Keresés
További részletek
Találatok

Megjelenítve 3121-3132 az összesből: 3187

Találatok


Jason Papparis már csaknem harminc éve szőnyeggel kereskedett. Az athéni Plaka negyedben kezdte a hatvanas évek végén, és főleg amerikai turistáknak árult kecske- és birkabőröket, gyapjúszőnyegeket. Az üzlet jól ment, élvezte a munkát, és főleg a fiatal, egyetemista korú lányokat kedvelte, akiknek készséggel megmutatta szeretett városa éjszakai életét is. Mindaddig, amíg a sors közbe nem szólt. Tikkasztóan meleg nyári estén a New York-i Queensből érkező Helen Herman vetődött be az üzletbe, és élvezettel legeltette a szemét Jason legszebb szőnyegein, sőt, néhányat óvatosan meg is simogatott. A romantikus Helent menthetetlenül rabul ejtette Jason simogató tekintete és odaadó figyelmessége. Jason szíve is lángra gyúlt, és miután Helen visszatért az Államokba, úgy érezte, végtelenül magányos. Szenvedélyes hangú leveleket váltottak, és egy New York-i látogatás Jasonben még magasabbra szította a szenvedélyt. Elhagyta Görögországot, feleségül vette Helent, és áthelyezte Manhattanbe az üzletét. A vállalkozás virágzott. A görög és török szőnyeggyártókkal kialakított szoros kapcsolata jó szolgálatot tett Jasonnek, és egyfajta monopolhelyzetbe juttatta. Ahelyett, hogy üzletet nyitott volna New Yorkban, bölcsen úgy döntött, kizárólag nagykereskedelemmel foglalkozik. Alkalmazottai nem voltak, csupán egy irodája Manhattanben és egy raktára Queensben. Az érdemi feladatokat …
Tovább a műhöz
Pécs sz. kir. város vizi viszonyainak megvizsgálásával első izben 1875. őszén foglalkoztam s az akkor elért eredményeket "Pécs városa környékének földtani és vizi viszonyai" czimü munkámban a következő év tavaszán a magy. kir. földtani intézet évkönyve IV. kötetében közöltem. Ama körülmény, hogy Pécs sz. kir. város közönsége, főleg száraz időben ivóviz hiányában szenved, mint munkám bevezető soraiból látható, már akkorában is mutatkozott. A baj leküzdésére az akkori hydrologiai vizsgálatok, a kívánalomhoz képest, Pécs sz. kir. város csak közelebbi környékére szorítkozhattak, a mennyiben a város fejlődési állapota és pénzbeli ereje a szükségelt viz beszerzésének kérdésénél tágabb körre való kiterjeszkedést sem nem követeltek, sem nem engedtek. Azóta lényegesen megváltoztak a viszonyok. Az időközben letelt 24 év alatt a város lakosainak, ipartelepeinek és közintézeteinek száma és kiterjedése örvendetesen gyarapodott s igy valóban nem váratlan tünemény, hogy Pécs sz. kir. város lakossága, nevezetesen tekintve a már hosszabb idő óta tartó mostani nagy szárazságot, ismét vizhiánynyal küzd, annál inkább sem, mert a közegészségügyi ismeretek terén beállt nagy haladás mellett a város közelebbi területén mutatkozó források már nem mindegyike jöhet a város ivóvízzel való ellátásánál tekintetbe. A helyzet súlyos voltánál fogva Pécs sz. kir. …
Tovább a műhöz
