Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Ferenczi Zoltán: A könyvtártan alapvonalai. Athenaeum, Budapest, 1903

Szerző: Ferenczi Zoltán (1857-1927)
Cím: A könyvtártan alapvonalai
Megjelenési adatok: Budapest : Athenaeum, 1903. – XII, 240 p. : ill ; 24 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
E könyvtártani kézikönyv más, mint valóban kézikönyv, nem akart és nem is akarhatott lenni. Feladatul azt tüztem ki a rendelkezésemre állott ívszámhoz képest, hogy röviden, de lehetőleg előadjam mindazt, mi a könyvtárépítészet s a könyvtárkezelés mai állásában első sorban jellemző és az alapismeretek megszerzéséhez szükséges. De könnyen elgondolható, hogy nagy részletességről itt szó sem lehetett; annál kevésbbé lehetett szó a tárgy kimerítéséről. A könyv, mint történeti tárgy, mint gyüjtésnek, megőrzésnek, mint szerető gondozásnak, leirásnak tárgya, mondhatni kimeríthetetlen; a vele kapcsolatos kérdések, sőt különösségek (curiosum) száma oly nagy, hogy mindezekről számos író már köteteket írt össze, a nélkűl, hogy anyagát kimerítette volna s mindazok, kik e kérdések bármelyikéről valaha írtak, művöket minden kiadásban bővebbé tették…

Tartalomjegyzék


»»» Borító
»»» Címlap
»»» Előszó [V]
»»» A szerző előszava [VII]
»»» Irodalom [XI]
»»» Bevezetés [1]
»»» I. Közkönyvtárak szüksége. — A könyvtár fogalma. — A könyvtár szó jelentése. — Könyvtártan [1]
»»» II. A legrégibb könyvtárak. — Görögország könyvtárai. — A pergamumi és alexandriai könyvtár. — Római könyvtárak. — Könyvtárak a középkorban. — A Benedekrendi szerzetesek. — A többi szerzetek. — A könyvek őrzésének módja. — Az egyetemek. — Az első nyilvános könyvtárak Olaszországban. — A könyvtárak mai fejlettségének áttekintése. — A könyvnyomtatás befolyása a könyvtárakra. — Könyvek Magyarországon az Árpád- és vegyesházi királyok alatt. — Könyvtáraink ügye maig 2
»»» I. Rész. Könyvtárépület és berendezése. [13]
»»» I. A könyvtárnak külön épület kell. — Az ókori könyvtárak elhelyezésének módja. — Könyvek őrzése a középkorban. — A renaissance kora. — Példák a renaissance-kori könyvtárakra. (Teremkönyvtárak.) — Karzatos rendszer. — Példák. — Hibái. — Raktárrendszer. — Amerikai rendszer. — Hiányai [13]
»»» II. A könyvtár czélja. — A könyvtár alkatrészei. — Az önálló épület szüksége. — A könyvtárépület szükséges részei. — A könyvtárépület feltételei. — Beosztás. — A szokásos kétféle beosztás. — Példák. — Külső stylus 33
»»» III. A háromféle könyvtári rendszer. — A karzatos rendszer. — A ratárrendszer belső elosztása. — A raktárak fekvése. – Világítás módjai nappal. — Szekrények elhelyezése és tengelytávolsága 54
»»» IV. Számítások a könyvek elhelyezhetéséről. — A polczközök magassága. – A könyvszekrények. — Könyvemeletek magassága s a szekrények beosztása. — A könyvek sulya s a tér kihasználása. — A szekrények anyaga. — Belső oszlopok. — Szilárd vagy áttört közpadlók. — A közpadló. — Világító nyílások. — Egyéb berendezési részletek. — Felhúzó gépek. — Porolásra alkalmas helyek. — Külön bejárat. — Vasablakok, villámhárító, tűzjelző. — Fedélszerkezet. — Intézkedések a nedvesség ellen. — Vitruvius szavai. 66
