Magyar Statisztikai Évkönyv
(Új Folyam XIV.) 1906


» Címlap (I. oldal)
» Tartalom (III. oldal)
I. Éghajlati jelenségek (1. oldal)
II. Terület, népesség és közegészségügy (11. oldal)
      + A) Terület és álló népesség (11. oldal)
      + B) Népesedési mozgalom (33. oldal)
      + C) Közegészségügy (76. oldal)
III. Közgazdasági élet (85. oldal)
      + A) Őstermelés (85. oldal)
      + B) Bányászat és kohászat (148. oldal)
      C) Ipar és kereskedelem (159. oldal)
    »   1. A kereskedelmi és iparkamarák vagyoni kimutatása és költségvetése 1906-ban (159. oldal)
    »   2. A kereskedelmi és iparkamarák vagyoni kimutatása és költségvetése 1898-tól 1906-ig (159. oldal)
    »   3. Az ipartestűletek az 1898-1906. években (160. oldal)
    »   4. A budapesti ipari és kereskedelmi munkaközvetítő-intézet működése 1906-ban a fontosabb kereseti ágak szerint (162. oldal)
    »   5. Az 1900. évi népszámlálás alkalmával összeírt, 20-nál több segédszemélyt alkalmazó bánya-,kohó- és iparvállalatok (163. oldal)
        » a) Főcsoportok (163. oldal)
        » b) A legalább 1000 segédszemélyt foglalkoztató alcsoportok (a Magyarbirodalomban) (164. oldal)
    »   6. Az ipari balesetek az 1903-1908. években törvényhatóságonkint (165. oldal)
    »   7. A nagyipari balesetek (166. oldal)
        » a) A baleseteidre vonatkozó főbb adatok iparcsoportok szerint 1906-ban (166. oldal)
        » b) A balesetek a hét különböző napjai szerint 1906-ban (166. oldal)
        » c) A balesetek a sérülések módja, neme és súlyossági foka szerint 1906-ban (167. oldal)
        » d) A balesetek a beállott munkaképtelenség foka és a sérültek családi viszonyai szerint az 1902-1906. években (167. oldal)
        » e) A sérültek életkora és családi állapota 1906-ban (168. oldal)
        » f) A súlyosan sérültek családi viszonyai a sérülés fokával összevetve 1906-ban (168. oldal)
        » g) A balesetek alkalmával a betegsegélyző-pénztárak részéről nyújtott segélyek a Magyarbirodalomban 1908-ban (169. oldal)
    »   8. A kisipari balesetek 1906-ban a Magyarbirodalomban (169. oldal)
        » a) A balesetek a beállott munkaképtelenség foka és a sérülés neme szerint (169. oldal)
        » b) A balesetek a sérültek életkora és családi viszonyai szerint (169. oldal)
    »   9. Ipari- és kereskedelmi szakiskolák az 1905/906. iskolai évben (170. oldal)
    » 10. A magyarországi felső kereskedelmi iskolák fontosabb adatai az 1905/908. iskolai évről intézetenkint (171. oldal)
    » 11. A felső kereskedelmi iskolák helyiségei, tanszemélyzete és tanúlóinak száma az 1905/906. iskolai évben Magyarországon (172. oldal)
    » 12. Az érettségi vizsgák a felső kereskedelmi iskolákon az 1905/908. iskolai évben Magyarországon (172. oldal)
    » 13. A felső kereskedelmi iskolák fentartási költségei az 1905/906. iskolai évben Magyarországon (172. oldal)
    » 14. Az állandó borvizsgáló-bizottságok működése Magyarországon (173. oldal)
        » a) A budapesti és kolozsvári borvizsgálóbizottságok által eszközölt borvizsgálatok 1894-től 1906-ig (173. oldal)
        » b) A budapesti és kolozsvári borvizsgálóbizottságok által 1906-ban eszközölt borvizsgálatok törvényhatóságonkint (173. oldal)
    » 15. Mértékhitelesítés 1891-től 1906-ig (173. oldal)
        » a) A mértékhitelesítő-hivatalok száma és a hitelesítési díjak összege (173. oldal)
        » b) A hitelesített tárgyak részletezése (173. oldal)
    » 16. Az 1906. év folyamán törvényszékileg bejegyzett czégek, valamint a kiadott iparigazolványok és iparengedélyek száma foglalkozási főcsoportok szerint Magyarországon (174. oldal)
    » 17. Iparigazolványok és iparengedélyek, továbbá törvényszéki czégbejegyzések 1904-től 1906-ig kereskedelmi és iparkamarai kerületek szerint (176. oldal)
    » 18. Szabadalmak, védjegyek és mustraoltalom a Magyarbirodalomban (176. oldal)
        » a) A szabadalmak és védjegyek 1881-től 1906-ig (176. oldal)
        » b) A szabadalmak részletezése országok szerint 1904-ben, 1905-ben és 1906-ban (176. oldal)
        » c) Az 1904-ben, 1905-ben és 1906-ban engedélyezett szabadalmak a találmányok neme szerint (177. oldal)
        » d) A befolyt szabadalmi díjak (törzsdíjak és lajstromozási illetékek) összege 1904-ben, 1905-ben és 1906-ban (177. oldal)
        » e) Mustraoltalom 1891-től 1906-ig (177. oldal)
    » 19. Az ipari és gyári alkalmazottak betegsegélyző-pénztárainak száma jellegük szerint, taglétszáma, bevételei és kiadásai 1906-ban törvényhatóságonkint (178. oldal)
    » 20. Az ipari és gyári alkalmazottak betegsegélyző-pénztárainak tagsági forgalma, havonkinti taglétszáma és a tagok etegségi statisztikája a pénztárak jellege szerint (180. oldal)