Dieses kleine Lehrbuch dient in erster Linie die Entwicklung der Studenten im Bereich der fremdsprachigen Universitätsausbildung. Der wichtigste Zweck dieser Ausgabe ist, den Studenten zu helfen: im Seminar „Vergleichendes Kommunalrecht - Bayern und Ungarn“ die grundlegenden rechtlichen Vorschriften für bayerischen und ungarischen Gebietskörperschaften - in deutscher Sprache - erscheinen zu lassen. Anderseits ist dieser Festschrift die Zusammenfassung der Forschungen des Autors an deutschen Universitäten und an der Universität Pécs im Bereich Kommunalrecht. Dr. Kiss László, Dr. Ivancsics Imre und Dr. Herbert Küpper, danke ich herzlich für ihre wertvolle Hilfe. (...) Die Verfassung stellt - neben anderen Vorschriften - die grundlegenden Normen der Verhältnisse der öffentlichen Verwaltung im Rechtstaat dar.1 Das gilt auch für die kommunalen Selbstverwaltungen. Die Verfassung gibt die Basisvorschriften und die Grundsätze für die Tätigkeit der Kommunen, damit bekommt das System der Selbstverwaltungen eine Stabilität. Der Verfassungsgeber muß ein Gleichgewicht finden: die detaillierte Regelung für die Kommunen soll in den Gesetzen passieren, die Verfassung soll nur diejenige Regeln enthalten, die solche Garantien und strukturelle Eigenarten der Kommunalverwaltung bestimmen, die andere Seite auch die Charakter des ganzen Staates beeinflussen. In den Verfassungen Europas können sehr viele Regelungslösungen für die Kommunen unterschieden werden. Diese …
Tovább a műhöz
A tiszta környezet megteremtése minden fejlett ország kiemelt feladata. A szennyeződést mindenhol az emberi tevékenység, a tökéletlen, vagy felelőtlenül alkalmazott technológiák okozta. Ezért a globális környezeti problémáért széles körben magát a technológiát vádolják. Bármennyire szeretnénk, őseink érintetlen természeti környezetét már lehetetlen visszaállítani. Egy alapos „nagytakarítás”, majd pedig a folyamatos és felelősségteljes hulladékgazdálkodás azonban megéri a fáradságot. Elengedhetetlen, hogy megfelelő hulladékkezelési és -ártalmatianítási technológiák alkalmazására törekedjünk. Magyarország és kelet-közép-európai szomszédai számára ez egyben az európai uniós csatlakozás előfeltétele is. Talán anakronisztikus, de a „tiszta technológiák” indítványozóira igencsak nehéz idők járnak, amikor munkájukhoz társadalmi támogatást akarnak szerezni. Őket - a megtisztítókat - éri a vád a múltbéli környezetszennyezők bűneiért. A szemétégető művek létesítését megelőző társadalmi vitákban szakszerűtlen, hamis, esetenként a politikai demagógiát sem nélkülöző, elzárkózó vélemények hangzanak el - égetőmű nem létesül, a szemét pedig marad. A hulladék eltakarítását célzó beruházásokat előkészítő helyes döntésekhez tudományosan megalapozott ismeretekre és szilárd szakmai tapasztalatokra van szükség. Annak érdekében, hogy az …
Tovább a műhöz
(...) Amikor megjelent az igény arra, hogy a veszélyes hulladékok égetőit elhagyó füstgázokat tisztítani kell, a tisztítási technológiát először a levegőt szennyező más iparágakban használt gáztisztító berendezésekből állították össze. Ahogyan egyre szigorúbbak lettek a füstgáztisztítás követelményei, úgy egyre többféle berendezéssel kísérleteztek, próbáltak az átvett berendezések konstrukcióján javítani. Elsősorban azért, hogy leválasztási hatásfokuk javuljon, majd ezt követően szempont lett a gazdaságos üzemeltetés is. Az elmúlt két évtizedben sok régebbi berendezés kiesett a versenyből, mert az újonnan kifejlesztett konstrukciók hatásfoka és gazdaságossága jobb lett. Csak néhányat említve az egykor használt, de ma már túlhaladott füstgáztisztító részegységekből: ciklon, Venturi-mosó (porleválasztásra), elektrosztatikus porleválasztó, porülepítő kamra, sugármosó stb. A hulladékégetők füstgázaira - származzanak azok akár települési, akár fertőző kórházi, akár ipari veszélyes hulladékok égetéséből - olyan szigorú égetési és károsanyag-kibocsátási határérték-előírások vannak, amelyek egyetlen más légszennyező iparágban sem. Előfordul ugyan, hogy egy-egy szennyező komponensre valamelyik iparágban szigorúbb előírás van hatályban, de a jelenleg kiválasztott 23 (az EU előírás szerint 21) komponensre, félórás és napi középértékre …
