Keresés
További részletek
Találatok

Megjelenítve 13-24 az összesből: 34

Találatok


A Dialóg Campus Kiadó által elindított nagysikerű „Jogi Szakvizsga Segédkönyvek” sorozatban 2003-ban jelent meg először a Büntetőjog Általános részét feldolgozó kötet, melyet hat átdolgozott változat követett. A könyv megírása és átdolgozása során figyelemmel voltunk a Jogi Szakvizsga Bizottsága által összeállított kérdéssor és a jogszabályok módosításaira. Mindenki számára ismert, hogy 2012. június 25-én az Országgyűlés elfogadta a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényt, így 2013. július 1-jétől új kódex váltotta fel a korábbi törvényt. Az új Btk. azonban nem teljesen „új”, rendelkezéseinek jelentős része megőrzi a hagyományosjói ismert és bevált fogalmakat, jogintézményeket. Természetesen vannak olyan részei, amelyek teljesen eltérnek a korábbi törvény szabályozásától, ennek oka, hogy az új kódex választ kívánt adni a modem kihívásokra. A Btk. hatályba lépése óta több esetben módosult, a jegyzet ezek figyelembe vételével került átdolgozásra. A könyv célja változatlanul az, hogy a felkészülök számára egységes képet alkosson a büntetőjog elméletéről és gyakorlatáról. Ennek érdekében a jogszabályi rendelkezések ismertetésén és elemzésén túl fokozott figyelmet fordít a bírói gyakorlat bemutatására, a jogalkalmazásban felmerült problémák megoldási lehetőségeire. így természetesen az egyes témakörökhöz …
Tovább a műhöz
Nach mehreren erfolglosen Versuchen und nicht angenommenen Gesetzanträgen wurde das erste Strafgesetzbuch (Gesetz Nr. V vom Jahre 1878) in unserem Land im Jahre 1878 geschaffen. Das nach seinem Schöpfer auch heute als Csemegi-Kodex genannte Gesetz war „ein spät geborenes Kind seiner Zeit” (Albert Irk). Es wurde geschaffen, als es schon neue Richtungen in der Welt der Wissenschaft erschienen sind. Es herrschten noch die Lehren der klassischen Schule in den meisten Staaten des europäischen Kontinents, aber es zeigten sich schon die Vertreter einer neuen Denkweise, die unter der Führung von Liszt, Prins und Van Hamei die Internationale Strafrechtliche Vereinigung gegründet haben und das alte, das sogennante klassische Strafrecht völlig umgestalteten. Der Csemegi-Kodex wurde im ganzen Europa mit allgemeiner Anerkennung empfangen. Aber auch das war natürlich, denn zu dieser Zeit lebte Ungarn, als ein integranter Teil der Habsburg-Monarchie im europäischen Blutkreislauf. Deshalb liegt es offen, daß dieser Kodex mit dem zu dieser Zeit auch in mehreren europäischen Ländern geschaffenen Strafgesetzbuch im Einklang ist; so vor allem mit den preußischen, aber auch mit den französischen, belgischen Strafgesetzbüchern, mit den italienischen und österreichischen Vorschlägen. Was in gewisser Hinsicht ein Vorteil ist, kann in anderer Hinsicht einen Nachteil bedeuten. Diese Feststellung gilt auch für den Csemegi-Kodex: wegen der Wirkung der anderen europäischen …
Tovább a műhöz
Der Senat der Janus-Pannonius-Universität in Pécs promovierte am 17. November 1988 Herrn Professor Dr. Harro Otto, den Inhaber des Lehrstuhles für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, den Vizepräsidenten für Lehre und Studierende der Universität Bayreuth, als Anerkennung seiner herausragenden wissenschaftlichen Tätigkeit sowie seiner Bemühungen um die Förderung der vielseitigen Zusammenarbeit zwischen der Universität Bayreuth und der Universität Pécs zum Doktor honoris causa. Eindrucksvoll verlief die Ehrenpromotion in der Aula, an der auch Prof. Dr. Egon Görgens, Dekan der Fakultät für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Universität Bayreuth und Prof. Dr. Wilfried Berg, Prodekan der Fakultät für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Universität Bayreuth, teilgenommen haben. Ein Pedell in braunem Talar, ausgerüstet mit einem großen silberbeschlagenen Stab, geleitete die Rektorin, Professor Dr. Mária Ormos, den Altrektor, Professor Dr. József Földvári, und die Dekane der Fakultäten auf das Podium. Die Rektorin und die Dekane trugen grüne Talare und goldene Amtsketten. Bevor sie unter einem monumentalen Gemälde der Universitätsgründung Platz nahmen, erklangen die deutsche und die ungarische Nationalhymne. Es ist schon bewegend mitzuerleben, wie die ungarischen Gastgeber ihre deutschen Gäste mit dem „Lied der Deutschen” ehrten - einer Melodie von Joseph Haydn …
