Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


Neveléstörténet-írásunk értékes hagyományait folytatva, a hatvanas évektől a különböző tudományos testületek és bizottságok kezdeményezésére és támogatásával jelentős eredmények születtek a neveléstörténeti kutatásban. A kiadványokban és tanulmányokban a nevelés gyakorlatának, intézményrendszerének, a neveléspolitikának vizsgálata mellett röviden bemutatásra kerülnek a különböző neveléselméletek is. Hasonlóképpen járnak el a pedagógusképzést szolgáló tankönyvek is. A nyolcvanas évektől egyre erőteljesebben jelentkeztek kutatás-módszertani kérdések, ezen belül a neveléstudomány (tudománytörténeti) kutatásának, erőteljesebb fejlesztésének igényei. A neveléstudomány történeti kutatásának elméleti és kutatás-módszertani kérdéseivel is több tanulmány foglalkozott. Ezen a területen jelent előrehaladást az OPKM gondozásában megjelenő Magyar Pedagógusok című füzetsorozat. Ezek közül több foglalkozik egy-egy elméleti pedagógus munkásságával, bemutatja életútját, gyakorlati és elméleti tevékenységét. Rendeltetésükből következően csupán utalás történik tudományelméleti kérdésekre. Ezért láttuk indokoltnak a neveléstudomány tudományelméleti kérdéseivel foglalkozó munka elkészítését. Ez a munka tehát nem vállalkozik egy-egy elméleti pedagógus teljes életművének és a neveléstudomány történetének teljes körű vizsgálatára. …
Tovább a műhöz
Locke gyermekkora. Élete Oxfordiján. Orvosi tanulmányai. Hivatalos állásai. Viszonya Shaftesburyhez. Tartózkodása Franciaországban. Újabb összeköttetése Shaítesburyvel. Kizárják a Christ Church kötelékéből. Tartózkodása Hollandiában. Visszatérése Angliába. Kiadja az Essayt. Egyéb kiadványai. Élete Oatesban. Molvneux. Újabb müvei. Locke a gyarmatügyi tanácsban. Polémiája Stillingfleettel. Egyéb müvei. Peter King. Utolsó évei. Halála. John Locke Wringtonban1 születeti 1632. augusztus hó 29-én jómódú dzsentri családból. Ifjú éveiről igen keveset tudunk. Nem volt, mint sok más nagy ember, «anyja gyermeke». Egész életén át értelme szinte elnyomta érzelmi világát, ami minden esetre a női befolyás hiányának volt a következménye. Anyjáról, akit korán veszített el, jóformán semmit sem tudunk. Locke Lady Masham előtt mindössze igy nyilatkozott: «jámbor asszony és gyengéd anya volt». A család két gyermekből állott: az elsőszülött Johnból és a nálánál öt évvel fiatalabb Thomasból. Atyja, akitől úgy látszik sok értelmi és erkölcsi vonását örökölte, ügyvéd (country attorney) volt, aki fiával kiskorában a legnagyobb szigorúsággal bánt; ez a szigora azonban a fiú éveinek növekedésével mindinkább enyhült. Mikorra fia férfiúvá nőtt, barátjának tekintette, sőt ünnepélyesen bocsánatot kért tőle, hogy őt egyszer gyermekkorában szenvedélye hevében megütötte. …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2