecclesie beate Marie Virg. de Ezen ord. Hermitarum s. Pauli primiheremite”) közti birtokperben eljártak…. 35
»»» 36. 1371 máj. 12. László nádor az egri káptalannak megparancsolja, hogy a Magyar Pál-féle szabolcsmegyei ajaki birtok tulajdonába – a Váradiakat adományozás révén megillető rész kivételével – a váradi püspököt iktassa be. 35
»»» 37. 1374. aug. 10. Imre, az egyik egyház püspöke, bizonyára a római szentszék követe Kisváradai János fi Domonkosnak és nejének gyóntatópap szabadon való választását engedélyezi. 42
»»» 38. 1374. körül, Kassa, aug 20. Erzsébet királyné János beregi ispánnak megparancsolja, hogy jánosi jobbágyai a Lőrinc fia Miklósnak okozott kárért jóvátételt adjanak. 42
»»» 39. 1380. jan. 21. Birósági bizonylat, mely szerint a túzséri oratorium hovátartozandosága miatt egyrészt Túzséri László, másrészt Várdai János fia Domonkos közt még a boldogult Miklós egri püspök előtt megindult perben Váradi Domonkosnak a bizonyítás megengedtetvén, a nevezett jan.17-én Bertalan lorándházi….. 43
»»» 40. 1381. Kárász, szept. 13. A Garai Miklós nádor által Szabolcs és Bereg vármegye részéről tartott közgyűlésen, Bereg vármegye alispánja és birótársai bizonyítják, hogy az Uporiak Pap nevű birtokát a szomszédnépek elfoglalták. 44
»»» 41. 1381. dec. 21. A leleszi konvent jelentése, hogy a vett kir. parancs értelmében Balázs kisváradi telepes panaszát megvizsgálta és igaznak találván a hatalmaskodó Pércsi Mikét a király elé idézte. 45
»»» 42. 1384. jún. 3.körül. Garai Miklós nádor a Váradi János fia alperes közt a biharmegyei Pelbárdhida falu beiktatása miatt folyó perben az utóbbit meg nem jelentése miatt elmarasztalja. 46
»»» 43. 1386. Eger, máj. 5. András mester egri püspöki helynök a Túzséri István, Gál, Kilián és György, s Bezdédi László alpereseket meg nem jelenésük miatt elmarasztalja. 47
»»» 44. 1386. Eger, júl. 2. András mester egri püspöki helynök a Barta litkei pap, mint felperes és Túzséri László fiai, Kylian és György, meg Lukács fia Gál alperesek közt folyó perben ez utóbbbiakat meg nem jelenésük miatt elmarasztalja. 48
»»» 45. 1388. Buda, ápr. 13. Jakch András kir. kincstárnok levele Perényi Miklós főpincemesterhez, melyben a király által a királyné konyhája részére kiutalt 1000 forintból 200 forint azonnali átadását kéri. 49
»»» 46. 1388. körü, Buda.Zsigmond király parancsa Perényi Péterhez, hogy Stiborich Stibornak 16 forint aranyat fizessen ki. 49
»»» 47. 1394. febr. 7-ke körül. Jegyzéke azoknak, akik a Kisváradi Zsigmond és testvérei Mihály, Miklós és Pelbárt mároki (Bereg vm.) jobbágyaitól elvett joszágokat visszaadták. 50
»»» 48. 1395. Nagyfalú, júl. 31. Baranya vármegye hatósága Zsigmond királynak jelenti, hogy a pécsi kardinális nyárádi jobbágyai által a báthmonostori töttösi László lajméri és kerekegyházi birtokán elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta és a károsult panaszát igaznak találta. 51
»»» 49. 1396. Buda, jún. 13. Zsigmond király parancsa Valkó vármegyéhez (,, viris magnificis [dominis Nocolao Treutul de Neuna] et Stephano de Korogh banis Machoviensibus, comitibus nostris vel vicemitibus…”), hogy Báthmonostori László fia Lászlónak György nevű szentgyörgyi jobbágyát, aki a földadó megfizetése és engedélye nélkül Bebek Miklós kalocsaiérsek szentiváni birtokára szökött, régi urának adassék vissza. 52
»»» 50. 1397. aug. 21. Baranya vármegye hatósága Zsigmond királynak jelenti, hogy a pécsi kardinális emberei által a pécsváradi apát és konvent vasasi jobbágyain elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 53
»»» 51. 1397. aug. 22. Baranyavármegye hatósága (,,magister Nicolaus filius Demetrii de Muthychyna vicecomes de Baranya et iudices nobilium de eadem”) Zsigmond királynak jelenti, hogy a pécsi kardinális emberei által Imre pécsváradi apát és konvent vasai jobbágyain elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta….. 56
»»» 52. 1397. szept. 15. Baranya vármegye hatósága(,,magister Nicolaus filius Demetrii de Muthychyna vicecomes de Baranya et iudices nobilium de eadem”) Zsigmond királynak jelenti, hogy a pécsi kardinális emberei által Imre pécsváradi apát és konvent kökényesi (,,Krokenyes”) birtokán tartózkodó Sebestyén jobbágyán elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta…. 57
»»» 53. 1397. szept. 15. Baranya vármegye hatósága(,,magister Nicolaus filius Demetrii de Muthychyna vicecomes de Baranya et iudices nobilium de eadem”) Zsigmond királynak jelenti, hogy a pécsi kardinális emberei által Imre pécsváradi apát és konvent Gyak-i jobbágyain elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta…. 57
»»» 54. 1398. jan. 4. A somogyi konvent Zsigmond királynak jelenti, hogy a kalocsai és váci káptalan és embereik által a pécsváradi apát és konvent ecsényi birtokán elkövetett erőszakos határkiigazgatási ügyet megvizsgáltatta. 58
»»» 55. 1398. máj. 9. A somogyi monostor konventje Zsigmond királynak jelenti, hogy a Gyureki Miklós, Mihály és Domokos által a pécsváradi apát és konvent ecsényi jobbágyain elkövetett hatalmaskodást megvizsgáltatta. 60
»»» 56. 1399. Visegrád, febr. 21. Pelsőczy Böbek Detre nádor Kiskágya birtokot és Egyed birtok negyedét az egyfelől Adonyi András és László, másfelől Gyapoli Ördög István és Oszlári Majosfi Pálné Ilona közt folyó perben az utóbbiaknak odaítéli. 62
»»» 57. 1400. Visegrád, nov. 13. Szécseni Frank országbiró azon perben, mely Kölkedi István és a pécsváradi apát közt folyik, ítéletet mond és a pécsi káptalant utasítja, hogy Kölkedi a vitás kölkedi birtokba ismét beiktassa. 70
»»» 58. 1400. körül. Tolnavár. Marczali Dénes értesíti Töttös Lászlóékat, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem mehet hozzájuk; a levél vivője azonban mindenről beszámol. 72
»»» 59. 1400. körül. Kő. Péter kőiprépost Töttös Lászlótól lovat kér. 73
»»» 60. 1401. márc. 22. A váradi monostor konventjének bizonyságlevele, mely szerint András és Benedek kispályi jobbágyai a Péterkevölgye dülőben lévő rétjüket György nagypályi jobbágyuknak eladták. 73
»»» 61. 1401. Visegrád, ápr. 12. Zsigmond király meghagyja a pécsi káptalannak, hogy a Kekughi Bak Péter és társai által a pécsváradi apát egyik pécsváradi jobbágyán elkövetett hatalmaskodásokat 74
»»» 62. 1401. Visegrád, máj 5. Szécseni Frank országbíró a Báthmonostori László és Gyurkei Miklós közt fenforgó ügyet elhalasztja. 77
»»» 63. 1402. Vári, febr. 15. György vári és István gelényesi plébánosok az egri püspöki vikáriusnak jelentik, hogy Kisváradi Mihályt a Csarnavodaiak ellen megidézték. 78
