Keresés
További részletek
Találatok

Megjelenítve 13-24 az összesből: 31

Találatok


Ez a képes szótár több mint kétezer svéd szót, kifejezést és rövid mondatot tartalmaz. Talán túlzásnak érzed ezt a nagy számot, de körülbelül ennyire lesz szükséged ahhoz, hogy megértesd magad a mindennapi életben. A színes, ötletes, nevetésre ingerlő képek segítenek majd a tanulásban, mert ezeket biztosan szívesen nézegeted, és a hozzájuk tartozó szavakat, kifejezéseket így szinte észrevétlenül megtanulod. A témák szerinti csoportosítás is megkönnyíti dolgodat.' Egyrészt jobban látod a jelentések közötti összefüggéseket, másrészt gyorsabban megtalálod a szavakat, ha szükséged van rájuk. A képes oldalakon és hátul a szójegyzékben a következőképpen jelöltük a főneveket: familj, -en, -er .Az -en a familj főnév határozott névelője. Érdekessége, hogy nem elé kerül, hanem a végéhez illeszkedik: familjen - a család. Az -er a többes számú határozatlan alakot jelöli. Ez is a főnév végén áll: familjer • családok. Ezt a két végződést mindig meg kell tanulni a főnévvel együtt! A hus,- et, = alakban a = azt jelenti, hogy a főnév többes szám határozatlan alakban nem kap végződést: hús - házak. Ha a főnév után nem végződést, hanem a főnevet végződéssel együtt találod, tudnod kell, hogy a végződés nem szabályos módon illeszkedik a főnév végéhez: hagel - haglet - jégeső - a jégeső. Ha a főnév után nem találod valamelyik végződését, az arra utal, …
Tovább a műhöz
Szótárunk alig egy évtized alatt három kiadást ért meg. Új kiadása előtt szükségesnek láttuk, hogy a használatban kitűnt egyes hiányosságait pótoljuk, szerkezetét világosabbá és egységesebbé tegyük. Egyúttal a szótárban szereplő lexikális adatokat a legszükségesebbre csökkentettük, ami lehetővé tette, hogy a terjedelem növelése nélkül a szóanyagot némileg bővíthessük. A szótár kb. 25000 címszót, illetve 55000 szótári adatot tartalmaz; a prózaírók közül Caesar, Cicero, Curtius, Livius, Nepos, ifj. Plinius, Sallusiius és Tacitus —, a költők közül Catullus, Horatius, Lucretius, Ovidius, Plautus, Phaedrus, Propertius, Terentius, Tibullus és Vergilius szókincsére támaszkodik. Á szóanyag a leghitelesebb szövegmegállapításokon alapszik. A szerkesztő arra törekedett, hogy a latin szavak magyar megfelelőit korszerű magyar nyelven és helyesen adja vissza, figyelembe véve mindazokat a hazai és külföldi szótárakat, amelyek tanulságul és segítségül szolgálhattak. Szó-alapanyagában a mű elsősorban a több évtizeden át bevált Burián-szótár Édes-féle III. átdolgozott kiadására támaszkodik. A fent említett latin szerzők szóanyagán kívül felvettük a fontosabb hazai helynevek és közigazgatási elnevezések latin megfelelőit is, hogy némiképpen segítségére legyünk a Magyarországon latin nyelven megjelent művek tanulmányozóinak. Ezeket a szavakat Hung. rövidítéssel …
Tovább a műhöz
Nagy örömet jelent számomra, hogy végre - majd 35 év után - az orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók kezébe kerülhet egy felfogásában is megújult latin tankönyv. E tankönyv előde - a maga korában úttörő jelentőségű, Dr.Takács János által írt Egységes orvosi latin nyelvkönyv -a tudományos nyelv (ezen belül az orvosi terminológia) alapszókincsének és fordulatainak megismertetését a klasszikus latin oktatásának módszereivel kísérelte meg. Bár mintegy 15 éve átdolgozott formájában tanítottuk ezt a tankönyvet, használata egyrészt a kezdetleges nyomdatechnika miatt, másrészt a felfogás egységének hiánya miatt számos nehézségbe ütközött. Dr.Takács János másik, gyógyszerészhallgatók számára írt jegyzete főleg a gyógyszerész-curriculum megváltozása miatt avult el. Mivel az orvosi (fogorvosi) és a gyógyszerészi latin szókincse és fordulatai egymástól nem állnak annyira messze az alapszinten, hogy érdemes legyen eltérő tankönyveket használni, ezúttal a szó szoros értelmében egységes tankönyv tartalmazza a mindhárom kar számára fontos tudnivalókat. Az már a tanár feladata, hogy karonként más-más részletet hangsúlyozzon és kérjen számon. A tanév folyamán elsajátítandó anyagot 16 leckébe sűrítettem (10+6), ez 2 féléven keresztül heti 2 tanórában kényelmesen elvégezhető. Törekedtem arra, hogy, bár szakmai nyelvről van szó, se az oktató, se a hallgató …