»»» V. A különböző szekrény-szerkezetek. — A szekrényfalak készítésénél szükséges szempontok. — Mozgatható polczok. — A fogas lécz. — A polcz anyaga. — A rézcsappal való állíthatóság. — Ebrard és Wolf találmánya. — Roth módosítása. — Green módosítása. — Smith módosítása. — Lipman szerkezete. — A baseli szerkezet. — Stikeman polczai. — Dahl és Krücken, dr. Uhlworm szerkezete. — Wenker könyvszekrénye. — Pauli, Koch, Müller polczai. — Staender polczai. — Eredmények. — Egyéb ritkaságok stb. őrzésmódja 79
»»» V. [VI.] Olvasótermek. — Az ú. n. nagy olvasóterem. — Elhelyezése, világítása. — Asztalok elhelyezése, méretei, berendezése. — Külön helyek. — Felügyelet. — Kézikönyvtár. — Nagyobb olvasótermek : Bibl. Nationale, British Museum, Ste Geneviéve kvt., Congressus kvt. (Washington), bostoni népkvt. olvasótermei, néhány egyetemi könyvtár (budapesti, bécsi, lipcsei, strassburgi, baseli) olvasóterme. — Felügyelet. — Folyóiratok olvasóterme. 98
»»» VII. Kikölcsönző helyiség. — Előadó terem. — Egyéb helyiségek. — Igazgatási helyiségek. — Czímtár-szoba. — Czímtárak. — Elhelyezésök. — Czímtárak berendezése. — Különböző módszerek. — Irodahelyiségek padlója. — Esti világítás. — Fütés. — Szellőztetés. — Gépek elhelyezése 114
»»» VIII. Néhány könyvtár rövid leírása : British Muzeum, Bibliothèque Nationale, budapesti, rostocki, greiffswaldi, hallei, kieli egyetemi, stuttgarti királyi, a Valliano-könyvtár, a lipcsei, strassburgi egyet. és tartományi, a baseli egyetemi könyvtár 122
»»» II. rész. A könyvtár kezelése. [131]
»»» I. Könyvtárak fajai : országos, egyetemi, intézeti és szakkönyvtárak, törvényhatósági és népkönyvtárak ; utóbbiak főleg Angliában és Amerikában [131]
»»» II. Könyvtáralapítás és könyvtárfejlesztés. — A könyvtáralapítás szempontjai s az eljárás. — A könyvtárgyarapítás szempontjai. — Ruskin a könyvekről. — A könyvek fontossága könyvtári szempontból. — Ritka könyvek s ezek ismertető jelei 137
»»» III. Járuléki napló. — Beosztása. — A beírásra vonatkozó szabályok. — A folytatások jegyzéke. — Pecsét, bélyeg. — Ex-librisek. — Bélyegzés módja. — A járuléki napló mint helyczímtár. — Kötés a czimtározás előtt. 143
»»» IV. Czímtárak (katalógus) fontossága. — Felosztás. — Három egyetemes czímtár. — Külön czímtárak. — Tudományos betűrendes czímtár. 147
»»» IV. a) Betűrendes czímtár könyvalakban és lapokra. — A czédulák neme, alakja. — Beosztása. — Könyvczím. — Teljes és rövidített czím. —Példák. — A czímek készítésére főbb szabályok. — Impressum leírása. — A könyv alakja. — Jegyzetek. — A pontos betűrend. 148
»»» IV. b) Szakczímtár czélja. — Készítése könyvbe vagy lapokra. — A könyvek két felállítása : mechanikus és szak szerinti. — A szakrendszer megválasztása. — Tökéletes szakrendszer nincs. — Ennek okai. — Aldus Manutius, Estienne Róbert s mások szakrendszerei. — Brunet rendszere. — Bibliothèque Nationale, Hartwig Ottó, Schleiermacker, a Bibliothèque de l’Institut, Ste Geneviève kvt., Muséum d’histoire naturellc szakrendszere és más szakrendszerek. — Allibone S. Aug. szakrendszere. — Lebas és Langton rendszere. — Stein Henri rendszere. — A budapesti egyetemi könyvtár szakrendszere. — Budapesti Nemzeti Muzeum és kolozsvári egyetemi kvt. szakrendszere. — Dewey rendszere. — A szakrendszerben a főbb elvek. — A könyvek fölállítása és számozása. — A könyvek sorrendje. — Betűrendes felállítás. — Ennek előnyei és hátrányai. — Chronologiai rend. — Példa. — Eltérés a chronologiai rendtől. — A Bibliothéque Mazarin módszere a könyvek felállításában. — A franczia, az olasz módszer. — Helyhez kötött és mozgatható felállítás. — Módszerek a szakok jelzésére. — Szekrények jelzése 160
