Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 3

Találatok


A pénz- és bélyegforgalom elleni bűncselekmények minden időben komoly kihívást jelentettek a jogalkotó és a jogalkalmazó szervek számára. A pénzhamisítás, a bélyeghamisítás és a készpénzhelyettesítő fizetési eszközök visszaszorítása garantálja az állam pénzügyi monopóliumát, és gazdasági rendjét, melyhez komoly társadalmi érdek fűződik. A magyar bűnügyi szakirodalom számos tanulmány született a fenti témában. Az eddigi legjelentősebb monográfia a pénzhamisítás témaköréből Angyal Pálhoz köthető, aki 1940-ben „Pénzhamisítás. Hamis tanúzás és hamis eskü. Hamis vád” című könyvében írt nagy terjedelemben a pénzhamisítás jogtörténetéről, külföldi szabályozásokról és az akkor hatályos Csemegi-kódex pénzhamisításra vonatkozó rendelkezéseiről. A jelen munka célkitűzése volt, hogy de lege ferenda javaslatokat fogalmazzak meg a jogalkotó számára, továbbá feltárjam a bűnözés elleni küzdelem lehetséges jogi és nem jogi eszközeit. | Az ember mindennapjait meghatározza a pénz. Pénzért dolgozunk, pénzzel fizetünk mindennap a boltokban, és a különböző híradókban is a pénz körül forog minden. Az államnak, a gazdaságnak és a társadalomnak, vagyis minden egyes embernek különös érdeke fűződik ahhoz, hogy a pénz amivel fizetünk eredeti és mögötte valódi érték legyen. A Pénz, illetve egyéb értékpapírok és készpénz-helyettesítő fizetési …
Tovább a műhöz
„Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya” c. kötet első hangzásra is ambiciózus. Ilyen kiadványnak, ha a mondanivalója hű akar maradni a címéhez, számos jogterületet kell érintenie. Az érdeklődő olvasó tehát kíváncsian, várakozón tekint a kötetben foglalt témák elé - és nem csalódhat. A tanulmányok a jogtudomány olyan széles spektrumán ívelnek át, amely még ilyen ambiciózus cím mellett is lenyűgöző. Helyet kap a kötetben a polgári jog számos aspektusa a szerzői jogtól a devizahitelekig, a munkajog, a társasági jog, a fogyasztóvédelmi jog, a büntető anyagi és eljárásjog, a közigazgatási jog, a versenyjog, a sportjog, a környezetjog és az adójog, de szó esik alkotmányos identitásról, művészeti szabadságról, intézményi együttműködésről, az egyenlő bánásmódról és a jogi kultúráról is. Valójában azonban ez a sokszínűség a téma sajátja. Az Európai Unió ma már tagállamai jogrendszereinek olyan mértékű változását idézte elő, amely alapján bátran kijelenthetjük, hogy az uniós és a nemzeti jogrend viszonya valóban csak ilyen szerteágazóan, számtalan jogterület bevonásával mutatható be. Ez a fejlődés azért tanulságos, mert - legalábbis az én generációm számára - valójában a szemünk előtt zajlott. Az 1960-as évektől az Európai Unió Bírósága - az akkori Európai Bíróság illetve Európai Közösségek Bírósága - ítélkezési …
Tovább a műhöz
A modern historiográfiai kutatómunka egyik nagy alakja, Cári L. Becker, közel fél évszázaddal ezelőtt jutott arra a megállapításra, hogy a „történetírás története - amelyben az egymást követő tudósnemzedékek világítják meg a múltat - a történetírás legizgalmasabb ága”. A találó megállapítás még abban az időben keletkezett, amikor a tudománytörténet önállósága szenvedélyes polémiák tárgya volt. Tudva, vagy tudat alatti tényezőként is hatott ez a felismerés a historiográfia képviselőire és sok jeles gondolkodót animált gyakran egy életen át. Joggal mondhatjuk ma már, hogy az idevágó kutatási feladatok bármelyikének munkaigényessége a tudományág reprezentánsainak nagyfokú odaadását igényelte, és ebben a meglepetés erejével ható felismerések ösztönző ereje is szakadatlanul érvényesült. Alighogy saját lábára állt tehát a modern historiográfia, eredményeibe és eszköztárába ab ovo beszökött az ösztönösség, és a vizsgált jelenségek módfelett bonyolult volta gyakran az útvesztők felismerésének lehetőségeit is elzárta. A hibák és tévedések kiküszöbölésének kézenfekvő követelményként tűnt, hogy a tudományok differenciálódásának megfelelően tagozódjék a modern historiográfia és ágazatonként rakja le az alapját egy majdan szintetizáló, egzakt tudományos eredménynek. Az ágazati historiográfia helyenként valóban gazdagnak ígérkező …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 3