»»» 64. 1402. körül. Ludányi István macsói bán Töttős Lászlónak ellenségei ellen fegyveres segítséget igér. 79
»»» 65. 1403. körül. Szécseni Frank országbíró bizonyságlevele, hogy Töttős László Herczeg Péternek a 7 márka bírságpénzt megfizette. 79
»»» 66. 1404. Csernel, jan. 7. Tolnavármegye hatósága Szécseni Frank országbíró parancsára Zsigmond királynak jelenti, hogy Jánosy Mihály, Lukács és Miklós panaszát, mely szerint Zselizi Vesszős Tamás fia György és Battyáni Töttős fia László embereikkel Jánosy Mihály házát megrohanták, felgyújtották, s Jánosy Miklóst és Jánost megölték, megvizsgáltatta és igaznak találta. 80
»»» 67. 1404. febr. 8. A szekszárdi konvent Szécseni Frank országbírónak jelenti, hogy Vesszős Tamás fia Jánosnak birtokrészét Battyán Jánosi, Kompoltfalva és Malafalva nevű birtokokban Ábel Jakab és a bíróság részérelefoglalta és Máréi Gunya fia Miklóst, az elítélt javainak elrejtője megidézte. 81
»»» 68. 1407. Buda, febr. 24. Zsigmond király parancs Baranya vármegyéhez, hogy egyes nemesek által a pécsváradi apát berkidi jobbágyain elkövetett hatalmaskodásért elégtételt adassanak. 83
»»» 69. 1410. körül. Töttős László Barlyádi Benedek deákot bizonyos ügyek elintézése végett magához hivatja. 84
»»» 70. 1410. körül, jan. hónapban. János rasacheti jobbágy Töttős Lászlótól, urától a mások által rajta esett sérelemért orvoslást kér. 85
»»» 71. 1410. körül. Egyed csütörtökhelyi bíró levele urához, Töttős László, melyben a György ispántól elszenvedett jogtalanságért orvoslást kér. 86
»»» 72. 1410. körül. Imre nevű egyén levele bizonyára Töttős Lászlóhoz, melyben a boszniai igazságszolgáltatásnak az úr és szolgája közti viszonyra vonatkozó pontjait magyarázza. 86
»»» 73. 1410. körül. A Töttős és valószínűleg a Zrinyi család két tisztje között folyó levelezés egyik dokumentumának fogalmazványa. 87
»»» 74. 1410.körül. Pécsvárad, Pünkösd előtti pénteken. Kelemen deák, a pécsváradi konvent jegyzője Töttős Lászlónét értesíti, hogy a konvent által a Töttős család ellen kiadott levelek másolatával kész, azok elvitelére küldöncöt kér; továbbá értesítést kér arról, hogy a férje által igért lovat részére kiadhatja-e? 87
»»» 75. 1412. jan. 13. A fehérvári káptalan kéri Töttős lászlót, hogy a tizedjövedelmet Győri Jakab mesternek, kanonoktársuknak szolgáltassa ki. 89
»»» 76. 1412. Bátor, nov. 17. Báthori György deákjának, Antalnak megbízó levele Solymo városhoz küldött emberei részére. 89
»»» 77. 1412. dec. 28. A kalocsai káptalan Garai Miklós nádor ítélete alapján Kajánd, Acsaegyháza, Gara és Timak bodrogmegyei birtokok határát megjáratta és Báthmonostori László fia Lászlót azoknak birtokába beiktatta. A káptalan kiküldötte, Gergely karpap Koltai Márton nádori jegyző jelenlétében végezte a határjárást és a beiktatást. 90
»»» 78. 1413. Visegrád, okt. 11. Zsigmond király a Keményfalvai Mihály és Lukács, valamint a Töttős László közt fennforgó ügyben tljasítandő okmányfelmutatást nov. 8-ára halasztja. 90
»»» 79. 1413. körül.Chudich István blinai polgár és kereskedő panaszleve Töttős Lászlóhoz, melyben a Lack fia Miklós mester emberei által rajta elkövetett sérelemért elégtételt adását kéri. A sérelem azért történt, mivel Lack fia Miklós mester egyik jobbágyát Töttős birtokán, Csütörtökhelyen kifosztották. Mellékletként a báthmonostori uradalmat érintő és 1411-1412-ből származó számadási jegyzetek. 91
»»» 80. 1414. Nagyvárad jan. 16. – László, nagyváradi kannonok és püspöki vicarius az egyfelől Pelbárthidai István és Oszlári Majosfi Pálné Pelbárthidai Ilona, másfelől Albősi Dávid közt folyó perben Kisváradi Mihály, Miklós és Pelbárt részére átírja pelsőczi Böbek Detre nádornak Kiskágya és Egyed birtokok tárgyában 1399. febr. 21-én kelt ítéletlevelét. 94
»»» 81. 1414. Zágráb, máj. 8. Csupor Pál szlavon bán szomszédvári Tóth Lászlónak és társainak Báthmonostori László elleni ügyét Szt. Mihály nyolcadára halasztja. 96
»»» 82. 1414. Kálló, júl. 21. Szabolcs vármegye Zsigmond királynak jún. 8-án kelt parancsára jelenti, hogy a Pázoni testvérek panaszát, hogy egyik jobbágyuk szekerét Pázoni Miklós jogtalanul elvette, megvizsgáltatta és igaznak találta. 96
»»» 83. 1414. körül. Dózsa csanádi püspök Báthori Jánost értesíti, hogy zálogba tatt fegyvereit ki fogja váltani és azokat tőle bármikor elvitetheti. 97
»»» 84. 1414. körül, Hadház, Husvét utáni csütörtökön. Balázs zeleméri és Miklós hadházi plébánosok János hevesi főesperes, egri püspöki helynöknek jelenti, hogy a Tóthszó felől lakó mocsiakat felszólították, hogy a Szt. György egyházhoz térjenek vissza, de azok nem engedelmeskedtek. 98
»»» 85. 1415 körül. Buda, nov végén. Váradi Miklós és Pelbárt levele Váradi Mihályhoz a monostori jobbágyaiknak Biharmegye alispánjai részéről okozott károk ügyében. 98
»»» 86. 1415-1417. A konstanczi zsinaton résztvevők jegyzéke. 99
»»» 87. 1417. Zelemér, febr. 2. Lukács zeleméri pap jelenti Vicedominis Máthé esztergomi vicariusnak, hogy Hosszúmacsi Sandrin özvegyét megidézte. 108
»»» 88. 1417. máj. 25. Zsigmond király parancsa a nádorhoz, országbíróhoz és Jakab kir. személyes ügyhallgatóhoz, hogy Máré vár és tartozékainak felébe Töttős László özvegyét haladéktalanul iktassa be, miután a máréi Gunya család és Töttős László közti perben a vár felét a Töttősöknek ítélték, de az ítéletet végre nem hajtották. 109
»»» 89. 1418. júl. 4. Pomázi Csikó István levele Töttős László özvegyéhez, melyben török fogságból való szabadulását adja tudtára. 111
»»» 90. 1420. január. – Bodrog vármegye közgyűlésén tárgyalt ügynek, Gezti Mihály fia László és Zanai Miklós által Báthmonostori László özvegyének és fiainak Patala nevű birtokán elkövetett hatalmaskodásról szóló jelentés fogalmazványa, illetőleg Patala szoszédos birtokosai és a bodrogmegyei nemesek jegyzéke. 112
»»» 91. 1420. júl. 25. Miklós tasnádi vicarius Szentkirályi Simont Sarmasági János özvegye ellen a szántói és mindszenti plébánosok útján maga elé idézi.. 114
»»» 92. 1420 körül, Gyulafehérvár Kállai János erdélyi kanonok kéri atyját, hogy részére jövedelmei behajtásához ökröket és hordókat küldjön. 115
»»» 93. 1420-1437. Töttős László özvegyének egyik tisztjéhez intézett levele, melyben egy vitatott számadási jegyzék ügyében intézkedik. 116
»»» 94. 1421. Buda, szept.3. Zsigmond király parancs a avárosokhoz, hogy a vétség és bűneset miatt területükön letartóztatott nemesek felett ne merészeljenek ítélkezni, hanem adják át őket az ő rendes bíróságalnak. 116
