Címke:Találatok


Az elmúlt években világszerte megnövekedett az érdeklődés a tanítói, tanári életutak, tágabban a pedagógus professzió története iránt. Része és következménye ez egyrészt annak a folyamatnak, amely a korábbi neveléstörténet-írás nagy rendszerekben, iskolai struktúrákban gondolkodó - ehhez kapcsolódóan az egyes országokra jellemző oktatáspolitika és nevelésfilozófia históriáját feltáró - eredményei mellett a mikrotörténelem, a személyes múlt megélését is fókuszba állította. Másrészt összefügg azzal a történészi törekvéssel, amely a polgári államok kialakulásának egyik kulcselemét a „szakmásodás” kibontakozásában látja és mutatja be. Takács Zsuzsanna Mária munkássága kiváló példa arra, hogy elméleti, módszertani és forrástani értelemben is a történettudomány alapjain állva miként lehet a neveléstudomány szempontjából fontos, a nevelés- és művelődéstörténet vonatkozásában érdekes és releváns kutatási eredményeket felszínre hozni. Ebben a könyvében - több éves kutatásait összegezve - két, az elmúlt században élt baranyai kántortanító párhuzamos életútját mutatja be emlékirataik és naplóik tükrében. Kerekes Géza és Megyesi János ránk maradt kéziratai nem csupán saját életükről, hanem tágabban a megye falvainak mindennapjairól, a tanító-képzés és a falusi népművelés korabeli jellemzőiről is szólnak. A kötet jó szívvel …
Tovább a műhöz
Abban az időben, mikor Herbart János Frigyes született (1776), Németországban sűrűn járta még az a szokás, hogy tehetősebb családok kisebb gyermekeiket otthon taníttatták.1 Herbart is — egy év kivételével, melyet szülővárosának, Oldenburg-nak egy magánintézetében töltött — otthon tanult tizenkettedik életévéig, mikor belépett az oldenburgi latin iskolába. Előbbi házi tanítója egyik levelében1 2 útmutatást ad neki, hogy iskolai teendőin kívül mivel foglalkozzék odahaza? mit olvasson vallás-tani ismereteinek gyarapítása végett? milyen latin és görög írókat tanulmányozzon? Segédkönyveket ajánl neki a római régiségekhez (Nieuport), a mithológiához (G. Hermann), az egyetemes történelemhez (Miliőt) és a mathematikához (Häseler). Buzdítja, hogy olvasson német és francia irodalmi műveket. „Mindenek előtt azonban arra kérem önt“, ír ja neki, „hogy túl-szorgalmas ne legyen, s naponkint néhány órát, sőt gyakran egész napot szánjon a lélek és test szükségszerű üdülésének, mert — omne nimium nocet.“ Ez az intelem azt mutatja, hogy Herbartot már ebben az életkorban a munkától inkább vissza kellett tartani, semmint a munkára serkenteni. Komoly és csendes gyermek volt. Nem szerette a mozgalmas játékokat. Nem sokat pajtáskodott kortársaival; inkább a felnőttek társaságát kereste, kiváló szellemi tulajdonai már korán megnyilvánultak. Mint felsőbb osztályú …
Tovább a műhöz
„A nemzetnevelés-elmélet” atyjaként, a Dunamelléki Református Egyházkerület oktató-nevelőmunkáját irányítóként, egyetemi tanárként ismert Imre Sándor (1877-1945) átfogó művelődéspolitikai elképzeléssel rendelkező pedagógus volt. A kötet művelődéspolitikai elképzeléseinek kialakulását vizsgálja s azt, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban ügyvivő miniszterként, államtitkárként módja volt megtapasztalni: a politikai-gazdasági-társadalmi realitások, az egymást váltó, intoleráns rendszerek milyen korlátok közé szorították az átfogó reformok magas beosztású szorgalmazóját is. Minisztériumi szereplése külső előadóként 1916 augusztusában gr. Klebelsberg Kuno államtitkársága idején kezdődött. Majd a miniszterként oda visszatért Klebelsberg gróf döntésével ért véget 1922. szeptember 18-án, ami nem gátolta a későbbiekben professzorként tevékenykedő pedagógust abban, hogy véleményt nyilvánítson művelődéspolitikai kérdésekben. 1943–1944-ben az Országos Közoktatási Tanács alelnökeként tevékenykedett. Imre Sándor a nemzeti egység, és – az elkerülhetetlen természeti és társadalmi kihívások kezelésére képes – innovatív, autonóm személyiségek nevelését szolgáló konszenzuális művelődéspolitika fáradhatatlan robotosa volt. Meggyőződéses híve a közoktatás, a közszolgálat párt- és felekezeti semlegességének, s az egyetemi …
Tovább a műhöz