        » A) Magyarországon és Horvát-Szlavonországokban 1906-ban (180. oldal)
        » B) A Magyarbirodalomban 1903-tól 1906-ig (181. oldal)
    » 21. Az ipari és gyári alkalmazottak betegsegélyző-pénztárainak bevételei, kiadásai és vagyonmérlege a pénztárak jellege szerint (182. oldal)
        » A) Magyarországon és Horvát-Szlavonországokban 1906-ban (182. oldal)
        » B) A Magyarbirodalomban 1903-tól 1906-ig (183. oldal)
    » 22. A gőzkazánok, gőzkazánvizsgálatok és szemlék száma 1903-tól 1906-ig (184. oldal)
    » 23. A sörtermelés főadatai 1900/901-től 1905/906-ig (184. oldal)
    » 24. A termelt sör 1900/901-től 1905/906-ig legnagyobb sörgyáraink külön feltüntetésével (184. oldal)
    » 25. A sörfőzdék részletezése 1900/901-től 1905/906-ig (184. oldal)
    » 26. A termelt sör részletezése 1900/901-től 1905/906-ig a sörlé czukortartalmának feltüntetésével (185. oldal)
    » 27. A szesztermelés főadatai 1900/901-től 1905/906-ig (185. oldal)
    » 28. A szeszfőzdék és a szesztermelés a szeszadótörvény osztályozása szerint 1900/901-től 1905/906-ig (185. oldal)
    » 29. A szeszfőzdék a szeszfőzésre felhasznált anyagok minősége szerint 1900/901-től 1905-906-ig (186. oldal)
    » 30. A szeszfőzdék termelőképességük szerint 1900/901-től 1905/906-ig (187. oldal)
        » a) Fogyasztási adó alá eső szeszfőzdék (187. oldal)
        » b) Termelési adó alá eső szeszfőzdék (187. oldal)
    » 31. Czukorgyártás 1900/901-től 1905/906-ig (187. oldal)
    » 32. Czukorgyártás 1905/908-ban az egyes czukorgyárak külön feltüntetésével (188. oldal)
    » 33. Dohánybeváltás a Magyarbirodalomban a m. kir. és az osztrák cs. kir. jövedék részére 1886-tól 1906-ig (188. oldal)
    » 34. Dohánytermelés és a beváltott dohánymennyiségért kifizetett beváltási ár az 1904-1906. években, vármegyénkint (189. oldal)
    » 35. A magyar királyi dohánygyárak száma, személyzete és felszerelése 1891-től 1906-ig (190. oldal)
    » 36. A magyar királyi dohánygyárak munkásszemélyzete 1906-ban az egyes dohánygyárak külön feltüntetésével (190. oldal)
    » 37. Dohánygyártás 1891-től 1906-ig (190. oldal)
    » 38. Dohánygyártmányok eladása 1891-től 1906-ig (191. oldal)
    » 39. A magyar királyi dohányjövedék pénzügyi eredményei 1891-től 1906-ig (191. oldal)
    » 40. A magyar királyi dohányjövedék kiadásai 1891-től 1906-ig a zárszámadások alapján (191. oldal)
    » 41. Dohánygyártmányok eladása 1901-től 1906-ig dohány- és szivarnemek szerint részletezve (192. oldal)
    » 42. Ipari részvénytársaságok 1906-ban Magyarországon (194. oldal)
        » I. Vagyoni állapot iparcsoportok szerint (194. oldal)
            » a) Vagyon (194. oldal)
            » b) Teher (194. oldal)
        » II. Üzleti eredmények (194. oldal)
            » a) Veszteség (194. oldal)
            » b) Nyereség (195. oldal)
        » III. Nyereség és osztalék iparcsoportok szerint (195. oldal)
    » 43. Ipari részvénytársaságok 1906-ban Horvát-Szlavonországokban (195. oldal)
        » I. Vagyoni állapot (195. oldal)
            » a) Vagyon (195. oldal)
            » b) Teher (196. oldal)
        » II. Üzleti eredmények (196. oldal)
            » a) Veszteség (196. oldal)
            » b) Nyereség (196. oldal)
        » III. Nyereség és osztalék iparcsoportok szerint (196. oldal)
    » 44. A Budapesten székelő ipari részvénytársaságok üzleti eredményei 1902-től 1905-ig (197. oldal)
    » 45. A budapesti gőzmalmok liszt- és korpatermelése 1899-től 1906-ig (197. oldal)
    » 46. A budapesti árú- és értéktőzsde tagjainak és ügynökeinek száma; az árú űzleti leszámolóhívatal forgalma és a tőzsdei ügvfoigalom 1900-tól 1906-ig (198. oldal)
    » 47. A fontosabb termények és háztartási fogyasztási czikkek 1906. évi átlagárai, a középminőség alapúl vételével, a kisforgalomban, némely főbb piaczon (198. oldal)

      + D) Külkereskedelmi forgalom (200. oldal)
      + E) Közlekedés (208. oldal)
      + F) Pénz és hitel (277. oldal)
      + G) Biztosításügy (305. oldal)
      + H) Tűzkárok (312. oldal)
IV. Közműveltség, közoktatásügy és egyházi élet (318. oldal)
      + A) Közműveltség és közoktatásügy (318. oldal)
      + B) Egyházi és hitélet (412. oldal)
V. Állami és törvényhatósági élet (421. oldal)
      + A) Törvényhozás (421. oldal)
      + B) Állami és törvényhatósági közigazgatás (425. oldal)
      + C) Jogszolgáltatás (427. oldal)
      + D) Véderő (505. oldal)
      + E) Állami pénzügy (514. oldal)

» Az évkönyv kereshető összesített tartalomjegyzéke

A digitális változat a PTE Központi Könyvtárban készült 2009. december 7-én.