Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 11

Találatok


The sixth edition of this dictionary provides full coverage of all the important terms and concepts used in medicine today. Written by a distinguished team of practising specialists and medical writers, it is intended primarily for workers in the paramedical fields: pharmacists, physiotherapists, speech therapists, social workers, hospital secretaries, administrators, technicians, and so on. It will also be invaluable for medical students and practising doctors. Each entry contains a basic definition, followed - where appropriate - by a more detailed explanation or description. A feature of the dictionary is that the articles are written in clear and concise English without the use of unnecessary technical jargon. For this reason the book will also be of both interest and value to the general reader who needs a home medical dictionary. The dictionary defines terms in anatomy, physiology, biochemistry, and pharmacology, as well as in all the major medical and surgical specialties. Its coverage of psychology and psychiatry, public health medicine and dentistry is unusually comprehensive, and this edition includes many new entries covering the latest developments in diagnostic radiology and radiotherapy, endocrinology, paediatrics, and urology, as well as the other medical and surgical specialties. Key terms in the developing specialty of advanced life support systems have also been added as new entries. Entries for many new drugs have been included, and drug names have been …
Tovább a műhöz
A Dictionarium Latino-Hungaricum című mű a latin nyelv szótárát és annak magyarra való fordítását tartalmazza. A szerző, Ferenc Pariz Papai, gondosan összeállította ezt a lexikont, hogy a klasszikus írók műveinek eredeti értelmét és szándékát hűen közvetítse a magyar olvasók felé. A szótárban megtalálhatók a középkori és kortárs magyar nyelv szavai, valamint a latin kifejezések pontos magyar megfelelői. A mű glosszáriumokkal, provériumokkal és más hasznos kiegészítőkkel is gazdagított, hogy a nyelvtanulók és irodalomkedvelők számára is hasznos legyen. A mű a latin és magyar kultúra találkozását tükrözi, és a nyelvi hídépítés fontos dokumentuma. Jelen link alatt az első kötet tartalma található meg.
Tovább a műhöz
A Dictionarium Latino-Hungaricum című mű a latin nyelv szótárát és annak magyarra való fordítását tartalmazza. A szerző, Ferenc Pariz Papai, gondosan összeállította ezt a lexikont, hogy a klasszikus írók műveinek eredeti értelmét és szándékát hűen közvetítse a magyar olvasók felé. A szótárban megtalálhatók a középkori és kortárs magyar nyelv szavai, valamint a latin kifejezések pontos magyar megfelelői. A mű glosszáriumokkal, provériumokkal és más hasznos kiegészítőkkel is gazdagított, hogy a nyelvtanulók és irodalomkedvelők számára is hasznos legyen. A mű a latin és magyar kultúra találkozását tükrözi, és a nyelvi hídépítés fontos dokumentuma. Jelen link alatt az első kötet tartalma található meg.
Tovább a műhöz
A Dictionarium Latino-Hungaricum című mű a latin nyelv szótárát és annak magyarra való fordítását tartalmazza. A szerző, Ferenc Pariz Papai, gondosan összeállította ezt a lexikont, hogy a klasszikus írók műveinek eredeti értelmét és szándékát hűen közvetítse a magyar olvasók felé. A szótárban megtalálhatók a középkori és kortárs magyar nyelv szavai, valamint a latin kifejezések pontos magyar megfelelői. A mű glosszáriumokkal, provériumokkal és más hasznos kiegészítőkkel is gazdagított, hogy a nyelvtanulók és irodalomkedvelők számára is hasznos legyen. A mű a latin és magyar kultúra találkozását tükrözi, és a nyelvi hídépítés fontos dokumentuma. Jelen link alatt az első kötet tartalma található meg.
