Keresés
További részletek
Találatok

Megjelenítve 169-180 az összesből: 199

Találatok


Másfél évtizedes kutatómunka eredményeit indítja útjára a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetési és Szervezési Tanszéke a Szervezés-vezetés-stratégia c. sorozattal. A sorozat első kötete ez a mű. A könyv megírásakor a középpontba a szervezetet állítottuk, amely a környezetével szoros kölcsönhatásban működik. A szervezet és környezete között fennálló kapcsolatok ismerete, azok tudatos felhasználása a vezetési és szervezési tevékenység sikerének alapvető feltétele. Az összefüggések ismeretében lehet célokat kitűzni a szervezet elé, létrehozni a szervezet struktúráját, összehangolni a tevékenységeket a célmegvalósítás érdekében. Tudatosan választottuk tehát a nyílt rendszer koncepción alapuló szervezetelméleti nézőpontot a vezetési és szervezési kérdések tárgyalásához. A vezetési és szervezési problémás-kezelésénél alkalmazott közelítésmódokat tekintve különbséget tehetünk a formális, racionalitást előtérbe helyező (esetenként dologi-technikainak nevezett) nézőpont) valamint az ember, a magatartási és társas-társadalmi hatásokat középpontba állító, a racionalitás korlátait figyelembe vevő szemlélet között. Könyvünkben mindkét közelítésmód fellelhető, hiszen álláspontunk szerint a szervezetekben a racionális cselekvésre kell törekedni, ugyanakkor fel kell ismernünk annak határait, a …
Tovább a műhöz
Szinte látom a fejcsóválást, „ha a szerző képes volt több, mint 500 oldalt összeírni, miért nem tudta elmondani mindazt, amit fontosnak gondol?” Valóban, ez a tankönyv némileg terjedelmesre sikeredett, ezért azt a tanácsot kaptam, hogy újak hozzá használati utasítást, hogyan kell használni. A tankönyv elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara mesterképzésben résztvevő hallgatói számára készült, de nem kizárólag csak rájuk gondoltam a munka során. A szervezeti viselkedés olyan tantárgy, amely kicsit „öszvér” jellegűnek tűnik, mivel több tudományág is szolgáltat hozzá anyagot, így igen sok olyan ismeretet is tartalmaz, mint például az általános menedzsment könyvek. Hasonlót, de nem ugyanolyat! A szervezeti viselkedés esetén a hangsúlyok egyértelműen a szervezet egy bizonyos szereplőjén vannak: az emberen. Éppen ezért nemcsak a mesterképzés hallgatói használhatják, de a gyakorló szakember - üzletember - számára is készült, egyes részei hosszabbak is - szándékosan - ahol úgy gondoltam, a gyakorlat hasznosíthatja a szélesebb körű ismereteket. A könyvet azzal a szándékkal is készítettem, hogy az egyes fejezeteket, ha szükséges, önmagukban is lehessen használni. Igyekeztem választási lehetőséget biztosítani a könyv oktatójának is, és a hallgatóknak is, lehet belőle annyit használni, amennyire szükségük van. Amikor a könyv készült, több …
Tovább a műhöz
Ez a kötet elsősorban azzal a céllal készült, hogy segítse az elméleti érdeklődésű felsőbb éves közgazdász hallgatók, valamint a Gazdálkodástani Doktori Program PhD hallgatóinak felkészülését azokból a témakörökből, amelyek a modem finanszírozás-elméleti modelleket, módszereket tárgyalják, alkalmazzák. Számos magyar nyelvre lefordított, illetve magyar nyelven írt tankönyv és jegyzet született a finanszírozás témakörében, ezek azonban nem tárgyalják a modem finanszírozási elmélet matematikai alapjait, a modellek szigorú elméleti hátterét, amely feltétlenül szükséges a finanszírozási elmélet pontos megértéséhez és a sikeres gyakorlati alkalmazásokhoz. Az alkalmazási példákban szerepelnek ugyan a közgazdaságtan egyéb területei is, az itt ismertetett matematikai módszereknek olyan fontos alkalmazásairól azonban nem esik szó, mint a neoklasszikus gazdasági növekedés bizonytalan feltételek melletti modellje, a racionális várakozások hipotézise, a pénz az árak és az infláció kapcsolata, a sztochasztikus tőkeelmélet folytonos idejű modellje, vagy a bizonytalan feltételek melletti növekedés nyitott gazdaságban. A szerző ezzel a könyvvel szeretné azt a hiányt pótolni, amely a finanszírozási elméletet matematikai szempontból megalapozó munkák területén mutatkozik, és segíteni szándékozik a hallgatók jobb felkészülését. A fent jelzett cél elérése érdekében …
Tovább a műhöz