László VARGA Habil. PhD | Dean, Associate Professor | University of Sopron, Benedek Elek Faculty of Pedagogy | 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5. Hungary | email: varga.laszlo@uni-sopron.hu --- He is the founder and leader of the unique early childhood neuropedagogical research group and laboratory in Hungary. Together with prominent professionals, he has established an international research and counselling network. He is the member of international advisory groups of American and European educational scientific journals. In the frame of research and teaching scholarships he has represented Hungarian higher education and educational science all over the world. His main research fields are childhood’s effect on personal life paths, children’s worldview and children’s culture, childhood progress and development, constructivist pedagogy, early childhood neuropedagogy and competence-based education. He was awarded with Apáczai Csere János Prize for his outstanding academic performance in promoting educational practice. | Arianna KITZINGER PhD | Head of Centre, Associate Professor | University of Sopron, Benedek Elek Faculty of Pedagogy | 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5. Hungary | email: kitzinger.arianna@uni-sopron.hu --- She originally graduated as a teacher of Hungarian and English language and literature. She wrote her BA and MA theses on Finnish and American literary themes, then another MA thesis on the language policy of the EU. She got her PhD in Linguistics …
Tovább a műhöz
László VARGA Habil. PhD | Dean, Associate Professor | University of Sopron, Benedek Elek Faculty of Pedagogy | 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5. Hungary | email: varga.laszlo@uni-sopron.hu --- He is the founder and leader of the unique early childhood neuropedagogical research group and laboratory in Hungary. Together with prominent professionals, he has established an international research and counselling network. He is the member of international advisory groups of American and European educational scientific journals. In the frame of research and teaching scholarships he has represented Hungarian higher education and educational science all over the world. His main research fields are childhood’s effect on personal life paths, children’s worldview and children’s culture, childhood progress and development, constructivist pedagogy, early childhood neuropedagogy and competence-based education. He was awarded with Apáczai Csere János Prize for his outstanding academic performance in promoting educational practice. | Arianna KITZINGER PhD | Head of Centre, Associate Professor | University of Sopron, Benedek Elek Faculty of Pedagogy | 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5. Hungary | email: kitzinger.arianna@uni-sopron.hu --- She originally graduated as a teacher of Hungarian and English language and literature. She wrote her BA and MA theses on Finnish and American literary themes, then another MA thesis on the language policy of the EU. She got her PhD in Linguistics …
Tovább a műhöz
A magyar tankönyvkutatások forrásdimenziói (1867–1918) című kötet megírása egy több éves kutatási projekt, egy évek óta formálódó kutatási koncepció lépésről lépésre történő kibontásának eredménye. A vizsgált kutatási téma címe: A dualizmus kor tankönyvkutatásának forrásismereti aspektusai, melynek megvalósítását az Új Nemzeti Kiválóság Program a 2016/2017. tanévben Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjjal, majd a 2017/2018. tanévben Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjjal támogatta. E lehetőség pedig megfelelő kereteket, anyagi, személyi és tárgyi feltételeket teremtett egy körültekintően építkező, árnyalt és részletes kutatómunka megvalósításához. Jelen könyv közvetlen előzményének, előkészítő kötetének tekinthető a 2017. évben megjelent, 452 oldalt felölelő A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai. Tanulmányok és forrásgyűjtemény, mely a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten pedig a hazai dualizmus kori kútfőket rendszerezi és szemlélteti. A kötet legterjedelmesebb és legmeghatározóbb része a 78 db forrást, illetve forrásrészletet felvonultató Forrásgyűjtemény, melyben elsődleges és másodlagos írásos források (rendeletek, paragrafusok, jegyzőkönyvek, könyvrészletek, tanítóképzős tankönyvek, pedagógiai szakkönyvek és vezérkönyvek részletei, tantervek és folyóiratcikkek) egyaránt …
