Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 9

Találatok


Amikor az ember az ősi korokban öntudatára ébredt, meglepetten nézett körül ebben a világban, és elgondolkodott azon, hogy hogyan kerülhetett ő ebbe a csodálatos és sokszor félelmetes környezetbe. A legkorábbi időktől fogva sejteni kezdte, hogy ez a világ, benne az emberrel valami hatalmas és értelmes Alkotó műve lehet. Az emberek különböző csoportjai a föld számtalan pontján megalkották elképzeléseiket a világ eredetéről, működéséről, és az ember szerepéről, feladatáról a világban. E próbálkozások azonban igen tétovák és gyakran primitívek vagy lehangolóak voltak. A teremtő Isten azonban nem akarta tudatlanságban hagyni az embert, ezért évezredekkel ezelőtt elkezdte lépésről-lépésre feltárni a teremtés titkait, célját, és bemutatni az ember kiváltságos helyzetét és feladatát. Kiválasztott egy népet, melynek körében hiteles tanítókat és prófétákat támasztott, akik által fokozatosan megismertette önmagát és teremtő szeretetének ajándékait az emberek egy kisebb csoportjával, és igyekezett ezt a kiválasztott népet elvezetni az ő szándékai szerinti életre. Sok-sok előrelépés, tétovázás és bukdácsolás után végül egyszülött Fia által tárta fel a teljes igazságot; hogy ő a tökéletes szeretet, a teremtés célja pedig az, hogy az ember hasonlóvá váljék őhozzá és országa megvalósuljon a földön. Az ember, így megszabadulva saját korlátaitól, a …
Tovább a műhöz
A mai világban sokféle olyan helyzet adódik, amelynek során az emberek meglepetésszerűen és váratlanul életveszélybe kerülnek. Manapság e helyzetek kellően ismertek, a tömegtájékoztatási eszközök is sokat foglalkoznak velük. A skála a síelés közbeni eltévedéstől a repülő- és hajószerencsétlenségeken át a betörésig, a rablótámadás és emberrablásig terjed. Senki nem tudja pontosan, hogyan viselkedne ilyenkor, de lelki és fizikai tulajdonságaink ismerete lényegesen hozzájárul ahhoz, hogy rendkívüli helyzetekben megfelelően reagáljunk. Helyes testi és lelki tréning segítségével bizonyos mértékig fel lehet készülni a rendkívüli helyzetekre. Az alábbi tréningek elsősorban a fizikai felkészítésre fektetik a hangsúlyt, bár lélektani hatásuk sem elhanyagolható. Rendszeres futás, úszás, kerékpározás biztosítja a megfelelő teljesítőképesség megőrzését vagy megszerzését (ezzel pedig együtt jár az önbizalom növekedése). Igen nagy testi megterhelés szándékos vállalása korlátozott ideig és a kockázatok figyelembevételével - például sátortáborozás télen (esetleg egyedül), a terep nehézségeinek leküzdése súlyos poggyásszal - elősegíti, hogy megismerjük saját teherbíró képességünket. Ilyenkor szükség esetére tapasztalatokat is gyűjtünk. A több napi tudatos böjtölés, az alvásról való tudatos lemondás, a hideg és a hőség eltűrése fejlesztik az …
Tovább a műhöz
2003-ban több éves rekonstrukció eredményeként megújultak a Pécsi Tudományegyetem Rákóczi úti épületegyüttesének tantermei, dolgozószobái, és az ÁJK-KTK Könyvtára is méltó helyére került. 2003 szeptemberében a Közgazdaságtudományi Kar a birtokbavételt konferenciával ünnepelte. E kötet a "Töltsük meg tudással" konferencia Szakfordító szekciójában elhangzott előadásokat tartalmazza, valamint az Üzleti Kommunikáció és Idegennyelvi Tanszék munkatársainak néhány új, aktuális írását. Bakucz Márta tanulmánya szűkebb pátriánk, Pécs és környékéhez kapcsolódik, melyet városunk "Európai Kulturális Főváros" címre benyújtandó pályázata kapcsán vizsgál. Szépe György (PTE BTK) a nyelvpolitika magyarországi kiváló képviselője írásában a nyelvpolitika aktuális kérdéseire hívja fel a figyelmet, Fischer Márta volt közgazdász-szakfordító hallgatónk (OM Budapest) az Európai Unió nyelvpolitikáját taglalja, míg Muráth Judit a bevezetett új tantárgyak történeti hátterére világít rá. A kötet bemutatja a szakfordítóképzésben bevezetett új tantárgyakat, a fordításoktatásban kidolgozott új módszereket, valamint az oktatás során felmerülő problémákat az oktatók és a hallgatók szemszögéből. Ez utóbbi összetett kérdéseket fejtik ki Hubainé Oláh Ágnes, Márta Anette, Muráth Judit, illetőleg Jacob Renate tanítványaival, Reisz Istvánnal és Szente Mónikával. …
Tovább a műhöz
