Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


Összeállításom biobibliográfia, ezért csak azoknak a műveknek a leírását tartalmazza, amelyeknek egésze, vagy terjedelmük túlnyomó többsége, vagy jól elhatárolható része (pl. egy könyv egy fejezete) Bethlen Gáborral foglalkozik. Kihagytam a lexikonokat, a tankönyveket, a Magyarország és Erdély általános történetével foglalkozó munkákat, még akkor is, ha az előbbi szempontnak megfelelnének (pl. A magyar nemzet története. Szerk. Szilágyi Sándor. Budapest 1897–1898, Athenaeum. 1–10. köt. – Angyal Dávid: Bethlen Gábor uralkodásának kezdete. 6. köt. 1. könyv, 6. fejezet 124–164. p., és Bethlen Gábor kora. 6. köt. 2. könyv 165–422. p.). Angyal Dávid idézett munkája a korábbiak összefoglalásának és sok későbbi mű alapjának tekinthető. Az anyaggyűjtést az eddig megjelent bibliográfiák, repertóriumok, a Bethlen Gáborral kapcsolatos könyvek és cikkek hivatkozásai, egyes történészek életét és munkásságát méltató művek alapján végeztem. A bibliográfiát az 1712 előtti összes, és az általam el nem érhető 20 későbbi tételtől (65, 110, 119, 127, 146, 153, 241, 272, 310–313, 326, 435, 558, 658, 700, 726) eltekintve a művek kézbevételével készítettem, így lehetőségem nyílt a forrásmunkákban esetleg előforduló hibák kiküszöbölésére. Sajnos ez három tételnél (186, 365, 726) nem sikerült, mivel a forrásmunkákban jelzett lelőhelyük téves, és hosszú keresés …
Tovább a műhöz
(...) Johann Werner 1576. szeptember 26-án szerzett baccalaureusi fokozatot a tübingeni egyetemen. 1577 októberében a würtenbcrgiek Komáromban szolgáló katonáihoz küldték lelkésznek. A komáromi vár főkapitánya 1568-1579 közt a göppingeni származású Andreas Kielmann volt. Payr Sándor szerint már a Lipcsében ordinált boroszlói származású Johann Hosiust is ő hívta meg 1573-ban Komáromba lelkésznek. A komáromi várban szolgáló német őrsereg száma ekkor 300 főből állt, 1585-ben 400 főből. Mivel nagyobbrészt családos katonákról volt szó, külön iskolamestert is alkalmaztak. 1594-ben Mark Balthasar nevű tanítójuk a török elől Pozsony felé menekült. Nem Werner az egyedüli, akinek a tübingeni egyetemről Magyarországra vezetett az útja, akit ide küldtek szolgálatba a 16. század utolsó évtizedeiben. (Magyarországiak 1575-1600 közt 12-en iratkoztak be.) 1574-ben Johann Pleininger magister jött Komáromba a német őrség papjának. Georg Tröster a baccalaureusi fokozatot Wernerrel egy napon szerezte meg, két és fél év múlva pedig magister lett. 1579 októberében irányították Magyarországra. Bocatius János mint kisszebeni lelkészhez címezte hozzá verseit. 1581. február elsején lett magister Samuel Sautter, akit 1582 októberében küldtek Magyarországra. Eperjesi lelkészként működött, két prédikációja nyomtatásban is megjelent, Bocatius, akinek apósa lett, öt kiadott versét is hozzá …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2