Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Margalits Ede: Szerb történelmi repertórium – 1. kötet (1918)

Szerző: Margalits Ede (1849-1940)
Cím: Szerb történelmi repertorium : I. kötet
Megjelenési adatok: Budapest : MTA, 1918. – LIX, 930 p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
A magyar tudományos akadémia történelmi bizottsága 1900—1902-ben kiadta a horvát történelmi repertóriumot (I. k. XXIV, 783 1. 1900. és II. k. LI. 867 1. 1902.) Ebben megírtam hosszabb-rövidebb kivonatokban a horvátoknak 1850—1900-ig folyóiratokban megjelent összes történelmi munkásságát, azaz 213 nagy kötetnek, illetőleg évfolyamnak és a bennök megjelent 1120 tanulmánynak, értekezésnek történelmi, földrajzi, régészeti, címertani, jogtörténeti stb. anyagát a források megnevezésével — az irodalomtörténetieket, nyelvészetieket, nyelvtörténetieket, néprajziakat stb. pedig csak rövidebben cimszerint emlitettem, hogy ezekről is legalább tudomásunk legyen. Ezen munkáról nagy elismeréssel emlékezik . ” meg boldogult Thallóczy Lajos a Budapesti Szemlének 1900-ik évi évfolyamában, szerinte munkám közrebocsátásával a magyar tudományos akadémia a tudománynak is, a magyar hazának is fontos szolgálatot tett, Horvátország Magyarországtól 1835 óta, dacára a sok százados közjogi kapocsnak, érzelemben és szellemben majdnem teljesen elszakadt: nem értjük és nem ismerjük egymást! Horvátország művészete, költészete, szépirodalma, tudományos irodalma, különösen történetírása nálunk teljesen terra incognita — a magyar is az Horvátországban! A helyes nemzetiségi politikának alapja a közeledés, kölcsönös megértés és megismerés. A magyar tudományos akadémia a horvát és szerb történelmi repertórium kiadásával a történelmi érdeken kívül ezzel a magyar nemzet nemzetiségi politikájának is jelentékeny szolgálatot tett.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» Előszó [III]
»»» Tartalom. [VII]
»»» I. Szerb évkönyvek. (Srpski Letopisi. 1825- 1914.) [1]
»»» 1. Előszó [1]
»»» 2. Statisztikai adatok Európa államairól és az Osztrák-magyar birodalomról. 2
»»» 3. A szerb papság névtára a karlócai és bácsi egyházmegyékben. 2
»»» 4. A szerb tábornokok és törzstisztek névtára 2
»»» 5. Hírneves szerbek életrajzi adatai. Báró Duka Péter és Teodorovics Drága János. 2
»»» Theodorovics Drága János 3
»»» 6. Szent Vid napja és Rigómező. 3
»»» 7. A szlávnép ivadékai a XIX-ik század harmadik évtizedében. 4
»»» 8. A szláv népek jelleme általában. 4
»»» 9. Tanintézetek és nevelőintézetek a szlávoknál. 8
»»» 10. Irodalmi rész. 8
»»» 11. Rövid bibliográfiai adatok a szlávok irodalmáról. 8
»»» 12. Az ujvidéki szerb gimnázium könyvtárának alapítása 8
»»» 13. A Karadzsics Sztefánovics Vuk. 8
»»» 14. A románok,helyesebben oláhok, állítólagos római eredete. 8
»»» 15. Egyházi és katonai névtár. 9
»»» 16. Szerb nemes családok Szerém vármegyében, Szlavóniában. 9
»»» 17. Montenegróiak. 9
»»» 18. A szláv irodalom előmozdításának eszközei. 13
»»» 19. Szépirodalmi rész. 14
»»» 20. Legrégibb irott szláv nyelvemlékek. 14
»»» 21.Orosz irók rövid életrajzai és munkái 14
»»» 22. A szerb irodalomban nevezetes férfiak levelezése. 14
»»» 23. A szerb irodalom virágai. 14
»»» 24. Szolárics Pál a scythákról és szarmatákról szóló értekezésének előszava. 14
»»» 24. Karadzsics szerb hősdalai. 14
»»» 25. Ismertetés Dobrovszki G. művéről: 15
»»» 26. A verseczi egyházmegye névtára és a gradiskai és varasdi ezredek tiszti névtára. 15
»»» 27. Vitkovics Mihály elődei. 15
»»» 28. A lengyel irodalom ismertetése a legrégibb időktől 1825-ig. 17
»»» 29. Irodalmi rész. 17
»»» 30. Göthe fordítása Kraljevics Márkó haláláról. 17
»»» 31. Szerb népdal: Maxim Cernojevits házassága. 17
»»» 32. Jakob Teréz, írói néven Talvy 18
»»» 33. Szolarics munkái. 18
»»» 34.Terlaics megnyitó előadása a sztpétervári egyetemen. 18
»»» 35. Irodalmi jelentés uj szláv könyvekről. 18
»»» 36. Szerb uralkodók pénzei. 18
»»» 37. Szerb papság névtára. A pakrácz – szlavóniai egyházmegye. Szerb tábornokok, törzstisztek és a bródi ezred tisztikarának névsora. 18
»»» 38. Szerb nemesség Bács – Bodrog vármegyében. 18
»»» 39. A bácsi tanítói kör tanítóinak névsora. 19
»»» 40. Jankovics – Joánovics Tivadar de Mirievo. 19
»»» 41. Szerb iskolák. 20
»»» 42. A szerbiai események története 1804 1812-ig. 20
»»» 43. Szépirodalmi rész, fordított és eredeti költemények. 20
»»» 44. A társas életnek jó befolyása egészségünkre. 20
»»» 45. Szláv irodalom. 20
»»» 46. A szerb irodalom jeleseinek levelezései. 20
»»» 47. Safarik Pál József munkái. 20
»»» 48. Szerb hősdalok. 20
»»» 49. Jakob Teréz, írói néven Talvy. 21
»»» 50. A szerb Matica alapítása. 21
»»» 51. A szerbek iskolái, nevelőintézetei. 21
»»» 52. Araniczki Cirill 21
»»» 53. A szerb metropoliták választási és elhalálozási éve az ausztriai uralkodóház kormánya területén. 21
»»» 1. Csernovics Arzén 21
»»» 2. Diákovics Izaiás 22
»»» 3. Metohiác István 22
»»» 4. Podgaricsánin Szofroniust, 22
»»» 5. Demetrovics Krisztofort 22
»»» 6. Popovics Vince 22
»»» 7. Petrovics Mózest, 22
»»» 8. Joánnovics Vince, 22
»»» 9. Joánnovics Arzen, 23
»»» 10. Antonovics Izaias 23
»»» 11. Nenádovics Pál 23
»»» 12. Georgievics János 23
»»» 13. Vidák – Joánnovics Vince, 23
»»» 14. Sztratimirovics István 24
»»» 54. Irodalmi rész. 24
»»» 55. A szerb jelesebb írók levelezése. 24
»»» 56. Grimm véleménye a szerb népdalokról. 24
»»» 57. A szerb uralkodók régi pénzei. 24
»»» 58. A budai püspökség és grabóczai zárda szerb papságának névtára. 24
»»» 59. Szerb tanítók és iskolák névsora a péterváradi és sajkás ezred határőrvidéki területén. 24
»»» 60. Csehország statistikai áttekintése. 24
»»» 61. Mrazovics Abráhám emlékezete. 24
»»» 62. Szolárics Pál, a scythák és szarmaták azonossága. 24
»»» 64. Szépirodalmi rész. 24
»»» 65. A régi szlávok vallása. 24
»»» 66. A szerb jelesebb írók levelezése. 24
»»» 67. Hadzsics János értekezése: 25
»»» 68. Karagyorgyevics – Petrovics György szerb vezér okirata Obradovicshoz. 26
»»» 69. A szerb püspökök névsora az osztrák uralkodóház birodalmaiban. 26
»»» Bácsi egyházmegye: 26
»»» Aradi egyházmegye püspökei: 26
»»» A budai egyházmegye püspökei: 26
»»» A verseci egyházmegye püspökei: 27
»»» Károlyvárosi püspökök: 27
»»» Pákráci püspökök: 27
»»» A temesvári egyházmegye püspökei: 27
»»» A kosztajnicai egyházmegye püspökei: 27
»»» A bukovinai egyházmegye püspökei: 28
»»» Az erdélyi egyházmegye püspökei: 28
»»» 70. A német – bánáti ezred határőrvidéki szerb iskolái és tanítóinak névsora. 28
»»» 71. Sententiák Obradovics műveiből. 28
»»» 72. Montenegrói szokások. 28
»»» 73. Dragosávijevics A.: A szerb népdalok szépsége és hiressége. 28
»»» 74. Grimm: A szerb nyelv. 28
»»» 75. Seneca: az idő becséről szóló 28
»»» 76. A szerb jelesebb irók levelei. 28
»»» 77. Kussevics József 28
»»» 78. Szent István erszényének felirása. 28
»»» 79. A dalmáciai egyházmegye papságának névtára. 29
»»» 80. Szent Száva, a szerbek első érseke. 29
»»» 81. Katancsics Mátyas Péter. 29
»»» 82. Szláv történetirók. 30
»»» 83. Szerb népdalok. 30
»»» 84. Obradovics válogatott 30
»»» 85. Nehány szó arról, hogyan magyarositják a szlávokat Magyarországon. 30
»»» 86. A szerb jelesebb irók levelezései. 32
»»» 87. Gundulics Iván. 32
»»» 88. Talvy, Jakob Teréz szerb hősdal forditásai. 32
»»» 89. Szerb zárdák. A bogyáni zárda Bács – megyében. 32
»»» 90. Nemanja István, a szerbek első királya. 1147. 34
»»» 91. Párbeszéd két szerb között. 36
»»» 92. Néhány javaslat a szerb abc tárgyában. 36
»»» 93. A szerb jelesebb irók levelezése. 36
»»» 94. Az aradi egyházmegye és a hodosi zárda papságának névtára. 36
»»» 95. Arszics Száva tantérfiu életrajza. 36
»»» 96. A szerb és szláv betűk kérdése. Ciryll és Methold működése. A szláv könyvnyelv kérdése. 36
»»» 97. Dragoszavljevics Ádám: A régi szláv egyházi irodalom. 36
»»» 98. Mit gondolnak a vlahok a szerbekről. 36
»»» 99. Oláh vélemény Szolarics művéről a szlávok eredetére nézve. 36
»»» 100. A szerb jelesebb írók levelezései. 36
»»» 101. A vallási unióról. 36
»»» 102. A keleti egyház jogai. 37
»»» 103. Zárdák Szerbiában. 37
»»» 104. Sesztodnev, a legrégibb szerb kézirat 1263-ból. 38
»»» 105. Obradovics levelei. 38
»»» 106. A károlyvárosi püspökség és a gomiri zárda papi névtára. 38
»»» 107. Müncheni kézirat a XI-ik századból. 38
»»» 108. A szerb cárok évkönyve. 38
»»» 109. A szerb helyesírás kérdése. 40
»»» 110. Terlaics megnyitó előadása a szentpétervári egyetem jogi karán. 40
»»» 111. A külföldön levő szláv codexek gyüjtéséről és ismertetéséről. 40
»»» 112. Az öszes szerb patriarchák névsora. 40
»»» 113. Zsicsa zárda Szerbiában. 42
»»» 114. János bolgár exarcha bibliafordítása. 42
»»» 115. Filoszerb levelei. 42
»»» 116. Nestor krónikája. 42
»»» 117. Szerb népdalok értékének méltatása. 43
»»» 118. Szerb folyóiratok és hírlapok. 43
»»» 119. Safarik J. P.: A délszláv irodalom története. 44
»»» 120. A kovili zárda Bácsmegyében. 44
»»» 121. Szerbek, magyar ügyvédek. 45
»»» 122. Dusán István szerb cár törvénykönyve 1349-ből. 45
»»» 123. Pravda roskaja. Orosz törvénykönyv. 45
»»» 124. Obradovics Dositelj sententiái. 46
»»» 125. A szerb népdalok értéke. 46
»»» 126. Beocsin szerb zárda a Fruskagorában. 46
»»» 127. Joannovich Euthim: Szerb mondattani értekezés. 47
»»» 128. Kolarovics Emanuel: Szerb népzene. 47
»»» 129. Ansbertus krónikája I. Frigyes keresztes hadjáratáról. 47
»»» 130. Dobrovszky a szlaven név eredetéről. 47
»»» 131. Az 1769-iki karlóczai szerb kongresszus tagjainak névsora. 48
»»» 132. Szuroveczki – Safarik : A szlovenek. 48
»»» 133. Régi szerb krónika. 48