Als Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Eugen Wüster am 29. März 1977 im Alter von 79 Jahren starb, hinterließ er eine Reihe von unvollendeten wissenschaftlichen Arbeiten. Unter diesen Arbeiten befand sich die "Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und Terminologische Lexikographie" und ein sehr umfassendes systematisches Definitionswörterbuch der Allgemeinen Terminologielehre mit Begriffsplan und alphabetischem Verzeichnis in Karteiform. Wüster, der allgemein als Begründer der Allgemeinen Terminologielehre angesehen wird, legte schon in jungen Jahren die Grundlagen für die Terminologie als Wissenschaft. Im Jahre 1931 erschien sein umfassendes Werk "Die Internationale Sprachnormung in der Technik", in dem er bereits die Allgemeine Terminologielehre in ihren Grundzügen darlegte. Dieses Buch, das auch heute noch als Standardwerk gilt, ist der Ausgangspunkt der modernen Terminologiearbeit. Es bildete auch die Grundlage für die Ausarbeitung terminologischer Grundsätze und der Methoden der terminologischen Lexikographie in der Internationalen Normungsarganisation (ISO), bzw. vor dem Zweiten Weltkrieg im Weltbund der Nationalen Normungsarganisationen (ISA). Es lag Wüster besonders am Herzen, für die Hamonisierung der internationalen Terminologiearbeit ein Regelwerk in Form von internationalen Normen in Gemeinschaftsarbeit auszuarbeiten. Er übernahm auch die Leitung des für dessen Ausarbeitung zuständigen Technischen Komitees. An diesem internationalen …
Tovább a műhöz
Als Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Eugen Wüster am 29. März 1977 im Alter von 79 Jahren starb, hinterließ er eine Reihe von unvollendeten wissenschaftlichen Arbeiten. Unter diesen Arbeiten befand sich die "Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und Terminologische Lexikographie" und ein sehr umfassendes systematisches Definitionswörterbuch der Allgemeinen Terminologielehre mit Begriffsplan und alphabetischem Verzeichnis in Karteiform. Wüster, der allgemein als Begründer der Allgemeinen Terminologielehre angesehen wird, legte schon in jungen Jahren die Grundlagen für die Terminologie als Wissenschaft. Im Jahre 1931 erschien sein umfassendes Werk "Die Internationale Sprachnormung in der Technik", in dem er bereits die Allgemeine Terminologielehre in ihren Grundzügen darlegte. Dieses Buch, das auch heute noch als Standardwerk gilt, ist der Ausgangspunkt der modernen Terminologiearbeit. Es bildete auch die Grundlage für die Ausarbeitung terminologischer Grundsätze und der Methoden der terminologischen Lexikographie in der Internationalen Normungsarganisation (ISO), bzw. vor dem Zweiten Weltkrieg im Weltbund der Nationalen Normungsarganisationen (ISA). Es lag Wüster besonders am Herzen, für die Hamonisierung der internationalen Terminologiearbeit ein Regelwerk in Form von internationalen Normen in Gemeinschaftsarbeit auszuarbeiten. Er übernahm auch die Leitung des für dessen Ausarbeitung zuständigen Technischen Komitees. An diesem internationalen …
Tovább a műhöz
Nagy örömet jelent számomra, hogy végre - majd 35 év után - az orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók kezébe kerülhet egy felfogásában is megújult latin tankönyv. E tankönyv előde - a maga korában úttörő jelentőségű, Dr.Takács János által írt Egységes orvosi latin nyelvkönyv -a tudományos nyelv (ezen belül az orvosi terminológia) alapszókincsének és fordulatainak megismertetését a klasszikus latin oktatásának módszereivel kísérelte meg. Bár mintegy 15 éve átdolgozott formájában tanítottuk ezt a tankönyvet, használata egyrészt a kezdetleges nyomdatechnika miatt, másrészt a felfogás egységének hiánya miatt számos nehézségbe ütközött. Dr.Takács János másik, gyógyszerészhallgatók számára írt jegyzete főleg a gyógyszerész-curriculum megváltozása miatt avult el. Mivel az orvosi (fogorvosi) és a gyógyszerészi latin szókincse és fordulatai egymástól nem állnak annyira messze az alapszinten, hogy érdemes legyen eltérő tankönyveket használni, ezúttal a szó szoros értelmében egységes tankönyv tartalmazza a mindhárom kar számára fontos tudnivalókat. Az már a tanár feladata, hogy karonként más-más részletet hangsúlyozzon és kérjen számon. A tanév folyamán elsajátítandó anyagot 16 leckébe sűrítettem (10+6), ez 2 féléven keresztül heti 2 tanórában kényelmesen elvégezhető. Törekedtem arra, hogy, bár szakmai nyelvről van szó, se az oktató, se a hallgató …