Tovább a műhöz
Ez a képes szótár több mint kétezer svéd szót, kifejezést és rövid mondatot tartalmaz. Talán túlzásnak érzed ezt a nagy számot, de körülbelül ennyire lesz szükséged ahhoz, hogy megértesd magad a mindennapi életben. A színes, ötletes, nevetésre ingerlő képek segítenek majd a tanulásban, mert ezeket biztosan szívesen nézegeted, és a hozzájuk tartozó szavakat, kifejezéseket így szinte észrevétlenül megtanulod. A témák szerinti csoportosítás is megkönnyíti dolgodat.' Egyrészt jobban látod a jelentések közötti összefüggéseket, másrészt gyorsabban megtalálod a szavakat, ha szükséged van rájuk. A képes oldalakon és hátul a szójegyzékben a következőképpen jelöltük a főneveket: familj, -en, -er .Az -en a familj főnév határozott névelője. Érdekessége, hogy nem elé kerül, hanem a végéhez illeszkedik: familjen - a család. Az -er a többes számú határozatlan alakot jelöli. Ez is a főnév végén áll: familjer • családok. Ezt a két végződést mindig meg kell tanulni a főnévvel együtt! A hus,- et, = alakban a = azt jelenti, hogy a főnév többes szám határozatlan alakban nem kap végződést: hús - házak. Ha a főnév után nem végződést, hanem a főnevet végződéssel együtt találod, tudnod kell, hogy a végződés nem szabályos módon illeszkedik a főnév végéhez: hagel - haglet - jégeső - a jégeső. Ha a főnév után nem találod valamelyik végződését, az arra utal, …
Tovább a műhöz
Nagy örömet jelent számomra, hogy végre - majd 35 év után - az orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók kezébe kerülhet egy felfogásában is megújult latin tankönyv. E tankönyv előde - a maga korában úttörő jelentőségű, Dr.Takács János által írt Egységes orvosi latin nyelvkönyv -a tudományos nyelv (ezen belül az orvosi terminológia) alapszókincsének és fordulatainak megismertetését a klasszikus latin oktatásának módszereivel kísérelte meg. Bár mintegy 15 éve átdolgozott formájában tanítottuk ezt a tankönyvet, használata egyrészt a kezdetleges nyomdatechnika miatt, másrészt a felfogás egységének hiánya miatt számos nehézségbe ütközött. Dr.Takács János másik, gyógyszerészhallgatók számára írt jegyzete főleg a gyógyszerész-curriculum megváltozása miatt avult el. Mivel az orvosi (fogorvosi) és a gyógyszerészi latin szókincse és fordulatai egymástól nem állnak annyira messze az alapszinten, hogy érdemes legyen eltérő tankönyveket használni, ezúttal a szó szoros értelmében egységes tankönyv tartalmazza a mindhárom kar számára fontos tudnivalókat. Az már a tanár feladata, hogy karonként más-más részletet hangsúlyozzon és kérjen számon. A tanév folyamán elsajátítandó anyagot 16 leckébe sűrítettem (10+6), ez 2 féléven keresztül heti 2 tanórában kényelmesen elvégezhető. Törekedtem arra, hogy, bár szakmai nyelvről van szó, se az oktató, se a hallgató …
Tovább a műhöz
A jelen szótár kb. 50 000 címszót és mintegy 30 000 szókapcsolatot és állandó kifejezést tartalmaz. A feldolgozott szókészlet zöme a mai magyar köznyelvet és az azon alapuló irodalmi nyelvet képviseli. A szótárba felvettük a bizalmas társalgási nyelv leggyakoribb szavait is. A szakszókincsből csak a legáltalánosabban ismert rész szerepel a szótárban. A szótár anyagának összeállításánál Lakó György Svéd—magyar szótárának anyagából, valamint magyar—svéd szógyűjtéséből indultunk ki. A magyar szócikkeket a Magyar Értelmező Kéziszótár alapján egészítettük ki (a szóanyagnak kb. 35%-a). Az értelmezésnél kizárólag a mai svéd irodalmi és köznyelv szókincsét és kifejezéskészletét vettük figyelembe. Az értelmezéseket Olle Palm (Stockholm) ellenőrizte. Kiváló munkájáért őszinte köszönet illeti. Kiefer József a szótár szerkesztésében volt segítségemre, a szótár magyar szóanyagának összeállítása és a szerkesztési elvek egységesítése az ő munkáját dicséri. Farkas Judit, Janczyszyn-Kiefer Júlia és Róna Anna-Mária a szótár kéziratát gondozta, segítségükért e helyen is köszönetét mondok. (...) Denna ordbok omfattar ungefär 50 000 uppslagsord och 30 000 fraser och fasta uttryck. Ordboken söker genom ett systematiskt ordurval täcka det moderna allmänna ordförrådet i både det litterära och talspråket. Hänsyn har också tagits till det lediga och vardagliga …
Tovább a műhöz