»»» 95. 1422-1437 közt. Mohács, Letare előtti szombaton. Henrik pécsi pöspök megbizó levele Zádori Ferenc részére, akit nővéréhez, Töttős László özvegyéhez küldött. 118
»»» 96. 1423. Kisgyőr. jún.21. – Zsigmond király a Szakolyaiaknak elngedi a rájuk rótt pebeli bírságoknak őt illető részét. 118
»»» 97. 1423 körül. Buda, dec. 7. Töttős János kéri anyját, hogy a szolgálatból elbocsátott régi tisztjüket, Porkoláb Pált fogadja vissza. 120
»»» 98. 1424.. Buda, febr. 28. Zsigmond király a Váradi Pelbárt és a Daróczyak közt folyó pert elhalasztja. 121
»»» 99. 1424. Bátor, máj. 3 .Báthori János özvegye, Margit asszony Báthori Antal azon pénz megfizetéséről nyugtatja, melyet annak serédi birtokrésze zálogból való kiváltására kölcsönzött. 122
»»» 100. 1425. Buda, nov. 9. Garai Miklós nádor a fehérvári káptalan és Töttős László közti per tárgyalását Vizkereszt nyolcadára halasztja. 123
»»» 101. 1425. körül. Zseliz város levele Töttős László özvegyéhez, melyben régi szabadságukban való megtartásukat és enyhébb adóztatást kérnek. 123
»»» 102. 1427. Zseliz, jún. 29.Zseliz város előljáróságának levele Töttős László özvegyéhez, melyben megmagyarázzák, hogy az ottani Töttős-birtok a súlyos adózások és azigorú földesúri intézkedések miatt néptelenedett el. 124
»»» 103. 1472. (1427) Szond, szept. 12. Csipcsi György értesíti – urát, Töttős Jánost, a szondi sókamara ispánját, hogy részére ecetet, borsót és égetett bort küldőtt; továbbá kamarai ügyekről referál. 126
»»» 104. 1429. Székesfehérvár, júl. eleje. Zsigmond király a szlavon bán útján utasítja Kőrös vármegyét, hogy vizsgáltssa meg Töttős László özvegyének panaszát, mely szerint Garázda Jakab szentkirályi népei a fia élelmezésére Nádorfehérvárra küldött élelmiszerrel teli kocsiját elvették. 127
»»» 105. 1429. körül. Mindszent, Péter ap. vigiliája. Mindszenti György missilis levele a Ramocsháziakhoz, hogy küldjék hozzá Györgyöt, hogy vele a részükre járó földről tárgyalhasson. 128
»»» 106. 1429. Jegyzéke azon károknak, melyeknek Tóth László népei az 1420-as években Töttős László birtokain okoztak. 129
»»» 107. 1430. Buda, febr. eleje. Garay Miklós nádor a Töttős László és Keménfalvai György közt folyamatban levő per tárgyalását húsvét nyolcadára halasztja. 131
»»» 108. 1430. Sempthe máj. 6. Töttős László Zsigmond király előtt ügyvéjének azon intézkedését vonja vissza, mely szerint beleegyezése nélkül a Herczeg László és társai által davóthi sókamarai ingóságok ügyében Bodrog vármegye hatósága előtti indiíott perben a kitűzött határidőt elfogadta. 132
»»» 109. 1430. nov.1. Ismeretlen személy ügyvédvalló levele. 133
»»» 110. 1430. körül. János feák blinai tiszt levele úrnőjéhez, Töttős László özvegyéhez, melyben a blinai birtok állapotáról számol be. Többek közt azt is kérdezi, hogy a hatalmaskodó Zrinyi Péter ellen eljárjanak-e, végül jobbágytelkek adományozásáról tesz jelentést. 134
»»» 111. 1430. körül. Domonkos kállói plébános László ajaki egyházi zenészt magához hívja, hogy patronusok jobbágyai ügyében együtt ítélkezzenek. 136
»»» 112. 1431. Konstanz, jan. 13. Váradi Miklós levele atyjához, melyben íjjakat kér; majd lovak küldését sürgeti, hogy a húsvét utáni negyedik héten tartandó lovagi tornán részt vehessen. 136
»»» 113. 1431. aug. 12. Cillei Hermann szlavón bán válaszlevele Töttős László özvegyéhez, melyben a kirótt birság összegét kérdezi. 137
»»» 114. 1431. Miláno, dec. 5-18. közt. Váradi Miklóst kéri atyját, hogy Ártánházai László familiárisának, akit most hazabocsájtott, fegyverzetét egészítse ki. 138
»»» 115. 1432. ápr. 13.-a körül. Pálóczi Máté nádor parancsára a szabolcsmegyei Pap község birtokába Váradi Pelbárt beiktatják. 138
»»» 116. 1432. Siena, szept. 30. Zsigmond király parancsa, hogy Töttős László özvegyét, Orsolya asszonyt senki bíróság elé ne állíthassa mindaddig, amíg fia Töttős László az ő kiséretében külföldön tartózkodik. 140
»»» 117. 1433. Siena, ápr. 19. Váradi Miklós levele atyjához, melyben Zsigmond király tárgyalásairól és úti programmjáról számol be és végül pénzt és lovakat kér. 142
»»» 118. 1433. aug. 15. A fehérvári keresztesek konventje Zsigmond királynak jelenti, hogy a vett parancs értelmében, melyet átír, Fehérvármegye hatóságával együtt lefolytatott általános jellegű vizsgálat eredményeként Pázmányi Demetert, Benedek és Jánost Noé fehérmegyei falu birtokába ismét visszahelyezte. 143
»»» 119. 1433. Geszt, nov. 7. Zanai Miklós özvegye, Annos asszony megbizó-levele emberei részére, akiket Töttős Lászlóhoz küldött. 147
»»» 120. 1434. Levelek, ápr. 4. Szabolcs vármegye hatóságának ítéletlevele, mely szerint a Szokolyi János (“Johannes filius Georgii de Zakol,,) felperes és Mikei Kristóf alperes közti peres ügyben az utóbbit meg nem jelenése miatt már másodízben elítéli. A per tárgya Ártánházai Antal megyei kiküldött jelentésébe foglaltatik. A felperes nevében Symon deák jelent meg. 148
»»» 121. 1434. Tapson, aug. 26. Thapsoni László missilis levele Töttős Lászlóhoz, melyben kéri, hogy egyik jobbágyát engedje hozzá költözni. 148
»»» 122. 1435. Pozsony, jan. 13. Zsigmond király a cseh Blaskó kezében lévő Nagyszombatot és egyéb helységeket pénzen váltván vissza, megparancsolja Nasrvagh lakósainak is, hogy a váltságdíj megfizetése céljából a Blaskónak eddig fizetett adó egy évi összegét Cseh Péter macsói bánnak lévai várába szolgáltassák be. 149
»»» 123. 1435. Pozsony, ápr. 4.- Zsigmond király Váradi Miklóst és hasonnevű fiát Szabolcs vármegye ispánjaivá nevezi ki. 150
»»» 124. 1435. Pozsony, ápr. 5. Zsigmond király parancsa a bíróságokhoz, hogy Töttős László davothi és zondi sókamara-ispán elleni bírói eljárást ne indítsanak azok panaszára, akik az ő testvére, János által királyi parancsra elvitetett tárgyak miatt pörölni akarják. 151
»»» 125. 1435. Nagyszombat, máj. 28. Zsigmond király a macsói bánok útján megparancsolja Baranya vármegyének, hogy Töttős Lászlónak szolgáltasson elégtételt, mivel nevezett nyugtáját fizetés nélkül és jogtalanul Bóli Mihálynak kiszolgáltatták. 153
»»» 126. 1435. Nagyszombat, máj. 29. Zsigmond király a Csapiaknak elengedi a rájuk rótt perbeli birságoknak őt illető részét. 154
»»» 127. 1435. Nagyszombat, jún. 9. Zsigmond király szigorú parancsa Újbánya városához, hogy azon 100 forint évi adót, melyet azelőtt Smikovszkynak hódoltsági adóként fizettek, Cseh Péter macsói bán lévai várába haladéktalanul fizessék be. 155
»»» 128. 1435. Várdai Miklós kéri Miklós fiát, hogy legyen gondja azon kocsirakomány visszaszerzése, melyet embereit elvesztése a sját birtokán megtalált. 157