E könyv megjelenésekor Zinhober professzor (akit Főnöknek, Ferinek vagy éppen Feri bácsinak szólítottunk kortól, alkalomtól vagy egyéb okoktól függően) már két éve nincs közöttünk. Azt, hogy vezetőként, barátként, tanárként vagy „csak” emberként fontos volt - és maradt - számunkra (szerkesztőknek, szerzőknek és vélhetően sok olvasónknak egyaránt), valamennyire talán jelezni képesek az itt következő tanulmányok. Tudósi és magánemberi mivoltában a józan ész, a higgadtság és mértéktartás képviselőjét tisztelhettük benne. Sok szempontból voltak találóak rá Keynes - igazi közgazdászt jellemző - sorai, akinek „egyszerre kell matematikusnak, történésznek, államférfinak és filozófusnak lennie... Értenie kell a szimbólumokat, mégis szavakban kell beszélnie. A részleteket az egész tükrében kell szemlélnie, a valósat és elvontat ugyanazon gondolattal kell megközelítenie. A jelent a múlt fényében, a jövő céljából kell tanulmányoznia. Nem kerülheti el a figyelmét az ember tulajdonságainak és szokásainak legkisebb részlete sem. Céltudatosnak, ugyanakkor elfogulatlannak kell lennie: oly tartózkodónak és megvesztegethetetlennek, mint egy művész, mégis néha oly földhözragadtnak, mint egy politikus.” Mint kiváló oktató, pedagógus, átsugározta az ismeretek átadása során annak igényét, hogy hallgatói minél világosabban megértsék a gazdasági jelenségek, …
Tovább a műhöz
A társadalomstatisztikai oktatás keretében megismerhetik a népesség és a bűnözés mennyiségi (számszerű) alakulásának elemzésénél a legfontosabb és leggyakrabban alkalmazott statisztikai elveket és módszereket. Bár az oktatásnak itt nem lehet az a célja, hogy mindenkiből statisztikust képezzünk, de a rendelkezésre álló időben minden hallgatónak meg kell ismernie, hogy melyek a statisztikai módszerekkel megoldható társadalomtudományi problémák, miben áll a módszerek lényege, melyek hibalehetőségeik, logikai korlátaik, hogyan értelmezhetőek a statisztikusok által közzétett adatok. A társadalomtudományok művelését egyre inkább jellemző egzaktságra való törekvésnek is szerepe van abban, hogy - az általános statisztikán kívül - az igazságügyi és a népességi statisztika legfontosabb elméleti és gyakorlati tudnivalóit is oktassuk. Mivel a tankönyv összeállításánál arra kellett törekednünk, hogy a leírtak a középiskolai matematikai tananyagot meghaladó ismereteket lehetőleg ne igényeljenek, elsősorban a hagyományos statisztikai módszerek tárgyalására szorítkoztunk. Ezeknek a módszereknek azonban nemcsak ismeretét, hanem - az írásbeli vizsgán - gyakorlati alkalmazását is számon kérjük. A vizsgán megkövetelt fogalmakat jelölő tárgyszavakat dőlt betűvel emeltük ki. A tankönyv számos táblázatot és grafikont tartalmaz. Bár nem kívántuk adatokkal túlterhelni a …
Tovább a műhöz
Hiánypótló, átfogó művet tart a kezében az olvasó. A könyv egyszerre szolgál széles körű elméleti áttekintésként, térképként a szabályozási környezetben való eligazodáshoz, valamint gyakorlati kézikönyvként, amelyet minden tőzsdére lépést fontolgató cég haszonnal forgathat. Az első rész végigvezet a tőzsdére lépés egyes állomásain az elsődleges nyilvános kibocsátás (IPO) előkészítésétől egészen a másodlagos piaci forgalmazással kapcsolatos tudnivalókig. A második részt a szerzők a felelős vállalatirányítás témakörének szentelik: az elméleti alapok után bemutatják az egyes országokban meghonosodott felelős vállalatirányítási gyakorlatot, elsősorban annak szabályozási vetületét. Végül a harmadik rész a részvénytársaságok felvásárlásának kérdését járja körül elméleti és szabályozási oldalról, kiegészítve gyakorlati tudnivalókkal. A kiadvány részletesen taglalja, milyen előnyökkel jár a tőzsdei jelenlét a vállalatok számára. Ezek az előnyök természetesen messze túlmutatnak a közvetlen tőkebevonási lehetőségen. A nyilvános részvénykibocsátással lehetőség nyílik arra, hogy a vállalati életciklus elején jellemzően összefonódott tulajdonosi és menedzseri szerep kettéváljon - bővíthető a tulajdonosi kör, megosztható a kockázat, megerősödik a tulajdonosi szerkezet. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, a tőzsdére lépés milyen áldásos …
Tovább a műhöz
