Keresés
További részletek
Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 29

Találatok


Amikor az ember az ősi korokban öntudatára ébredt, meglepetten nézett körül ebben a világban, és elgondolkodott azon, hogy hogyan kerülhetett ő ebbe a csodálatos és sokszor félelmetes környezetbe. A legkorábbi időktől fogva sejteni kezdte, hogy ez a világ, benne az emberrel valami hatalmas és értelmes Alkotó műve lehet. Az emberek különböző csoportjai a föld számtalan pontján megalkották elképzeléseiket a világ eredetéről, működéséről, és az ember szerepéről, feladatáról a világban. E próbálkozások azonban igen tétovák és gyakran primitívek vagy lehangolóak voltak. A teremtő Isten azonban nem akarta tudatlanságban hagyni az embert, ezért évezredekkel ezelőtt elkezdte lépésről-lépésre feltárni a teremtés titkait, célját, és bemutatni az ember kiváltságos helyzetét és feladatát. Kiválasztott egy népet, melynek körében hiteles tanítókat és prófétákat támasztott, akik által fokozatosan megismertette önmagát és teremtő szeretetének ajándékait az emberek egy kisebb csoportjával, és igyekezett ezt a kiválasztott népet elvezetni az ő szándékai szerinti életre. Sok-sok előrelépés, tétovázás és bukdácsolás után végül egyszülött Fia által tárta fel a teljes igazságot; hogy ő a tökéletes szeretet, a teremtés célja pedig az, hogy az ember hasonlóvá váljék őhozzá és országa megvalósuljon a földön. Az ember, így megszabadulva saját korlátaitól, a …
Tovább a műhöz
EZ A KIADVÁNY folytatása az Állam- és Jogtudományi Kar oktatóinak tudományos munkásságát a „Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata” c. sorozat keretében feltáró bibliográfiáknak. A sorozat 51. köteteként jelent meg első alkalommal az Állam- és Jogtudományi Kar oktatóinak munkásságát 1945-1966-ig bemutató füzet a pécsi egyetemalapítás 1967-ben ünnepelt 600. évfordulójára. A bibliográfiát négy hasonló kiadvány követte a „Studia iuridica” 82., 89., 102. és 122. számaival. Jelenlegi kiadványunk az Állam- és Jogtudományi Kar főállású és másodállású oktatóinak 1991-1996. között megjelent tudományos munkáiról nyújt tájékoztatást. A napilapokban napvilágot látott írásokat nem tüntettük fel. A korábbi gyakorlatot követve felvettük viszont a tudományos fokozat megszerzése érdekében írt munkák bibliográfiai adatait. A kiadvány címében, szerkezetében és formájában néhány különbségtől eltekintve igazodik a korábbi bibliográfiákhoz. Jelentősebb változás, hogy a tartalomjegyzék és az előszó francia nyelvű fordítását angol nyelvű váltotta fel. A használat megkönnyítése érdekében a folyóiratok címeit nem rövidítettük, valamint a két vagy több jogághoz, illetve tudományterülethez tartozó műveket csak egy helyre soroltuk be. Bibliográfiánk tartalmilag az állam- és jogtudományok, valamint a Karon oktatott egyéb tudományok megjelent …
Tovább a műhöz
Bibliográfiánk szerves folytatása a Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata c. kiadványsorozatban megjelent bibliográfiáknak. A Studia-sorozat 51. füzeteként 1967-ben jelent meg "Az egyetem oktatóinak és tudományos dolgozóinak szakirodalmi munkássága 1945-1966.” című kiadvány, az 1974-ben napvilágot látott 82. szám az 1967-1971-ig kiadott szakirodalmi munkásságot, a sorozat 89. száma az 1972-1976 között, a 102. száma pedig az 1977 és 1982 között publikált műveket tünteti fel. Jelenlegi füzetünk a Janus Pannonius T adomány egyetem Állam- és Jogtudományi Kara oktatóinak szakirodalmi munkásságát foglalja össze az 1983-1990. évi időszakról. A kiadvány címében, tárgykörében, szerkezetében és formájában néhány kivételtől eltekintve igazodik az előző bibliográfiákhoz. Kiadványunk továbbra is az Állam- és Jogtudományi Kar főállású és nyugdíjas oktatóinak megjelent tudományos munkáiról nyújt tájékoztatást. Ezek körébe azonban ezúttal sem vettük fel az oktatók napilapokban közölt írásait. A kéziratokat szintén nem jeleztük, de kivételt tettünk nyomtatásban meg nem jelent egyetemi doktori értekezések, a kandidátusi és nagydoktori értekezések esetében. Az Állam- és Jogtudományi Karon belüli szervezeti változásokat gyűjtésünk természetesen követi. Bibliográfiánk ötödik füzete tartalmilag tehát az állam- és jogtudományok, valamint a Karon …