»»» 129. 1435. Pozsony, okt. 10. Zsigmond király Cillai Hermann szlavon bán útján Zágráb vármegyének megparancsolja, hogy a szomszédvári Tóth László által Töttős László blinai birtokán elkövetett hatalmaskodást vizsgálja meg és a hatalmaskodót a báni törvényszék elé idézze. 158
»»» 130. 1435. Tata, dec. 8. Zsigmond király parancsa Harapki Bothos Andráshoz, hogy Töttős László holmiait, amelyeket fegyverei útánvételkor Tapolczán felejtett, valamint egyik familiárisának visszatartott lovát adassa ki. 160
»»» 131. 1436. Székesfehérvár, jan. 7. Zsigmond király a macsói bánoknak meghagyja, hogy a kalocsai káptalan közbejöttével vizsgálatot indítsanak azon hatalmaskodás ügyében, melyet Nagyvölgyi István Báthmonostori Töttős László Valfer nevű birtokán azáltal követett el, hogy a halastavat halásztatta és az erdőt kivágatta.t 161
»»» 132. 1436. Szeged, ápr. 19. Zsigmond király parancs Gúthi Országh János zarándi ispánhoz és kunok bírájához, hogy a maradási, thoankutjai és szabadkai királyi népek által a báthmonostori uradalom birtokain elkövetett hatalmaskodásokért Töttős Lászlónak elégtételt adasson. 163
»»» 133. 1436. Szeged, ápr. 21. Zsigmond király parancsa a bíróságokhoz, hogy Töttős László özvegye, Orsolya asszony ellen Biró fia János pécsváradi polgár által indított pöröket szüntessék be és nevezett polgárt követelésével, mivel az adavothi sókamarával kapcsolatos, a királyi személyes bíróság elé utasítsák. 164
»»» 134. 1436. Szeged, ápr. 21. Töttős László értesíti anyját, hogy a tótországi (szlavoniai) birtokaik ügyében Roh fiaival nem egyezhetett meg; a bántól ez ügyben kieszközölt oltalomlevelet mellékelten küldi. 167
»»» 135. 1436. Várda, aug. 26. Várdai Miklós missilis levele Miklós fiához, melyben családi ügyekről és pénz küldéséről értesíti. 167
»»» 136. 1436. körül. Miklós leleszi prépost levele Kállai Lökös Miklóshoz és fiához Jánoshoz, melyben kéri, hogy 8 napon belül értesítsék, hogy beiktatásuknak ellentmondók elleneljárnak-e vagy nem, mert az ellenfeleik gyakori sürgetésére az idéző leveleket kénytelen lesz kiadatni. 168
»»» 137. 1437. Nagyszombat, febr. 9. Bajmóczi Noffry Bardó missilis levele Váradi Miklóshoz, melyben többek közt arra is kéri, hogy a császár előtt vegye pártfogásába, ha ellene áskálodnának. 170
»»» 138. 1437. Prága, aug. 1. Zsigmond király rendelete a székelyek ispánjaihoz, hogy a debreceni sókamarából Váradi Miklós kir. tanácsosnak szolgálati illetménye fejében 700 forint értékű sót adjanak. 171
»»» 139. 1437. Stendrő, aug. 14. Rozgonyi István temesi ispán felkéri Szabolcsvármegyét, hogy a rácdespota magyarországi városaiból elvitt holmikat adják vissza. 172
»»» 140. 1437. Prága, okt. 7. Zsigmond király neheztelését fejezi ki Czekei Márton diósgyőri várnagynak és barsi ispánnak, mivel Rédei Mátét és Stanchi Andrást Kaczola puszta birtokába ezideig nem iktatta be, miért is szigorú parancsot ad a beiktatására. 172
»»» 141. 1438. Buda, jan. 31. Töttős László s Boóli Gergely és Mihály Garai László macsói bán előtt egymást kölcsönösen kielégítetteknek vallják. 174
»»» 142. 1438. Máré, jan. 17. Gunya Mihály missili levele Töttős Lászlóhoz, melyben tudtul adja, hogy a kettőjük közti vitás ügyekben ő is a békés megegyezés híve. 175
»»» 143. 1438. körül. Velike, máj. 10. Velike György levele Váradi Miklósnéhoz, melyben tudatja, hogy a kért bort szivesen küldi és közeli látogatását kilátásba helyezi. 176
»»» 144. 1438-39. Pozsony, Husvét nyolcadján. Albert király rendelete Csaholi Jánoshoz, Báthori Istvánhoz és a szabolcsmegyei szolgabírákhoz, hogy általános jellegű vizsgálatot tartsanak azon hatalamaskodás ügyében, melyet György rác despota böszörményi népei a két Váradi Miklósnak, Szabolcs vármegye főispánjainak Szentgyörgy birtokán elkövettek. 176
»»» 145. 1439. Lőcse, máj.17. János segniai püspök, pápai követ Perényi Jánosnak és feleségének gyóntató pap szabad választását engedélyezi. 179
»»» 146. 1439. Buda, jún. 11. Töttős László kir. kincstárnok levele nejéhez, Anna asszonyhoz, melyben gazdasági ügyekről intézkedik. 180
»»» 147. 1439. okt. 9.-nov. 5.-e közt. Csepei György, Töttős László kincstárnok familiarisa levelet intéz urához, hogy tőle információt kérjen azon kirélyi parancs értelmezéséhez, mely szerint Chalapiai Dávid török császárnak és Thallóczi Matkónak nevezett császár udvarának költségeire a kúnok és jászok adójából 1000-1000, vagy csak 1000 forintot kell-e fizetnie? 180
»»» 148. 1440. A budai zsidó hitközség kérvénye Erzsébet királynőhöz, melyben szabadságaik megerősítését kérik. 181
»»» 149. 1441. Flórenc, aug. 26. Petrus de Caveisrubeis pápai ügyhallgató, akire a Kiskereki László özvegyének és László fiának kérésére a köztük és Nagykereki Pánczél György és János között bizonyos kegyúri jog miatt Mihály bihari főesperes előtt folyó per kivizsgálása bizatott, a váradi egyházmegye világi és egyházi hatóságainak megparancsolja, hogy a Kiskerekiek kérésére a jogaikra vonatkozó iratokat hiteles másolatban adják ki. 182
»»» 150. 1441. Flórenc, aug. 26. Petrus de Caveisrubeis pápai ügyhallgató a Kiskereki László özvegye és fia László, mint felperesek és Nagykereki Pánczél György és János, mint alperesek közt folyó perben a nagyváradi egyházmegye világi és egyházi hatóságai útján nevezett alpereseket és Mihály bihari főesperest, az ügy eddigi bíráját a pápai szék (bíróság) elé idézi. 188
»»» 151. 1441. Tamási, okt. 30.Thamási László levele Töttős lászlóhoz a politikai eseményekről. 193
»»» 152. 1442. Phanberg, febr. 27. Garai László macsói bán és liptói ispán megbízó levele György alkalmazottja részére, akit segélykérés ügyében Töttős László kir. főkincstárnokhoz küldött. 194
»»» 153. 1442. Újvár, ápr. 17. Thamási Henrik értesíti Töttős Lászlót, hogy a pénz-veréssel kész lesz; a királynő győzelme biztos, és mindent meg fog tenni neki is, amit csak kíván; végül Miklós vajda haláláról emlékezik meg. 194
»»» 154. 1442. Garigh, jún. 15. Thallóczi Matkó horvát-szlavondalmát bán Töttős Lásszlót értesíti, hogy az elvett lovak ügyében kivánságát Zrinyi Péternek megírta; majd péntekre halat kér tőle. 196
»»» 155. 1442. körül, Babouch, okt. elején. Ismeretlen személyiségnek, talán a babócsai vár urának levele Töttős lászlóhoz, melybenazt írja, hogy a királynét Bécs felé útjában hagyta el, s most az érsek és nádor azt tanácsolják, hogy a király táborába menjen. A közös ügyeik megbeszélésére végül találkozási helyet kér. 196