»»» 134. Ansbert: Historia de expeditione Friderici Imperatoris, curante I. Dobrovszki. 49
»»» 135. Az oláhok római eredetének kérdéséről. 51
»»» 136. Bujánovszki István zágrábi tankerületi főigazgató életrajza. Meghalt 1829. január 19-én. 51
»»» 137. Gróf Hadik András királyi biztos megnyitó beszéde a karlóczai kongresszuson 1769-ben. 51
»»» 138. A patriarchai birtokok kérdése. 52
»»» 139. A szerb irodalomról. 54
»»» 140. A szerb igeidők használatáról. 54
»»» 141. Néhány szó a szerb népdalok művészi szerkezetéről. 54
»»» 142. Murray Alexander: Zum Europäischen Sprachenbau oder Vorschungen über die Verwandtschaft der Teutonen, Griechen, Celten, Slaven und Inder. 54
»»» 143. Dobrovszki József szláv nyelvtudós nekrologja. 55
»»» 144. A dalmatiai egyházmegye papi névtára. 55
»»» 145. Oroszország földrajzi és statisztikai rövid leírása. 55
»»» 146. A tanítói hivatás örömei és bajai. 55
»»» 147. Karamzin: A kereszténység kezdete és elterjedése Oroszországban. 55
»»» 148. Szóképzés a szerb nyelvben. 55
»»» 149. Szlaveno-szerb bibliographia 1700 – 1828-ig. 55
»»» 150. A szerb matica és letopis alapítása. 55
»»» 151. Az Oroszországban élt híres szerbek arcképcsarnoka. 55
»»» 152. A most folyó orosz-török háboru szintere. 56
»»» 153. Sztankovics István budai püspök székfoglaló beszéde 1829 január 20-án. 56
»»» 154. A szláv runa írás. 56
»»» 155. Kuharszky dalmáciai és montenegrói utleirása. 57
»»» 156. Obradovics Doszitelj két levele. 57
»»» 157. Koch-Sternfeld E.: Beiträge zur deutschen Länder, Völker, Sitten und Staatenkunde. 57
»»» 158. Magarasevics György halála. 58
»»» 159. Tapavica István: Rövid történelmi feljegyzések a sajkás batailljonról. 59
»»» 160. Ranke: A szerb forradalom története cimű művének szerb fordítása. 60
»»» 161. Az oláh és albán nyelvről és népről. 60
»»» 162. Szvetics Milos 60
»»» 163. Terláics és Magarasevics levelei. 60
»»» 164. Az orosz akademia gyűjti a szláv nyelvemlékeket. 60
»»» 165. Magarasevics, a Letopis volt szerkesztője 60
»»» 166. Sztankovics István budai püspök. 60
»»» 167. Párbeszéd szlavenoszerb és szerb között. 61
»»» 168. Crnacski V.: Észrevételek a szerb szóképzésre, összehasonlítva ezt a török, arab és perzsa nyelvvel. 61
»»» 169. Keppen Péter: Szláv nyelvemlékek Oroszországban. 61
»»» 170. Hermann Ágost drezdai tanár értekezése I. Sándor orosz cárról. 61
»»» 171. Az időmennyiség a szlaven nyelvekben általában, a szerb nyelvben különösen. 61
»»» 172. Egy szerb kézirat kétszáz és több év előtti időből. 61
»»» 173. Szolárics Pál: Bevezetés a szerb nyelvtanhoz és nyelvtudományhoz. 63
»»» 174. Szerb ősnyomtatványok. 63
»»» 175. Katancsics: Az illyr nyelv időmennyiségéről. 63
»»» 176. Rajics Jovan szerb történetíró önéletleírása. 63
»»» 177. Nenadovics Pál szerb metropolita. 63
»»» 178. Szolárics Pál szerb tudós két levele 1812. 63
»»» 179. Szláv ősnyomtatványok Oroszországban. 63
»»» 180. Putnik József temesvári szerb püspök és aradi püspöki administrator. 64
»»» 181. Karamzin orosz történetíró munkái és életrajza. 64
»»» 182. Dragoszávijevics Ádám: régi szerb iratok és feliratok. 64
»»» 183. A pécsi szerb püspökség 65
»»» 184. A grábóczi zárda ( Tolna m.) régi szerb kéziratai. 65
»»» 185. Szolarics Pál levelei 1808-1810. 65
»»» 186. Egy sebenicói levelei 65
»»» 187. A szláv és szerb népről és nyelvről. 66
»»» 188. Karamzin – Tappe: A régi oroszok vendégszeretete, családi élete, felelségök, gyermekeik. 67
»»» 189. Szolarics Pál szerb nyelvtani fejtegetései. 67
»»» 190. Karamzin – Tappe: A szerb nyelvről és irásról. 67
»»» 191. Stamatovics: A szlavenoszerb és szerb irodalmi nyelvről, szerb szótárakról, Karadzsics -Stefanovics Vuk Szerb szótáráról. 67
»»» 192. Kollár Ján: A szerb nép neve ezen személynévtől ” Szerb” származik. 67
»»» 193. Szerbia rövid története 1830-ig. 67
»»» 194. Szerb ősnyomtatványok. 68
»»» 195. Egy XIV-ik századbeli szerb kézirat Magyarországban. 68
»»» 196. A szerb évkönyv szerkesztői. 69
»»» 197. Csevapovics Gergely a szlávokról és illyrekről. 69
»»» 198. Kollár Ján a szerb név eredetéről. 69
»»» 199. Szláv eredetű görög és római uralkodók. 69
»»» 200. Üdvözlő felirat I. Ferenc királyhoz. 70
»»» 201. A m. k. helytartó tanács királyi meghagyásból leiratot intéz a szerb püspöki karhoz, hogy tegyen javaslatot a szerb klerus kellő neveletetésére és javadalmazására nézve. 70
»»» 202. A szerb betükről. 70
»»» 203. Dobrovszky: A régi szláv népekről. 70
»»» 204. A szláv egyházi könyvek kijavítása. 70
»»» 205. Terláics üdvözlő költeménye József nádor nejéhez, Alexandra Pavlovna orosz nagyhercegnőhöz. 70
»»» 206. Milutinovics Szima Szerajlija szerb költő életrajza. 71
»»» 207. Lucskai Mihály ruthen nyelvtana. 71
»»» 208. Felbuzdulás a szláv nyelvek jogai mellett. 71
»»» 209. Szerbek a tengeren. 71
»»» 210. Vitkovics Mihály emlékezete. 71
»»» 211. A könyvek nagy drágasága a régi korban. 72
»»» 212. Sztratimirovics Tivadar életrajza. 72
»»» 213. Szerb ősnyomtatványok, serbulje, egyházi könyvek. 72
»»» 214. Empfindungen der Croatischen-Serben zum Geburtstag Sr. Majestät Franz I. 73
»»» 215. Temesvár és a Bánság. 73
»»» 216. Tökölyi Szávához felirat. 74
»»» 217. Tökölyi Péter orosz lovassági tábornok életrajza. 74
»»» 217. Emlékirat az 1790-iki temesvári szerb egyházi kongresszushoz, a panaszok és kérelmek tárgyában. 77
»»» 218. Nikolics Izidor Bácsmegye főjegyzője: Üdvözlő költemény Musiczky Lucián károlyvárosi püspökhöz 1833. 77
»»» 219. Petranovics Tivadar: Észrevételek Sztankovics kanonoknak Paduában 1832-ben megjelent művére: Trieszt nem volt krajnai falu, hanem istriai hely. 77
»»» 220. Sollen wir Magyaren werden? 77
»»» 221. Safarik I.P.: A római katholikus szerbek vagy illyrek azaz a dalmaták, bosnyákok és szlavoniaiak irodalma 1800-tól illetőleg 1820-tól. 78
»»» 222. Brlich Ignác Albert: Grammatik der illyrischen Sprache. Ofen 1833. 78
»»» 223. Safarik J. P.: A görög keleti szerbek irodalma 1825-től fogva. 78
»»» 224. Dankovszky Gergely: Kritisch-etymologischen Wörterbuch der Magyarischen Sprache. 79
»»» 225. Kunics Mihály: Reflexion über die Begründung der magarischen Sprache in Ungarn als Staats- Dicasterial- und Gerichts wie auch als allgemeine Volkssprache. Agram 1833. 79
»»» 226. Safarik J. P.: A horvátok irodalma 1820-tól fogva. 79
»»» 227. IV. Csernovics Arzén patriarcha levele 1742. okt. 13-án a vrdniki zárda szerzeteseihez. 80
»»» 228. Obradovics levele 1796-ból. 80
»»» 229. Karadzsics-Stefanovics Vuk Almanachja. 80
»»» 230. Pravda Ruskaja, ószlav nyelvű törvénykönyv. 80
»»» 231. Báró Sztaniszavijevics Áron altábornagy. 80
»»» 232. A temesvári szerb nemzeti kongressus megnyitása 1790. szept. 1-én. 80
»»» 233. Safarik I.P.: Gondolatok a szlávokról, mint Európa ősi lakóiról. 80
»»» 234. Obradovics levelezése. 84
»»» 235. Safarik J. P.: A régi szlávok történetének forrásai. 84
»»» 236. A Letopis két évi szünetelése. 84
»»» 237. Safarik J.P.: A vojki országról. 85
»»» 238. Petrovics Péter temesvári püspök szózata az 1790 – iki temesvári kongresszus tagjaihoz. 85
»»» 239. A szerb nemzeti szinház alapitásáról, szükségességéről, hasznáról. 85
»»» 240. A régi szláv történelemnek hazai, vagyis nemzeti kutfői. 85
»»» 241. Az ujvidéki szerb gimnazium alapitásának története. 86
»»» 242. Kazinczy Ferenc levele Musitzky Luciánhoz. 86
»»» 243. Palacky levele Safarikhoz. 87
»»» 244. Az iregi török ostrom 1717-ben. 88
»»» 245. I. Ferenc levele Sztratimirovics érsekhez a szerb iskolák ügyében. 88
»»» 246. Kevermesi Tökölyi Péter csanádi főispánná való kinevezése. 88
»»» 247. Rimszki Péter: A szerb patriarchák, érsekek püspökök rövid ismertetése 1210-ből. 88
»»» 248. Gyászbeszéd IV. Arsenius ipeki és illyriai patriarcha felett. 1748. január 16-án. 90
»»» 249. Nikolics Izidor Bácsmegye főjegyzőjének beszéde az 1837-iki egyházi kongresszus alkalmából. 91
»»» 250. Sztratimirovics István metropolita levele Obradovics Dosziteljhez. 91
»»» 251. Fejtegetés a tót (szlovák) népdalokról és azok összehasonlítása a szerb népdalokkal. 91
»»» 252. Gavrilovics szigeti püspök levele. 91
»»» 253. Nenadovics Pál aradi szerb püspök levele. 91
»»» 254. Uros István szerb és görög cár diplomája. 91
»»» 255. Valami a mi szerb betüinkről. 91
»»» 256. Bogdanovics: Békességes kritika. 91
»»» 257. A plaskii templom építésének története. 91
»»» 258. Kollár János: A szlavén nyelv belső szerkezete. 91
»»» 259. Musitzky Lucian: a szerb nyelvről és nyelvtanról 91
»»» 260. Hadzsics – Szvetics: Nyelvészeti apróságok a szerb nyelvészeknek ajánlva. 92
»»» 261. Safarik J. P.: A horvát és szerb szlávoknak, a karinthiaknak beköltözése. 92
»»» 262.Nyelvészeti apróságok – válaszul Hadzsics-Szvetics nyelvészeti apróságaira. 95
»»» 263. A szlávok népköltészetéről. Oroszból fordítva. 95
»»» 264. A gör. kel. patriarcha válasza az anglikán érsekeknek és püspököknek a vallási unio tárgyában. 95
»»» 265. Néhány gondolat a délszlávoknak irodalmi szövetkezéséről és e szövetség nevéről. 96
»»» 266. Egy pillantás a lengyel egyház régibb történetére. 96
»»» 267. Subotics János beszéde a Matica Srpska közgyűlésén. 96
»»» 268. Popovics Dionysius beszéde a belgrádi székesegyházban a szerbeknek Magyarországba való költözése tárgyában. 96
»»» 269. Ráics János archimandrita szerb történetíró életrajzi adatai. 97
»»» 270. Jelentés a hires reimsi szláv evangeliumról. 97
»»» 271. Maczieovszky: A szláv országokról és népekről a legrégibb időkben. 99
»»» 272. Safarik J. P.: Utazás Lausitzban. 99
»»» 273. Nikolics Ciprian: Török szók a szerb nyelvben. 99
»»» 274. Atanackovics Pláton budai püspök székfoglaló beszéde 1840 május 21-én. 99