Tovább a műhöz
Egy egyetem tekintélye, szellemisége nem a semmiből jön, azt generációk szorgos munkája teremti meg. Kimagasló személyiségek építenek bele láthatatlan és korunkban már csak nehezen azonosítható köveket, rétegeket. Így aztán a hallgató legtöbbször már nem is tudja, hogy az általa megtanult kriminológiai nézet, büntetőjogi elmélet - melyet tanárnemzedékek sora tanult, majd adott tovább, formálva ezzel gyakorló jogászok szemléletét, eszmerendszerét, világlátását - kinek az agyából pattant is ki először. Jelen sorok írója 1967-ben, büntetőjogi tanulmányainak kezdetén hallotta először néhai nagytekintélyű Losonczy István professzortól: „Mint azt nagynevű elődöm és professzor társam Irk Albert találóan jegyezte meg...”, és jött egy frappáns idézet, példa vagy megállapítás. A dolog szokatlanságával tűnt fel abban a korban, amikor a „nagynevű” megkülönböztető jelző helyett inkább a „burzsoá’, vagy finomabban szólva „polgári gondolkodó” epiteton ornáns járta. Ki is volt tehát Irk Albert, akinek születése 120. évfordulóján emlékkötettel tisztelgünk? Egy rövidre szabott előszóban persze képtelenség egy nagy ívű, sok évtizeddel korábban lefutott pályát felvázolni, de szükségképpen sommásan megállapíthatjuk, hogy Irk Albert nagysága már szakmai életútjának kezdetén megfigyelhető, amikor 1910-11-ben korának legértékesebb szellemi műhelyéből, …
Tovább a műhöz
A volt tanítvány és munkatárs tiszteletével emlékezem meg Karunk egykori neves professzoráról, Losonczy Istvánról. A még életben levő diákjai és tanártársai gondolatában még élénken él a 32 éves korában, 1940-ben egyetemi tanárrá kinevezett, szép karrier előtt álló fiatal oktató szigorú tekintetű, de érzékeny lelkületű alakja. Rendkívüli tehetsége a jogfilozófia és az anyagi büntetőjog tudomány alkotó továbbfejlesztésében mutatkozott meg. Az 1937-ben kiadott „A mulasztás okozatossága” ma is mértékadónak tekintett mű, amelyet a hazai és a külföldi jogtudósok azóta is hivatkozási alapnak tekintenek. „A tettesség és részesség a büntetőjog rendszerében” c. monográfiája (1966) 40 év eltelte után is példája a fegyelmezett gondolkodásnak, a tudományos alaposságnak és a szigorú, következetes logikai módszer alkalmazásának. Jogfilozófiai munkásságának érdemeit a 2002-ben Karunkon szervezett tudományos rendezvény jelenlevői elismeréssel méltatták. Ebből az alkalomból jelentette meg a Szent István Társulat Losonczy István „Jogfilozófiai előadások vázlata” című posthumus írását, amely egyben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának hivatalos tankönyve. Tudományos karrierjét a II. világháború utáni hazai rendszerváltozás kettétörte. Újkantiánus szellemi tájékozottsága lehetetlenné tette, hogy a mraxista-leninista …
Tovább a műhöz
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntetőjogi Tanszékén a gazdasági büntetőjog oktatásának a rendszerváltás előttig visszanyúló hagyományai vannak, e tradíció megteremtéséért tanszékünk professor emeritusának, Erdősy Emilnek e sorokban is szeretnénk külön köszönetét mondani. 2004-ben, amikor ennek a tanulmánykötetnek a létrehozására irányuló szándék megszületett, a pécsi Gazdasági Büntetőjogi Műhely már több, az aktuális gazdasági büntetőjogi kérdéseket tárgyaló művei rendelkezett (Tóth Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények, Budapest, 2002.; Gál István László: A pénzmosás, Budapest, 2004.), reményeink szerint rövidesen megjelenik Nagy Zoltán: Az informatikai bűncselekmények című monográfiája is. Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal, hogy az egyébként is gyakran módosuló büntetőjogi szabályok között a gazdasági büntetőjog még napjainkban is a legdinamikusabban változó területnek tekinthető, ezért fontosnak tartjuk, hogy viszonylagos rendszerességgel megjelenjen egy olyan tanulmánygyűjtemény, amely a témával foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek legfrissebb kutatási eredményeit tartalmazza. Az olvasó ennek első kötetét tartja a kezében. Tanszékünk a jövőben is támogatni kívánja mind a gyakorlatban dolgozó kollégák, mind a fiatal kutatók munkáját azzal, hogy írásaikkal a szakma képviselőit együtt …