»»» IV. c) Helyczímtár feladata. — Berendezése. — A czímek leirása. — Részletek. — Gyűjtő kötetek. — Helyczímtár haszna 187
»»» V. A czímtárak készítésének nehézsége. — A könyvezímek kinyomatása. — Eljárás. — Előnye. — Kiadványok ezek alapján. — A czédulák nyomatása linotypia és galvan-lemezek által. — Irógéppel. — A könyvnyomdák könyvtári czédulái. — Legyőzhetetlen nehézségek. — Központi czédulakészítés. — Czímtárak kinyomatása. — Hazánkban. — Egyetemes czímtár. — Országos czímtár Franczia-országban, Olaszországban s más országokban. 189
»»» VI. Külön czímtárak. — Régi Magyar Könyvtár czímtára. — Berendezése. — Szabó Károly czímmásolatainak pótlása. — Példa dr. Dézsi Lajos czímmásolataiból. — Ősnyomtatványok czímtározása. — Próba a teljes és rövidített czímmásolatról, Dedek Crescens Lajostól. — Doktori értekezések. — Őrzésök módjai. — Értesítők. — Egyetemi nyomtatványok. — Térképek. — Kéziratok. — Levelek. — Arczképek. — Látképek. — Metszetek. — Segédkönyvek a metszetek leírásához . 198
»»» VII. A könyvtár jókarban tartása. — A pontosság és rendszeretet. — A könyvtár átvizsgálása. — A könyvtár ellenségei : a nedvesség, por, féreg és tűz. — Védekezés a nedvesség ellen. — A por ellen. — A különféle rovarok ellen. — A tűz elleni védekezés, tűzkár elleni biztosítás. 210
»»» VIII. A könyvkötés. — Könyvkötés helyben vagy a könyvtáron kivűl. — Szerződés. — Könyvkötői napló vezetése. — Eljárás. — Szabályok. — Kötés nemei. — A kötéssel foglalkozó hivatalnok. 216
»»» IX. A könyvtár czélja a használatra nézve. — A szabályzat pártatlan megtartása. — Könyvtári szabályzat. — Készítésében a főbb irányelvek. — A könyvtár kettős használása. —I. A könyvek használata az olvasótermekben. — Általános elvek. — Kivételek. — Egyéb elvek. — Kérő lapok. — Intézkedések a könyv megrongálása ellen. — A nemzeti muzeum és budapesti egyetemi könyvtár olvasótermi szabályzatai. — II. Könyvkikölcsönzés. — Főbb szabályok. — Térítvények kezelése. — Levélszekrények. — Egyéb szabályok. — Statisztika . 219
»»» Tartalom [233]
»»» Képek Jegyzéke. [237]
»»» 1.Capsa 4
»»» 2. Középkori könyvtár Heret’ordban (Anglia). 7
»»» 3. Készletek a cesenai könyvtárból (Olaszország). 9
»»» 4. A Bibliotheea Laurentiana olvasóterme Flórenezben. 14
»»» 5. Székek és támlányok a Bibliotheea Laurentianában Flórenczben. 15
»»» 6. A Vatican könyvtára Rómában (alaprajz). 16
»»» 7. A Vatican könyvtára Rómában (keresztmetszet). 17
»»» 8. A Bodleiana pótépítménye Oxfordban. 18
»»» 9. A szentgalleni szerzetkönyvtár. 19
»»» 10. A régi herczegi könyvtár Wolfenbüttelben (külső kép). 20
»»» 11. A régi herczegi könyvtár Wolfenbüttelben (alaprajz). 20
»»» 12. A Radcliffe-könyvtár (library) Oxfordban. (Külső kép). 21
»»» 13. A Radcliffe-könyvtár Oxfordban. (Belső kép). 21
»»» 14. Nyilvános könyvtár Amiensban (alaprajz) 22
»»» 15. Nyilvános könyvtár Amiensban (külső kép). 22
»»» 16. Nyilvános könyvtár Amiensban (hosszmetszet). 23
»»» 17. A budapesti egyetemi könyvtár egyik könyvraktári helyisége. 24
»»» 18. Della Santa könyvtár-terve. 25
»»» 19. Császári nyilvános könyvtár Szt-Pétervárt. (Földszinl). 26
»»» 20.Császári nyilvános könyvtár Szt-Pétervárt. (Főemelet). 26
»»» 21.Ste Geneviève-könyvtár Párisban. (Emelet). 27
»»» 22. Ste Geneviève-könyvtár Párisban. (Földszint). 27
»»» 23. Egyetemi könyvtár Kopenhágában 28
»»» 24. A Nemzeti Muzeum könyvtára. (Könyvtermek) 29