Tovább a műhöz
A jelen szótár kb. 50 000 címszót és mintegy 30 000 szókapcsolatot és állandó kifejezést tartalmaz. A feldolgozott szókészlet zöme a mai magyar köznyelvet és az azon alapuló irodalmi nyelvet képviseli. A szótárba felvettük a bizalmas társalgási nyelv leggyakoribb szavait is. A szakszókincsből csak a legáltalánosabban ismert rész szerepel a szótárban. A szótár anyagának összeállításánál Lakó György Svéd—magyar szótárának anyagából, valamint magyar—svéd szógyűjtéséből indultunk ki. A magyar szócikkeket a Magyar Értelmező Kéziszótár alapján egészítettük ki (a szóanyagnak kb. 35%-a). Az értelmezésnél kizárólag a mai svéd irodalmi és köznyelv szókincsét és kifejezéskészletét vettük figyelembe. Az értelmezéseket Olle Palm (Stockholm) ellenőrizte. Kiváló munkájáért őszinte köszönet illeti. Kiefer József a szótár szerkesztésében volt segítségemre, a szótár magyar szóanyagának összeállítása és a szerkesztési elvek egységesítése az ő munkáját dicséri. Farkas Judit, Janczyszyn-Kiefer Júlia és Róna Anna-Mária a szótár kéziratát gondozta, segítségükért e helyen is köszönetét mondok. (...) Denna ordbok omfattar ungefär 50 000 uppslagsord och 30 000 fraser och fasta uttryck. Ordboken söker genom ett systematiskt ordurval täcka det moderna allmänna ordförrådet i både det litterära och talspråket. Hänsyn har också tagits till det lediga och vardagliga …
Tovább a műhöz
The United Kingdom (UK) is made up of four countries: England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. The four capitals of the United Kingdom’s constituent countries are London (England), Edinburgh (Scotland), Cardiff (Wales), and Belfast (Northern Ireland). London is also the capital of the UK. London is the capital city of England and the UK. It is in the south east of England, and is on the river Thames. It has a population of approximately 8 million people. London has many famous monuments such as the Tower of London, Big Ben, Buckingham Palace, and the London Eye. It also has well-known museums and galleries such as the British Museum, the National Gallery, and Tate Modern. The West End, with locations like Oxford Street, Leicester Square, Covent Garden, and Piccadilly Circus is London's entertainment and shopping district. London's tallest building is One Canada Square in Canary Wharf. It has 52 floors! For a big city, London has many green spaces, for example Hyde, St James’, and Greenwich parks. The Houses of Parliament, in Westminster, is the home of the Government of the UK. Edinburgh is the capital of Scotland and its second largest city after Glasgow. Edinburgh is in south-east Scotland, on the south shore of the Firth of Forth, on the North Sea. It is the seat of the Scottish Parliament. Edinburgh has a total population of around 450,000. In August, during the Edinburgh festival, its population doubles! Its main attractions include Edinburgh Castle which is …
Tovább a műhöz
Ezzel a könyvünkkel elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdasági szaknyelvi szóbeli vizsgájának közép-, illetve felsőfokú, hallás utáni szövegértés feladatának sikeres megoldásához szeretnénk hatékony segítséget nyújtani, de szívesen ajánljuk azoknak is, akik francia nyelvű üzleti, illetve gazdasági híreket szeretnének mind tökéletesebben megérteni, illetve értelmezni. A könyvben tíz középfokú és öt felsőfokú teszt szerepel, amely a vizsgaközpont akkreditált, Közös Európai Referenciakeret szintjéhez illesztett tesztjeinek a struktúráját követi. Egy-egy hallás utáni szövegértési teszt - terjedelemtől függően - két szövegre, híranyagra épül, amelyek szorosan kapcsolódnak a vizsga témaköreihez (a témakörök megtekinthetők a www.szaknyelvvizsga.hu oldalon). Az itt használt anyagokat autentikus híradásokból szerkesztettük össze. A továbbiakban javaslatok, tanácsok következnek a sikeres gyakorláshoz. Az első fejezet négy tesztet tartalmaz, amelyeket részletes kérdések előznek meg. (Az ehhez való útmutatót az első fejezet tartalmazza.) Ez a fejezet különösen részletes gyakorlásra nyújt módot. Az itt található három középfokú és egy felsőfokú tesztet egészen részletesen, minden szempontból megvizsgáljuk. Az ebben a fejezetben való elmélyülés valóságos lovagi páncéllal vértezi föl a vizsgára készülőt. Ha ezeken a feladatokon alaposan átrágja magát …
Tovább a műhöz
Didaktik för undervisning i främmande språk har intresserat mig alltsedan min doktorandtid vid Pedagogiska Institutionen, Eötvös Lordnd-universitetet (ELTE) i Budapest. Under min tid vid Institutionen för Skandinaviska språk och litteratur vid samma universitet och sedan vid Umeå universitet har jag bearbetat prosodins roll i svenska språket främst för ungrare med hjälp av ett gästforskarstipendium från Svenska Institutet. Nu utges resultatet tack vare samarbete mellan Institutionen försvenska och samhällsvetenskapliga ämnen (Sv/Shv) vid Umeå universitet och Institutionen för Skandinaviska språk och litteraturer vid ELTE. Här vill jag speciellt tacka eldsjälarna Lennart Spolander, studierektor vid Institutionen för Sv/Shv i Umeå och docent Péter Mädl, prefekt vid ELTE Skandinavistik. Och så vill jag framföra ett innerligt tack till Institutionen för konstvetenskap vid Umeå universitet för den grafiska utformningen. Jag är tacksam för alla goda rådjagfickav fil.dr. EvaAniansson (språkhandläggare vid Svenska Akademin) som även var villig att medverka vid inspelningen tillsammans med radioprofilen Kaj Karlholm (2002). Till Eva Strangert, professor ifonetik, Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet, villjagframföra ett varmt tack för värdefulla kommentarer. (...) Chansen rill bra uttal borde alla få som läser svenska. Eleverna ska inte lära sig ett nytt ord utan att också få lära sig var …
Tovább a műhöz
Lehet-e olyasmiről írni, ami nincs? Márpedig a manapság annyit emlegetett strukturalizmus, úgy látszik, nem létezik. Azok ugyanis, akiket mások strukturalistának neveztek vagy bélyegeztek, az esetek túlnyomó többségében tiltakoztak e díszítő jelző ellen, mondván: nem tudják ugyan, mi fán terem a strukturalizmus, de ők minden kétséget kizáróan más fán termettek. Másoknak viszont sikerült meghatározniok, hogy mi a struktúra és mi a strukturalizmus, csakhogy: ahányan, majdnem annyiféleképpen határozták meg, s közös definícióban mind a mai napig nem sikerült megállapodni ok. A legjobban érdekelteknek e szemérmes vagy óvatos tartózkodása és a pontos definíciókkal kísérletezőknek e kezdeti bizonytalankodása ellenére is kétségtelen azonban, hogy az utóbbi néhány évtizedben világszerte kibontakozóban vannak olyan kutatómódszerek, kísérletek, törekvések, amelyek elütnek a korábbi tudományos gyakorlattól, egymással viszont szorosabb-lazább rokonságban állnak. Indokolt tehát valamilyen közös elnevezés, jobb híján a „strukturalizmus” terminusa alatt összefogni őket, függetlenül attól, hogy ők magukat strukturalistáknak tartják-e vagy sem, hogy a tudománytörténet kellő pontossággal meghatározta-e már, mi tekintendő strukturalizmusnak. Annál is inkább, mert ezeknek a különféle tudományterületeken kibontakozó kísérleteknek néhány közös jegye már napjainkban is világosan …
Tovább a műhöz
Találatok

Megjelenítve 13-24 az összesből: 31