Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 8

Találatok


A számvitel fogalmat' sokféleképpen definiálják. Általánosan elfogadott fogalomnak tekinthető, hogy a számvitel a különböző információigények kielégítésének eszköze. Másképpen fogalmazva a számvitel gyakorlati tevékenység, mely során információszolgáltatásra kerül sor. Kérdés ugyanakkor az, hogy kik az információk címzettjei. A tulajdonosok, a hitelezők, a piaci partnerek (a vevők és a szállítók), potenciális befektetők, a vállalkozás környezete, a vállalkozás vezetői, dolgozói információkat igényelnek a vállalkozás működéséről. Természetesen a különböző érdekhordozók más és más jellegű információkat igényelnek. A számvitel feladata egy-egy gazdasági társaságról pénzügyi információk meghatározása, mérése és szolgáltatása annak érdekében, hogy ezen információk felhasználói megalapozott döntéseket hozhassanak. A megállapítás, mérés és közlés szolgálhatja a társaság külső felhasználókkal való kommunikációját. A számvitelnek ezt az ágát pénzügyi számvitelnek nevezzük. Amennyiben a belső felhasználók megalapozott döntéseihez szükséges információkról van szó, úgy vezetői számvitelről beszélünk. A pénzügyi számvitel elsődleges célja a beszámoló összeállítása. A beszámoló összeállításának pedig az a célja, hogy megbízható és valós képet adjunk a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről a …
Tovább a műhöz
Dr. Bélyácz Iván 1971-ben szerzett okleveles közgazdász diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Ugyanebben az évben kötelezte el magát a felsőoktatás mellett és vállalt egyetemi gyakornoki állást az újonnan alakuló Pécsi Közgazdaságtudományi Karon. 1973-ban egyetemi tanársegéd, 1975-ben egyetemi adjunktus, 1982-ben egyetemi docensi kinevezést kapott. 1991-től egyetemi tanár. Dr. univ disszertációját 1972-ben védte meg. 1981-ben a közgazdaságtudomány kandidátusa, majd 1991-ben a közgazdaságtudomány doktora fokozatot szerezte meg. Széchenyi Professzori ösztöndíjban részesült 1997-2001 között. 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjainak sorába választotta. Bélyácz professzor a Pécsi tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának valamennyi oktatási programjában részt vesz. Vállalatfinanszírozás előadást tart az alapképzésen magyar és angol nyelven, beruházás analízis témaköréből tart előadásokat a mesterképzésen, tantárgyfelelőse a Corporate Finance tárgyaknak a Kar MBA programján. Hasonló témakörökben több kurzust vezet magyar, illetve angol nyelvű PhD képzésben. Oktatási és kutatási tevékenysége országhatárokon túl nyúlik. Több könyvét hazai és külföldi egyetemeken is tankönyvként használják, több tucatnyi idegen nyelvű és több mint 100 magyar nyelvű publikációját nem csak hazánkban citálják gyakran. Egy hivatalos és …
Tovább a műhöz
Ez a tankönyv a beszámoló összeállításának és elemzésének elsajátításához kíván segítséget nyújtani. A témaköröket (melyeket összesen 10 fejezetre osztottam) igyekeztünk alaposan, mégis lehetőség szerint tömören kifejteni. A számvitel gyakorlati tárgy, így kiemelt figyelmet kell fordítani a gyakorlati feladatok megoldására. Éppen ezért minden fejezet végén olyan mintafeladatok találhatók, melyek megoldását is bemutatjuk az elméleti tananyag szemléltetése és jobb megértése céljából; továbbá gyakorló feladatokat is közlünk, melyek megoldására önállóan, illetve az órák alkalmával kerülhet sor. Meggyőződésünk, hogy a jegyzetben található elméleti anyag, valamint a mintafeladatok és a gyakorló feladatok együttesen elegendő segítséget nyújtanak a megcélzott mérlegképes szintű beszámolókészítési és –elemzési ismeretek elsajátításához és a vizsga sikeres teljesítéséhez. | A Számviteli törvény előírása szerint a gazdálkodók üzleti évenként legalább egyszer kötelesek beszámolót készíteni. A beszámoló készülhet a magyar Számviteli törvény vagy a nemzetközi számviteli standardok (International Financial Reporting Standards, IFRS) előírásai alapján. Jelen munkánkban csak a Számviteli törvény előírásait ismertetjük. A beszámolónak 4+1 lehetséges formája létezik: 1. éves beszámoló, 2. egyszerűsített éves beszámoló, 3. összevont …