»»» 156. 1443. Byemkó, jún. 10. Byczkele István adószedő értesíti Töttős Lászlót, hogy a Száván túli jobbágyait nem adóztatta meg súlyosan, miért is hasonló elbánást kér az ő jobbágyait illetőleg. 197
»»» 157. 1443. Kathenik, jún. 14 Berzenczei Tódor szlavonia adószedő levele Töttős Lászlóhoz találkozásuk ügyében. 198
»»» 158. 1443. Szentbenedek. Szerdahelyi Ders levele Orbán szentkereszti plébánoshoz, melyben kéri, hogy Zluga Ferenc adójának kivetésénél figyelemmel legyen rá. 198
»»» 159. 1443. Ulászló királynak Budán, 1443-ban az ország rendeivel hozott törvénye. A hadierők restsurálására pénzbeli adó kivetését határozták el. Hogy a restaurálás sikerrel járjon, a belföldi hatalmaskodások megszüntetésére törvényes intézkedéseket léptetnek életbe, azok átlépőire szigorú megtorlásokat. A hatalmaskodási ügyek liquidálására rövid terminust jelölnek meg. A törvény végrehajtásával, valamint Kassa vidékének, a Szepességnek, továbbá Zolyom, Trencsén, Zalaés Vasvármegyék pacifikálásával Újlaki Miklós és Hunyadi János erdélyi vajdák, mint országos kapitányok bizatnak meg. 199
»»» 160. 1443. körül. Velike, Szt. Ilona utáni csütörtökön. Nagy Gergely velikei várnagy értesíti Töttős Lászlót, hogy jobbágyát nem az ő emberei fosztották ki, majd panaszolja, hogy a tengerpartra árúkért küldött emberét Töttős jobbágyai mégis kirabolták. 199
»»» 161. 1444. Bartán, jún. 29. Nagyvölgyi László levele Töttős Lászlóhoz, melyben rágalmazó ellen védi magát és végül háza renoválására meszet kér. 200
»»» 162. 1443. dec. 24. Szécsi Simon, Jakab, Miklós és Gál által Csapi Ákos birtokán, Bazzán okozott károk felsorolása. 201
»»» 163. 1444. év elején. A váradi káptalan átírván I. Ulászló király hozzáintézett parancsát jelenti, hogy a Csapi Ákos ezeni és egyéb birtokain. György rácz despota és mások által elkövetett hatalmaskodásokat megvizsgáltatta. 209
»»» 164. 1446. Buda, szept. 26. Hunyadi János kormányzó Wsai Miklósnak, Rozgoni Sebestyén tisztjének, nemkülönben Vhati Mihálynak, Lászlónak és Dezsőnek Vázsony, Csepel, Barnag és Kisszőlős veszprémmegyei falvakat adományozza. 211
»»» 165. 1448. Ferrara – Wárdai István egyetemi hallgató, Wárdai Milklósnak, nagybátyjának elszámol 1447 aug. 10-dec. 25-ig történt kiadásairól. – Gergely familiáris részére, akit visszaküldött, útiköltséget, csak úgy adhatott, hogy Péduában egyik barátjától 12 dukátot kölcsönzött.-…. 213
»»» 166. 1448. Ferrara, márc. 1. Wárdai István, az egyházjog hallgatója Wárdai Miklóshoz, nagybátyjához. – A szokásos egészségi állapotról szóló jelentés és kívánás után azt írja, hogy a bacalaureatusságát illetőleg ne fájjon odahaza a fejük; ő tudja, mivel tartóziknemzetsége becsületének…. 214
»»» 167. 1448. Buda, jún. 2. Hunyadi János kormányzó értesíti Várdai Miklóst, hogy a közölteket tudomásul vette és magához kérete őt tanácskozás végett. 214
»»» 168. 1448. jún. végén. György rácz despotának missilis levele Hunyadi János kormánytóhoz, melyben kéri, hogy a kárára Zakonyi Miklós részére kibocsátott adománylevelet vonja vissza. 215
»»» 169. 1448.Ferrara, okt. 9. Váradi István kánonjogi tanuló missilis levele Váradi Miklóshoz, nagybátyjához. – Csodálkozik, hogy Gergely familiáris visszatérte óta, aminek már majdnem egy éve, se pénz, se levelt nem kap hazulról….. 215
»»» 170. 1449. Ferrara, febr. 21. Várdai István missilis levele nagybátyjához, Várdai Miklóshoz. – Hallotta, hogy Jánost, Magyarország kormányzó urát seregestül együtt leverték és csak alig néhányan menkültek meg. Szomorúsága annál nagyobb, mivel tudja, hogy Mihály nagybátyja is a harcolók között volt. Sorsáról mielőbb értesítést kér…. 216
»»» 171. 1449. Ferrara, júl. 14. Wárdai István missilis levele nagybátyjához, Várdai Miklóshoz. – Megelőző napokban Ártánházay Lászlóval küldött levelet. Az abban foglaltakat most röviden ismétli…. 217
»»» 172. 1449. A Kisvárdai család birtokát képző Dőge és Litke földesúri adóztatása egyéb számadási jegyzetekkel. 218
»»» 173. 1450. Hájszentlőrinc, márc. 23. Bodrog vármegye hatósága bizonyítja, hogy Töttős László a pécsváradi apátnak elégtételt akart adni, mivel egyik szerzetesét jobbágyai állítolag kifosztották, de a felperes a kitűzött időben nem jelent meg. 223
»»» 174. 1450. körül. Leltárjegyzék. 224
»»» 175. 1450körül. Kőtösszeg, júl. 26. Csáki Ferenc bihari és szathmári ispán levele Sós Györgyhöz, a pécsváradi apátság haszonlévőjéhez, melyben kéri, hogy reá való tekintettel Töttős László birtokain ne hatalmaskodjék. 225
»»» 176. 1450 körül. Hódos község földesurának, Töttős Lászlónak a Garázda Miklós által okozott károk miatt panaszkodik. 226
»»» 177. 1450 körül. A Máré vár birtokosainak származási táblája. 228
»»» 178. 1451. Eger, febr. 10. (Hédervári) László egri püspök Várdai Istvánt és Lászlót kéri, hogy jobbágyaikkal fizettessék meg a tizedet. 228
»»» 179. 1452. Ibrány, jún. 29. Szakolyi Miklós levele rokonához, Várdai Miklóshoz, melyben többek közt banderiumot és ijjászokat kér. 229
»»» 180. 1453. Prága, nov. 21. Várdai István pathai főesperes levele nagybátyjához, Várdai Miklós szabolcsi ispánhoz, melyben értesíti, hogy a lucrum camere fizetése alól ez évben fel vannak mentve; tudatja, hogy a napokban kinevezik nagybátyját főkincstárnokká és hogy Aladár testvére a királytól tisztséget nyert. Polch Mihály birtokainak megszerzését is megemlíti, s végül pénzt és lovatkér. 230
»»» 181. 1453. Prága, dev. 6. V. László király felkéri Hunyadi János országos főkapitányt, hogy szorgalmazza budai Farkas László szerémi adókivetőt és adóbeszedőt (,,Ladislaus Farkas de Buda dicator et exactor lucricamere), hogy a jövő évi kamara-nyereségből fizessen ki 150 forintot Várdai István doktornak, akinek a fenti összeget szolgálatában tett költségeinek megtérítéseképen kifizetni elrendelt. 231
»»» 182. 1453. Váradi Aladár kérvénzének fogalmayvánza, melyben királyától a magvaszakadt Poch Mihály bitrokainak maga és testvérei részére való adományozását kéri. 232
»»» 183. 1453. körül. (Herczegh Ráfael) kalocsai érsek emberei által Töttős László valferi és asszonyfalvi birtokán okozott károk jegyzéke és értékelése. 232
»»» 184. 1454. Buda, jan. 7. – Pálóczi László országbíró Csapi Ákosnak a Nagymihályiak elleni perében ez utóbbiakat a leleszi konvent útján megidézteti. 234
»»» 185. 1454. Prága, jan. 26. Váradi István levele a királyi udvarból nagybátyjához, Váradi Miklóshoz, melyben kéri, hogy Szabocs megyében azonnl hajtassa be az adókat, nehogy úgy járjon, mint Csáki Ferenc, akiknek bihari megyéjében karhatalommal fogják azt behajtani; továbbá küküllői espersségének ügyében intézkedik, stb. 236