A tehetség fogalmával foglalkozó szakirodalmak többsége külön-külön tárgyalja az oktatásban (közoktatásban és felsőoktatásban), illetve a vállalati szférában alkalmazott tehetségmodelleket. Jelen mű célkitűzése, hogy több szempontot is integráljon annak érdekében, hogy az Olvasó – elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK) Tehetséggondozás c. kurzus hallgatói – számára széleskörű betekintést nyújtson a tehetségkutatás különböző témáiba. A helikopter-perspektíva segíthet abban, hogy globális rálátás alakuljon ki a tehetséghez kapcsolódó fogalmakban. Ahogy a tehetség is sokszínű és sokféleképpen jelenhet meg, úgy a hozzá kapcsolódó elméletek és megközelítések számossága is igen nagy. A jegyzet három főbb kérdéskör köré csoportosul: 1. Ki, vagy mi a tehetség? Tehetség építőkövei, tehetségmodellek, tehetséggondozási módszerek és a mentorok szerepe, munkaerő-piaci elvárások és kompetenciák fejlesztése. 2. Melyek a szervezeti tehetségmenedzsment (TM) stratégiai kérdései, fókuszai, technikái, sajátos nézőpontjai? Hogyan határozzák meg a vállalatok saját tehetség definíciójukat, mit tartalmaznak a TM programok, és mit jelent a talent pool? 3. Melyek a tehetségek globális és régiók közti áramlásának okai és következményei? Globális tehetséghiány, elvándorlás, koncentráció, területi vonzerő és megtartóerő. | Dr. …
Tovább a műhöz
Míg századunk a közgazdaságtudomány gyors ütemű fejlődésének tanúja, az utóbbi két-három évtized a vállalati gazdaságtan csodálatos evolúcióját figyelheti. Ezt akár a Nobel-díjas közgazdák szakterületeivel is reprezentálhatnánk. Ebben a nemes küzdelemben sajnálatosan Európa lemaradt, a volt szocialista országokban pedig a központi irányítás értelemszerűen a makro folyamatok tárgyalását szorgalmazta. A jelen könyv ezt a keletkezett szakadékot igyekszik szerényen szűkíteni. M ivei e témakörben már jelent meg kitűnő könyv magyar nyelven (Chikán Attila: A vállalati készletezési politika, KJK 1984), könyvünk erősen "Management Sience" jellegű, vagyis nem fukarkodik gazdaságmatematikai módszerek használatával. Ebből következően a könyv olvasójáról feltételezzük, hogy rendelkezik a manapság gazdaságtudományi egyetemeken kívánatos gazdaságmatematikai (operációkutatási) intelligenciával, továbbá hallgatott néhány kurzust ökonómiából és vállalatfinanszírozásból. A könyv célja többes, melyből következően a témák feldolgozottsága nem egyenletes. Az egyik funkciója, hogy tananyagként szolgáljon néhány fejezete: ez főleg az első száz oldalra, majd a készletgazdálkodás és termelés ütemezési részekre igaz, melyeket igen gyakran esettanulmányok kísérnek. A könyv kutatási célokat is szolgál egyúttal: ezen részek feldolgozásával az olvasó megismerkedhet néhány …
Tovább a műhöz
The evils of our present social order are many in number and serious in their effects. But the security and permanence of our civilization are menaced by two things in particular: (1) the waste of materials and men inherent in the system, and (2) the constant threat of war which grows out of the system. The first evil suggested Stuart Chase’s pamphlet, The Challege of Waste; the second suggests this companion pamphlet in the L. I. D. series of social studies. Like all our pamphlets it has had the benefit of the advice and criticism of many friends of the L. I. D. to whom our thanks are due. It has been written in grave and anxious days. No man can foretell what will eventuate from the French occupation of the Ruhr even before this pamphlet is in print. The possibilities for evil in the still unsettled Near Eastern situation are only less grave. At first sight both these crises seem to illustrate the madness of the nations rather than the working out of economic interest. Behind the war in the Near East lay the age-old feud between Greeks and Turks, racial and religious, with its resulting complex of fear, pride, ambition, and desire for revenge. Behind the Franco-German crisis lies not only the history of centuries of conflict but the fresh memory of the devastated areas of northern France. If the popular desire in France for security is an abnormal and unreasoning obsession which tends to defeat its own ends it is at least not surprising under the circumstances. But if …
Tovább a műhöz