Tovább a műhöz
Bibliográfiám első kiadása a Statisztikai Kiadó Vállalat gondozásában jelent meg 1983-ban. A munkát a KSH Könyvtárában a KSH IBM 370-es számítógépével, a TEXT-PAC programcsomag szerint készítettem. A más munkálatokra használt programcsomag számomra olyan korlátokat tartalmazott, amelyeket csak úgy tudtam kiküszöbölni, hogy a szerzői és a tárgyszó részt egy közös betűrendbe hoztam össze. Most a két részt – az eredeti terveimnek megfelelően, a jobb használhatóság érdekében – ismét elkülönítettem egymástól. A gyakrabban előforduló folyóiratok és sorozatok címeit rövidítettem. A rövidítések feloldása külön jegyzékben szerepel. Az anyaggyűjtést Bíbó István végezte. Ezt az igazság kedvéért beírtam az első kiadás kéziratának előszavába, azonban a megjelenéskor Bibó István neve már nem szerepelt benne. Az irdatlan nagy cédulahalmazból – minden mű minden megjelenését pontosan regisztrálta – válogattam ki mintegy 2600 tételt. A bibliográfia a közigazgatás részfeladatainak teljes spektrumát átfogja. A kormányzati igazgatásra, a jog és a közigazgatás viszonyára, a helyi és területi igazgatásra, a közigazgatás személyi állományára a meghatározó munkákat tartalmazza, az elemző és ismertető tanulmányokkal együtt. A kötet, mint a közigazgatási irodalom összefoglalása, szervesen kapcsolódik az Állam- és jogtudományi bibliográfiához. Remélem, hogy …
Tovább a műhöz
Bibliográfiánk szerves folytatása a Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata c. kiadványsorozatban megjelent bibliográfiáknak. A Studia-sorozat 51. füzeteként 1967-ben jelent meg „Az egyetem oktatóinak és tudományos dolgozóinak szakirodalmi munkássága 1945-1966." című kiadvány, az 1974-ben napvilágot látott 82. szám az 1967—1971-ig kiadott szakirodalmi munkásságot tünteti fel, a sorozat 89. száma pedig az 1972-1976 között publikált műveket. Jelenlegi füzetünk a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara oktatóinak szakirodalmi munkásságát foglalja össze az 1977-1982. évi időszakról. A kiadvány tárgykörében, szerkezetében és formájában néhány kivételtől eltekintve követi az előző bibliográfiákat. Ügy véljük, hogy ezek a megoldások megfelelnek az általános irodalomfeltárási követelményeknek és kifejezik intézményünk sajátosságait is. Munkánk néhány tartalmi és szerkezeti változását a Pécsi Tudományegyetem második, majd harmadik karának megalakulása indokolja. 1975. szeptember 1-én a Minisztertanács határozata alapján jött létre a Közgazdaságtudományi Kar. Az 1035/1981. (XII. 5.) sz. minisztertanácsi határozat hozta létre 1982. január 1-i hatállyal a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen a Tanárképző Kart. Az egyetem új elnevezéséről és a Pécsi Tanárképző Főiskola megszűnéséről az 1981. évi 26. sz. …
Tovább a műhöz
Ez a kiadvány folytatása a PTE Állam- és Jogtudományi Kara oktatóinak tudományos munkásságát a „Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata” c. sorozat keretében feltáró bibliográfiáknak. A sorozat 51. számaként jelent meg első alkalommal az Állam- és Jogtudományi Kar oktatóinak munkásságát 1945-1966-ig bemutató kötet a pécsi egyetemalapítás 1967-ben ünnepelt 600. évfordulójára. A bibliográfiát öt hasonló kiadvány követte. Jelen kötetünk a Jogi Kar működése megkezdésének 80. évfordulójára készült. Bibliográfiánk az Állam- és Jogtudományi Kar aktív és nyugdíjas oktatóinak 1997-2002. között megjelent tudományos munkáiról nyújt