Search
See more
Results

Shown 1-12 from all: 143

Results


Az Apróságok Lapja című iskolai újságot 1994 szeptemberében indította el a szerkesztő. Az újság a PTE II. sz. Gyakorló Általános Iskola lapja volt. A sokszorosítás fénymásolással történt, és a gyermekek 18 oldalban, kétoldalas tűzött formában kapták kézhez a lapot, 20 Ft-os anyagáron. Az újság 1995. január és március között technikai okok miatt szünetelt, majd 1995 áprilisától a Carbocomp Nyomda Kft. jóvoltából 20 oldalra bővülve, irkafűzésben újraindult. A lap 1995. júniusában a 7. számmal szűnt meg a szerkesztő iskolából való távozása miatt. 1997-ben a szerkesztő 1-1 egybekötött példányt adományozott a Baranya Megyei Könyvtárnak és a PTE Központi Könyvtárnak. (Az utóbbi könyvtárból az egyetlen példány azóta elveszett.)
Go to the work
Kell-e magyarázó szó a Tanácsköztársaság könyvtári vonatkozású rendeleteihez? Értelmesek, egyszerűek, jogászi cikornyásság nélkül valók. A hivatalos közlöny második oldalán az első mondat tájékoztatja a kései olvasót, miről volt szó. A mondat így szól: „A Magyarországi Tanácsköztársaság az ország lakosságának könyvvel s a hozzávezető segédeszközökkel (bibliográfiák, katalógusok stb.) való ellátását állami feladatnak tekinti. Ezért tehát köztulajdonba és kezelésbe vesz minden tudományos és közművelődési könyvtárat, amennyiben az a hivatali kézikönyvtár kereteit túlhaladja.” Ez az alaprendelet az egész könyvtárügy teljes újjászervezésére szóló felhatalmazást tartalmazta. Jelentette ezen kívül azt, hogy a könyvtárügy az oktatásügyi politika rangjára emelkedett. Tartalmazta végül azt is, hogy a könyvtárügyi politikai megbízottak az Országos Könyvtárügyi Tanács megalakulásáig a magyar könyvtárügy átszervezését az illetékes népbiztos - Lukács György - által elfogadott program alapján teljes hatalommal intézhetik. Megnyílt az út a könyvforradalomhoz. Nemcsak méreteiben, de céljaiban is különbözött ez a „kis könyvforradalom” a francia forradalom hatalmas könyvforradalmától. Messze vezetne a beható összehasonlítás. Mi a „negyedik rend”, a munkásosztály számára akartunk könyvtárakat szervezni, a franciák a győztes burzsoázia, a …
Go to the work
Útjára indul most "Az Orvosi Könyvtáros". Mégsem tekinthető azonban egészen új vállalkozásnak, hiszen 1956-ban az Orvostudományi Dokumentációs Központ kiadásában hasonló rendeltetésű kiadvány, az "Orvosi Könyvtárügyi Szemle" két száma már napvilágot látott. 1956 tavaszán jelent meg a Népköztársaság Elnöki Tanácsának a rendelete a könyvtárügy szabályozásáról, és ez a rendelet az orvosi szakkönyvtárak területén is fejlődésre ösztönzött. Az akkori kezdeti fellendülés egyik jeleként jelent meg az "Orvosi Könyvtárügyi Szemle". Az a fellendülés azonban rövid ideig tartott, az ellenforradalmi események a könyvtárügy terén is átmenetileg meggátolták a fejlődést. Csak négy év múltán kerülhetett sor arra, hogy az akkoriban megkezdett, az egész országra kiterjedő tevékenységet folytassuk, - illetve újra kezdjük. Ezúttal talán szilárdabb alapokon, átgondoltabban, a tervek gyakorlati megvalósításának reálisabb feltételei között. Mi volt az "Orvosi Könyvtárügyi Szemle" célkitűzése? A következőképpen határozta ezt meg az első szám bevezetője: "Feladata: Ismertetni az orvosi könyvtárügy helyzetét, képet adni a könyvtártechnika haladásáról, ismertetni a könyvtártudomány bennünket közelebbről érintő külföldi irodalmát, módszertani tájékoztatást és segítséget nyújtani az eddig elszigetelten működő könyvtárosainknak, elősegíteni a könyvtárközi …
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: SZABÓ Ernő, a "Népmüvelés" szerkesztő bizottságának tagja, POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK tudományos főmunkatársa, R. HARKÓ Viola, az Orvostörténeti Könyvtár csoportvezetője, NÉMETH-CSÓKA Mihály, a Baranya megyei Kórház főorvosa, WAGNER Imre, a Baranya megyei Kórház orvosi könyvtárának vezetője, KERÉNYI Lászióné, az Egészségügyi Felvilágosítási Központ orvosi könyvtárosa, SZENDEI Ádám, orvos, nyug. adjunktus.
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: R. HARKÓ Viola, az Orvostörténeti Könyvtár csoportvezetője, dr. POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK tudományos főmunkatársa, HERZFELD Katalin, a Szegedi Fogászati Klinika munkatársa, dr. NÉMETH Lászlóné, a Vas megyei Markusovszky Kórház orvosi könyvtárának munkatársa, ISÉPY Dezső, az Egészségügyi Szervezési, Tervezési és Információs Központ orvosi könyvtárosa, dr. RUZSÁS Lajosné, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának igazgatója, dr. DEKÁNY Sándorné, az OOKDK osztályvezetője, FERENCZY Tamásné, az Építésügyi Tájékoztatási Központ munkatársa, ILLYÉS Lászlóné, a Kertészeti Egyetem Könyvtárának munkatársa
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: HERZFELD Katalin, a SZOTE Fogászati Klinikájának munkatársa, MUNK Péterné, a HIKI munkatársa, SZATHMÁRY Györgyné, a Szolnok megyei Verseghy Könyvtár könyvtárosa, dr. GYÁRFÁS Ágnes, a Borsod megyei Egyesített Kórházak orvosi könyvtárának vezetője, VÁGÓ Vera, PETHEŐ Lászlóné és CZIER Zsuzsa, a Borsod megyei Egyesített Kórházak orvosi könyvtárának munkatársai, dr. ARATÓ Lászlóné, a Somogy megyei Kórház orvosi könyvtárának vezetője, ISÉPY Dezső, az ESZTIK szakkönyvtárosa, VOITH Éva, a Csepel Autógyár Műszaki Tájékoztató Osztályának információs csoportvezetője, GÖDÉNY Eszter, az OOKDK könyvtárosa, KOMINKA László, az OOKDK tudományos munkatársa
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: dr. SZÉKELY Sándor, az OOKDK igazgatója, dr. VERESS Sándor, csongrádi körzeti orvos, VÁGÓ Vera, a Miskolci Egyesitett Kórházak Orvosi Könyvtárának munkatársa, R. HARKÓ Viola, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár tudományos munkatársa, B. dr. POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK tudományos főmunkatársa, dr. JANTSITS Gabriella, az OOKDK Hálózati és Módszertani Osztályának tudományos munkatársa, SZILÁGYINÉ CSECS Mária, az OOKDK Dokumentációs Osztályának munkatársa, KOMINKA László, az OOKDK Hálózati és Módszertani Osztályának tudományos munkatársa, dr. BUGYI Balázs, röntgen főorvos
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: Dr. ANTALL József, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár helyettes igazgatója, dr. R. HARKÓ Viola, az Orvostörténeti Könyvtár osztályvezetője, Bärné dr. POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK tudományos főmunkatársa, GÖDÉNY Eszter, az OOKDK Hálózati és Módszertani Osztályának munkatársa, KOMINKA László, az OOKDK Hálózati és Módszertani Osztályának munkatársa, Szepesiné dr. BENDA Mária, az OOKDK osztályvezetője, dr. SZÉKELY Sándor az OOKDK igazgatója, Szilágyiné CSÉCS Mária, az OOKDK Dokumentációs Osztályának munkatársa
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: dr. SZÉKELY Sándor, az OOKDK igazgatója, B. dr. POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK tudományos főmunkatársa, dr. EBERGÉNYI Tiborné, a megyei Kórház alközpontvezető könyvtárosa, dr. ARATÓ Lászlóné a Somogy megyei Kórház alközpontvezető könyvtárosa, dr. PINTÉR József, a miskolci Szentpéteri kapui Kórház Urológiai és Nephroiogiai Osztályának vezető főorvosa, dr. VINCZE János, a miskolci Semmelweis Kórház Gyermeksebészeti Osztályának főorvosa, DEZSŐ László, a NIMDOK vezető könyvtárosa, SÁRDY Péter, a KMK Módszertani Osztályának tudományos munkatársa, dr. ASZÓDI Imre, a miskolci Nővédelmi Gondozó vezető főorvosa, dr. JANTSITS Gabriella, az OOKDK Hálózati, és Módszertani Osztályának tudományos munkatársa, SZEPESINÉ dr. BENDA Mária, az OOKDK Hálózati és Módszertani Osztályának vezetője, CZIER Zsuzsa és VÁGÓ Vera a miskolci Egyesített Kórházak Központi Orvosi Könyvtárának munkatársai, PETHEŐ Lászlóné, a miskolci Egyesített Kórházak Központi Orvosi Könyvtárának munkatársa, MIKLÓS Róbertné, az OOKDK Dokumentációs Osztályának munkatársa, dr. FARKASDY József, a miskolci. "Gruby Dávid" Bőr és Nemibeteggondozó Intézet vezető főorvosa, dr. ZSIDAI József, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának igazgatója
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: SZEPESINÉ dr. BENDA Mária, az OOKDK Hálózati és Módszertani Osztályának vezetője, Julie KŘIVINKOVÁ, a prágai hálózati központ könyvtári felügyelője, Vĕra BOBROVÁ, a Česká Budĕjovice-i területi kórház könyvtárának vezetője, Marie NIKODEMOVÁ, a Strakonice-i járási kórház könyvtárának vezetője, Marie TUPÁ, a Český Krumlov-i járási kórház könyvtárának vezetője, dr. Ivo MILÉN, a prágai hálózati központ igazgató helyettese.
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: dr. BOROS Béla, a POTE rektora, dr. SZÉKELY Sándor, az OOKDK igazgatója, BÄRNÉ dr. POLLÁK Zsuzsanna, az OOKOK osztályvezetője, dr. GYÁRFÁS Ágnes, a Miskolci Egyesített Kórházak Központi Könyvtárának vezetője, dr. FÖLDVÁRI Rózsa, a POTE Központi Könyvtárának munkatársa, dr. SZŐNYI Ferencné, a szegedi Városi Kórház orvosi könyvtárosa. SZEPESINÉ dr. BENDA Mária, az OOKDK osztályvezetője, BÉRCZY Zoltán, a debreceni megyei kórház orvosi könyvtárának vezetője, GELLÉN Zoltán, a balassagyarmati kórház orvosi könyvtárosa
Go to the work
Results

Shown 1-12 from all: 143