Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 6

Találatok


Néhány évvel a tanúvédelem európai modelljeit alaposan bemutató és elemző miskolci konferencia1 után mindenekelőtt az indokolja újabb tudományos fórum, tanácskozás megrendezését, hogy a tanúvédelem hazai bevezetésével lényegében paradigmaváltás következett be a büntető igazságszolgáltatásban. Paradigmaváltozásról beszélhetünk, mert nemcsak új intézmények születnek, születtek a tanúvédelem körében, hanem új szemlélet kialakítása is szükséges a szóban forgó intézményrendszer helyes felfogásához, törvényes és szakszerű működtetéséhez. A paradigmaváltás mellett további két fontos indoka a jelenlegi konferenciának az, hogy egyfelől már jó néhány év tapasztalattal is rendelkezünk a tanúvédelem lépcsőzetes bevezetésével összefüggésben s ezek a gyakorlati eredmények és gondok is elemzést, értékelést igényelnek. Másfelől nem lankad a hallgatóság érdeklődése a tanúvédelem kérdései tekintetében: ezt mutatja, hogy a tanszéken számosán első szakdolgozati témalehetőségként a tanúvédelmet említik, és a hallgatók által fenntartott szakkollégium is ennek a témakörnek a napirendre tűzését kezdeményezte. Reméljük, hogy a konferencián elhangzott előadások pontosított és kiegészített anyagainak közzététele e füzetben jelentős segítséget nyújt nemcsak a téma iránt érdeklődő joghallgatóknak, hanem a gyakorlatban fáradozó jogalkalmazóknak is.
Tovább a műhöz
Az új, szocialista alapelveken felépült polgári perrendtartás, az 1952. évi III. tv. (majd az ezt módosító és kiegészítő 1954. évi VI. tv.) megalkotása a polgári eljárásjog mind elméleti, mind gyakorlati művelőire nagy feladatot rótt. A bírói gyakorlat feladata volt e törvényt az életbe átültetni, a perjogi szabályokat valóságos tartalommal, élettel megtölteni. A per jog elméleti művelőinek, a polgári eljárásjog tudományának is hatalmas feladat jutott osztályrészül: az új polgári perjog tudományos feldolgozása. A polgári eljárásjog tudományának — mint általában a jogtudománynak — feladata, hogy a gyakorlat eredményeinek feldolgozásával és általánossá tételével, elméleti tételek kifejtésével, fogalom- és rendszeralkotással segítse működésében és továbbfejlődésében a gyakorlatot. A gyakorlati munka támogatása természetesen a jogtudomány részéről nem állhat a gyakorlat mindennapi kérdéseivel való szüle prakticisia foglalkozásban, hanem magasabb, differenciáltabb szinten kell annak történnie. A polgári eljárásjog tudományának kisszámú művelői tanulmánykötetekben és folyóirati cikkekben megkezdték az új eljárásjog feldolgozását, de még hiányzik az egyes perjogi intézmények részletes és rendszeres feldolgozása, hiányzik a legfontosabb elméleti tételeknek az új polgári perrendtartás és az azon alapuló bírói gyakorlat figyelembevételével …
Tovább a műhöz
Mindig is jelentős tudományos teher nehezedett azon kutatókra a társadalomtudományok terén, akik a „biztonság” - mint általános koncepció fogalmát - gazdasági, jogi, vagy iparági, szűk körben értelmezett szakmai szempontok alapján kívánták meghatározni. A jogtudományok területén a biztonság hiánya számos álláspont szerint egyfajta fenyegetést, veszélyt, kárt, hátrányt jelent, így maga a „biztonság” egy sajátos védelmi, konzervációs állapotot testesít meg. Így az értelmezés terén a joggyakorlatban gyakran alkalmazott ún. negatív megközelítés szolgálhat kiindulópontként tekintettel arra, hogy a biztonság fogalma legegyszerűbben annak hiányán keresztül értelmezhető. Figyelemmel a jogi értelemben vett biztonság multilaterális jellegére, ahogyan a gazdasági -, úgy szükségszerűen a jogi érdekek esetleges sérelme sem zárható ki teljes mértékben, tekintettel a fogalom relatív jellegére. Ugyanakkor az ember, mint jogalany biztonságát holisztikus megközelítéssel a személyét, valamint anyagi javait érő valamennyi fenyegetést és sérelmet figyelembe vevő, egymásra épülő megközelítés útján lehetséges értelmezni. A negyedik ipari forradalom következtében a fentiek alapján vett biztonság kérdésköre új dimenziót jelentve számottevő mértékben az online térben jelenik meg. Dinamikáját tekintve e kérdéskör - az információs-kommunikációs technológiák …
Tovább a műhöz