tájékoztatást. A napilapokban napvilágot látott írásokat nem tüntettük fel. A korábbi gyakorlatot követve felvettük viszont a tudományos fokozat megszerzése érdekében írt, de nyomtatásban meg nem jelent értekezések bibliográfiai adatait is. Megemlítjük, hogy néhány jelentős tudományos tevékenységet folytató oktató a bibliográfia által bemutatott időtartam elején eltávozott a Karról, illetve az időszak végén érkezett a Jogi Karra. Ilyen módon a közölt adatok nem tükrözik az 1997-2002. közötti tudományos munkásságuk egészét. A kiadvány címében, szerkezetében és formájában néhány különbségtől eltekintve igazodik a korábbi bibliográfiákhoz. A két vagy több jogághoz, illetve tudományterülethez tartozó …
Tovább a műhöz
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának legutóbbi öt évi tudományos eredményeit tartalmazó publikációk gyűjteményét tartja kezében az olvasó. Karunk közel fél évszázada teszi közzé hasonló gyűjteményekben az oktatóinak és kutatóinak szakirodalmi munkásságát bemutató adatokat. Az első jogi kari bibliográfia (az akkor egy karú egyetemen) 1967-ben jelent meg és az 1945 és 1966 közötti időszak tudományos termését mutatta be. A legutóbbi, hetedik kötet 2003-ban jelent meg, és az 1997 és 2002 közötti időszak közleményeinek adatait tartalmazta. Karunk abban az évben ünnepelte az első pécsi tanéve megkezdésének nyolcvanadik évfordulóját, így e kötet kiadására a nyolcvanötödik születésnap szolgáltatta az alkalmat. Az Állam- és Jogtudományi Kar az I. világháborút lezáró békeszerződések nyomán drámai körülmények között települt át pozsonyi székhelyéről - a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem többi karával együtt - Pécsre. A befogadó város áldozatkészsége ellenére nehéz évek következtek, ám az egyetem helyzetét és irodalmi munkásságát bemutató első munka, az 1940-ben Dr. vitéz Szabó Pál egykori könyvtárőr tollából megjelent mű már impozáns eredményekről számolhatott be. A kötet gondosan megemlékezik a korabeli karokról, intézetekről, a jogi kari szemináriumokról és az azokat vezető professzorokról. Munkásságuk …
Tovább a műhöz
A honlapon most közzétett, folyamatosan bővülő anyag egy jelenleg is készülő, részletesen annotált bibliográfia rövidített változata. Az adatok összegyűjtésének elsődleges forrása Váczi Miklós: „Bevezetés a tehetségvédelem történetének tanulmányozásához” című kéziratában (OPKM, 1979.) található bibliográfia volt, amely az általam feldolgozott korszak irodalmából mintegy 200 tételt tartalmaz. Ezt követte számtalan nyomtatásban megjelent bibliográfia, monográfia, tanulmánykötet és folyóirat áttanulmányozása, illetve a korabeli művekben szereplő hivatkozások összegyűjtése. Jelenleg a bibliográfiában található tételek száma meghaladja az 1100-at. Célom az, hogy az érdeklődőknek minél több eredeti anyag álljon rendelkezésre a téma mélyebb megismeréséhez, különös tekintettel a tehetségre vonatkozó nézetek alakulására, a tehetséges tanulók felismerésének, kiválasztásának és nevelésének kérdéseire. Mindezen túl szükséges annak a szélesen értelmezett „szellemi környezetnek” a megismerése is, amelyben a tehetségvédelemmel kapcsolatos gondolatok és tervek megszülettek, illetve a megvalósult elképzelések léteztek. A bibliográfia számos tételt tartalmazza a tehetséggel szorosan összefüggő kérdések (pl. értelmi képességek, intelligencia, kreativitás, zsenialitás, csodagyerekek) hazai, illetve hazai vonatkozású irodalmából, ezen belül a téma …
Tovább a műhöz