Who we are is shaped in part by where we are. Human interactions with each other and the environment are rooted in geographical understandings, as well as the opportunities and constraints of geographical circumstance. Geographical approaches and techniques offer critical insights into everything from local land-use decisions to international conflict. Tourism is widely recognised as the world’s largest industry. The figures on the size and significance of tourism are staggering. For example, according to the World Tourism Organisation (WTO 1996), in 1995 world tourist arrivals reached 567 million with estimated international tourism receipts of US$60 billion. By 2000 world tourism arrivals were estimated to have reached 698.3 million with receipts from international tourism climbed to US$476 billion (WTO 2001). Although international arrivals for 2003 were estimated to have fallen by 1.2 per cent in 2003 to 694 million, some 8.5 million less than in 2002 and the biggest drop ever in international tourism arrivals, a substantial rebound was expected in 2004 (WTO 2004a, 2004b). However, tourism, tourists and their impacts are clearly not evenly distributed. Substantial differentiation occurs at a variety of international, regional and local scales. For example, with respect to 2003 (WTO 2004a): There was zero international tourism growth in Europe. International arrivals in Western Europe showed a fall of 3.7 million (-3 per cent) although growth continued in Eastern …
Tovább a műhöz
This collection of articles was prepared in honour of the 30th anniversary of the foundation of the Faculty of Business and Economics in Pécs. 30 years is a short period in the history of the University of Pécs starting in 1367 but very significant in the history of the transition of the Hungarian society and economy. With the so-called "new economic trend" the dismounting of the autocracy of the socialist command economy in Hungary began in 1968. The second centre of education of economists started its work in this favourable atmosphere. As a result of the work of the "founding fathers" the new school soon achieved countrywide recognition in the 70s and in the 80s as a venue of reform education, where students obtained utilisable practical knowledge and could rapidly achieve managerial positions after finishing school. Real change in research and education started only at the turning point of the 80s and 90s. The Faculty stood more and more committed towards business education and at the same time did not sacrifice its involvement in teaching the theoretical foundations of modern economics. The special "Pécs-model" was born this way. The past years demanded a lot of foregoing and dedication both from lecturers and students. This time let me speak about the teachers. The task was to learn new ideas, develop new competencies, learn foreign languages. One of the results of these efforts is the capability that allowed the realisation of this book, written by the teachers …
Tovább a műhöz
Az utóbbi három év korszakos változások kezdeteiként vonul majd be a gazdaságtörténetbe. Gazdasági rendszerváltás kezdődött, amely az állam által irányított gazdasági mechanizmusból vegyestulajdonú szociális piacgazdaságot tervez felépíteni. Egyidejűleg és történelmi léptékkel igen rövid idő alatt több síkon folyó átrendeződésről van szó. Végbe kell menni a piaci mechanizmusok teljeskörűvé válásának, vállalati modellváltásnak, a tulajdonrendszer reformjának, valamint a nemzetgazdaság világgazdaságba integrálódásának. Az elmúlt három év legjelentősebb fordulata e folyamatok gazdaságjogi hátterének kétségbevonhatatlan fejlődése, valamint a már jóval korábban megkezdett eszköz- és intézményteremtő folyamatok folytatása a piacgazdaság vázrendszerének megszilárdítása érdekében. Mindaz ami eddig történt, de az is, ami nem történt meg, a gazdaságjogi feltételek kimunkálása kapcsán, egyszerre minősíti és determinálja a gazdasági rendszerváltás hatásosságát. E rövid időszak páratlanul gyors változások sorát hozta a gazdaság politikai kezelésével összefüggésben, s a politikai miliő látványos átváltozásai olyan cselekvési kényszerrel párosultak, hogy napjainkban éppen emiatt nem rendelkezhetünk konzisztens gazdaságjogi bázissal a gazdasági rendszerváltás vezérléséhez. Az itt közreadott tanulmányok a változások tanújának és részesének …
Tovább a műhöz
Találatok

Megjelenítve 169-180 az összesből: 199