»»» 186. 1454. Szendrő, máj. 31. György rác despota levele Garai Lászlóhoz, melyben őt is sürgeti, hogy Szegeden tartsanak mielőbb gyűlés, melyben a törökkel ötendő fegyverszünet meghosszabítását fogadják el és őt írásban értesítsék, hogy mennyi időre fogják megkötni, mert a török császár vezéreit másként Nádorfehérvár és Magyarország megtámadásától nem tudja visszatartani. Levelében beszámol közbelépéséről és erról a veszélyől, mely Magyarországot a török részéről fenyegeti. 237
»»» 187. 1454. aug. 13. A Szabolcs vármegye által Homonnai István és Bertalan és társaik ellen, akik Losonczi Albert birtokain hatalmaskodtak, megtartott általános jellegű vizsgálat eredményének fogalmazványszerű feljegyzése. 240
»»» 188. 1454. körül. A pécsi püspök tisztjei által a Töttős birtokain okozott károk jegyzéke. 241
»»» 189. 1455. Eger, febr 25. Váradi István erdélyi prépost levele Miklós nagybátyjához, melyben Harangozó István útrabocsátását kéri, hogy őt a római kuriába küdhesse, stb. 243
»»» 190. 1455. Buda, okt. 12. Váradi István erdélyi prépost megbízó levele Pál deák alkalmazottja részére, akit nagybátyjához, Váradi Miklós kir. főkincstárnokhoz küldött. 243
»»» 191. 1456 előtt. Mór deák, Haniki János nádori ítélőmester jegyzője az Emőd és Visoly várakra vonatkozó oklevelek kiállításáért valakitől ajándékot kér. 244
»»» 192. 1456. Bécs, aug. 7. Várdai Aladár nagybátyjától, Várdai Miklóstól lovakat kér; értesíti a király török elleni hadjáratáról stb. 245
»»» 193. 1456. Bécs, aug. 8. Várdai István egri prépost, kir. alkancellár levele Várdai Miklós nagybátyjához, melyben megnyugtatja, hogy a csehek támadása valószínűtlen, ha ez mégis megtörténne , forduljon védelemért Szentmiklósi Pongráchoz. Irja továbbá, hogy a királlyal Nándorfehérvár alá megy a törökök ellen és pontos jegyzéket küld azokról az emberekről, akiket magával akar vinni. Ezeket részben Pozsonyba, részben Budára kívánja maga elé küldetni. Végül többek közt kéri, hogy pataki kuriájára stb. legyen gondja nagybátyjának. 246
»»» 194. 1456. Futak, nov. 4. Várdai István alkancellár levele nagybátyjához, Várdai Miklóshoz, melyben értesíti, hogy a Báthoriak ügyét szívén viseli; továbbá ír a király útjáról, a török elleni támadás terveiről, a nándorfehérvári pestisről, megemlíti a hadjáratban résztvevők között Hunyadi Lászlót is, stb., majd egyéb magánügyeről emlékezik meg. 249
»»» 195. 1457. Buda, ápr. 6. Várdai Aladár kir. kamarás levele Báthori András szatmári ispánhoz, hogy Dengeleghi Bernáldot és másokat, akik Szilágyi Mihály megbízásából a király ellen katonákat fogadnak fel, fogassa el és birtokait kobozza el. 250
»»» 196. 1457. Buda, máj. 27. Várdai István kalocsai vár. érsek, kir. kancellár Perényi Pál rokonát fontos ügyek megbeszélése végett magához hivatja. 251
»»» 197. 1457. okt. 1. A leleszi konvent előtt Csarnavodai Egyedet vagyoni járandóságának kiadása felől nyugtatja. 252
»»» 198. 1457. Prága, okt. 15. V. László király a küszöbön álló magyar-francia tárgyaláok megkönnyítése végett Várdai István kalocsai érsek, titkos kancellárnak és Pálóczi László országbírónak megküldi a francia és magyar királyok közt régebben folyó tárgyalások iratainak másolatát. 253
»»» 199. 1457. V. László király Várdai István kalocsai érseknek Bács városában kastély, illetőleg vár építésére ad engedélyt és felhívja Bács vármegyét, hogy az építkezésben segítségére legyen. 253
»»» 200. 1457. körül. Ismeretlen levélíró Várdai István többek közt arra biztatja, hogy a francia tárgyalások idején a török elleni küzdelmet mindenkép előmozdítsák. 255
»»» 201. 1458. Bács, árc. 29. Várdai Aladár, a kalocsai érsekség jószágkormányzója, Várdai miklós nagybátyját értesíti, hogy testvére, az érsek jól érzi magát és egészséges és továbbá, hogy a kiutalt borokat a várak és kastélyok építése miatt csak később küldheti, stb. 255
»»» 202. 1458. Buda, júl. 31. Mátyás király parancsa Szabolcsvármegyéhez a hűségeskü letételére. 256
»»» 203. 1458-1466. Mátyás királynak a csanádi káptalanhoz Szakolyi Bálint érdekében adandó és birtokba való iktatást elrendelő levélek fogalmazványa. 258
»»» 204. 1459. Helmecz, jan. végén. Palóczi László (országbíró) levele Várdai Miklós szabolcs ispánhoz, melyben közli, hogy a királyhoz kell mennie és így nem tudjacímzett és Várdai László közti félreértéseket elsimítani, de megbizatását szeretné másra átruházni. 259
»»» 205. 1459. Buda, szept. 11. Parlagi Pál diósgyőri kapitány Várdai Miklós szabolcsi ispánt kéri, hogy közte és Báthori András közötti békeltető tárgyalásokat tovább folytassa. 259
»»» 206. 1459. Bács, okt. 2. István kalocsai érsek levele Várdai Miklóshoz, (melyben siratja elhunyt nagybátyját, Miklósnak atyját, stb.) 260
»»» 207. 1459 körül. Pálócz, febr. 22. Pálócz Jánosné, Margit asszony Várdai Miklóst Kalmár Máté ingóságainak visszaadására kéri fel. 261
»»» 208. 1459 körül. A Várdai calád peres iratainak jegyzéke. 262
»»» 209. 1460. Nagyvárad, ápr. 6. János püspök Váradi Miklós Szabolcsmegye ispánjának panaszkodik, hogy egyházának ottani jobbágyait bíróság elé állítják s midőn ők ez ellen tiltakozni akaratk, nem is fogadta őket. Kéri, hogy egyháza régi szabadságait tartsa tiszteletben. 263
»»» 210. 1460. Serke-vár, szept. 12. Töttős László egyik rokona visszaköveteli azon 17 forintot, melyet Töttős az ő embereitől pesti polgárok tartózása fejében jogtalanul lefoglalta. 264
»»» 211. 1460. Ramocsháza, szept. 15. Fábián devesceri és Ferenc ramocsházi plébánosok felettes egyházi hatóságuknak (az egri vikáriusnak) jelntik, hogy vizsgálatot tartottak azon ügyben, hogy vajon a boldogult Ramocsházai György vérendeletileg hagyta-e beszterci zálogos birtokrészét Erszébet leányára, Gersanói Gergely özvegyére és, hogy a zálog-pénz őt illeti-e? 265
»»» 212. 1460. Apáti, nov. 7. István kalocsai érsek levele unokatestvéréhez, Váradi Miklós szabolcsi ispánhoz, melyben kéri, hogy Szabolcsmegye adójából, melyet a király neki adott, Pálóczinak fizesse vissza adósságát; továbbá élelmiszerek küldését kéri. 268
»»» 213. 1460. Bács, – Várdai István kalocsai érsek levele unokatestvéréhez, Várdai Miklós szabolcs ispánhoz, melyben többek közt arról értesíti, hogy az ország ügyeiben külföldre utazik. 269
»»» 214. 1461. Szekcső, febr. 7. Herczegh Pál levele Töttős Lászlóhoz (a törvénytelen adószedések ügyében). 269