Tovább a műhöz
Észrevehetően fokozódik a lakosság érdeklődése az egészséges életmód, s ezen belül a rendszeres testedzés iránt. Az írott és az elektronikus sajtó, valamint számos kiadvány és könyv igen változatos szakmai színvonalon kíván tanácsot adni az érdeklődőknek. A megfelelő szakmai tájékozottság első feltétele a fogalmi tisztaság. A szakemberek is gyakran igen eltérő jelentéssel használnak különböző kifejezéseket. Ebben szerepet játszik az is, hogy indokolatlanul nagy számban veszünk át idegen, főként angol szavakat, amelyek használata magában hordozza az egyéni, vagy egyénieskedő magyar értelmezést. Ez a könyv a leggyakrabban használt fogalmak meghatározásával szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy egy nyelven beszéljenek mindazok, akik megszólalnak a mozgástan tárgykörében. (...) Az elektromos töltéssel rendelkező biológiai membrán ingerelhetetlen állapota, amikor az alkalmazott inger nem vált ki sem helyi választ, sem tovaterjedő akciós potenciált. Az idegsejtek abszolút refrakter ideje 0,1 msec körül van, a harántcsíkolt izomsejteké 1-3 msec, a szívizomsejteké pedig 250-300 msec. Ez utóbbinak az a következménye, hogy a szívizom nem tetanizálható, vagyis nem váltható ki folyamatos összehúzódás, mechanikai szummáció. Ingerületátvivő anyag a motoros véglemezekben, a vegetatív ganglionokban, a paraszimpatikus posztganglionáris idegrostok végződéseiben, valamint a kolinerg …
Tovább a műhöz
A nyelvek és különösen a nyelvek közötti átjárás lehetősége tanulmányaim kezdete óta érdekel. A nyelvtanulás számomra mindig két nyelv egyidejű fejlesztését, a két rendszer folyamatos megfeleltetését jelentette, és a nyelvvizsgákon is a fordítást tartottam a legizgalmasabb feladatnak. Később, egyetemi tanulmányaim alatt lehetőségem volt e területen magas szintű elméleti ismeretekre is szert tennem, a PTE Közgazdaságtudományi Karának ágazati szakfordítóképzése keretében. Így bár alapvégzettségem szerint közgazdász vagyok, később pedig jogi, illetve európai uniós tanulmányokat folytattam, az egyetemi évek alatt szakfordítói, majd később terminológus-tréner (ECQA) képesítést is szereztem. Ez későbbi pályafutásomat is meghatározta, hiszen egy hosszabb közigazgatási kitérő után jelenlegi oktatási és kutatási tevékenységem is a szakfordításhoz és terminológiához kötődik. A terminológia fordításban betöltött szerepét és jelentőségét már az egyetemi évek alatt megtapasztaltam. E felismerést a központi közigazgatásban eltöltött többéves munkatapasztalatom is megerősítette, ahol a fordítások koordinálásáért is felelős egység vezetőjeként folyamatos bizonyítékát láttam annak, hogy a fordítási és a terminológiai kérdések a gyakorlatban összekapcsolódnak, ezek megválaszolásához, a jelenségek leírásához azonban nélkülözhetetlenek az elméleti …
Tovább a műhöz
Különös megtiszteltetés és még nagyobb öröm számomra, hogy a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar dékánjaként a Kar egyetemi magántanára, dr. Muráth Ferencné Péntek Judit életműve előtt, 75. születésnapja alkalmából tisztelgő kötet felelős kiadója lehetek. Tanárnőnek, Juditnak, ugyanis emberileg igazán sokat köszönhetek, egykori tanítványaként és későbbi munkatársaként egyaránt. Muráth Tanárnő szakmai pályafutásának nagyszerű és valóban sokoldalú eredményeit nálamnál hivatottabb munkatársak méltatják e kötet hasábjain közvetlenül – és talán még többen közvetve, akik saját kutatásaik során építkeznek, és folyamatosan meríteni tudnak abból, amit ez az életmű kínál. Tanárnő hihetetlenül következetes, alapos és szorgalmas építőmunkával, emellett az élet némelykor cudar nehézségeit is mindig áthidalni képes, élet- és emberszeretetet sugárzó, bámulatra méltó személyes derűvel érte el, hogy ilyen sokan és ilyen mélyen kötődnek hozzá. Ez rendkívül szép és igazán figyelemreméltó eredmény egy olyan világban, ahol oly sok minden vált mára felszínessé, kapkodásunk, állandósult időhiányunk, folyamatosan újra és újra definiálódó aktuális törekvéseink, mindennapi céljainknak rutinszerűen áldozatává váló ideáink közepette. E kötet szerzői mind irigyelhetik magukat, hogy Tanárnő általuk megismert aurájába lépve az emberhez …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 9