»»» 25. Részlet a pannonhalmi könyvtárból. (A balszárny egy része) . 30
»»» 26. Wellesley-College könyvtára Wellesleyben. 31
»»» 27. Peabody library Baltimoreban. 32
»»» 28. Valliano-könyvtár Athénében (Alaprajz). 34
»»» 29. Valliano-könyvtár Athénében. (Homlokzat). 35
»»» 30. Valliano-könyvtár Athénében. (Hosszmetszet). 35
»»» 31. Királyi és orsz. könyvtár Stuttgartban (alaprajz). 36
»»» 32. Királyi és országos könyvtár Stuttgartban. (Keresztmetszet az olvasótermen keresztül, a közép-kiugró rész irányában) 37
»»» 33. Királyi és országos könyvtár Stuttgartban. (A könyvszekrények keresztes hosszmetszete, látképe és alaprajza) 38
»»» 34. Egyetemi könyvtár Lipcsében. (Első emelet). 39
»»» 35. Egyetemi könyvtár Lipcsében. (Földszint). 39
»»» 36. Uj herczegi könyvtár Wolfenbüttelben. (Emelet) 40
»»» 37. Uj herczegi könyvtár Wolfenbüttelben. (Földszint). 40
»»» 38. Egyetemi könyvtár Baselben. (Földszint). 41
»»» 39. Egyetemi könyvtár Baselben. (Emelet). 40
»»» 40. Egyetemi könyvtár Baselben. (Metszet az előépítményen át). 41
»»» 41. Egyetemi könyvtár Baselben. (A könyvraktár keresztmetszete és alapja.) 42
»»» 42. Egyetemi könyvtár Halleban. (Könyvállványok). 42
»»» 43. Egyetemi könyvtár Halleban. (I. emelet és II. emelet). 42
»»» 44. Egyetemi könyvtár Halleban. (Földszint). 42
»»» 45. Egyetemi könyvtár Greifswaldban. (I. emelet) 43
»»» 46. Egyetemi könyvtár Greifswaldban. (Földszint). 43
»»» 47. Kgyetemi könyvtár Kielben. (Keresztmetszet a könyvraktáron). 44
»»» 48. Egyetemi könyvtár Kielben. (II. emelet és födélemelet). 44
»»» 49. Egyetemi könyvtár Kielben. (I. emelet). 44
»»» 50. Egyetemi könyvtár Kielben. (Földszint). 44
»»» 51. Egyetemi könyvtár Strassburgban. (Első emelet). 45
»»» 52. Egyetemi könyvtár Strassburgban. (Földszint). 45
»»» 53. Delessert könyvtár-terve. 46
»»» 54. Wyatt Papworth könyvtár-terve. 46
»»» 55. Csigamenetű könyvtár-terv 46
»»» 56. A washingtoni nemzeti könyvtár jutalmazott pályaterve. 47
»»» 57. A washingtoni nemzeti könyvtár második terve. 48
»»» 58. Nemzeti könyvtár Washingtonban. 49
»»» 59. A washingtoni nemzeti könyvtár alaprajza, a mint megépítették. (I. emelet) 50
»»» 60. A washingtoni nemzeti könyvtár alaprajza,a mint megépítették. (Földszint) 50
»»» 61. Nemzeti könyvtár Washingtonban. (II. emelet). 51
»»» 62. Nemzeti könyvtár Washingtonban (A A metszet). 52
»»» 63. Nemzeti könyvtár Washingtonban (B- B metszet). 53
»»» 64. Nemzeti könyvtár Washingtonban. (A könvraktár egy részének képe az udvarról). 54
»»» 65. Egyetemi könyvtár Halléban. 55
»»» 66. Kerületi és városi könyvtár Augsburgban. 56
»»» 67. Egyetemi könyvtár Baselben. 57
»»» 68. Egyetemi könyvtár Strassburgban. 58
»»» 69. Ste-Geneviéve-könyvtár I’árisban. 59
»»» 70. Ste-Genevieve-könyvtár Párisban (metszet). 59
»»» 71. Nyilvános könyvtár Chicagóban. 60
»»» 72. Nyilvános könyvtár Bostonban. 60
»»» 73. Nemzeti könyvtár Washingtonban. 61
»»» 74. Nemzeti könyvtár Washingtonban. (Lépcsőház). 62
»»» 75. Karzat a göttingai egyetemi könyvtárban. 63
»»» 76. Karzat a göttingai egyetemi könyvtárban. 63
»»» 77. Karzat a Bibliothcque Nationale (Paris) kisebb könyvtermeiben. 64
»»» 78. A könyvszekrények elhelyezésének módjai. 65
»»» 79. Vasbelépítmény a kiéli egyetemi könyvtár raktárában. 69
»»» 80. Vasszerkezeti részek a kiéli egyet, könyvtárban. 70
»»» 81. Részlet a British Museum könyvraktárából. 71