»»» 215. 1461. Bács, febr. 11. István kalocsai érsek levele unokatestvéréhez, Várdai Miklós szabolcs ispánhoz, melyben gabona és élelmiszerek szállításáról intézkedik. 270
»»» 216. 1461. Szekcső, febr 13. Herczegh Pál és Péter levele Töttős Lászlóhoz, melyben értesítik, hogy töttősi jobbágyaik az ővéit nem bántották, ilyent nekik nem is engednének meg. 271
»»» 217. 1461. Bács, nov. 3. István kalocsai érsek ángyának, Várdai Miklós özvegyének, Katalin asszonynak féje elhunyta felett eészbété fejezi ki. Személyesen az országos ügyek miatt nem mehet hozzá, de gondoskodik Budán az özvegy idősb, mennyasszony lányának kelngyéjéről, stb. 272
»»» 218. 1461.- Azon károk jegyzéke, melyeket Váradi István érsek kalocsai várnagyai Töttős László birtokain okoztak. 273
»»» 219. 1462. Pétervárad, okt. 7. István kalocsai érsek nagynénje, Várdai Miklós özvegye részére a téli szükségletekre élelmiszereket küld. 275
»»» 220. 1463. Nempti, máj. 1. Vathai Miklós, a bálványosi vár gondnoka urának rendeletéből Várdai Miklós özvegyének, Katalin asszonynak szalonnát küld és elnézését kéri, hogy ezideig nem köldhette el. 276
»»» 221. 1463. Kalocsa, máj. 25. István kalocsai érsek ángyát, Várdai Miklós özvegyét többek között a szent korona visszaszerzéséről értesíti, és kéri, hogy Bálványos néhai tulajdonosának, György bánnak leányát vegye gondjaiba és rangjához illően nevelje. 276
»»» 222. 1463. Zágráb, nov. 12. István kalocsai érsek megbízó levele Szilágyi Gergely tisztviselője részére, akit ángyához, Várdai Miklós özvegyéhez küldött. A megbízó levélben egyéb családi vonatkozású ügyeket is érinti. 277
»»» 223. 1464. Szakácsi, jan. 9. Közép-Szolnok vármegye hatósága előtt Menyői Ramocsa Éliás menyői birtokából egy sessiot Valkay Oszváldnak elzálogosít. 278
»»» 224. 1464. Báth, máj. 8. Szerdahelyi Ders levele Töttős Lászlóhoz, melyben Péter fia halála miett részvétét fejezi ki. 279
»»» 225. 1464. máj. 19. – A kalocsai káptalan bizonyságlevele, hogy Töttős László a maga és időközben elhunyt Péter fia nevében a pécsi káptalan által hatalmaskodás miatt ellenük indított perben a részükre ítélt esküt máj. 18-án letette. 280
»»» 226. 1464. Frigyes római császár és Mátyás magyar király közt a magyar kir. korona visszaadása, illetőleg visszazerzése ügyében folytatott tárgyalások jegyzőkönyvének másolata, mely magába foglalta Magyarország rendeinek Székesfehérvárott 1464. ápr. 3-án és Mátyás királynak Budán, 1464. ápr. 24 24-én kelt megerősítő záradékát. 281
»»» 227. 1465. Buda, máj. 23. István kalocsai érsek levele ángyához, Várdai Miklós özvegyéhez, melyben értesíti, hogy a lakás javításának költségeire 100 frt.-ot küld, miből ég e nyáron meszet és téglát készítsenek, hogy a jövő évben a lakás építéséhez hozzákezdhessenek, stb. 281
»»» 228. 1465. Pétervárad, júl. 17. István kalocsai érsek, titkos kancellár egbizó levele Zechi Pocz János részére, akit ángyához, Várdai Miklós özvegyéhez küldött. 282
»»» 229. 1465. Bács, okt. 21. István kalocsai érsek ángyának, Várdai Miklós özvegyének meghagyja, hogy a várdai jövedelemből 40 forintot Várdai László özvegyének fizessen ki, a többit a vár restaruálására fordítsa; továbbá egyes gazdasági dolgokban intézkedik. 283
»»» 230. 1467. Buda, márc. 17. István kalocsai érsek értesíti ángyát, Várdai Miklós özvegyét, hogy Rozvágyi János tisztje által jegyzék szerint bizonyos holmikat küld. 284
»»» 231. 1467. Pétervárad, júl. 21. István kalocsai érsek ángyától, Várdai Miklós özvegyétől visszakéri a nála letett 4 ezer forintot azonkívül ezüst holmikat kér, hogy Miklós erdélyi vajda esküvőjén illően jelenhessen meg. 285
»»» 232. 1468. Bács, dec. 4. Várdai István kalocsai érsek megbízó levele Rozvágy János részére, akit bizonyos házassági ügyek elintézésére ángyához, Várdai Miklós özvegyéhez küldött. 286
»»» 233. 1469. Kalocsa, aug. 15. István kalocsai kardinális megbízó levele Tegzes Péter részére, akit ángyaihoz, Várdai Miklós és László özvegyihez küldött. 286
»»» 234. 1469-1470. A báthmonostori uradalom és a baranyai Töttős-féle birtokok földesúri adózása Várdai István kalocsai érsek részére. 287
»»» 235. 1470. Bács, aug. 18. István kalocsai kardinális ángyát, Várdai Miklós özvegyét arra kéri, hogy a megbízásából utazó szentlőrinci prépostnak egy kocsit három lóval bocsássanak rendelkezésére. 289
»»» 236. 1470. Bács, okt. 28. Várdai István kalocsai karsinális meghagyja Farkas Pál báthmonostori várnagynak, hogy árkus tized-szedővel vizsgálják felül az ottani kivetéeét. 290
»»» 238. 1470. körül. Pünkösd ünnepén. Várdai Simon, valamelyik német egyetem hallgatója magánügyeiről értesíti anyját. 291
»»» 239. 1470. A várdai vár gondnokának, Demeter várdai esperesnek és plébánosnak számadása az 1470. év első feléből. 292
»»» 240. 1471. márc. 13. özv. Zichy Benedeknének betegségében tett szóbeli végrendelete jegyzékszerűen leírva. 294
»»» 241. 1471. Adorján, aug. 11. Szilágyi Márton özvegye, Ilona asszony Besztercze városától elégtétel-adását kéri, mivel egyik polgáruk lóvételnél becsapta. 296
»»» 242. 1475. jún. 9. A királyi személynöki bíróság egyrészről a Béli Mihályné és gyermekei, Máté és György felperesek, másrészt borsai Csorba Tamás és Pál, nemkülönben alborsai Balog Ferenc és András alperesek közt folyó birtokperben az alperesek kérésére másolatban adja a pozsonyi káptalannak 1475. márc.4-én kelt jelentését és idézőlevelét. 297
»»» 243. 1477. Tolcsva (?), okt. 28. Upori László a kázoni, naményi, gellyénasi, muzsai és dedai plébánosoknak jelenti, hogy elfoglaltsága miatt a dolhai nemesek és Ezeni Albert közt jegyajándék miatt folyó peresügyben személyesen nem tehetett tanuskodást, miért is azt írásban küldi. 301
»»» 244. 1477. Gellyénes, okt. 29. A gellyénesi, kázoni, naményi és dedai plébánosok Lukács egri püspöki vikáriusnak felterjesztik a dolhai nemesek és Ezeni Albert közt bizonyos jegyajándék miatt folyó ügyben általuk lefolytatott tanukihallgatás jegyzőkönyvét. 303
»»» 245. 1478. Buda, dec. 6. Orbán prépost értesíti Csapi János barátját, hogy a kérelmezett 50 frt. értékű sót adminisztratív okokból nem a mármarosi, hanem a lippai kamarából utalta ki. 307
»»» 246. 1480. Buda, máj. 13. Pyber Benedek, a budai vár gondnoka Várdai Miklóst figyelmezteti, hogy a hazai törvények értelmében köteles azon báthmonostori jobbágyait, akik kötelezettségüknek eleget tettek, szabadon engedni, ha azok Halas kir. város területén akarnak letelepedni. 308
»»» 247. 1480. Meggyes, szept. 17. Báthori István országbíró levele Várdai Miklóshoz, melyben kéri, hogy a neki igért meszet a váci püspök megkeresésére adassa ki. 309