Tovább a műhöz
Eljött hát ez az idő is, Tanár Úr! Valamikor régen, úgy bő 25 éve, még hallgatóként kerültek először kezeim közé emlékkötetek, melyek ugyan nem voltak tankönyvek, de egyes tárgyak esetében közkedvelten adta fel az oktató ajánlott irodalomként. Nem értettem, hogy mi végre is vannak ezek az irományok. Aztán PhD hallgatóként, illetve ifjú oktatóként már kaptam lehetőséget arra, hogy társszerzőként becsatlakozzak bizonyos írásművekbe. Kezdtem megérteni, hogy egy tudományos pályafutás végén, vagy egy kerek évforduló beköszöntével az ünnepelt számára milyen megbecsülést jelző és megható gesztus, hogy a pályatársak, volt tanítványok és barátok meglepik kollégájukat olyasvalamivel, amit csak ők adhatnak: saját gondolataikkal. Egy egyetemi oktató pályája után ugyanis nem marad épület, vagy egy szép szobor, vagy egy jól megszerelt autó, csak a gondolatai élhetnek tovább a tanítványaiban. Átlépve oktatói/kutatói/menedzseri pályám delelőjén, egyre fontosabbá válik számomra, hogy gondolatokat ültessek el mások fejében, és ezt a mintát Farkas Ferenc professzoromtól, mentoromtól, főnökömtől vettem át. Nem az a fontos, hogy ÉN mit akarok elmondani, NEKEM mi a véleményem, hanem az, hogy akinek mondom, az jobbá, többé, nemesebbé, értékesebbé váljon. A fiatal – bocsánat a régies kifejezésért – értelmiségi legfőbb erénye lehet az, hogy gondolkodik, véleményt és …
Tovább a műhöz
A most kiadásra kerülő könyv a vezetői számvitel elméleti és módszertani alapjait tárgyalja. A könyv - valamint a hozzá szorosan kapcsolódó, már megjelent példatár és feladatgyűjtemény - legfontosabb célja, hogy megfelelő alapot biztosítson a „Vezetői számvitel” tárgy ismeretanyagának megértéséhez és elsajátításához, mind a nappali, mind az esti és levelező tagozatos képzési programok esetén. Jelen kiadványunk további célja, hogy az érdeklődők széles köre számára bemutassa azokat a bachelor szintű vezetői számviteli ismereteket, amelyek a legtöbb fejlett nyugati, különösen az angolszász országok irányadó, hasonló szintű üzleti képzési programjának szerves részét képezik. A könyv feldolgozza és nagyszámú gyakorlati példán keresztül illusztrálja azokat az alapvető módszereket és eljárásokat, amelyekkel - döntően - a számviteli rendszerből nyerhető adatok bázisán támogatható a gazdálkodó egységek vezetése. Foglalkozik a költségszámvitel témaköreivel, a vezetői döntéshozatal számviteli támogatásának kérdéseivel, valamint tárgyalja az üzleti folyamatok tervezéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez kapcsolódó vezetői számviteli technikákat és eljárásokat. A könyv eredményes használata feltételezi a számvitel elméleti és módszertani alapjainak ismeretét, amelyet - többek között - a „Számvitel alapjai” tárgy keretein belül lehetett …
Tovább a műhöz
A közigazgatást a szervezet, a tevékenység és a különleges jogállású személyzet oldaláról is meg lehet közelíteni. Ebben a munkában arra vállalkoztam, hogy bemutassam a magyar közigazgatás személyi állományának teljes vertikumát, a személyzeti rendszer belső összefüggéseit, a vezetők és beosztottak közötti jogi és nem jogi kapcsolatokat. Erről a gyorsan változó, kissé elzárt világról törekedtem olyan pillanatképet adni, amelyben talán időtállóbb megállapítások és következtetések is megjelenhetnek. A közigazgatással kapcsolatos két legfontosabb követelmény - szinte hagyományosan - a törvényesség és az eredményesség. E két fontos elvárás teljesülése viszont nem a szervezet, a feladat- és hatáskörök függvénye, hanem a személyzeté. Végeredményben azonban azt is kijelenthetjük, hogy tulajdonképpen nem a közigazgatással kapcsolatban fogalmazzuk meg, hogy tevékenykedjen törvényesen és eredményesen, hanem a közigazgatás által foglalkoztatottakról. Természetesen nem egyenlők a személyzettel kapcsolatos elvárások sem, vannak, akiktől többet (vezetők), és vannak olyanok, akiktől kevesebbet (beosztottak) követel meg a személyzeti politika, a személyzeti jog. Ahogy a közigazgatás nem azonosítható a közigazgatási joggal, úgy nem azonos a köz-igazgatás személyzete a rá vonatkozó joganyaggal. Nem tagadom a közszolgálati jog óriási jelentőségét a modem …
Tovább a műhöz
Magyarországon az 50-es évek végétől kezdve beszélhetünk a tévé lassú elterjedéséről (ma gyakorlatilag bárki nézheti a Magyar Televízió műsorát), különböző intézmények körülbelül a 70-es évek első felétől kezdtek felvevőkészülékeket vásárolni nem pusztán ipari-technikai célokra, és 1975 körül jelentek meg az első „magán kezdeményezésű" (= művészi meggondolásból készült) videómunkák. Csak nagyon hozzávetőleges becslésre szorítkozunk, amikor úgy véljük, hogy ma, 1982-ben mintegy 3—400 hordozható videófelvevő és-lejátszó lehet az országban (közülük legfeljebb 30—40 magánkézben), „kreatív" videómunka pedig (szalag és installáció együttesen) mindeddig legfeljebb 100—150 készülhetett. Bizonyos azonban, hogy ezek a számok a jövőben csak növekedni fognak, s az is valószínű, hogy rohamosan. Kötetünk összeállításánál a fenti helyzet tudomásulvételéből indultunk ki, és elsősorban a potenciális videó-alkotókat szeretnénk olvasnivalóval ellátni. A témakörből tudomásunk szerint mindössze egyetlen komoly, külföldi tanulmányokat tartalmazó szöveggyűjtemény jelent meg eddig magyar nyelven (nem számítva az MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpont általunk kevéssé ismert belső kiadványait): A televíziós jelenség. Válogatta Szecskő Tamás. Gondolat, Bp. 1976. Ez is azonban a tévé, s nem pedig a videó kérdéseivel foglalkozik. A kettő lényegi …
Tovább a műhöz
Magyarországon több mint tíz éve használnak különböző intézmények videó eszközöket. Ez a felhasználás egészen széles területen folyik, így megtalálható a videó az oktatásban, a kutatásban, a közművelődésben, a művészetben (pl. a film és képző), de a kereskedelemben, az állambiztonsági tevékenységben, a hadügyben, a mezőgazdaságban, az iparban, és sok más hasonlóan fontos szakágban is,, Az utóbbi időben a videó egyre fontosabb eszközévé válik a reklámtevékenységnek, és bevonult a magánélet eszköztárába is. Bár ezen a területen ma még presztízs fogyasztási cikk, azért előzetes tájékozódásunk (bizományi áruházak közlése, stb.) szerint ma is több videó lejátszó készülék van magán, mint állami tulajdonban. Külföldi előrejelzések szerint* énnek az eszköznek ugyanolyan előretörése várható, mint a magnetofonnak