»»» 82. Egyetemi könyvtár Leydenben. (Részlet a könyvraktárból). 72
»»» 83. Egyetemi könyvtár Rostockban. 73
»»» 84. Öntöttvas padlórészlet a Bibliothéque Nationaleból, Párisban. 74
»»» 85. Öntöttvas padlórészlet a Bibliothéque Nationaleból, Párisban. 74
»»» 86. Üvegpadlórészlet a Reichstags-Bibliothekból Berlinben. 74
»»» 87. Részlet a hallei egyetemi könyvtár könyvszekrényeiről. 75
»»» 88. Lépőké. 75
»»» 89. Lépcsős szék. 75
»»» 90. Könyvtámaszok aczéllemezből. 76
»»» 91. A Bibliothéque Nationale (Páris) könyvszekrényein alkalmazott asztalka. 76
»»» 92. Könyvszekrény nagy alakú könyvek számára. (A strassburgi egyetemi könyvtárból). 77
»»» 93—99. Polcztartószegecsek különböző alakjai s elhelyezésűk. 81
»»» 100. Polcztartó a charlottenburgi népkönyvtárban. 82
»»» 101. Ebrard és Wolf szekrénye. 82
»»» 102. Roth szekrénye. 83
»»» 103. A berlini országház könyvtárának polczai. 83
»»» 104. Raktárberendezési részletek a Nemzeti (Congressus) Könyvtárból Washingtonban. (Állvány). 84
»»» 105. Raktárberendezési részletek a Nemzeti (Congressus) Könyvtárból Washingtonban. (Oszloptartó). 84
»»» 106. Raktárberendezési részletek a Nemzeti (Congressus) Könyvtárból Washingtonban. (Könyvpolcz, könyvtartó s könyvállvány oldalnézete a fog- és csapberendezéssel. 84
»»» 107. Raktárberendezési részletek a Nemzeti (Congressus) Könyvtárból Washingtonban. (Összbeosztás). 84
»»» 108. Nemzeti (Congressus) Könyvtár Washingtonban. (Részlet a könyvraktárból). 85
»»» 109. Smith polczai. (Szerkezet). 86
»»» 110. Ugyanaz. (Nézet). 86
»»» 111. Lipman szekrénye. 87
»»» 112. Könyvállványok a baseli egyetemi könyvtárban. 88
»»» 113. Stikeman polczszerkezete. 89
»»» 114. Dahl és Krucken polczszerkezete. 89
»»» 115. A Wenker szekrénye. (Polczok). 90
»»» 116. Ugyanaz. (Beosztás). 91
»»» 117. Ugyanaz. (Részlet). 92
»»» 118. Ugyanaz. (Részlet). 92
»»» 119. Staender polczszerkezete. 93
»»» 120. Kiállítási szekrények és állványok a British Museumban. 94
»»» 121. Kiállítási szekrények és állványok a British Museumban. 95
»»» 122. Szekrény a göttingai egyet, könyvtárban, kihúzható polczokkal. 96
»»» 123. Asztal gördülő lapokkal, térképek stb. számára. 96
»»» 124. Az elzárt rész ritkaságok számára a Bibliothèque Nationaleban. 97
»»» 125. Támlánynyal ellátott asztal a göttingai egyet, könyvtárban. 101
»»» 120. A Bibliothéque Nationaie könyvtára. (Alaprajz). 102
»»» 127. A Bibliothoque Nationaie olvasóterme. (Keresztmetszet). 103
»»» 128. A Bibliotheque Nationaie olvasóterme. 104
»»» 129. A British Museum könyvtára. (Az olvasóterem kupolája). 105
»»» 130. A British Museum könyvtára. (Alaprajz). 105
»»» 131. A British Museum könyvtárának olvasóterme. 105
»»» 132. A Congressus könyvtárának olvasóterme Washingtonban. 107
»»» 133. Public Library Bostonban. Bates Hall. 108
»»» 134. A budapesti egyetemi könyvtár olvasóterme. 109
»»» 135. A budapesti egyetemi könyvtár olvasóterme. (Metszet). 110
»»» 136. A budapesti egyetemi könyvtár olvasóterme. 111
»»» 137. A lipcsei egyetemi könyvtár olvasóterme. 112
»»» 138. Olvasóasztalok tervbe vett elhelyezése az uj állami könyvtár olvasótermében Flórenczben. 113
»»» 139. Folyóirat-szekrény. 114
»»» 140. Hirlap-állvany. 115
»»» 141. Czédulaczímtár-szekrény a Reichstags-Bibliothekban Berlinben. 117
»»» 142. Amerikai czímtár-berendezés. 119
»»» 143. A budapesti egyetemi könyvtár. 125

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat