Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 10

Találatok


Kötetünkben a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára által, 2001. szeptember 28-án megrendezett konferencia előadásainak írott változatát olvashatják. Konferenciánk apropója a Klimo-könyvtár régen várt szerzői betűrendes katalógusának megjelenése volt, amely nem csak a régi könyves szakma figyelmére tarthat számot, hanem más tudományterületek művelői is bizonyára haszonnal forgatják majd. Konferenciánk is ezt példázta, hiszen olyan előadókat hallgathattunk meg, akiknek szakterülete nagyon eltérő. Volt közöttük botanikus, jogász, történész, irodalomtörténész és természetesen könyvtáros is. A Klimo Könyvtár anyaga nem holt állomány tehát, széles körű tudást gyűjtött össze, amelyben a mai kutató is talál feldolgozásra váró anyagot, ötletet. Reméljük, hogy a katalógus, a konferencia és a most megjelent kötet olyan fiatal kutatokat is a Klimo-könyvtárba vezet, akik diákköri dolgozatukhoz, szakdolgozatukhoz, doktori disszertációjukhoz keresnek témát.
Tovább a műhöz
A Pécsi Tudományegyetem 2017-ben ünnepli alapításának 650. évfordulóját. Az esemény tiszteletére 2016 őszén nemzetközi tudományos konferenciát szerveztünk Magyar–szláv kapcsolatok: múlt és jelen címmel. Ugyancsak ezzel az eseménnyel tisztelegtünk egy kiváló történész, a PTE Bölcsészettudományi Karának egykori dékánja (1926–1927) és későbbi rektora (1932–1933), Hodinka Antal emléke előtt. Figyelmébe ajánljuk tanulmánykötetünket, amely tartalmazza a Pécsi Orosz Központ, a PTE BTK Szlavisztika Intézete, a PTE BTK Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport – MOSZT és a Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett konferencia előadásainak anyagát. A kötet magyar és külföldi előadók cikkeit tartalmazza a magyar–szláv történelmi, irodalmi és nyelvi kapcsolatok legújabb kutatását érintő témakörökben. Hodinka Antal – a szláv népek történetének kutatója A ruszin családból származó Hodinka Antal (1864–1946) nevét ma a magyarországi ruszin nemzetiség értelmiségi egyesülete viseli, amelynek egyik feladata „A névadó, Hodinka Antal szellemi örökségének ápolása, kéziratos műveinek felkutatása és annak széleskörű publikálása. A ruszin identitás és hagyományok megőrzése a kultúra területén, valamint a ruszin kultúra közös gyökereinek felkutatása. A hazánkban és a határon túl élő ruszinok hagyományainak, kulturális …
Tovább a műhöz
2019 год был юбилейным годом для русистов Венгрии – 170 лет тому назад началось преподавание русского языка и была создана кафедра славянской филологии в Пештском университете, а 70 лет назад в Печском педагогическом институте начала работать кафедра русского языка, наследником которой в настоящее время является кафедра славянской филологии Печского университета. В честь этих событий 26–27 сентября 2019 года состоялась Международная научно-практическая конференция «Русский язык и культура в эпоху глобализации – II», в которой приняли участие исследователи в области русистики из Белоруссии, Венгрии, Китая, Польши, России, Украины, Японии. На конференции в различных секциях прозвучало 57 докладов. Предлагаемый вниманию читателей сборник включает в себя материалы конференции и содержит статьи венгерских и …
Tovább a műhöz
Az idei év és az a rendkívüli helyzet, amelyben e sorok megszülettek, sohasem látott változásokat okozott a mindennapjainkban. Mégis, fontos néha megállni és időt szánni arra is, amit eredetileg is terveztünk megünnepelni: a pécsi közgazdászképzés 50. évfordulóját, amely ezt az évet fémjelzi, amelyre évek óta készülünk és számunkra kiemelten fontos része a 2020as évnek. Joggal gondolhatta ezért bárki, hogy a most már tradíciónak tekinthető emlékkonferencia is kiváló lehetőségeket teremt majd az épület falai közötti baráti találkozásokra, esetleg a közös emlékek felidézésére, és természetesen, nem utolsó sorban, a szakmai, tudományos előadások megtartására, megvitatására. Az újonnan megjelenő vírus azonban végigsöpört a világon, és megváltoztatta az életünket. A koronavírus elterjedése az egészségügyi kockázatokon túlmutatva is komoly kihívások elé állította az embereket, de ha a gazdaság oldaláról nézzük, akkor a szervezeti szinteken dolgozó menedzsereket, szakembereket is. A menedzsmentre, azaz a tevékenységek összehangolására, koordinálására hihetetlen mértékű igény mutatkozik, amiben az emberi erőforrást érintő kérdések talán még bonyolultabbakká és sokrétűbbé váltak. Dr. Farkas Ferenc Professzor úrnak (1949-2016), karunk kiemelkedő formátumú kutatójának és oktatójának egyik kedves kutatási területe a változásmenedzsment volt. A …