Tovább a műhöz
A magyar tankönyvkutatások forrásdimenziói (1867–1918) című kötet megírása egy több éves kutatási projekt, egy évek óta formálódó kutatási koncepció lépésről lépésre történő kibontásának eredménye. A vizsgált kutatási téma címe: A dualizmus kor tankönyvkutatásának forrásismereti aspektusai, melynek megvalósítását az Új Nemzeti Kiválóság Program a 2016/2017. tanévben Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjjal, majd a 2017/2018. tanévben Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjjal támogatta. E lehetőség pedig megfelelő kereteket, anyagi, személyi és tárgyi feltételeket teremtett egy körültekintően építkező, árnyalt és részletes kutatómunka megvalósításához. Jelen könyv közvetlen előzményének, előkészítő kötetének tekinthető a 2017. évben megjelent, 452 oldalt felölelő A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai. Tanulmányok és forrásgyűjtemény, mely a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten pedig a hazai dualizmus kori kútfőket rendszerezi és szemlélteti. A kötet legterjedelmesebb és legmeghatározóbb része a 78 db forrást, illetve forrásrészletet felvonultató Forrásgyűjtemény, melyben elsődleges és másodlagos írásos források (rendeletek, paragrafusok, jegyzőkönyvek, könyvrészletek, tanítóképzős tankönyvek, pedagógiai szakkönyvek és vezérkönyvek részletei, tantervek és folyóiratcikkek) egyaránt …
Tovább a műhöz
Magyarország összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatlan egységes magyar nemzetet, melynek a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozik is, egyenjogú tagja. Ez a nagy horderejű rendelkező kijelentés vezeti be a nemzetiségi egyenjogúságról szóló 1868 : LXIV. törvénycikkelyt. Egyes túlzó nemzetiségiek részéről állandó a panasz, hogy ezen törvény máig sincs végrehajtva, mert ezek a túlzók, a törvénynek az országban divatozó többféle nyelvek hivatalos használatára vonatkozó rendelkezéseit államellenes, titkos céljaikra akarnák kihasználni. Ez a veszélyes törekvés a képviselőházban a közel múltban illetékes oldalról nyert rendre-utasitást. A nemzetiségi törvénynek, — igy szólt Wlassics miniszter a képviselőház f. évi április hó 17-iki ülésén, — nemcsak szavai vannak, hanem szelleme is van és ez mindjárt a bevezetésben jut kifejezésre, a mikor azt mondja, hogy az államnak összes honpolgárai az alkotmány alapelve szerint politikai tekintetben^ egy_ nemzetet képeznek: az osztatlan egységes magyar nemzetet. Ezt azt elvet tekintem mintegy devizül, a melynek szövétneke mellett kell a törvény minden egyes szakaszát magyarázni és ptt, a hol az osztatlan egységes magyar nemzet veszélyeztetve van, a törvény szavát sem tudom végrehajtani, mert különben a törvény ellentétbe jönne magának a törvénynek …
Tovább a műhöz
Kikhez is szól ez a könyv? Az óvodapedagógus hallgatóktól a neveléstudományi kutatókig mindenki számára tartalmaz értékes információkat. Az első nagyobb fejezetből megismerhetjük Célestin Freinet néptanító életútját, azokat a körülményeket és törekvéseket, amelyek a pedagógia hagyományos kereteinek széttöréséhez vezettek a francia reformpedagógus munkásságában. A kötet második, nagyobb része több szempontból is újszerű és fontos információkkal szolgál az innovatív pedagógusok, a kutatni készülők és a doktoranduszok számára egyaránt. Módszertanilag értékes tapasztalatokat szerezhetnek mindazok, akik a pedagógiai innováció folyamatával leírható jelenségeket kívánnak feltárni, nyomon követni, ok-okozati összefüggéseket kibontani. A tudományos művekben a kvantitatív kutatásmódszertani eljárásokhoz képest sokkal kisebb hangsúlyt kap, és kevesebbszer szerepel kvalitatív kutatás. A szerző kiváló példát mutat be arra vonatkozóan is, hogy hogyan lehet használni egyes jelenségek feltárásánál a kvalitatív kutatási módszereket. A kötet tudományos színvonala nem hagy kétséget az olvasóban. Minden bizonnyal nagy haszna lesz a pedagógusképzésben és a továbbképzésben, a kutató pedagógusok munkáinak elősegítésében, illetőleg hozzájárul a pedagógia tudományának fejlődéséhez.