»»» 275. Szerb egyházi nemzeti kongresszus 1837-ben. 99
»»» 276. Stankovics István karlócai metropolita beszéde a főrendiházban 1840 márc. 18-án. 99
»»» 277. Szerb emlékek az 1839 – 1840-iki pozsonyi országgyűlésről. 100
»»» 278. II. József császár véleménye a szerbekről 1785. 100
»»» 279. Következtetések a szerb és illyr névről, és kell-e hogy az illyr név elfogadtassék. 100
»»» 280. Brankovics György deszpota díszkardja 1428. 100
»»» 281. Rákóczi György fejedelem oklevele, melyben Brankovics Szávát, mint erdélyi szerb püspököt megerősíti. 100
»»» 282. I. Lipót két oklevele a szerbeknek Magyarországba költözéséről és letelepedési helyeik megjelöléséről. 100
»»» 283. Safarik J. P.: Vajjon a régi illyrek és az összes vendek a szlávokkal rokonok-e? 100
»»» 284. A szerb betűkről. 100
»»» 285. Az ” otac i mati” ( atya és anya) szók eredetéhez; összehasonlítás kétszáz nyelv ezen elnevezéséhez. 101
»»» 286. Musitzky Lukián püspök levele tanár barátaihoz. 101
»»» 287. Berics Illés : Kivonat egy régi szerb kéziratból, mely a szerémi bavanistei templom birtokában van. 101
»»» 288. A gör. kel. egyházjog könyve, mely a szerb egyházban érvényes. 101
»»» 289. I. Lipót Csernovics Arzén patriarchának adományozza a Sziráki – birtokot. 101
»»» 290. Frangepán István glagol irásu adománylevele 1457-ből. 101
»»» 291. Petrovics György: Szerb régiségek. 101
»»» 292. A szalavári várra és templomra vonatkozó régi adatok kronologiai sorrendben. 101
»»» 293. Pávlovics Tivadarnak, a Letopis Srpski szerkesztőjének,1832 óta, búcsúszava az olvasókhoz, 102
»»» 294. Safarik J. P.: A szerb nyelv alaphangjai és betűi. 102
»»» 295. A ” jer” betüről. 102
»»» 296. A kőszegi glagol betüs adásvételi szerződés 1594-ből. 102
»»» 297. Főbb vonásokban való összehasonlítása a szerb nyelvnek az egyházi szláv nyelvvel. 103
»»» 298. Nyelvharc Magyarországban. 103
»»» 229.[299] A bukovinai görög keleti egyházmegye. 104
»»» 300. Szláv nyelvi tanszékek a külföldi egyetemeken. 104
»»» 301. A kormcsája szláv kodex ismertetése történelmi szempontból. 104
»»» 302. A Corpus Juris Tripartitumnak a szerbekre vonatkozó fejezetei. 104
»»» 303. Rosenkampf: A bolgár érsekek névsora és ismertetése a niceai zsinattól 1331-ig. 104
»»» 304. Kaulfuss Istv.: A szlávok a legrégibb időktől fogva Számóig ( 623). 104
»»» 305. Pantelics G.: A szerb név, népnév. 105
»»» 306. Adatok Szerbia legujabb történetéhez. 106
»»» 307. Davidovics David altábornagy életrajza. 106
»»» 308. I. Lipót diplomája II. Brankovics Györgynek. 106
»»» 309. Szerb bibliographia 1829-1842-ig. 107
»»» 310. Szerbiának földrajzi leírása. 107
»»» 311. Sztaniszavljevics Áron altábornagy életrajza. 107
»»» 312. Gróf Lacy tábornagy levele a szerbiai szerbekhez. 107
»»» 313. Ráics Jovan: Heraklius idejében mely területeket foglaltak el a szerbek? 107
»»» 314. A montenegrói uralkodó családok. 108
»»» 315. Sumárszki Sztaniszláv: Adatok a szerb történethez. 108
»»» 315. Kopitar: Az egyházi szláv nyelvről. 109
»»» 316. A reziani és friauli szlovinekről. 109
»»» 317. Az ipeki patriarchatus területi leírása. 109
»»» 318. A boszniai királyság emlékei. 110
»»» 319. Báró Milutinovics Tivadar altábornagy életrajza. 110
»»» 320. A szerb népdalokról. 110
»»» 321. Nyelvészeti észrevételek a szerb grammatika köréből. 110
»»» 322. Atanackovics Pláton püspök: A szerb nyelv rokonsága a szanszkrit nyelvvel. 110
»»» 323. Sztojácsko Sándor: I. György szerb deszpota birtokai Magyarországon. 110
»»» 324. Mátyás király adománylevele sz. László boszniai hercegnek 1462. 111
»»» 325. Az osztrák császárok diplomái a varasdi generalatus területén lakó szerb nép érdekében. 112
»»» 326. A kalocsai érsek régibb birtokai közt levő szláv lakósságú helyek. 112
»»» 327. Montenegrói fejedelmek a Csernojevics családból. 113
»»» 328. A csanádi görög zárda Szent-István korában. 113
»»» 329. Görög szertartásu püspökség 1205-ben Belus bán birtokain. 113
»»» 330. II. Endre megállapítja a zágrábi egyház birtokainak határait. 114
»»» 331. Milutinovics Auxentius vezérőrnagy életrajza. 114
»»» 332. III. Ince pápa levele a magyarországi görög szertartásu szerzetesek ügyében. 114
»»» 333. Lippay érsek és Szimonovics belgrádi püspök a munkácsi gör. püspökről. 114
»»» 334. Szubbotics János: A szerb nemzeti versméretről, verssorrol. 115
»»» 335. Sztojacsko Sándor: Lazarevics István szerb deszpota halálozásának éve. 115
»»» 336. A magyarországi gör. kel. egyház statisztikai adatai 1843-ban. 115
»»» 337. A montenegrói nemes családok névsora. 115
»»» 338. Popovics Sz. : Skythák, Illyrek, szlávok. 116
»»» 339. Dr. Subbotics János: A szerb népdalok metrikájáról. 116
»»» 340. Korvin Mátyás irata Brankovics György deszpotához és fivéréhez Brankovics Jánoshoz 1486. 116
»»» 341. Evangelium, ősnyomtatvány 1495-ből – ismertetése. 116
»»» 342. Muskatirovics János: Vázlatok a szerbek életéből Magyarországban. 116
»»» 343. Petrovics Mozes metropolita levele összes hiveihez. 119
»»» 344. Terlaics Pál szerb tudós levele Moszkvából 1796-ba. 119
»»» 345. Régi szerb nemes családok. 119
»»» 346. Gergely deszpota, kit Szendrőinek (Smederevác) hivnak, kincsei. 120
»»» 347. Adatok némely szláv országokról a byzanci történetírókban. 120
»»» Zacholmia. 120
»»» Trebunia és Kanalia 121
»»» Pagania vagy Arentánia 122
»»» Dioklea 123
»»» 348. Szerb puskások Oláhországban. 123
»»» 349. Kálmán magyar király Columbán neve. 124
»»» 350. Boszniai főurak okleveleiből. 124
»»» 351. A karantániai hercegek választási és beiktatási szertartásai a régibb időkben. 124
»»» 352. A kultura hatása a szlávok családi és társadalmi életére a XIV – XVIII-ik században. 124
»»» 354. Gróf Szimonics István János orosz altábornagy életrajza. 124
»»» 355. Raics János szerb történetíró levele 1797-ből. 124
»»» 356. Montenegro története. 124
»»» 357. II. Mahmut hatiserifje. 131
»»» 358. Boszniai iratok a régi szerb családokra vonatkozólag. 131
»»» 359. Szerb ősnyomtatvány ismertetése 1538-ból. 131
»»» 360. Bosznia leirása. 131
»»» 361. A Knezsevics család története Lika és Korbávia rövid történetével. 131
»»» 362. Szubbotics János: Némely szerb verseink prozodiai sajátosságairól. 131
»»» 363. II. Mahmut szultán fermánja a szerb néphez 1833 dec. 14-éről. 131
»»» 364. Szerémi Krecs, IV. Béla megmentője szerb alattvaló volt. 131
»»» 365. Régi szerb nemes családok iratai. 132
»»» 366. Szerb feliratok. 132
»»» 367. Sumárszky Sztaniszláv őrnagy: Szerb katonák a francia háboruban 1792-1801. 132
»»» 368. Lakodalmi szokások a Szerémségben. 133
»»» 369. Szubbotics János: Észrevételek a nyelvészeti aphorizmák birálatára. 133
»»» 370. A szerb cárok és deszpoták diszruhái. 133
»»» 371. Szerb oklevelek. 133
»»» 372. Bulgária leirása. 133
»»» 373. Régi szerb egyházi könyvek kéziratai. 133
»»» 374. Hunyadi János kormányzó diplomája Marnyavics Györgynek. 133
»»» 375. A Marnavics család genealogiája. 134
»»» 376. Jurisics Miklós levele Ferdinand királyhoz. 134
»»» 377. Báró Burgio pápai követ jelentése Sadoletti pápai titkárhoz. 134
»»» 378. Régi szerb egyházi könyvek kéziratai. 134
»»» 379. Montenegro leirása. 134
»»» 380. Dabisa István boszniai király adománylevele Marnjavics Gojkónak. 134
»»» 381. Kálmán magyar király diplomája Lapszánovics Mártonnak. 134
»»» 382. Régi szerb nemes családok iratai. 134
»»» 383. A bihácsi polgárok levele Kaczianer Jánoshoz. 134
»»» 384. Torquato János zsupán és bán levele Kaczianer Jánoshoz. 135
»»» 385. Rebrovics Péter bihácsi alkapitány levele Kaczianer Jánoshoz. 135
»»» 386. Néhány megjegyzés a szerb irodalom történetéről. 135
»»» 387. Morzsák a régi korból. 135
»»» 388. A szerbek harca a törökök ellen 1804-1805-ben. 135
»»» 389. Az egy éves francia háboru 1805-ben. 135
»»» 390. Hunyadi János – Szibinyáni Jánk származása. 135
»»» Hunyadi János atyja. 136
»»» Hunyadi János anyja. 137
»»» Hunyadi János nagyatyja. 138
»»» Mely országban született Szibinyányi Jánk? 138
»»» Milyen nemzetből való volt Hunyadi János? 141
»»» 391. Mátyás király adománylevele Marnavics Tomkónak. 143
»»» 392. Kálmán ruthén király és egész Szlavonia hercegének adománylevele Drágánnak és fiának Draganicsnak. 143
»»» 393. Régi szerb egyházi kéziratos könyvek ismertetése. 144
»»» 394. Régi szerb jogi kéziratos könyvek ismertetése. 144
»»» 395. Régi szerb történelmi kéziratok ismertetése. 144
»»» 396. Alsó és Felső Szlavon Bánság. 144
»»» 397. Magyarország déli határa a Száva a XII.-ik században. 145
»»» 398. A pécsi és kalocsai egyházmegye tartozékai 1332-ben. 145
»»» 399. Az igetövek bővitéséről a szerb nyelvben. 145
»»» 400. A szerbek jogai a Trebcha folyó melletti Gradische községben. 145
»»» 401. Régi szerb történelmi kéziratok ismertetése. 145
»»» 402. Petancsics Felix jelentése II. Ulászló magyar és cseh királynak azon utakról, melyeken lehet Törökországot megtámadni. 146
»»» 403. Dr. Szubbotics János : Lázár szerb knez adománylevele a ravanicai zárdának. 146
»»» 404. Töredék János szerb deszpota adományleveléből a krusedoli zárda javára. 146
»»» 405. Milyen volt a legrégibb időkben a szláv népeknél az ország kormányzásának alakja? 146
»»» 406. Boroczki Benjámin: A montenegróiak és szomszédaik. 146
»»» 407. Csernovics Arzén ipeki metropolita levele a ravanicai zárdához. 146
»»» 408. Csernovics Arzen szerb patriarcha levele Monaszterli János vezérhez. 147
»»» 409. Szerb népjátékok. 147
»»» 410. Papanek György: De regno, regibusque Slavorum, atque cum prisci civilis et ecclesiastici, tum hujus aevi statu gentis Slavae. 1780. 147
»»» 411. Vitkovics Mihály költői levele. 147