A mai világban sokféle olyan helyzet adódik, amelynek során az emberek meglepetésszerűen és váratlanul életveszélybe kerülnek. Manapság e helyzetek kellően ismertek, a tömegtájékoztatási eszközök is sokat foglalkoznak velük. A skála a síelés közbeni eltévedéstől a repülő- és hajószerencsétlenségeken át a betörésig, a rablótámadás és emberrablásig terjed. Senki nem tudja pontosan, hogyan viselkedne ilyenkor, de lelki és fizikai tulajdonságaink ismerete lényegesen hozzájárul ahhoz, hogy rendkívüli helyzetekben megfelelően reagáljunk. Helyes testi és lelki tréning segítségével bizonyos mértékig fel lehet készülni a rendkívüli helyzetekre. Az alábbi tréningek elsősorban a fizikai felkészítésre fektetik a hangsúlyt, bár lélektani hatásuk sem elhanyagolható. Rendszeres futás, úszás, kerékpározás biztosítja a megfelelő teljesítőképesség megőrzését vagy megszerzését (ezzel pedig együtt jár az önbizalom növekedése). Igen nagy testi megterhelés szándékos vállalása korlátozott ideig és a kockázatok figyelembevételével - például sátortáborozás télen (esetleg egyedül), a terep nehézségeinek leküzdése súlyos poggyásszal - elősegíti, hogy megismerjük saját teherbíró képességünket. Ilyenkor szükség esetére tapasztalatokat is gyűjtünk. A több napi tudatos böjtölés, az alvásról való tudatos lemondás, a hideg és a hőség eltűrése fejlesztik az …
Tovább a műhöz
A középkori pécsi egyetem alapításának 600. évfordulója alkalmából készült bibliográfia az Állam- és Jogtudományi Kar oktatóinak irodalmi munkásságát tartalmazza az 1945—1966 évekből. A kiadvány tartalmilag a jogtudományok és a Karon oktatott egyéb kapcsolódó tudományok irodalmát öleli fel, tehát elsősorban jogászok körében tarthat számot érdeklődésre, ezért tartalmi felosztása a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete által 1945-től kiadott bibliográfia beosztását követi. Az egyes jogi szakágakat és a kapcsolódó egyéb szakirodalmat római számokkal jelöltük. A szakcsoportokon belül az anyag jellegéhez és terjedelméhez képest az alábbi formai felosztást alkalmaztuk: a) Összefoglaló munkák (könyvek, tankönyvek, egyetemi jegyzetek, kandidátusi és doktori értekezések). b) Tanulmányok, cikkek. c) Recenziók. Az alosztáson belül a tételeket a szerzők nevének alfabetikus sorrendjében közöljük. A bibliográfiába nem vettük fel a Kar oktatóinak ismeretterjesztő jellegű írásait, napilapokban megjelent cikkeit, különböző hazai és 'külföldi intézmények archívumában őrzött kéziratos, illetve litografált előadásait, hozzászólásait, opponensi véleményeit, stb. Címleírásunk általában az érvényben levő szabályok szerint készült. A szerkesztés különleges körülményei következtében egyes esetekben kivételes eljárásra …
Tovább a műhöz
Bibliográfiánk folytatása az Állam- és Jogtudományi Kar Tudományos Bizottsága által ,,az Universitas Quinqueecclesiensis alapításának 600. évfordulójára" megjelentetett bibliográfiának. Az 1967-ben kiadott füzet az 1945—1966 között publikált irodalom adatait tartalmazza, míg a jelen kötet öt esztendőt, az 1967—1971. közötti időszakot fogja át. A kiadvány mind tartalmában, mind szerkezetében, mindpedig a formai megoldásokban az előző bibliográfiát követi. Ezt találtuk célszerűnek azért, mert a folytatólagosan megjelentetett azonos tartalmú bibliográfiák esetében a folytonos változtatások nehezítik azok használhatóságát; másrészt, mert az előző füzet használata során olyan tapasztalatokat szereztünk, hogy az mind szerkezete, mindpedig a formai megoldások tekintetében az általános irodalomkutatási igényeknek és a közrebocsátó Állam- és Jogtudományi Kar speciális igényeinek egyaránt megfelelt, alkalmas volt arra, hogy a Kar oktatóinak és egyéb dolgozóinak tudományos munkásságát megfelelően dokumentálja és reprezentálja. A jelen füzet szerkezetében néhol mégis szükségképpen eltér az előzőtől. Az eltelt évek során a szakjogtudományok felosztása is némi módosuláson ment keresztül (nem szerepel önálló ágazatként a törvénykezési szervezet); újabb tanulmánysorozat indult (Dolgozatok); de legfőképpen azért, mert a szaktudományi rész szerkezetének …
Tovább a műhöz
Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 29