Tovább a műhöz
Bár a vezetői döntéshozatal támogatására számos üzleti döntéseket alátámasztó modell létezik mind a szakirodalomban, mind az üzleti gyakorlatban, ennek ellenére mindennap súlyos csalások, visszaélések kerülnek napvilágra még az szigorúan szabályozott iparágak esetén is. Ezért szükséges annak vizsgálata, hogy milyen tényezők járulnak hozzá egyéni szinten a hibás, nem etikus döntésekhez. Az elemzés eszköze egy kognitív döntéshozatali modell, melynek segítségével a felelős társaság-irányítás-döntési során a vakfoltok feltárhatók és csökkenthetők. | Az új polgári perrendtartás és az elektronikus eljárás kvázi kötelezettsége egyes eljárási cselekményeknél a korábbi eljárásrendhez képest új helyzetet teremtett. A cikk az egyes problémás perbeli cselekmények pontjait kívánja megfogni, illetve a szabályozás módosítását, gyakorlati kérdéseit megválaszolni. Fontos kiemelnünk, hogy a szabályozás alapjának megismerése céljából nem elég a polgári perrendtartás szabályait megvizsgálni, hanem az elektronikus ügyintézés egyes szabályait, valamint az Alaptörvény alapvető rendelkezéseit is meg kell vizsgálnunk, amelyre a cikkben sor kerül. | Észtországban már a 20. század végén megszületett az a koncepció, amely egy olyan állami szint (e-State) megvalósítását tűzte ki céljául, ahol az innovatív technológiai megoldások felváltják a köz-és …
Tovább a műhöz
Mély megtiszteltetés számomra, hogy ezen a konferencián részt vehetek, sőt elmondhatok néhány gondolatot arról az egyetemi tanár kollégáról, aki sajnos már húsz éve nem lehet közöttünk. Sok-sok emlék fűz Hozzá. De valóban nincs-e közöttünk? Úgy vélem, most is itt van. Itt van szellemiségével, tudományos-oktatói múltjával, publikációival, egész egyéniségével, emberségével, közösségi lényével, társadalmi megbecsültségével, lendületes, mély szakmai tudást tükröző előadásaival, bölcs humorával, társaságkedvelő megnyilvánulásaival, az elmélethez és gyakorlathoz egyaránt tapadó affinitásával, odaadásával, sokrétű jogászi tevékenységével. Aki minden aprónak tűnő rezdülésével a polgári eljárásjog tudománya fejlesztésének élt, aki még vizsgáztatáskor is oktatott, aki kezet nyújtott annak a hallgatónak, aki a jeles eredményt elért hallgatók között is a legkiválóbbnak bizonyult. Farkas József professzor emlékére szerveződött ez a rendezvény, mert az Ő munkálkodását ily sok év eltelte után sem lehet feledni, és ha az évek - általában - koptatnak is valamelyest az emlékek erején, a Hozzá illeszthető emlékekre ez nem vonatkoztatható; már csak azért sem, mert továbbvinni is lehet (sőt kell is!) nemes eszméket, ismereteket, elméleteket és gyakorlatot egyaránt. Főként pedig ezek mikénti alkalmazását a jogéletben. A múltból táplálkozva, a jelen és …
Tovább a műhöz
2021 november 20-án szerveztünk meg immáron negyedik alkalommal konferenciát a pécsi jogász doktoranduszoknak. A hagyományt még 2018-ban kezdtük meg. A konferencia szervezésével lehetőséget biztosítunk a pécsi PhD-hallgatóknak, doktorjelölteknek, illetve posztdoktoroknak, hogy bemutassák kutatási eredményeiket, majd írásos formában azokat publikálják konferenciakötetben. A konferencia online térben Microsoft Teams alkalmazás segítségével valósult meg. A résztvevők száma 29 volt, ami mennyiségben felülmúlta a korábbi konferenciák iránti érdeklődést. Az előadásokat három (két idegen nyelvű és egy magyar) szekcióba osztottuk be. A publikum számos jogterületről hallgathatott színvonalas előadásokat, amelyeket követően pedig lehetőség volt az eredményeket megvitatni, és kérdéseket intézni az előadóhoz. A szerkesztőbizottság a konferenciakötetbe 17 tanulmányt fogadott be, amelyet online formában publikálunk. A szerkesztők ezúton is köszönik minden előadónak, illetve tanulmányt küldő szerzőnek, hogy a konferencia sikeréhez hozzájárultak.