vagy a televíziónak. A bécsi egyetem szociológiai intézetének felmérése szerint Ausztriában 1981-ben megkétszereződött a képmagnók száma. Átlag heti négy és fél óra műsort rögzítenek. A készüléktulajdonosok egyharmad része csereberéli baráti körben a szalagokat (kazettákat). A rögzített műsorok népszerűségi sorrendje: játékfilm, krimi, szórakoztató műsor, ismeretterjesztés és sport. A videózás elsősorban a mozitól és a színháztól veszi el az időt, de többet járnak baráti körbe, és többet is olvasnak. A videó …
Tovább a műhöz
Szeretnél könnyen szót érteni a helyiekkel Németországban, Ausztriában vagy Svájcban? Ehhez nem csak pár német kifejezést kellene tudnod, de vágnod kell a szlenget, a különböző rétegnyelveket, sőt még a káromkodásokat is. A „Vigyázz, német!” tartalmazza mindazt, amire szükséged lehet, bármit is akarj a németekkel, osztrákokkal vagy svájciakkal megdumálni. Ebben a könyvben nincsenek nyelvtani szabályok, gyakorlatok. Van viszont rengeteg szó, kifejezés a sport, a divat, a szex, a számítástechnika, a telefonálás és az sms-ezés területéről, vagyis a mindennapjaidból. Azért egy kicsit tudnod kell németül. A legtöbb kifejezést használhatod fiúkra és lányokra is. Ha egy szó vagy mondat csak a fiúkra jellemző, akkor ott a jelet találod. Ha az adott kifejezéssel csak lányokat lehet megszólítani, akkor a jel áll mellette. A legdurvább kifejezéseket hőmérő jelzi. így könnyen lemérheted, mennyire gáz az adott szó használata. Ebben a könyvben olyan kifejezéseket találsz, amelyeket a német, osztrák és svájci fiatalok valóban használnak a mindennapi életben. A lehető legpontosabb fordításokat adtuk meg, hogy tudd, mikor használod a nyelvet helyesen, és mikor trafálsz totálisan mellé. A nyelv állandóan változik. Ami ma divatos, lehet, hogy holnap már divatjamúltnak számít. Ha valami olyat olvasol a könyvben, amiről azt gondolod, hogy már teljesen elavult, vagy ha ismersz egy olyan …
Tovább a műhöz
A történelem angyala - Walter Benjámin nevezetes Klee-interpretációjában - a múlt felé fordítja arcát. „Ahol mi események láncolatát látjuk, ott ő egyetlen katasztrófát lát, mely szüntelen romot romra halmoz, s mindet a lába elé sodorja. Időzne még, hogy feltámassza a holtakat és összeillessze, ami széttörött. De vihar kél a Paradicsom felől, belekap az angyal szárnyaiba, és ... feltartóztathatatlanul űzi a jövő felé, amelynek hátat fordít, miközben az égig nő előtte a romhalmaz. Ezt a vihart nevezzük haladásnak.” A történelemből a jövő felé hátráló rémült angyal a halál angyalának bizonyul: nyomában kő kövön nem marad. Bár Benjámin „a történelem olyan felfogását” keresné, mely „nem vállal semmi cinkosságot” a vak haladással, a történelem angyalarcáról úgy látszik, letörölhetetlen a rémület. Nincs választása. Ha nem kelne időben segítségére a pusztításból őt kimentő paradicsomi vihar, ha nem válna e vihar cinkosává, eggyé azzal - menthetetlenül alábukna a szenvedők és a holtak közé. Talán cinkosságát próbálja enyhíteni, amikor elfordítja arcát a jövőtől, s ránk, romhalmazra függeszti ijedt tekintetét. A vihar paradicsomi eredete mégis vigaszt és reményt jelent: „a múlt titkos indexet hordoz magán, s a megváltáshoz van rendelve általa”. Benjámin az utolsók egyike a nyugati történelemfilozófiában, akik még röptében látták a …
Tovább a műhöz
Találatok

Megjelenítve 3121-3132 az összesből: 3187