»»» 412. Obrenovics Milos szerb fejedelem levele a szerb Matica egy tagjához. 147
»»» 413. A szláv tisztviselőkről a XIII.-ik század előtti időben. 147
»»» 414. Jaroszláv vagy a kereszténység nagy harca a tatárokkal. 150
»»» 415. Dr. Szubbotics János: Gyászbeszéd Suplikác István szerb vajda temetése alkalmából 1848 dec. 20-án Krusedolban. 150
»»» 416. Szubbotics János: Előterjesztés báró Doblhof ministernek 1848 julius 11-én a szerb ügyekről. 153
»»» 417. Az 1848 május 1-én és 3-án (13. és 15-én) Karlócán megtartott szerb nemzetgyűlés jegyzőkönyve. 156
»»» 418. I. Ferenc József császár manifesztuma a szerb nemzethez. 157
»»» 419. I. Ferenc József kézirata Rajacsics patriarchához. 1848 dec. 15. Olmütz. 157
»»» 420. I. Ferenc József kézirata Rajacsicshoz. Olmütz, 1848 dec. 15. 158
»»» 421. Gróf Stadion belügyminister irata Suplikác vajdához 1848 dec. 6. 158
»»» 422. Gróf Stadion belügyminister levele Rajacsics patriarchához 1848 dec. 14-én. 158
»»» 423. A ministertanács előterjesztése 1849-ben a felséghez a szerb vajdaság és Temesi Bánság szervezése tárgyában. 158
»»» 424. A Szerb-Vajdaság és Temesi Bánság megalakítására vonatkozó császári patens. 162
»»» 425. A dalmát-horvát-szlavon országgyülés felirata ő felségéhez 1848 junius 5-én. 162
»»» 426. Kossuth Lajos kormányzó manifestuma Percelhez a szerbekkel szemben követendő politikára vonatkozólag. Debrecen,1849 május 21-én. 162
»»» 427. A szerb nemzet jogi viszonainak kifejtése Magyarországban és az ő petíciójuk 1848 máj. 1-éről és 3-áról. Badenben, Bécs mellett, 1848 okt. 162
»»» 428. A szerb képviselők memoranduma az osztrák belügyministerhez Bécsben 1849. április 25-én. 169
»»» 429. Kossuth Lajos beszéde 1848. julius 11-én a magyar országgyűlésen. 173
»»» 430. Harc az osztrák monarchia déli részén 1849 tavaszán. 173
»»» 431. A szerb seregek vezéreinek levelezése 1849-ben. 173
»»» 432. Eszék vár átadása 1849 február 14-én. 175
»»» 433. Glavás István eszéki várparancsnok életrajza. 175
»»» 343. Hercegovina leirása. 175
»»» 435. Pétervárad ostromának történetéből 1848 és 1849-ben. 175
»»» 436. A szerb nép kívánságai. 1848 március hóban. 175
»»» 437. Az ujvidéki szerbek kivánságai 1848 márc. 27-én. 176
»»» 438. A karlócai szerbek kivánságai 1848 ápril 14-én. 178
»»» 439. Csernovics Péter temesi gróf, főispán és királyi biztos kiáltványa a szerbekhez. Ujvidék,1848 ápril 29-én. 179
»»» 440. Csernovics Péter temesi gróf, főispán és királyi biztos kiáltványa a szerbekhez. Ujvidék,1848 junius 18-án. 179
»»» 441. Belgrád elfoglalása 1789-ben. 179
»»» 442. a). Egy irat a forradalom idejéből. 180
»»» 442. b). Szurducski István jelentése az első szenttamási ütközetről. Csúrog,1848 julius 20-án. 180
»»» 443. Gyászbeszéd Csicsa – Jovanovic Zarius felett. 180
»»» 444. Brankovics György deszpota megállapodása Hunyadi János kormányzóval a Mátyás és Erzsébet közt kötendő házasságra nézve. 180
»»» 445. Földrajz-történelmi vázlat Dalmatiáról. 180
»»» 446. Gyászbeszéd II. Péter Petrovics Nyegus montenegrói fejedelem, szerb költő felett. 180
»»» 447. Az ausztriai szerb nép követeléseinek megvilágítása. Karlócza,1848 május 6-án. 180
»»» 448. A magyar karok és rendek 1791. évi felterjesztése a királyhoz, hogy az illyr udvari kancellária beszüntessék. 183
»»» 449. A gör. kel. szerb érsek és a püspökök a főrendiházi tagságot kérik. 183
»»» 450. Felirat a horvát bánhoz. Zimony, 1849 máj. 17-én. 183
»»» 451. Az écskai csata 1848 julius 3-án. 184
»»» 452. Pontozatok vagyis észrevételek (1740) a szerb (rascián) helyek, az ugynevezett sáncok (fossata) bekebelezéséről, polgáriasításáról, melyek Magyarország alsó részeiben névszerint Zaránd, Arad, Csanád, Csongrád és Bács-Bodrogh megyében vannak. 184
»»» 453. Brebir elfoglalása 1789-ben. 185
»»» 454. Albert magyar király adománylevele Brankovics György szerb deszpotának. 185
»»» 455. A Bakics Pálnak szóló kir. adománylevelek. 185
»»» 456. Kiegyezési pontozatok a háromegykirályság és Magyarország között az 1848-iki horvát országgyűlés VII-ik és XI-ik törvénycikkelje alapján. 185
»»» 457. A horvát országgyűlés felirata János főherceghez, kit a felség békeközvetítőnek rendelt Magyarország és Horvátország közt 1848. 185
»»» 458. Subbotics János: Értekezés a birtokos névmások mikénti használatáról a régi szláv nyelvemlékek alapján. 185
»»» 459. Safarik I. P.:A glagol betűs irás régiségéről. 185
»»» 460. György szerb deszpota fassionalis irata Hunyadi János vajdához. 1444. 185
»»» 461. II. Lajos király adomány levele Orlovics Györgynek és Krusics Péternek. Buda 1524. 185
»»» 462. Három adomány levél Krusics Péter zengi kapitánynak 1529. 1529. 1535-ből. 185
»»» 463. Adomány levél Berenics Tamás leányai javára. Buda 1529. 186
»»» 464. I. Ferdinánd adomány levele Grabszki Györgynek és Ferencnek. Bécs 1544. 186
»»» 465. Knjicsanin István szerb tábornok vitézségi bizonyítványa a nagykikindaiaknak. 186
»»» 466. Jelasics bán levele Trifunác Pál nagykikindai csapatvezérhez. 186
»»» 467. Szubbotits János: Bírálat Medákovics Dániel művéről: A szerb nemzet története a legrégibb időkről 1850-ig. Ujvidék 1851. 240. I. 186
»»» 468. A diokleai pap krónikája 1161-ből. 186
»»» 469. Sztratimirovics István szerb érsek felség felterjesztése a naptárak egyesítésének kérdése tekintetében. 187
»»» 470. Szubbotics János: Felelet dr. Sztarcsevicsnek a zágrábi Narodne Novine-ben 1852. szept. 27-én megjelent cikkére. 187
»»» 471. László magyar király Hunyadi Jánosnak ujból adományozza a Rasciai királyságban levő Rudiste városkát. 187
»»» 472. Kiegyezési irat, melyet 1495-ben György és János szerb deszpoták Bóth Andrásnak Ujlak és Sz. Dömötör várak kapitányának kiadott. 188
»»» 473. Két adomány levél Stiljánovics István javára 1527 és 1535-ből. 188
»»» 474. Isaias szerzetes leírása Vukasin király haláláról a maricai ütközetben 1371-ben. 188
»»» 475. Szerb vitézek. 188
»»» 476. A szerb tanult osztálynak közönyössége a szerb irodalom iránt. 189
»»» 477. Szent Endre. 189
»»» 478. Ignyátovics Jakab: Gondolatok a szerb népről es annak multjáról, tekintettel a többi délszlávokra. 190
»»» 479. Popovics Gábor: Vid napja. 190
»»» 480. Szubbotics János: Gyászbeszéd Bogdánovics Konstantin felett. Ujvidék,1854 ápril 27-én. 190
»»» 481. Popovics Gábor: Szent Száva. Emlékbeszéd 1851. 1854. 191
»»» 482. Csernovics Arzen szerb patriarcha irata a szentendrei szerb timár céhhez. Kelt Szentendrén 1697 julius 15-én. 191
»»» 483. I. Lipót privilegiuma a szent-endrei tímár céhnek. Bécs 1798. 191
»»» 485. Pavlovics Tivadar szerb író, a Letopis szerkesztőjének nekrológja előadva a Szerb Matica közgyűlésén 1854. október 24-én. 191
»»» 486. Töredék Ráics János szerb történetíró egy kéziratban maradt munkájából. 191
»»» 487. Raics János: Kedrenus dialogusa egy keresztény és egy zsidó között az igazi vallásról. 191
»»» 488. A budai szerb szabócéh privilegiuma és statutuma 1695-ben. 191
»»» 489. A szent – endrei timár céh statutumai 1769-ből. 191
»»» 490. Radulovac vagyis Rácz-Militics Bács megyében. 191
»»» 491. A csárda romjai. 192
»»» 492. Szubbotics János: Gyászbeszéd Paszkovics János kerületi törvényszéki tanácsos felett. Ujvidék 1855. máj. 12-én. 192
»»» 493. Mária Terézia daklaratoriuma, melyet a szerbek javára 1779 julius 16-án Bécsben kiadott. 192
»»» 494. Szubbotics János: Emlékbeszéd Popovics-Szterija János híres szerb íróról és költőről. 192
»»» 495. A szerémi püspökségről. 192
»»» 496. Kivonat a szerb népnek adott privilegiumokból. 193
»»» 497. Szubbotics János: Utrajzi levelek. 193
»»» 498. Szvetics Milos: A szerb követelések pontozatai, melyeket 1804-ben Konstantinápolyba küldtek és Belgrádban is Betyir pasának átadták. 193
»»» 499. Ninkovics P.: Északkeleti Albánia. 193
»»» 500. Dragoszávljevics Ádám: Szerb nyelvtani ismeretek. 193
»»» 501. Rimszki Péter: Popovics Dionysius budai szerb püspök életrajza. 193
»»» 502. Bozda Naum emlékezete. 195
»»» 503. Petrovics Péter temesvári püspök, karlócai érseki adminisztrátor beszéde a temesvári szerb kongresszuson 1790. aug. 22-én. 195
»»» 504. Dragoszávijevics Ádám: A szerb betűk régisége. 195
»»» 505. Vitkovics Mihály emlékezete. 195
»»» 506. Dragoszávljevics Ádám: Régi kéziratok. 196
»»» 507. Rimszi Péter: A görög keleti egyház összes érseki és püspöki székhelyei. 196
»»» 508. A h, f és x betűk használata a szláv nyelvben, nyelvemlékek és a mai használat alapján. 196
»»» 509. A szláv nyelvek és nyelvjárások áttekintése és azok legfőbb eltérései. 196
»»» 510. A szerb Matica alapítványai. Tökölyi Száva alapítványának alapító levele. Pest 1838. aug. 21-én Tökölyi Száva végrendelete. Pest 1840 szept. 6-án. 196
»»» 511. A szerbiai közoktatási ministerium rendelete a szerb hivatalos helyesírás tekintetében. 1858 május 31-én. Belgrád. 197
»»» 512. Arany János Toldijának szerb fordítása. 197
»»» 513. Cseh, szloven, szerb hírlapok és folyóiratok. 197
»»» 514. Tomori Anasztáz nekrologja. 197
»»» 515. A szerb népdalok magyar fordításai. 197
»»» 516. Szerémi György munkája a magyar királyság elvesztéről: Georgii Sirmiensis epistola de perditione regni Hungarorum. 198
»»» 517. Dragoszávijevics A.: Az uj betüirásról és a betüirás hiányairól. 198
»»» 518. Szerb közmondások. 198
»»» 519. A budapesti Tökölyi intézet, Tökölyianum, növendékei 1838-1858-ig. 198
»»» 520. Nagy Konstantin, Justinian és Dusán István szerb király törvénykönyvei. 198
»»» 521. Értekezés a glagol írás kérdéséről. 199
»»» 522. Hadzsics Antal: Bosznia leirása. 199
»»» 523. Kukuljevics Iván: Utazás Boszniában (Putovanje po Bosni) cimü művének ismertetése. 199
»»» 524. Arany János Toldijának szerb fordítása Jovánovics – Zmáj Jánostól. 199