Tovább a műhöz
A tankönyv az óvodai testnevelés gimnasztikai mozgásanyagának legfontosabb ismereteit tárja az olvasó elé. Elsősorban óvodapedagógus hallgatók számára készült megkönnyítve felkészülésüket a vizsgákra, az óvodai testnevelés foglalkozások előkészítő részének megtartására. A kiadvány mindazok érdeklődésére is számot tarthat, akik óvodások testnevelését, sportfoglalkozását tervezik, szervezik. A gimnasztikai alapformák izmokra kifejtett hatásának ismerete, a szaknyelv, – és a rajzírás szakszerű használata, a gyakorlatok mintaszerű végrehajtásának követelménye indokolttá tette a tananyag digitális közzétételét. Így ugyanis az ismeretszerzés formáinak és technikáinak változatossága – írott információ, grafika-rajz, videó – segítik az ismeretek minőségi elsajátítását. A könyvben a korszerű szakirodalom mellett felvonultattuk azokat a klasszikus szerzőket és műveiket is, akikre a magyar sporttudomány méltán lehet büszke, mert írásaikkal maradandót alkottak. | A kötet felhasználására a Creative Commons ezen rendelkezései vonatkoznak: CC BY-NC-ND 4.0, Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd! További felhasználás esetén a szerzőre hivatkozni kell. | Felhasználás esetén így hivatkozza: Ambrus Attila József (szerk.): Bucsy Gellértné - Katona György - Szilva Zsuzsanna: Az óvodai testnevelés gimnasztikai alapismeretei. Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar …
Tovább a műhöz
F. Dárdai Ágnes professzor asszony, a Pécsi Egyetemi Könyvtár főigazgatója 2014. július 29-én ünnepelte 60. születésnapját. Élete e jelentős állomásán a történettudomány és a neveléstudomány kutatótói, oktatói, könyvtárosok, kollégák, valamint egykori és jelenlegi tanítványai köszöntik. Anyaintézménye, a Pécsi Egyetemi Könyvtár számára külön öröm és megtiszteltetés, hogy a könyvtár az általa indított kiadványsorozatának 12. köteteként megjelenő születésnapi kötettel köszöntheti a főigazgatót, a kiváló kutató professzort, az elkötelezett könyvtárost, akinek vezetésével és a vele való közös munka révén a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára mára a hazai felsőoktatási könyvtári szolgáltató rendszer élvonalába került. F. Dárdai Ágnes 1977-ben végzett a szegedi József Attila Tudományegyetem történelem-német szakán. Tanulmányai befejezése után a szegedi egyetem Központi Könyvtárában kezdett dolgozni, majd Karácsonyi Béla könyvtárigazgató ösztönzésére végezte el az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtár szakát. 1980 és 1983 között ösztöndíjas gyakornokként a JATE Középkori Egyetemes Történeti Tanszékére került, ahol megvédte Közgondolkodás és reformáció a 16. századi Németországban, korabeli közmondások és röplapok tükrében című egyetemi doktori disszertációját (1983). 1983–1987 között a szegedi egyetem Ságvári Endre …
Tovább a műhöz
F. Dárdai Ágnes professzor asszony, a Pécsi Egyetemi Könyvtár főigazgatója 2014. július 29-én ünnepelte 60. születésnapját. Élete e jelentős állomásán a történettudomány és a neveléstudomány kutatótói, oktatói, könyvtárosok, kollégák, valamint egykori és jelenlegi tanítványai köszöntik. Anyaintézménye, a Pécsi Egyetemi Könyvtár számára külön öröm és megtiszteltetés, hogy a könyvtár az általa indított kiadványsorozatának 12. köteteként megjelenő születésnapi kötettel köszöntheti a főigazgatót, a kiváló kutató professzort, az elkötelezett könyvtárost, akinek vezetésével és a vele való közös munka révén a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára mára a hazai felsőoktatási könyvtári szolgáltató rendszer élvonalába került. F. Dárdai Ágnes 1977-ben végzett a szegedi József Attila Tudományegyetem történelem-német szakán. Tanulmányai befejezése után a szegedi egyetem Központi Könyvtárában kezdett dolgozni, majd Karácsonyi Béla könyvtárigazgató ösztönzésére végezte el az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtár szakát. 1980 és 1983 között ösztöndíjas gyakornokként a JATE Középkori Egyetemes Történeti Tanszékére került, ahol megvédte Közgondolkodás és reformáció a 16. századi Németországban, korabeli közmondások és röplapok tükrében című egyetemi doktori disszertációját (1983). 1983–1987 között a szegedi egyetem Ságvári Endre …
Tovább a műhöz

Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 77