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszéke a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 2003. július 1-jei hatályba lépése óta is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a büntető eljárásjog című tantárgyat mindig a hatályos joganyagon alapuló tananyag közreadása mellett oktassa. Itt kell említeni Fenyvesi Csaba egyetemi docens, Herke Csongor egyetemi docens és Tremmel Flórián egyetemi tanár által írt Új magyar büntetőeljárás (2004) c. egyetemi tankönyvet, amelynek célja az volt, hogy a jogász alapképzésben részt vevő hallgatóknak a szigorlati vizsga letételéhez nyújtson elméleti és gyakorlati ismereteket. Herke Csongor a jogi szakvizsgázók számára írt Büntető eljárásjog című jogi szakvizsga jegyzetet (legutóbbi kiadása 2010-ben), valamint Hautzinger Zoltán egyetemi adjunktus és Herke Csongor társszerzőségében megjelent az Új magyar büntetőeljárás dióhéjban, később A magyar büntető eljárásjog alapvonásai című tansegédlet. Ennek a folyamatnak következő lépcsőjét jelenti ez az egyetemi jegyzet, amely a jogi szakokleveles hallgatók, jogi asszisztensképzésben részt vevők, valamint az igazságügyi főiskolások részére a 2012. január 1-jétől hatályos Be. alapján készült. Az említett képzésekben - különös tekintettel az egyetemi alapképzéshez képest rendkívül alacsony óraszámra - a …
Tovább a műhöz
A pécsi jogászképzésben hosszú évtizedeken át - néhai Vargha László egyetemi tanár kezdeményezésére és vezetésével, néhai dr. jur. dr. med. Dezső László c. egyetemi docens közreműködésével - folyamatos a két igen szoros bűnügyi tudomány: a büntető eljárásjog és a kriminalisztika kötelező tantárgyként történő oktatása. E folyamat betetőzéseként a pécsi tanszék mindkét tárgyból egyetemi tankönyvet jelentetett meg az ezredforduló táján. A 2004/2005-ben nagymértékben átdolgozott kiadásokra azért került sor, mert két jelentős esemény következett be: egyrészt hatályba lépett 2003. július 1-jén az új büntető eljárásjogi törvény, másrészt Magyarország 2004. május 1-jén tagja lett az Európai Uniónak. Az átdolgozás terjedelmére és sürgősségére tekintettel mindkét tankönyvet három szerző - Fenyvesi Csaba, Herke Csongor és Tremmel Flórián - közösen írta. A jelenlegi kriminalisztikai tankönyv két fő törekvése változatlan. Egyfelől kellő tájékoztatást kíván nyújtani a feldolgozott témák alapvető belföldi és külföldi szakirodalmáról. Másfelől a hatékony szemléltetést ún. atlasszal - több száz rendszerezett színes fénykép és kifejező ábra alkalmazásával - kívánja biztosítani. Az atlasz látványos-színes képei - legfőképpen a jurátusok kiadásainak kímélése, nyomdatakarékossági és célszerűségi okokból - a Dialóg Campus Kiadó …
Tovább a műhöz
Pleadings
  • 2011
Felicitations to our estemeed master. We are all pupils of the person feted. It feels pleasant to say so since we have all experienced that a pupil is not the one whom we are teaching or have taught (for we have so many of them) but the one who has learned something from us. We may say with full justification that we have always had something new to learn from our Master. Neither the word Master itself, nor its spelling with capital ‘M’ is an exaggeration as - luckily - we are not the only ones. The two thick volumes of studies, Minutiae and Evidence, published in honour of his 60th and 65th birthday together with the studies herein written by his pupils and admirers in Hungary and abroad are a clear demonstration of it. Each piece of writing is a short pleading for him, to him and in his favour and honour. We all feel that reaching this 70th spring is a milestone in the career of our honoured Professor. What will remain unchanged henceforward? His enthusiasm for criminal procedure as a science of law and for forensic science as a science of fact. His devotion to and activity in physical sports strengthening the body, spirit and mind (table tennis) and mental sports (chess). His attraction towards literature, especially rhetoric, poetry and musical instruments (violin and piano), his creativity and playfulness. His affection and supportive zest provided to his family, colleagues and students. Ilis sustained involvement and engagement in learning English, which he can …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 6