Tovább a műhöz
A globális és a regionális turizmus 2020 januárja óta egy eleddig még sohasem látott kihívással néz szembe. Egyfelől tökéletesen ismerjük a turizmus gazdasági-társadalmi-kulturális vonzatait és szerepét, melyek Zurab Pololikashvili, a UNWTO főtitkára szerint (ford. a szerző által) a következőkben foglalható össze: "Világszerte, a különböző fejlettségi szinten lévő országokban sok millió munkahely és vállalkozás függ az erős és virágzó turisztikai ágazattól. A turizmus egyben a természeti és kulturális örökség védelmének egyik mozgatórugója is, megőrizve azokat a jövő generációi számára". Másrészt azonban ezen hagyományos szerepkörök ismerete mellett mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy 2020-ban és 2021 első felében milyen negatív folyamatok mentek végbe, melynek következtében egy időre lényegében a turizmus és a vendéglátás teljes összeomlását tapasztalhattuk meg. Michalkó G. és Rátz T. 2019-es, a turizmus történelmi szakaszait meghatározó munkájában, a Turizmus 1.0 a kontinentális turizmusra, a Turizmus 2.0 a globális turizmusra, a Turizmus 3.0 pedig a totális turizmusra utal. Most, egy ilyen példátlan és soha nem látott helyzetben pedig a Turizmus 4.0 szakasza előtt állunk, de nemcsak az eredeti koncepció alapján, amely szerint (a turizmus 4.0) "egyike azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek célja, hogy a turizmus új változatát inspirálják a …
Tovább a műhöz
Közismert, hogy a hivatásos politikusok körében kiugróan magas a jogi végzettségűek aránya. Ezért, s mert a politikusok úgyszólván naponta szembesül(het)nek a „politikacsinálás” erkölcsi vonzataival, mindenképpen indokolt a joghallgatókat a jogtudományok és a jogbölcselet mellett a politikatudomány, a politikai filozófia és a politikai etika felé orientálni. Napjainkban, amikor gyengülni látszik az állam belső és külső szuverenitása, nem csoda, ha megfogalmazódik a kérdés: vajon nem veszti-e el értelmét a politika? Bármit hozzon is a jövő, úgy gondoljuk, a XXI. század európai polgárainak is szükségük lesz morális kapaszkodókra a közös ügyek vitelében. Az is bizonyosnak látszik, hogy tovább erősödik majd az egyes tudás- és tudományterületek együttműködésének már ma is jelentős igénye. Úgy érezzük, növekvőben van ez az együttműködési készség a főként jogászok által művelt jogelmélet és államelmélet, a túlnyomórészt filozófusok által művelt politikai filozófia, valamint a heterogén szaktudományos hátterű politikatudomány között is. Ebből a szempontból talán jelzésértékű, hogy a jelen konferencia jogelméleti és politikatudományi előadásai ugyanazon szekcióban hangzanak el. A jogelméleti előadások fókuszában nem csupán a korunkat foglalkoztató aktuális hazai és nemzetközi kérdések vizsgálata áll, hanem a dél-kelet európai térség speciális …
Tovább a műhöz
Сегодня мы отмечаем открытие в Печском университете Русского центра, созданного благодаря материальной поддержке Фонда «Русский мир». Это второй Русский Центр в Венгрии, и мы можем утверждать, что в этом есть немалая заслуга Кафедры славянской филологии, её профессорско-преподавательского состава, руководства Печского университета и гуманитарного факультета, а также Венгерскороссийского общества города Печ. Безусловно, без поддержки руководства Фонда «Русский мир» наш Центр не был бы открыт, и поэтому мы выражаем большую благодарность Исполнительному директору Фонда «Русский мир» В.Н. Никонову, заместителю исполнительного директора Фонда В.В. Кочину, менеджеру Фонда С.А. Улитину и конечно же директору Российского культурного центра в Будапеште С.В. Бороздину за помощь в создании Русского центра …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 10