»»» 248. 1481. Ferrara, jún. 11. Várdai Mátyás levele Aladár testvéréhez, melyben magánügyekről értesíti. 309
»»» 249. 1483. Veszprém, márc. 20. Vetési Albert veszprémi püspök értesíti rokonát, Csapy Albert zalavári várnagyot, hogy részére a peremartoni gazdaságból 2 hordó bort kiutalt. 311
»»» 250. 1483. év vége. Tanúkihallgatás módjáról való intézkedés azon peres ügyben, melyet Tarjáni György Pál nevű majsai tisztje a rajta elkövetett hatalmaskodás miatt Sároghi Tamás deák, a Gerébek tisztje ellen indított. 311
»»» 251. 1484. Báthmonostor, szept. 27. Várdai Ferenc üdvözlő levele Vársai Aladárhoz. 314
»»» 252. 1484. körül. Avató, Csente, Negyven, Tótfalu, Bélkülüd helyiségek urbariuma. 315
»»» 253. 1484. körül. Csente, Tótfalu, Negyven, Kiskülüd és Avató falvakban lévő Várdai birtok földesúri adózása és tistjeik fizetése. 318
»»» 254. 1485. Gezth, máj. 10. Herczegh László Várdai Miklóst értesíti, hogy belkülüdi jobbágyai vele szemben hatalmaskodtak, miért is elégtételt kér. 319
»»» 255. 1485. Temesvár, nov 21. Kinizsi Pál temesi ispán Várdai Miklós bodrogmegyei ispánt értesíti, hogy az ellene emelt vádak megvizsgálására Nagy István kir. udvarnokot küldötte ki. 320
»»» 256. 1486. Dyakó, ápr. 10. Várdai Mátyás boszniai vál. püspök levele Várdai Miklóshoz, testvéréhez. – Tarjáni György útján is értesítette őket, hogy embereit Bécsben nem tudta kielégíteni. Kéri tehát, hogy Horváth Miklóst régi tisztségében újra alkalmazza. Végül több ezüst tárgy küldéséről tesz említést. 320
»»» 257. 1486. Pozsony, júl. 27. Várdai Aladár levele V. Miklóshoz, melyben értesíti, hogy a király súlyosan beteg és így ügyeikben semmit sem végezhez, stb. 321
»»» 258. 1486. Dyáko, dec. 20. Várdai Mátyás levele bátyjáho, V. Aladárhoz, melyben kéri, hogy a karácsonyi ünnepek alatt, melyet odahaza tölt, Miklós öccsével együtt keresse fel. 322
»»» 259. 1486. körül. Thegzes Lászlónak, a Várdaiak begbizottjának elszámolása ügyvédi és egyéb költségekről. 323
»»» 260. 1486. Bezeldek, Gét, Maysa, Lajmer és Ujlak birtokokra stb. vonatkozó számadási jegyzék. 324
»»» 261. 1486. A kisváradi és litkei majorságban lévő marhák jegyzéke. 325
»»» 262. 1486. körül, Visegrád. Kisvárdai Aladár levele Miklóshoz, melyben értesíti, hogy az erdélyi vajdát is sikerült ügyüknek megnyerni és kéri, hogy a fenti ügyben a megbeszélt leveleket mielőbb küldje fel hozzá. 325
»»» 263. 1487. Dyákó, aug. 29. Váradi Mátyás boszniai püspök levele Miklós öccséhez, melyben neheztelését fejezi ki, hogy birtokaik dolgában az ő megkérdezése nélkül intézkedik, stb. 326
»»» 264. 1487. Pécs, szept. 7. Zsigmond pécsi püspök Várdai Miklóst értesíti, hogy kérésére két báthmonostori uradalmi jobbágyát városában nem engedi letelepedni. 327
»»» 265. 1488. Buda, aug. 7. Várdai Mátyás boszniai püspök levele Miklós öccséhez, melyben többek közt arról értesíti, hogy Bodó Gáspárt, aki az adózás ellen mozgalmat inditott, a rendek előtt bevádolták; továbbá, hogy a király az ellenséges érzelmű sziléziai hercegeket nyilt csatába legyőzte. 328
»»» 266. 1488. Buda, okt. 21. Várdai Mátyás boszniai püspök levele öccséhez, Miklóshoz, melyben az országgyűlés végzéséről, a királynak Vratiszlavia való távozásáról és egyebekről értesíti. 329
»»» 267. 1487. Buda, nov. 24. Várdai Aladár értesíti Várdai Miklóst, hogy a királyhoz megy, miért is a közelgő oktavális törvénykezési napokon nem lehet jelen. Sok elintézendő dolguk van és az ezekkel kapcsolatos levelekről ír. Kéri, hogy mielőbb jöjjön Budára, hogy ügyeiket sikeresen elintézhesse. 329
»»» 268. 1489. Dyákó, márc. 9. Várdai Mátyás boszniai püspök kéri öccsét, Várdai Miklóst, hogy egyháza ügyeiben segítségére legyen; értesítse a királynak Budára való érkezéséről és az Aladárnak szóló levelét juttassa el rendeltetési helyére. 331
»»» 269. 1489. Oklevélkivonatok a fehérvári káptalan hatalmaskodásairól, melyeket felszekcsői és éldi jobbágyai Várdai Miklós szemböczi és baracskai birtokán elkövettek. 331
»»» 270. 1490. Czike, márc. 18. Czikei János levele Csapi János diósgyőri ispánhoz, melyben ez utóbbi szolgájától, Nagy Istvántólszenvedett sérelmek miatt panaszkodik. 334
»»» 271. 1490. körül. Domokos géti plébános ellen lefolytatott vizsgálat jegyzőkönyve. 335
»»» 272. 1490 körül. A Várdai urak pereihez kiadott iratok jegyzéke. 338
»»» FÜGGELÉK: I. A kisvárdai uradalom urbáriuma 1521-ből. II. Várday Ferenc erdélyi püspökségének (1513.-1524.) számadásai. 341
»»» I. A kisvárdai uradalom urbáriuma 1521-ből. [343]
»»» II. Várday Ferenc erdélyi püspökségének (1513.-1524.) számadásai. [365]
»»» 1. 1515. szept. 1-1522. Szentmihályi Tamás Végedi Imrétől, akit püspöke, Várdai Ferenc 1515. aug. 16-án tordai főesperessé nevezett ki, a fehérvári provisorságot átvévén, a fehérvári majorság állatállományáról az alábbi könyvet vezeti: Regesta boum et pecorum. 375
»»» 2. 1517. márc. 17. Szolnoky László, az erdélyi püspök gyalúi provisora tisztségét Szentmihályi Andrásnak az alábbi jegyzéke mellett adja át. 379
»»» 3. 1518. ápr. 17-18. Ambrus, a gyalui Provisor (tiszt) sáfárja Várdai Ferenc erdélyi püspök gyalui tartozkodásának költségeiről elszámol. 380
»»» 4. 1520. Várdai Ferenc erdélyi püspök fehérvári provisorának, Szentmihályi Tamás jószágigazgatónak szamadáskönyve (1520. febr. 17-1520. aug. 31-ig). 382
»»» 5. 1521. márc. 12. Várdai Ferenc erdélyi püspök fehérvári kastélyának leltára. 422
»»» 6. 1521 körül. Szanmihályi Tamásnak, Várdai Ferenc erdélyi püspök fehérvári jószágigazgatójának (provisor) egyik, két és fél hónapra terjedő részletes elszámolásának összesítő jegyzéke. 423
»»» 7. 1522. Az erdélyi püspök fehérvári jószágigazgatójának kezéhez 1522-ben befolyhatott püpöki jövedelmek jegyzéke. 424
»»» 8. 1523-1524. Thomory Zsigmondnak, Várdai Ferenc erdélyi püspök tasnádi provisornak bevételei. 425
»»» 9. 1524. A Várdai Ferenc erdélyi püspök 70 főből álló katonaságának zsoldjegyzéke 1524-ből, Várdai Mihály püspöki jószágkormányzásának idejéből. 427
»»» 10. Év n. Egyházi karitatív adó főesperességek szerint. 428
»»» 11. Év n. Tasnádi tartózékaiból befolyt taxa, azaz adó. 429
»»» NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. [431]
»»» FONTOSABB MAGYAR NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. [461]
»»» 1. kötet
»»» 2. kötet
»»» 3. kötet
»»» 4. kötet
»»» 5. kötet
»»» 6. kötet
»»» 7/1. kötet
»»» 7/2. kötet
»»» 8. kötet
»»» 9. kötet
»»» 10. kötet
»»» 11. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat