Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


Azt kellett volna e sorok élére írnunk: «a fizetés - azokat az előnyöket latolgatva, melyeket az új törvényjavaslat az állami tanítószemélyzetre nézve az egész vonalon át biztosít, önkénytelenül a köszönet érzésére buzdulunk, s ez az érzés újra és újra Wlassics nevét hozza ajakunkra. Lehet, hogy nem teljesedtek mindenkinek vérmes reményei; lehet, hogy némelyekre nézve a fizetésrendezés előnyei nem érvényesülnek azonnal, csak fokozatosan; sőt az is lehet, hogy némelyek, ha új helyzetüket az előttük járókéval mérik össze, elégedetlenségre érzik magukat feljogosítva: de az is kétségtelen, hogy mindenkinek javul a helyzete az előbbihez képest, hogy előmenetele mindenkinek biztosított s nem függ mint eddig az idősebbek kidőlésétől, nyugdíjazásától; és végre, hogy módot ad a javaslat a rendes előléptetésen kívül a kiválóságok jutalmazására is. Talán igazuk lehet azoknak, kik a különböző csoportosításokban némely csoportoknak mellőzését, némelyeknek módfölött való kiemelését helytelenítik; mi csak rendezés; mert erről ír és beszél ma mindenki. Ámde azt látjuk, hogy a javaslat az összességnek tisztességes megélhetését biztosítja s még az eddig oly keserves viszonyok között sínylődő néptanítók helyzetét is annyira kedvezővé teszi, mennyire csak pénzügyi viszonyaink ezt megengedik. Ha némely kiigazítások, pótlások és javítások kívánatosnak …
Tovább a műhöz
Erzsébet királyné! Megdicsőült Nagyasszonyunk! A te emléked teszi ünneppé a mai napot. A te neveddel ajkainkon gyűltünk egybe ma itt, szinte templomi áhítattal szivünkben, emlékezetedet akarjuk ünnepelni! A mint lelkesült tekintetünket márvány képmásodra füg gesztjük, szivünk megtelik a szépség, a tökéletes vonalak szemléléséből származó tiszta gyönyörrel. 0, ha lelked nemes vonásait csak megközelítő hűséggel tudnám felidézni ez órában, ez volna igazi ünneplés nekünk ! Mily felemelő, nemesítő hatással volna ez a fiatal, tiszta szivekre, kis hallgatóságomra! Úgy érzem, magasztos példád által mintha jobbakká, tisztábbakká, válnánk valamennyien. — Ott kinn a természet mintha velünk együtt elszállt napsugarat, elhervadt liliomot gyászolna. A fák lombtalan ágaiba reszketve kapaszkodik az utolsó levél, s lépteink alatt fájdalmasan suhog a száraz avar ... 0 mily leverő, elszomorító hatással van lelkünkre az enyészet e sivár képe ! De ő, kinek lelke mintha felettünk lebegne ez órában, s kinél jobban a természetet talán senki sem szerette, ha annak haldoklása fájdalommal töltötte el szivét: a költészet derült világában keresett menedéket. Követem példáját, s e mélabús őszi napon én is a poezishez fordulok, poetikus de igaz mesével kezdem, mit róla mondani akarok...
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2