Tovább a műhöz
Ez a jegyzet a Pénzügyi számvitel tantárgy követelményeinek teljesítéséhez kíván megfelelő segítséget nyújtani. A sikeres teljesítéshez az előzőekben megszerzett számviteli alapismeretek nélkülözhetetlenek. Ez a jegyzet a Számvitel c. tárgy tananyagát képező elméleti tudnivalókat már nem tartalmazza, azok ismeretét feltételezzük és elvárjuk. A számvitel kifejezetten gyakorlati jellegű tárgy, így a témakörök feldolgozása és számonkérése során egyértelműen a feladatmegoldásra helyezzük a hangsúlyt. Ez a kurzus tulajdonképpen arról szól, hogy a vállalkozást érintő gazdasági eseményeket hogyan kell a főkönyvi nyilvántartásban rögzíteni, azaz hogyan kell könyvelni. A feldolgozandó témákat összesen 8 fejezetre bontottuk: Vállalkozások alapítása, könyvvezetése (1. fejezet); Immateriális javakkal kapcsolatos könyvelési teendők (2. fejezet); Tárgyi eszközöket érintő események (3. fejezet); Vásárolt készletekkel kapcsolatos események (4. fejezet); Pénzügyi befektetések (5. fejezet); Jövedelem-elszámolás (6. fejezet); Költségelszámolás (7. fejezet); Eredmény-elszámolás (8. fejezet). Az egyes fejezetek felépítése azonos logikát követ. A fejezet elején található a témakör elméleti kifejtése, amelyet lehetőség szerint vázlatos, könnyen tanulható formában igyekeztünk elkészíteni (sajnos néhány témakör mélysége ezzel együtt is terjedelmes elméleti …
Tovább a műhöz
Ez a példatár a Pénzügyi számvitel tantárgy követelményeinek teljesítéséhez kíván megfelelő gyakorlati segítséget nyújtani. A sikeres teljesítéshez az előzőekben megszerzett számviteli alapismeretek nélkülözhetetlenek. Ez a jegyzet a Számvitel és Pénzügyi számvitel c. tárgy tananyagát képező elméleti tudnivalókat már nem tartalmazza, azok ismeretét feltételezzük és elvárjuk. A számvitel kifejezetten gyakorlati jellegű tárgy, így a témakörök feldolgozása és számonkérése során egyértelműen a feladatmegoldásra helyezzük a hangsúlyt. Ez a kurzus tulajdonképpen arról szól, hogy a vállalkozást érintő gazdasági eseményeket hogyan kell a főkönyvi nyilvántartásban rögzíteni, azaz hogyan kell könyvelni. A feldolgozandó témákat összesen 5 fejezetre bontottuk: Immateriális javakkal és tárgyi eszközöket érintő események (I. fejezet); Pénzügyi befektetések (II. fejezet); Készletekkel kapcsolatos elszámolások (III. fejezet); Költségelszámolás kapcsolatos események (IV. fejezet); Jövedelemelszámolás (V. fejezet). Az egyes fejezetek felépítése azonos logikát követ. A fejezet elején található a témakör elméleti kifejtése, amelyet lehetőség szerint vázlatos, könnyen tanulható formában igyekeztünk elkészíteni (sajnos néhány témakör mélysége ezzel együtt is terjedelmes elméleti megalapozást kíván). A fejezetek a gyakorlati alkalmazás megértése érdekében …
Tovább a műhöz
Tisztelt Olvasó! Ez a tankönyv a Számvitel című alapozó tárgy sikeres teljesítéséhez szükséges alapvető számviteli ismereteket tartalmazza. A témaköröket a tárgy tematikájához illeszkedve, az ott elvárt tudásszintnek, tanulási kimeneteknek megfelelően állítottuk össze. Az egyes fejezetek a lehetőség szerint tömören kifejtett elméleti anyag mellett sok megoldott mintapéldát is tartalmaznak, melyek a szabályok gyakorlati alkalmazásának szemléltetését szolgálják. Meggyőződésünk, hogy az elméleti ismeretek és a gyakorlati példák – a gyakorlatokon megoldásra kerülő további feladatokkal együtt – megfelelő alapot szolgáltatnak a tárgy vizsgakövetelményeinek teljesítéséhez. A témakörök feldolgozáshoz sok sikert és kitartást kívánunk: A szerzők --- Számvitel: olyan tevékenységek összessége, amelyek célja az objektív információszolgáltatás az adott gazdálkodó szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről mind a belső, mind a külső felhasználók számára. A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) célja: a hatálya alá tartozók információ-szolgáltatásának szabályozása annak érdekében, hogy a gazdálkodó szervezetek vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összkép álljon rendelkezésre a piac többi szereplője számára. A törvény hatálya a gazdálkodóra terjed ki. A gazdálkodó fogalmába tartozik a vállalkozó, az …
Tovább a műhöz
A számviteli törvény logikája alapján a hitel- és kölcsöntartozás összegeként minden esetben a már folyósított összeg kerülhet kimutatásra a könyvekben, illetve a mérlegben. Azonban pénzügyi szempontból a hitel inkább keretjellegű. Ez azt jelenti, hogy a hitelintézettől egy meghatározott összegig, keretig fordulhat az adott vállalkozás finanszírozási forrásért, de a folyósítás nem feltétlenül egy összegben történik meg, hanem részletekben, a szerződési feltételeknek megfelelően. A kölcsön olyan finanszírozási forrása a vállalkozásnak, amit más vállalkozás vagy magánszemély egy összegben rendelkezésre bocsátott. A kötelezettségek fogalmának pontos meghatározásához először a számviteli törvény szerinti megfogalmazással kell megismerkednünk. A kötelezettségek: - szerződésekből erednek (szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből), - pénzértékben kifejezettek, - mindkét fél által elismert tartozások, - a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesítettek, - a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. A kötelezettségek futamidejüktől függően lehetnek: - hosszú lejáratú kötelezettségek (a hosszú lejáratú kötelezettségek egy speciális formája az ún. hátrasorolt kötelezettségek), illetve - rövid lejáratú …
Tovább a műhöz
A most kiadásra kerülő könyv a vezetői számvitel elméleti és módszertani alapjait tárgyalja. A könyv - valamint a hozzá szorosan kapcsolódó, már megjelent példatár és feladatgyűjtemény - legfontosabb célja, hogy megfelelő alapot biztosítson a „Vezetői számvitel” tárgy ismeretanyagának megértéséhez és elsajátításához, mind a nappali, mind az esti és levelező tagozatos képzési programok esetén. Jelen kiadványunk további célja, hogy az érdeklődők széles köre számára bemutassa azokat a bachelor szintű vezetői számviteli ismereteket, amelyek a legtöbb fejlett nyugati, különösen az angolszász országok irányadó, hasonló szintű üzleti képzési programjának szerves részét képezik. A könyv feldolgozza és nagyszámú gyakorlati példán keresztül illusztrálja azokat az alapvető módszereket és eljárásokat, amelyekkel - döntően - a számviteli rendszerből nyerhető adatok bázisán támogatható a gazdálkodó egységek vezetése. Foglalkozik a költségszámvitel témaköreivel, a vezetői döntéshozatal számviteli támogatásának kérdéseivel, valamint tárgyalja az üzleti folyamatok tervezéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez kapcsolódó vezetői számviteli technikákat és eljárásokat. A könyv eredményes használata feltételezi a számvitel elméleti és módszertani alapjainak ismeretét, amelyet - többek között - a „Számvitel alapjai” tárgy keretein belül lehetett …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 8