Tovább a műhöz
Az üzleti életben a döntéshozatalt megelőző mérlegelés során többfajta kockázattal szembesül a döntéshozó; a kockázatot a várható hozamokkal összevetve lehet meghozni a döntést, többek között egy projekt elindításáról. Létezik azonban egy speciális kockázat, amely jelentőségét tekintve semmivel sem kisebb például az árfolyamkockázatnál vagy a piaci kockázatnál, ez a büntetőjogi kockázat. Ugyan lehet és kell is jogászokat (jogtanácsosokat, ügyvédeket) alkalmazni a felmerülő problémák megoldására vagy tanácsadás céljából, a döntéshozó azonban csak akkor tudja a megfelelő kérdéseket feltenni a jogban járatos szakembernek, ha maga is tisztában van a gazdasági büntetőjog alapvető összefüggéseivel, emellett - tegyük hozzá rögtön, hiszen ez talán még fontosabb szempont - ő viseli a büntetőjogi felelősséget. Régóta érett bennem az elhatározás, hogy gazdasági büntetőjogi kézikönyvet írjak közgazdászok számára. A büntetőjog leginkább elkülönülő szegmense a gazdasági büntetőjog, amelynek igényes elsajátítása elképzelhetetlen többirányú háttértudás nélkül. Napi szinten tisztában kell lenni a büntetőjogi normákon túl például a csődjog, a versenyjog, a társasági jog, az adójog, a vámjog stb. szabályaival, ráadásul emellett legalább alapvető szintű gazdasági ismeretek is elengedhetetlenül fontosak. Közgazdász kollégáim rendelkeznek a …
Tovább a műhöz
(...) Az Internet, mielőtt világhálózattá fejlődött volna alapvetően a kommunikáció szükséglete hívta életre a hidegháború éveiben és a kommunikáció lehetősége azóta is meghatározó funkciója. A technikai – technológiai fejlődéssel, az ezredforduló időszakától a felhasználók, mint tartalomfogyasztóból tartalomkészítőkké váltak. Megjelentek a különböző közösségi oldalak, a web2 nyilvánossága a hivatalostól eltérő, sokszor azzal szembemenő véleménynyilvánítás és privát kommunikáció lehetősége bővült. Számtalan kommunikációs platform (chatszobák, Skype, Zoom, Teams, Viber, Signal, WhatsApp, WeChat stb.) és technika létezik. Ugyanakkor az Internet használata, így a tartalomfeltöltés vagy a kommunikáció az anonimitás lehetőségét hordja magában. A kommunikáció anonimitása, az audiochat programokban azt a veszélyt hordja magában, hogy a felhasználó a vele szemben ülő – videófolyam hiányában – arcát nem látja és nem tudja beazonosítani, hogy a vele kommunikáló személy valóban az a személy, akinek ki adja magát. A kapcsolatfelvétel tipikus helyszínei a chatszobák, a Messenger, ahol a pedofilok bekapcsolódnak beszélgetésbe vagy ráírnak a megcélzott gyermekkorú felhasználóra. A pedofilok sajnálatosan már „rutinnal rendelkeznek”, hogyan lehet megtéveszteni egy gyermeket, hogyan lehet a bizalmába férkőzni, hogy lehet aljas céljukhoz közelebb kerülni. A …
Tovább a műhöz
2018 és 2019-et követően - a pandémiás időszak miatt egy év kihagyással -2021. április 07-én szerveztünk harmadik alkalommal konferenciát a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar doktoranduszainak. A konferenciát ezúttal online felületen a teams alkalmazáson keresztül bonyolítottuk le. 2018 őszén doktoranduszokban és fiatal oktatókban felmerült az ötlet, hogy a pécsi jogász doktoranduszoknak szervezzünk konferenciát. Korábban is voltak erre pozitív kezdeményezések, ilyen volt például az ún. JoDoPet (Jogász Doktoranduszok Pécsi Találkozója) című PhD konferencia, amely szintén több alkalommal került megrendezésre a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. JoDoPet Konferenciát legutóbb 2015-ben rendeztek, azóta pedig kizárólag pécsi jogász doktoranduszoknak szervezett konferencia nem volt. 2018 november 30-án szerveztük meg az első konferenciát, ahol tizenöt előadó három szekcióban ismertette kutatási eredményeit 15 perces előadásokban. Így újra lehetősége nyílt jogász doktoranduszoknak és doktorjelölteknek, hogy helyben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán adjanak elő. Az előadásokat követően lehetőség volt a résztvevőknek kérdéseket, hozzászólásokat intézni a prezentálókhoz. A hagyományt folytatva egy évvel később újabb konferenciát szerveztünk 2019. november 15-én. A második konferencián már 18 előadó vett részt, …
