Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


E könyv megírásának célja a kétszintű, bolognai rendszerű közgazdász és menedzserképzés programjában szereplő makroökonómia oktatás támogatása. Mivel a mikroökonómiával szemben egységes standard makroökonómiai elmélet mind a mai napig nem alakult ki, egy tankönyv szerzője a következő lehetőségek közül választhat: Az első, hogy figyelmen kívül hagyva az egyes elméleti iskolák szembenállását, megkísérli azokat szintetizálni, s ilyen módon egy többé-kevésbé konzisztens és koherens ismerethalmazt adni az olvasó kezébe. A második, hogy legalább a rövid- és hosszú távon érvényes összefüggéseket egymástól elválasztva tárgyalja. A harmadik, hogy külön-külön ismerteti minden olyan iskola, illetve gondolkodási irányzat eredményeit, melyek napjaink makroökonómiai gondolkodását meghatározzák. Ez a könyv a harmadik lehetőséget választja. Egyrészt azért, mert e sorok írója szerint ez a legkorrektebb eljárás mind az Olvasóval, mind pedig a makroökonómiával szemben. Másrészt ez a szerkezet felel meg legjobban a bolognai folyamatból adódó követelményeknek. Ennek megfelelően a könyv két nagy részre tagolódik. Az egyes részek körülbelül egy félév tananyagát ölelik fel. Az első azokat az ismereteket tartalmazza, amit mindenkinek tudnia kell, aki az alapképzésben bármelyik szakon oklevelet szerez. Ebben a részben a XX. század legjelentősebb makroökonómiai irányzatának, …
Tovább a műhöz
The integration of artificial intelligence (AI) technologies into the financial sector has revolutionized traditional practices, enhancing efficiency, accuracy, and decisionmaking processes across various domains. This keynote speech explores the multifaceted applications of AI in finance, categorizing them into five distinct areas: customer service and personalization, investment opportunities, fraud detection and risk management, compliance and regulations, and operation automation. In the realm of customer service and personalization, AI-powered chatbots and robo-advisors are reshaping interactions between financial institutions and customers, providing personalized financial advice and automating routine tasks. AI's impact on investment opportunities is profound, with algorithmic trading and portfolio management leading the way. These applications leverage AI algorithms to analyze market trends, execute real-time transactions, and optimize investment strategies. Fraud detection and risk management are critical areas where AI excels, enabling financial institutions to detect anomalies and patterns indicative of fraudulent activities in real-time. In the realm of compliance and regulations, AI has emerged as a game-changer, revolutionizing processes with its advanced capabilities, including reactive compliance solutions like Know Your Customer (KYC) verification and proactive due diligence processes. Lastly, AI-driven operation automation simplifies tasks such as document …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2