Med en synonym, också kallad liktyding eller utbytesord, avses ett ord med samma betydelse som ett annat. Två synonyma ord skall sålunda vara fullt identiska eller helt och hållet liktydiga. Det finns emellertid i språket endast få ord, som i strängaste mening är synonyma. Exakt samma betydelse uppnås i regel endast genom definitioner, såsom kvint = femte tonen i en diatonisk skala. Som egentliga synonymer kan dock nämnas ordparen ibland och stundom, använda och begagna. Orden gosse och pojke, respektive afton och kväll, är ofta inbördes utbytbara men skiljer sig från varandra genom stilvalören; hustru och gemål är synonyma endast i vissa sammanhang. Ordet lekamen motsvarar i ålderdomlig eller biblisk stil »kropp» — de två orden kan alltså i givna fall vara lämpliga utbytesord. Ätt avser i regel adlig eller kunglig släkt, ty innebär, i sakprosa, i officiell och högtidlig stil, detsamma som vardagsordet »för». Som synonymer betraktas ofta betydelsebesläktade eller begreppsbesläktade ord, t.ex. lim och klister, som ju bägge är beteckningar för bindemedel och i dagligt tal i lek-mannamun måhända brukas om varandra, men för fackmannen innebär de skilda ämnen. Likaså talar lekmannen om klocka, medan fackmannen rör sig ined begreppet ur. Slutligen kan man tala om olika arter av ett och samma begrepp: ordet roddbåt kan alltefter omständigheterna bytas ut mot eka, jolle eller lillbåt. Begreppet »synonym» har i föreliggande arbete …
Tovább a műhöz
Miután olyan paedagogiai segéd-könyv kiadására törekedtem, melyhez külön utbaigazitás ne legyen szükséges, talán ezen előszó is elmaradhatna, ha nem kívánnám némileg indokolni, hogy mit és hogyan akarok elérni az Encyclopaediával. Többször hallottam a panaszt, hogy paedagogiai irodalmunk nélkülöz oly munkát, a mely a neveléstudomány összes ágairól rövid, de alapos felvilágosítást nyújthat azoknak, kik egyes tételei iránt alkalom-adtán érdeklődnek. Könyvem szerkesztésére azon igyekezet ösztönzött, hogy e hiányt megszüntessem s a paedagogia iránt érdeklődő művelt közönség feltalálhassa benne mindazt, ami útbaigazításául szolgálhat; tanítóink nagy részénél pedig pótolhassa — a szakkönyvtár hiányát. E kettős ezól szemmel tartásával igyekeztem, lehetőleg rövid, a nevelő-oktatás elvein alapuló czikkek betűrendes közlésével, a közoktatás ügykörét érintő főbb tudnivalókat felsorolni. Kiváló tekintettel voltam azonban a népiskolára, mint a kultúrái haladás fundamentomára. A czikkek kizárólagos eredetiséget igénybe nem vehetnek. Lindner német munkája sok tekintetben irányadásul szolgált. A paedagogiai közlemények Herbart iskolájához tartoznak ugyan, de hazai viszonyaink kellő figyelembe vétele sem mellőztetett. Az egyes közlemények bibliográfiái adatai — az elavult és jelentéktelen munkák elhagyásával — a bővebb indokolást fölöslegessé teszik és …
Tovább a műhöz
A TOP 2000 kiadvány egyesíti a szótárak és a társalgási könyvek nyújtotta előnyöket. A német nyelv 2000 olyan releváns szavát tartalmazza, amelyek segítségével a nyelvhasználó a mindennapi életben könnyen elboldogul. A szókincs kiválasztásában nagy szerepet játszott a Zertifikat Deutsch szókincse és a COSMASII adatbázis. A kötet a német nyelv legfontosabbnak tekinthető 2000 szavának jelentését egy-egy német példamondattal világítja meg. A 2000 német szónak megadja a pontos magyar megfelelőjét is. A német szó jelentését bemutató német példamondatot párhuzamosan magyarul is közli. A TOP 2000 kiadvány így az egyik leghatékonyabb segédeszköz a legfontosabb német szavak megtanulásához, mivel a példamondatok életszerű szituációkba helyezik a szavakat, és ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy később könnyen felidézzék őket. Kiejtési útmutató is segíti a kiadvány használóját, hogy egyénileg, akártanár nélkül is gyorsan és eredményesen haladjon a német nyelv elsajátításában az első lépésektől a középszintig
Tovább a műhöz
Szótárunkban a külső és belső emberi tulajdonságokat leíró magyar szavakat gyűjtöttük össze. Az emberi kommunikáció során igen sok szó született, amit személyleírásra használunk. Ez nem meglepő, hiszen kevés dolog foglalkoztat bennünket jobban, mint maga az ember. A külső jellemzőkre is számtalan kifejezésünk van, viszont a belső tulajdonságok változatosságát még több szó ragadja meg. Azonfelül, hogy néhány tulajdonságra önálló kifejezést alkottunk, rengeteg alkalommal átvitt értelmű szavakat használunk, más területekről elcsenve képeket, hogy jellegzetességeinket árnyaltabban fejezhessük ki. Ilyen értelemben a világ számos jelensége tulajdonsággá válik, csak hogy néhány példát soroljunk fel: agyafúrt, címeres, délibábkergető, fagyos, falfehér, hatökör, kaméleon, kemény, kétszínű, kirakatbábu, köpönyegforgató, lágy, lángelme, méregzsák, penészvirág, penge, pipamocsok, savanyú, sivár, talentum, tökmag, tuskó, tüskés. A szavak irányítják a másik emberről való gondolkodásunkat, és saját énképünket is megfoghatóvá teszik. Lelki szerkezetünket elképzelhetjük úgy, mint egy hálót, amelynek csomópontjaiban a szavak állnak. Megismerve újabb és újabb kifejezéseket, egyre tovább haladhatunk, mélyebbre áshatunk az önismeretben és embertársaink megismerésében. Természetesen léteznek olyan belső állapotok vagy megélések is, amikre nincsenek szavak, …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 11