Tovább a műhöz
A magyar jogrendszer az 1990-es évek elején óriási feladatokkal szembesült. A köztársaság kikiáltásával és az állami intézményrendszer átalakulásával egyidejűleg kezdte éreztetni hatását Kelet-Európábán is a világ fejlett régióiban néhány évtized alatt kibontakozott információs forradalom. A jogalkotásnak és a jogalkalmazásnak mind a közjog, mind a magánjog területén új szemlélettel kellett kezelnie ezeket a több oldalról érkező kihívásokat. Az információs alapjogok is ebben az időben kerültek be az Alkotmány állampolgári alapjogokról szóló fejezetébe. A közjogi, politikai változások és az információs forradalom egymást erősítő hatásai ezekben az új jogintézményekben ismerhetők fel a legmarkánsabban. Az információs alapjogok Információs alapjogok néven foglalhatjuk közös kategóriába a közérdekű adatok nyilvánosságához, megismerhetőségéhez való jogot, amit információszabadságnak (freedom of information) is neveznek, és a magánszféra {privacy) adatainak védelméhez való jogot, röviden az adatvédelmet (data protection). A közérdekű adatok nyilvánossága az állampolgári politikai részvétel és a hozzá szükséges információs bázis biztosítását szolgálja. Az Alkotmány 61 .§. (1) bekezdése deklarálja a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot. „A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, …
Tovább a műhöz
2021 november 20-án szerveztünk meg immáron negyedik alkalommal konferenciát a pécsi jogász doktoranduszoknak. A hagyományt még 2018-ban kezdtük meg. A konferencia szervezésével lehetőséget biztosítunk a pécsi PhD-hallgatóknak, doktorjelölteknek, illetve posztdoktoroknak, hogy bemutassák kutatási eredményeiket, majd írásos formában azokat publikálják konferenciakötetben. A konferencia online térben Microsoft Teams alkalmazás segítségével valósult meg. A résztvevők száma 29 volt, ami mennyiségben felülmúlta a korábbi konferenciák iránti érdeklődést. Az előadásokat három (két idegen nyelvű és egy magyar) szekcióba osztottuk be. A publikum számos jogterületről hallgathatott színvonalas előadásokat, amelyeket követően pedig lehetőség volt az eredményeket megvitatni, és kérdéseket intézni az előadóhoz. A szerkesztőbizottság a konferenciakötetbe 17 tanulmányt fogadott be, amelyet online formában publikálunk. A szerkesztők ezúton is köszönik minden előadónak, illetve tanulmányt küldő szerzőnek, hogy a konferencia sikeréhez hozzájárultak.
Tovább a műhöz
A magyar kriminológia kutatási eredményekben gazdag, tankönyvekben azonban nem bővelkedő tudományterület. A kriminológia egyetemi oktatását megnehezíti, a diszciplína hazai továbbfejlődését pedig akadályozza az új ismereteket tartalmazó hazai tankönyv hiánya. Ezért kezdeményeztük 2004-ben egy átfogó kriminológiai tankönyv elkészítését. Nagy örömünkre, a felkért szakemberek vállalták a közreműködést és ennek köszönhetően 18 szerző munkájával elkészült a 25 fejezetet tartalmazó Kriminológia -Szakkriminológia c. tankönyv. A mű három szerkezeti egységből áll. Az első rész tudományelméleti, tudomány-történeti és a bűnözés megismerésével, értelmezésével kapcsolatos fejezeteket tartalmaz. A második részben a kriminológiai szempontból leglényegesebb bűncselekmény- és bűnelkövetői csoportokra vonatkozó ismereteket tárgyaljuk. A harmadik részben a bűnözésre való reagálás kriminológiailag releváns kérdéseit bemutató fejezetek szerepelnek. A tankönyv azoknak a szakoknak a hallgatói számára készült, amelyeken kriminológiát, illetve a bűnözés kérdéskörével, a bűnelkövetőkkel való bánásmóddal és a bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismereteket oktatnak. A kötet, szándékaink szerint szakkönyv is. Ennek megfelelően munkánkat az egyetemi és főiskolai hallgatókon túl ajánljuk szociálpedagógusoknak, deviánsokkal foglalkozó szociális munkásoknak, …
Tovább a műhöz
Találatok

Megjelenítve 13-24 az összesből: 34