»»» 525. Jellasics József horvát bán nekrologja. 199
»»» 526. Katyanszki Szergius Simon károlyvárosi püspök nekrologja. 200
»»» 527. A magyar írók érdeklődése a szerb irodalom iránt. 200
»»» 528. A szerbek és a bolgárok története 976-1019-ig. 200
»»» 529. A bácsi szerb plébániák és papok névtára 1733-ban. 200
»»» 530. Szentmiklósi Nákó János adománylevele a Szerb Maticának. 200
»»» 531. Utiesenovics Ognjoslav: Die Hauscominionen der Südslaven. Eine Denkschrift zur Beleuchtung der volksthümlichen Acker – und Familienverfassung des serbisches und des kroatischen Volkes. Wien 1859. 277 1. 200
»»» 532. Reguly Antal nekrologja. 201
»»» 533. Kazinczy Ferenc születésének százéves évfordulója. 201
»»» 534. A görög keleti egyház sorsa Magyarország keleti részében. 201
»»» 535. Széchenyi István gróf halála. 211
»»» 536. Kukuljevics Iván: Monumenta historica Slavorum meridionalium. 212
»»» 537. A jer betüről. 212
»»» 538. Danilo mentenegroi fejedelem. Nekrolog. 212
»»» 539. Milos Obrenovics I. Nekrolog. 213
»»» 540. Gróf Teleky László. Nekrolog. 213
»»» 541. Kacsics-Miocsics András horvát költő életrajza születésének száz éves évfordulója alkalmából. 213
»»» 542. Ludaics Maxim: A budai szerb céhek irataiból 1711-1744-ig. 213
»»» 543. Kuvarac K.: A luzsicai-lauschitzi szerbek ismertetése Szászországban és Poroszországban. 214
»»» 544. Kuvarac K.: A szláv nyelv történetének rövid vázlata. 214
»»» 545. Ivánovics Pál: Valami Baja város multjából. 214
»»» 546.Tökölyi Száva kéziratának töredéke a bécsi illyr, azaz szerb, kancelláriáról. 215
»»» 547. Szemere Pál nekrológja. 218
»»» 548. Tökölyi Száva születésének száz éves évfordulója, emlékbeszéd. 1861. aug. 17-én. 218
»»» 549. Ludaics Makszim: Királyi oklevelek a Rasciánusok, azaz szerbek, javára. 221
»»» 550. Szubbotics János drámái. 221
»»» 551. Joanovics Vince szerb metropolita iratai 1735-ből a szerb deputátusok választása tárgyában. 221
»»» 552. Tökölyi Száva és Sztratimirovics István metropolita levelezése a szerb papnevelő intézet felállítása tárgyában 1827. 222
»»» 553. Kritikai kísérletek a szerbek történetének első öt századáról. 222
»»» I. Versija országa 223
»»» II. Versija. 223
»»» III. 223
»»» 554. A szerb nemzeti egyházi kongresszusok története. 225
»»» Tökölyi Száva a temesvári kongresszuson 1790 szept. 9-én latinul mondott beszédének szerb fordítása. 244
»»» Karlócai kongresszus. 248
»»» Az 1842-ik évi karlócai kongresszus. 251
»»» 555. Bosznia leírása. 254
»»» 556. Szerb népmesék. 254
»»» 557. A szerbekre nézve fontos iratok. 254
»»» I. Draskovics Jánkó gróf levele Tökölyi Szávához. 254
»»» II. Tökölyi Száva válasza Draskovicsnak. 254
»»» 558. Alexics – Maina János altábornagy 254
»»» 559. Frosics István 255
»»» 560. Zsivánovics Jakab 255
»»» 561. Sztefanovics – Riznics János 255
»»» 562. Rajacsics József patriarcha 255
»»» 563. Szerbográdi Nikolics Izidor 255
»»» 564. Szafarik József Pál 256
»»» 565. Ős régi szent kép szláv felirattal a római sz. Péter templomban. 257
»»» 566. Manaszia szerbiai zárda leírása. 257
»»» 567. Miklosics Ferenc: A szerbek eposzi költészete. 258
»»» 568. A szerb vajdaság ( Vojvodina) lakósága vallás és nemzetiség szerint. 258
»»» 569. A topolai nemzetgyűlés határozatai 1808 dec. 14-én. 261
»»» 570. Zsivánovics Jován: Különbségek az ószláv,szerb, orosz és bolgár nyelvemlékek között. 261
»»» 571. Pavlovics István: Karadzsics – Sztefánovics Vuk és az ő irodalmi tevékenysége. 261
»»» 572. Gróf Draskovics Jánkó és Tökölyi Száva levelei 1841-ből. 261
»»» 573. A szerb Matica irodalmi társulat uj alapszabályai. 262
»»» 574. Nekrologok. 262
»»» Lázics Tivadar 262
»»» Sztojákovics György 263
»»» Mihájlovics Dömötör 264
»»» Ruvarac Koszta 264
»»» 575. Élhetnek az összes szlávok egy irodalmi nyelvvel és használhatnak-e közös betűket? 264
»»» 576. Montenegro mai statisztikája. 264
»»» 577. Tökölyi Száva egy angolból szerbre fordított költeménye. 264
»»» 578. Szalay László magyar történetíró. 264
»»» 579. Nátosevics: Miért pusztul a mi népünk Ausztriában? 264
»»» 580. Vukicsevics György: A vérrokonság mint házassági akadály a szerb egyházi jogban. 265
»»» 581. Zsivánovics Jovan: Russzizmusok a mai egyházi szláv nyelvben. 265
»»» 582. Demelics T.: Sztankovics Kornél szerb zeneszerző. 265
»»» 583. A délszláv Maticák,irodalmi és könyvkiadó társulatok. 265
»»» Szerb Matica. 265
»»» Cseh Matica. 266
»»» Az illyr Matica 266
»»» A lausitzi- szerb Matica, 267
»»» A galiciai – orosz Matica, 267
»»» A morvaországi Matica, 267
»»» Dalmáciai Matica, 267
»»» Tót Matica Turóc – Szent – Mártonban, 267
»»» Laibachi szlovén Matica. 267
»»» 584. Ruvarac Hilárion: Valami Brankovics György deszpota krónikájáról. 267
»»» 585. Bogisics V.dr. : Egy szláv muzeum alapításáról,mely az összes szlávokra vonatkozik. 271
»»» 586. Adalékok a szerb nemzeti mozgalomhoz 1848-ban. 271
»»» 588. Vukicsevics György: A szabadság mint az alkotmányos állam alapja. 401
»»» 589. Ludaics Maxim: Régi szerb iratok. 402
»»» 590.A szerb köznép balhiedelmei, előítéletei és babonái. 402
»»» 591. Szándics Sándor: Emlékbeszéd Atanackovics Pláton bácsi szerb püspök fölött. 402
»»» 592. Dr. Szubbotics János: A zágrábi országgyűlés 1868 január 29-iki feliratának történetéhez. 402
»»» 593. Nikolajevics K.: A régi szerb történet honi hagyományok szerint. 403
»»» 594. Vitkovics Gábor: Tudományos kutatás és oklevél gyűjtés a szerbeknek közép Magyarországba való költözésének történetére vonatkozólag. 404
»»» 595. A belgrádi szerb egyházi kongresszus 1730 május havában 420
»»» 596. Rajkovics Gy.: Pótlások Sztoján szerb bibliographiájához. 423
»»» 597. Gyorgyevics Vladán: A szerbek népies gyógyszerei. 423
»»» 598. Miletics Szvetozár: A szerbiai alkotmányról és alkotmányos szervezetről. 423
»»» 599. Az 1872-iki kongresszus képviselőinek jelentése választóiknak. 423
»»» 600. Zsivánovics István: A cirilbetűs írás sorsa az osztrák birodalomban. 423
»»» 601. Rajkovics György: Az 1769-iki karlócai szerb kongresszus. 423
»»» 602. Szubbotics János: Pavlovics Tivadar és az ő szerepe a mi népünk életében. 423
»»» 603. Ruvarac Hilárion: A cárok könyvéről, Carostavnicról, tekintettel annak fontosságára a szerb történelemre nézve. 423
»»» 604. Popovics V. István: A szerb uj lirika méltatása. 425
»»» 605. Popovics V. Sándor: A Fruskagora geológiai viszonyairól. 425
»»» 606. Ruvarac Hilarion : Milojevics Milos tudományos munkássága a szerb tudós társaság Glasnik című folyóiratában. 425
»»» 607. Dragasevics J.: A homolyi hegységek, részlet a Szerbiáról szóló utleírásból. 425
»»» 608. Gyermekov Dusán: Pillantás a szerb zene mai állapotára és a szerb zenei művek bibliographiája. 425
»»» 609. Emlékirat a keresztény magyhatalmakhoz a boszniai keresztények helyzetéről és szenvedéseiről. 425
»»» 610. Nakityenovics Jován: Vukalovics Luka hercegovinai nagyvojvoda. 426
»»» 611. Ruvarac Hilárion: Történelmi feljegyzések Lázár knézről, Brankovics István deszpotáról és Stiljánovics István knézről. 427
»»» 612. Rajkovics Gy.: Adatok a szerb nyomdászat történetéhez. 427
»»» 613. Drágásevics: A homolyai völgyek Szerbiában, részletek Szerbia leirásából. 428
»»» 614. Tökölyi Száva önéletleirása. 428
»»» 615. Rajkovics Gy.: A trieszti szerb Szpiridion templom kérdése. Adalék a szerbek történetéhez. 429
»»» 616. Rajkovics György: Szerb közmondásainak gyűjteménye. 430
»»» 617. Adalékok a Ticzán-féle szerb lázadásról 1807-ben a Szerémségben. 430
»»» 618. Jovánovics Zmaj: Musiczky Lucián szerb püspök és költő születésének százéves évfordulója. 435
»»» 619. Rajkovics György: Musiczky Lucián irodalmi munássága. 435
»»» 620. Novákovics Sztoján: Legyán vár és a lengyelek a szerb népdalokban. 435
»»» 621. Petrovics Száva: Szerbek Oroszországban. 435
»»» 622. Musitzky György: Adatok Rajics János archimandrita, jeles szerb történetíró életrajzához. 436
»»» 623. Hadzsics Antal: A szerb Matica irodalmi társaság története 1826-1876-ig, ötvenéves fennállásának alkalmából. 436
»»» 624. Miodrágovics J. : Szerb lakosalmi szokások a falun. 436
»»» 625. Hadzsics Antal: Két adat 1727-ből a mi népünk történelmére vonatkozólag. 437
»»» 626. Rajkovics György: A marcsai zárdáról, 441
»»» 627. Rajkovics György: Kengyelác Pál, irodalomtörténeti életrajz. 444
»»» 628. Jankovics György: jankovics Manojlo, irodalomtörténeti életrajz. 444
»»» 629. Grabovác vagy Grabóc szerb zárda a budai püspökség területén. Irta Kraszics Vladimir. 444
»»» 630. Gersics G.: A hódítás, annexió joga és a plebiscitum a mostani nemzetközi elméletben és gyakorlatban. 447
»»» 631. Rajkovics György: Radivojevics Arzén püspök és az ő szenvedései. Kép Ujvidék multjából. 447
»»» 632. Rajkovics György: Ljubibratics tábornok életrajza. 449
»»» 633. Knjezsevics Lázár: A bunyevácokról. 449
»»» 634. Rajkovics György: Nesztorovics Uros István és az ő érdemei a szerb iskolaügy terén. 450
»»» 635. Szretykovics Pánta: Az 1073 – 1074-iki szerb byzanci háboru okai. 450
»»» 636. Sztojácskovics Lukács szenator és szerb iskolai igazgató Zomborban. Élet és korrajz. 450
»»» 637. Rajkovics György: Putnik tábornok és kora. 451
»»» 638. Szandics Sándor: Musiczky Lukian szerb püspök és költő apologiája. 451
»»» 639. Popovics V. István: Vrcsevics Vuk mesegyűjteménye a népitéletekről Kattaróban, Montenegróban és Hercegovinában. 451
»»» 640. Rajkovics György: Jaksics Daniló aradi szerb püspök életrajza. 451
»»» 641. Jovánovics Milán dr. : Pillantás az izlam kulturára és annak hatására a szerb népre. 451
»»» 642. Ilijcs J. Dragutin : A szerb népköltészet hanyatlásának okairól. 451
»»» 643. Milás Nikodem: Cyrill és Method szláv apostolok és a gör. kel. hitvallás ( pravoslavije) igazságáról. 451
»»» 644. Gersics G.: Kritikai tanulmányok a mai alkotmány elméletekről. 451
»»» 645. Rajkovics György: Nenádovics Pál szerb metropolita. Történelmi életrajz. 451
»»» 646. Szándics Sándor: Danicsics György hires szerb nyelvész méltatása. 451
»»» 647. Pechan Antal horvát irodalom története.Bírálatos ismertetés. 451
»»» 648. Medics Mojo: Némely szerb népjátékok, melyek eddig még nem voltak ismertetve. 451
»»» 649. Ilijcs J. Dragutin: Radicsevics Branko jeles szerb költő méltatása. 451
»»» 650. Magarasevics György: Danicsics György szerb nyelvtudós. 452
»»» 651. Szinisa: Nemanja István származása és uralkodásának első évei. 452
»»» 652. Szandics Sándor: A kulpini Sztratimirovics család nemesi levele és családfája. 452
»»» 653. Risztics János: Szerbia és a magyarországi szerbek 1848 – 1849 – iki felkelése. 453
»»» 654. Popovics Mita: Atanackovics Bogoboj szerb író levelezése. 454
»»» 655. Krászics Vladimir: Az orahovicai szerb zárda leírása. 455
»»» 656. Szinisa: Hol laktak a szerbek mielőtt mai hazájukba kerültek a Balkán félszigeten. 455
»»» 657. Musiczky Bránkó: Néhány adat Ráics János szerb történetíró és Musiczky Lukian szerb püspök és költő élettörténetéhez. 455
»»» 658. Brankovics Lázár szerb deszpota( 1457) kéziratának, mely Aranyszáju szent János homiliáit tartalmazza, ismertetése. 455
»»» 659. Gjorics V. Miklós: László magyar király. Történelmi tragédia 5 felvonásban. 455
»»» 660. Novákovics Sztoján: Az utolsó Brankovicsok a történelemben és a néphagyományban 1456- 1502. 456
»»» 661. Szávics Milán: Senoa Agost horvát regényíró munkáinak bírálata. 469
»»» 662. Szávics Milán: Lazarevics Lázár szerb elbeszélő munkáinak bírálata. 469
»»» 663. Neskovics Mita: Zmaj – Jován Jovánovics szerb költő mint pedagogus. 470
»»» 664. Petrovics Mita: Bácsmegyei mocsarak. 470
»»» 665. Magarasevics György szerb író,a szerb letopisz alapítója és első szerkesztője. 470
»»» 666. Ruvarac Hilárion: Adatok a szerb történethez. 470
»»» 667. Hadzsics Antal: Emlékbeszéd Szubotics János dr. tudományos munkásságáról. 472
»»» 668. Rajkovics György szerb író és történetíró nekrológja. 475
»»» 669. Szinisa: Néhány szó Nemanja ipjáról Borics bánról. 475
»»» 670. Medics Mojo: Nehány szerb népjáték. 475
»»» 671. Vukicsevics Gy. Miklós: A zombori szerb tanítóképző intézet 75 éves jubileuma. 476
»»» 672. Dragovics Zsivko: Adatok Montenegró földrajzához. 476
»»» 673. Dimitrijevics M.: Lavrov orosz író munkájának ismertetése II. Péter Petrovics Nyegus montenegrói vladika életéről és irodalmi munkásságáról. 476
»»» 674. Natosevics György szerb pedagógus nekrologja. 476
»»» 675. Petrovics M.: Ismertetés dr. Hoernes Móric művéről: Dinarische Wanderungen. Cultur und Landschaftsbilder aus Bosnien und Hercegovina. 476
»»» 676. Maletics György szerb író nekrologja. 476
»»» 677. Varadjanin Arkád: Emlékbeszéd Natosevics szerb pedagogus felett. 476
»»» 678. Szinisa: Bela – Pavlimir és Tjehomil genealogiája. 476
»»» 679. Kradzsics – Sztefánovics Vuk szerb nyelvtudós és író munkáinak méltatása születésének 100 éves évfordulója alkalmából. 476
»»» 680. Vitkovics Gábor: Vitkovics János életrajza. 476
»»» 681. Kraszics Vladimir: Adalék a régi kéziratok titkos betűjegyeinek magyarázatához. 476
»»» 682. Gyukics A. bírálata Vitkovics Gábor művéről: A magyar királyi sajkások története, szervezete és emlékei 1000-1872-ig. 477
»»» 683. Kraszics Vladimir: A lepavinai zárda, adalék a szerbek történetéhez. 477
»»» 684. Dimitrijevics Misa: Emlékbeszéd Gruics Nikánor szerb püspökről. 487
»»» 685. Pavlovics István: Ismertetés Thallóczy Lajos munkájáról. ” Az Ál – Brankovicsok”. 487
»»» 686. Szávics Milán: Emlékbeszéd Popovics Mita szerb – magyar költő felett. 488
»»» 687. A budapesti Tökölyi intézet fenállásának ötven éves jubileuma. 488
»»» 688. Gopcsevics Spiridion munkája: Makedonien und Alt- Serbien. Ismertetés. 488
»»» 689. Pavlovics István: A bolgárok irodalma. 488
»»» 690. Magarasevics György: A szloveno – szerb grammatika történeti – kritikai méltatása 1847-ig. 488
»»» 691. Gyukity Á.: A titeli sajkás bataillon közreműködése az 1788-1791-iki osztrák – török háboruban. 488
»»» 692. Deszpotovics Péter: A szerbek iskolái Magarországban és Horvátországban az ő beköltözésöktől Csarnojevics Patriarchával 1690-ben egészen ezen század elejéig. 488
»»» 693. Ignyatovics Jakab szerb író és tudós ( 1824-1889.) életrajza és munkásságának ismertetése. 489
»»» 694. Zmaj – Jován Jovánovics negyven éves irodalmi működésének megünneplése a Kisfaludy – társaságban. 489
»»» 695. Ilijcs Dragutin: A szerb demokrácia a középkorban. 489
»»» 696. Zsivkovics Mita: Uti emlékek Belgrádtól Ráskáig. 490
»»» 697. Ruvarac Dömötör: Az 1735. junius 20-iki szerb nemzeti – egyházi kongresszus egyházi és világi képviselőinek meghatalmazó iratai. 490
»»» 698. Szávics Milán: Lazarevics Lázár híres szerb prózaíró két novellájának ( ” A vihar” és ” Ő mindent tud”) bírálata. 492
»»» 699. Szávics Milán: Dojcsin Péter ( Dóczy Péter) drámai költemény 3 énekben. 492
»»» 700. Dragovics Márk: Adatok Montenegró történetéhez a cetini aranybulla alapján. 492
»»» 701. Szimonovics Radivoj: Zsitomiszlics zárda Hercegovinában. 493
»»» 702. Szinisa: Uros II. Primiszláv, más néven Prvos, Prvoszláv. 493
»»» 703. Boskovics János: Levelek a szerb és horvát irodalomról. 493
»»» 704. Zsivaljevics A. Dán: Kacsics – Miosics András szlovin költő. 493
»»» 705. Nedeljkovics Milán: Az izlam és befolyása népének lelki életére és művelődési haladására. 494
»»» 706. Milutinovics – Szerajlija Simon ( 1791-1847) élete és irodalmi munkái. 494
»»» 707. Novakovics Sztoján: Brankovics Mara szultánné. 494
»»» 708. Ivanics Iván: A bunyevácokról. 498
»»» 709. Jirecsek Konstantin: A raguzai köztársaság küldöttsége II. Katalin orosz cárnőhöz 1771-1775. Prága 1893. Ismerteti Sztanojevics Sztanoje. 504
»»» 710. Szinisa: Nemanja István harcai Byzanccal és Raguzával. 507
»»» 711. Szubotics Kamenko: Ruvarac Hilarion szerb történetíró 60-ik születésnapja alkalmából. Történelmi és lélektani vázlat. 514
»»» 712. Golubszki Novák: Emlékek az 1848 – 1849 – iki szerb revolutióból. Ismerteti Gyukics A. 515
»»» 713. Az első szerb nyomdának Montenegróban 400 éves jubileuma. 517
»»» 714. Radonics János: Mikor vetették meg alapját és mikor épült fel Dusán cár temploma a Bisztrica mellett közel Prizrendhez,mely Mihály és Gábor archangyalok tiszteletére volt szentelve? 518
»»» 715. Szubotics Kamenko: Az ujabb szerb történelem első századának főbb forrásai és ezek felhasználási módja a szerb és a külföldi tudományban. 518
»»» 716. Rovinski Pál: Milorádovics Mihály kéziratos feljegyzési könyve, melyet Moszkvában 1715-ben írt és melyet a sz. Lukács zárdában a niksicsi zsupában találtak. 526
»»» 717. Brancsics Blagoje és Dera György szerb – magyar és magyar – szerb nagy szótárának ismertetése. 527
»»» 718. Radonics János és Sztanojevics Sztanoje: Észrevételek honi történelmi forrásaink méltatásához. 527
»»» 719. Sztanojevics Sztanoje: Nemanja életíróinak forrásai. 528
»»» 720. Ruvárác Dömötör: Adatok a szerb nép, szerb egyház és szerb irodalom történetéhez. Bírálat írta Vucskovics János. 528
»»» 721. Ruvárác Dömötör: Adatok a szerb iskolák történetéhez Ausztria – Magyarországban.Varadjanin Arkádia bírálata. 529
»»» 722. Polit Mihály: Emlékbeszéd Rácski Ferenc történetíró felett. 1895. 529
»»» 723. Szubbotics Kamenko dr.: A szerb vojvodina és a szerb nemzeti – egyházi autonomia eszméje a XVIII. -ik század végén. 529
»»» 724. Radonics János: Milutin szerb király biographiája és autobiographiája. Adatok hazai forrásaink értékeléséhez. 540
»»» 725. Sztanojevics Sztanoje: Megjegyzések Danilo érsek genealogikus művének szerkezetéről. Adatok hazai forrásaink értékeléséhez. 540
»»» 726. Szubotics Kamenko dr.: Szerződések I. Lipót és a szerb nép között. 541
»»» 727. Sztanojevics Sztanoje: A szerb érsekek kronologiája Danilo érsek genealogiája szerint. 541
»»» 728. Vucsetics – Vukászovics Vid: A délszlávok régi és mai halotti és temetési szokásai és szertartásai. 541
»»» 729.Sztartimirovics György: Sztratimirovics Bogics, a hercegovinai nép meghatalmazottja a bécsi udvarnál 1737-1739-ben. 541
»»» 730. Hadzsics Antal a Letopis szerkesztőjének bucsuszózata és beszámolója a Letopis munkásságáról 1859-1895 -ig a megjelent összes munkák kimutatásával. 541
»»» 731. Magarasevics György: Safarik Pál József emlékezete születésének száz éves évfordulója alkalmából. 541
»»» 732. Szubotics Kamenkó: Mily viszonyok hozták létre Safarik szerb irodalom történetét. 541
»»» 733. Magarasevics György: Safarik Pál J. levelezése Dragoszavijevics Ádámmal. 542
»»» 734. Magarasevics György: Az ujvidéki szerb gimnázium védelmezi Safarikot a magyar helytartó tanács előtt 1824-ben. 542
»»» 735. Vrhovác Radivoj: Safarik és a szerb nyelv. 542
»»» 736. Gyorgyevics György és Tomics Simon: Safarik Pál József élettörténete. 542
»»» 737. Mijátovics Cseda: Szerb vonatkozások a román történelemből. 542
»»» 738. Mandics Tivadar dr. : Emlékek a mi nemzeti egyházi életünkből. 543
»»» 739. Arany Toldijának szerb fordítása Zmaj- Jovánovics Jovántól 543
»»» 740. Danicsics György és Boskovics János levelezése. 543
»»» 741. Magarasevics György: Dragoszavijevics Ádám szerb író. 543
»»» 742. Vukityevics György: Vajjon Miroszláv humi herceg fivére-e vagy unokaöccse Nemanjának? 543
»»» 743. Hadzsics Antal: Saptyanin Milorád szerb író. 543
»»» 744. Milityevics Gy. M.: Obrenovics Mihály szerb fejedelem az ő titkárának emlékiratában. 544
