Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 4

Találatok


A in. kir. pécsi 8. honvéd huszár ezred a folyó évben ünnepelvén meg fenállásának 25 éves jubileumát, elöljáró ezredparancsnokságom azzal bizott meg, hogy ez alkalomból az ezred történetét állítsam össze. A történetet legjobb igyekezettel megszerkesztve, azon kéréssel ajánlom mélyen tisztelt elöljáróim és kedves bajtársaim pártfogó jóindulatába, hogy olvasásánál elnéző bírálattal viseltessenek a nembeli legszerényebb első alkotásom iránt. Csalódni fognak mindazok, kik e könyvben nagyszerű eseményeket vagy egyébb érdekfeszitő jeleneteket keresnek, mert honvédségünk fegyverét ellenség fegyverével még össze nem mérvén, egy honvéd ezred — igy a mienk — sem dicsekedhetik harczi dicsőséggel teli vitéz tettekkel. Száraz úgyszólván naplószerü és korvázlatos adatokra, u. m. ezred napi parancsokra, kerületi parancsnoksági és miniszteri rendeletekre és a honvéd „Rendeleti Közlönyére lévén utalva, csupán az ezred chronologikus fejlődésének és belső élete sorrendes történetének egyszerű megírására szorítkoztam, csak ott és akkor fűzvén bele szerény mértékben érdekesebb személyes vonatkozású mozzanatokat, midőn ilynemű adatokat a véletlen rendelkezésemre bocsátott. A czélt, t. i. ezredünk fejlődés-történetének ismertetését, párhuzamban honvédségünk szervezeti haladásával, úgy a mennyire megközelíteni igyekeztem, a mű többi fogyatékosságát a …
Tovább a műhöz
RAEPOSITUS MAJOR. Rssmus Dominus Josephus Koller Cath. Ecclesiae Quinque Ecclesiensis Praepositus Major * et Canonicus , Proto Notarius Aplicus, SS. Theologiae Doctor. LECTOR, Reverendissimus Dnus Carolus Joan-KES Beniczky de Eadem, et in Mitsinye Cath. Ecclesiae Quinque Ecclesiensis Lector, et Canonicus, Prae* positus S. Joannis Bapt. de Castro Quinque Ecclesiensf, Proto - Notarius Aplicus, SS. Theologiae Doctor, nec non Incl. Comitatus Zoliensis Tabulae Judriae Assessor. CANTOR. Illustrissimus, ac Reverendissimus Dnus Daniel MiTTERPACHER EI. Episcopus Scutariensis , Abbas B. M. V. de Czikador, Cath. Ecclesiae V. Ecclesiensis Cantor, et Canonicus, f. Ordinis S. Stephani R. Parvae Crucis Eques, SS. Theologiae Doctor, nec non S. 'C. et R. A. Mattis Consiliarius. • CUSTOS. Reverendissimus Dnus Ignatius PaffaiT Cath. Ecclesiae Quinque Ecclesiensis Custos, et Canonicus, Proto'Notarius Aplicus, SS. .Theologiae Doctor, Rssimus Dnus MatthiAS ZsivicS Cath. Ecclesiae V* Ecclesiensis Canonicus AA. LL. et Phil. ac SS. Theologiae Doctor, nec non Incl. Comitatus Baranyensis Ta-bulae Judriae Assessor. Ussimus Dnus ValentinUS Vizer, Cath, Ecclesiae V. Ecclesiensis Canonicus , ac Incl. Comitatus Baranyensis Tabulae Judriae Assessor. Rssimus Dnus AntOnius Juranits Cath. Ecclesiae V. Ecclesiensis Canonicus Poenitentiarius, ejusdem Cath. Ecclesiae Parochus, Illustrissimi, ac Reverendissimi Domini Episcopi V. Ecclesiensis in Spiritualibus Vicarius, et Causarum Auditor Generalis, nec non lncl …
Tovább a műhöz
Koszorús költőnk mindnyájunk számára oly drága hitvallását idézik fel e könyv lapjai, amikor hadat üzenve a letűnt korok múltat hamisító, urakat dicsérő, népet gyalázó krónikásainak a magyar történelem, a magyar nép igazi büszkeségeit mutatják be az olvasónak. A tőkés, úri uralkodó rend történetírása mindenkoron saját képére és hasonlatosságára igyekezett formálni a történelmet. Hősök, gondolkodók, szóval nagy emberek is csak azok lehettek, akikkel a nemzeti öntudatot úgy fejleszthették, ahogy nekik tetszett. Persze voltak hőseink, nagy embereink, akiket nem lehetett agyonhallgatni semmiképen sem, nos ezeket úgy magyarázták, hogy egyéniségüknek, tetteiknek csak azon része látszott a kései nemzedékek számára, amely legjobb esetben is, — éppen az egyoldalú ábrázolás miatt — az úri rendet próbálta igazolni. így hamisította meg Kossuth Lajost is a múlt történetírása, igaz, töméntelen évfordulót, ünnepet szervezett számára, de olyanformán, hogy Görgey igazolására és dicséretére is jutott hely bőven ugyanakkor és ugyanott. Ez a könyv arra vállalkozik, hogy a jövendőre szóló tanulságunkat a múlt valóban nagy embereinek tettein, gondolatain, életén keresztül mutassa meg a ma nemzedékének. Közel ezeresztendős történelmünk kiemelkedő egyéniségeiről és a történelmet formáló nagy tömegmozgalmakról ad színes, eleven képet »A magyar nép arany könyve*. A …
Tovább a műhöz
A római és görög katholikus, az ágostai és helvét vallásu protestáns, ugy az unitárius egyházi hatóságok legujabb hivatalos kiadványaiból, egyházi névtárakból és schematismusokból, a keleti görög egyház és az izraelita hitvallásuak, nemkülönben törvényhatóságok kézirataiból minden egyes községhez odairtam az illető anyaegyházat, s az anyaegyháznál az illető egyházi hatóságot is jeleztem; ismét az Országos m. kir. statisztikai hivatalban feldolgozott legujabb népszámlási adatokat is felekezet szerint minden egyes községhez odairván, e munkában immár minden egyes községnél jelezve van, hogy minden egyes hitfelekezetből hány lelket számlál a község, s mely egyházi beosztás érvényestül lakóira nézve. Ezen, éveken át tartott munkára a következő indokok serkentettek: Paptársaim az egyházi hatóság óhajára a papi czimtár számára kötelesek beterjeszteni a lakosság számát; ...mivel pedig az egyedüli helyes, hivatalos népszámlálás az ő körükön kivül az Országos m. kir. statisztikai hivatal által hajtatott végre, a papi czimtárak, schematismusok helyes összeállithatására okvetlenül szükségessé lett a népszámlálási adatoknak jelen alakban való közzététele. Paptársaim kötelesek a népmozgalmi adatokat évenkint a megyének beszolgáltatni, hogy azok az Országos m. kir. statisztikai hivatalban feldolgoztassanak; a statisztikai hivatalnak az ezen munkába felvett …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 4