»»» 745. Sztratimirovics György: A gör. keleti egyház a kattarói öböl területén, annak keletkezése és sorsa. 544
»»» 746. Gyorgyevics János: Utazás Krimbe 1887. 544
»»» 747. Vucskovics János: Nikolajevics György metropolita. 544
»»» 748. Karadzsics Szefánovics Vuk tetemeinek Bécsből Belgrádba való átszállítása és temetése. 544
»»» 749. Kraljevics Márkó, szerb hősdalok fordítása Margalics Edétől. Bírálja Brancsics Blagoje. 544
»»» 750. Magarasevics György: A szerb iskolák multjából 1857-ig. 544
»»» 751. Gyukics A.: A titeli határőrvidéki sajkás ezred szervezete 1848-1849-ben. 550
»»» 752. Dragovics Márk: Adatok Montenegro történetéhez Albániához való viszonyát tekintve. 550
»»» 753. Ubavkics Milán: A szerbek története honi és külföldi források alapján. Bírálat Sztanojevics Sztanojétől. 553
»»» 754. Hodinka Antal: Tanulmányok a bosnyák – djakovári püspökség történetéből. Ismertetés Radovics Jánostól. 555
»»» 755. Karakasevics Vladimir: A guszla és a guszlárok ( a hegedű és hegedősök) kulturtörténeti adatok a szerb zeneművészet köréből. 555
»»» 756. Magarasevics György: Az 1847-ik év irodalmi tevékenységének emléke. 556
»»» 757. Kosztics Dragutin: Titkos írás a régi szerb iratokban. 557
»»» 758. Szirku Polychromius: Régi szerb illustrált kéziratok. 557
»»» 759. Tomics Simon: Safarik Pál József irodalmi és tudományos tevékenysége. 557
»»» 760. Vuletics – Vukaszovics Vid: A boszniai és hercegovinai mohamedának halotti és temetési szertartásai. 567
»»» 761. Jagics V.: Dobromir evangeliuma a XIII-ik századból, ó macedóniai nyelvemlék. 567
»»» 762. Ruvarac Dömötör: Adatok a karlócai metropoliták és püspökök történetéhez. 567
»»» 763. Karadzsics- Stefanovics Vuk: A szerb nyelv nagyszótára. III.-ik kiadás. Ismerteti Vrhovác Radivoj. 569
»»» 764. Margalits Ede: A rigómezei szerb hősdalok fordítása. Ismerteti Grcsics János. 569
»»» 765. Jaksics Milutin: Jovánovics Vince; adalékok a metropolitaság történetéhez 1731-1737-ig. Okleveles források alapján. 570
»»» 766. Karadzsics- Sztefánovics Vuk összegyűjtött nyelvtani és polemikus iratai. 570
»»» 767. Maretics T. horvát – szerb nyelvtanának bírálatos ismertetése. 570
»»» 768. Radonics Jovan: Adatok a szloven ujjászületés történetéhez a mult század végével és ezen század elején. 571
»»» 769. Brancsics Blagoje: Petőfi Sándor költészetének méltatása; költeményeinek szerb fordítása. 573
»»» 770. Danicsics és Boskovics levelezése. 573
»»» 771. Nedics Lyubomir: Nenádovics P. Ly. mint író. 573
»»» 772. Lehnel Walter: Die Enstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria mit Beiträgen zur Verfassungs – Geschichte Venedigs. 573
»»» 773. Thallóczy Ludwig: Wie und wann wurde Hervoja Grossvojvode von Bosnien? 575
»»» 774. Szentkláray Jenő: A csanádegyházmegyei plébániák története. 576
»»» 775. Margalits Ede: Horvát történelmi repertorium. 578
»»» 776. Kacsanovszky: Szerbia története a XIV-ik század közepétől a XV-ik század végéig. 578
»»» 777. Jorga: Notes et extraits pour servir a l’ histoire des croisades a XV . slécle. 578
»»» 778. Milás Nikodem: Documenta spectantia historiam orthodoxae dioeceseos Dalmatiae et Istriae a XV. usque ad XIX. saeculum. 579
»»» 779. Grebenárovics – Kobliska: I. Nagy Uros szerb király története. 579
»»» 780. Thallóczy – Jirecek: Zwei Urkunden aus Nord – Albanien. 579
»»» 781. Gelcich Giuseppe: La Zedda e la dinastia dei Balsidi. 580
»»» 782. Kovácsevics Lyuba: Egy – két kérdés Nemanja Istvánról. Adalék a XII. századbeli szerb történelmi források kritikájához. 580
»»» 783. Mandics Tivadar: Emlékek a szerbek egyházi és nemzeti életéből 1861-1867-ig. 580
»»» 784. Gyukics A.: A titeli határőr sajkás ezred szervezete az 1848-1849-iki forradalom idejében. 581
»»» 785. Dr. Vojnovics Lujo gróf: Raguza és az ozmán császárság. Levéltári kutatások alapján. I. 1365-1482. Belgrád 1898. 288. I. 591
»»» 786. Poparics Báre: A horvátok tengeri haderejéről a nemzeti uralkodók idejében. 592
»»» 787. Cselykov: A szerb királyság nemzeti egyháza,önállósításának idejétől fogva 1879 – 1896-ig. 593
»»» 788. Jirecsek Konstantin: Die Bedeutung von Raguza in der Handelsgeschichte des Mittelalters. 593
»»» 789. Vojnovics Koszta: A raguzai köztársaság céhei és ipartestületei a XIII-ik századtól a XVIII-ik század végéig. Bevezetéssel és a céhek szervezeti szabályaival. 593
»»» 790. Bogisics V.: Szerb toldalékok a XVII-ik századbeli olaszországi iratokban. 594
»»» 791. Borovszky Samu: A nagylaki uradalom története. 594
»»» 792. Prelog Milán: A horvátok harcai Velencével. 594
»»» 793. Gyukics A.: Kovácsevics Jován szenttamási plébános feljegyzései az 1848-1849-iki forradalomról. 595
»»» 794. Gavrilovics András: Szent Száva. 596
»»» 795. Lipovski A. L.: Szláv népek; a horvátok. 596
»»» 796. Jirecsek R. I.: Das Gesetzbuch des serbischen Caren Stephan Dusan. 596
»»» 797.Jaksics Milutin: A szerbek Magyarországba való 1690-iki beköltözésének természete és kiváltságaik. 597
»»» 798. Vuletics – Vukászovics Vid: Feljegyzés egy 1651-ből való hercegovinai krónikában. 597
»»» 799. Mitrovity Csedomil: Nomokanon der slavischen morgenländischen Kirche oder die Krmcsaja knjiga. 598
»»» 800. Dr. Miletics Szvetozár nekrologja. 598
»»» 801. Pávlovics Dragutin: A pozsareváci béke 1718-ban. 598
»»» 802. Tomics Jovan: Baja Nikolics Pivljanin szerb guerillavezér életének két utolsó esztendeje. 598
»»» 803. Ruvárác Hilarion: Töredékek sz. Száva első szerb metropolita életének fő mozzanataiból. 598
»»» 804. Radonics Jován ismertetése Kovacsevics Lyubo művéről: ” Istvánnak, a szerbek első koronázott királyának feleségei és gyermekei”. 598
»»» 805. Tomics Jován: Vázlatok a zengi uszkokok történetéből. 599
»»» 806. Sisics Ferdo: Hogyan lett Jusztiniánus byzanci császár szlávvá? 599
»»» 807. Ruvárác Hilárion: Némely nemzeti hagyományról. 600
»»» 808. Pauler Gyula és Szilágyi Sándor: A magyar honfoglalás kutfői. 600
»»» 809. Péter II. Petrovics Nyegos nekrologja. 1813-1851. 600
»»» 810. Brancsics Blagoje: Vörösmarty Mihály. 600
»»» 811. Redonics János: Radenovics Pál grófról. 600
»»» 812. Sztojkovics Sr. J.: A koszovói epos. 608
»»» 813. Ruvárác Hilárion: Vukovics György szerb eszpota és Szkanderbég albán vezér 1444-ben. 608
»»» 814. Tomics N. János: A szerb és albán főnökök találkozása Kutya felső-Albániai helységben 1614-ben a török elleni fellázadás tárgyában. 611
»»» 815. Jirecsek – Radonics: A románok Dalmácia városaiban a középkorban. 611
»»» 816. Gyorics Miklós: Koszovo. Epos a rigómezei ütközetről. 614
»»» 817. Tomics Jován: A párbaj a szerbeknél a XVI.-ik és XII.-ik században. 614
»»» 818. Mijátovics Csedomil: Ki volt Ilona királynő? 615
»»» 819. Dudás Gyula: Az oktatásügy története Bács – Bodrogh megyében. 616
»»» 820. Radonics Jován: Áttekintése az 1902-ik évi szerb és horvát történelmi munkásságnak. 617
»»» 821.Pávlovics Dragutin: A kultura és a háboruk. 617
»»» 822. Tomis Jován: A montenegrói felkelésről a moreai háboru kezdetével 1684- 1685-ben. 617
»»» 823. Gyukics A.: Crnojevics II. Arzen szerb patriarcha három levele. 617
»»» 824. Pávlovics István: Az 1872-iki szerb egyházi és nemzeti kongresszus feloszlatása. 618
»»» 825. Tomics Jovan: Az ipeki petriarcha és az 1592- 1614-iki keresztény mozgalmak a Balkán – félszigeten. 618
»»» 826. Markovics Péter: Szerbia és Magyarország viszonya 1331-1355-ben. 618
»»» 827. Zecevics Milos: Decsáni István élete és uralkodása. 618
»»» 828. Novákovics Sztoján: A szerb állam feltámadása. 619
»»» 829. Rádonics Jován: Adatok a magyarországi szerbek történetéhez a XVII. század végén és a XVIII. század elején. 619
»»» 830. Zmaj – Jovánovics Jován szerb költő nekrologja. 619
»»» 831. Jókai Mór magyar író nekrologja. 619
»»» 832. Drekálovics – Popovics Márk vajda: Az albánok élete és szokásai. 620
»»» 833. Kosztics Koszta: A régi szerb kereskedelem és ipar. 624
»»» 834. Turgenjev levele Sztartimirovics István metropolitának és ennek válasza,melyhez mellékelte kis értekezését a Vlahokról. 624
»»» 835. Ruvárác Hilárion: Adatok Szerbia történetéhez. 624
»»» I. 624
»»» II.Gluhavica és Gluhavasz. 625
»»» III.Szent Prokopius kézereklyéje. 626
»»» IV. A Stava falu és stavai templom Toplicában. 627
»»» V. Varju fej ( Vranova glava). 627
»»» 836. Osztoics Tihomil: A szerb irodalom a szerbek nagy költözésétől 1690-ben egészen Obradovics Dosziteljig 1783-ban. 627
»»» 837. Surmin György: A horvát ujjászületés 1836-1843. 627
»»» 838. Ivics Alexa: Kitől és mikor kapta Vukcsics István boszniai vajda a ” Szent Száva hercegének” címét? 627
»»» 839. Zmaj- Jovanovics Jován írói méltatása. 628
»»» 840. Strossmayer György diakovári püspök nekrologja. 628
»»» 841. Tkaicsics Iván horvát történetíró nekrologja. 628
»»» 842. Vukityevics Milenko: A szerb nemzet története, a középiskolák számára. 628
»»» 843. Ruvárác Hilárion szerb történetíró nekrologja. 628
»»» 844. Fra Grga Martics horvát költő nekrologa. 635
»»» 845. Csurcsin Milán: Das serbische Volkslied in der deutschen Literatur. 635
»»» 846. Jacimirszki: Szláv és orosz kéziratok a római bibliothekákban. 635
»»» 847. Surmin György: Gáj Lajos horvát ujságainak megindítása. 636
»»» 848. Fra Gerga Martics, horvát eposzköltő életrajza, az ő közlései alapján megírta Koharics Jánkó. 636
»»» 849. Szász Károly magyar költő életrajza és nekrologja 1829-1905. 636
»»» 850. Ruvarac Hilarion: Névtelen adalék a Lázár knezre és Kraljevics Márkóra vonatkozó történelmi forrásokról. 636
»»» 851. Thallóczy Lajos: Tanulmányok a bosnyák bánság kezdetéről,főtekintettel a körmendi levéltár okleveleire. 636
»»» 852. Tomics N. Jovan: A zengi szerb menekültek ( uszkok) történetéből 1604-1607. 637
»»» 853. Ivics Alexa: Wann wurden die Reliquien des serbischen hl. Száva verbrannt? 637
»»» 854. Gyukics A. szerb történetíró nekrologja 1844-1906. 637
»»» 855. Kuzelja Zeno: Korvin Mátyás magyar király a szlávok népköltészetében. 638
»»» 856. Smicsiklas Tádé: Strossmayer püspök élete és munkái,beszédei, értekezései és körlevelei. 639
»»» 857.Louis Leger: Le cycle épique de Marko Kraljevics. 639
»»» 858. Ilyinszki G. A.: Kulin boszniai bán oklevele 1189. 639
»»» 859. Iványi istván: Bács – Bodrogh vármegye földrajzi és történelmi helynévtára. 640
»»» 860. Thallóczy – Áldásy: A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára 1198-1526. 641
»»» 861. Rádonics János: Ruvárác Hilárion szerb történetíró. 642
»»» 862. Markovics Vazul: Raguza viszonya Szerbiához. 1358 – 1362 – ig. 642
»»» 863. Ivics Alexa: Pavlovics Radoszáv, boszniai nagyherceg. 648
»»» 864. Smicsiklas Tade: Codex diplomaticus regni Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae. 656
»»» 865. Gruics Nikanor szerb püspök önéletrajza. 656
»»» 866. Sisity Ferdo: Kálmán király és a horvátok 1102-ben. 656
»»» 867. Peanisevics Fülöp János: A rokonsági és atyafisági elnevezések szótára a szerbeknél. 659
»»» 868. Thallóczy Lajos: Két – három kérdés Beriszló István deszpota életéből. 660
»»» 869. Nikanor nisi püspök: Raguza a multban és a jelenben. 661
»»» 870. Hiapec- Gyorgyevics Julia: Monaszterli János szerb vicevojvoda 661
»»» 871. Popovics Pál: Vujics Ioachim szerb író élete. 666
»»» 872. Hangi Antal: A boszniai és hercegovinai mohamedánok életmódja és szokásai. 666
»»» 873. Novákovics Sztojan: A bolgár – szerb harc 1885-1886-ban. 666
»»» 874. Stefánovics – Vilovski: Belgrád unter der Regierung Kaiser Karls VI. 1717-1739. 666
»»» 875. Sztojkovics I. Szr.: Kraljevics Márkó; irodalomtörténeti tanulmány. 666
»»» 876. Novákovics Sztoján: Karagyorgyevics korának alkotmányos kérdése és törvényei 1815-1811. 666
»»» 477. Gyorovics Vladimir: A szerb népmesék némely forrásairól. 667
»»» 878. Gavrilovics Mihály: Obrenovics Milos és Karadzsics – Sztefánovics Vuk. 667
»»» 879. Osztoics Tihomil: Zmaj – Jovánovics János és Rajkovics György. 667
»»» 880. Szentkláray Jenő: A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon. 667
»»» 881. Sztanojevics Sztanoje: A szerb nemzet története. 669
»»» 842. Lovrics Bozso: Bukovac Vlaho szerb festő élet- és jellemrajza. 670
»»» 883. Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc. 670
»»» 854. Murko M.: Geschichte der älteren slavischen Litteraturen. 671
»»» 885. Ivics Sándor: A magyarországi szerbek történetéből. I. Szendrővár elestétől Brankovics Vuk deszpota haláláig 1459 – 1485-ig. II. Brankovics Vuk halálától Brankovics János deszpota haláláig. 1485-1502. 671
»»» 886. Sztratimirovics István szerb metropolita irodalmi dolgozatai. 680
»»» 887. Gruics Radoszláv: Hol van alapja a mi nemzeti – egyházi kongresszusainknak? 680
»»» 888. Novákovics Sztoján: Byzanci méltóságok és címek a szerb országokban a XI. – XV.-ik században. 680
»»» 889. Hadzsi Koszta: Válasz a román metropolia panaszára a szerb zárdák birtokáért való pörben. 680
»»» 890. Zecsevics Milos: Vojinovics Vijoszláv harcolása Raguzával. 681
»»» 891. Gruics Radoszláv: A bigamia és polygamia a régi szerbeknél. 681
»»» 892. Ivics Alexa: Adatok Rájics Jovan szerb történetíró biografiájához. 685
»»» 893. Sztanojevics Sztanoje: A délszlávokról a VI.-VIII.-ik században. 685
»»» 894. Stefanovics – Vilovski: Belgrad während des Krieges Oesterreichs und Russlands gegen die Pforte 1787-1792. 685
»»» 895. Hranilovics jános: Okrugics kiadatlan eposza Dojcsin Péterről 685
»»» 896. Grujics Radoszláv: Szerb iskolák 1718-1739 közt. 685
»»» 897. Gavrilovics Mihály: Milos Obrenovics 1821 – 1826-ig. 685
»»» 898. Vojnovics Lujo: Raguza bukása 1806- 1815. 685
»»» 899. Pergosics Iván Verbőczy Tripartitumának horvát fordítása 1574-ben. 686
»»» 900. Ivics Alexa: III. A szerbek története Magyarországon Brankovics János deszpota halálától a mohácsi vészig, 1502-1526. IV. A mohácsi vésztől Jovan – Nenád cár haláláig. 1526-1527. 686
»»» 901. Karadzsics: Stefánovics Vuk levelezése. III. k. 700
»»» 902. Szofrics Pál: Három adat a szerb néplélek megismerésére. 700
»»» 903. Borovszky Samu: Bács – Bodrog vármegye monographiája. 700
»»» 904. Radics Dusán: Vitkovics Mihály életrajza. 701
»»» 905. Radojcsics Miklós: A Vardar melletti Proszekk várának némely birtokairól. Adatok a szerbek XII.-XIII. századbeli történetéhez. 701
»»» 906. Sisics Ferdinand: Dalmácia és Kálmán magyar – horvát király. 701
»»» 907. Ivics Alexa: A szerbek beköltözése Horvátországba és Szlavóniába. 702
»»» 908. Zagorski V.: Francois Racski et la renaissance scientifique et politique de la Croatie. 702
»»» 909. Pandurovics Simon: A délszlávok halotti tora. 702
»»» 910. Szentkláray Jenő: Mercy Claudius Florimund kormányzata a Temesi Bánságban. 703
»»» 911. Ivics Alexa: A szerbek történetéből Magyarorszádban 1528 – 1552-ig. 703
»»» 912. Tomasics Miklós: A horvát királyság államjogának alapjai: Fundamenta juris publici regni Croatiae. 719
»»» 913. Berics Vazul: Orosz uralkodóknak 12 levele a szerb zárdákhoz. 721
»»» 914. Maretics T.: A mi népepikánk. 721
»»» 915. Thallóczy Lajos: Bosnyák és szerb élet- és nemzedékrajzi tanulmányok. 721
»»» 916. Gyurgyevics Márton: Boszniai emlékirat. 721
»»» 917. Ivics Alexa: Uj adatok Cilley Katalin grófnéról. 722
»»» 918. Vrcsevics Vuk: A hercegovinai zárdák és templomok szervezete,szokásai és igazgatása a török kormányzat idejében. 722
»»» 919. Bösendorfer József: Vázlatok Szlavónia történetéből, különös tekintettel Körös, Verőcze, Pozsega, Baranya, Vukovár és Szerém megyékre és Eszékre a közép és uj korban. 723
»»» 920. Grujics R.M.: A szerbek kiköltözése Topuszkóból. 725
»»» 921. Pavlovics M. Dragutin: Szerbia az utolsó osztrák – török háboru idejében 1788-1791. 726
»»» 922. Brancsics Blagoje: Petőfi Sándor nehány költeményének szerb fordítása. 726
»»» 923. Marcali Henrik: Ungarische Verfassungsgeschichte. 727
»»» 924. Horvát Károly: A zengi uszkokok ( szerb menekültek) történetének okmánytára. 727
»»» 925. Dr. Karácson Imre: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664-1666-ban. 727
»»» 926. Radonics János: Gyakovics Izaiás szerb metropolita életrajza. 728
»»» 927. Ruvarac Dömötör: Szuvarov Makszim, az első orosz tanítónak levelezése Petrovics Mózes szerb metropolitával. 728
»»» 928. Anasztasziejics D.N.: Nemanja halálozásának éve. 728
»»» 929.Ruvarac Dömötör: Kísérletek Brankovics György deszpota krónikájának kinyomatására. 729
»»» 930. Gyorovics Vladimir: Musiczky Lucián szerb püspök és költő. 730
»»» 931. Karaszka József: Kosztics Lázár szerb költő emlékezete. 730
»»» 932. Radonics János: Gróf Brankovics György és kora. 730
»»» 933.Horvát Károly: Uj történelmi adatok Albánia történetéhez a római levéltárakból. 730
»»» 934. Zeremszki Hilárion: Szerb kolonia Erdélyben a XV. – XVI. -ik században. 730
»»» 935. Jirecsek Konstantin: Geschichte der Serben bis 1371. 730
»»» 936. Manojlovics Gábor: Tanulmány Konstantinus Porphyrogenita ” De administrando imperio” című művéről. 731
»»» 937. Radojevics Miklós: Sztojácskovics Sándor mint történetíró. Karlócza,1911. 735
»»» 938. Ruvárác Dömötör: Két elfelejtett szerb író. 736
»»» 939.Ilics Alexia: Jovánovics Péter belgrádi metropolita élete és tevékenysége 1833-1859-ig. 736
»»» 940. Strohal Iván: A tengermelléki városok és községek statutumai. 736
»»» 941. Resetar Milán: Die Serbokroatischen Kolonien Süditaliens. 737
»»» 942. Jaksics Milutin: Ki végezte az egyházi ítélkezést és igazgatást a lelkiekben a karlócai érsekségben ennek felállításától máig? 737
»»» 943. Marcocchia Giacomo: La leggenda di Diocleziano in Dalmazia e nel Montenegró. 742
»»» 944. Novákovics Sztoján: A Nemanja családbeli szerb uralkodók székhelyei. 743
»»» 945. Jirecsek Konstantin: Staat und Gesellschaft im Mittelalterlichen Serbien. Wien 1912. 743
»»» 946. Tomics János: Petrovics Vazul montenegrói metropolita Montenegróban első oroszországi utja után ( 1754-1756). 743
»»» 947. Zsupanics Niko: A zsumberákiak és marindoliak. A Krajnában lakó szerbek anthropologiai ethnographiai leírása. 744
»»» 948. Gróf Vojnovics Lajos: Raguza első halála, a nagy földrengés 1667 április 6-án. 745
»»» 949. Skorjács Izidor: A zágrábi theologusok magatartása Gáj Lajos, a szlovének és a szerbekkel szemben. 745
»»» 950. Jelics Lukács: A szent keresztről elnevezett udvari kápolna Ninben. 745
»»» 951. Vukicsevics Milenko: A szerb nemzet története képben és szóban. 745
»»» Gyorgyevics Vládán: Montenegró és Ausztria a XVIII. században. 747
»»» 953. Kosztics Mita: Orosz – szerb könyvkereskedés Mária Terézia korában. 753
»»» 954. Sztefánovics – Vilovszki Theodor: Belgrád István deszpota, Lázár cár fia, után. 754
»»» 955. Cassandri Pietro: Szerb hősdalok olasz fordítása. 754
»»» 956. Blagoev N.P. bolgár író: A bogomilek jogi és társadalmi nézetei. 754
»»» 957. Jovánovics Szlobodán: Gróf Andrássy Gyula. Tanulmány. 754
»»» 958. Radonics János: A modern Horvátország politikai és kulturális fejlődése. 757
»»» 959. Thallóczy- Horváth Sándor: Alsó- Szlavóniai okmánytár ( Dubicza, Verbász és Szana vármegyék) 1244-1710. 761
»»» 960. Andreev V.A.:orosz író : Mladenovics Szofron szerb szerzetes Oroszországban 1759-1781. 764
»»» 961. Pávics Ármin horvát irodalomtörténész nekrologa. 764
»»» Név- és tárgymutató. [765]

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat